הקינורטקלאה ןדיעב תיתרוקיב הבישח

ןמטסופ לינ

ו"נשת ח-ז ןויליג ,דמח הדשב

הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמ ,6 'סמ ןולע ,"הבישחה ךוניח" ךותמ םגרותמ

Public Occurrences םשב ןותיע ןוטסובב רואל אצי ,1690 רבמטפסב 25-ב
- סיראה ןימ'גנב היה וכרוע .הקירמאב ןושארה ןותיעל בשחנ רשא ,Both Domestic and Foregn
ידכ ץוחנ הזכ ןותיעש ,סיראה ןייצ ןותיעה תעפוה לגרל םסרפש זורכב .ןושארה יאקירמאה יאנותיעה
בייחתה סיראה .םויכ םג םש תחוור העוט ינניא םאו ,ןוטסובב זא החוורש רקשה חורב קבאיהל
חינהל שי" :הז טפשמב ולש זורכה תא םתח אוה .םיבזוכ םיחוויד ןודזב םירסומה הלא תא ףושחל
".הזכש יזבנ עשפב םימשא תויהל םינווכתמה הלא טעמל ,תאז המזוימ גייתסי אל שיאש

Public Occurrences לש ינשה ןויליגה .ותמזוימ גייתסהל ויה םידיתעש הלאל רשקב קדצ סיראה
המרב תובשחמ" סיפדה סיראהש הנעטב ותעפוה תא וענמ הצעומהו לשומה .עיפוה אל םלועמ
שיש אוהש הלבנ השעמ לכל תוערפה לובסל םינכומ םה ןיאש ,ךכל ונווכתה םה ."דואמ ההובג
ןשיה םלועב לחהש קבאמ ;שדחה םלועב עדימה שפוח ןעמל קבאמה לחה ךכ .עצבל םתעדב
םכוס ןיינעהו ,עדימל תוריח ןיב ינויחה סחיה לע וזירכה רבכ ןוטלימו ןוקייב .ןכל םדוק םינש האמ דוע
ותרזעבש ,עדימ הל ןיאש הליהק" :בתכ אוה ךכ .1920 תנשב ןמפיל רטלוו ידי לע ןוילימה םעפב
".תישפוח תויהל לכות אל ,םירקש ףושחל לכות

ןיב ןיחבהל תויתרוקיב תויונמוימ הל ןיאש הליהקש ,איהו תצקמב הנוש הנעט ןאכ תולעהל הצור ינא
םג םהל היהי ,עדימל השיג שי םיחרזאל םאש חינה ןמפיל .תישפוח תויהל הלוכי הניא ,תמאל רקש
,ןימאהל םיטונ ונא .וז החנה לבקל םיטונ ונניא ,רובס ינא ,םויכ .רקשו תמא ןיב ןיחבהל ןובנ תעד לוקיש
םתוא דמליש יניצר ךוניחל םיקוקז םה ,םישנאה לש םתושרל דמוע עדימ לש עפש רשאכ םגש
םדיב ןיאש הלא ומכ שממ םילכונלו םיצירעל ןברוק לופיל םייושע םה וידעלבש ךוניח ,בושחל דציכ
.הז ךוניח לש ועבטל תעדה תא תתל םיבייח ונא ךכיפל .עדימ םוש

