קחצי לש וכישממכ בקעי
?תישונא תוברעתה וא תיקולא הריחב

גרבניו ירוא

ז"ט ןויליג ,"לולכמ" ךותמ


המדקה
:תוקתרמ תושרפ יתש ונינפב תללוגמ הרותה תודלות תשרפב
.הרוכבה תריכמ תשרפ - ה"כ קרפ .א
.תוכרבה תחיקל תשרפ - ז"כ קרפ
:תעבורמה םיסחיה תכרעמ תא תפפוא תוירותסמש חכוויי ולא םיעטקב ןייעמה לכ
תא םילשהל רומא ארוקהו ,םייחפט הסכמו חפט הלגמ בותכה .ושע-בקעי-הקבר-קחצי
.אלפומ ץבשתכ תוקירה תוצבשמה

ןהו ינשרדה רושימב ןה ,הלא םיעטקל דואמ דע תונווגמ תויונשרפ ורמאנ תורודה תצורמב
םייק ךלהמ לכבש תעדל חכווינ ,םינושה םיינשרפה םיכלהמה חותינב .ינטשפה רושימב
השקש הסיפתמ עבונ ישוקה םיתעלו טסקטה ךותמ עבונ ישוקה םיתעל .והשלכ ישוק
.הלבקל

םינושארה ירבד לע ססבתמ הז ךלהמ .שדח ךלהמ תוותהל יתיסינ ,תאז תובקעב
.תללוכה םירבדה תגצה תניחבמ השדח הירואית הווהמ תאז םע דחיו ,םינורחאהו

.הרוכבה תריכמ תשרפ - 1 קרפ
.ד"ל-ט"כ םיקוספ ה"כ קרפ תישארבב העיפומ הרוכבה תריכמ תשרפ

:עטקה ךותמ תולועש תויזכרמה תולאשה ןלהל

?הרוכבה תוכז תא לבקל ךכ לכ ןיינועמ בקעי םללגבש רוכבה תויוכז םהמ

?השלוח לש עגרב ותרוכב תא ול רוכמל ושע תא ץלאמ ,תובאה ריחב ,בקעי דציכ
שיא בקעיו" :ןכ-ינפלש םיקוספב עיפומה בקעי לש ויפוא רואיתל םאות הז השעמ םאה
(1)?"םילהא בשוי םת

בקעיש ושע ןיחבה םא ןכש ,ההומת הנה וז הדבוע .םישדע דיזנ אוה הרוכבה ריחמ
?דיזנ לבקל םיכסהו הרוכבה ריחמ תא הלעה אל עודמ ,הרוכבב תוכזל לדתשמ ךכ-לכ
ל"זח יפלו "הדש שיא דיצ עדוי שיא" :ללכ םימת היה אל ושעש הלוע םיקוספה ךותמ
?תקפקופמ הכ הקסעל ושע התפתה ןכ-םא דציכ .ויפב קחצי תא דצ היה

םייק םאה :תורחא םילימב ?הרוכבה תוכז תינק בקעיל הליעוה רבד לש ופוסב םאה
(2)?ז"כ קרפב תוכרבה תחיקלל הרוכבה תיינק ןיב יתביסנ רשק

םינשרפה בור .הרוכבה תועמשמ תא הליחת ןיבהל שי ולא תולאש לע תונעל תנמ-לע
:וז הלאש ןורתפב תוירקיע תושיג יתשב םיטקונ

לארשי ץרא תשורי ןכו קחצי לש תינחורה וכרד תכשמה איה הרוכבה תועמשמ .1
ידי לע תכמתנה שרדמב ל"זח לש תיתרוסמה םתשיג וז .ה"בקה י"ע קחציל החטבוהש
(3).דועו לאנברבא ,ינוקזח ,ונרופס ,י"שר

תויוכז ןוגכ תוירמוח-תוימשג תויוכז איה הרוכבה תועמשמ יכ תסרוג היינשה הטישה .2
,ם"בשר ,ן"במר םיטקונ וז השיגב .ויחא ראש דצמ רוכבל ןתינה דובכ וא הלחנב רתי
(4).ע"באר

תורבוע חרכהב ןניא תוינחור תויוכז ,תישאר .תוביס יתשמ תיתייעב הנושארה העדה
:לאנברבא ןושל הזו .ןשרויל יוארה ןבל השוריב תורבוע אלא רוכבל
ןיאו הלא תומרמב 'הל ץפח ןיא ,תוישפנה תובוטה ןיינעל הרוכבה התייה םאו"
ריעצה אוהו םירפא לע ךרב אלה ,טושפ וא רוכב ,הצריש ימל ביטיהל ודיב רוצעמ
ףד) "?ושע תרוכבב ךרוצ המו ,ונממ םילודגה ויחא לע דוד תאו ,רוכבה השנמ לע
(5).(ד"צר
:ם"יבלמ ןושל הזו
,וינבל השירוהל םדאה חוכב ןיא וז הכרב יכ ,קחציל וז הכרב רסמ אל םהרבאו"
תא 'ה ךרב םהרבא תומ ירחא קרו ,םהישעמ בוטבו םעה תשודקב היולת איה יכ
קר םהרבא תכרבב וינב תא ךרבל ותעדב היה אל קחצי ןכו , וז הכרבב קחצי
(6).(א קוספ ז"כ קרפ) "'המ הזב ךרבתי הל ןכומה
ויהש תורמל תויקולאה תוכרבה תא ושרי אל תפיו ןיקש ףיסוהל שי וז הנעט קוזיחל
ויה אלו ךכל םייואר ויהש םישנאה ךרד הלוכ תושונאל רבעוה יקולאה רסמה .םירוכב
.חנ ןב םשו (ןושארה םדא לש ונב) תש ונייהד ,םירוכב

וכישממכ ושע תא אקווד רוחבל יהשלכ הביסמ טילחה ה"בקהש רמאנ םא וליפא ,תינש
הריכמה םאו !?רוכב אוה ושעש הדבועה תא הריכמב תונשל ןתינ םאה ,קחצי לש ינחורה
לש ותריחב תא "בייחת" וז הריכמש ןכתיי דציכ ,בקעיל ושעמ תוינחור תויוכז תרבעה איה
!?רוכבה תא רחבי אל ה"בקה ךכ בקעו ה"בקה

תועבונ ןה ירהש ,םדא ינב ןיב רחסמל תונתינ תוינחור תולעמש לבקל השק ,ךכל ףסונב
וריבסה שרדמב ל"זח םנמא ?לארשיל ותנוהכ רוכמל לוכי ןהכ םאה .תוימצע תולוגסמ
.םטושפכ םניא ל"זח ירבד םלוא שדקמה תיב תדובע תא בקעיל רכמ ושעש

