הרות דומלת תוכלה

ןיילק סכלאו קזיא קחצי

ט"י ןויליג ,ס"שת ולסכ,"לולכמ"


א קרפ הרות דומלת תוכלה
אי הכלה
ןיבי שילשו ,הפ לעבש הרותב שילשו ,בתכבש הרותב שילש :ותדימל ןמז תא שלשל בייחו
הרותהש תודמב ןיביו רבדל רבד המדיו רבדמ רבד איצויו ותישארמ רבד תירחא ליכשיו
ןהב אצויכו רתומהו רוסאה איצוי ךאיהו תודימה רקיע אוה ךאיה עדיש דע ,ןהב תשרדנ
.ארמג ארקנה אוה הז ןיינעו ,העומשה יפמ דמלש םירבדמ

ותדימל ןמז תא שלשל בייחו
:(.ל ןישודיק) ארמג אוה הכלהה רוקמ
,ארקמב שילש :ויתונש םדא שלשי םלועל ... איננח ןב עשוהי יבר םושמ ארפס בר רמא
.[ארמגב :א"נ] דומלתב שילש ,הנשמב שילש
עובשה תומיב רבודמה י"שר תעדל .ןמזה תא שלשל שי דציכ תקולחמ שי ארמגה ינשרפ ןיב
םיקלוח (אל ה"ד םש) תופסות ."ארמג םימי ינשו הנשמ םימי ינשו ארקמ םימי ינש רמולכ"
,(בי הכלה ןלהל האר) ונבר תעד םג תופסות תעדכ ."שלשי ומצע םויו םוי לכב" םישרפמו
.םיקלח השלשל םייחה תונש תקולח לע תרבדמ ללכב ארמגהש ןיוצי רשאכ

הפ לעבש הרותב שילש
.(םדוק רוביד האר) ארמגב רוקמה ןושלכ ,"הנשמ" םוקמב הפ לעבש הרות ןושלב טקנ ונבר
:אוה הפ לעבש הרות ונבר תעדל
ןיד תיב ודמלשו ונבר השממ ועמשש םישוריפהו םירואיבה לכו םינידה לכו תועומשה לכ
םה לארשי ימכח ילודג ףוס םהירבחו ישא ברו אניבר ... הלוכ הרותה לכב רודו רוד לכבש
.(הרות הנשמל ם"במרה תמדקה ךותמ) הפ לעבש הרות םיקיתעמה
תללוכ איה אלא ,אישנה הדוהי יבר ןבתכש ,תוינשמה קר אל אוה הפ לעבש הרות ונבר תטישל
."ארמג" וא "דומלת" םויה םיארוק ונאש הממ רכינ קלח םג הכותב

הרות דומיל תבוח ידי תאצל ךכו ,וירוביח דומילב קפתסהל עיצמ םצעב ונבר המדקה התואב
דומלל ףידע ןכלו ,הניבהל לוכי הרושה ןמ שיא ןיאש ןושלב הבותכ ארמגה ויניעב .הפ לעבש
:"הרורב ןושלב" םיבותכה וירוביח
םישוריפה םתוא ךכיפל ... לכה תא העשה הקחדו תוריתי תורצה ופקת הזה ןמזבו
רמול ךירצ ןיאו ... ןיבמ ןיאו ונימיב ושקתנ ... םינואגה ורבחש תובושתהו תוכלההו
ינצח יתרענ הז ינפמו ... אתפסותהו ירפסו ארפסו תימלשוריהו תילבבה המצע ארמגה
אהתש דע ... הרורב ןושלב םלוכ ... םירוביחה ולא לכמ םיררבתמה םירבד רבחל ...
רשא טפשמה יפ לע ... קוריפ אלו אישוק אלב לכה יפב הרודס הלוכ הפ לעבש הרות
... .וישכע דעו שודקה ונבר תומימ םיאצמנה םישוריפהו םירוביחה ולא לכמ ראבתי
רוביח אהי אלא לארשי ינידמ םלועב רחא רוביחל ךירצ םדא אהי אלש :רבד לש וללכ
ארוק ךכ רחאו הליחת בתכבש הרותב ארוק םדא ... .הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ הז
.םהיניב רחא רפס אורקל ךירצ וניאו הלוכ הפ לעבש הרות ונממ עדויו הזב
םידומלתה דומיל לע חוספל רשפא יכ עבוק ןוחטיבב אוה רשאכ ,הבר הזעה ןאכ הלגמ ונבר
ידי לע הלבקתנ אל ללכב ותטיש השעמל .דבלב וירוביח דומילב קפתסהלו םינואגה יבתכו
.םהיתורודל הרותה ידמול יגוח

