הרות ירבדב קוסעל


ץ"כ םהרבא

ס"שת ןוויס ,כ ןויליג ,"לולכמ" :ךותמ
"וילע רבגתת הצרת םא" - תישארב תשרפל .א
אל םאו תאש ביטית םא אלה {ךינפ ולפנ המלו ךל הרח המל} ןיק לא 'ה רמאיו" :ז-ו 'ד תישארב
,תאטח לש - ותקושת ךילאו" :י"שר - "וב לשמת התאו ותקושת ךילאו ץבר תאטח חתפל ביטית
".וילע רבגתת הצרת םא - וב לשמת התאו .ךלישכהל הוואתמו קקוש דימת ,ערה רצי אוה

,הכמל הפורת לש לשמ תובקעב ,ל"זח ורמא םש ,(ב"ע 'ל ףד) ןישודיק ארמגב םירבדה רוקמ
םיקסוע םתא םאו ,ןילבת הרות ול יתארבו ערה רצי יתארב ,ינב :לארשיל םהל רמא ה"בקה ךכ"
םתא הרותב ןיקסוע םתא ןיא םאו ,'תאש ביטית םא אלה' רמאנש ודיב םירסמנ םתא ןיא הרותב
ךילאו' רמאנש ךב ונתמו ואשמ לכש אלא דוע אלו ,'ץבר תאטח חתפל' רמאנש ודיב םירסמנ
."'וב לשמת התאו' רמאנש וב לשומ התא הצור התא םאו ,'ותקושת

לכב דחאו ,ערה רציה יפלכ ןיקל ה"בקה ירבד תא ושריפש םתואמ ,םיבר םישרפמב יתננובתה
ןיאה :לואשל יל וחינה םוקמ ."!וב לשמת התאו" - יוויצכ ארקמה ףוס תא שריפש יתאצמ אל הלא
וב לשמת התאו' י"שר שריפ אל עודמ !?ורצי לע רבגתיש ,ןיקל יוויצ םג ה"בקה לש וירבד תנווכב
?'הווצמ -

:ל"זח לש םשוריפב קייד א"שרהמ ,הנהו
אלה רמאנש ודיב םירסמנ םתא ןיא 'וכ לארשיל ה"בקה רמא ךכ' רמאש ,ןייעל שיו"
רמאש ,לופכ ןיינעה הרואכלד ,בשייל שיו !רמאנ ןיקל בותכה הזו ,'תאש ביטית םא
התאו' בוש בתכמל היל המלו ,וב לושמל רציה לע אשנתתש י"שרפכ 'תאש ביטית םא'
הנתינ םהלד ,רמאנ לארשי יבגל 'וג ביטית םא' ארקמה תליחת ורמא כ"עו ? 'וב לשמת
ןכ יפ לע ףאו ,הרותה הנתינ אל ןיקל לבא ,(ב 'ד ילשמ) 'בוט חקל' תארקנש הרותה
(םש א"שרהמ) "'וב לשמת התאו' רמאנש ול הנתינ הריחבה יכ ול רמאק
ףוס תא שרפנ םא ערגי המ לבא ,ישונאה םויקה םעטל תישפוחה הריחבה דוסי אוה בושח ,ןכא
רכש לש תרגסמב םיווצמ ןיאש ,הנמ םיתאמ ללכב שי ירהו ,דעי תבצהכ וא ןיקל יוויצכ םירבדה
.רוחבל לגוסמ אוהש ימל אלא שנועו

שוריפב ותמגמ תא רידגהש ,י"שר .שפנה תמכחב קומע דוסי הזה שוריפב שיש ,רמול הארנ
ארקמה ירבד תא תבשיימה הדגאלו ארקמ לש וטושפל אלא יתאב אל ינאו" טפשמב הרותה
סחיב קוספה לש הנושארה ותיצחמ תא שרפל לוכי וניא ,(ח 'ג תישארב) "וינפוא לע רובד רבד
אלה" םוגרתה לא הנפו ,ארמגה תטישמ הז עטקב ול לדבנ ךכיפלו ,לארשיל הנתינש הרותל
הבושת תיישעל עבתנו , (2) אטחב רבכ יורש ןיק הז יפל אצמנו ,(1) "ךל קיבתשי ךדבוע ביטית םא
ןיק ?ותמישמ תא ול תוותהל ,ןכמ רתויו ,ובצמ תא ןיק ינפל רייצל ,אופא ,שי דציכ .החילס תגשהלו
שרוד ןיק לש ודובכ .'!רפכתהל ךכו ךכ השע - הרומח הריבע תרבע' ול םירמואש ,ןטק דלי וניא
.ותירחאל הווקת שישו אטחב יורש אוהש ןיבי אללכמו ,'ךל חלסי ךתגהנה רפשת םא' ול ודיגיש
וב תושעל ךל ןותנ חוכה ,הריחב ךל שי - "וילע רבגתת הצרת םא" ול ורמאיש שרוד םדאה דובכ
ןיבי ילוא ,(3) "םיקולא םלצ" תמרב וילא הנופו ,ונולשיכ ףא לע ןיק תא דבכמ ה"בקה .ךיניעב בוטכ
.ול אפרו בשו ובבל

"ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת" - חנ תשרפל .ב
.ויהי הבקנו רכז ךתא תיחהל הביתה לא איבת לכמ םינש רשב לכמ יחה לכמו" :כ-טי 'ו חנ
"תויחהל ךילא ואבי לכמ םינש והנימל המדאה שמר לכמ הנימל המהבה ןמו והנימל ףועהמ
הביתהש לכו ,ואב םהילאמו ,םכרד ותיחשה אלו םהינימב וקבדש ןתוא - והנימל ףועהמ" :י"שר
(4)."הב סינכה ותטלוק

רשא לכאמ לכמ" תונוזמ ףוסיאבו הביתה תיינבב קסוע אוהש ויד - חנ לש ותחרט לע סח ה"בקה
תחת .םינימה לכ המש ופסאי רשא דע רביבב םסנכלו יחה לכמ דוצל דוע וכירצה אלו - "לכאי
אוה ('ה) יפ יכ" ,םכרד ותיחשה אלו םהינימב וקבדש ןתוא ,רשב-לכ-יריחב םהילאמ ואובי תאז
?םייואר םניאש הלא םג םיאבה ןיב ןיאש חנל ברע ימו .(זט ד"ל היעשי) "ןצבק אוה וחורו הווצ
לע רמש רשא הז קרו ,רשי םייחה לעב תא השע םיקולאה - "הב סינכה ותטלוק הביתהש לכ"
דירש לכמ וענמיש , (6) ץיצ וא (5) "'ה ןנע" תניחב איה חנ תבית .הב טלקנו חותפ חתפ אצמ ונויבצ
.(ח ב"צ םיליהת) "דע ידע םדמשהל" - לובמה רחאלש הריציב חורפלו בושל הלכ םלוע לש תחשומ

וקבדש םתוא םהילאמ ואבש הז :דחוימ שוגיר ונב ררועל ךירצ תאזה הנומתה ילפק ןיב והשמ
.םירשיה תושפנ לע אלא וחור ריעי אל ה"בקהש איה ארבס ;אחינ - םכרד ותיחשה אלו םהינימב
ארבי האירב םאה .םש היה לודג סנ - (7) ותיחשה אלש ןימ לכמ ,קוידב ,םיינש קר ואצמנש הז לבא
.הנועו רע יל יתאצמ אלו ,םישרפמב שורדלו רותל יבל תא יתתנ ?'ה

לש ומוציעב רבכ אלא ,תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנש םירבדה ןיב וניא הז ןיינע רשפש ,הארנ
:שרדמה רמאמכו ,וילגר לע דמעו המשנ םדאב הקרזנשמ ,ישישה םויה
ארבש העשב - (גי 'ז תלהק) ותווע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיקולאה השעמ תא האר"
םיאנ המכ ישעמ האר ול רמאו ,ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ ןושארה םדא תא ה"בקה
,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת ,יתארב ךליבשב יתארבש המ לכו ,ןה ןיחבושמו
(8) .(ז"פ הבר תלהק) "ךירחא ןקתיש ימ ןיא לקלקת םאש
:ל"רהמ תאז שריפו
דמוע אוה הנה םנמא .םדאה שומישל ארבנ םלועה יכ הארת ,ןיינעב דוע קימעת םאו"
לקלקתמ אוה הנה ,וארובמ קחרתמו םלועה רחא ךשמנ םדאה םא יכ ,לודג לוקישב
תויהל קר םלועה ןמ שמתשמו וארובב קבדנו ומצעב טלוש אוה םאו .ומע םלועה לקלקמו
אוה לודג יוליע הנה יכ ,ומע הלעתמ ומצע םלועהו הלעתמ אוה ,וארוב תדובעל עויסל ול
רקיעה לע הנהו ... 'תי ותשודקב שדוקמה םלשה םדאה ישמשמ םתויהב םלוכ תוירבל
.('א קרפ םירשי תליסמ) "(9) תלהק שרדמב ל"זח ונוריעה הזה
התדידמב - האלפומ תודע םה םכרד ותיחשה אלש רשבה לכמ םיינש םיינש םתוא :התעמ רומא
,וינב ישנ תשלשו וינבו ותשא ,םיקידצה תעבשו חנ לש ותעפשה גוח .םלועב םדאה לש ותעפשהל
םלועה םצמטצנשמ !ותיחשה אלש ןימ לכמ דחא גוז - םלועב הרהטה תרמשמ תיראשב דדמנ
השפת םרטב ,הביתה לא תוסנכתהלו "רשב לכ ץק"ל העשה העיגה זא ,הנורחאה ותיראשל
התואבש ,שרדמה תובקעב ,ונדמלמ (ד 'ז תישארב) י"שר .ארוק 'ה רשא םידירשב התחשהה
ימי תעבש םות דע תונערופה תא בכיעו ודובכ לע ה"בקה סחו ,קידצה חלשותמ רטפנ תעה
.לובמה תא איבה זא קרו ,(10) ולבא

