וסאמ ךתוא אל
םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ

ןמרפוק הדוהי ברה

"ךלמ תייגוס" רפסה ךותמ קרפ


תאמ לארשי ינב ידי לע ךלמה תשקב תשרפ תא ןובשחב איבהל בייח ךלמה יונימ תוצמ לע ןויד לכ
.אסיג ךדיאמ ה"בקה לשו אסיג דחמ לאומש לש ותבוגתו ,יתמרה לאומש
ח ,א-לאומש
.התמרה לאומש לא ואביו לארשי ינקז לכ וצבקתיו (ד
ונטפשל ךלמ ונל המיש התע ,ךיכרדב וכלה אל ךינבו תנקז התא הנה וילא ורמאיו (ה
.םייוגה לככ
.'ה לא לאומש ללפתיו ונטפשל ךלמ ונל הנת ורמא רשאכ לאומש יניעב רבדה עריו (ו
יכ וסאמ ךתוא אל יכ ךילא ורמאי רשא לכל םעה לוקב עמש לאומש לא 'ה רמאיו (ז
.םהילע ךלממ וסאמ יתוא
.ונילע היהי ךלמ םא יכ אל ורמאיו לאומש לוקב עומשל םעה ונאמיו (טי
.וניתומחלמ תא םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו (כ

יארוהנ 'ר רשאכ ,לואש ןמזב הכולמה תשקב ןינעב ירפסב תוטישה יתש תא 'א קרפב וניאר רבכ
תמדקה לש אטח םתשקבב האור הדוהי 'ר וליאו ,תמוערת וא םדצמ תונג תאז השקבב האור
.םיסנ ונבר תישוקמ םלעתהל השק הדוהי 'ר יפל םגו יארוהנ 'ר יפל םג .דעומה

:הרשע תחאה השרדב ן"רה ןושל ירהו (2)
רמאנש ומכ ךלמ םהילע םיקהל םיווצמ ויהש ירחא יכ ;םינושארה ןמ הברה וב ושקתנ ןיינע אוהו
תחא איהש (ב ,כ ןירדהנס) ל"זר ורמאו ;"ךלמ ילע המישא תרמאו" 'וגו "ץראה לא אבת יכ"
?והולאששב םתאטח המו םעשפ המ ןכ םא - ץראל םתסינכב לארשי ווטצנש תווצמ שולשמ

םידקהל שי ,ונתשרפל תורישי םיסחיתמה וירבד תא איבנ םרטו .בישמ האנו לאוש האנ ן"רהו
םינורחאה רשאכ ,םיילהנימ םיינידמ םירודיס תמועל הרותה יטפשמ ןיב רשקה ןינעב וירבד תא
לארשיש ךכל םימרוג םג םינושארה וליאו ,'ועלב םייח אל והער תא שיא'ש ךכל לכה ךסב םימרוג
.ךרבתי וב םיקבדה תילארשיה המואב לח יקלאה עפשה רשאכ יקלאה ןינעב םיקבד ויהי

םש ן"רה תושרד
םייח והער תא שיא' ןכ אל םאש ,ויטרפ ןיב טופשיש טפושל ךירצ ישונאה ןימה יכ אוה עודי
איהו ,תרחא הבסל דוע םהילא םיכירצ הז דבלמו .תומואה רתיכ הז םיכירצ לארשיו ...'ועלב
דספה הריבע התואב ןיאש תויה םע ...תויקלמ יבייח שינעהלו ,םלת לע הרותה יקוח דימעהל
ונמתיש הוצו .תדחוימ תכל הלאה םינינעה ןמ דחא לכ דחיי ךרבתי 'הו ...ללכ ינידמה בושי
םילשה ודבל הזב םלשי אל ינידמה רודיסש ינפמו ...יתימאה קדוצה טפשמה טופשל םיטפושה
הוש תוכלמה יונמש אצמנו ...הארתהב אלש ןודל לוכי ךלמהו ...ךלמה תוצמב ונוקית לאה
...לארשיב רתוי ךירצו דחוימ םיטפושה יונמו ,ינידמה רודסל םיכירצש תומואה רתיבו לארשיב
לבא ,ללכ ינידמ ןקת םנינע ןיא ,םיקוחו תווצמב םלועה תומוא יסומנ ןיבמ ונתרות הדחיתנש ומכ
םתילכת היה ןירדהנסהו םיטפושה ...ונממ וקבדהו ונתמואב יקלאה עפשה לוח אוה םהמ ךשמנה
רסחיש המ לכו ...ונב יקלאה ןינע קבדה ונממ ךשמיש ,ומצעב קדוצ יתמא טפשמב םעה טופשל
...ךלמה ומילשמ היה ינידמה ןקתהמ

