!ארקמ לש וטושפ ףקוע ,תוריהז

זוזמ םיסנ / "לואש תב לכימ" רמאמל הבוגת

ןוטיב ןועמש

והילא הדש ,דקש ס"יב

4 ןוילג ,ח"נשת ,"דמח הדשב" :ךותמ


. לואש תב לכימ לש הלרוג תויגארט תודוא (1) זוזמ .נ לש ורמאמ תא בר ןיינעב יתארק
רואל הנותנ לכימ התייה וב בצמה תוארונ תא הפי הרוצב תוארהל חילצה בתוכה ןכא
רואל םמותשמ ימצע תא יתאצמ ,תאז םע ךא .הברקב וצצורתהש תולופכה תויונמאנה
ןעוט זוזמ .שיל ןב יטלפ ןיבל לואש תב לכימ ןיב םיסחיה בצמ תא בתוכה לש ורואית
אוהש ךכב לואש היבא התוא שינעמ ,לכימ לש הבידאה התרזעב דוד תחירב רחאלש
לש ונושלכו תולג לש שנוע ךכב תוארל שי השעמלו ,שיל ןב יטלפל ןודקפכ התוא ןתונ
."ותריסא אלא יטלפ תשא התייה אל לכימ" :זוזמ

איה עודיה יפכ ןכש ,יטלפל לכימ תניתנב הנשיש תויתייעבה בקע בתוכה עיגמ ךכל
הריתי .השרג אוהש ונל רפסמ אל בותכהו ,(זכ,ה"כ א"מש) דודל ןידכו תדכ האשינ
לש התרזחהל דוד לש תיעמשמ דחה ותשירד לע רתוי רחואמ םיעמוש ונא תאזמ
.(גי-בי ,'ג ב"מש) לארשי לכ לע ותכלמהל יאנתכ וילא לכימ

י"ע דודל לכימ לש ןישודיקה תרפה ,אוהו לודג ישוק ודידל רתופ בתוכה לש ונורתפ
.
(2) בתוכה לש וביל לע לבקתמ ונניאש רבד ,לואש

:תוחנה רפסמ לע זוזמ ססבמ הז ונורתפ תא
.(3) ותב לש הישודיק תא עיקפיו הכלהל דוגינב גהני לואשש ךכב ישוקה .1
.(דמ ,ה"כ א"מש) השאל התוא ול ןתנש רמאנ אל יטלפל ותב תא ןתנ לואש רשאכ .2
:רמאנ דודל לכימ תרזחומ רשאכ .3
"(שיל) שול ןיב לאיטלפ םעמ שיא םעמ החקיו תשב שיא חלשיו"
."שיא םעמ" םתסב אלא הלעבמ תבשומ איהש רמאנ אל ,ונייהד
ב"מש ,לכימ לש "השיא" כ יטלפ לש שרופמ רוכזיא) ונורתפל רתויב לודגה ישוקל םג .4
תרדגהל סחייתמ אלא ,הלעב ןבומב ונניא ןאכ "השיא"ש ,אוהו הנעמ זוזמ אצומ ,(וט ,'ג
."שיא"כ םדוקה קוספב יטלפ תרדגהל

,םהילע תונעל ידכב בתוכה סנכנ םהילא םיצוליאבו םיישקה יובירב תוננובתהמ רבכ
הניה יתנעט .יתשרדנ ךכ םשל אל ךא ,עצומה ןורתפב יהשלכ תויתיעב שי יכ רכינ
הדימה לע רתי ,(ק"מלשפ ןלהל) ארקמ לש וטושפ תא םלוה ונניא בתוכה לש ונורתפש
תואבה תורושב חיכוהל לדתשאש יפכ ולבקל היהי רשפאש ידכמ