תא איבהל ה"בקה לוכי אל חלשותמ יח דוע לכש ,(11) שרדמ םשב "המלש הרות"ב יתאצמו
אל חלשותמ רטפנ אל דוע לכש רמול ןתינ ,וז הנומתל טוטרש ףיסוהל יל השרוי םא .(12) לובמה
תעפשה תדימ יפל ,תוגוז רפסמ וליפא אמשו ,וכרד תא ןימ לכמ ןורחאה ינפלש גוזה תיחשה
.םלועב חלשותמכ קידצ לש ותואיצמ

תוכיא" ןיבו םדאה תגרדמ ןיבש תולתל דודמ תפומ ונל איה הביתה לא םייחה ילעב תעפוה
.ויפאב םייח חור תמשנ רשא לכ לש "םייחה

"םהרבא ןגמ" - ךל ךל תשרפל .ג
."הכרב היהו ךמש הלדגאו ךכרבאו לודג יוגל ךשעאו" :ב ב"י "ךל ךל"
יקולא' םירמואש והז - 'ךכרבאו' ,'םהרבא יקולא' םירמואש והז - 'לודג יוגל ךשעאו' א"ד" :י"שר
ךב - 'הכרב היהו' ל"ת ,ןלוכב ןימתוח והי לוכי .'בקעי יקולא' םירמואש והז - 'ךמש הלדגאו' ,'קחצי
ךב רמולכ" ל"שרהמ םשב שריפ "םימכח יתפש" לעבו (ב"ע ז"יק ףד םיחספ) ".םהב אלו ןימתוח
."'םהרבא ןגמ 'ה התא ךורב' םירמואש ,המיתחה אהי

ןיא .הדימעה תליפת לש הנושארה הכרבה תמיתחב ומש תעיבטל ןאכ הכוז םינימאמה יבא
ומתחי אל המל ךא ."םהרבא ןגמ" אלא 'בקעיו קחצי םהרבא יקולא 'ה התא ךורב' םש םירמוא
אקוודש ,"ןגמ" תועמשמב ןומט המ (13) ?'םהרבאב רחובה'ב וא ,החיתפה ןיעמ ,'םהרבא יקלא'ב
?המיתחל רחבנ אוה

טול תלצהל םהרבא תמחלמ ירחאש השרפה ןמ הז יוטיב ולטנ הלודגה תסנכ ישנא ,קפס אלב
תישארב) "דאמ הברה ךרכש ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא" רמאנ םש ,םיכלמה תעברא תייבשמ
רזוע ךלמ" המיתחה ןיעמ תיקוספ המיתחל הלודגה תסנכ ישנא וכמס םג ךכל םאתהב .(א ו"ט
אוהש ךלמ ,ןכ לע רתיו ,הרצב תותעל רזוע אוהש ךלמ :דבכה לא לקה ןמ וכלה וזבו ,"ןגמו עישומו
,הרצב ךבתסהמ םענומו ויבהוא לע ןגמ אוהש ,הנלוכ לע הלוע תאז דועו ,הערמ הדופו עישומ
ונל הקיצמ ,םוקמ לכמו .וימדוקמ רתוי וב םותחל יואר ישילשה ראותה אצמנ - םהילא עיגת אלש
.הכרבה םתוח תויהל "םהרבא ןגמ" יוטיבה רחבנ המ םוש לע ,הלאשה

:הריחבה לע רוא ךופשת ונינפלש השרדהש ,המוד
היהש יתגרהש ןיסולכוא ןתוא רמאת ,רמואו דחפתמ וניבא םהרבא היהש יפל :רמא יול 'ר"
האר ,ךלמ לש וסדרפ ינפל רבוע היהש דחאל לשמ .דחא םימש אריו דחא קידצ םהב
:ךלמה ל"א .וינפמ ןמטימ ליחתה ,ותוא הארו ךלמה ץיצה ,הלטנו דריו םיצוק לש הליבח
התוא תששוקש וישכע ,התוא וששוקיש ךירצ יתייה םילעופ ?ינפמ ןמטימ התא המ ינפמ
אדה ,ויה םיחוסכ םיצוק תגרהש ןיסולכוא ןתוא :םהרבאל ה"בקה רמא ךכ .ךרכש לוטו אוב
ד"מ ר"ב) ".(בי ג"ל והיעשי) 'ותצוי שאב םיחוסכ םיצוק דיש תופרשמ םימע ויהו' :ביתכד אוה