ן"רה) טפשמה םוחתב ךלמה ןיבו םיטפושה ןיב םידיקפתה תקולחב ן"רה ונל חינה לודג דוסי
"םיטפשמ"ה םג .(ןלהל הזב ןייעו - וניתומחלמ תא םוחלל ךלמה דיקפתל ןאכ סחייתמ וניא
קלחכ הרות ןתמב לארשיל ונתינ אל יתרבח קדצלו תויסומינל םיכיישה ("םיקוח"ה תמועל)
.ההובג תילאיצוס המר תלעב תנקותמ הרבח רידסהל ידכו 'ועלב םייח והער תא שיא' תייעבמ
ג"ירת לכ םויק תילכת רשאכ ,לארשי לע יקלאה עפשה תיינקהל ודעונ "םיטפשמה" הלא םג
רורב .ךרבתי ומע תוקבדתהה איה (תווצמ ,תודע ,תורות ,םיטפשמ ,םיקוח) הרותבש תווצמה
איבהל הרות ןיד יפ לע דואמ השק) הרבחב םיתוויעל םורגל לוכי יטולוסבאה יתימאה קדצהש
הלגע הלטב םינחצרה וברשמ"ש ךכל םורגל לוכי רשא רבד ,'ודכו חצור לע תומ שנוע עוציבל
ךלמה לוכי םש ,העיגמ הניא טלחומה יקלאה קדצה יפ לע ןדה טפושה דיש םוקמב ןכלו ("הפורע
לפטל ן"רה ןכומ תאז הנחבא דוסי לע .יתרבחה הנסוח תא הרבחל ריזחהל תנמ לע דקפתל
.(2 רוקמ) ונינפל גיצהש הלאשב