חרואב וילא סחייתהל םיצור ונאש עדימה לש וביט המ קודבנ םא השענ בוט ,תכל קיחרנש ינפל ךא
הלימ ,הבותכ הלימ ,תרבודמ הלימ תועצמאב :תובר תורוצב שגומ תויהל לוכי עדימ .יתרוקיב
תרוקיבה ילכ ןכל .תויורשפאה ןמ קלח קר הלאו ,תינורטקלא הנומת וא תרייוצמ הנומת ,תספדומ
,ונייח ול .תוברתב תחוורה חישה תרוצל םאתהב םינווגמו םינוש תויהל םילוכי םיינויח וניניעב םיארנה
םואנ תרות לשו סופדה תנוכמ לש םירצות ויה הב בושחה ירוביצה חישה תורוצ לכש תוברתב ,לשמל
,הקיטנמסו הקירוטר ,הקיגול םידימלתה תא דמלל ריבס הז היה זא יכ ,תספדומה הלימב תנגועמה
תא חינמ ןפואב תינקירמאה הרבחה תא ותריש הלא דומיל תועוצקמ ,תמאה ןעמל .ךכב קפתסהלו
לש הירפמיאה" לאכ הקירמאל ר'גמוק ליטס ירנה סחייתה ךכ לשבו ,19-הו 18-ה תואמב תעדה
שי ןיידע הקיטנמסהו הקירוטרה ,הקיגולה ידומילל .הפוקתה לע םיברה וירפסמ דחאב "הנובתה
ףוסל העיגה (סופדה תכאלמ) היפרגופיטה לש תטלחומה הטילשהש לוכל רורב ךא ,שומיש ןבומכ
הספת תינורטקלאה הנומתהשו ,ונלש תוברתה ילוש לא הקחדנ תספדומה הלימהש ,הקירמאב הכרד
וריכה רבכ היזיוולט תונחת ילהנמש קפס ןיא ךא ,וז הדבועב םיריכמ אל דוע ילוא םיכנחמ .ןמוקמ תא
.יס .יב .ייא היזיוולטה תשר לש להנמה דעווה שאר בשוי ,ןוסנדלוג דרנואיל תא לשמל וחק .הב
:רמא אוה 'גלוק ןוסרמאב םידומילה תנש לש החיתפה בשומב 1981-ב ורבדב

,המב ינמואכ ,תרושקת ישנאכ .תויתרוסמ תויונמוימב ונלש הטילשה לע ךמתסהל דוע םילוכי ונניא
,תיתוזח תלוכי היהת וז .שדח גוסמ תלוכי תשרוד (תינורטקלאה הכפהמה) - םיחרזאכו - םירצויכ
םיריכמ ונאש הבותכה הלימה לש תלוכיל האוושהב תומדקתה רדגב היהת איהו .תינורטקלא תלוכי
,הפ-לעב הלוכש תרושקת לש תרוסמה תמועל תומדקתה התייה הנורחאה וזש ומכ שממ ,םויכ
.םדאה לש הירוטסיהה רחש תא הנייפאש

תויונמוימב הטילשה ןמ והשמ דביא רבכ ומצע ןוסנדלוגש ,ןיחבי הז עטקב ןנובתמהש ינחוטב
רבדמ ןוסנדלוג .ותנעט תא ךירפהל השקש תודוהל ונילע ,ךכל חיננ םא ךא .ריכזמ אוהש תויתרוסמה
ינפל היזיוולטה לומ תועש 5,000 ,עצוממב םילבמ םיאקירמא םידליש עדוי אוהש םושמ בר ןוחטיבב
אוה .ןוכיתה רפסה תיב ףוס דע הייפצ תועש 16,000-כ םירבוצ םהש עדוי אוה .'א התיכל םיסנכנ םהש
דע 800 לש בצקב היזיוולט תומוסרפ 800,000-כ וארי םה םהייחל תונושארה םינשה םירשעבש עדוי
בלה תמושת ,ןמזה תורחתב סופדה תא תחצנמ היזיוולטהש עדוי אוה ,רוציקב .עובשב תומוסרפ 900
.םירגובמה ונלש םגו ,רעונה לש תויביטינגוקה תויטנהו

.19-ה האמב םייח ונא וליאכ תיתרוקיב הבישח לע וננוידב ךישמהל םעט ןיאש ירמגל יל רורב ןכל
ותרוצמ הנוש וניא ונימיב ירוביצה חישה בור תא ןיזמה עדימה תרוצש חינהל םילוכי ונניא ,רמולכ
תויטנוולר-יאל תוטסל םילולע םיכנחמ הבש ךרדל תיטתפ אמגוד הווהמ תמוסרפה .19-ה האמב
.םישדחה תורשקתה ילכ לש םעבט תא ןובשחב םיחקול םניא םה רשאכ
.תויתימא תונעט ןיבל תועטמ וא תוירקש תונעט ןיב ןיחבהל םהידימלת תא דמלל םיסנמ םיבר םירומ
,תירקש וא תיתימא ,הנעטש אלא .תירקש תמוסרפ ינפמ ןנוגתהל ועדי ונידימלתש ,ןבומכ ,םיצור ונלוכ
ונממש חישה לש ומלוע והז יכ ,דגיהכ עיפוהל תבייח איה ,קיידל םא .הפשב יוטיב ידיל אובל תבייח
יגול חותינ ינפמ הניסח היהת תמוסרפה ,חישה םלוע תא חנזנ םא .'ירקש'ו 'יתימא' ןוגכ םילימ תועבונ
שממ הב םירידנ םידגיהש דימ םיאור תינרדומה תמוסרפב םיננובתמשכ ,ןכאו .םייריפמא םינכתמ וא
.האנ העפוה ילעב םניאש םישנא ומכ