וברח ענמ רורא"ו ,'המחלמב ומכ המחלמב' אלה - ונל ןבומ וניא םהרבא לש ודחפ ,ןושאר טבמב
ןאכ רבודמ אלה :תעדה לע הלעי אל - קדצב המחלמ וז ןיא ,רמאת אמש .(י ח"מ והימרי) "םדמ
"רמעלרדכ תא ודבע הנש הרשע םיתש" - (ט 'ח תלהק) "ול ערל םדאב םדאה טלש רשא תע"ב
קיזחהל םישבוכה ורזחו ,םישבוכה לוע קורפל םיכלמה תשמח ודחאתנש דע (ד ד"י תישארב)
םג המו .םיאכדנה דצל הב דמוע םהרבא אצמנו ,הלשכנש רורחש תמחלמ וז - םדובעש לועב
ןגמל ךל דמעאו ךממ קחרתא אל בשת רשא לכב - הנימיאו לאמשה םא" ויחא ןב טולל חיטבהש
חיכותש ,םלועב רסומ תטיש ןיא .המחלמה ייובש ןיב התע אוהו ,(םש י"שרבו ,ט ג"י םש) "רזעלו
תאזה השרדל קקזנ אל י"שרש ,אלפ הז ןיא .תאזכ המחלמב "םייקנ םד תכיפש" לע םהרבא תא
.ונל יוצמה ןויגהה תרושמ אלו ןידה ןמ הניא ירהש ,םהרבא לש ותדרח תא ושרפב

,םדל םד ןיב המחלמ לש המוציעב ןיחבהל ,תואיצמב אלו ןידה ןמ אל ,ןתינ ןיאש יפ לע ףא ,הנהו
הלגלגתה ,עשרל קידצ ןיב ןיחבהל זא לגוסמ וניאו תיחשהל תושר ול הנתינשמ אמש ,דרח םהרבא
הניא םהרבא לש ושפנ תלעמ .(םחרכ לעב םיסיוגמ םש ואצמנ אמש) םיקידצ ימד תכופשת וידי לע
- "ךל ןגמ יכנא םרבא ארית לא" :(א א"ל והימרי) 'םהרבא ועיגרהל ךולה' .תאז תאשל תלגוסמ
,(םש םישרפמבו ,ו ה"מ םיליהת) "ךלמה יביוא בלב ולפי םינונש ךיצח" ,םרכה ןמ תרעיב םיצוק
הנואי אל" - רתויב הבגשנה הלעמה ןמ תיטרפ החגשה וז ."דאמ הברה ךרכש" תששוקש וישכע
.(אכ ב"י ילשמ) "ןוא לכ קידצל

םדאל ןיאש רבד אהי וליפאו ,ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ איצומ וניאש ,םהרבא לש ותקזח
."םהרבא ןגמ" - הלקת לכמ וליצמ ה"בקה ,וב הטילש

"םהרבא לש םירבד ירוהרה" - אריו תשרפל .ד
םינב איה םג הכלמ הדלי הנה רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו" :כ ב"כ "אריו"
"ךיחא רוחנל
וליא ,רמואו רהרהמ םהרבא היה הירומה רהמ ובושב - 'וגו דגיו הלאה םירבדה ירחא" :י"שר
ורשיב ,ארממו לוכשא רנע תונבמ השיא ואישהל יל היה ,םינב אלב ךלוה היה רבכ טוחש ינב היה
."הדיקעה ידי לע ויהש םירבד ירוהרה - 'הלאה םירבדה' והזו ,(14) וגוז תב הדלונש ה"בקה

העיגה אל ןיידע םרב ,(בי ב"כ תישארב) "םיקולא ארי" ראותב רתכומ הירומה רהמ בש םהרבא
.לארשיל הרות הנתינ אל דועש יפל ,'ויקלא ול רטיעש הרטעב וארו ואצ' םלוע לבק זירכהל העשה