םש ,ן"רה תושרד (4)
דצמ ךשמנ היהי ורבחל םדא ןיבש המב טפשמה רקיעש וצר םהש :ךכ אוה יתעד לע לבא
,ךכ אוה ילצא ושוריפו .'וגו "לארשי ינקז לכ וצבקתיו" (ה ,ח א-לאומש) ורמא אוהו .תוכלמה
דצמ ךשמיישמ תוכלמה דצמ ךשמיישכ ןקותמ היהי ינידמה רודיסל ךירצש המש וצר םהש
יקול-אה ןיינעה לוחיש םייואר םניא ךינבו ,דוע טופשל לכות אלו תנקז הנה :ורמא ןכלו .טפושה
אוהו .ויפ לע ונטפשמ היהישו ךלמ ונל היהיש יואר ןכלו ;ךיכרדב םיכלוה םניא יכ ,םהידי לע
אלש תויה םע - לאומש ינב יכ ,הזב וגש םהו ."םייוגה לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש" :םרמא
האצוי המהב המב קרפב בותכש ומכ ,טפשמה יתוועמ ויה אל םוקמ לכמ - םהיבאכ םידיסח ויה
:רמאנש ;העוט אלא וניא ואטח לאומש ינב רמואה לכ :ןתנוי 'ר רמא ינמחנ ןב ש"ר רמא :(ונ תבש)
אלא .ואטח אל אטחימ אה ,וכלה אלד אוה ויכרדב - "ויכרדב וינב וכלה אלו 'וכו לאומש ןקז יכ יהיו"
קידצה לאומש היהש :םהיבא ישעמכ ושע אלש - "דחוש וחקיו עצבה ירחא וטיו" םייקמ ינא המ
לגלגהו לא תיב בבסו" :(זט ,ז א-לאומש) רמאנש ,םהירעב םנדו לארשי תומוקמ לכב רזחמ
םהינזחל רכש תוברהל ידכ םהירעב ובשי אלא ןכ ושע אל םהו ,"לארשי תא טפשו הפצמהו
לארשי תא םטפוש דצמ ךשמיי טפשמה יתוועמ ויה אלש ןוויכו .(ארמגה ןושל ןאכ דע) םהירפוסלו
.ינידמה םצוביק ןוקיתל רתוי איהה תעב וטנ לארשיש אלא ,םהב יקול-אה ןיינע לוחיש הרותה יפכ
,םהיתומחלמ ןוקית תביסל והושקביש וא ;"ךלמ ונל המיש" ורמאיש ,םתסב ךלמ םהל ולאש וליאו
ךלמ ונל המיש" םרמאב םתאטח היה ךא .הוצמ לבא אטח רשא ןווע הזה רבדב םהל אצמיי אל
,הרותה יטפוש דצמ אל - תוכלמה דצמ םיכשמנ םהיטפשמ ויהיש וצרש ,"םייוגה לככ ונטפשל
אלול יכ ,דבלב "ךלמ ךל הנת ורמא רשאכ" רמא אל ;"'וגו עריו" וירחא בותכש המ הז לע הרויו
רמא הז ינפמו ."ונטפשל" ורמא רשאב ול השקוהש המ לבא ;ויניעב ער היה אל ךכ ורמא (וליא=)
יעבטה םניינע ןוקיתב םירחוב םה יכ - "םהילע ךולממ וסאמ יתוא םא יכ וסאמ ךתוא אל" 'ה ול
טעמ וביטיה לבא ,םתנווכמ וקתענ אל לאומש םחיכוהשכו .יקול-אה ןיינעה םהילע לוחישמ
;םהיתומחלמ ןוקית דצמ (םג) לבא ,דבל טפשמה דצמ ךלמה םילאוש םניא יכ רמול םתלאש
ןכלו ,"וניתומחלמ םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו" :םרמא אוהו
ריצק הנה .השוע 'ה רשא הזה לודגה רבדה תא וארו ובציתה התע םג" ,רמאו לאומש םחיכוה
המב םתרחב רשא םכתגגש ועד :אוה ושוריפו ."רטמו תולוק ןתיו 'ה לא ארקא ,םויה םיטח
ןיינעב (קבדה שיאה =) קבדה לבא !ןכ וניאש - יעבטה םכיניינע רודיס ןוקיתמ םכיניעב הארייש
וניינע יפכ רטמו םשגל יואר ונניא ,םויה םיטח ריצק הנה יכ .ונוצרב יעבטה ןיינעה הנשמ יקול-אה
םכל יואר היה ןכלו .רטמו תולוק ןתיו 'ה לא ארקא יב קבדה יקול-אה ןיינעה דצמ לבא ;יעבטה
וטפשו" ,םב בותכש םיטפושה טפשמ אוהו - םכב יקול-אה ןיינעה ונממ לוחיש המב רתוי רוחבל
...ונוצרכ (ךלמה) השעי רשא תוכלמה יטפשממ רתוי - "קדצ טפשמ םעה תא

.םהינכש לצא לבוקמכ תנקותמ הרבחב תויחל םהל בושח .לארשי ושקיב רשא אוה ,רחא וא הז
תווצמ ןיב ,"םיטפשמ" ןיבו "םיקוח" ןיב הקולח לכו ,"וידחי וקדצ - תמא 'ה יטפשמ"ש וניבה אל
תוקיבד ידיל םיאיבמ ולאו ולא רשאב ,תיתוהמ אלו תינכט אלא הניא ,תוילכש תווצמו תויעמש
התיה אל "םייוגה לככ ונטפשל" ךלמה תא םתשקבבש רבדה ןוכנ .ונכותב ותניכש תארשהו 'הב
ריבעהל ושקיב 'ה תרות לש הכות ךותב .תרחא טפשמ תכרעמב 'ה תרות תא ףילחהל םתנווכ
לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש" לש טופישה םוחתמ תוילכשה תווצמה לש יעוציבה דצה תא
רידסמה טפשמ ןיב ן"רה תנחבאכ אלש ."ךלמ ךילע םישת םוש" לש וטופיש םוחת לא "ךירעש
.םתשקבבש הלילשה תא ק"דרה ראבמ ,לארשיב הניכש הרשמה טפשמ ןיבו יתרבחה ןינעה תא

.םייוגה לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש ה"ד ה ,ח ,א-לאומשל ק"דר (5)
ירהש ,לאומש יניעב ער רבדה היה אל "הנומאבו רשויב ונטפשיש ךלמ ונל הנת" ורמא וליא...
ימי לכ התא ונטפשתו ךינפל אבנ" ורמא וליא וא .םירשי םיטפוש ויה אל וינב יכ דיעמ בותכה
ךתצעב הנמנ" ורמא םא וא .בוט םירמוא ויה "תומוקמה לע רוזחל לוכי התא ןיאש רחא ךייח
וז ,"'ה ךרד רומשל ונילע וארומ היהיו ונחיכויו ונטפשי ךלמהו תנקז התאש רחא ונילע ךלמ
דועו .םשהב ןוחטב טועימו ער היה הז ,"ךלמ ונל המיש" ורמאשכ לבא .הבוט התיה הלאשה
םחול אוה יכ ,'ה ךרד םירמוש ויה םא "םייוגה לככ" םיכירצ ויה אל םהו ,"םייוגה לככ" ורמאש
אל" לאומשל ה"בקה רמא ךכיפל !"וניתומחלמ תא םחלנו ונינפל אציו" ורמא םהו .םתומחלמ תא
ךלמ םיצור םניא יכ ,טפשמל ךתוא וסאמיש םתנווכ ןיא ,"םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא
ולאש טפוש לואשל הליע ואצמשכ התע לבא .ךייח ימי לכ ךב םהל היה יד יכ ,דבל טפשמה רבדב
.ינממ םנוחטב וקלסו "םהילע ךולממ וסאמ יתואו" ,ךלמ

ק"דרה האור ,ךלמה לא טפושה ידיקפתמ קלח תבסהב םאטח רקיע תא האור םיסנ ונבר דועב
ק"דרה לע תצק השק הרואכלו .ךלמה לא 'ה תאמ יאבצה דיקפתה תרבעהב אטחה רקיע תא
.ושרוי תא תונמל 'המ שקיב רשאכ ךלמה לש יאבצה דיקפתל סחייתה ומצעב ונבר השמ רשאב
רשאו םהינפל אצי רשא .הדעה לע שיא רשב לכל תוחורה יקלא 'ה דוקפי" :זי-זט ,זכ רבדמב
םהיתבב םיבשויש תומואה יכלמ ךרדכ אל (םהינפל אצי רשא ה"ד) י"שר שרפמו "...םהינפל אבי
השעש ךרדכו ...גועו ןוחיסב יתמחלנש ינא יתישעש ומכ אלא ,המחלמל םהיתוליח תא םיחלשמו
תאצל' הז יוטיב ..."םהינפל אבו אצוי אוה יכ" (זט ,חי ,א-לאומש) רמוא אוה דודב ןכו ...עשוהי
("ךלמ ןורושיב יהיו") ונבר השמ ןושארה ךלמה זאמ ורוקמו ,יאבצה דיקפתה תא ןייצמ 'אובלו
.ןויע ךירצו .לארשיב ךלמ ןיד היה ול םג רשא ,עשוהי ומוקמ אלממו
רשא הרותב לודג ותוא .הנודנה הלאשל לאנברבא קחצי ןוד ונבר סחייתה ולש תדחוימה ךרדבו
חילצה םשמ לגוטרופבו דרפסב ונמע תפידרל 'תודוה') דבלב תודחא םינש לש הרצק הפוקתב
תינרותה תורפסה תא רישעה (והופדר רשא ףרטה תויחמ םיסנ יסנב לצינו וב ושפנ דוע לכ חורבל
לע ורואיב תא ,רתיה ןיב ,ןייצל יד .הזה םויה םצע דע ערו חא םהל ןיאש םיילטנמונומה וירוביחב
לע "חספ חבז" ,תובא יקרפ לע "תובא תלחנ" ,ם"במרה לש "הרומ"ל ושוריפ תא ,ך"נתה לכ
לארשי תולג ינינעב "העושי עימשמ"ו "וחישמ תועושי" ,םירקיעה לע "הנמא שאר" ,הדגהה
יאנתבו םינש רשעמ תוחפ לש הפוקתב הז לכו - דועו לאינד רפס לע "העושיה ינייעמ" ,ותלואגו
!םיכאלמכ םינושארה םנמאו !תולגו החירב
ךלמ יונימ תוצמ ןינעב תונושה תוטישב לאנברבאה רקוח (ח קרפ) לאומש רפסל ףיקמה ורואיבב
תרמאו" הרמא ךלמה תרותב התוצ רשאכ הרותהש יפל') ךדיאמ ה"בקהו לאומש תבוגתו ,דחמ
םרמאב הרות התוצש ומכ ולאש לארשי םאו ,"יתוביבס רשא םייוגה לככ ךלמ ילע המישא
תונושה תוטישה םע דדומתמ תיתטיש הרוצב .(!?'םתאטח המו םעשפ המ ,"םייוגה לככ ונטפשל"
חבשו ללה ריש רש רשאכ ,ן"רהו ן"במרה ם"במרה לש כ"חאו ,םירצונה לש (לידבהלו) ל"זח לש
ונמזב הפוריא תונידמל הרישי תוסחייתה ידכ ךות) הכולמה ןוטלש דגנו היטרקומדה תטיש דעב
.אוה ותטיש תא ונינפל הצרמ ,הז לכ ירחאו .(תונושה ןוטלשה תוטיש תולעב