וא הלחנ תפסות ןוגכ ,תוימשג תויוכז ןיינעל איה הרוכבה תוכזש ,ריבסהל םיבייח ונא
תויוכזב ץפח ,םינבבש ינחורה ,בקעי םאה :ןבומ וניא בקעי לש עינמה הז יפלש אלא .דובכ
.תאז רמול השק ?דובכבו תוימשג

:"הלבקהו בתכה" לעב בתוכ תאז הרבס
םיינש יפ שריל ,תוינמזה תולעותל הרוכבה תיינקב בקעי לדתשה אלש קפס ןיא"
...םיינש יפ גוהנ היה הרות ןתמ םדוקש דיעיש הז ימ יכ ,דובכו הררשב גהנתהל וא
לבה לכה ,םלוכ תוינמז תוילעות םת שיא תובאה ריחב בקעיל ,הלא לכ ידעלבו
,תוישפנה תולעותל (אלא=) קר הניא הרוכבב ותוואת תילכת םנמא ...חור תוערו
."םישרפמה ובתכש יפכ
הטישכ שרפל וצר אלו הנושארה הטישב וטקנש םישרפמה קומינ והזש אוה וירבדמ הלועה
.היינשה

?הרוכבה תונקל בקעי קקותשה עודמ :אצומה תדוקנל ונא םירזוח ןכ םא

לש ותפיאשש ריבסמה ,('ש דומע) .לאנברבא ירבד יפ לע בקעי לש ותפיאש תא ןיבהל ןתינ
בקעי ,ושעלש אלא ,תויקולאה תוכרבה תשורי םושמ התייה הרוכבה תוכז תא תונקל בקעי
:תרחא הרוצב תאז קמינ
םוקמב דמוע אוה רוכבה ןבה הנה ,ושעל רמא בקעיש אוה ינשה רואיבה םנמאו"
לכוי אלו ןקזו שולח באה תויהב ויבא םוקמב תיבה תגהנה תלטומ וילעו ,ויבא
קוחו ותיבל ףרט ותיתב ומוקמ תא אלמי רשא אוה לודגה ןבה זאש ,וגיהנהל
ששוח ךניאו הדשב דימת ךלת התאש ,ןכ השוע ךניא ושע התאו ...םינטקה ויחאל
:ךל רחב ןכל ...וילוחב יבא תא דובעל ךרטצאו באוכו ןטק רענ ינאו ...תיבהמ רבדב
יל חנה ,ותחקל הצרת אל םאו ...הכרצו תיבה תגהנה השע ,רוכב תויהל הצרת םא
ןכ ...ריעצל רוכבה ןתיש ומכ לוכאל תא ךל ןתאו ,לכה תא השעא ינאו הרוכבה תא
."'וכו דימת היהי
בקעי .ודיקפתב לעמ ושעו ,תיבה ינב תסנרפל גואדל היה רוכבה דיקפת לאנברבא תעדל
עיצהו ,הרוכבה תונקל הנאותכ הז ןועיטב שמתשה ,תויקולאה תוכרבה תא תשרל הצרש
.רוכבכ דקפתי אוה התעמש ושעל

,ותחפשמ תא ןוזלו רוכבכ דקפתל הצר ןכא בקעי .םקלחב לאנברבא ירבד תא לבקל שי
קפיס ושע ,הרוכבה תריכמ ינפל .תיתימאה הביסה אלא ,דבלב ץורית הז היה אל םלוא
דקפתל קקותשה בקעי .ויבא לש ובל תא הנק ךכמ האצותכו ,םהיתונוזמ תא ותחפשמל
.קחצי לש ותבהא תא שוכרי ךכ ידי לע ןכש ,תובוחה ללגב אלא תויוכזה ללגב אל - רוכבכ

םויה ותואב ,הארנה לככ .ודיצמ ושע עיגה םימיה דחאב רשאכ בקעיל התרקנ תונמדזהה
תא בקעימ שקיב ,ףייע ותויהב ,ושע .ותחפשמל ןוזמ קפסל ודיב היה אלו ,דייצב ושע לשכנ
:הקסע ושעל בקעי עיצה ,ךכ ידכ ךות .דימ דיזנה תא שיגהל הצרתה בקעיו ,ןיכהש דיזנה
ןוזמ ושע חיטבה ךכב .ושע תא םג ןוזל בקעי בייחתה הרומתבו ,קחצי תא ןוזי בקעי התעמ
ינש .קחצי תא ןוזל תוכזה תא בקעיל ושע ןתנ הרומתבו (דוצל חילצי אל םא) ומצעל
תא גישה ושעו ,קחצי תא ןוזל ושקובמ תא גישה בקעי :הקסעהמ םיצורמ ויה םידדצה
תויוכז תא ושעמ שרד אל בקעי ;הצורמ תויהל תפסונ הביס התייה ושעל .ויתונוזמ תחטבה
.דובכ וא השוריב יפסכ ןורתי ןוגכ הרוכבה

ןיא) ומויב םוי ידימ קחצי תונוזמל גאדש הז בקעי היה ,ושע םע בקעי השעש םכסהה רחאל
שושיא .(ןאצה ןמ םיידג וליכאה הארנכ אלא דיצ שיא תויהל ךפה בקעיש םירבדה תנווכ
:ז"כ קרפב ושעל קחצי ירבדב אצמנ הז ןויערל
."הלכואו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו"
ושעמ שקבמ קחציש הארנ ??בהוא ינא רשאכ :הווה ןמזב אלו רבע ןמזב בותכ עודמ
(7).הרוכבה תריכמ םרט ,רבעב תושעל גהונ היהש יפכ םימעטמ ול השעיש

תוכזב ןינועמ בקעי .קרפה שארב התלעוהש הנושארה הלאשה לע םינוע הלא םירבד
חכוויי ןייעמה .םיקוספה ןיב רשקה ןבומ הז יפל .ותבהא תא שוכרל ידכ קחצי תא ליכאהל
בקעי לש םתדיל רופיס אבומ ט"כ קוספ דע .ט"כ קוספל ח"כ קוספ ןיב דח רבעמ םייקש
עטק וניה וסיסבב הז עטק .םידליל םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמו םתלידג ךילהת ,ושעו
חתפי ,םדוקה עטקל רושק וניאש השעמ רופיסב חתופה ט"כ קוספש היה יוארה ןמ .יללכ
רסחה תא ומילשהו וז ההימתב ושיגרה םינשרפה ."םויה יהיו" :אמגודל ,החיתפ תולימב
ןיידעו ."'וכו לישבת בקעי לשיבש הז היה דחא םוי" :בתכ אמגודל ק"דר .טסקטה רואיבל
.םיקוספה ינש ןיב רשק םייק םא לואשל שי

