"המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו"

ארקמב טלקמ ירע

רנורב באז

1 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,"דמח הדשב" ךותמ


."רחא םוקמב םירישעו ,דחא םוקמב םיינע הרות ירבד" :םירמואה ל"זח ירבד םיעודי
.םינשרפבו ל"זחב ונאצמ וז הרמאל תובר תואמגוד

הדיפקמ ולאב .(הכלה) הווצמ לש רדגב םניאש תוארקמ לע ,ללכ ךרדב ,םירומא ולא םירבד
,הכלהה ישרדמב שרדנ ,הרואכל "תיחרכה יתלב תפסות"כ הארנה לכ .הנושלב דואמ הרותה
.ותוציחנ תרבסומו

.רתויב "םותס" ףא וא ,יללכ אוה בותכה (דועו הטיחש ,תוזוזמו ןיליפת :ןוגכ) תובר תווצמב
.הפ לעבש הרותה יהוז .גוהנל ונילע דציכ ונל ועבקו ,םהיטרפל ,ולא םיבותכל ושרדנ ל"זח

םיחכונ ,"השעת אל" תווצמבו "השע" תווצמב תוקסועה הרותה תוישרפ תא ונרקסב הנהו
.םינוש םירשקהב םימעפ עברא "טלקמה ירע" תווצמל הסחייתה הרותה יכ ,תוארל ונא
וא המדקהכ םה םיקוספה ןמ קלח) .הרותב וז הווצמל ושדקוה םיקוספ השולשו םישימח
.(המצע הווצמה תוהמב םיקסוע םניאו ,המלשה

ג"י-ב"י םיקוספ ,א"כ קרפ ,תומש רפס .1
ד"ל-'א םיקוספ ,ה"ל קרפ ,רבדמב רפס .2
ד"מ-א"מ םיקוספ ,'ד קרפ ,םירבד רפס .3
ג"י-'א םיקוספ ,ט"י קרפ ,םירבד רפס .4

.הרותה ןיעכ אוה וב רומאהו ,(ט-א ,'כ קרפ) עשוהי רפסב "טלקמה ירע" ןידב קסוע םלש קרפ
הריכזמה ןושל ,(א ,'כ) "רמאל עשוהי לא 'ה רבדיו" תיאדיחיה ןושלב ויוטיב תא לבקמ רבדה
(רתא לע י"שרו) א"ע א"י ףד תוכמ תכסמב ארמגה .םיבר תומוקמב ,הרותה לש הנושל תא ונל
.םיבר םינשרפ וסחייתה ולא םירבד לאו ;עשוהיב רמאנב תקסוע

:רמוא ם"יבלמה
ןוגכ ,הרותב תוראובמ ןניאש תוכלה ואב .הפ דבל השמ ירחא איבנל הרות הנתינ אלו
.דועו (ד ,'כ עשוהי) "וירבד תא איהה ריעה ינקז ינזאב רבדו"

:עשוהיב בותכל ,"םירפוס תעד" לעב לש ותרעה תניינעמ הז רשקהב

שנועה לעו ,םדאב העיגפה רוסיא לע הזרכה שמשל התייה הכירצ טלקמה ירע תשרפה"
"םד תלואג עונמל הבוחה ןכ לעו ,גגושב םימד ךפושל םג עיגמה

.(עשוהיב 'כ קרפל ,ליק .י ר"ד ,"ארקמ תעד" האר)

:םיפסונ םיטביהב םג ,אלא ,"שמוחמ"ה הרוכזאב קר וניא ,וז הווצמ לש הדוחיי

לידבי זא" :השמ הב לחה .תינמז הניחבמ תכשמנ הווצמ איה ,"טלקמה ירע" לש וז הווצמ .1
"המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו" ה"בקה לש ותחטבה ךמס לע תאזו ;(אמ ,'ד םירבד) "השמ
וייחב הכזיש השמל ה"בקה ול זמר .(ב"ע 'י ףד תוכמ תכסמ) ךייחב - "ךל" .(גי ,א"כ תומש)
תא לבקל הדיתע וז הווצמ .(םש תומשל "המימת הרות"ה לעב) טלקמ ירע תלדבה ,וז הווצמל
.(אובל דיתעל) רתוי רחואמ ןמזב התמלשה