.ח קרפ ,א-לאומשל לאנברבא (6
יתעדל בותכה רפסיש רמואו ,הווצמה תמא תעידיו הרותב האבש ךלמה תשרפ שוריפב
ייופכ ויהי ,םהילע 'ה תלמחב הב ובשיו והושריו ץראב לארשי תויה ירחא םימיה תירחאבש
םע תוותשהל םא יכ חוכה תאפמ אל ,ךלמ םהילע ךולמל ךרוצל אלש ולאשי םהשכ הבוט
ךל ןתונ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אבת יכ" בותכש הזו .םיכלמ םהילע םיכילממה תומואה
ולאשת אל ץראה שוביכב תומחלמה ןמזבש תולכסה ןמ היהי ,רמולכ ."הב תבשיו התשריו
חטב הב ובשתו הוקלחתו ץראה תא ושריתש ירחאו ,וכרצל תואנ רתויה ןמזה היה אוהש ,ךלמ
,"ךלמ ילע המישא" רמאת (ללכ ךרוצ ילבמו חוכה אלל זא ךלמ ילבמו י"שה תחגשהב הז לכו)
ךרבתי הוצ ,הז הרקי רשאכו .תרחא תילכתו חרכהל אל ,רמולכ ,"יתוביבס רשא םייוגה לככ" והזו
םצעב הווצמה איה וזו ."םכיחא ברקמ וב םכיקלא 'ה רחבי רשא" ךא יכ םנוצרכ ךלמה וכילמי אלש
ךלמה היהיש ,"ךיחא ברקמ וב ךיקלא 'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש" רמול הצור ,תמאבו
היהת הז יפלו .והולאשיש םתוא הזב הוציש אל - םכיחא ברקמו ת"ישה תאמ רחבנ ולאשי רשא
לא (יוצר יתלב ותויה םע) הז תושעל הצרת רשאכ :רמואכ ,תושרה רבדב היולת תאזה הווצמה
'וכו ךיקלא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" תשרפל המוד אוהו .ןפואה הזב םא יכ והשעת
,הנלעביו הנחקיש אלו הב קושחיש הווצמה ןיאש ,"'וכו הב תקשחו ראות תפי תשא היבשב תיארו
התאבהו" איהה הנושארה הליעבה ירחא איה הווצמהו ,ערה רציה לעפמו תושרה רבד אוה לבא
םתנשונו םינב ינבו םינב דילות יכ" (ד םירבד) תשרפל ןכ םג המוד אוהו ...'וגו "ךתיב ךות לא
ףוסו ,אטחה לעפמו תושרה רבד לבא הוצמ הז ןיאש ,"לכ תנומת לספ םתישעו םתחשהו ץראב
רשאכ ,תושרה רבדב היולתה הבושתב בושל השע תוצמ איהש "ךיקלא 'ה דע תבשו" םירבדה
ותלאש ןיאש ןפואה הזב אוה ךלמה ןינע ןכ םא הנה .ולוקב ועמשתו 'ה לא ובושת םיאטוח ויהת
ךלמה ומישיש הווצמה וב הלתנ תויה םע ,ערה רציה לעפמ רבדו תושר רבד אוה לבא ,הוצמ
.רחא ןפואב אלו ויחא ברקמ ךרבתי לאה תריחבב אוהה

ילע המישא" תא האור ן"במרה דועבש ךכב (2 רוקמ א קרפ) ן"במרה לע א"ירהמה קלוח
ויתוזימרמ" איה אלא הווצמה ןמ קלח וניא "יתוביבס רשא םייוגה לככ" רשאכ ,הוצמכ "ךלמ
המ לע בותכה רופיס םג אוה "ךלמ ילע המישא" םצע םג לאנברבא תעדל ירה ,"תודיתעה לע
'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש" םילמב קר (דבעידב) הליחתמ הווצמה רשאכ ,שחרתיש
."וב ךיקלא
הווצמכ הארנש המ ןיב הריתסה בושיב םישדח םילולסמ ,םינורחאה ילודג ינש לצא וניצמ הנהו
.הכולמה תשקבל לאומשו 'ה תבוגת ןיבו םירבד שמוחב