ךכ-רחא דימו "ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו" :קוספה ןיב רשקה רבסומ ונירבד יפל
לדתשה המל ראתמ אלא ,אמלעב םירבד רופיס ונל רפסמ וניא בותכה . "...דיזנ בקעי דזיו"
.וילא קחצי לש ותבהא תא בתנלו בצמה תא תונשל בקעי

."ושעל ןתנ בקעיו" :בותכ םש .ד"ל קוספב תורחא תוישוק יתש בשייל ןתינ ,הז רבסה יפל
םיעיפומ קוספב םילעפה ראשש יפכ "ושעל בקעי ןתיו" איה המיאתמ רתויה לעופה תרוצ
לש ותשירד ירהו ,םחלה "ץצ" ןכיהמ ןיבהל שי ןכ ומכ .'וכו "תשיו" ,"לכאיו" :וז הרוצב
!דבלב דיזנ התייה ושע

תנווכ "...םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו" :םירבדה םיבשייתמ ,ונתנש רבסהה יפל
בתכנ אל ךכיפל .עובק ןפואב ונוזמ תא ושעל בקעי קפיס ךליאו םויה ותואמש רמול בותכה
אלא תימעפ-דח הניתנ תאז התייה אלש ונל רמול ידכ "ןתנ בקעיו" אלא "בקעי ןתיו"
קפיס ןכמ רחאל םלוא .דבלב םישדע דיזנ ושעל בקעי ןתנ םויה ותואב
(8).תכשמתמ הניתנ
.םחל תפסותב םישדע דיזנ עובק ןפואב ושעל בקעי

תניתנ תא הנתה אל בקעי .ליעל הלאשנש תירסומה הלאשה ןיינעל הפי םיררבתמ םירבדה
אלא .ימעפ דח ןפואב ,דימ דיזנה תא ושעל תתל ןכומ היהו ,הרוכבה תריכמב דיזנה
היהת וז ןיפילח תקסע .הנממ םיצורמ ויהי םידדצה ינשש ,ןיפילח תקסע עיצה ךכל ףסונבש
.אבה קרפב ראוביש יפכ ,תוכרבה תחיקל ןיינעל - דיתעל תיטנוולר

תוכרבה תחיקל תשרפ - 2 קרפ
תויזכרמה תולאשה ןלהל .א"מ-א םיקוספ ז"כ קרפ תישארבב העיפומ תוכרבה תשרפ
:עטקה ךותמ תולועש

תכשמה ןתועמשמ אמש וא ,דבלב תוימשג ןניה תוכרבה םאה ?תוכרבה תוהמ יהמ
?קחצי לש תינחורה וכרד

דימעה אל עודמ ,קחצי לש תינחורה וכרד ךשמה הניה תוכרבה תועמשמש החנהב
תוכרבה תא תשרל יוארה אוה בקעיש ועידוה אלו ותועט לע קחצי תא ה"בקה
תא בביס ה"בקה עודמ ?קחצי אוה ינחורה וכישממש םהרבאל רמאש יפכ ,תוינחורה
?קחצי תא תומרל בקעי ךרצוהש הזכ ןפואב םירבדה

?קידצה ןבה בקעי תא אלו ,ררוסה ןבה ,ושע תא אקווד קחצי ךרב עודמ

םע ךכ לע הרבד אלו ,תוכרבה תא בקעי לבקיש תנמ לע המרועב הקבר הלעפ עודמ
?קחצי

שי .ושע תא ךרבל קחצי ןווכתהש תוכרבה ןהמ ררבל שי םיעוריאה ףצר תא ןיבהל ידכ
ךשמה תא ושעל תוליחנמה ,תוינחור ןה ולא תוכרבש וניבה רשא םינושארה םינשרפהמ
,ן"במר םינמנ וז הדמע ידדצמ םע .לארשי ץרא תשורי ללוכ ,קחצי לש תינחורה וכרד
,לאנברבא בתוכש יפכ ,וז הרבסל ירקיעה קומינה .דועו ינוקזח ,לאנברבא ,ם"בשר
(9).םהרבא תכרב איה םתסב הכרבהש

,ןכ םא .ילכלכ ןסוחו ןוטלש תוכרב ןה בקעי תא קחצי ךרבש תוכרבה :השק םשוריפש אלא
הזומר םהרבא תכרבש וריבסה ךכיפל ?תוינחור תוכרב ולא ויהש ריבסהל סיסבה והמ
,תוימשג תוכרב בקעי תא קחצי ךרב ןכמ רחאל .ז"כ קוספב הבותכה "והכרביו" תלימב
ובשוחב קחצי העט ןכא ,וז השיגל .רוביחה 'ו-ב ,"ךל ןתיו" החיתפה ןושל תרבסומ הזבו
:הפירח הרוצב בתוכו וז היעבמ קמחתהל הסנמ וניא לאנברבא .וכישממ אוה ושעש
."הרושה תלקלקמ הבהא"

:תוביס המכמ וז השיג תוחדל שיש הארנ

הטלחהש ריבס ?ינחורה ושרוי היהי וינב ןיבמ ימ עירכהל תוכמסה לעב קחצי םנמאה .1
עבוקו םלוע לש ונובשח בשחמש הז אוה ה"בקה קרו ,"אימשד ילימ" תניחבב איה וז
הנממ והילאו ,עשוהי תא הנממ השמ :ךכל תובר תואמגוד תומייק .הלאכ תוטלחה
.דבלב ה"בקה יפ לע ,עשילא תא

:הז אשונב הרורב הרוצב עירכמ ם"יבלמ
...וינבל השירוהל םדאה חוכב ןיא וז הכרב יכ ,קחציל וז הכרב רסמ אל םהרבאו"
הזב ךרבתי הל ןכומה קר ,םהרבא תכרבב וינב תא ךרבל ותעדב היה אל קחצי ןכו
"'המ
ךרבל שקעתה עודמ ,ינחורה ושרוי היהי וינבמ ימ עירכהל תוכמס קחציל שי םא םג .2
רוכבל חרכהב תורבוע ןניא תויקולאה תוכרבהש ונרכזה רבכ ירהו ,ושע תא אקווד
קחצי םגש רוכזל שי ןכ ומכ .םיירוטסיה םימידקת ךכל ויהו ,ןתוא תשרל יוארל אלא
תושנש ךכ לע הדיעמ הרותה ןכש תויקולאה תוכרבל יואר ושע ןיאש ךכל עדומ היה
תודבוע ויתושנ ויהש םירמוא ףא ל"זח .(ה"ל,ו"כ) הקברלו קחציל חור תרומ ויה ושע
עדומ ותויהב ,הבגשנ הכ תינחור השורי ושעל קחצי ריבעמ דציכ ,הז יפל .הרז הדובע
!?וילע ןתעפשהו ויתושנ לש ןייפואל