ארמג ארקנה אוה הז ןיינעו ... 'וכו ותישארמ רבד תירחא ליכשיו ןיבי שילשו
לעבש הרות" הנוכיש ןורחאה רוביחה היהי אל אוה הרות הנשמ ורוביחש רבס ונברש רבתסמ
םהילע שדחלו ןויעב וירוביח תא דומלל ךרוצ היהי ורוביח תמיתח רחאש הפצ ונבר םג ."הפ
ליכשהלו תוריזג רוזגלו תוכלה שדחל ךרוצ ררועתי רודו רוד לכב :דבלב וז אלו .םישודיח
ארקנה אוה הז ןיינעו - םייתסי אל םעפ ףאש יפוסניא ךילהתב 'וכו ותישארמ רבד תירחא
לעבש הרות"ל ףסוותי שדחה רוביחה ,רפסב בתכה לע ולעוי תושדחה תונקסמה רשאכ .ארמג
רזוחו רוביחל וסנכוי הלאש דע םיפסונ םישוריפו םישדוחמ םינוידל םוקמ ריאשמו "הפ
.הלילח

ןיב הקולחה לע ודמע אל רבכ םהילכ יאשונ .הלא ונבר ירבד וקיתעה רבחמהו םירוטה לעב
בותכש יפכ וא - "ארמג" בתכש המש וניבה םהו ,ונבר תטישב ונראיבש יפכ דומילה יאשונ
תא רתוס אוהש ןוויכמ ךרפומה שוריפ - ס"ש אלא וניא אוה - "דומלת" :תורחא תואסרגב
.(ו"קס ומר העד הרוי ,ך"ש לשמל האר) ורוביחל ותמדקהב בתכ ומצעב ונברש המ

'וכו ןיבי שילשו ,הפ לעבש הרותב שילשו ,בתכבש הרותב שילש ,ותדימל ןמז תא שלשל בייחו
אצוי םדאש - ונבר תעד לע תקלוחה - םת ונבר תעד תא איבמ (ד:ומר העד הרוי) א"מר
הנשמו הרותב לולב אוהש ןוויכמ ילבב דומלת דומיל ידי לע הרות דומלת תבוח ידי דבעידב
.ארמגו

ןמ .עובק דומיל רדסו םידומיל תינכות לע םינושה תורודה יקסופ ןיב המכסה ןיא השעמל
ךכמ האצותכו דומילה יכרדמ תמיוסמ ןוצר תועיבש יא שי רוד לכבש עודי ונידיבש עדימה
ירעש) יול הדוהי בר .המכו דמלל המ ,םיריעצה תא דמלל דציכ תונויער םירקבל םישדח םיצצ
.םש ןייע ,תונושה תוטישה תא ראיתו סניכ (דועו ח קרפ ,ד רעש ,הרות דומלת

בי הכלה
עשתה ןתוא ,עשת הרותבו םויב תועש שלש ותכאלמב קסוע היהו תונמוא לעב היה ?דציכ
ותעדב ןנובתמ תורחא שולשבו הפ לעבש הרותב שולשבו בתכבש הרותב ןהמ שולשב ארוק
,הפ לעבש הרות ללכב םשוריפו ןה בתכבש הרות ללכב הלבק ירבדו .רבדמ רבד ןיבהל
.םדא לש ודומלת תליחתב ?םירומא םירבד המב .ןה ארמגה ללכב סדרפ םיארקנה םיניינעהו
לעבש הרותב דימת קוסעל אלו בתכבש הרות דומלל אל ךירצ אהי אלו המכחב לידגישכ לבא
הרות יניד ירבדמ רבד חכשי אלש ידכ העומשה ירבדו בתכבש הרות םינמוזמ םיתעב ארקי הפ
.ותעד בושייו ובלב שיש בחור יפל דבלב ארמגל וימי לכ הנפיו

עשת הרותבו םויב תועש שלש ותכאלמב קסוע היהו תונמוא לעב היה ?דציכ
.העודי ותיב ינב תסנרפו ותסנרפל ישיא ןפואב גואדל דחא לכ לש הבוחה ןיינעב ונבר לש ותעד
תא ליטמה ותטישל .הרות דומיל דעב רכש לבקל ןיאש ,איה ונבר לש תרשפתמ יתלבה ותשיג
ןאכ םיאור ונא ךדיאמ .(םש ונראיבש המו י:ג ןלהל האר) 'ה תא ללחמ רוביצה לע ומצע
קסועש ימ םג .הרות דומלתמ ותוא רוטפל תואב אל ןפוא םושב הלאה תורימחמה תושירדהש
ידוהי לש ילאידיאה ומוי רדס .הרות דומלתל תובר תועש שידקהל בייח ותייחמל הכאלמב
.הכאלמב קוסיע תועש שלשו ... דומיל תועש עשת אוה

ןמ סנרפתהל ול רתומ הב דמוע וניאש ימו ,תיטסילמינימ השירד וז םאה לואשל םוקמ שי
רקיעהו ,הרות דומילב טיעממה דחאו הברמה דחאו ,דבלב המגוד וז אמש וא ,הקדצה
?הרות דומלתל תויונפה ויתועש לכ שידקיש