(חכ ףיעס) די קוספ ם"יבלמה שוריפ (7
תעב קר אוה ךלמה יוויצש ..."םדי לע ומידקהש" ינפמ ונייה לאומש ימיב ושנענש המו...
יניינעב םגיהניש דחא שיא םהילע היהיש ךירצ זאש ,עבטהו םלועה ךרד יפכ םיגהנתמש
לאומש לש ותוכז ידי לע םיגהנומ ויהש לאומש ימיב לבא .םטפשלו םהיתומחלמ םוחלל ,ללכה
היה אל םהיניינע רתיו םהיתומחלמ םוחלל םהינפל אצויה ךלמה היה 'הו ,תיקולא תיסנ הגהנהב
ייחבש םיאור םתאש רחא :רמול ונוצר ;'וגו "םויה םיטח ריצק אלה" בותכש ומכו .ךלמל םהל ךרוצ
ךלמ לואשל םכל היה אל ,יתליפת ידי לע תיסנ הגהנהב 'ה ידי לע םיגהנומ םתא (לאומש לש =)
םיווצמ ויה זא - עבטה ךרדב םתגהנה התיהו יסנה ןיינעה קספנ זאש ,לאומש תומ רחא קר .ייחב
אל לאומש ייחבש רמול םנוצר ;"ותנועב אלש והולאשש" ,ל"זח ורמא הז לעו .ךלמ םהל לואשל
."םדי לע ומידקהש ינפמ - לאומש ימיב ושנענ המלו" ורמאש והזו ,הזל ןמזה היה

ךלמה תא םתשקב ןכותב היה אל לארשי ינב אטחש ם"יבלמה הארמ ירפסה תא ורואיבב ,ןכ םא
לוכאלמ ענמיהל הרותה ןמ הוצמש םשכ .יותיעב םא יכ - ותוכלמ יאנתב אלו ןינעה םצעב אל -
ךלמ שקבל היה רוסא ךכ ,(עבוק יותיעה יכ) ירשתל העשתב ןובאיתל לוכאלו ,ירשתב הרשעב
ןואגה ןי'זולו תבישי שאר וליאו .ותומ ירחא דימ ושקבל היה הוצמו (תיסנ הגהנה) לאומש לש וייחב
(ן"במר) "תודיתעה לע ויתוזימרמ" אל "יתוביבס רשא םייוגה לככ" הרותה ירבד תא האור ב"יצנה
."ךלמ ילע המישאו" תוצממ ימיטיגל קלח אלא ,(לאנברבא) שחרתהל דמועה לע רופיס אלו

:םייוגה לככ ה"ד ,די קוספ רבד קמעה (8
דיפקה יכה םושמו - הרותה יטפשממ תאצל ונל רוסא הזד ,(רבדמ =) יריימ םיטפשמ ןיינעל אל
המחלמ ןיינעל אל םגו .'וגו "םייוגה לככ ונכלמ ונטפשו" ורמאשכ לאומש ימיב לארשי לע ה"בקה
ךלממ וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל"ש לאומשל רמאו ה"בקה דיפקה הז םגש ,םלועה תומוא םע
ימי לכב ויהש ,המחלמ ןיינעל אלא לאומשל עגונש םיטפשמ ןיינעל ונוויכ אל ,שוריפ :"םהילע
'ה רבד אוב דע םלועה תומוא םע המחלמ ןיינעב ללכה יכרצ לע עובק חיגשמ ילב םיטפושה
ארקמ שוריפ אלא .ה"בקה דיפקה הז לעו - הז לע חיגשמ ךלמ היהיש וצר המהו ;טפוש ידי-לע
םדא ינב תועד תונתשמ הזבד ,הנידמה תגהנה ןיינעל ונייה ,"יתוביבס רשא םייוגה לככ" ןליד
.'וגו "המישא" רמאל הנידמה תמכסהל שרדנ יכה םושמו .בוטב רתוי גהנתמ ךאיה

