"לאומש יניעב רבדה עריו"

ראיוב הניר

ח קרפ ,א לאומש

ד"נשת ח-ז ןויליג ,דמח הדשב


ןתינ ."ךיכרדב וכלה אל ךנבו ,תנקז התא" :םעה תנעטמ תישיא עגפנ לאומש תא םיאורה שי
וסאמש שח לאומשש עמשמ - "וסאמ ךתוא אל" :לאומש לא ה"בקה ירבדב ךכל ןיכומיס אוצמל
.וב

:לאומשב תישיאה העיגפה תא הנומ אוה םימגפה ןיב .םעה תשקבב םימגפה תא טרפמ ,ם"יבלמ
...טפוש תויהמ וריבעהל םיצור יכ רמאל וינפב וזיעיו ...לאומש דובכב הזב ומגפ"
יניעב רבדה עריו' :רמאנש ומכ דוחייב ויניעב ערוה תאזו ...'ה שודקל ףצקו ןויזב ידכו
.(ה ,'ח םש) ."'לאומש
תא לסופ היה אל איבנה לאומש .קפסמ וניא ,לאומש לש ותבוגתל דיחי רבסהכ ,הז רבסה
.ישיא עקר לע קרו ךא םעה תשקב

:שרפמ י"שר
."םייוגה לככ ונטפשל" ורמאש יפל - "רבדה עריו"
:תוביס יתשמ השק י"שר לש ושוריפ
...ץראה לא אובת יכ" ."םייוגה לככ" יוטיבה עיפומ (די ,ז"י) םירבדב ךלמה יונימ תווצמב .1
."יתוביבס רשא םייוגה לככ ךלמ ילע המישא תרמאו
ךלמ ונל המיש" :שקיב םעה .םעה ירבדמ טטצמ ,לאומש לש ותבוגת תא וקמנב ,בותכה .2
ךלמ ונל הנת ,ורמא רשאכ" :קומינה ."רבדה עריו" :לאומש תבוגת ."םייוגה לככ ונטפשל
."ונטפשל

בותכה רתיו ,ןכ םא דציכ ."םייוגה לככ" יוטיבה היה םעה ירבדב ירקיעה לוספה ,י"שר ירבדכ םא
?לאומש תבוגת תא וקמנב הז ןועיט לע

תכלמהו םעה לוקב עמש" :ה"בקה לש ותמכסה רואל רבוג לאומש לש ותבוגת תנבהב ישוקה
?לאומש יניעב רבדה ער עודמ ,םיכסמ ה"בקה םא ."ךלמ םהל
ךולממ וסאמ יתוא יכ ,וסאמ ךתוא אל יכ ...םעה לוקב עמש ,לאומש לא 'ה רמאיו"
ינבזעיו ,הזה םויה דעו םירצממ םתוא יתולעה םוימ ושע רשא םישעמה לככ .םהילע
."ךל םג םישוע המה ןכ ,םירחא םיהלא ודבעיו
:םיקלח ינש ה"בקה תבושתב
.וסאמ יתוא םא יכ - וסאמ ךתוא אל :הנחבה .1
.םירצמ תאיצימ לארשי ינב ישעמ ןיבל םתשקב ןיב האוושה .2

ןמ .גיהנמה תא אלו הגהנהה תא םהירבדב וסאמ לארשי ינבש ,דומלל ןתינ הנחבהה ןמ
.ךשמתמ ךילהת התיה הגהנהה תרוצב םתסיאמש דומלל ןתינ האוושהה

םתשקב תא ןיבהל ידכ ךלמה תגהנה לומ םיטפושה תגהנהב םינייפאמה תא רידגהל שי
.הגהנהה תפלחהל

ךלמהו טפושה
םרכמיו ...םיסוש דיב םנתיו לארשיב 'ה ףא רחיו ...'ה יניעב ערה תא לארשי ינב ושעיו"
םיטפוש) "םועישויו םיטפוש 'ה םקיו .םהביוא ינפל דומעל דוע ולכי אלו ...םהביוא דיב
.(אי ,'ב
ויה לארשי ינב רשאכ .היעב ןורתפ ךרוצל הנמתמה תימוקמ הגהנהב ןייפואמ םיטפושה רוד
.םיביואב וטבש ינב םע םחלנ אוהו ,רחא טבשמ םעפ לכב ,טפוש םהל םיקה ה"בקה ,הקוצמב
אלל הפוקת התיה טפושל טפוש ןיב .ותומ דע טופשל ךישמה לארשי ינב תא עישוהש טפושה
.גיהנמ