ח הכלה) ונבר תטישב ליעל ונראיבש יפכ .רתויב הריבסכ תיארנה איה היינשה הביטנרטלאה
האפ) הנשמב רמאנכ ,הרות דומלת תוצמל יברמ וא ירעזמ רועיש ןיא (ןמז ול עובקל בייח ה:ד
:(.טצ תוחנמ) ורמאו "הרות דומלתו ... :רועיש םהל ןיאש םירבד ולא" :(א:א
רפס שומי אל' תוצמ םייק תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ אלא םדא הנש אל וליפא
.'ךיפמ הזה הרותה
ונבר לש ודיב הלע דימת אל יכ םידמל םג ונא ןובית-ןבא לאומש 'ר לא ונבר לש ותרגא ךותמ
תובר םינש ךשמב ותוא ואיבה םיישממה םייחה יצוליא יכו ,ןאכ טרופמכ םוי רדס להנל
ןוכמ ,ם"במרה תורגא) הממיה לש תובר תועש ךשמב רוביצ יכרצבו האופרה תכאלמב קוסעל
.(ל"שת ,ביבא-לת ,תודהי ירפס תאצוהל יכדרמ

הפ לעבש הרות ללכב םשוריפו ןה בתכבש הרות ללכב הלבק ירבדו
טקנ ונברו (.ז הנשה שאר) "הלבק ירבד" םינוכמ ארקמבש םיבותכו םיאיבנ ירפס ל"זח יפב
:ונבר תטישכ קספ (ד:ומר העד הרוי) רבחמה .ל"זח ןושל תא
הפ לעבש הרות ונייהד הנשמב שילש ,םירשעו העבראה ונייהד בתכבש הרותב שילש
.הז ללכב בתכבש הרות שוריפו

ןה ארמגה ללכב סדרפ םיארקנה םיניינעהו
וזיאל רמול קר אל איה ונבר תרטמ - םשוריפו הלבק ירבד - םימדוקה םיאשונה יבגל ומכ
עובקל איה ותנווכ אלא - ארמגו הפ לעבש הרות ,בתכבש הרות - אשונ לכ ךייש הירוגטק
םיאשונה לולכמל ןמז שידקהל םיבייח תמיוסמ הירוגטקל םישידקמש ןמזה שילש ךותמש
יואר קלח שידקהל םג שי ארמגל םישידקמש ןמזה ךותמ .הירוגטק התואל םיכיישה
דומלל אל ךירצ אהי אלו המכחב לידגישכ אלא ,דבלב וז אלו .סדרפ םיארקנה םיניינעל
תאז ,דבלב ארמגל וימי לכ הנפי זא הפ לעבש הרותב דימת קוסעל אלו בתכבש הרות
.סדרפ םיארקנה םיניינעל תועש רתויו רתוי שידקי אוה תרמוא

ולא םיקרפ העברא ינינע" :ךכ (גי:ד) הרותה ידוסי תוכלהב ונבר ידי לע רדגוה סדרפ גשומה
ידוסי תוכלה לש םינושארה םיקרפה תעבראל ותנווכ ."סדרפ םתוא םיארוק םימכחש םה ...
השעמ"ו - היגולואית :ונייה - "הבכרמ השעמ" םה הלא םיקרפב םינודנה םיאשונה .הרותה
.ונבר לש תידוחייה ותשיג יפל הז לכ - עבטה יעדמ :ונייה - "תישארב

... תומכחב ליכשהלו ןיבהל ומצע דחיל םדאה ךירצ"ש עבק ונבר (ו:י) הבושת תוכלהב
:ומצע דחיל םדאה לע דציכ טרפמ ונבר (דל:א) "םיכובנה הרומ"ב ."ונוק תא ול םיעידומה
הליחת ומצע תא רישכהל תישונאה תומלשה לא עיגהל הצריש ימל יחרכה ירהו
עבטה יעדמב ךכ רחאו ,רדסה יפל םייתרשכהה תועוצקמב ןכ רחאו ,ןויגהה תכאלמב
.תוהל-אה יעדמב ךכ רחאו
המלש ידי לע תיתפרצל "םיכובנה הרומ" םוגרת יפ לע) םינוכמ הלא תועוצקמ ונימי ןושלב
עבטה יעדמ ,(םייתרשכה תועוצקמ) הקיטמתמ ,(ןויגיהה תכאלמ) הקיגול :(1960 ,סירפ ,קנומ
"הבכרמ השעמ" וא תוהל-אה יעדמ) היגולואיתו (הרותה ידוסי תוכלה יפל "תישארב השעמ")
.((םש)

