ימענל םחל תיב יבשות סחי


זוזמ םיסנ

ס"שת ןוויס ,כ ןויליג ,"לולכמ" :ךותמיהמ .באומל חרב ןכלו ,םיינעה ויחא תא סנרפל הצר אלו רישע היה ךלמילאש ושרד ל"זח
ןכלו ,הסנרפ וב שיש םוקמ שפיח בער תעשבו היה ינע ךלמילא ילוא ?וז השרדל החכוהה
?באומל רבע

:רבדב תובושת יתש

'ג קוספב בותכ ןכלו ,אטח אוה וינב ינשו ךלמילא תומש היולג הרוצב זמור הליגמה רבחמ .א
יכ" ג"י קוספב ,"השיאמו הינב ינשמ השאה ראשיתו" - 'ה קוספבו ,"הינב ינשו איה ראשיתו"
לע םישנוע םה ל"נה םיעוריאה לכ רמולכ ."דאמ יל ידש רמה יכ" - 'כ קוספבו ,"'ה די יב האצי
הריבס ןכל .הלא םישנועב שנעיהל יואר היה אל ,היה ינע ךלמילא םא .ץראה תביזע לש אטחה
.םיינעל רוזעל אל ידכ חרבו ,היה רישע ךלמילאש ,ל"זח תעד דואמ

םחל תיב תא יתבזע רשאכ "'ה ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא" םחל תיב ישנל תרמוא ימענ .ב
אלש םושמ החרב התחפשמש ךכל זמר הז .םוקמה תא יתבזע תאז לכבו ,ןוממב האלמ יתייה
.דיאל החמשבו זובב התוא תולבקמ םחל תיב ישנ ,תרזוח ימענ רשאכ ןכלו .םירחאל רוזעל התצר
השיא יפלכ דיאל החמש אלא ,המחנ תאירק אל וז ,"ימענ תאזה" תורמואו הב טיבהל תואצוי םלוכ
תורמל .לכ תרסחו הקיר תרזוח איה התרצ תעשב התעו ,העייס אלו הרצ תעשב עייסל הלכיש
אל םא .לוכאל המ שי התלכלו ימענל םא לאוש וניא שיא ,התסנרפבו הב ןיינעתמ וניא שיא תאז
.בערב תותמ ויה ןהיתש - היינעכ תטקלמו תודשה לא תדרויו המזוי תחקול תור התייה

.בערה ןמזב םתביזע ללגב ךלמילא תחפשמ לע דואמ םיסעוכ םחל תיב יבשותש רוכזל ךירצ
תליחתב הז קוספ לש ומוקמ המ ,"'וכו השאל עדומ ימענלו" םילימב חתופ 'א קוספ 'ב קרפ
תוארהל אב הז קוספש רמול ןתינ ?הנומתל זעוב לש ותסינכל המדקה קוספ הז םאה ?קרפה
רוזעל ותבוחמש ליח רוביגו תודש לעב ,התחפשמ בורק ,זעוב וליפאש ,היוחד ימענ המכ דע
,הינעכ םילובש תטקלמ תור תא האור זעוב .עייסמ אלו דגנמ דמוע אוה םג ,ותחפשמ תבורקל
הבוח האור וניא אוה תאז לכבו .םחלל הבער תיבב תבשוי - ותחפשמ תבורק - ימענש ול רורבו
אוה ,םידבועה לש ןוזמהמ לוכאל הל עיצמו תור לע םחרמ אוה רשאכ םג .ןוזמ טעמ הל חולשל
הלבקש ןוזמה ןמ הריתומ איהו ,הבערה התומח תא תרכוז תור קרו ,ימענל הנמ חלוש וניא
.ימענל תנתונו זעובמ

הרעצ תא .התחפשמו ימענ לע םחל תיב יבשות לש םסעכ לודג היה המכ דע הארמ הז רבד
רמאתו" :תרמוא ימענ .זעוב הדשב תטקלמ תורש הל עדונשכ ,'כ קוספב עומשל ןתינ ימענ לש
םיינע לאכ וא ,םירז םישנא לאכ ונילא סחייתמ תאז לכבו - "אוה ונלאוגמ שיאה ונל בורק ימענ הל
.םירחא םיינע םע דחי ,תודשב תונתמ םיטקלמה

אוה תאז ןיידעו .טרפב תורלו ללכב וידבועל בוטה וסחי תאו זעוב לש וביל בוט תא הארמ 'ב קרפ
אוהש ךכ ידכ דע ,תורל דהואו םח סחי ןתונ זעוב .ימענל רוזעל אלש ריעב םכסומהמ גרוח וניא
.ןוזמ חלוש וניא אוה ותבורק ימענל לבא ,תורל םידבועה לש ןוזמה תא ןתונ

ןיב רצונש רשקב הניחבמ ימענ .ךשמהב הארנש יפכ ,ימענל םג ותוא תברקמ תורל ותבריק
חלוש אוה ,תור תא תאשל חיטבמ זעוב רשאכ קר .הז רשק קזחל תור תא תפחודו ,םיינשה
שיא רשאכ ,הלילה תכשחב קרו ,"ךתומח לא םקיר יאובת לא" תורל רמואו ,ןוזמ תליבח ימענל
.ותבורק ימענל עייסל זעוב זעמ זא קר ,האור וניא