הדבועה .םינש שמחו םיעבש ינפל םידגיהב שמתשהל ,רתוי וא תוחפ ,ולדח םימסרפמש איה הדבועה
,תיתוזחה הנומתה ,היזיוולטה תועצמאבש ,איה םויכ ונבצמל רשאב הילאמ רתויב תנבומה
םויכ הקיטילופ .יטילופה חישב ונלש תיסיסבה הדיחיה איה ,תויטמרד תוינבת לש ןווגמב תנגועמה
איה .סלדד-ןלוקניל חוכיו הניא איה .The Federalist Papers וא The Federalist הניא
ןדיעב .ישארה ביכרמה התייה הפשה ,הלא לכב .טלווזור לש "חאה דיל תוחישה" אל וליפא
םניא ןכלו אושנו אשונ לש הנבמב םירסמנ םניא םייטילופ םיגיהנמ לש תונויערה בור ,היזיוולטה
.םהל תונותנ ס'דלנודקמ לש תומוסרפ רשאמ רתוי יגול חותינלו הכרפהל םינותנ

תישיא היווח רחאל יל הנמדזה ונמיב תיתוזחה הנומתה תונוילע לש דחוימב םייניע תריאמ המגדה
לומ טאנסל דמעומכ קרלק יזמר לש תוריחבה עסמב רטוז דיקפת יתאלימשכ ,תודחא םינש ינפלמ
תוריינ לש הנטק היירפס הדיפקב ןיכה ,'תעדל רוביצה תוכז'ב לודג ןימאמ ,קרלק .קרוי וינב טיוו'ג בוקיי'ג
ריינ לכ .ןוכיתה חרזמה דע יניערג חוכו םיעזגה ןיב םיסחימ ,םיאשונ ןווגמ לע אילפהל םיחסונמ הדמע
,השעמל .יתבשח ךכ ,הרואנ תיתרבח טבמ תדוקנו ,תויטילופו תוילכלכ תודבוע ,ירוטסיה עקר ליכה
,והשלכ ןיינעב הדמע טיוו'גל התייה ןכא םא .טיווו'ג השעש המ הז .ץמאמה לע רתוול היה לוכי אוה
תוינויזיוולט תומוסרפ לש הרדס לע ולש הכרעמה תא הנב טיוו'ג .ויעיבצמל אלו יל אל העדונ אל איה
ןמ הברהב הנוש הניאש הרוצב תויתוזח תונומתב שומיש ןהב השעו ,תחא לכ תוינש םישולש תונב
תובוט תודימ ,ןויסינ לעב םדאכ ומצע תא גיצהל הרטמב תאז לכ ,ס'דלנודקמ לש תומוסרפה
.םימש תאריו

הרימשב ןימאה הזמ רתוי ךא ,'תעדל רוביצה תוכז'ב קרלק יזמרמ תוחפ אל ןימאה ,יל עודיה לככ ,טיוו'ג
םיעצמא לשו היזיוולט לש םלועבש ןיבה אוה .םייח ונא האמ וזיאב בטיה עדי אוהו .טאנסב ובשומ לע
ןייצל רתומל .םידגיה רשאמ רתוי תונומת ךנורכיזב ןסחאל ושוריפ ,תעדל ,םירחא םייתוזח
.קרוי וינ תנידמ לש הירוטסיהב רתויב לודגה בורב תוריחבב הכז אוהש