ותביח איה המ תוהמתה ,תומואל בישהל הפ ןוחתפ .(טי ב"ק םיליהת) "ןורחא רודל תאז בותכת"
דיסה תא ופלקיו םייוג ירפוס ואובישמ קר אהי ,(םש תישארב ,י"שר) םהרבא לצא ה"בקה לש
קלח וליפא תאזה העידיה ןיא העש יפל .(15) ןושל םיעבשב ובתכנ םש ,לביע רהב םינבאה לעמ
,רהה לא םהרבא ךלה ודבל .ועיגה אל רהה דעו ,ובשוה רומחה םע יכ ,ותא וכלה רשא םירענה
בש ךיאו ךלה המל העדי אל רשא ,הרש תומת טעמ דוע .קחצי םעו וירוהרה םע ,(16) בש ודבלו
םהרבא אובי ,וחבש תא ,רבע רשא תא המע קלחי רשא תחתו ,(םש י"שרבו ,ב ג"כ תישארב)
!הלאה תוארונה תאו תולודגה תא ראתת רשא ןושלה יא .התוכבלו הרשל דופסל

הבה ?וירוהרה לא בטיה ונבל ונמשה .םירוהרה סומעו םישעמב אב ,הירומה רהמ בש םהרבא
תלכאמה תא חקיו וימחר שבכ ,ותלוע לע םהרבא בצינ ןכל םדוק טעומ ןמז :הזה רדסב ןנובתנ
:ה"בקה ינפל םהרבא זא רמא .םימדב אובמ וענמ 'ה ךאלמו ,ונב קחצי תא טוחשל
תרזחו ,(בי א"כ םש) 'ערז ךל ארקי קחציב יכ' יל תרמא לומתא :יתחיש תא ךינפל שרפא"
'!?רענה לא ךדי חלשת לא' יל רמוא התא וישכע ,(ב ב"כ םש) 'ךנב תא אנ חק' תרמאו
- (הל ט"פ םיליהת) 'הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל' :ה"בקה ל"א (בי םש םש)
היתקסא ,'והלעה' אלא והטחש ךל יתרמא אל ,הנשא אל יתפש אצומ 'חק' ךל יתרמאשכ
.(ו"נפ ר"ב פ"ע ,בי ב"כ םש י"שר) "(17) היתחא
.םיקולאה ול רמא רשא םירבדה ןיב םהרבאל ול ועלגתנ ,תוריתסכ ול ומדינש ,תונבה יא יתש
איה - הדלונ התע אל ,"הלועל םש והלעהו" ןיבו "ערז ךל ארקי קחציב יכ" ןיב ,ןהבש הנושארה
רשאב ,ורובידמ ול הפי ותקיתשש םהרבא עדי וזב ךא !םימי השולש הז ובלב תעפעפמו תשחור
,התע קר .(18) ונדבא תא ךוסחל וצפחבו קחצי תא ותבהאב תקלדומ ,וברקב הרז שא אמש ששח
ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיקולא ארי יכ יתעדי התע יכ" תומולעת עדוי וילע דיעהשמ
הלטלטה לכל םעט שקבל ,ותחיש תא שרפל ומצעל םהרבא השרמ ,(בי םש תישארב) "ינממ
םהרבא ."!?... יל רמוא התא וישכע ... תרמאו תרזחו ... יל תרמא לומתא" תאזה הזעה
- "... אלא ... יתרמא אל ... ךל יתרמאשכ" הנבה יא לש ןטק ןיינע - תחאב ה"בקהו ,םייתשב
רע וניאש - םהרבא לע שרדמה לעב היה רובס המ יכו :הילאמ הלוע ההימתהו .ונבישי ימו
תודיפרב "הלועל םש והלעהו" לש ועצמ תא דפיר םיקולאה יכ ףאו !?עמשמ יתרת "והלעה"ל
- והלעה'ל המדקהכ אלא ,הרואכל ,תוכירצ ןניאש ,"תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק" לש
- והלעה' תרחאה תועמשמהש ,ךכ ידכ דע ןבל בא לש יעבט שגר ותוא קתתשנ םולכ ,'והטחש
תשפת ,תשפת אל הבורמ תשפת" ללכה יכו !?םהרבא לש ותבשחמ תפש לע התלע אל 'היקסא
רבכ םייק היה אל ,(20) ארקמ אפידע ארבס"שו ,טושפה ןויגהה יללכמ אוהש ,(19) "תשפת טעומ
ול רמאו םהרבא לצא ול אבש ,ער ךאלמ ותוא קדצ יכ רמול םוקמ היה טעמכ !?םהרבא ימיב
ךפוש ךל רמוא רחמל ... !?וטחשל ךלוה התא הנש האמל ךל ןתינש ןב !ךבל תדבוא אבס אבס"
ינפל דמע אלו ,הקיתש ומצעל קספ המל .('ד ו"נפ ר"ב) "!ךנב לש ומד תכפשש ,בייח התא םד
?הכלה רוריבו שדוקה ןושלב "הלועל םש והלעהו" תועמשמ ררבל ורצוי