לאוגהו ,ימענ לש הדשה תא תונקל לאוגל עיצמ זעוב .לאוגל זעוב ןיב ןתמו אשמב חתופ 'ד קרפ
דימ וב רזוח לאוגה .היבאומה תור םע ןיאושינב הכורכ הדשה תיינקש ול עידומ זעוב זאו .םיכסמ
.תאז תושעל זעובל עיצמו ,ותמכסהמ

לאוגה תא לאוש וניא זעוב עודמ ?תור םע ןיאושינל הדשה תיינק ןיב רשקה המ הלאשה תלאשנ
ןיינמו ?הדשה תיינק רופיס תא םידקמ אוה עודמ ?תור תא תאשל ןיינועמ אוה םא הרישי הרוצב
?הדשה תא רוכמל תנינועמ ימענש זעובל

יבשות לש תמעוז הבוגת ינפמ ששוח אוה ךא ,השאל תור תא תאשל הצור זעובש ,איה הבושתה
.המרע יכרדב שמתשמ אוה ןכלו .בערה ןמזב וחרבש התחפשמו ימענ לע םיסעוכה ,םחל תיב
הדש תא תונקל ול עיצמו ,ריעה ינקז יניעל ,ריעה זכרמ אוהש ,ריעה רעש לא לאוגה תא ןמזמ אוה
היהת אל ,לאוגל תמלתשמו תילכלכ איהש ,וזכ הקסע םויקל .לאוגה הדשל ךומס היהש ,ימענ
ימענש זעוב עידומ ,תילכלכ הקסע םייקל לאוגה תמכסה רחאל .םחל תיב יבשות דצמ תודגנתה
תור יאושינ י"ע ,יתחתפשמ רשקב ותוא בלשל שיו ,ודבל ילכלכה קלחה תא םייקל םיכסת אל
זעובל עיצמו ,ותמכסהמ וב רזוח ,ימענ םע בייחמו קודה רשקמ להבנ לאוגה .ימענ לש התלכ
.הקסעה תא עצבל

םדא - םחל תיב ריעה בשותש ךכ ידיל איבה אוה ?ןתמו אשמה לש הז קלחב זעוב חיוורה המ
תמכסהב ,ימענ םע תילכלכ הקסע םייקל םיכסה - (ל"זחב העד יפל בושח םדא וא) הרושה ןמ
להקב אובל הרשכ ,באוממ התרזח זאמ םחל תיב יבשות י"ע תמרחומה השיאה ,הנה .ריעה ינקז
תא הילע ףיסוהל םגו ,תילכלכה הקסעה תא םייקל זעוב ינפב ךרדה החותפ התע .םיקסעה ישוע
ריעה ינקז .םיאושינ אלל לעופל אצת אל תילכלכ הקסעה יכ זירכה ירהש ,תור םע םיאושינה רשק
.לאוגל ודגנתה אל םה רשאב ,זעובל דגנתהל ושקתי

ןיאושינה תא ןייצמ אוה ןכמ רחאל קרו ,תילכלכה הקסעה תא שיגדמ זעוב 'ט קוספ 'ד קרפב ןכאו
הנווכ ךותמ אלו ,החפשמ בורק לש הלואגה תווצמ םייקל ידכ תאז השוע אוהש שיגדמו ,תורל
םיכסהלו תללוכה הקסעל םידע תויהל ריעה רעשב חכנש םעהמו םינקזהמ שרוד זעוב .תרחא
.םהיאושינב רמתו האלו לחר ושעש יפכ ,הרוהט ותנווכש םירשאמו םידומ ,םימיכסמ םה ןכאו .הל
.םחל תיב תראפתלו דובכל היהי הז השעמש הווקת םיעיבמ םינקזה

םעה בי-אי םיקוספב .ימענל םחל תיב יבשות ןיב סויפ תליחתל איבמ זעוב לש םכחותמה והשעמ
,המשב תור תא םיריכזמ םניא םחל תיב יבשות .החלצה ול לחאמו והשעמ לע זעוב תא חבשמ
תדיל רחאל קר .ללכ תרכזנ הניא ימענ וליאו ,"תאזה הרענה" וא "ךתיב לא האבה השיא"כ אלא
םילחאמו ,התחמשב םיחמשו התוא םיכרבמ םהו ,ימענל םחל תיב יבשות ןיב םלשומ סויפ שי ןבה
.םחל תיבל האוב זאמ הנממ וענמ םמצע םהש רבד ,ותנקזב התוא סנרפי ןטק ןב ותואש הל
םחל תיב יבשותל דיתעב ףרטצי אוהו ,ימענ לש הנב וליאכ אוה ןבהש םישיגדמ םה זי קוספב
.ימענל םחל תיב יבשות ןיב סעכהו קתנה םייתסה הזבו .תואלמ תויוכז לעב בשותכ


םוכיס
דע ,בר סעכו רעצ םחל תיב יבשותל המרג בערה ןמזב םחל תיבמ ךלמילא תחפשמ תחירב
אלו הל רוזעל וששח ימענ לש היבורק םג .התלכ תורו ימענמ ילמינימ עויסו הסנרפ תעינמ ידכ
.הבצמב וניינעתה

הלא לכ - זעוב לש ותמכחו תורל רוזעל ימענ לש ןכה הנוצר ,תור לש תובוטה היכרדו התקדצ
תויוכז ילעב םיבשותכ שדחמ םתלבקלו ימענו םחל תיב יבשות ןיב תוסייפתהלו יונישל ואיבה
.םחל תיב ריעב