גיצהל וסינש םהמ שיו יטלפל לכימ תניתנל רשאב תקולחמ הנשי ל"זח ירבדב ןכא
חכשנ לב ךא .
(4) ןישודיק תעקפהב ןאכ רבודמ ןיאש הלוע הנממש הרוצב םירבדה תא
םירסמ תרבעה אלא ,תוארקמה טשפ שוריפ רבד לש ורקיעמ ונניא ל"זח לש םניינעש
םיתיעלשכ ארקמב םכחותמו אלפנ שומיש ושע ךכ םשלו (5) ריבעהל םהל היה בושחש
טשפמ הדחה םניעב תולדל וחילצה םה ותוא ארקמ לש וטושפ קמוע תא ל"זח ירבדב שי
ותוגהנתה לע ל"זחמ קלח לצא רתויב הפירח תרוקיב לע םיעמוש ונא ןנד הרקמב .בותכה
:
(6) לואש לש ותומד לע תיללכ תרוקיב בגא לואש לש ותוגהנתה

אל קרפ הבר והילא יבד אנת
תומוקמ לכב לארשי לע ובבלב המקנו האנק רמשמ לואש היהש אלא ,דוע אלו
רמאש ,לאומש ל"אש המ ,השע אל תושעל הוטצנש המב .דוד ליבשב םהיתובשומ
'וגו קנוי דעו ללועמ השא דעו שיאמ התמהו 'וגו קלמע תא התיכהו ךל התע ה"בקה
אלש המו .רקבהו ןאצה בטימ תאו קלמע ךלמ גגא תא היחה אלא ,ןכ השע אל אוהו
םינהכה ריע בונ תאו (בכ םש) רמאנש ,גרה םינהכה ריע בונ תא ,השע תושעל הוטצנ
תוירעב לזלזו .ברח יפל השו רומחו רושו קנוי דעו ללועמ השא דעו שיאמ ברח יפל הכה
תושעל הברהו ינועדיו בואב לאשו שיל ןב יטלפל דוד תשא ותב לכימ תא ןתנש המב
.לארשי תיב תוכלמ ונממ הרקענו גרהנ ךכיפל ,לארשיב תובעות
.אטחכ לואש לש והשעמ תא תשרפמה תבקונ תרוקיב םיאצומ ונא ל"זחב רבכ ,ונייהד
השאל התוא ול ןתנש רמאנ אל יטלפל ותב תא ןתנ לואש רשאכ :בתוכה י"ע ןעטנ דוע
,ה"כ א"מש) הלוכ הישרפב ןויע ךא ,תושרופמ רמאנ אל הז רבד ןכא .(דמ ,ה"כ א"מש)
הדגנהכ אב דמ 'ספ ןכש ,השאכ יטלפל לכימ תניתנב רבודמש רוריבב הלעמ ,(דמ-טל
רבעה ןמש בותכה ונתוא דמלמ ,םישנ ול חקול דוד גמ 'ספבש דועב .גמ 'ספל תטלוב
:היבא י"ע רחאל תנתינו ,לכימ - תרחאה ותשא ונממ תחקלנ ינשה
:םישנל ול ןהיתש םג ןייהתו לאערזימ דוד חקל םעניחא תאו (גמ)
:םילגמ רשא שיל ןב יטלפל דוד תשא ותב לכימ תא ןתנ לואשו (דמ)
תרתוימ הניהש הדבוע ןויצ י"ע לואש לש והשעמ תרמוח תא ונל ריהבמ ףא בותכה
ונל זמור ךכ ?דוד לש ותשא הניה לכימ יכ םיעדוי ונניא יכו .(דמ) "דוד תשא" - הרואכל
.
(7) לואש לש והשעמ לע ותעד תא בותכה