,ס'דלנודקמ לש תמוסרפ .קרפה לע םויכ תדמוע הניא רבכ טושפ תונעט לש תוירקשה וא תותימאה
,וצרת םא היגולותימ ,המרד וז .ןתוא ןוחבל רשפאש תורודס תויגול תועיבק לש הרוש הניא ,לשמל
בורקה בצמל םתוא ליבומ בוטה םלזמו ,םירגרובמה םילכואו םינוק ,םירכומש ,םיפי םישנא לש
לש םלועל תומיאתמ ןניא הלא תולאשש ןעוט ינא ?ירקש וא יתימא הז םאה ?הנעט וז םאה .הזטסקאל
ןוויכו .התוא ךירפהל רשפא יא לבא ,תינויזיוולט תמוסרפ אונשל וא בוהאל רשפא .תויתוזח תונומת
,רתוי בושח הזו ,אלא ,התנתשה תמוסרפ לש תילמסה הריזהש דבלב וז אל ,םירבדה ינפ םה הלאש
.יטילופה עדימה לשו הקיטילופה לש תילמסה הריזל םג הרק רבדה

הקירמאב יטילופ דיקפתל יניצר דמעומ לכלש הדבועה ,שודנ ןיינע ותוא לע רובידה תא ביחרא אל
,תאז םע .רוביצה לש יביטקלוקה ושארב ונכשיש תונומתה תא בצעיש ,ןתימדת לש ויתוריש םישרדנ
לע ותעד המ ,1982 תנשב ,ותוא לאשש בתכל ןוסקינ דרצי'ר לש ותבושת תא םכל ריכזהל הצור יתייה
לש הנושארה המישמהש רמא ןוסקינ .1984 תנשב תואישנל ולש תוריחבה עסמב ידנק דט לש וייוכיס
הכפה היזיוולטהש עדי ןוסקינ ,תורחא םילימב .ג"ק םירשע דירוהל איה ,תויניצר ויתונווכ םא ,ידנק
לש התוינומהש עדי אוה .ריכב יטילופ דיקפתל ןמש םדא ורחבי אלש םישנא לש גוסל םינקירמאה תא
לכוא .קיפהל יושע היפש המכח-רבד לכ לע ליפאת ג"ק 115 לש לקשמו לופכ רטנס תלעב תומד
,רקישש ךכמ תעבונ הניא תעכ ותוא תפפואה הפרחהש עדוי םג הארנה לככ ןוסקינש ,דוע ףיסוהל
ןוסקינ יאנוש אל םג ,שיא קזחלו דדועל ידכ הב ןיאש הדבוע ,ןרקשכ היזיוולטב הארנ אוהש ךכמ אלא
רבודכ האריש - הזמ עורג וא ,תמא רמאי ךא ןרקשכ הארי םדאש ,תורשפאה תמייק דימת ןכש ,םיקהבומ
.רקשי השעמלו תמא

םילככ תוחפו תוחפ םישמשמ - ילנויצר חיש לש םילכה - רבסהו הרהבה ,הנעטש אוה רמוא ינאש המ
תוחפ םה תיתרוקיב הבישחל םישנא ךוניחל םייתרוסמה םיעצמאה ןכלו ,םייטילופ תונויער יוטיבל
,תווחמ הבר תוריהמב םיספותו םיכלוה תבכרומו הרישע הפשב שומישה םוקמ תא .םייטנוולר תוחפו
הייטנ שי ,דחוימב היזיוולטלו ,םישידחה םיעצמאה בורלו ,רודיבה םלוע לש תונמא יסופדו תונומת
רחסמו תד ,ירוביצה חישה לש תורחא תוריזב ןכו ,יטילופה םוחתבש איה האצותה .הז ןוויכב הקזח
;תונויער םיפילחמ םניא םה ;הז תא הז םירדבמ םה ;הז םע הז םירבדמ םניא רבכ םיאקירמא ,לשמל
םישנא ,האנ העפוה םע םיחכוותמ םה ;תונעט םע םיחכוותמ אל םה .תונומת םיפילחמ םה
.תירבה תוצרא אישנל רחביהל עונלוק ןקחשל רשפאתה ךכ .להק תעד ירקסו םילשמ ,םימסרופמ