ריע ןיעכ שמישש ,רבדמב היוול הנחמ לע ותוירחאב השמ .א :םיבר וקסעתה וז הווצמב .2
הנחמל ?ןכיהל .רבדמב ןילגמ לארשי ויהש דמלמ - (גי ,א"כ תומש) "המש סוני רשא" .טלקמ
,עשוהי .ב .תיחרזמה ןדריה רבעב םירע שולש לידבה ףא השמ .(ב"ע 'י ףד תוכמ) היוול
םאו" :רמאנש ,אובל דיתעל ,לארשי .ג .('כ קרפ) תיברעמה ןדריה רבעב םירע שולש ולידבהב
.(ט-ח 'י םירבד) "הלאה שלשה לע םירע שלש דוע ךל תפסיו ...ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי

םדא ייחל תוירחאה
הרותה תסחייתמ (הכלהה תוישרפ םויס תארקל) הכשמהב ןכו הרותה לש התליחתב
ןיק ידי לע לבה חצר תשרפ .טרפו טרפ לכ ייחל ,תלוזה ייחל ללכהו דיחיה לש םתוירחאל
.וז תיסיסב תוירחאב תוקסוע הפורע הלגע תשרפו

,'ד תישארב) "ץראב היהת דנו ענ" שנועה תוהממ הלוע ךכ .הגגשב חצור ןיק היה ל"זח יפ לע
.עבקה םוקמב םירוגמה תלילש - "טלקמה ירע"ב ןומטה ןויערל המודה שנוע ,(בי

:חצורה ןיק לע הימחנ יבר ירבד תא ונאצמ (בי ,ב"כ) הבר תישארב שרדמב

לכ" ךליאו ןאכמ ,דומלל יממ ול היה אלו גרה ןיק .ןיק לש וניד ,ןינחצר לש ןנידכ אל"
".(וט ,'ד תישארב) "םקוי םייתעבש ןיק גרוה

:("דנו ענ" ה"ד) י"שר

.דחא םוקמב רודלו (דומעל) תושר ול ןיא

:ן"במרה ךכ לע ריעמו

דומעל טוקשי אלו ובל חוני אלש םעטהו .הב דנו ענ היהיש (ישילשה שנועה) תישילשהו
.תולג םיחצורה שנוע יכ ,םלועל הלוג היהי לבא ,הנממ דחא םוקמב

לש ותוירחאלו ,םייחה תשודקל התוסחייתה תא הרותה המילשמ - "הפורע הלגע" תשרפב
:טרפה ייחל ללכה

;והכה ימ עדונ אל ,הדשב לפנ התשרל ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא המדאב ללח אצמי יכ"
םשב ךרבלו ,ותרשל ךיקלא 'ה רחב םב יכ ,יול ינב םינהכה ושגנו ...ךיטפשו ךינקז ואציו
תא וצחרי ,ללחה לא םיברקה איהה ריעה ינקז לכו ;עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו ,'ה
אל וניניעו הזה םדה תא הכפש אל ונידי ורמאו ונעו ;לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי
םהל רפכנו ,לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו ,'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ ;ואר
.(ט-א ,א"כ םירבד) "'ה יניעב רשיה השעת יכ ,ךברקמב יקנה םדה רעבת התאו ;םדה

אלו םדא חצרנ הנה :שריה ר"שר לש וירבד ולאו .ןיק לש ושנועל הרושק "הפורע הלגע" תשרפ
יחא רמושה") ןידה תיבל געלכ [1ןיקכ] ץוח ינפ לע הפוגה תא ךילשה חצורה ;והכה ימ עדונ
םירזב םיגהונ םה ןיא ;חצרל םיפתוש םה ןיאש ,ריהצהל ןידה תיב לע המוש ,התע .("יכנא
םיאטבמ הפורעה הלגעה השעמב .םודס ישנא גהנמכ ("הדשב םתויהב יהיו") חרוא ירבוע
טפשמה לוע תא םיקרופו ןסר לכ םיחלשמה ,עורז ילעב לובסי אל לארשי תיבש םיגיהנמה
ףסות אל") ערזי אלו דבעי אל רשא ןתיא לחנל היהת םהילגרל המדאה .("ץבור תאטח חתפל")
.("ךל החכ תת

הגגשב חצורה ייחל תוירחאה
םיעברא ולפנ הז טבש לש וקלחב .יול טבש ידיב הדקפוה הגגשב חצורה ייחל תוירחאה
ירע ןה הנומשו םיעברא ךותמ םירע שש .(טלקמה ירעל המודב ,תוטלוק ןלוכ) םירע הנומשו
.טלקמ

תאזו ,(זי ט"מ 'רב) "לארשיב םציפאו ,בקעיב םקלחא" בקעי י"ע רדגוה יול טבש לש ודיתע
.הניד רבד לע ,םכש ינב תגירהב ,יול לש ותואנקל הבוגתב

העלבנ איה ,תיאמצע הלחנ התייה אל וטבשל .האנקה השעמל ףתוש היה ,יול יחא ,ןועמש
תירוזא הצעומ הנשי םויכ] .(ז ,ג"ל םירבד) "הדוהי לוק 'ה עמש" ,הדוהי טבש תולובג ךותב
.["ןועמש ינב" םשב םורדב

תומש) "יול ינב לכ וילא ופסאיו ,ילא 'הל ימ" - לגעה אטח תשרפב םג יול לש ותואנק ונאצמ
.(וט-ו ה"כ רבדמב ;סחנפ השעמ) רועפ לעב תשרפבו (טכ-וכ ,ב"ל

הווצמב "ךוניחה רפס" לעב רמוא ,הגגשב םיחצורל יארחא תויהל יול טבש לש ותריחב לע
:אוה תאזה הווצמה שרוש :"תוטלוק ןהו ,ןהב תבשל םייוולל םירע תתל לארשי תוצמ" ,ח"ת
תודש תלחנב ,לארשי םע קלח ול ןיאו ,'ה תיב תדובעל ןוכנו םיטבשה רחבמ ,יולה טבש יכ
ינפמו ,םתייח לכו םפטו םהינבו םה תבשל ,םינפ לכ לע ,תתל םיכירצ ויה םירע לבא .םימרכו
ראש תוצראמ רתוי ,הגגשב שפנ גרוה לכ טולקל םצרא הרחבנ ,םכרע ןיח רשוכו ,םתלעמ לדוג
.2םתשודקב תשדוקמה ,םתמדא וילע רפכת ילוא ;םיטבשה

רבד תירחא
.התועמשמו "טלקמה ירע" תוצמ לש הדוחיי לע דומעל וניסינ ,וז תיתיצמת הריקסב

םיקלא םלצב יכ" םימד תוכיפשמ ענמיהל ,הרותה תורהזאמ תחא איה "חצרת אל" תרהזא
ייח תשודק לע םינומא ,התוללכב המואהו ,לארשיב דיחי לכ .(י ,'ט תישארב) "םדאה תא השע
גהננ דציכ הרותה ונתוא הכירדמ ,הגגשב חצר ירקמ (ו"ח) ונתוא ואצמי יכ היהו .םדאה
.ולא םיעוריאב

םיינחורו םיירמוח םיאנת םתושרל םידימעמו ,וגגש רשא תא םיטלוק ,םעה יחולש ,םייוולה
דע" ,בוצק ןמזל תאז םגו .עובקה םהירוגמ םוקמל ץוחמ ,םיילמרונו םיליגר םייח ךשמהל
ותוירחאו ותלשממ תחת ןה טלקמה ירעש (ו ,'כ עשוהי ;הכ ,ה"ל רבדמב) "לודגה ןהכה תומ
תייגוס ,ןמרפוק ברה לש ותרבוחב םג ןייעו ;חכ ,ה"ל רבדמבל "קחצי תדיקע" לעב ירבדכ)
.(44-45 םידומע "טלקמה ירע"

תוכיפש ונתאמ ענמתשו ;םייחה תשודק לע הרימשל חוכבו ,השודק לש םייחב ה"בקה ונכזי
.איהש הרוצ לכמ ,םימד


:תורעהרוזח (.ב.ז) ילש תופסות םה םיירגוסה .1

ברה וילע ףיסוהו ,יול טבש ינב לש דחוימה םייפואל רושקה ףסונ םעט ךוניחה לעב איבמו .2
סופיירד ריאי ברה לש ותרבוחב םג ןייעו .14 'מע "םייוולה ירע תייגוס" ותרבוחב ןמרפוק
רוזח .6-7 'מע ,ו"נשת ,םילשורי תללכמ "םדהו םדאה - םייחה תשודק"
            תוכן בשדה חמד