םהרבאש רמול ונל היה יד זא יכ ,'תי וירוביד ינש ןיב הריתס תויה םצעב קר היעבה המכתסנ וליא
לבא .וצה םויקמ תוענמיהל אובמ אלא אהי אל רוריבה אמש ,ששוח ותויהמ הקיתש ומצעל קסופ
ומצע דשוח ויבאש ,םהרבא ןב קחצי לש ושפנ חוקיפ הז אהי וליפאו !ןאכ שי שפנ חוקיפ אלה
ה"בקה ול רמאי רחמל םא המו !?שפנ חוקיפ קפס לע רבוג הזכ ששח יכו - ושפנ תלאשב העיגנב
?(21) "!והטחש ךל יתרמא אל ,התא םימד ךפוש"

תא תולעהל םירידא םימב ללוצ יניאש ,ךכ לע הליחמ ארוקה ןמ שקבל בייח ינא וז הדוקנב
,ינא שח - תאזה ההימתה תא בשייל ידכ ןהב שישו ,לארשיב םילודג ןאכ ופשחש ,תוילגרמה
רמאמה לש ותמגממ בלה תמושתו תעדה חסות ,וינפוא לע ובשייל הזה רוריבב ךישמא םאש
שקבמל ינא םוקמ הארמ קר .םיה לא הפיטכ וליפא םהירבד לע ףיסוהל יל ןיאש םג המ ,הזה
(194-9 'ע ב"ח "והילאמ בתכמ") ל"צז רלסד .א ברה הזב ועיקשהש םירבדב ןייעיש ,תובושת
ירוהרה"ל סנכיהל יתרחב ינא .(ח-ז"פר 'ע םש "הנשה שארל תוחיש") לצנבנ .א ברה א"טחלביו
.הנוש ןוויכמ "םהרבא לש םירבד

םימיה תשולשב םהרבא לש ושפנב ושחרש תובשחמ (22) וניאר ,תונושארה לא רוזחנ רמואה םדאכ
םהרבאל ה"בקה וממה אמש ,קפקפמ לכמ קפס רוקעל ה"בקה בצקש ןמזב ,הדיקעל יוויצה ןיבש
בכש אל הלילב םגש ,רעשל ונל רתומ .(ד ב"כ תישארב ,י"שר) תעדה ףוריט ךותמ ויוויצ תא םייקל
םוקמ םהרבאבש דסחה דומע הניפ םהה םימיב .ומויסכי תומוהת - םהרבא לש ושפנ לדוגכו ,וביל
םירבד ירוהרה ול ומרענ ,"םיקולא ארי" ראותב רתכומ הדיקעה ןמ ובושב ,התעו ,הרובגה תדימל
.'םהרבאל תמא ןתת' - םדקש לכ תא רותסל ומכ ובצינ ,םישדח

השיא ואישהל יל היה ,םינב אלב ךלוה היה רבכ טוחש ינב היה וליא ,רמואו רהרהמ םהרבא היה"
חבש וניתותפשו ,וילג ןומהכ הניר וננושלו ,םיכ הריש אלמ וניפ וליא - "ארממו לוכשא רנע תונבמ
טעב םיכשומה םינכמש המ ,םהרבא לש ושפנ תנוכת עידוהל םיקיפסמ ונחנא ןיא ,עיקר יבחרמכ
לא תחאב ץפנתמ הזב רעשל ןתינש המ לכ .הירומה רהמ ובושב ,"םהרבא לש ותומד רויצ" רפוס
.םהרבא אלא וניא ץפנמהו ,רתוי הממור הגרדמ תולגרמ

ותויהב ליפעה הילא ,ותגרדמ תא ןחובו בש אוה .הוולשב בשיל שקיב אל םהרבא :םירבדה רואיב
היה לוכי ךאיה .הגשש (הרואכל) אצומ אוהו ,םיקולאה ינפל ותחיש שריפש תע ,ותלוע לע בצינ
"ערז ךל ארקי קחציב יכ" ןיב רתוהו ןמז ול חינה ויקלא אלה ?םירובידה ןיב הריתס ויקלאל סחיל
לע יוויצל דעו לאעמשי שרוג זאמ !"והטחש - והלעה" שרפתי םא ףא ,"הלועל םש והלעה" ןיבו
הריתס התייה ול ףא .טחשי םרט םינבל בא היה רבכ ,יושנ קחצי היה וליא .םינש ורבע הדיקעה
.ארממו לוכשא רנע תונבמ השיא ואישהל ול היה ירהש ,הללוחש אוה םהרבא ,םירובידה ןיב
ורשיב" .ויקלאל הריתסה תא סחייל היה לוכי דציכ ,הירומה רהמ םהרבא בש ושפנב טוקנ
.ונב יאושנ תייחדב הנוילעה תעדה ומע המיכסהש דמלמ - "וגוז תב הקבר הדלונש ה"בקה
.ומוקמל בש םהרבאו , רס ןנעה