עדימה לש הרוצב הז ךפהמב ,רמול זעמ ינא ,תעדה חסיהב יכ םא ,רתויב אלמ ןפואב הריכהש ימ
ועיגהש" ,הרמא ",םירחובלו םיפוצל" ..יס.יב.ןאה תבתכ ,החונמה 'ץיווס הקיס'ג התייה ירוביצה
םיפוצל תורשפאמ הלאה ןטבה תושוחתש ,הרמא דוע ".ןטב תושוחת ןומה שי ,םינומשה תונשב תורגבל
ןטבב חומה תפלחהש ,איה הילע דומעל שיש הדוקנה .יתימא המו ךרע שי המלו ,יתואיצמ המ תעדל
ןוטלימה ,ןוסידמשכ .רקיעו ללכ ותוא ופצ אל םידסיימה תובאהש והשמ איה יטילופ טופיש ךרוצל
לש ידמל ההובג המר חרכהב השוריפ תרגוב תוחרזאש וחינה םה ,הקוחה תא ובתכ םהיתימעו
םיריעצה ושרוה אל וז הביסמ .הילא תוולתמה תויטילנא תויונמוימ ראשו הביתכו האירק תויונמוימ
בורב תוריחבה ךילהתב ףתתשהל - םינש תחאו םירשע םהל ואלמ אל ןיידעש הלא ,הרדגה יפל -
ןמז תפוקת ךשמב לוגרת תשרוד הביתכו האירק תויונמוימ תשיכרש החנהה לשב םג תאז ,תונידמה
ביבס תנגרואמ התייהש הרבחל ,18-ה האמל קפס אלל ומיאתה הלא תוחנכ .רבדה ךכ ,ןכאו ,הכורא
,םימואנבו ,םינולעו םינותיע ,םירפס יפד לעמ הב להנתה בורל יטילופה חישהש ,תספדומה הלימה
התייה הקירמא לש הקיטילופה ,ליווקוט הד סיסכלא ירבדכ .סופדב עיפוהש הממ דואמ ועפשוהש
.ספדומה ףדה לש הקיטילופה

תחא ףא ,ויהי רשא תיאקירמאה הקיטילופה הנבמ לש ותוחתפתה תא וחנהש תורחאה תוחנהה ויהי
וז .אירב יטילופ טופיש לש ביואה ןה ןטב תושוחתש ,תרמואה וזמ רתוי קומע תשרשומ התייה אל ןהמ
תא הביתכו האירק לש הנילפיצסידבו יללכ ךוניחב האר ,לשמל ,ןוסרפ'גש ךכל הביסה התייה
.הלודגה תינקירמאה היווחב םיינויחה םיביכרמה

הנכמ ןיטסרוב לאינדש המ לש התצירפ םע ,19-ה האמב ושלחנ ויתימעו ןוסרפ'ג לש תוחנהה
הקיטילופו תד ,רחסמ יאשונב חישהש ,תיתוזח תוברת לש התישאר ,רמולכ ,"תיפרגה הכפהמה"
תוחנהה ,תינורטקלאה הכפהמה ןדיע ,20-ה האמב .םירויצו תומוסרפ ,םימולצת ,תוזרכב הב להנתמ
לש םיוסמ ןבומ תוניצרב תחקל שי ןכלו .ירמגל טעמכ ןתופקת תא ודביא רבכ םידסיימה תובאה לש
תא סטנואק עיתפה 1954 תנשב .םימיה רבכשמ ילש הרומ ,סטנואק 'גרו'ג 'פורפ עימשהש ,הרעה
תליגמ תא השעמל ולטיב תרושקתה ילכש ורמואב היבמולוק תטיסרבינואב ולש רנימסה יפתתשמ
ומכ ,םה .התמועל וכרענ תויוריחה ירחוש בורש ךרדב תאז ושע אל תרושקתה ילכש אלא .תויוכזה
תא הליבגמ הניא היזיוולטה ךא .עדימל השיגה תחטבה תייגוסב דואמ םידרטומ ויה ,ןמפיל ראלוו
יוניש ידכ ךות ,יתנייצש יפכ ,תאז השוע איה ךא ,התוא הלידגמ ףא איה השעמל .עדימל השיגה
תגצומה ,תדב וליפא אלא ,הקיטילופבו רחסמב קר אל רבדה תא םיאור ונא .הב שגומ הז עדימש הרוצה
N. Postman, "The Las Vegasizing of America", ואר) תיסאגו-סאל הקפה חסונב היזיוולטב
ירודיס שי .המבה לע םגו להקב םג םיפי םישנא שי :(National Forum, Summer, 1982
,ןחלופ ,הנומא ירקיע ןיא .תורימחמ תושירדב להקה תא םידירטמ אל .תורקי תורואפתו םיחרפ
.ףיטמה לש המזירכל תונעיהל אוה ונתאמ שרדנש המ לכ .היגולואיתו תרוסמ

ינויזיוולט תושדח רדשמ .'תושדח' הנוכמש המ לש תינויזיוולטה השגהב םיאצומ ונאש המ םג הז
שגרל התרטמש תילקיסומ החיתפ דימת שי .קירמ דיוויד לש יתמיב עפומ ומכ הבר הדימב ךרענ יסופיט
,ריווא גזמ יחוויד תומדב חתמ תייפרהל תותחנתא ,ריהמ בצק ,םיאנ "המב ינמא" שי .להקה תא
ןיב שי .הקספה אלל יתוזח יוריג םיחיטבמה ,םיעטוקמ םג םא םיניינעמ ,םימלוצמ םיעטק םג שיו
שמחו םיעבראמ תוחפ םיכשמנ םבור ,תוינש האמל עיגמ םהב ךוראה .םיחוויד רשע-השימחל הרשע
ןפואב םישגומ םה ,רמולכ ,הירואית וא תויכשמה ,םירבסה אלל ,רשקהל ץוחמ םישגומ םלוכו ,תוינש
הנוכש המ ,ןריא תשרפ תא לשמל אנ וחקיי ,םיזגמ ינאש םירובסה םכמ הלא .תועמשמ ירסחכ יתוהמ
רתוי הבר תכשמתמ בל תמושתל הכזש ,רופיס םעפ-יא היהש בשוח יניא ."ינריאה הבורעה-ינב רבשמ"
רמול םזגומ הז היהי םאה :תואבה תולאשה תא םכל גיצא תעכו .הז רופיס רשאמ תרושקתה ילכ דצמ
שוריפ המ וא ?םינאריאה םירבדמ הפש וזיאב עדויש םינקירמא האמ לכב דחא ינקירמא ולו ןיאש
וא ?םינאריאה לש תדה ירקיע לע םהשלכ םיטרפ עדוי וא ?הנממ עמתשמ המו "הלוטאייא" הלימה
ףא ?אב אוה ןיינמו האשה היה ימ עדוי וא ?וז ץרא לש תיטילופה הירוטסיה תא םייללכ םיווקב ריכמ
ליעומו ולשמ העדל תוכז דחא לכל הקירמאב ןכש ,עוריאה לע העד יאקירמא לכל התייה ןכ יפ לע
ןניא הלא תועד ךא .תולאש ךל גיצהל יושעש רקוסל תודעוימה םייתש וא תחא העדב זוחאל טלחהב
רתוי קיודמ הז היהי ילוא .19-ה האמה דע 18-ה האמה תלחנ ויהש תועד לש גוס ותואל תוכייש
יפכ ,עובשל עובשמ תונתשמ ןהש הדבועל רבסה םושמ םג ךכב היהיו ,תועד אלו ,תושוחת ןתוא תונכל
.להק תעד ירקסב םיאור ונאש

רבדהש םיבשוח םירקוסה בור .'להק תעד' ףוריצה תועמשמ לע תקתרמה הלאשב םירבדב הברא אל
תועד איה הזה ףוריצה תועמשמש םינימאמ םה םא דחוימב ,םיגוש םהש חוטב ינא .וילאמ ןבומ
ילכ ראשו היזיוולטהש ,אוה וילאמ ןבומ יל הארנ ןכש המ .עדימ לש ילנויצר חותינ לע תוססובמה
ול יוארה םשהש ,עדימ לש דחוימ ןימ ורציש ךכב עדימה תועמשמב ועגפ םיינרדומה תרושקתה
םילגרמ תשמשמ איה הבש תקיודמה תועמשמב טעמכ וז הלימב שמתשמ ינא .היצמרופניאסיד אוה
עדימ - העטמ עדימ אוה השוריפ ,ירקש עדימ השוריפ ןיא היצמרופניאסיד ..ב.ג.קב וא .ייא.ייא.יסב
קיחרמ השעמל ךא ,העידי לש הילשא רצויה עדימ - יחטש וא ,יטנוולר אל ,עטוקמ ,ומוקמב אלש
םירבדה בור יבגל םג ןוכנ רבדהו ,היצמרופניאסיד אוה תמוסרפה לש הבור ,וז תועמשמב .העידימ
.יניצר יטילופו יתרבח חישב רבודמש המכ לכ ,היזיוולטב םירדושמה

20-ב .יס.יב.ייא תשרב להנתהש ,תוקד םינומש ןב ןויד לש הרקמה תא איבא ,וז הדוקנ תמגדהל
ןיבמ הז הרקמב יתרחב ."ירחאש םויה" םידהה ררועמ טרסה תנרקה רחאל ,1983 ,רבמבונב
תיארחאהו תיניצרה התעפוהב ,הבטימב היזיוולט קהבומ ןפואב וז התייהש םושמ ,תובר תויורשפא
גורחל היזיוולטה לש התלוכיל עירכמ ןחבמכ ותוא וגיצה הז עוריא לש ויביכרמ לכ ,ןכאו .רתויב
האוש לש תורשפאה היה ןוידה אשונ ,תישאר .רוביצה תלכשה לש המרל תולעתהלו ירודיבה הדיקפתמ
המצוע ילעב םידקומ ידי לע ףקתוה ומצע טרסה ,תינש .שאר וב לקי והשימש אשונ אל ;תיניערג
לש התובישח תא ןיגפת תשרהש בושח הז היה ןכלו ,לוולפ יר'ג לש "ירסומה בורה" םהב ,תיטילופ
ןיא .עקר תקיסומב התוול אל תינכותה ,תישילש .לוקש חיש לוהינלו עדימ תריסמל ילככ היזיוולטה
,הקיסומ הוולתמ ,היהי רשא ןנכות היהי ,היזיוולטה תוינכות בורל ןכש ,תובישח תלוטנ הדוקנ וז
.םויא םושמ ךכב שי ,רסח אוהשכו ,רוגש ילרטאית יעצמא והז .שוחל וילע המ רוביצל העידומש
דובכ תארי לש המרל עוריאה תמינ תא הלעה הז רבדו ,תומוסרפ ורדוש אל ןוידה ךלהמב ,תיעיבר
,ר'גניסיק ירנה ויה םיפתתשמה ןיב ,ףוסבלו .וחצרנש םיאישנ לש תויוולל ללכ ךרדב הרומשה
םנמא ר'גניסיק .יניצר ןוידל תוא יהשלכ ךרדב אוה םהמ דחא לכש םישנא ,לזיו ילאו הרמנקמ טרבור
הרופאטמ השעמל אוה לזיו .תעדה בושייל תפומ ןיידע אוה ךא ,תלשוש תירלופופה הרדסב זאמ עיפוה
- טפורקוקס טנרב לרנגו ילקב םאיליו ,ןגס לרק - תווצב םירחא םיפתתשמ םג .יתרבח ןופצמל תכלהמ
םיניינעב קלח תחקל םירומא םניאש ,המישרמ תילאוטקלטניא העפוה ילעב םישיא ,וכרדב דחא לכ ,םה
.ךרע יתוחפ םיירוביצ

,ירוביצ חיש לכ תכפוה איהש הזכ אוה היזיוולטה לש העבטש ,אוה םיגדהל הצור ינאש המ ,תעכו
תלגוסמ הניא איהשו ,היצמרופניאסידל עדימ לכו ,ילאיווירט והשמל ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ
.ךכל םינווכתמ םניא םהב הרחבש םירבדהו אשונהשכ םג ךכ גוהנל אלש