יכ" ןיבו "םישת םוש ...תרמאו" ןיב הריתסה תא ובשיי ,םינורחאו םינושאר ,םישרפמה דועבו
ונבר הז היה ,תונושה תופוקתב ךלמה ידיקפתל תוסחייתהב ,וכרדכ דחאו דחא לכ ,"וסאמ יתוא
ןיבו תוכלמה ןיב הלידבמה ,םייוגה לככ תוכלמ גשומל השדח תועמשמ אצמ רשא ונרופס הידבוע
רשאכו ,הרותה תגייתסמ ונממ רשא הז אוה ,םייוגה לככ תוכלמ לש הז גשומ אקווד .םיטפושה
תוכלשההו תואצותה לכ םע - 6 רוקמ ליעל לאנברבאה תטישכ - דבעידב והז ,ול המיכסמ םנמא
.דבעידב קר תרתומו ,התיה אלש בטומ ,היוצר הניא הרותה יניעב רשא הלועפב תויופצה

םייוגה לככ ךלמ ילע המישא ה"ד די קוספ ונרופס (9)
וערז אל לבא ,דבלב אוה ךלומ טפושה היהש םיטפושה ןינעכ אל ,וערזלו ול תוכלמה היהתש
,ץראל םתאיבב ווטצנ (ןבל באמ השוריב רובעת אלש) ןפואה הזב ךלמכ טפוש יונימ לעו .וירחא
יכלמכ ךלמה היהיש םנמא ."העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" (זי ,זכ רבדמב) ורמאכ
("םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל" פ"ע) סאמנ - וערזו אוה תוכלמב קיזחמ - םייוגה
("המישא תרמאו") םפרע ושקי רשאכ ("ךלמ ךילע םישת םוש") הוצ לבא .ךרבתי לאה לצא
רחביש רשכ םדא אלא ורחבי אל ('וירחא וערזל' - "םייוגה לככ") ןפואה הזב ךלמ םהל דימעהל
יפ לע ףא (וט קוספ) ירכנ שיא היהי אלשו ,(טכ קוספ) תד לע לארשי ריבעי אלו ,(וט קוספ) 'ה וב
אבי רשאו םהינפל אצי רשא" םש רבדמב) המחלמ שיאו רובג היהיש יפ לע ףאו ,רשכ םדא היהיש
"םייוגה לככ" וערזו אוה ךולמיש ךלמה תלאשב ואטח רשאכו .("םאיבי רשאו םאיצוי רשאו ,םהינפל
(חי םש םש) ורמאכ ,ךלמה ליבשב ןומהל תורוקה תולקתב םהילע שנועה היה (ה ,ח ,א-לאומש)
ורמאכו ."אוהה םויב םכתא 'ה הנעי אלו םכל םתרחב רשא םככלמ ינפמ אוהה םויב םתקעצו"
ומכ ('וירחא וערז') ךלמה יונמב תושרה היהו ."יתרבעב חקאו יפאב ךלמ ךל ןתא" (אי ,גי עשוה)
הרקש ומכ ,הרומו ררוס ןב הנממ דילוהלו התאנשל ופוסש זמר רשא ,ראת תפיב תושרה היהש
.םולשבא רבדב דודל