האב תוישרפה תוכימס - "הכלמ הדלי הנה רמאל םהרבאל דגיו הלאה םירבדה ירחא יהיו"
.ותליהת רז לע חנ וניא ,(י"שר ,וט ד"י עשוהי) "םיקנעב לודגה םדאה" ,םהרבאש ,ונדמלל
.ותלודג אצומ התא םש ושפנ תמגע אצומ התאש םוקמב ,אברדא


:תורעה


.ךאטח ךל חלסי ךישעמ ביטית םא :ועמשמש .1

.ןיק לש ואטח והמ רידגהל ונניינעמ התע הז ןיא .2

םויה ךינפל יתתנ האר" ורמאב ,(כ-וט 'ל םירבד) הרותה תמיתחב ה"בקה גהנ תרחא הדימב .3
תרחבו" י"שר שריפש ומכ םעטהו ,"... םייחב תרחבו ... ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא
,יתלחנב הפי קלח ךל רחב ונבל רמואה םדאכ ,םייחה קלחב ורחבתש םכל הרומ ינא - םייחב
תובא) "םוקמל םינב וארקנש לארשי ןיביבח" ."ךל רורב הז תא רמואו הפיה קלח לע ודימעמו
םייקתמ ןיקב וליאו . ערל בוט ןיב הריחבה תעצהב שידאו יביטקייבוא תויהל לוכי וניא בא - (די 'ג
.(םש) "םלצב ארבנש םדא ביבח"

תישארב] ותשאו שיא העבש העבש ךל חקית הרוהטה המהבה לכמ" :ב"ע ח"ק ףד ןירדהנס .4
םהב הדבענ אלש םתואמ ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר"א !? היל תיא ימ המהבל תושיא - [ב 'ז
הדבענ אלש עודיב ותטלוק הביתהש לכ ,הביתה ינפל ןריבעהש אדסח ר"א ?עדי אנמ .הריבע
ןיאבה ןתואמ רמא והבא 'ר .הריבע הב הדבענש עודיב ותטלוק הביתה ןיאש לכו ,הריבע םהב
ןונגסב ינושאר טבמבש ,םירמאמה ינש תא ושוריפב ביכרה י"שרש ןייצמ א"שרהמ - ".ןהילאמ
וא הז רוקמל י"שר לש ותוקקדזה רוריבב וניא ונרמאמ לש וניינע םרב ,םיקלוחכ םיארנ ארמגה
.רחא

."שמשה דגנ" ה"ד ד ה"כ רבדמב י"שר .5

."שיא תעדוי השיא לכו" ה"ד זי א"ל םש .6

לכמ םינש קר םכרד ותיחשה אלש םלועב אצמנ היה אלש" : ב 'ז תישארב ל"רהמל "הירא רוג" .7
.א"ע זטק ףד םיחבז 'מגב י"שר 'למ עמשמ ןכו ,"[םישוריפה ראש לכמ=] הארנ הזו ,ןימ

הדבעל ןדע ןגב והחניו םדאה תא םיקולא 'ה חקיו" קוספל ל"זח לש ףסונ שוריפכ תאז ןיבהל ןכתי .8
.ג"פ ר"ב שרדמבו חקיו ה"ד י"שר הארו ,[וט 'ב תישארב] "הרמשלו

התע הז ונרכזהש .9

ז"יב אלו ,ןוושחב ח"יב לחה לובמה לש "הליל םיעבראו םוי םיעברא" תא הנומ [בי םש] י"שר .10
הזה םויב שדחל םוי רשע העבשב' ביתכ ירהש ,ומע וליל ןיאש יפל ןיינמה ןמ ןושאר םוי ןיא" - וב
תצקמש אוה ןיד אלהו - "העבש"ה דובכ תאפמ בוכיעב ןאכ רבודמש רחאמו ,"'תונייעמ לכ ועקבנ
וליל ןיאו "תונייעמ לכ ועקבנ הזה םויב" המל םעט איצמהל ןתינ ןכ לע רשא - ולוככ יעיבשה םויה
שי ז"פע .לובמה ץרפ "העבש"ה ןמ םתמיקל ףכתו ,העבש תליחתמ רבכ עיגה ץקה ןמז יכ ,ומע
- ולבא ימי 'ז ולא" שריפ ןאכ "הירא רוג"בו .חלשותמ לש ותריטפ םוי אוה ןוושחב א"יש רמול ונל
'ז ולאש אלא ?לובמה לא םימי 'ז שי ןיידעש ול דיגה המל 'העבש דוע םימיל יכ' ביתכד אה 'יפ
רבכ ירה חנל השקי אלש ידכו .םימי 'ז ולא תונערופה בכיעש ,חלשותמ לש ולבא ימי םה םימי
היל יוהד 'יפ - 'דוע' והמו .הז ול רמא ןכל ,אב לובמה ןיא המלו םירשעו האמ לש ןמזה הלכ
םהל ןתנש הנש םירשעו האמ לע רתוי םימי 'ז דוע אלא ?'דוע' והמו ,'העבש םימיל יכ' בתכמל
אוה בכעמה לכש רחאמו ,לובמ איבהל קחוד ןמזה םינש כ"ק םותב יכ עמשמ - "ןמז ה"בקה
ומוציעב רבכ ונייהד ,"העבש"ה ןמ םוקל רתיהה םע דימ כ"א ,"העבש"ב חלשותמ לש ודובכ
.לובמה לחה ,םוי לש