עבק ונברש המ םע דחי בלשל שי "סדרפ םיארקנה םיניינעה" דומיל ןיינעב ןאכ רמאנה תא
:(גי:ד) הרותה ידוסי תוכלהב
רתומהו רוסאה עדיל אוה - רשבו םחל וסרכ אלמתנש ימל אלא סדרפב לייטל יואר ןיא
.תווצמה ראשמ םהב אצויכו
"תישארב השעמ" לש םתוללכיהב תירוקמה תודהיה תסיפתמ הגירח םוש האור אל ונבר
ונמזב .שדוקה ידומילב - היגולואיתו עבטה יעדמ :ונייה - ותסיפת יפ לע "הבכרמ השעמ"ו
ינפל ףא לארשיב םילבוקמו םיעודי ויה םיעדמהו היפוסוליפהש העדה תלבוקמ התייה
אל ןכלו ,םצראמ ולגשכ לארשימ ודבאו וחכשנש אלא ,םיינוויה םיפוסוליפה םתוא ושדיחש
בתוכ ונבר ךכו .דומילה רדסל םסינכהלו רוזחל ידכ םייוגהמ הלא םיעדמ דומלל אלא רתונ
:(אע:א "םיכובנה הרומ")
ןוטלשבו ןמזה ךשמב ודבא וללה םירבדה תתימאב ונתמואב ויהש םיברה םיעדמה יכ עד
.(ןיינע ותואב אי:ב "םיכובנה הרומ" םג האר) .'וכו ונילע םילכסה םימעה
סדרפ
:רמאנ םש (:די) הגיגח תכסמב רכזומ סדרפה ןיינע
ןב ... .אביקע יברו רחא ,אמוז ןבו יאזע ןב :םה ולאו .סדרפב וסנכנ העברא :ןנבר ונת
.םולשב אצי אביקע יבר ,תועיטנב ץציק רחא ... עגפנו ץיצה אמוז ןב ... תמו ץיצה יאזע
.ונבר םניבהש יפכ סדרפה ןיינע תועמשמ תא םיאור לוכה ןיא ןלהל ראוביש יפכ
.תיטסימ היווחל תנווכמ סדרפל הסינכהש םיניבמ (םש) תופסותו י"שר ןכו ןואג יאה בר
:ןייצמ ןואג יאה בר ,ויתובושתמ תחאב
,תוראובמו תורוכז תודימ המכב ןוגה אוהש ימ יכ םירבוס ויה םימכחה ןמ הברה יכ
:תושעל םיכרד ול שי ,םורמ יכאלמ לש תולכיהב ץיצהלו הבכרמב תופצל שקבמשכ
הברה תוחבשתו תוריש ץראל שחולו ויכרב ןיב ושאר חינמו םיעודי םימי תינעתב בשיש
הפוצו ,העבש תולכיה ויניעב האורש ימכ וירדחבו וימינפב ץיצמ ןכבו ,תושרופמ ןהש
םינוש םיאנתהש תוינשמ יתש שיו .וב שיש המ האורו ,לכיהל לכיהמ סנכנ אוה וליאכ
לעו .עודיו םסרופמ הז רבדו ,יתרטוז תולכיהו יתבר תולכיה תוארקנו ,הז רבדב ןתוא
סדרפל וללה תולכיהה תא לישמה .סדרפל וסנכנ העברא הז אנת הנש תויפצה ןתוא
דמעמו וילכיה תוארמ תוימינפב ןתוא הארמ ... ה"בקה יכ ... הזה םשה םהל הלעהו
.ויכאלמ
היווחל הירוגלא ,ןואג יאה בר יפל ,איהו ,סדרפל הסינכל ןאכ תיוושומ הבכרמב הייפצה
ביבא לת ,ןקוש ,םישדח םיטביה ,הלבק :לדיא השמ) .דוסה ישרוד םיעיגמ הילאש תימינפה
.(ךליאו 103 'מע ,1993

םדאה ינארי אל יכ :רמאנו הניכשב ץיצה יכ תמ יאזע ןבש ראבמ (םש םישרפמ דועו) י"שר
:וילע הפרטנ אמוז ןב לש ותעדש ריבסמ (םש) א"שרהמ .(גל תומש) יחו
םירבדה ולצא ולבלבתנ תלבוס ותעד התייהש הממ רתוי ריהב רואב אוה םג ץיצהש ךותמ
.וירוב לע םירבדה גישמ וניאש הטתשנו עגפנ םדאכ ותעד הפרטנו
קיסה ךכמו ,בשוי ןורטטמ ךאלמה תא הארש ינפמ הריפכ ידיל עיגה - היובא ןב עשילא - רחא
אוה יכ ,עגפ אלל אצי ,םהיניב לודגה היהש ,אביקע יבר .(םש ארמג) תויושר יתש שיש תועטב
.עגפיהל ילב ץיצהל לגוסמ רבכ הבש הגרדל עיגה

אלו תילנויצר הרוצב "סדרפב וסנכנ העברא" תדגא תא ןיבמ ונבר ,ןואג יאה בר ומכ אלש
ושקב העבראה .(בל:א) "םיכובנה הרומ"ב ראבמ אוה ותטיש תא .תיטסימ תועמשמ תלעבכ
רצוק תמחמ ,םרב .תוהולאה יעדמ ונייהד ,"הבכרמ השעמ" הנכמ ונברש המ גישהלו דומלל
הז רבד הלע אל - עבטה יעדמו הקיטמתמ - םייתרשכהה םיעדמב םתלכשה רסוחו םתגשה
.םולשב אציו םולשב סנכנ אוה ןכלו תישונא תומלש לש הגרדב היה אביקע יבר קר .םדיב הפי

