שדחה הרומה לש הטילקה יכילהת
רפסה תיב להנמ לש היארה תיווזמ

רוא-רב קחצי

םילשורי "ברוח" ידוסיה ס"יב להנמ

1 'סמ ןויליג ,ב"סשת "דמח הדשב"


שדחה הרומה תטילקב להנמה לש וקלח .1
הרומה תטילקב רפסה תיב להנמ לש עירכמה וקלח לע םיעיבצמ םינוש םירמאמו םירקחמ
ךומסב ,התיכה רדח ךותב תישענ שדחה הרומה לש תימוימויה הדובעה םנמא .שדחה
אוה ולש תוקספהה תאו ,ותתיכל תוכומסה תותיכב םידמלמה רפסה תיב ירומ ראשל
ליחתמה הרומה לש הטילקה תחלצהש ררבתמ ךא ,םתציחמבו םירומה רדחב הלבמ
לש ותמורתב ,רומאכ ,אלא ,ותוחיתפ תדימבו ס"היב לש תווצה לש ויפואב תינתומ הניא
.להנמה

:יעוצקמה םוחתב אוה שדחה הרומה לש ירקיעה ונחבמ .2
דיקפתל ותסינכב שדחה הרומה לש ותחלצה היולת ובש ירקיעה ןחבמה ,יתעדל
ץבוש אוהש עגרמש ךכב ץוענ ישוקה .יכוניח-יגוגדפה םוחתה אוה (induction)
דועב ,וילאמ ןבומכ חקלנ ולש דוקפתה - רפסה תיב לש הארוהה תועש תכרעמב
.הרומכ ומצע לע לטנש דיקפתה םע שדחמ העש העש דדומתהל בייח אוה ,השעמלש
םירגתא םע דדומתהל בייח אוה .ןויסינל ףילחת תויהל הלוכי הניא שכרש תונמוימה
תוררועתמה תויעבב לופיט לש תיכוניח הניטור ול ןיא .עגר ידימ תוטלחה לבקלו םינוש
.תיכוניח המליד ורובע אוה התיכב יתרגש עוריא לכו ,התיכב
:תיעוצקמ הכימת איה שדחה הרומה קוקז הלש תירקיעה הכימתה ,הז עקר לע
תוינגורטהה םע תודדומתהב ,הארוהב םיישק םע ,תעמשמ תטלשה םע תודדומתהב
להנמה .ךרוע אוהש םימכסמה םינחבמב הפוצמהמ םיכומנ םיגשיה םעו ,התיכבש
םירזוח םישק תונויסינ הרומה ןמ עונמלו םייגוגדפה וירושיכ תא ותושרל דימעהל בייח
.ומצע יניעב הרומה לש תימדתב ועגפיש םינשינו
!בוט הרומ ,לכה ינפלו דימת ,היהי ס"היב להנמש בושח :הנקסמ תעבונ ןאכמ
התיכב הרומה השקתמ ןהבש תודוקנה תא דדחלו טופשל להנמה לכוי ,בוט הרומכ
דדומתמ אוהש ךות אמגודל םירועיש תתל ףאו תונורתפ עיצהל ,עיגרהל ,תיפיצפסה
.שדחה הרומה םע דחי התיכב