ריהבמה רחא ראותב אלו "שיא" הנוכמ יטלפ ויפל , בתוכה לש ישילשה ןועיטל רשאב
םיבותכה תא םולהל השקש ונל המדנ ןאכ םגש ירה ,לכימ לש הלעב ותויה תדבוע תא
.םטושפכ
,והשימ וא ,רבג ,םדא - םעמשמ ארקמב "שיא" הביתה לש תועפוהה בור םא םג ןכש
איבנ ןאכו ,
(8) לעב - לש תועמשמב האב "שיא" הביתה םהב תובר םימעפ שיש ירה
:(9) (ד - א ,ד"כ םירבד) רבדה תשחמהל תטלוב תחא אמגוד קר
תורע הב אצמ יכ ויניעב ןח אצמת אל םא היהו הלעבו השא שיא חקי יכ (א)
:ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו רבד
:רחא שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו (ב)
תומי יכ וא ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תתירכ רפס הל בתכו ןורחאה שיאה האנשו (ג)
:השאל ול החקל רשא ןורחאה שיאה
רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל (ד)
:הלחנ ךל ןתנ ךהלא 'ה רשא ץראה תא איטחת אלו 'ה ינפל אוה הבעות יכ האמטה
ישוקה לע ונדימעהל ידכ ,"שיא" יוניכב הליחת הנווכב שמתשמ בותכהש ונל המדנ
דחאל ותב תא ןתנ ,ודמעממ רבתסמכ ,ךלמה לואש ןכש ,דודל לכימ תרזחהבש לודגה
םדא לש רואיתל תובר םימעפ ןווכמ "שיא" יוטיבה ןכש .
(10) "םילג" יבשות יבושחמ
לודג רמול הצור - שיא ןב אשמעו ןכו" :(ב,'ב א"כלמ) ק"דר ירבדכו ,(11) לודגו דבכנ
תחיקל תא ראתמה קוספב "החקיו" הביתב שומישב םיאצומ ונא ךכל קוזיח ."דבכנו
.(12)חוכב החיקל לש היצטונוק הב שיש ,יטלפמ לכימ

תולמ הרבדו תשב שיא חלשו" :וט ,'ג ב"מש תא ויתובקעב י"שרו ןתנוי םגרתמ ךכ ןכאו
= "שיא םעמ" תוביתה תא םגרתמ אוהש ךכל בל םשויו ."שיל רב לאיטלפ תולמ הלעב
.
(13) 'הלעב תולמ'

:זט ,'ג ב"מש וניה ,םינד ונא הב הלאשב עירכמה קוספה יכ המוד
."בשיו בוש ךל רנבא וילא רמאיו םירחב דע הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו"
בסומ "השיא" יכ בתוכה ןעוט ןאכ .לכימ לש "השיא" שרופמב יטלפ רדגומ ובש קוספ
תכילה לש יטמרדה רואיתה תא םג .'לעב' - הליגרה ותועמשמב הב אוה ןיאו וט 'ספל
,לכימ לש הספורטופא ,יטלפש ךכמ עבונ הזש ךכב זוזמ רטופ ותשא ירחאמ היכבב יטלפ
ותריקע םושמ וז הנבהב שיש ונל המדנ .
(14) תוכוראה םינשה ךשמב הילא רשקנ טושפ
טעממ ךכ-לכ ך"נתהש) יטמרדה רואיתה לש ולוכ לכ ןכש ,הטוב ןפואב םיבותכה טשפ לש
יטלפ םע הקומע תוהדזה לש שגר ארוקה בלב סינכהל דעונ ,(ךרוצל אלש ותניתנב
םייטילופה םיקבאמב קחשמ ילככ שמשל תנמ לע עורזה חכב ונממ תחקלנ ותשאש
.
(15) ןברקל םהל הלפנ הלרוג רמב לכימש
תא שיגדהל תנמ לע בותכה שמתשמ םהב םיעצמאה ןמ תרכינ דמעמבש תויגארטה
: ונממ ותשא לש התחיקל בקע יטלפל שיש םוצעה ישוקה
:"בשיו בוש ךל רנבא וילא רמאיו םירחב דע הירחא הכבו ךולה השיא התא ךליו" (זט)
שומישה תועצמאב שחמומה רבד ,תקסופ יתלב היכבב ררגנה םדאכ ראותמ יטלפ
,'ךביו' ומכ הביתב קפתסהל בותכה היה לוכי וב םוקמב "הכבו ךולה" - יוטנה רוקמב
וניה לכימ םע ךלוהה יכ שיגדמ בותכה .דחי םג תוביתה יתש תא ףילחהל הלוכיה
לש השגדה ךכב שי ,םישמ אלל השענ רבדה ןיאו ומשב ול אורקל םוקמב ,"השיא"
.השענה חכונל בותכה לש תמליא הקעז ןיעמו
(16) יטלפל לכימ ןיבש רשקה תוהמ
ותיבל בש אוהש ךדמלל ,"בוש ךל" וב רעוג רנבאש דע וירוחאל רזוח ונניא ףא יטלפ
רבודמ ןכא םאו (17) בר קחרמ לכימ תא תוולל יטלפל ןתונ אל ףא רנבא .וחרכ לעב
?הצריש ןכיה דע התוולל ונממ ענמיי עודמ ,לכימ לש הספורטופאב קר