ןה ארמגה ללכב סדרפ םיארקנה םיניינעהו
םה םרב ,הנושלכו הבתככ ונבר ןושל לכ וקיתעה (ומר העד הרוי) רבחמהו םירוטה לעב
תא םילשה (ד םש) א"מר .ןה ארמגה ללכב סדרפ םיארקנה םיניינעהו הקספה תא וטימשה
:תשרופמ תוגייתסה ךות רסחה
לכמו .תומכחה ראש דומילב אל לבא ,'וכו ארמגו הנשמ ארקמ םא יכ דומלל םדאל ןיאו
ארקנ והזו ,םינימ ירפס ויהי אלש דבלבו ,תומכחה ראשב יארקאב דומלל רתומ םוקמ
."סדרפב לויט" םימכחה ןיב
.ם"במרה םשב (םש) השירד ירבד םצעב םה א"מר ירבד

:ןה ארמגה ללכב סדרפ םיארקנה םיניינעהו ןאכ בתכש המ לע ונבר לע השקמ השירדה לעב
ארמג ללכב וללכ ךיאו תועבטה תמכח רמול ונוצר רכזנה סדרפ יכ :םיהומת םירבדהו
?דומלתו
תוריקח" דומיל אלא הניא איה "סדרפ" גשומב ונבר תנווכש עבוקו בשיימ השירדה לעב
."תיהולא תינויע
:רמואו השירדה לעב לש ורבסה תא החוד (ו"קס םש) ך"ש
.ןכ בתכ אל הרותה ידוסי תוכלהמ ד קרפ ףוסבש ם"במרה ירבד האר [השירדה לעב] וליא
דומיל קר אל איה ונבר תטיש יפל סדרפש םדוקה רובידב ונראיבש המל איה ך"שה לש ותנווכ
השעמ" הנכמ ונברש המ ונייהד "תועבטה תמכח" דומיל םג אלא "תיהולא תינויע תוריקח"
."תישארב

דומיל ןיב דירפהל רשפא יא ונבר תטישל .םיכרפומ ם"במרה תטישב השירדה לעב ירבד
"סדרפב לויטה" .סדרפל םיכייש םהינש :"הבכרמ השעמ" דומיל ןיבל "תישארב השעמ"
קר אלו .(גי:ד הרותה ידוסי תוכלה) "רשבו םחל וסירכ אלמתנ"ש ימל הליחתכל רתומ
דומיל לע .(בי םש) "םוקמל הבהא ףיסוהל" הצורש ימל הבוח אוה אלא רתומ סדרפב לויטהש
.א"מר בתכש יפכ "תומכחה ראשב יארקאב דומלל רתומ םוקמ לכמו" רמול ךייש אל םג הז

םיעדמה דומיל תא תללוכש ותשיג םע םילשהל םישקתמ םיבר ם"במר ינשרפ ונימי דעש ןיוצי
ירבד תא רשיל הסנמ (ןרהא הטמ חרפ לעב) קי'ציבולוס ןורהא ברה .הרות דומלת תוצמ ךותב
- םיעדמה דומיל ןיינע לכש קיסמ קי'ציבולוס ברה .ומצע ולש יגולואידיאה וקה םע ם"במרה
ןייצל רתומל .רתיהו רוסיא תוכלהב ןוכנ קוספל עדיי ברהש ידכ אוה - (!) ונבר תטישל
םכסמ אוה םש (םש ןייע דועו בי:ד) הרותה ידוסי תוכלהב ונבר ירבד םירתוס הלא םירבדש
.'וכו תישארב השעמ דומלל יאדכ עודמ

'וכו המכחב לידגישכ לבא .םדא לש ודומלת תליחתב ?םירומא םירבד המב
תביתכב לחהו ,הרשע שש ןב היה אוהשכ "ןויגיהה תולימ" ןושארה ורוביח בתכ ונברש עודי
.(לארשי ילודגל הידפולקיצנא יפל) שלשו םירשע ןב ותויהב - תוינשמה שוריפ - "רואמה רפס"
לבקתמ ."דומלת" וא "ארמג" ארוק אוהש המב ונבר לש וקוסיע תורפ םה הלא םירוביח ינש
אלמ תא שידקה ונבר םתביתכ תעב אלא ,תעדה חסיהב ובתכנ אל הלא םירוביחש תעדה לע
אוה ,המכחב לידגישכ לבא בתכ ונבר רשאכש רעשל אופא רשפא .הז קוסיעל ויתועשו וצרמ
בלשהש ןבומכ .םירוביח תביתכב קוסעל לחה ומצע אוה הב םייחב הפוקתל ןווכתה םתסה ןמ
.שיאו שיא לכ לש וירושיכב יולתו ילאודיבידניא אוה הלא םיקוסיעל םיאתמה םייחב

העומשה ירבד
ןפואב יבקע הז שוריפ ןיא .הפ לעבש הרות ירבד םה העומשה ירבדש עמשמ רשקהה יפל
.העומשה יפמ ונבר ירבד לע (אי הכלהבו םש האר ,ב הכלה) ליעל ונראיבש המ םע אלמ

גי הכלה
רבד השועה לכו ,תיווטצנ אלש ינפמ ,שיאה רכשכ וניא לבא רכש הל שי הרות הדמלש השיא
שיש יפ לע ףאו .ונממ תוחפ אלא השעש הווצמה רכשכ ורכש ןיא ותושעל וילע הווצמ וניאש
ןתעד ןיא םישנה בורש ינפמ ,(.כ הטוס) הרות ותב תא םדא דמלי אלש םימכח ווצ ,רכש הל
לכ :םימכח ורמא .ןתעד תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא דמלתהל תנווכמ
,הפ לעבש הרותב ?םירומא םירבד המב ;(:אכ םש) תולפת הדמל וליאכ הרות ותב תא דמלמה
.תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו הליחתכל התוא דמלי אל בתכבש הרות לבא

ונממ תוחפ אלא השעש הווצמה רכשכ ורכש ןיא ותושעל וילע הווצמ וניאש רבד השועה לכו
השועו הווצמה לודג :אנינח 'ר רמא" (.אל ןישודיק) אנינח יבר לש וללכ יפל אוה ןאכ רמאנה
גאוד השועו הווצמש יפל" ,איה ךכל הרבסהש וראיב (םש) תופסות ."השועו הווצמ וניאשמ
הרוי") ך"ש ."חיני הצרי םאש ,ולסב תפ ול שיש ,הווצמ ןיאש יממ ,רובעי ןפ רתוי רעטצמו
תופסות לש םתעד יפל .שנוע ינפמ הגאד תמחמ רתוי רעטצמ הוצמהש ראבמ (ז:ו:ומר "העד
רכש תפסות ול העיגמ .רתוי רעטצמ אוהו תויה רתוי לודג ורכשש הזב "הווצמה לודג" ך"שו
חתמב םייח .הריבע רובעי אמש וא יוארכ הווצמה תא םייקי אל אמש הדרחב יח אוהש ינפמ
"ארגא ארעצ םופל" ללכה יפל ,רתוי הובג רכשב "השועו הווצמה" תא הכזמ דימתמ ישפנ
.(גכ:ה תובא)

םויק :ונבר לש ותשיג םע רתוי תבשייתמה ךרדב ראבל םג רשפא ל"נה אנינח 'ר ירבד תא
תווצמה תרימש תבוח ןיאו דבלב ןויגיהה ךרדבש םינועיט לע ססובמ תויהל בייח אל תווצמה
םויק אנינח 'ר תעדל .םייקמה לש תובדנתהה חור וא ולכש תמכסהב היולת תויהל הכירצ
םדאה ןיבש - דחי םג האריו הבהא לש סחי - ישיאה סחיה לע ססובמ תויהל ךירצ תווצמה
.ונוק ןיבל

ידי לע עיגהל ןתינ הילא ,ה"בקל םדאה תודבעתשה לש רשק רוציל רומא תווצמה םויק
:(.חפ) תבש תכסמב עודיה רמאמה .דבלב תרוויע תונתייצ
,בטומ הרותה תא םילבקמ םתא םא :םהל רמאו תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה הפכ
םכתרובק אהת םש ,ואל םאו
יפל) תעדה ערכהמ אלש ונידי לע תווצמה םויקל ה"בקה לש ונוצרל יוטיבכ תוארל רשפא
22 'ע ,ו"כשת םילשורי ,תינויצה תורדתסהה,לארשי תורפסב תווצמה ימעט :ןמנייה קחצי
.(האלהו

אוה ןיא ןכלו ,ה"בקה םע ולש רשקב בושח ביכרמ רסח "השועו הווצמ וניאש" ימלש עמשמ
אביל ה"בקה" םרמאמב םיאטבמ ל"זחש ןויערל םאתהב ,"השועו הווצמה" לש ותגרדל עיגמ
.(:וק ןירדהנס) "יעב

תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא דמלתהל תנווכמ ןתעד ןיא םישנה בור
ןתעד
דע קיתעה ןמזה ןמ - רתויב תורואנה ףא - תורבחה לכב תחוור התייהש העדב זחוא ונבר
לע ותפקשה תא ססבמ ונבר .השדחה תעב - אלמ וא יקלח - תויוכז ןויוושל התכז השיאהש
אמוי) "ךלפב אלא השיאל המכח ןיא" :םיבר תומוקמב םירוזפה השיאל סחיב ל"זח ירבד
"ןהירבד לע ךומסל ןיאו הארוה תונב ןניא םישנה" ,(:גל תבש) "ןהילע הלק ןתעד םישנ" ,(:וס
.(י הבר רבדמב)