:עוצקמב החלצה לש תינושאר היוח השורד שדחה הרומל .3
הפצמ אוה .וירושיכל םיאתמכ ול הארנ היהש םוחתב אוהש דיקפתל סנכנ שדחה הרומה
.ןוכנ רחב אוהש השוחתה תא ול ונתיש קוזיחלו שושיאל ותוסנתה תישארב
תוחמתהה םוחתב ןולשכ לש השוחת שוחי םאו ,התיכב תוילילש תויווח הרומה הווחי םא
תיתרבח הטילק ידי לע וא,תודידי יסחי םתס י"ע תאזה היווחה תא ןקתל השק היהי ,ולש
לש תיעצמא יתלב השוחת שוחל בייח הרומה .םיימתס דודיעו תואמחמ ןתמב וא ,התואנ
.המישנל ריוואכ תינויח השירד ורובע יהוז .התכב החלצה
,בוט גוגדפ םג אוה להנמה םא ,ךכ םושמ .ךכל הנושארבו שארב עייסל בייח להנמה
םישקתמה תא דחוימבו ,םידימלתה תא בורקמ ריכמו ,ולש ס"היבב תותיכל קיפסמ סנכנה
.שדחה הרומה לש ותטילקב תובר עייסל לכוי אוה ,םהיניבש םישקמהו
,רפסה תיבב וכרד תליחתב אוה םג ס"היב להנמ רשאכ .:תישעמ הנקסמ תעבונ ןאכמ
,ענמיהל יאדכ ילוא .שדחה הרומה לש תחלצומה הטילקל הברה םורתל ול היהי השק
ומצע להנמה ובש רפס תיבב עובק תווצ ךותב םישדח םירומ ץבשלמ ,רשפאה תדימב
.שדח אוה

:שדחה הרומהו להנמה לש ןושארה שגפמה .4
:תורכיהה ןויארב הריוואה .א
להנמה .להנמה םע הרומה לש ינושארה ןויארב רבכ הליחתמ תחלצומ הטילקל ךרדה
להנמה לש ורדחל תלדהש שוחי שדחה הרומהש ידכ ,החונינו המיענ הריוא תורשהל בייח
.וינפב החותפ
,"תיבה לעב ןאכ ינא" לש השוחתה תרבעהל תונמדזהה תויהל ךירצ אל ןושארה שגפמה
יתלב ןפואב ,שוחי הרומהש בושחש השוחתה ."םיבושח דאמ םירבדב קר קוסע ינא" יכו
ותחלצה איה ולש החלצהה יכו ,ולש תיכוניחה תוסנתהל ףתוש אוה להנמהש איה ,יעצמא
קר ומרגי אלו להנמה תא וניינעי ,וררועתי םא ,םיישק יכ שיגריש םג בושח .להנמה לש
.ויפלכ תויטופישלו תילילש הכרעהל

:תויפיצ םואית .ב
תונוכתה לולכמ ןיבש תוקזחה תודוקנה לע דומעי להנמהש בושח הדובעל הלבקה ןויארב
לשו ,החלצה לש השוחת הרומל תונקהל ידכ ,ךכ רחא ,ןהב שמתשיו ,הרומכ הרומה לש
.רפסה תיב ללכל המורת לעב ותויה
ליטי אל םא השעי בוט - ליחתמה הרומה לש ויתולוגס לעו ויתויטנ לע להנמה דמעשמ
םהבש ,םינוש םירקחממ הלועש המל דוגינב .הרומה לע ןאולמב ולש תויפיצה לטנ תא
ותנשב רבכ רפסה תיב תווצב בלתשהל שדחה הרומהמ תוהובג תויפיצ םילהנמ ועיבה
ינא"ה תאו ובש ידוחייה תא יוטיב ידיל איבהל הרומל רשפאל שי ,יתעדל ,הנושארה
הארוההש הרומ ,לשמל .ויתויטנל ונממ תושירדה תא םיאתהלו ,ולש יכוניחה "ןימאמ
דמלל ול רשפאל שי - וביל לא םירבדמ "תיפותישה הדימלה" לש ךילהתהו ,תוצובקב
,ס"היב תותיכ תיברמב תגהונ וז םא ףא הדיחא הארוה תטיש וילע תופכל אלו ,ונוצרכ
.ךפהל ןכו
ויניעב ןיאש ס"היב ירומל רבסהו ,ךילהתה לש יוויל ידי לע עונמל להנמה לכוי ,ךוכיחה תא
ןמז בחרמ" טושפ ןתינ שדחה הרומלש אלא ,שדחה הרומה לש הארוהה תטישל תופידע
.ולוכ רפסה תיב לש ויפואל "תולגתסהל
תא שימגהל לוכיה אוה להנמה ,ליחתמה הרומהו להנמה ,םיינשה ןיבמש רוכזל בושח
תונפומה תויפיצל הנושארה הנשב רבכ תונעיהל הרומה לש ותלוכיל רבעמ הברה ויתויפיצ
.ץוחבמ וילא

:תיתרבח הטילק תארקל תויפיצ םואית .ג
ויתולוגס לע םג תוהתל הסני להנמהש בושח ,ליחתמה הרומה םע ינושארה ןויארב
.המודכו םייטמרד ,םיילקיסומ םירושיכ לעב אוה הרומה םאה :ומכ ,הרומה לש תוישיאה
ףוחסל תלגוסמה תיתוגיהנמ תוישיא לעב אוה םאה וא ,חתופמ רומוה שוח לעב אוה םאה
להנמה לכוי הלאה םימוחתב ולש תומשרתההמ להנמה קיסיש תונקסמב .להק הירחא
לש תוישיאה ויתולוגס .רפסה תיבב הרומה לש ותטילק תבוטל בושח שומיש תושעל
,רפסה תיב לש תיתיווח - תיתרבחה תוליעפב ובלשל להנמה לכוי דציכ ועירכי הרומה
וא ,םירומ ילויטב .םירומה תווצ לש םייתרבח םיעוריאב ןהו ,וב םימייקתמש םיסקטב ןה
הדובעה םוחתב םיבושח םיעוריא ןויצל תוביסמב םג ומכ ,תופתושמ תוחמשב םישגפמב
בלשי (דועו ירפס תיב סרפ תלבק ,תואלמגל השירפ ,םידומיל תנש תליחת) ס"היבב
תא ולצא םיצעי ךכבו ,םייתרבחה וירושיכו ויתולוגס יפ לע שדחה הרומה תא להנמה
איה וז השוחת .רפסה תיב לש "םירומה תחפשמ"מ קלח ותויה תאו ,תוכיישה תשוחת
איהשו ,םדוק ונרביד הילעש תיעוצקמ החלצה לש השוחתה םע דחי הרומה רובע תינויח
.הנממ ול הבושח דבלב

רפסה תיב לע עדימ תריסמ .ד
קית שדחה הרומה רובע ןיכי להנהמש יאדכ ,ותארקל ףא ילואו ,תורכיהה ןויאר רחאל
סינכהל יאדכ םיכמסמה קיתב .וילהונו ,ותווצ רפסה תיב לע ידוסיו בושח עדימ ובו םיכמסמ
:אבה עדימה תא
.םהמ דחא לכ לש ןופלטה ירפסמו תותיכה יפ לע תותיכה יכנחמ תמישר .1
.םהלש ןופלטה ירפסמו םהלש הארוהה ימוחתו םייעוצקמה םירומה תמישר .2
.הילעמ ספדומ ומשו תספדומ איהשכ שדחה הרומה לש תועשה תכרעמ .3
.תוקספהל םילוצלצהו םירועישה ינמז .4
.'וכו תוריכזמ ,תיב בא :םהידיקפתו ס"היבב םידיקפתה ילעב תומש .5
.םירומה תונרותב ולש ץובישה םע תוקספהב ס"היב רצחב הרימש תויונרות .6
.םייכוניחה ויתונורקעו רפסה תיב ןונקת .7
,תודועת ןתמ לש ,םידומילה תושפוח לש םיכיראתה ויהי ובש ,יתנש םיעוריא חול .8
םיעוריא לשו םיירפס תיבה םיסנכה יכיראת ,תויתתיכ בקעמ תובישי ,םירוה יברע    
.האבה ל"הנשל םיננכותמה םירחא םייזכרמ    
קוקז אוהש עדימ אוצמלו ,ומצע תוחוכב עייתסהל הרומל ורשפאיש םיכמסמ םה הלא לכ
םייעוצקמ םירומב ,דימלת לע םיטרפ תולדל ידכ תותיכ יכנחמב עייתסי אוה .ותדובעל ול
לבקל ידכ הריכזמבו ,ולשמ תונויערל קוזיח וא תונויער לבקל ידכ עייתסי ול םיליבקמה
ריבסהלו ןכדעל חוכשל לולע להנמה .רוסמל וילעש חווידל וא םינויצ יולימל םינוש םיספט
הרומה לעש תויצקנופהמ תחא לכל תושקבתמה תונכהה לש ןביט תא שדחה הרומל
,דעומ דועבמ ומצעב ררביו ,אדווי אוה ,תומישמו םיכיראת שדחה הרומל ויהי םא .אלמל
.עתפומ תויהל אלש גאדיו ,ס"היבב גוהנ המ ,וילע לטומ המ

:ןומא תעבהו הכימת .5
חחושלו שדחה הרומה לא סחייתהל דיפקהל להנמה בייח רפסה תיבב הדובעה תישארמ
בכעל להנמה דיפקי םירומה רדחל ותסינכב .םישגפנ םה הבש תונמדזה לכב תורצק ותיא
ךכל ןכומ תויהל וילע .ומולשב תורצק שורדלו ךייחל ,ליחתמה הרומה לע וטבמ תא
חוויד וא ,הלאש תגצה םשל הרואכל תילמרופה םולשה תלאש תא לצני שדחה הרומהש
חוכשל ול לא .הרקמ לכב ול בישקהלו ,הרוה ןיבל וניב ילוא ,םדוק םויב עריאש והשמ לע
.הארוהב םינושארה וידעצב עובק טעמכ ןפואב בר ישפנ חתמב ןותנ שדחה הרומהש
תונוכנהו תוניינעתהה תרבגהל םג איבי ,םירחא םירומ תוחכונב ,להנמה דצמ הז ןיעמ סחי
.רפסה תיבב םיקיתווה םירומה דצמ עייסל
םיקיתווה םירומל וסחיל המוד היהי ליחתמה הרומה לא וסחיש דיפקהל להנמה לע ,ךדיאמ
דובכ רסוחו ןומא יא העיבמ תמזגומ תיהבא תוסחייתה .רפסה תיבב "עוצקמה ילעב"
תויתנגפהב אלו הצחמל יומס ןפואב רוזעל ןוצרו תוחיתפ רדשל אופיא שי .םדאכ הרומל
אלו ,ודמעממ דבאי אל הרומהש ךכ ("?דורשל םויה ךל עייסל לוכי ינא ךיא !םולש") הריתי
.קוחר דוע אוה האלמה ותובלתשה םויש שוחי

:רפסה תיבב םידיקפתב ץוביש .6
ירומ לע תולטומה תומישמהו םידיקפתה תמישרב ליחתמה הרומה תא ץבשל בושחש לככ
שיש םידיקפתב ליחתמה הרומה תא ץבשל יאדכ .הנובתב תאז תושעל שי ,רפסה תיב
תיבב םיסנכה םא :אמגודל .םייתריצי םידיקפתב רשאמ רתוי ורקיעב ינכט טבה םהל
לש ותקפה תא שדחה הרומה לע ליטנ אל ,תונרותב םינוש םירומ י"ע םינגרואמ רפסה
.חספה גח תארקל סנכה תא אל וליפא וא ,"םילשורי רורחש םוי" דובכל ירפס תיבה סקטה
םיטרדנטסה יבגל עדי רדענ אוהש םושמ ,וב חילצהל שדחה הרומל השקש ןחבמ והז
תרתוימ תיפסכ העקשהל ,ופקיהב םזגומ ןונכתל ררגיהל לולע אוה .רפסה תיבב םיגוהנה
ברה לועה .תונוש תוניחבמ רפסה תיב לש ויפוא תא םלוה אלש סנכ ןנכתלו ,הגירחו
.הליעיו הבוט הארוהל ךרדה סוליפ :ותמישמ רקיעמ ותוא טיסי םג וזכש המישמב ךורכה
.לילעב עגפי ודוקפתו ,קדצומש המל רבעמ הברה דרטומ היהי אוה
רחא הרומ םע ףתושמב ועצבל לכוי אוהש הזכ תויהל ךירצ שדחה הרומל יוארה דיקפתה
םע ףותישב יתיווח הדימל זכרמ תנכה ,הרואפתמ קלח בוציע :לשמל ומכ ,לבגומ ףקיהבו
תונמדזה רצווית םג ךכ .תבכרומ הלטמ לע דבועה םירומ תווצב בוליש וא ,רחא הרומ
.רפסה תיבב ותימע ןיבל וניב םירשקה קוזיחל

:הביטקפסרפו יוביג .7
להנמהש וזמ הנוש ךרדב לעפ הז רשאכ םג שדחה הרומל יוביג קינעי להנמהש בושח
,הגוש אוה רשאכ םג הרומה ירוחאמ דומעל להנמה לע .בצמ ותואב הב רחוב היה ומצע
"לופכ קחשמ קחשל" להנמל ול לא .םידימלתה ירוה יפלכ ןהו ,ותתיכ ידימלת ינפב ןה
"תוניפ לגעל" דימת לכוי להנמה .ותוחכונב אלש םירוה םע וא םידימלת םע תרחא רבדלו
שדחה הרומה תא איבת וז ךרד .ודובכ לע הרימש ךות תויועטה לש ןצקוע תא תוהקהלו
דימלת לע השק הכלשה ןהל תויהל היושעש תוטלחה לבקמ אוהש ינפל להנמב ץעוויהל
.רפסה תיב לש ותימדת לע וא ,וירוהו
.ותתכב תועפות לש ןכרע תכרעהב הביטקפסרפ ליחתמה הרומל קפסל בייח להנמה
רפס יתבמ וא תומדוק םינשמ םידימלת םע האוושהל סיסב שדחה הרומל ןיאו רחאמ
לכל סחיב התואנ תיכוניח הדמע עובקלו תועפותה תרמוח תא גרדל ול השק םירחא
יהשלכ העפות ךפוה ויניעב המ ול ריבסי םא הרומל רוזעל לכוי להנמה .ןהמ תחא
.ןיע םילעהל ,ךירצו ,רשפא הממו הרומחל

:החמתמ - ןמאמ הרומ - להנמ :"שלושמ רשק" .8
.ליחתמה הרומה תא הווליש ןמאמה הרומה תא רחבי ותווצ תא ריכמה להנמה
הרומה לש םיישגרהו םייעוצקמה ויכרצל ונעיש תונוכת לעב תויהל ךירצ ןמאמה הרומה
יכילהת רחא בוקעיו ,דבלב ןמאמה הרומה םע םעפ ידימ שגפי להנמהש יוצר .החמתמה
תונוב תורעה וא ,תרוקיב ריבעהל להנמל היהי חנ םיתיעל .החמתמה לש "תועצקמתהה"
ידי לע תרוקיבל תיניינע תוסחייתה לבקתת ךכ .ןמאמה הרומה תועצמאב ליחתמה הרומל
ךרדב .ודיצמ תוננוגתה לש לפתה םעטה אלל תועצהה תא ץמאל ול לקיו ,ליחתמה הרומה
הנאבת אלא ,להנמה םשב החמתמל הנרסמית אל להנמה לש תורעה ןתואש יאדכ ללכ
סחייתהלו שדחה הרומה ןמ עדימה תא תולדל עדי ןמאמה .ןמאמה הרומה לש ויפמ וליאכ
ידימ החמתמ - ןמאמ - להנמ ,"שלושמ רשק" םייקתיש בושח ,ךדיאמ .החונינ החישב וילא
להנמה ינזאב ןמאמה הרומה דצמ יבויח בושמ ןתמל תונמדזה הווהמ הז שגפמ .םעפ
.ס"היבב שדחה הרומה לש ותובלתשה ךילהתלו ,ותדובעל
אוה ןהבש תויצאוטיסב םיתיעל יוצמ שדחה הרומהש עדומ תויהל להנמל יאדכ ,םוכיסב
םייקלו ,"ול חתפ תא" תניחבב תויהל ,ודיצמ ,להנמה לעו ,"לואשל עדוי וניאש ימ תניחבב
.אוהש בלש לכב ,דימלתל םג ,עודיכ ,סחייתמ "ךנבו" , "ךנבל תדגהו" "וב