:(ה"ל ,ז"כ) "ךתכרב חקיו" ה"דב ,הז רשקהב ונרופס לש וירבד ןלהל
ץוחבו הזה םלועה יניינעב התייהש ,ךילע לוחל היואר התייהש הכרבה התוא"
."ךל היואר הניא םהרבא תכרב יכ ,ץראל
:('א ,ז"כ) בתכ ם"יבלמו
ריכה רבכ הזבו ,הקברלו קחציל חור תרומ ויהשו ןענכ תונבמ םישנ חקל ושעש..."
תא שריי רשא אוה ...ודבל בקעי יכ עדיו ,םהרבא תכרבל יואר וניא ושע יכ קחצי
."םהרבא תכרב
רסח רקיעהש ינפמ ,םהרבא תכרב תא הבוחב תנמוט "והכרביו" תלימש רמול השק .3
:ם"יבלמ ירבד ןלהל .רפסה ןמ
םימשה לטמ היה ושעו בקעי תא התע קחצי ךרבש הכרבה יכ הארת ןכו"
םהל 'ה היהיש אלו ץראה תשורימ אל רבד ריכזה אלו ,שוריתו ןגד בורו
."'וכו םיקולאל
םנמא .וז הישוק םהילע השקמו ל"נה םישרפמה תטיש תא גיצמ "הלבקהו בתכה"
חירכ ינב חיר האר" :קחצי תולימב הבותכ תינחורה הכרבהש בתכ םירבדה ךשמהב
תלימש שרפל השק :הרורב הז אשונב ותדמע םוקמ לכמ לבא ,"'ה וכרב רשא הדש
.תויקולאה תוכרבל תנווכתמ "והכרביו"

,תוימשג תוכרב ולא ויהש םיסרוגה ם"יבלמו ונרופס לש םתשיגב דדצל שיש הארנ ךכיפל
השרפב תוררועתמה תולאשה תא רותפל לכונ וז ךרדב .םיקוספה טשפמ הארנ ןכאש יפכ
.וז

ןכש ,לארשי ץרא תשוריו תינחורה וכרד ךשמה תא ושעל ליחנהל ןווכתה אל םלועמ קחצי
ןווכתהש ךכב הצוענ ושע תא ךרבל הצר קחציש הביסה .ךכל יואר וניא ושעש ול רורב היה
וכרבל קחצי ןווכתה ךכיפל .הרוכבה תריכמ םרט ,ונוזמל גאדש םינשה םתוא לע ול לומגל
תורמל ,םרב .ולמע רכשכ ,ימשג עפש ושעל קינעיש ה"בקל הליפת ןתוהמש ,תוימשג תוכרב
קחצי .ויכרד לקלקו רחאמ ,תימשג הכרבל תעכ יואר היה אל ושע לש תומדוקה ויתויוכז
קחצי הצר ךכיפל .חור תרומ קחציל םרג ושעש ,בותכה דיעמש יפכ ,ושע לש וביט עדי
.ימשג עפש ול קינעיו קחצי לש ותליפת תא ה"בקה לבקי הרובעבש הווצמב ושע תא תוכזל
;הרוכבה תריכמ םרט וליכאהל ליגר היהש יפכ םימעטמ ול ןיכיש קחצי הוויצ ךכ םשל
הכרבל יאכז היהיו ,ה"בקה ינפל ושע לש תונושארה ויתויוכז ורכזיי וז הלועפ תועצמאב
.תימשג

תאיציב לארשי םע תא תוכזל ה"בקה לש וכרדל המוד ושע תא תוכזל קחצי לש וכרד
:ז"י השרפ (אנליו) הבר תומש .םירצמ
םהל רוכזל ידכ ?םדב םהילע ןגהל ה"בקה האר המ - "ףסב רשא םדב םתלבטו"
'אנש ,הלימ םדבו חספ םדב :םירצממ לארשי ולוצינ םימד 'בבו .םהרבא תלימ םד
.הלימ םדבו חספ םדב "ייח ךימדב ךל רמואו ייח ךימדב ךל רמואו" (ז"ט לאקזחי)
קחצי תוכזב - "תוזוזמה יתש לאו" .םהרבא תוכזב - "ףוקשמה לא םתעגהו"
."תיחשמה ןתיי אלו םדה תא האר םתוכזבו ,בקעיו
תוצמ תוכזב הלואגל יואר היה לארשי םע .ומצע תוכזב הלואגל יאכז היה אל לארשי םע
םעש ךכב ךרוצ שי .תובר םינש ינפל התשענש הווצמב יד אלש אלא .םהרבא השעש הלימ
תא וחשמיש לארשי תא ה"בקה הווצמ ךכיפלו ,תירבה םד תא ה"בקל "ריכזי" לארשי
.םמצע ולומיש הלימ םדבו חספ םדב תוזוזמהו ףוקשמה

ינפל וליכאהש יפכ קוידב םימעטמ והליכאיש ושע תא קחצי הווצמ ,ןורקיע ותוא יפ לע
.הכרבל יאכז היהיש ידכ תובר םינש

ושע םא .הרוכבה תריכמ רחאל קחצי תא ליכאה אל ושעש החנהה תא תמאל לכונ תעכ
םא ?דיצ ורובע דוצל ושע תא קחצי הווצמ עודמ ,םינשה לכ ךשמב קחצי תא תרשל ךישמה
.דייצה תוכז ול רוזעת המ ,תוכרבל יאכז וניא םאו ,דיצב ךרוצ שי עודמ ,תוכרבל יאכז ושע
תויוכז תא ריכזהל רומאה ימעפ דחו דחוימ עוריאב ןאכ רבודמ :םירורב םירבדה ונתטישל
אלו וז הלועפב אקווד ושע תא תוכזל קחצי רחב עודמ ןיבהל לכונ ןכ ומכ .
(10)תונושארה ושע
(11).תרחא הלועפב

,תימשג הכרב ושע תא ךרבל קחצי תנווכש הניבה ,ושעל קחצי יוויצ תא תעמושה הקבר
וז תוכז .בקעיל תכייש קחצי תא ןוזל תוכזהש ינפמ ,לוספ וז הכרבל יעצמאהש הרבסו
ושעש עדי ,תאז תמועל ,קחצי .בקעיל תועיגמ תוכרבה םג ןכלו ,העובשב בקעיל הרכמנ
עדי אל קחצי ,םרב .עובק ןפואב ונוזל לחה בקעיש האר ירהש ,וליכאהל תוכזה לע רתיו
.ותעובש לע רובעל ושעל םרוג היה אל ,עדוי היה קחצי םא .העובשב םכסה הז היהש

רבד לע עדוי קחציש ןכתיי .בקעיל ושע עבשנש העובשה לע עדוי קחצי םא העדי אל הקבר
אל הזכ הרקמב .דיצ ול דוצל ,ימעפ דח ןפואב ,ושעמ שקבל טילחה תאז לכבו ,העובשה
הרוכבה תא ריבעהל טילחה קחצי יכ ,הרוכבל בקעי תוכז לע קחצי םע רבדל הקבר הלוכי
בקעי תא התוויצו "םיידיל קוחה תא תחקל" הקבר הטילחה ןכל .ושעל עדומ ןפואב
.תיקוחה ותוכז יפכ קחצי תא ליכאהל

תשיג איהש ,ונתשיג יפל .רומח ישוק םע דדומתהל ץלאנ קחצי תכרב ןכותב ןייענ רשאכ
בקעי תא דבעשל קחצי תעדב הלע דציכ ,תוימשג תוכרב ןה תוכרבהש ,ם"יבלמו ונרופס
דמוע ושעש חינה קחצי ירהו ,"ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הווה" ורמואב ,ושעל
!?וינפל

:בתוכו וז הלאשל סחייתמ וניא ם"יבלמ
."רוכב התאש דצמ בקעי ינב םה - ךמא ינב ךל ווחתשיו"
:בתוכו הלאשב קסוע ונרופס
םע הב היחישו ,לארשי ץרא תלחנ ול קיפסתש בקעיל בוט היהש (קחצי) בשח יכ"
בוט היהישו ...םידספנה ילבהו תוררשה יניינעב ושפנ דירטי אלש ידכ ,דובעש הזיא
:ל"ז םרמואכ ,תומואה תחת דבעושמ היהיש הממ ,ויחא תחת דבעושמ היהיש ול
".'ושע רבד אלוטב וא ךלוטב וא'
שי ןכא .םיבר םירושימב םע תוחתפתהל דוסי ןבא הווהמ תינידמ תוריח .הומת הז רבסה
םידבעשמה ויהיש ףידע ,דבעושמ תויהל לארשי םע לע רזגנ רבכ םאש ונרופס םע םיכסהל
!ירמגל תישפוח המואה היהתש אוה ילאידיאה בצמה לבא ,(ל"זח תנווכ וזו) ושע ינב

תנווכתמ הניא "ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הווה" קחצי תכרבש ריבסהל שי ךכיפל
דבעושמ בקעי היהיש תעדה לע הלעי אלו ,קחצי לש ינחורה וכישממ אוה בקעי ;ללכ בקעיל
םהרבא ישגליפ ינב לש םנודא ושע היהיש איה הכרבה תנווכ .דרומה ןבה ,ושעל
ינב") קחצי לש ותומ רחאל הל ודלווייש הקבר ינב לע ושע טולשי ןכו
(12)("ךיחא")
ןושל-"ךיחא" רמול ךירצ קחצי היה ושעל בקעי תא דבעשל קחצי ןווכתה וליא .(13)("ךמא
.דיחי

ריבסהל ךרטצנ ,תוימשג תוכרב ויה ושע תא ךרבל ןווכתה קחציש תוכרבהש רבסהה יפל
לוכי וניא קחציש רורב ,תויקולא תוכרב ןה תוכרבהש םיריבסמ ונייה וליא .ףסונ ןיינע
.קחצי לש וכישממ היהי דחא קרש ינפמ ,בקעי תא ןהב ךרבש רחאל ושע תא ךרבלו רוזחל
ושע תא ךרבל הלחתהב תודגנתה קחצי הליג עודמ ,תוימשג ויה תוכרבהש ונתטישל םלוא
!?ימשג עפשב וכרובי דחאכ םהינשש ןכתיי אל עודמ ?בקעי תא ךרב רבכש רחאל

.ושע תא ךרבל ותורשפאב שיש "הלגמ" קחצי םיקוספה ךשמהב רשאכ הפירחמ וז הלאש
ףוסב קחצי רבס המו הלחתהב קחצי רבס המ ;הרורב הניא קחצי לש ותדמע ,הרואכל
.ושע תא ךרבל טילחה רשאכ

.וז היעבל סחייתמ וניא ונרופס

תא םיתרשמ םה רשאכ קר םייוצר םניה הזה םלועב רמוחה יניינק לכש ריבסמ ם"יבלמ
םלוע תא תרשמ ירמוחה עפשה ןיאש העשב .תוינחורל הפיאשה רמולכ ,הנוילעה הרטמה
קחצי לש ותנווכ תא ם"יבלמ ריבסמ הז יפל .וילעבל הער איבמו לקולק אוה הז עפש ,חורה
היהי בקעיו ,תימשג הניחבמ ול עייסיו בקעי תא תרשי ושעש הצר קחצי .ושע תכרבב
ךרוצה לטבתה תוימשגה תוכרבה תא לטנ בקעיש רחאל .קחצי לש ינחורה וכישממ
ימשג עפשש ןוויכ ,ושע תא ךרבל קחצי דגנתמ ךכיפל .בקעיב תימשג ךומתי ושעש ינושארה
.ורקיעמ לוספ תינחור תילכת אלל

?ףוסבל קחצי לש ותעד תא הניש המו

,ונב ותויה דצמ תימשג הכרב וכרביש קחצי ינפל ןנחתה ושעש ,ריבסמו ם"יבלמ ךישממ
ףרח תימשג הכרב וכרבו ושעל רתענ וימחר בורב קחצי .בקעיב תימשג הכימת םשל אלו
:ם"יבלמ ןושל הז .תיתלחתהה ותודגנתה
אל ,הזה םלועה ייח תבוטל ימצע ינפב הרשמו רשוע אצמאש - יבא ינא םג ינכרב"
."'וכו אבה םלועל בקעי םע הכזאש ליבשב
:ןכמ רחאל קוספבו
."םינב לע בא םחרכ ויבא אוהש דצמ ול רמא הז - ויבא קחצי ןעיו"
תלעופ קחצי לש ותוישיאש ונתוא םידמלמ ל"זח ןכש ם"יבלמ רבסה תא תוחדל שי ד"נעל
.ולכש לע ורבג קחצי לש ויתושגרש רמול קוחד ךכיפל .ןידה תדימ ךותמ

תימרתה תא קחצי הלגמש העשב .השדח הרוצב םירבדה ךלהמ תא ריבסהל הארנ ךכיפל
ויניע דגנל התלגתהש תיגרטה תמאב הצוענ הדרחה תביס ?עודמ .הלודג הדרחב ףקתנ אוה
,תוימשג תוכרבל ללכ יואר וניא ושע ורוכב ונבש ול זמור ה"בקהש ןיבמ קחצי .קחצי לש
לש ותועשר העיגמ ךכ ידכ דע ;הרוכבה תריכמ םרט קחצי תא תרשש תורשה תוכזב וליפא
.ימשג בוט ונממ תענומש ושע