םניה םלגתנ הב הרוצהו רופיסה לש ןכותה" :ןייטיוג לש וירבד ןאכל םיפיש המוד
.
(18) "שפנו ףוג תניחב

דבלמ רחא עמשמב "השיא" הביתה לש שומיש (19) ולוכ ארקמה לכב ןיא ,ךכל ףסונב
,ונילצא אקוודש ןועטל דואמ השק ןכלו ,השאה לש הלעב שיאה תויה תא ןייצל אבה הז
,תוארהל וניסינש יפכ ,רופיסל ינויחו טושפ ךכ-לכ הביתה לש ליגרה העמשמ רשאכ
."השיא" הביתל תיאדיחי תועמשמ אובת

,םתיווהכ םירבד ונל רוסמל הצור בותכהש רמול חרכה שיש המדנ ,ליעל רמאנה רואל
ךכ .יטלפל תרסמנ איה תאזככו ,דוד לש ותשא הניה לכימ .םהב ןומטה ישוקה ףא לע
םהל לא .
(20) ליעל תוארהל ונלדתשהש יפכ םיבותכה טשפמ רורב הלוע תוחפה לכל
לא קחרה ונתוא טיסהל ולא ןיעמ תוישרפ םיארוק ונא רשאכ ונינפב םילועה םיישקל
הישרפב ונילופיטש םיריהבמו שארמ ךכ לע םיריהצמ ונא ןכ םא אלא ,ק"מלשפל רבעמ
אוצמל םידיתע ונא תרחא ןכש ,םיבותכה לש םטשפ תא ןיבהל דעונ אל יהשלכ תיארקמ
טילבהלו שיגדהל ארקמה הצור ותוא רקיעה תא דבלמ םירחא םירבד הברה םיבותכב
.וניניע דגנל חנומ אוה הרוצב
ק"דר לש ונורתפ הארנ ונל , עיצה ותוא ןורתפל זוזמ רמ תא ואיבה רשא םיישקל רשאב
.
(21) םיישקמ רוטפ ונניא אוה םג יכ םא ,רתויב חלצומה ןורתפכ


:תורעה


.
רוזח .12 - 5 'מע ,ח"נשת א"ת , 3 דמח הדשב , "לואש תב לכימ" ,זוזמ .נ .1


:ארמגב ןנחוי 'ר לש וירבד ךותב רבכ םולג זוזמ לש ונורתפו ןכתי .2
ברח ץענ ?השע המ .הריבעה ןמ לא וטלפש ?לאיטלפ ומש ארקנ המלו ,ומש יטלפ
?השיא התא ךליו ביתכהו .הז ברחב רקדי הז רבדב קסועה לכ :רמא ,הניבל וניב
,םירוחב דע .הינימ ליזאד הוצמה לע ?הכבו ךלה ביתכהו .השיאכ הל השענש
רוזח .(ףוסב ב"ע ט"י ןירדהנס) האיב םעט ומעט אלש םירוחבכ םהינש ושענש


תועפותב ,(ןישודיק תעקפה אלו שוריג השעמ הז היהש) ורבסהב רזענ זוזמ .3
תוברת ןיבל ארקמה םלוע ןיבש קחרמה דבלמ .ימורה םלועב ורקש תומוד
וניא בתוכהש ךכ לע רעטצהל שי ,םהיניב האוושה לע דואמ השקמה ,אמור
רוזח .וירבדל אתכמסא איבמ


זמר ש"קלי .( רבוב) ב"נר ט"ושדמ .י,"כ ר"קיו .א,ב"ל ר"רב .ב"ע ט"י ןירדהנס .4
רוזח .דועו ה"פקת


.עבש תבו דוד אטחל תוסחייתהב טרפבו םילודגו םיבר ךכ לע ודמע רבכ .5
.א"י ב"מש ,לאנברבא
.13 - 5 'מע ,םיבשו הבושת -תוגה ,"הבושת ילעבל תפומ -ישי ןב דוד" ,רוצילא .י
,"יתדה ס"היבב ארקמה תארוהב ל"זח ישרדמל סחייתנ דציכ" ,ירואמ .י
רוזח .219 - 209 'מע ,ונחנאו ארקמה


היה יסוי יבר אינתד" : לואש לע הפירח תרוקיב םיאצומ ונא ארמגב רבכ .6
,יטלפל לכימ ישודיקל לאירדעל ברימ ישודיק שיקמ ... ןיברועמ תוארקמ שרוד
ןירדהנס) "הריבעב לאירדעל ברימ ישודיק ףא הריבעב יטלפל לכימ ישודיק המ
רוזח . .(ב"ע ט"י


רישי טופיש יארקמה רפסמה ונל ןתונ םהב ארקמב תומוקמה םה םיבר אל .7
עבש-תבו דוד תשרפב ךכ הזימרב רפסמה תאז השוע כ"דב .תויומדה לש יולגו
קרפה לש ןורחאה קוספל דע היולג תרוקיב אלל השרפה רואיתמ םלש קרפ רבוע
,יארקמה רופיסב ימינפה גולונומה לע סייו לש םיריאמה וירבד האר .(א"י ב"מש)
רופיסה ,רדא . צ ,ןכו .311 - 297 'מע ,ח"משת םילשורי ,םתנווככ תוארקמ ,סייו .מ
רוזח .45-46 'מע ,א"לשת םילשורי ,יארקמה


,ןשוש-ןבא .א .הלאכ םיעפומ הנומשו םירשעכ םנשי ןשוש- ןבא י"פע .8
רוזח .49 'מע ,1988 םילשורי ,ך"נתל השדח היצנדרוקנוק


עיצמ ותוא ןורתפה לע טעמ םישקמ םהמ הלועה הכלההו ולא םיקוספ .9
לואשמ ויתוחירב ךלהמב טג לכימל ןתנ דוד - אוהו ,יטלפל לכימ תניתנל ק"דר
תועידה תריקס רחאל ק"דר ןתונ ונורתפ תא .(דמ-גמ ,ה"כ א"מש,ק"דר)
ךכו , 2 הרעהב ליעל ואבוהש ןנחוי 'ר ירבד םללכבו ,ל"זחב תואבומה תונושה
: םתוא החוד אוה
רוזח ."לכימל דוד ןתנ טג יכ יניעב ןוכנהו ,טשפה ךרדמ םיקוחר םירבדה הלא לכו"


רוזח .שיל -ןב" ,יטלפ לש ותחפשמ םשמ רבתסהל םג הלוכי וז הדבוע .10


ב"מש ,ק"דר .ג ,םש ,ונרופס .ג ,םש ,י"שר .ב ,ג"י רבדמבל ע"באר ירבד האר .11
לארשיב ךומכ ימו התא שיא אולה רנבא לא דוד רמאיו" : וט ,ו"כ א"משבו הכ ,ז"י
רוזח ."ךינדא ךלמה תא תיחשהל םעה דחא אב יכ ךלמה ךינדא לא תרמש אל המלו


דוע הארו ."הקזחבו לזגב - םהל וחקיו" : ב ,'ו תישארבל ע"באר ירבד הלאו .12
רוזח .ל,ג"כ ב"כלמל ק"דרב


םג יוצמ ךכ ,'השיא' כ "שיא" הביתה תא ארוקה ןתנוי דבלמ יכ ,דוע ןייצל שי .13
ב"מש ,תרפא-רב .ש) אתטישפהו הטגלווה ,םיעבשה :םיקיתעה םימוגרתב
רוזח . (37 'מע ,1996 םילשורי ,לארשיל ארקמ


עבנ יטלפ לש ויכבש ךכב הז ןוויכ לש הנצקה ףא שי ארמגב ןנחוי 'ר ירבדב .14
ךכב ורציי דגנכ ץצוח דומעל תורשפאה ונממ תלטינש ךכ לע רעטצה יטלפש ךכמ
.השיאכ הל השענש ?השיא התא ךליו ביתכהו" לכימ לא ברק ונניא אוהש
רוזח . (ב"ע ט"י ןירדהנס) "הינימ ליזאד הוצמה לע ?הכבו ךלה ביתכהו


לש התרזחה תוביסנ תא זוזמ לש הפיה ורואית תא טלחהב םילבקמ ונא ןאכ .15
רוזח .דודל לכימ


לכימ לש התחיקל דמעמב ,"לאיטלפ" ,יטלפ לש אלמה ומשב שומישה םג .16
אולמ תא שוחי ארוקהש הצור בותכה .וניתעדל םניחל אב ונניא ,יטלפ םעמ
ארקנ אוה יטלפל לכימ לש התניתנ תעבש דועב .תעכ יטלפ לע רבועש עוזעזה
ןכתי) אלמה םשב שומישל תובישח ןיא םש ןכש ,"יטלפ" ,רצוקמה ומשב קר
דעונ ,השאל ול לכימ לש התניתנ תעב יטלפ לש רצוקמה ומשב שומישהש
אשניהל הכז םהלשבש ,יטלפ ןיבל לואש ןיב וררשש הברקה יסחי תא שיחמהל
םשב שומישל םוקמ ןיא ,יגארטו יניצר ךכ-לכ דמעמב ,תעכש ירה ,(ךלמה תב םע
,ולרוגל זמורה םש שרדמ יטלפ לש ומש תייארל הריבס תורשפא שי .רצוקמה
רוזח (.2 'סמ הרעהב האר תרחא תורשפאל) ונממ ותשא תחיקל - תטילפ


תומוקמב רבודמה יכ םירקוחל ירב ךא ,"םירוחב" ו "םילג" לש יאדוו יוהיז ןיא .17
רוזח . 29 'מע ,ך"נתה םלוע ב"מש ,(םיכרוע) לאיסרגו יקסמרבא .םיבורק


תא איבהל ףא יוארו .17 'מע ,מ"שת א"ת ,ארקמב םינויע ,ןייטיוג .ד .ש .18
,ןויערה תעידיל םירעש תחתופ רופיסה תכאלמב הנוכנ הנבה" :םש וירבד ךשמה
השגדהה) "רופיסה תתשוה וילעש ילאיצוסה עקרה ... םג הלגתמ העש התואו
רוזח .(ב.ש ,ילש


לש ןבומב דימתו ך"נתב םימעפ הנומשו םישולש העיפומ "השיא" הביתה .19
רוזח .'לעב'


יפכ ,םינווגמו םינוש םידבר אצמנב ןיא יארקמה רופיסבש ןועטל אב ינניא .20
סננכ ימצע תא האור טלחהב ינאו) ,הכורבה םתריציב תוארהל וחילצה ל"זחש
שיש אוה ןועטל הסנמ ינאש לכ .(תיל"זחה הריציל רושקה לכב ,קנע לא טיבמה
רוזח .םינושה םימוחתה ןיב בטיה םוחתל


תא ריהבהל םהמ םיבוט ןיאש ,יפסכ י"ר לש וירבד תא איבהל םוקמה ןאכ .21
ךיראהל יקחמ ןיא םלוא" : וז הישרפ לש הדומילב םיבצינ ונא הינפב תויתיעבה
ךיא וא ,יטלפ םגו לואש הז השע ךיא ,הזל המודהו הז לע תובושתו תולאשב
ןוע םע היהו - לואשל ןוע הזב היה םאו .ושעש המ ועדי םה יכ ,דוד הריזחה
היהו - דוד לע םאו ,וילע הרוי ומשו ולו ונל המ - יטלפ לע םאו ,ותלוזו קלמע
רוזח . (דמ ,ה"כ א"מש) "הרקיה עבש-תב ןיינעכ הז