.תויתכלממבו תועיבקב תנייפואמ ,תאז תמועל ,תוכלמה
לע וארומ ליטהל ידכ םהילע ךלמ ךולמי קדצלש היה יקולאה ןוצרהש ...ינא רמואו"
ךרוצל אלא ,ריע לכב םיעובק םינייד יתב ויה ירהש ,םיטפשמה ךרוצל אלו ...םלוכ
(וט ,ז"י םירבד ,רקי ילכ) ."תונידמה ןוקיתו ץוביק
.השוריב וריבעהל ןתינ ףאו ךשמתמ ךלמה ןוטלשו ,ונוטלש תחת ולוכ םעה תא דחאמ ךלמ
טפושה היהש ,םיטפושה ןיינעכ אל ,וערזלו ול תוכלמה היהתש - 'ךלמ ילע המישא'"
(םש ,ונרופס) ."וירחא וערז אל לבא ודבל אוה ךלומ
יואר היה ךכל ."ךיכרדב וכלה אל ךינבו תנקז התא הנה" :ונעט לאומש לש ורודב לארשי ינב
,םירמואכ ."ךלמ ונל המיש" םישקבמ םה ךא ,"וניטפושל רחא טפוש ונל המיש התע" :ושקביש
.ונילע הסואמ םיטפושה לש הגהנהה תרוצ לכ ,וניניעב ןח םיאצומ םניא ךינב קר אל
!הגהנהה תרוצ תא ףלחה - ךלמ ונל המיש

לש םיידוחייה םינייפאמה הב ויה ןיידע ךא ,ךלמה תגהנה לש םינממס ויה לאומש לש ותגהנהב
.םיטפושה תפוקת

רבעו ,הפוקת ךרואל םעה תא הוויל אלא ,הרצ תעב עישומכ םק אל ,וימדוקל דוגינב ,לאומש
לארשי תא טפשו הפצמהו לגלגהו לא תיב בבסו הנשב הנש ידמ ךלהו" :םטפשל לארשי ירע לכב
וינבל ליחנה ףאו ,ותגהנה תחת םעה תא דחיא וז ךרדב .(זט ,'ז 'א לאומש) "תומוקמה לכ תא
.הצורמ אל םעה תאז לכבו - ודיקפת תא

ןיא םהה םימיב" :רפסב הנשנו רזוחה קוספב הז רסמ ריבעה ,םיטפוש רפס תא בתכש ,לאומש
- םק עישומ טפוש דועו ,םק טפוש ,רמול הצור .רפסה תא םייסמ ףא הז קוספו ,"לארשיב ךלמ
הגהנה תרוצל םיפאוש לארשי ינב ."לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" ,יונישל הפצמ םעה ךא
.הנוש

:ץראה שוביכו רבדמה ימי לכ ,םעל ול םתויה םוימ ותוא םתביזעל הז םנוצר הוושמ ה"בקה
םיהלא ודבעיו ינובזעיו .םויה דעו םירצממ םתוא יתולעה םוימ ושע רשא םישעמה לככ"
!הרז הדובע ןיעמ הב שי ,ךלמל םעה תשקב ."םירחא

הרוצל רבעמ התיה םעה תשקב תועמשמש ,הנקסמל הליבומ ה"בקה השועש וז האוושה
.הכולמה תא תנייפאמה תויתכלממו תועיבק לש תינוציח

תיעבט הגהנה לומ תיסינ הגהנה
ומעל ה"בקה ןיב רשקה ,וז הגהנהב .תיסינ הגהנהב םירצמ תאיצי זאמ וגהנוה לארשי ינב
,ה"בקה לש ותונעיה יא וא ותונעיה .ןפוא הזיאבו םהיכרצ תא אלמי םא םעל עידוה ה"בקה .יולג
ללככ םעה לש תינחורה ותגרדל דימתמ ףוקיש ךות ,םעה לש תינחורה ותמרב היולת התיה
אמגוד .ללכל םעב דחאו דחא לכ לש תידדהה תוברעה תדימ לע השגדהבו ,םעב דיחי לכ לשו
אטבתמ הז ףוקיש .יעה תמחלמב םעה תלפמל המרגש ,םרחב ןכע לש ותליעמ איה ךכל
.יולג ,ותוא םירוקה תוערואמהו םעה ישעמ ןיב רשקהש ךכב

תוירחא ליטמ ,ךדיאמו ,לארשיל ה"בקה ןיב הלודגה הברקה תא ,דחמ ,אטבמ הז רשק
.םעב דחאו דחא לכ לע הדבכ

רשק אוה ול םירוקה תוערואמל םעה לש תינחורה הגרדה ןיב רשקה ,עבטה ךרדב הגהנהב םג
.ותוא ההזמ דימת אל םדאה ךא ,רישי