תיארו" (אי ,אכ םירבד) קוספב .םדאה לש תישפחה הריחבה תא םיבייחמ םניא הרותבש םיזמרה
הנבמה רבדב י"שר אתדנשרפ טבלתמ "השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראת תפי תשא היבשב
ךשמה םה "תקשחו ...תיארו"ש םשכ .('בותכה רועש' ונישרפמ לצא הנוכמכ) קוספה לש יריבחתה
אוה "תחקלו" םג יכ שרפל רשפא ,"ויבש תיבשו ...ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" יאנתה טפשמל
...תאבהו" (בי קוספ) ליחתמ בייחמה ךילהתה תא עבוקה ירקיעה טפשמה רשאכ ,יאנתה ךשמה
היהי הז יפל בותכה שוריפ ."הילא אבת ךכ רחאו ...התכבו ...הבשיו ...הריסהו ...התשעו ...החלגו
םג שי ,י"שר הארנכ רובס ,םלוא .ךכו ךכ השעת זא ,השאל התחקל הצרת םאו הב תקשח םאש
םאו "תיאר" םאש אוה בותכה שוריפ זא רשאכ ,"תחקלו"ב ליחתמ ירקיעה טפשמהש שרפל םוקמ
ךרד .('וכו "תאבהו") םיבותכה ךשמהב רמאנל ףופכב תאזו ,"תחקלו" הרותה הווצמ זא - "תקשח"
- ראות תפיל תפסכנ :ולש תווצמה רפסב בתוכה ג"סרה תטיש תא תמאות קוספה תנבהב תאז
היוג לש תורג ידיל איבהלו ותוא ןדעל "תקשחו" לש הז בצמ לוכיבכ תלצנמ הרותה ,רמולכ !אנרייג
הז קפס .(ראות תפיה לש החרכ לעב תישענ תאז תורגש םש ן"במרב ןייעו) לארשי ללכ ךותל
הרבד אל') ל"זח ירבד תא איבה י"שרש ךכל םרג רשא אוה תיריבחת הניחבמ קוספה תנבהב
"תיארו") איגוסה לש אשירב אלו ,"השאל ךל תחקלו" ליחתמה רובידב ('ערה רצי דגנכ אלא הרות
ךייש אוה םאה ,היעב שי "תחקלו" יבגל קר יכ .("תאבהו") איגוסה לש אפיסב אלו ("תקשחו" וא
:ףיסומ 'הרביד אל' ירחאש ,י"שר ירבד ךשמה ןבומ י"שר ירבדב הז רואיב יפל .יוויצל וא יאנתל
ןב הנממ דילוהל ופוסו ,'וגו "שיאל הנייהת יכ" וירחא רמאנש ,האנוש תויהל ופוס האשנ םא לבא
שרד אל י"שר עודמ - רבדה הומתו .(י"שר ל"כע) וללה תוישרפ וכמסנ ךכל (חי קוספ) הרומו ררוס
םיאור םש "ראות תפי" וא "תקשחו" וא "תיארו" ה"דב איגוסה תישארב תוישרפה תוכימס תא
- "ראות תפי" ושרד ב ,אכ ןישודיקב ל"זח םנמאו) !הרות הרביד ודגנ רשא ערה רציה תא שוחב
י"שר לצא ישוקה ,ונרמא רשא אוה אלא .(!אוה רבד אלהו ,'ערה רצי דגנכ אלא הרות הרבד אל'
תטישל רוקמה והז ילואו ,'הרות הרביד אל' וניצמ אל ימלשוריב יכ ןייוציו ,ילבבב ל"זח לצא אלו)
קלח והזש עירכה ןכל ."תחקלו" שרפל דציכ אוה (דבעידב אלו - !אנרייג - הליחתכל לש ג"סרה
היה ילואש שוריפ ,תוישרפה תוכימס פ"ע ךישמה ושוריפל החכוהכו ,("תיארו") יאנתה טפשממ
היהי יכ" לצא וא "הנייהת יכ" לצא וא איגוסה תליחתב 'יעבטה' ומוקמב ואיבה אל ןכלו) וילע רתוומ
דבעידבה ןמ קלחכ "תחקלו" שרפל שיש ורואיב תא קזחל ךרוצה אלול ("הרומו ררוס ןב שיאל
.איגוסבש
לש ןקתב ךלמ יונימש ותטישל היאר ואיבהב) וירבד תא ונרופסה םייס םנחל אלש רמול הארנו
לש דבעידבה םג וידחי ורבח ןאכ יכ .'םולשבא רבדב דודל הרקש' המב (דבעידב אוה "וינבו אוה"
ימלת תב הכעמ ןב היה םולשבא רשאב ,ראות תפי לש דבעידבה םגו ('וירחא וערז' גוסמ) תוכלמ
ןיא ליעל ונרעהש יפכו .ראות תפי ןידב התיה ל"זח תטישלש (ב ,ג ,א-םימיה ירבד) רושא ךלמ
ןושלכ) 'םילוקש םירבד בותכל הרות לש הכרד' ךכ .הרותב םיזמר ןיבו תישפח הריחב ןיב הריתס
תא שרפל דציכ הערכהה רשאכ ,(םייטנלוויבמא) םייעמשמ-וד ונייהד (שודקה םייחה רוא לעב
- זמר אלו שממ יוויצ תרגסמב תאזו - ךכל תיסאלקה המגודה .רחובה םדאה ידיב איה םירבדה
אוה ותונשרפ יפ לע שרפל היה ןתינ רשאכ ,"הלועל םש והלעהו" רמאנ םש קחצי תדיקעב איה
!?' ךל יתרמא יכו' :ךרבתי