.לכשמה תנמ תמרו שפנה תונוכתב :םירושימ ינשב תאטבתמ השיאל סחיב ונבר לש ותפקשה
רשאכ .המכח תונקל הצורש ימל שורדה יפואה ןהל ןיאש ושוריפ דמלתהל תנווכמ ןתעד ןיא
.דומלל רשפאמה ילאוטקלטניא ןורשכב וכרבתנ אל ןהש רמול ותנווכ ןתעד תוינע בתוכ ונבר
םירשכ תניחבמ םינימה ינש ינב םינוש המב עודי ינרדומה יכוניחהו יגולוכיספה רקחמה יפ לע
תודע ברקב והנבמו לכשמה תמר :ךילביל הימע לשמל האר) םיילאוטקלטניאו םיישפנ
םילדבהה .(ג"משת ,םילשורי ,סנגאמ ,היגולוכיספו ךוניח ןיב ךותמ .לארשיב םיטועימו
םישרדנ ונא ךכ בקע .הדימלה םוחתב תונבלו םינבל הנוש סחי ןתמ םיקידצמ םניא םימייקה
תוינכפהמ תועונתב ךרוצ היה המלו קיתעה ןמזב תאז ועדי אל עדמה ישנא עודמ םעט אוצמל
.ךכ לכ הטושפ תמא תולגל ידכ

םידיקפת קרו ךא ולטוה תונבה לע .םידמולה תרבחל ופרוצ אל םעפ ףא םישנ ,םינוש םימעטמ
הדמל תבש הרק הארנכ םעפ ידימ .ןתורובב וראשנ ןה ךכמ האצותכו תיבה קשמ לוהינב
.הדמלש המ תא יוארכ הניבה אל םתסה ןמ זאו ,ילמרופ יתלב ןפואב המצע תוחוכב והשמ
.תאזכ "תינדמל" יפלכ םידמולה תרבח לש ינלזלזה סחיל סיסב וקפיס הלא ןיעמ םיעוריא
רשאכ תורקל לולעש המל היח המגוד שמיש הבקנ ןיממ טקדידוטואה םידמולה תרבח יניעב
ךותמ .תישונאה הרבחב השיאה לש הדמעמ :דימ .מ דוע האר) דומלל םישנל םינתונ
ןיא םישנה בורש התייה תשקבתמה הנקסמה .(341-344:ז םילשורי ,תירבע הידפולקיצנא
.ןתעד תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא דמלתהל תנווכמ ןתעד

ןויווש תקנעה אוה ורקיעש - ךשמנ ןיידעש - ךילהתב הלחה תישונאה הרבחה השדחה תעב קר
ושרדנ ךכמ האצותכ .תילמרופ הלכשה לבקל תוכזה תא םג ןבומכ ךכ ךותבו ,םישנל תויוכז
םוכיס .םישנ לש ןדומיל ןיינעב םתעד תא תווחל ,הלכשהה תפוקת תישארמ רבכ ,םיבר םינבר
.ג םיקילא ךותמ) ןלהלש רריפ ןויצנב בר ירבדב אצמנ הז אשונב תונושה תועדה לש האנ
תורדתסהה לש הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה ,תווצמהו השיאה :ןוסנילא
:(170 'מע ,ה"לשת םילשורי ,תימלועה תינויצה
םא איה הלאשה םויה .דמלת אל הרות םג וא הרות תבה דמלת םא הלאשה ןיא םויה
ירחא הפידרה סומלוב יכ ,הרות לש םניאש םירחא םירבד דמלתש וא הרות תבה דמלת
םרז רוצעיו םוקיש שיאה אוה ימו ,םישנכ םישנאכ - םדאה ינב לכב הזחא תעדה ץע
ארמגה האב - תולפת הדמול הרות ותב תא דמלמה לכ :רמא רזעילא יבר .הז רידא
תדמול איה ירה ,הרות תדמול איה ןיא םא ונימיב תבה .וליאכ הלמה תא הפיסוהו
הדמול וליאכ ןיבו שממ תולפת ןיב רוחבל ונל שי םאש רורבו .שממ תולפת הז םוקמב
הברהב הלוע םישנה ידי לע הרותה דומיל לש בויחה וניתורודב .ינשב רוחבל שי תולפת
םיטיעלמ ,הידמולל הרותבש רואמה הנקמש הפורצו הכז הנומא םוקמב יכ ,הלילשה לע
וניאש ינוליחה רפסה תרזעב תובזוכ תועדו תולפית לש תולפת תונומא ינימ לכב תבה תא
.הרות לש
יונישה אלא השיאה לא תדה לש וסחיב וניא לחש יונישה יכ לילעב הארנ רריפ ברה ירבדמ
רדגב אוה םישנל הרות דמלל רתיהה .רתוי תועורג תוביטנרטלאהו רחאמ הנוגי לב חרכה ולוכ
.וטועימב ערה