:ונניינעל סחייתמ ,ושורפב ם"יבלמה
םלועה ךרד יפכ םיגהנתמש תעב קר אוה ךלמה יוויצש ...בטיה יתשריפ הז רבדו"
,לאומש ימיב לבא ...ללכה יניינעב םגיהניש דחא שיא םהילע היהיש ךירצ זאש ,עבטהו
אצויה ךלמה היה 'הו ,תיקולא תיסינ הגהנהב לאומש לש ותוכז ידי לע םיגהנומ ויהש
,יסינה ןיינעה קספנ זאש ,לאומש תומ רחא קר ...ךלמל םהל ךרוצ היה אל ...םהינפל
ימיב ושנענ המלו .ךלמ םהל לואשל םיווצמ ויה זא ,עבטה ךרדב םתגהנה התיהו
(ז"י םירבדל ם"יבלמ) ."םדי לע ומידקהש ינפמ ?לאומש
תא והולאש" :ורמא ל"זח .םיכלמה תפוקתל םיטפושה תפוקת ןיב תרשקמ הילוח הוויה לאומש
'ה תחגשה תא תוארל םילשב ויה אל ןיידע ,תוכלמל םילשב ויה אל ןיידע ."ותנועב אלש ךלמה
לעו תונכומ רסוח לע הדיעה השקבה תמדקה .תיעבטכ תיארנה הגהנהב העיפומ איהש יפכ
:לאומש לש ותבוגת תא ושרפב י"שר ןווכתה ךכל ילוא .הגהנהה יוניש לש הנוכנ אל הסיפת
המיש" :ושקיב לארשי ינב ירהו ."םייוגה לככ ךלמ ורמאש יפל" - "לאומש יניעב רבדה עריו"
םייוגה טפשמ אל - רמול "וניטפושל" יוטיבה תא י"שר טימשה ."םייוגה לככ ונטפושל ךלמ ונל
.םתשקב איה םייוגה תוכלמ ,םישקבמ םה

הברקה לע רומשל ודיקפתו ,לארשיל ה"בקה ןיב תרשקמ הילוח אוה ,הרותה יפל ,ךלמ
תידדהה תוירחאה לע עירתהלו ,הרותה יפ לע םעה תא גיהנהל ,ה"בקל םעה ןיבש הלודגה
ךות תויתכלממה טקפסא תא תוכלמב האור לאומש ימיב םעה .ללכל טרפה לש תוביוחמהו
.לארשיב ךלמל םיידוחייה םיטביההמ תומלעתה
.הרז הדובעל הוושמ אוה התואו ,םתשקבב ה"בקה עמושש תורזה יהוז ."םייוגה לככ"

ןורחא ןויסינ דוע הב שיו ,"םעה לוקב עמש" השקבה םע המלשה הב שי ,ה"בקה לש ותבוגת
ךולמי רשא ךלמה טפשמ םהל תדגהו ,םהב דיעת דעה יכ ךא" :םתשירדמ םתוא אינהל
."םהילע
םיטבלתמ םישרפמה ?הרותהמ ךלמה טפשמ וניא לאומש רמואש ךלמה טפשמ ירה ,הומתו
.וז הלאשב
:בתוכ ג"בלר
םתואב רתומ ךלמה ןיאש בושחאו ...ךלמה טפשמ תא לארשיל לאומש עידוה הנהו"
םהיכלמ ויה ןיינעה ףוסב הנהו ...םלהבלו םאריל לאומש הצר לבא ,רכזש םיניינע
."'ה לעמ םריסהלו לארשי תועתהל הביס
אטבמ אוה .סעוכ וניא ה"בקה .ללפתמ אוה - סעוכ וניא ,ויניעב רבדה ערש תורמל ,לאומש
ףוס תא ךלמה טפשמב םעל רפסמ לאומש ."וסאמ יתוא יכ - וסאמ ךתוא אל" :השק הבזכא
לש הפוס - תיעבט ךרדב תיקולא הגהנה אלו םלועה ךרדכ הגהנה םישקבמ םתא ,ךילהתה
.תולגו הרז הדובע דע תורדרדהל איבהל וז הגהנה

ויה אל ךא ,ךלמה טפשמ תא וראתב םהילא ריבעהל לאומש שקיבש המ תא וטלק לארשי ינקז
חסונב יוניש לח תאז לכב .(טי ,'ח) "לאומש לוקב עומשל םעה ונאמיו" .םתשקבמ תגסל םינכומ
.םתשירד
."םייוגה לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש" :ושקיב הליחת
ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו" :יתועמשמ יוניש ךות םתשקב לע ורזח לאומש ירבד רחאל
.םייוגה לככ טפשמ אל ךא ,םייוגה לככ ,תינוציח הגהנה תרוצ - "ונכלמ

באוכה ,םדאכ לאומשב העיגפ :העיגפ לש תונוש תומרב לאומש לש ותבוגת תא שרפל ןתינ
רומאה רואל .ותגהנה ךרד תא םעה וסאמש באוכה ,טפושכ לאומשב העיגפ .וינבב םעה וסאמש
.ומע תורדרדה תא באוכה גיהנמ לש הקומעה תועמשמב היה לאומש לש ובאכש הארנ ,ליעל

ךא ,םתשקבבש ערה לע עירתה לאומש .םעה לא וסחיב יוטיב ידיל האב לאומש לש ותלודג
.ךמותה גיהנמה תויהל לאומש ךפה ,ותשירד לע דמע םעהו רחאמ

:לאומש רמוא ,לואש לש ותכלמה רחאל ,ב"י קרפב
'ה שוטי אל יכ ...'ה ירחאמ ורוסת לא ךא ,תאזה הערה לכ תא םתישע םתא ,וארית לא"
ךרדב םכתא יתירוהו ,םכדעב ללפתהל לודחמ 'הל אוטחמ יל הלילח יכנא םג ...ומע תא
".הרשיהו הבוטה
שף ראשי             חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך