יתדה ךוניחב ללוכה חקפמה

ןגד והיתתמ

1 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,"דמח הדשב" ךותמ

רמאמה ןכות
יתדה ךוניחל התועמשמו רפסה יתבל הימונוטוא
תויוכמס תלצאהו רוזיב
יתדה חוקיפה תוכרעיה
לארשיב חקפמה ידיקפתב תורומת תושורד
תורתוס תושירד תבצב חקפמה
םוכיס
יתדה ךוניחב םיחקפמל תולועפו םידיקפת לש שדח ךרעמ
חוקיפה יבאשמ לש האצקה

תויוחתפתהה תא התוברתב העימטמ איהו ,תיברעמה הרבחהמ תעפשומ תילארשיה הרבחה
.וז הרבחב
,תושדחה תונפאה ירחא ףחסיהל הייטנ תמייק .לארשיב ךוניחה תכרעמב םג רבדה ךכ
תודסומב םייוניש תסנכה ידי לע ,תוחתופמה תונידמה לש םייתרבחה םיסופדה תא ץמאלו
לע הלא םייוניש לש םתעפשה היהת המ הקידב אלל השענ רבדה .רפסה יתב ןוגראבו ךוניחה
.ךוניחה תואצות יבגל םתועמשמ היהת המו לארשיב ךוניחה

יתדה ךוניחל התועמשמו רפסה יתבל הימונוטוא
תכרעמה רוזיב ,רפסה יתבל הימונוטוא ןתמ :לעופב םישחרתמ םקלחש ,םייונישל אמגוד
.םידימלתל ףאו םירוהל םירומל ,םילהנמל תויוכמס תרבעהו םיימוקמ םיפוג לא הטמה ןמ
לע ךוניחה תכרעמב םידימלתו םירומ לש תוישיא תולאשמ שומימו טרפה תויוכז תפדעה
העיגפ ,הנידמלו הרבחל ,הליהקל תוביוחמה םוצמצ ,ליבקמבו .תוירוביצ תורטמ ןובשח
רוביצל ,הליהקל תוביוחמל ךנחמכו הרבחו תוברת יכרע הנקמכ רפסה תיב לש וידיקפתב
.הנידמלו

החוד וניא יתדה ךוניחה .יתוהמ ןפואב הנוש ,הלא םיאשונב יתדה ךוניחה לש ותדמע
םישידח םילכב שומיש החוד וניא ףא ,םייחה תוכיאב רופישל םימרותה היצזינרדומ יכילהת
תא תיטמוטוא הרוצב ץמאל ןיאש רובס יתדה ךוניחה .הארוה תוטישבו תוינכותב םייעדמו
ונידיקפת יבגל הלא םינוויכ לש תוישעמה תוכלשהה תקידב אלל ,םישדחה םינוויכה
הקידב םרט םישדח םיכרע ץמאל רשפא יא .םיילסרבינואו םיידוהי םיכרעל םיכנחמכ
ומרגייש םייונישה תאו ,ויתונומאו ויכרע ,יתדה ךוניחה לע םתעפשה תדימ תא תקדקודמ
רמשמ לע הדימע .תידוהיה תרוסמה יפ לע םיכנחמו םידימלת םע תיכוניחה הדובעב
תומגמה תא דמלתש תיכוניח תוגיהנמ חופיט תבייחמ ,יכרעה םוחתב תיכוניחה תוינידמה
םישדחהו םימייקה םיכלהמה תא ליבוהלו םמע דדומתהל לכותו ,םישדחה םימרזה לש
תוכרעמה תא תושבוכה תומגמה לש המאתהו ןוניס ךות ,לכות וז תוגיהנמ .הנובתב
.יתדה יתכלממה ךוניחה לש ותנשמ תונורקעל ןמיאתהל ,לארשיבו םלועב תויכוניחה

תויוכמס תלצאהו רוזיב
תויושרל ,תוזוחמל תויוכמס תלצאהו רוזיבה תבחרהל תכרענ םויכ ךוניחה תכרעמ
דרשמ לש תויסיסבה ויתויוכמסמ המכ לע רתוול תונוכנ תעבה ךות ,רפסה יתבלו תוימוקמה
.םייתרבחהו םיימואלה ,םייכרעה הנווכהה ימוחתב ךוניחה

לש הטרפה יכילהת :ומכ םיאשונ ךוניחה דרשמ לש םיגוגדפה םיפוגב ונודנ תונורחאה םינשב
תוילהנמה תולועפב הריחב שפוח ותועמשמש ,ימצע לוהינל להנמל תוכזה ןתמ ,רפסה יתב
תושימגו הלועפ שפוח ןתמל תויחנהו תוארוהב תוולמ הלא תומגמ .ס"היבב תויגוגדפהו
דע ובשחנש םיינידמו םיינורקע ,םייכרע םימוחתב םג ךוניחה דרשמ לש תויחנהה םויקב
.ךוניחה תכרעמ לש תללוכה תוינידמה תא םיעבוקה ןוטלשה ימרוג לש תידעלב תוכמסכ הכ

יתדה חוקיפה תוכרעיה
ידכ .ךוניחה תודסומ לש הגהנההו הלבוהה ידיקפת םילטומ ךוניחה דרשמב םיחקפמה לע
לש שדחמ הקולחל םאתהב םדיקפת תא אלמלו תושדחה תומישמב דומעל ולכויש
רואל חקפמה לש םייתרוסמה וידיקפת תניחבו תוכרעמ דודיש שקבתמ ,תויוכמסה
שדחמ תונורחאה םינשב ןייעמ ךוניחה דרשמ .וז הפוקתב ךוניחה תכרעמב םייונישה
תסיפתב שממ לש הכפהמ ןיא תושבגתמה תועצהב ךא ,חקפמה ידיקפת לש הרדגהב
.דיקפתה

םיכרע יונישב םיכורכ רתויב םייתועמשמה םייונישה ,יתדה ךוניחה לש וטבמ תדוקנמ
םיכרצ יפלכ ,ויתויוכזו טרפה לש ודמעמל סחיב תילארשיה הרבחב שחרתהל דמועה יסיסב
םג טרפה ייוואמל היצמיטיגל ןתונ עצומה הלועפה שפוח .ללכה תבוט םע םישגנתמה
.םייחה לש תינחורה םתועמשמ םוצמצל ששחה תא הלעמו ,המשל תונרמוחה ימוחתב
םימכסומ םיכרעל תדגונמ איה רשאכ םג תינושאר תופידע תלעבכ תספתנ תימצעה המשגהה
ידוהיה םויקה תורטמל תודגונמ הלא תוסיפת .לארשיב ידוהיה רוביצה לע םילבוקמו
םע תודדומתהה .יללכהו יתדה ךוניחה ןיב םייכרעה םירעפה תא תוביחרמ ןהו ,ונימיב
לש תיכוניחה הגהנהה לש תינוגראו תילהנמ ,תינידמ תוכרעהו הנכה תבייחמ הלא םינוויכ
םידדומתמה םינקותמ םילהנ תכרעמ תנכה תבייחמ וז תודדומתה .יתדה יתכלממה ךוניחה
ללכל תפתושמה תוברתה תא אטביש סותא חסנל שי .הרות לש הכרד תא תודגונה תויטנב
לש תומרונ ,תונומאו םיכרעל תוביוחמו תוידוחיי ףקשיש ,יתדה ךוניחה לש םיחקפמה רוביצ
.תפתושמ תיעוצקמ הפשו תויונמוימ ,הדובע

לארשיב חקפמה ידיקפתב תורומת תושורד
חוקיפה לש ודמעמו ובצמ תא רוקסל יוארה ןמ ,יתדה ךוניחל םידחוימה םיאשונב ןודנש ינפל
.תימשרו תילמרופ הניחבמ תכרעמה ללכב יכוניחה

םייונישל ומאתוה אלו ,בר ןמז ונכדוע אל ,םיחקפמה תא םויכ תוחנמה תוארוההו םיללכה
תמר תאלעהב ,םירומה לש םדמעמב יונישל םידע ונא .ונימי לש תיכוניחה תואיצמב
םייונישב ,הארוה יכילהתב היצאיצנרפידל הנתינש תירוביצה היצמיטיגלב ,םתלכשה
יכ הארנ הלא םייוניש לומ .וידימלתל הרומ ןיבש םיסחיבו הארוהה תוטישב םישקבתמה
ויהש ירוטסיהה חוקיפה תוטיש תא תרמשמה הנורחאה איה לארשיב ךוניחה תכרעמ
.םלועב ךוניחה תוכרעמ בורב רבעב תולבוקמ

הכרעה לש םייסאלקה םידיקפתה תא אלמי יכ חוקיפה ןמ םיפצמ ןיידע תילמרופ הניחבמ
ונממ םיפצמ ןיידע ;תוילמרופה ויתויוכמס תלעפה ךות ,םילהנמו םירומ לש הכרדהו
הכרעה תוטישב םיקבד ןיידעו ,ירוטוטטסה ודמעמ חוכמ ותעפשהו ויתויוכמס תא ססביש
םירומה לש םתרשכהו םתלכשה סיסב ,םדמעמש רחאל םג תונמיהמ יתלבו תויטסינורכנא
לש ודמעמב עגופ םירומה תכרעה לש תונשיה תוטישב שומישה .רכה ילבל ונתשנ לארשיב
ךרעומה ילאוטקלטניא עוצקמ לש םינורחאה םידירשה ןמ איה הארוההש םושמ ,הרומה
.רצותה יפ לע אלו ולש עוציבה תרוצ יפ לע

הרומה .חקפמה לש ותדובע תינכתל ומיאתהש םירועיש לש ירקמ םגדמב תישענ הכרעהה
לש וינייעמשכ ,חקפמה לש ויתושגדהו ויתונוצרל תכנחמה ותוישיא תא םיאתהל עבתנ
תורטמל וא וידימלת לש םיכרצל חרכהב אלו ,חקפמה לש ויתונוצר קופיסל םינפומ הרומה
לש םידיחא םיטרדנטס דדועמ הז חוקיפ ןונגס .רפסה תיב לש תורהצומה תויכוניחה
םיאתהל הלוכי הנניא וז השיג .חקפמה לש תיבויחה ותכרעה תא לבקל םינווכמה ,הארוה
תא תדדועמ אל םג ,תישיאה םתוחתפתה תא תתרשמ הניא איה ,םויכ םידימלתה ךוניחל
הכרעהה ךרדב .התיכה לש תדחוימה היצאוטיסלו םינושה תועוצקמל הארוהה תמאתה
.וידימלת לש תויכוניחה תואצותה לע תוירחא לבקל שרדנ הרומה ןיא תמייקה תילמרופה

תורתוס תושירד תבצב חקפמה
ןמ םלעתמה ךילהת שחרתמ ,חקפמה דיקפת תרדגה רומישל ליבקמבש ןייצל ךירצ
םואתה ימוחתב תופסונ תומישמ אלמל התע שרדנ חקפמה .ורכזוהש תוילמרופה תורדגהה
עוציבל ותושרל דמועה ןמזה תא תומצמצמ הלא תולועפו ,דרשמה תלהנה תולועפ לש
ונוש אלש תורמל חקפמה ןמ תועבתנ תוינשדחה תושירדה .תויתרוסמ חוקיפ תומישמ
.הנש םיעבראמ הלעמל ינפל וחסונש םייתרוסמה םידיקפתה ולטוב אלו תוארוהה

ןיב .תובר תולטמו םידיקפת ןווגמ ןיב עירכהל שרדנה ,חקפמה לע םיצחלל םרוג הז בצמ
ינפב ותוינידמו דרשמה תא גציימכ ,וחוקיפ רוזאב ךוניחה תכרעמב םאתמכ - ראשה
,םילהנמו םירומ ךירדהלו ךירעהל עבתנ אוה .ימוקמה ןוטלשה ישנאו םילהנמ ,םיכנחמ
םירחא םידיקפת ילעבו םיכירדמה רוביצ ללכ לש היחנהו םואת תכרעמ םייקל ליבקמבו
ךוניחה תודסומב תושדח תומזוי בולישל תוירחאה תלטומ ויפתכ לע .ותוירחא רוזאב
.םילהנמהו םירומה לש םתדובעב םייתועמשמ םייוניש תסנכהלו

תא םתמזויב םימיאתמ םה רשאכ ,םהל תדמוע םיחקפמהמ קלח לש םתיישותו םתמכח
םירחובו םישדח תויופידע ירדס םמצעל םיעבוק םה .תושדחה תויוחתפתהל םהידיקפת
תורוהל תוכמסה לוצינ םוקמב .םיכנחמה יפלכ יתוכמס תוחפ ,חותפ הדובע ןונגסב
ידיקפת אלממ ,תוינידמ תעיבקב ליבומ ,יכוניחה ןוזחה תעיבקב חקפמה ףתתשמ ,תוחנהלו
.ול הצוחמו יכוניחה דסומב םיטקילפנוקב תוררוב

הבשחמה םלועב ולחש תוברה תורומתה ןמ תומלעתה חקפמה דמעמב םיעגופה םיכילהת
הכובמל תמרוג ,חקפמה ידיקפת לש הצימאו השדח הרדגהמ תוענמיהו ,יכוניחה השעמהו
.םיחקפמהו םילהנמה יניעב חוקיפה לש סוטטסב הדירילו ךוניחה תכרעמב הבר

:םיאבה םיכילהתה םיחתפתמ ראשה ןיב
היתויופידע ירדס ,תיכוניחה תוינידמה לש החוכ אבכ חקפמה לש ותוכמס לע רוערע
לע םג אלא ,חקפמה לש ירוטוטטסה ודמעמ לע קר וניא רוערעה .תיכוניחה התוגהו
לש תויביטקפאה תדימ לע םגו ,הארוהה ימוחתב ותויחמומ לע ,ןכדועמ עדימ גצייל ותלוכי
.ךוניחה תכרעמל םויכ ותמורתו רבעב יכוניחה ונויסינ
םימוחתב תיצרא תוינידמ םייקלו םוזיל ,עיפשהל ךוניחה תכרעמ לש תלוכיה םוצמצ
ןתמ ,תידומילו תיתרבח היצרגטניא דודיע לש תוינידמ :ומכ .םיבושח םייתרבחו םיימואל
,תודהיה תועוצקמב תילמינימ םידומיל תינכת םויק ,םייכרע םימוחתל יתועמשמ לקשמ
,םידימלתו םירומ תוגהנתהל סחיב תומכסומ לש ןמוקמ ,םיניקת להנימ ירדס לע הדפקה
.דועו יכוניחה רצותל תוירחא תלבקו םישלח םידימלתב לופיט
ןתוליעי תקידב אלל ,לבת יבחרב ךוניחה תוכרעמב תוטשפתמה "תונפאה" רחא תוררגיה
ילבמ ,ךוניחה תכרעמב םינש רפסמ הז תוגוהנ תובר תוטיש יכוניחה רצותה רופישל ןתמורתו
לש ותעינכמ תועבונה תוירשפאה תונכסל ףסונב תאז .ןתוליעיו ןתעפשה תדימ הקדבנש
לע ,תושדחה תוטישה תא תרוויע הרוצב הקחמש תילסרבינוא תכרעמל ידוהיה ךוניחה
תויתרבחה היתויעבו התובכרומ לע ,לארשיב ךוניחה תכרעמ .ןהלש תוילילשה יאוולה תועפות
.םישדח םירסמ תלבק ינפל תקדקודמ הניחב תבייחמ ,תוינחורהו

םילוכסת ררועמ ףאו םיחקפמה רוביצ לש םבל תא ןינרמ וניא ,ליעל רכזוהש רואיתה
םמצע לע לוטילמ םיענמנ תוגיהנמ רשוכו תלוכי ילעב םילהנמו םירומ .םתדובע ךלהמב
יאש השוחתה ללגב רקיעב אלא ,םיכומנה רכשהו הדובעה יאנת ללגב קר אל ,חוקיפ ידיקפת
ןתינ לוהינ ידיקפתבש דועב ,היכלהמ לע םמתוח תא עיבטהלו תכרעמה לע עיפשהל רשפא
לוכי רפס תיב להנמ .םילושכמ אללו םיבכעמ םימרוג אלל תכל יקיחרמ םייוניש סינכהל
עיפשהל תלוכיה ןמ קופיס שח אוהו ,ןיעב תואצותה תא תוארל ףאו םייוניש ןנכתל
.תיתרבחהו תיכוניחה תכרעמל םורתלו

םוכיס
תולטמה תא שדחמ רידגהל ,תובורקה םינשב חקפמה דיקפת לש תשדוחמ היארב ךרוצ שי
חוסינ .ותושרל דמועה ןמזה תרגסמב םישדח תויופידע ירדס עובקלו ,וילע תולטומה
לש םינמדזמ םיצחל יפ לע לעופ אוה םהב םירקמה תא םצמצי ,וידיקפת לש שדחמ
,םיצחולה םיאשונה יפ לע וא ('דכו םירוה ,תימוקמ תושר) ךוניחה תכרעמב םינוש םימרוג
.קוחר חווטל םיכרצה תחנזה ךות ,םירעובהו םיידיימה

 

תולועפו םידיקפת לש שדח ךרעמ
יתדה ךוניחב םיחקפמל
תרות יפ לע םיכרע רומישל ךוניח לע תססובמ ,יתדה ינויצה ךוניחה לש תינויערה תיתשתה
םיכילהתל הריתסב תדמוע הניא וז העיבק .השעמל הכלה הנממ בייחתמהו לארשי
םייחה חרוא ץומיא ךות יגולונכטה-יעדמה םלועב תובלתשהל ןוצרהו םיטרקומדה
.ינרדומה

הרבחה תעד לע ולבקתנש םילקידר םייוניש המכ לש הייחד בייחמ םיכרעה רומיש
תוביוחמל דגונמ אוה רשאכ םג טרפה שפוח תפדעה ,תונריתמל העינכ :םהבו תינרדומה
הטישה דגנכ דיתעה תפדעה .לארשי םע תא תבייחמה תידדהה תוברעל דוגינב תאז ,ללכל
תונתנהנ דגנו םימסה םוחתב תימצע הטילשל ךוניח ."תומנ רחמ יכ התשו לוכא" לש
אתה קוזיח .תיזיפהו תילולימה תומילאה ימוחתב רציה ןוסירלו קופיאל ךוניח ,תמזגומ
שדחמ חוסינב ךרוצ שי הז לכ רואל .דועו תורוד ירודמ לארשי תרוסמ יפ לע יתחפשמה
.ותדובע תא םיחנמה תונורקעהו יתדה חקפמה ידיקפת לש

:םיאבה תונורקעה יפ לע רקיעב לעפי יתדה חקפמהש םיעיצמ ונא

הדובעב תויומידק ךרעמ ןונכתו תוינידמה תעיבק .א
םורתתש וז רקיעב ,ד"מחה תנשמ יפ לע תירפס תיבה תוינידמה תעיבקב להנמל עויסו םואת
ןתמ .ויתויועמשמ לכ לע תיתדה תינויצה הליהקב רגובה לש ובולישל תופוצמה תואצותל
,יתדה ךוניחה להנימ לש הטמה ידי לע תולעפומה תוינכתלו םיינורקע םיאשונל תופידע
תחבשהבו ,םירצותה תגשהב תומדקתה לש ךרעמ תריציו יגולואידיא סוסיבל תונווכמהו
.הילהנמו היכנחמ תמרו תונווגמה היתויסולכוא לע תיתדה ךוניחה תכרעמ לש םיגשיהה

הליבומ תיגוגדפ תוגיהנמ .ב
לש םתדובעב ישעמ יוטיב לבקל הכירצ ,ךוניחה יכילהתב תיזכרמה תומדכ להנמה תדמעה
רוזאב םילהנמה רוביצ לש יתצובקו ישיא חופיטו החמצהב תדחוימ העקשה .םיחקפמה
םע םיעובק םייגוגדפ םישגפמ לש םמויק .תויגוגדפה תויוכמסה בור ורבעוי םהילא ,וחוקיפ
םירקיעה ונחביי ולא םישגפמב ,תיארחא הרוצב תוינידמה שוביגל ועייסי ,םילהנמה תצובק
לשו רפסה תיב לש תיכוניחה הילאוטקאל םתועמשמו ד"מחה תנשמ לש םיינויערה
עוציב אדווי חקפמה .ךוניחה תכרעמ לש םויה רדס לע םידמועה םיאשונהו תוינכתה
תוטלחהה תלבקו םינוידה ינכת .טרפב יתדה ךוניחה לשו ללכב ךוניחה דרשמ לש תוינידמה
תיכוניחה תורפסה ללוכ - םייללכו םיידוהי תורוקמב האירקו ןויע לע וססבתי ,ןכמ רחאל
.םלועבו ץראב תירקחמהו

הכרדהה ךרעמ לש יביטקפא לוצינ .ג
שדוחל תחא סנכתי םיכירדמה םורופ .וחוקיפ רוזאב םיכירדמה לש הלעפה ךרעמ תמקה
היהת תולועפ תריחבל אצומה תדוקנ .רוזאב רפסה יתב ללכל תופתושמה תויעבב ןוידל
ונודי םיכירדמה םורופב .הארוה תוטישו םיכילהת רופשו ,םידימלתה יגשיהב רצותה רופיש
תא חפטלו םדקל תורומאה תוינכת ,םידחוימ רפסה יתבל תודעוימה תוינכת ורשואיו
תדקוממ הרוצב הכרדהה תוחוכ בור ולעפוי םימיוסמ םירקמב .רפסה תיב לש םינושה ויכרצ
.יכוניח םוקיש םישרודה רפסה יתבב

הכרעהו בקעמ .ד
ךוניחה תודסומ לכב תונושה תויוחתפתהה לע םיירוזאו םיירפס תיב עדימ ירגאמ תמקה
תאז .רפסה יתב לש םיללוכה םיגשיהה ירחא בקעמ וללכי ולא םירגאמ .וחוקיפל םינותנה
ירגוב לש תובלתשההו תויכשמהה תדימ תא םג וקדבי אלא ,יטסיטטסה ןבומב קר אל
םתלכשה םודיק תינכת ירחא בוקעיו ןנכתי חקפמה .תויתרקויה ךשמהה תורגסמב ס"היב
.וחוקיפ רוזאב םיכירדמהו םילהנמה ,םיכנחמה לכ לש םתומלתשהו

תימצע החימצו תוחתפתה .ה
וידיקפת תא אלמל לכוי חקפמהש תנמ לע .חקפמה לש תדמתמ תישיא תוחתפתהל הגאד
,יכוניחה השעמבו תודהיב תעדה יקרפב קימעהלו םלתשהל ,דומלל ךישמהל וילע ,םישדחה
וא תיגולואידיא הדמע תטיקנו תוסחייתה ונממ םיעבותה םימוחתב ותואיקב תא ביחרהל
ךוניחל רפס יתב תוירפסב תונמוזמ םיתעל רקבלו הרותל םיתע עובקל בייח חקפמה .תישעמ
הז ןיינע .ותדובע תרגסמב םיישדוח םידעומ עבקי הז ךרוצל .ההובג הלכשהל תודסומב
אוה םהילע םיאשונב לפטל תלוכיה תאו יוארה ודמעמ תא שוכרל לכויש תנמ לע רתויב בושח
.דקפומ


 

חוקיפה יבאשמ לש האצקה
לש ובל תמושתו ונמז לש שארמ תננכותמ האצקה בייחמ ונראיתש םידיקפתה לולכמ
חקפמה תדובעב תויופידע ירדס לש העיבק .הב דומעל ץמאמ השעיש הרכה ךות ,חקפמה
תרדגהל ונתעצה ןלהל .ועבקנש םידעיה רבעל םדקתהל תיכוניחה תכרעמה ידיבו ודיב עייסת
.חקפמה לש ותדובע ןמז תקולחלו ותדובע ימוחת

םיילהנמה םימוחתה .א
ימוחתב ,תוינידמה עוציבב םתכרדה ,םילהנמה רחא ילהנמ בקעמ .בושמו הרקב ,הכרעה
םירשק םויקל הגאד ,םירומל םירוטפ וא תועיבק ןתמ ,םתאצקה יכרדו םיבאשמה םוגיא
םייקתת םתדובעב תולכתסה ידי לע םירומה תכרעה .תוימוקמה תויושרה םע םיפטוש
יכוניחה רצותה יפ לע םתכרעהל תופידע ןתמ ךות ,ךרוצה הרקמב קרו תוקוחר םיתעל
שי .הרומה תדובעב הדישחמ תולכתסה ידי לע אלו ,דימלתה לש ותוגהנתהו ויגשיהב
ךילהת ירחא בקעמ ,תי-מצע הכרעה וא םיתימע תכרעה :ומכ תורחא הכרעה תוטיש דדועל
.יתדה ךוניחה לש תודחוימה תולטמה שומימו םילהנמהו םירומה לש היצזימדקאה
.חקפמה לש ונמזמ 15% שידקהל ץלמומ הלא םיאשונל

:םיגוגדפה םימוחתה .ב
לש תיתצובקו תישיא הכרדה ,םיכירדמהו םילהנמה לש םימורופה לש עובק םויקל הגאד
יבאשמ לש האצקהו הכרדהה תולועפ םואת ,הכרדהה חוכ לש היינבו בוציע ,הלא תוצובק
םילהנמ תכרעה ,םיפיקמ םירוקיב לע םייללכ תוח"וד תביתכ .םינושה תודסומל הכרדהה
תוצובקב בקעמו לופיטל תוירחא תלבק ,תיגולוא-ידיא תיתשת תיינבו תויביטנרטלא תוטישב
םירומה רוביצ ללכ םע תועובק תויתצובק תושיגפו םינושה םהיגוסל םיגירחה םידימלתה
יפ לע האלמ תילאנויספורפ תוחתפתהל תדחוימ הגאד ,וחוקיפ תחת םיאצמנה רפסה יתבב
.יתדה ךוניחל תדחוימה תיכרעה תכרעמה
.ונמזמ -50%כ שידקהל ץלמומ הלא םיאשונל

ינידמ יתוגיהנמ םוחת .ג
לש הכרעהו הקידב ,טרפב יתדה ךוניחה להנימו ללכב ךוניחה דרשמ תוינידמ לש הלבוה
ןיב ןילמוג יסחי חותיפ ,םירומו םילהנמ יתווצ חותיפל תוינכת דוביע ,יכוניחה רצותה
הניחבמ םירומה לש םתמאתה תקידב .ימצע חותיפו הכימת ,דודיע ידי לע חוקיפהו םילהנמה
תכרעמ םויק .וחוקיפ רוזאב םיכנחמה רוביצ ללכ לש תישיאה םתוחתפתהל הגאד ,תיתד
הרומה לש ויתויוכזל הגאד ,תוימוקמה תויושרה ישנא םעו םינוממה םע ןוכדעו םואת
אלו תכרעמה לש ורקמב םירצות תכרעהב תוחמתה .חקפמה תדובע דועית .יתדה דימלתהו
םילולסמב בלתשהל םתלוכי תדימו ידוסיה ךוניחה ירגוב לש םיגשיהה :ומכ .היטרפב
םינושה םיאליגב םיכנחמה לש הבוחה תשגדה .ידוסי-לעה ךוניחב םיינרותהו םייתרקויה
תורגסמה יפלכ תרוקיבב קפתסהל אלו ,םכוניחב םיאבה םיבלשל םהידימלת תא ןיכהל
.תומדוקה
.ונמזמ -25%כ שידקהל ץלמומ הלא םיאשונל

:חקפמה לש תישיאה החימצה םוחת .ד
יאשונב תודהיה תורוקמב ןויעל םיתע תעיבק ,יכוניחה רקחמה תואצותב ימצע ןוכדע
הקמעה ,ההובג המרב תומיאתמ תויומלתשהב תופתתשה ,הבחרה םתועמשמב ךוניח
''דכו ךוניח יניינעב םירמאמ םוסרפו הביתכ ,ינויערה שוביגב
.ונמזמ -10%כ שידקהל ץלמומ הלא םיאשונל

םוכיסל
ירודח םיכנחמו םיגיהנמ םיעיפשמ טרפב יתדה ךוניחה תכרעמבו ללכב ךוניחה תוכרעמב
תוירחא תאטבמ םהל הנתינש תוכמסה יכ םינימאמ הלא םיכנחמ .הפקשהו היגולואידיא
האורה הסיפתל דוגינב תאז .םייתועמשמו םידדמנ םיגשיהל תוביוחמו ,יכוניחה רצותל
.ירוטטסה ודמעממ תעבונ ותוכמס רשא ,היגוגדפב ןיבמה להנימ שיא חקפמב

תכרעמ לש תירקיע הרטמ רצותב האורה ,ךוניחה לש יאנידמכ חקפמה תא חפטל םיעיצמ ונא
יוניש .הרבחה לש התנקתל םייכוניח םישעמו ןוזח יפ לע ותדובע תא ןנכתמ אוהו ,ךוניחה
שמתשהל רשפאיו ,הכרדב בר ןוחטב תיתדה תכרעמה ללכל קינעי חוקיפה ידיקפת תסיפתב
.רתוי הליעי הרוצב ךוניחה ישודיחבו הימונוטואב

            תוכן בשדה חמד