אב" :תונוש תונעטב קמחתמו ,ללכ ושע תא ךרבל ןכומ וניא אוה ,תאז ןיבמ קחציש רחאל
קלחב תוחפל ושע תא ךרבל קחצי לש ותורשפאב ןיא םנמאה ."ךתכרב חקיו המרמב ךיחא
רתתסמ קחצי ?"ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא" :אמגודל ,בקעי תא ךרבש תוכרבהמ
םישרפמה לכ ןכש ,שודיח וב שי הז רבסה .ושע לש ותכרב חקל בקעיש הנעטה ירוחאמ
תוקמחתה םניה קחצי לש וירבד ונתטישל םלוא שממ הב שי קחצי לש ותנעטש ובתכ
.אדירג

ושע ונייהד "יתכרב חקל התע הנהו" ןנולתמו קחצי לש ותנעט תא לבקמ ןושארה עגרב ושע
ושע ךכ רחא םלוא .וכרבל קחצי לש ותורשפאב ןיא ןכלו ותכרב "חקל" בקעיש ןיבמ
ךרבל לכותש הכרב םוש הראשנ אל תמאב םאה -"?הכרב יל תלצא אלה :רמאיו" :חקפתמ
?יתוא םג

רבכ הנתינ הכרבהו רחאמ ושע תא םג ךרבל תורשפא םוש ןיאש ןעוטו לתפתמ קחצי
תא םהב ךרבש תוכרבה תא קחצי טרפמ "ךתכרב חקיו" םינושארה וירבדל היארכ .בקעיל
:בקעי
הכלו ויתכמס שוריתו ןגדו םידבעל ול יתתנ ויחא לכ תאו ךל ויתמש ריבג ןה"
"?ינב השעא המ אופא
?תוכרבה ראש תא ונממ ריתסמו ולא תוכרב אקווד ושעל קחצי טרפמ עודמ

.בקעי תא ךרבש תוכרבהמ קלח קר קחצי הנומ םניחל אל .הרורב קחצי תנווכ ונירבד יפל
תוכרבה ראש תמועל ,בקעיל ונתינ רבכש ינפמ ושעל ןתניהל תולוכי ןניא דבלב ולא תוכרב
.םיקלח ינשל תוקלחנ תוכרבה .הדימ התואב םהינשל ןתניהל תולוכיש

:בקעי םהב ךרובש רחאל םג ושע תא ךרבל ןתינש תוכרבה אוה ןושארה קלחה
."ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקולאה ךל ןתיו"
."םימואל ךל ווחתשיו םימע ךודבעי"
."ךורב ךיכרבמו רורא ךיררוא"

ךרבמ קחצי הנושארה הכרבב .ושע וינפל דמועש החנה תדוקנ ךותמ בקעי תא ךרבמ קחצי
ךכב .לודיגל היירופ המדאבו םימשגב ךרבתת ,םודא ץרא איה אלה ,וצראש בקעי תא
תא תשרל דיתע וניא בקעיש ינפמ ,ושע לש ותכרבב העיגפ םושמ ןיא וז הכרבב ךרוב בקעיש
ןיא םלוא ,םירחא םימע ינפ לע תונוילעב בקעי תא ךרבמ קחצי היינשה הכרבב .םודא ץרא
לכוי ושע םגש ןוויכ ושע תכרב תחיקל םושמ וז הכרבב םג ןיא ךכיפל .םמשב בקונ אוה
.דבלב בקעיל תידוחיי הניא איה םג תישילשה הכרבה .ההז הכרבב ךרבתהל

:ושע אלו םהב ךרוב בקעיש ךכמ האצותכ ןהמ לשונ ןכא ושעש תוכרבה אוה ינשה קלחה

."שוריתו ןגד בור"
."ךמא ינב ךל ווחתשיו ךיחאל ריבג הווה"

וז הכרב .בקעיל םודא ץרא לש השוריתו הנגד תא קחצי דבעשמ הנושארה הכרבב
םישנאב קחצי בקונ הינשה הכרבב .םישרפמה םיבתוכש יפכ - םיכלמה תפוקתב המייקתה
.בקעיל ושעמ "דובעשה תרבעה" םושמ שי ךכבו בקעיל םידבעושמה

.דבלב ינשה קלחב קר ךרבתה בקעיש ושעל הלגמ קחצי עודמ ןיבהל לכונ וז הקולח יפ לע
וז הניחבמו ,בקעי ךרבתה רבכש רחאל ,וכרבל לוכי וניאש ושעל רמול קחצי לש ותנווכ
שקבי ושעש ששחמ ,תוכרבה לש ןושארה קלחה תא ףשוח וניא קחצי ,םרב .קדוצ קחצי
.תושעל קחצי לוכי תאזו ,תוהז תוכרב וכרבל

יפל ירהש ,תמא םניא "ךל ויתמש ריבג ןה" קחצי ירבד הרואכל :ףסונ ישוק הז רבסהל
ינב םה אלה ,םימעה ראש תא קר אלא ,ומצע ושע תא בקעיל דבעש אל קחצי ונרבד
.קחצי תומ רחאל ודלווייש הקבר ינבו ,לאעמשי

רמוא קחצי ,הז יפל ."ךלש" השוריפ אלא "ךילע" - "ךל" הלימה תועמשמ ןיאש הארנו
דובעש תא ול יתרבעהו ,ךלש לע רמולכ "ךל"ש המ לע בקעי תא יתמש רבכ ירה :ושעל
םיקוספהמ חיכוהל ןתינ "ךלש" תועמשמב "ךל" תלימב ארקמה שומישל היאר .ויחא
:ןלהל

."ךלש תויהל הלא ימ" :י"שר שריפו "ךל הלא ימ" :'ה ,ג"ל תישארב .1
יא ךלש" :ב,ה ףד םיחספ תכסמב ל"זח ושרדו "רואש ךל הארי אלו" : 'ז,ג"י תומש .2
."הובג לשו םירחא לש האור התא לבא האור התא
"'וכו ךלש האירקה םא" :י"שר שריפו "םישנאה ואב ךל ארקל םא" : 'כ ,ב"כ רבדמב .3

:'ב קלחבש תוכרבה ןתוא תא קוידב ושעל הלגמ קחציש ונירבדמ אצויה
."ךל ויתמש ריבג ןה" - "ךיחאל ריבג הווה"
."םידבעל ול יתתנ ויחא לכ תאו" - "ךמא ינב ךל ווחתשיו"
."ויתכמס שוריתו ןגדו" - "שוריתו ןגד ברו"

קחצי תא שח ושע ."!יבא ינא םג ינכרב ?יבא ךל איה תחא הכרבה" :ץוחלל ךישממ ושע
ולוק ושע אשיו" :האישל העיגמ המרדה הז בלשב .וכרבל הצור וניא קחציש ןיבמו קמחתמ
ךפה ויבא לע בוהא היהש ןבהש הדבועב ריכמו ,תואיצמה לומ לא ושע דמוע תעכ ;"ךביו
היוצר השיא תאשלו ויכרד תא רפשל הטלחהל דיתעב ושע תא איבת וז הרכה) .יוחדה ןבל
.(וירוה יניעב

הכרב תניתנ ידי לע ושע תא תוצרל הסנמו ,ושע לש ויכב תא רתוי תאשל לוכי וניא קחצי
.דיתעל האובנ אלא ה"בקל הליפת הניא ושע תא קחצי ךרבש הכרבה תוהמ .
(14)הכרב הניאש
,"םיקולאה ךל ןתיו" :בקעי תכרבב םהב חתפש םילימה םתואב חתופ וניא קחצי ךכיפל
רמול קחצי לש ותנווכ ןיא ."'וכו ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה" :דיתע ןושלב חתופ אלא
.לטב תנשודמ הבוט הלחנב תוכזל אוה דיתעש ול תולגל אלא ,ושע לע עפש ה"בקה עיפשיש
קחצי וז הניחבמ .שממ הכרבב אלו האובנב רבודמ ןכאש ךכ לע עיבצמ הכרבה ךשמהב ןויע
טעמב תוצרל הסנמ אוה ינש דצמו ,ויתושגרל ענכנ וניא אוה דחא דצמ :קד לבח לע ךלוה
ינפל ושע לש ודיצ תא קחצי לכא אל עודמ ;תפסונ הישוק תבשוימ הז ןפואב .ושע תא
יאכז היהיש ידכ ,וליכאהלו ורובע דיצ דוצל ושע תא הוויצ קחצי ירהו .ושע תא ךרבש
הליכאה תרטמ תרחא םינשרפ תטישל .תוכרבה עפש תא וילע עיפשהל קחצי לכויו ,הכרבל
אל קחצי עודמ רורב אל ,ןכ םא .הכרבה לוחת ךכבו ושעב קחצי לש ושפנ קבדתש התייה
וימעטמ תליכאמ עבש היה קחציש ריבסנ םא !?וכרבל טילחה רשאכ ושע לש ודיצמ לכא
ידכ תרחא םעפב םימעטמ ול איביש ושעמ שקיב אל עודמ הלאשה דומעת ןיידע ,בקעי לש
:טושפ רבסהה ונירבד יפל .םיסחייתמ םישרפמה ןיא וז היעבל םג !!ךכ רחא וכרבל לכויש
.דיתעל האובנ אלא ,ןתוהמב תוכרב ולא ןיאש ןוויכ ,הליכאל קוקז וניא קחצי

תא ושע םוטשיו" :בותכ םש .א"מ קוספמ הלועה תפסונ ההימת תרהבתמ הז רבסה יפל
ירהש ,ותכרב חקלש ךכ לע בקעי תא ושע אנש אל עודמ "ויבא וכרב רשא הכרבה לע בקעי
הכרבה לע בקעי תא ושע םוטשיו" רמול ינויגהו ,ושע לש ותמוערת רקיע תויהל הרומא וז
!!"ונממ החקלנ רשא

הכרבה בקע בקעי תא אנש ושעש ריבסה לאנברבא .וז הלאשב תובר וטבחתה םישרפמה
היהי אוהש ןוחטיבה תא ושעל הנתנ וז הכרב רמולכ ,"היחת ךברח לע" ויבא וכרב רשא
בקעיל ודבעשש "הכרבה" לע בקעי תא אנש ושעש שרפמ ם"יבלמ .בקעי םע וקבאמב ןוילע
."דובעת ךיחא תאו" ול ורמואב

תא ונממ חקל אל תמאב בקעיש ,ושע ןיבמ ,םירבדה חותינב .הרורב הבושתה ונירבד יפל
רבכש יפכ ןכש ,קחצי לש "יוסיכ תסרג" התייה תאז הנעט .קחצי ןעט ןכאש יפכ תוכרבה
ינפמ בקעי תא אנוש ושע .תוימשג תוכרבב ושע תא םג ךרבי קחציש העינמ ןיא ונחכוה
תא אנוש ושע ןיא ךכיפל .תימשג הכרבל יואר ושע ןיאש ןיבי קחציש ךכל ןיפיקעב םרגש
דיתעל האובנ ושעל קחצי רסמ בקעי לש ויטעבש ךכ לע אלא ,ויתוכרב חקלש ךכ לע בקעי
."ויבא וכרב רשא הכרבה לע בקעי תא ושע םוטשיו" :קוספה שוריפ הזו ,שממ הכרב אלו

קחצי תוכרב ןהו הרוכבה ןיינק ןה .הז רמאמ לש ירקיעה ושודיח לע עיבצהל ינוצרב םויסל
.קוחד ןנורתפש ,תושק תויעב םע דדומתהל ץלאנ ,ךכ רובסנ אל םא .ינחורה רושימב ןניא
וז הפקשה ךותמו ,ימשגה רושימב םניה קחצי תוכרבו הרוכבה ןיינקש איה אצומה תדוקנ
.שרופמב םיבותכ םניאש םירעפה תא םילשהלו תוסנל שי

:הז אשונב תויזכרמה תושיגה תא תמכסמה הלבט ןלהל

תוכרבה תועמשמ הרוכבה תועמשמ
קחצי לש תינחורה וכרד תכשמה תוינחור תויוכז לאנברבא
ינוקזח
קחצי לש תינחורה וכרד תכשמה תוימשג תויוכז ן"במר
ם"בשר
תוימשג תוכרב תוינחור תויוכז ונרופס
ם"יבלמ
תוימשג תוכרב תוימשג תובוח ונתטיש

האצותכ קחצי לש וכרד תא ךישמהל בקעי הכז ,םישרפמה לכ תעדלש ,וז הלבטמ הלועה
טקונ לאנברבא :תוברעתהה תדימב םישרפמה וקלחנש אלא ;תיביטקאה ותוברעתהמ
:וירבד ןלהל .תוינחור תויוכז ןיינעל ויה תוכרבה םגו הריכמה םגש תינוציק השיגב
רחא ראבתהש ומכ ויבא תכרבל הכז הרובעב יכ תאזה הרוכבה ול הליעוהו"
."תיקולאה החגשהה תוקבדבו ץראה תשוריב וכז וערזו בקעיש היה הרובעבו הז
הרוכבה תיינקב וא (ינחורה רושימב) בקעי לש ותוברעתה התייה ,םישרפמה ראש תטישל
.תוכרבה תחיקלב וא

לש וכישממ אוה בקעי ,ךכיפל .ללכ ינחורה רושימב ברעתה אל בקעיש ,ןעטנ ונתטישל
.תישונא תוברעתהמ האצותכ אלו תיקולא הריחב ףקותמ קחצי


:תורעהרוזח
:הז ןיינעב "הלבקהו בתכה" לש םיפלאמה וירבד ןלהל
התא הז יפל ...ףסכ תניתנב שממ רכממו חקימ איה וז הריכמש םישרפמה תעדל"
ןמ ףעיו ויחא אובבש ,ינומהה שיאל םג הלודג תונג אוהש רבדב בקעי תא םישאמ
ושפנ ןובערש דע ומע המהמתי קר דימ ול ןתיי אל ,לכאמב ושפנ בישהל שקבמו הדשה
םיקידצה תונג רבדל ונתרות לש הכרד איה וז יכו...ונוצרמ אלש רבד רוכמל והסנאת
"??ןכ אל רשא םישעמ ושעש תורודל עידוהלו
.1
.
.
.
.
.

רוזח
רשק םוש ןיאש ושוריפמ הלועה .ב קוספ ז"כ קרפבו א"ל קוספ ה"כ קרפ ם"בשרב ןייע
תויוכז תרבעה התייה הרוכבה תריכמ .תוכרבה תחיקלל הרוכבה תריכמ ןיב יתביסנ
תוינחור תוכרב ןניה בקעי לטנש תוכרבה ,ךדיאמ .ינחור דמעמ אלו ,בקעיל תוינוממ
תירסומה הקדצהה יהמ ןודל שי הז שוריפל .לארשי ץרא תשוריו םהרבא תכרב ונייהד
.וז הלאשב ןדש ד,ז"כ ן"במרב ןייע -ולא תוכרב לוטיל הקברו בקעי לש
.2
.
.
.
.

רוזח
ל"זח תשיג אוה י"שר לש ותסיפתל רוקמה .ד"ל ,ב"ל ,א"ל םיקוספ ה"כ קרפ י"שר ןייע
לאנברבא .א"ל ,ה"כ ינוקזח .א"ל ,ה"כ ונרופס ןייע .ג"י ,ג"ס הבר תישארבב תאבומה
.ט"צר ףד תודלות תשרפל
.3
.
.

רוזח
.א"ל ,ה"כ ע"בארב ןכו .2 הרעהב םיאבומה תורוקמב ןייע
.4

רוזח
,ןכ םא .םהרבא תכרב ןיינעל הרוכבה התייהש 'ש ףדב לאנברבא בתוכ רבד לש ופוסב
ימל םהרבא תכרב תא ריבעי ה"בקה ירהו הרוכבה תא תונקל בקעי הוואתה עודמ
םג הכרבה תא ריבעי ה"בקהש ששח בקעיש לאנברבא הנוע ךכ לע ?ךכל יואר היהיש
.לאעמשי ינבל תויקולאה תוכרבה ןתיו ,יואר וניאש ,ושעמ םגו , רוכב וניאש ,בקעימ
יואר םגו רוכב םג היהיש ומצע תא םילשהל הרוכבה תיינקב בקעי ןווכתה ךכיפל
:םהרבאל ה"בקה חיטבה אלהו וז הרבס בתכ דציכ לאנברבא לע אלפתהל שי .תוכרבל
!!"ערז ךל ארקי קחציב יכ"
.5
.
.
.
.
.
.

רוזח
לש ותולדתשה תביסש ט"כ ,ה"כ קרפב ומצע ם"יבלמ בתכש המל םירתוס ולא םירבד
.םש ןייע ,תויקולאה תוכרבה תא תשרל ןוצרה התייה הרוכבה תוכז תא תונקל בקעי
.6
.

רוזח
.ההומת וז הדבוע-רבעב לעופה תרוצל םינשרפב תוסחייתה יתאצמ אל
.7

רוזח
ןייע ךכל אמגוד .רבעב העריאש תכשמתמ הלועפ רואיתל תשמשמ "ןתנ" לעופה תרוצ
."הנחמה לא בשו" ה"ד י"שרב א"י ,ג"ל תומש רפסב
ןתנ אלא הרוכבה תריכמב דיזנה תניתנ תא הנתה אל בקעיש ןעוט "הלבקהו בתכה"
בקעי דציכ השקה תירסומה הלאשה תרתפנ וז ךרדב .שקיבשכ דימ דיזנה תא ושעל
ןושלב "ושעל ןתנ בקעיו" לעופה תרוצ תרבסומ הז יפל .ושע לע הטיחס יעצמא ליעפמ
:ךכל אמגוד) ןכ ינפל תראותמה הרוכבה תריכמ םדוק התייה דיזנה תניתנ ;םדקומ רבע
.(םש י"שר ןייע א,ד תישארב-"ותשא הווח תא עדי םדאהו"
ריבסמ "הלבקהו בתכה" םנמא .םמוקממ ולא םילימ ורקענ עודמ השקי הז רבסהל
.םש ןייע ,תצקמב םיקוחד וירבדש הארנ םלוא ,תאז
.8
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
.ב ,ז"כ ינוקזח .ז"ש ףד לאנברבא .ב ,ז"כ ם"בשר .ד ,ז"כ ן"במר ןייע
.9

רוזח
ושע תא תוכזל התייה הליכאה תרטמש םירבוסה םישרפמה תעדל קר הפקת וז החכוה
תליכא תרטמש וריבסהש םישרפמה תעדל .תוכרבל יואר היהיש ידכ בא דוביכ תוצמב
.החכוה םושמ ךכב ןיא ושעב קחצי שפנ קבדתש ידכ התייה םימעטמה
.10
.
.

רוזח
.וז היעבל וסחייתה אל םינשרפה בור
.11

רוזח
.ט"כ ,ז"כ ע"באר שרפמ ךכ
.12

רוזח
.ט"כ ,ז"כ ינוקזח שרפמ ךכ
.13

רוזח
:ולוכ עטקה ןמ תפקתשמ קחצי לש ותוככרתה
ומש ללכ רכזומ אל הז קוספב ;"ךתכרב חקיו המרמב ךיחא אב :רמאיו" :ה"ל קוספ
.םהיניבש לודגה קוחירה לע ונתוא תדמלמ תימתסה הרימאה .וראותו קחצי לש
.וראות ןויצ אלל םלוא רכזומ קחצי לש ומש "'וכו קחצי ןעיו" :ז"ל קוספ
.וראותו קחצי םש רכזומ הז קוספב "'וכו וילא רמאיו ויבא קחצי ןעיו" :ט"ל קוספ
.ושע יפלכ קחצי לש וימחר לע ונתוא תדמלמ וז תפסות
.14
.
.
.
.
.