הרותב ?םירומא םירבד המב ;תולפת הדמל וליאכ הרות ותב תא דמלמה לכ :םימכח ורמא
תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו הליחתכל התוא דמלי אל בתכבש הרות לבא ,הפ לעבש
:(ד:ג הטוס) הנשמ אוה הכלהה רוקמ
דמלמה לכ :רמוא רזעילא יבר ... הרות ותב תא דמלל םדא בייח :יאזע ןב רמוא ןאכמ
.תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב
דמל הארנכ ונבר .דבלב הפ לעבש הרותל סחיב ורמאנ וירבדש גייסו רזעילא יברכ קספ ונבר
ןיינעב .הירזע ןב רזעלא יבר ירבדמ בתכבש הרותל הפ לעבש הרות ןיב תאזה הקולחה תא
ןתיל ידכ - ףט ,עומשל תואב םישנ ,דומלל םיאב םישנא" :(א:ג הגיגח) שרד אוה להקה תוצמ
ןה ונייהד - ארקמ תועמוש םישנש עמשמ הירזע ןב רזעלא יבר ירבדמ ."םהיאיבמל רכש
דומיל ךרד ונייהד - םירבגה ומכ דומילב ליעפ ןפואב תופתתשמ ןניא ןה .ליבס ןפואב תודמול
ארקמ דומילב תולפת םושמ ןיאש קייד ונבר ןאכמ .הפ לעבש הרות דומילכ שרפתהל הלוכיש
ה"ד ומר העד הרוי ,"שדח תיב" לש ושוריפ יפל) ןדמלל ןיא הליחתכלש יפ לע ףא ,םישנ םע
.(רמוא יאזע ןב ה"ד :אכ הטוס תופסות תעדכ ןכו ם"במרה בתכ

- הרבסה ךרד לע ריבסהל םג רשפא הפ לעבש הרות ןיבל בתכבש הרות ןיב תאזה הקולחה תא
ךא הרותה תוישרפ רופיס תלבוס םישנה לש הלקה ןתעד :םישנל תיתרוסמה השיגה חורב
ןריאשהל ףידע ,םוקמ לכמ .ידומלתה אירטו אלקשלו התונשרפ ירבדל המיאתמ הנניא איה
.ןתורובב

תולפת הדמל וליאכ הרות ותב תא דמלמה לכ :םימכח ורמא
:(ד:ג הטוס) הנשמ אוה הקספה רוקמ
הלות תוכזהש עדת - התשת םאש ,הרות ותב תא דמלל םדא בייח :יאזע ןב רמוא ןאכמ
.תולפת הדמלמ וליאכ הרות ותב דמלמה לכ :רמוא רזעילא יבר ...הל
תוכלהה יטרפ עדת איה ךכ .הרות דמלת השיאש יאדכש רבוס - השיא אשנ אלש - יאזע ןב
.םיקדוב םימה ןיאו הלעבב הדגב םנמא איה םא - שממ םהב ןיאש םימה לע זעל איצות אלו
(חכ:ה רבדמב) ערז הערזנו התקנו :רמאנש הממ םימכח הב ושרדש ,הטוס תשרפב דמלת ןכש
ןב .(יתהק) םישדח העשת הל הלות תוכזש רמולכ ,"ערז הערזנו" ידכ תוכז ידי לע "התקנו"
חוכה תא ןהל שי .תדמול איהש המ תא ןיבהלו דומלל םישנ לש ןתלוכיב ןימאה יאזע
.ךכל ירסומה יפואהו ילאוטקלטניאה

דמלית איהש הרותה תא לצנתש ימומרע רוצי השיאה .רזעילא יבר לש ותעד יאזע ןבכ אלש
הרותה ךותמש" :בתכש הרונטרבמ הידבוע ונבר יפל) השפנב םיעובטה םירציה תא תרשל ידכ
לכותש קיסת איה הטוס יניד יטרפ עדתש ךותמ .("ענצהב הירבד השועו תומימרע הניבמ איה
השיאלש רובס רזעילא יבר ."הל הלות תוכז"ש ינפמ הב ועגפי הטוסה ימש ילב תונזב קוסעל
אלל הריאשהל ףידע ןכל .ותאריו 'ה תבהא ,תולכשומה תגשהל תושורדה שפנה תונוכת ןיא
םיילאוטקלטניא םיקוסיעל השיאה לש רשקה לכ .המימתה התנומאב הקיזחהלו הלכשה
איהשו ללוכל הלעב תחלוש איהש ,הרות דומלתל הינב תא האיבמ איהש הזב םצמטצמ
:(.זי תוכרב) ל"זח ורמא ךכו .ודומילמ רוזחי הלעבש דע התיבב תונלבסב הניתממ
והיירבג ייונתאבו אתשינכ יבל והיינב ייורקאב ?ןייכז יאמב םישנ :אייח 'רל בר היל רמא
.ןנבר יבמ ותאד דע והיירבגל ןירטנו ןנבר יב
תולפת הדמלמ
םרשקה יפל ."םילשמ ירבדו יאבה ירבד אוה - תולפת הדמלמ" :ראבמ ונבר תוינשמה שוריפב
איה "תולפת"ש עמשמ ,"תושירפו ןיבק העשתמ תולפתו בקב השיא הצור" :הנשמה ירבד לש
הידבוע ונבר) םישרפמה רתי םישרפמ ןכא ךכו - תונז וא תוצירפ ונייה ,"תושירפ"מ ךפהה
.(לארשי תראפת ,הרונטרבמ


רמאמה תליחתל רוזח