ימיב ףאו" :41 'ע אריס ןבד ב"א "םישרדמ רצוא" םשב גכ 'ז חנ תשרפ "המלש הרות" .11
רחאמש חנב וניצמ ןכש ... ומלוע תיבל חלשותמ רטפנש דע ץראל לובמה אב אל לובמה רוד
ינתסנכה המ ינפמ ע"שבר ,ה"בקה ינפל חנ רמא .לובמה אב אלו הב דמע הביתל סנכנש
דרוי לובמה ןיאו הביתב םיבשוי ונא כ"א וינפל רמא .תויחהל ל"א ?תויחהל וא תימהל הביתל
,אוה רומג קידצו ץראב יל שי דחא ןקז ,ול רמאו ה"בקה ובישה .ץראב בשנש ונל בוט ,םלועל
?קידצה אוה ימו ע"שבר וינפל רמא .םלועה ןמ רטפיש דע םלועל לובמ דירוהל תושר יל ןיאו
וניא ל"א .תרמאש ומכ םלועל לובמ דריו ,ונמע ותוא סנכה כ"א ל"א .ךנקז חלשותמ ל"א
תישארב) 'אנש םלועל לובמה דריו ומלוע תיבל רטפי כ"חאו ,דחא עובש אלא םלועב םייקתמ
חלשותמ רטפנ םימי תעבש ורבעש ןוויכו ,'ץראה לע ריטממ יכנא העבש דוע םימיל יכ' (ד 'ז
".לובמה אבו

- הרשע םש ןואצמי ילוא" (בל ח"י תישארב) י"שר שריפש המד ,הז שרדמ פ"ע רמול ןכתי .12
י"ע 'ט לעו ,םרוד לע וליצה אלו ,םהישנו וינבו חנ ,'ח ויה לובמה רוד ,רמא .שקב אל תוחפ לע
תא עונמל םיקידצ העשת לש םאצמיהב ידש עמשמ - "אצמ אלו (חכ םש) שקב רבכ ףוריצ
ןיידע ויה זא דעש יפל ,חלשותמ לש ותומ ירחא דע לובמה בוכיע לש םידקת לע ךמוס - לובמה
.העשת

םידשכ רואמ ותאצוהו םרבאב תרחב רשא םיקולאה 'ה אוה התא" (ז 'ט הימחנ) םש לע .13
."םהרבא ומש תמשו

ז"נפ ר"ב פ"ע .14

ב"ע ה"ל ףד הטוס פ"ע םש י"שרבו ח ז"כ םירבד .15

ךירצ "עבש ראב לא ודחי וכליו ומוקיו וירענ לא םהרבא בשיו" (טי ב"כ תישארב) בתכנש המו .16
.דומלת

והדירוה התע ,ותוא תילעה :ומוגרת .17

"תוטישו םישיא"בו .191 'ע (א) "הדיקעה ןויסינ" רמאמ ,ב"ח "והילאמ בתכמ" רלסד .א ברה .18
ג"יד אתיירב לע ךמתסהב ,קסירבמ םייח 'ר םשב אלפנ ינדמל ץורית אבומ 67 'ע ןיוז י"ש ברל
.ז"אז םישיחכמה םיבותכ ינש ןיינעב תודימ

י"שרבו א"ע ז"י ףד הגיגח ,י"שרבו ב"ע 'ה ףד הכוס .19

"!אוה ארבס ?ארק יל המל אה :יסא בר הל ףיקתמ" :ב"ע ו"מ ףד ק"ב .20

טלחהב םיכסמ ,ד"סר 'ע הדיקעה תשרפ לע "הנשה שארל תוחיש"ב ,א"טילש לצנבנ .א ברה .21
וזכ הנבה - םהרבא לש ובל יככותב םיקבאמל יוטיב אלא םניא ןטשה יפב םינועיטהש ,שוריפל
.ונתלאש תא ,ןבומכ ,הפירחמ

םישרדמב דוע שיו ,ל"זח תשרדב ליעל וניאר .22