תויהל רומא שחרתהל דמועש המ יכ ןייצש ,לוכיבכ סקטה רש ,לפוק דט לש וירבדב החתפ תינכותה
תניוצמ תונמדזה ,חישה לש היפוסוליפב םינינועמה ,ונומכ םישנאל הנתינ ךכו .חוכיו אלו ןויד
לביק םישנאה תששמ דחא לכ :הנווכה וז ,ןכבו .'ןויד' םירמואשכ היזיוולטב םינווכתמ המל חכוויהל
יבגל המכסה ןיאש הרהמ דע וניליג ןוידה ךלהמב .אשונה לע והשמ רמול תוקד עברא וא שולש ךרעב
.רמא ותלוזש והשמ לע ביגהל וילעש שיגרה אל םירבודה ןמ שיאו ,אשונה לש תקיודמה ותרדגה
וארקנ םיפתתשמה .ןכ תושעל השקתמ היהש ירה ,ביגהל ןוצרה והשימ לצא ררועתה םא םג ,השעמל
בוצק ןמז קרפ ןתינ דחא לכלו ,יפוי תורחת לש רמגה בלשב םידמעומ ויה וליאכ הז רחא הזב רבדל
רבדל ארקנש ,ילקרב ירבד לע ביגהל ,ןורחא רבדל ארקנש ,לזיו הצר ול ,ןכלו .המלצמה תשדע חכונל
לזיו םג ילואו) להקהו ,תוקד 15-כ ךשמב ורבידש םירחא םירבוד העברא ויה רבכ םהינש ןיב ירה ,ןושאר
ועיפוה רבכ םבורש ,םיפתתשמה ,לעופב .הבוגתה תא הררועש הנעטב רכזיהל השקתמ היה (ומצע
תונושארה תוקדה תא ולצינ םה .רחאה הלעהש תודוקנל דחאה סחייתהלמ בורל וענמנ ,היזיוולטב
הארנ ,לשמל ,ר'גניסיק .תומשרתה ריבעהל וא הדמע ריהבהל ידכ תורתונה תוקדה תא ךכ רחאו
םירפסה תא םלוכל וריכזהב ,םהלש ץוחה רש וניא רבכש ךכ לע רעצ םיפוצה לצא ררועל ותעדב שוחנ
תחורא לכא יכ להקל רפיס הרמנקמ .להינש םינתמו םיאשמה תאו ,הלעהש תועצהה תא ,םעפ בתכש
קשנה םוצמצל תועצה הרשע-שמח תוחפל ול שיש ףיסוה ךכ רחאו ,תויונמדזהה תחאב הינמרגב םיירהצ
תוחפ אל םיניינועמ וארנ םירבודה ךא ,ןורחאה ןיינעה לע בוסיי ןוידהש תופצל רשפא היה .יניערגה
לש יגרטה ועבט תא םילשמ ןיעמ לש הרדסב הלעה אוה רתוי רחואמ .הינמרגב לכא הרמנקמש המב
,לבלובמו יטושיק ןוד עמשנ אוה ,ויתורעהל רשקה קפסל ןמז ול היה אלש ןוויכ ךא .ישונאה בצמה
.םייוג לש הפסאל עלקנש דדונ בר לש םשור השעו

.דגנכש תונעטו תונעט ולעוה אל .ללכ ךרדב ונילע לבוקמה ןבומב ןויד הז היה אל ,תורחא םילימב
תא עימשה ןגס לרק .הבחרהו טוריפ אל םגו םירבסה ויה אל .תוחנהה לש הקידב הכרענ אל
ךא - תיניערגה תושמחתהה תאפקהל תוקד עברא ןב לנויצר - יתעדל רתויב תיטנרהוקה הרהצהה
תא בסהלו ול בצקוהש רצקה ןמזה ןמ עורגל הצר אל שיא הארנה יפכ ;הדיפקב הנחבנ אל ותרהצה
םגו ,תינכותה תומדקתהל גואדל ותבוחמש שח אוה ,לפוקל רשא .רחא והשימ לש הדמעל בלה תמושת
ןמ רחא לכל תתל היה רתוי ותוא קיסעהש המ ,הבשחמ וקכ ול הארנש המ לע םשו הפ בכעתה םא
.ולש ןמזה תבצק תא םירבודה

,היזיוולט רדשמ לש וכלהמב .תאזכ הפיצר-יתלבו תעטוקמ הפש םירצויה םה ןמז יצוליא קר אל ךא
,"הז לע בושחל יל ןת" וא ,"?...רמוא התאשכ ןווכתמ התא המל" לואשל תורשפאה תנתינ אל שיאל
וא ,תונססה לש םשור תרצוי םג איה ,תינכותה בצק תא הטיאמ קר אל תאזכ הפש ."עדוי יניא" וא
הברה ןיא ;הפי תמלטצמ הניא הבישח .הבישחה תלועפ תעב םישנאה תא ףושחל הטונ איהו ,קרב רסוח
אל ,ךכו המב תונמוא תשרוד היזיוולטה ךא .המבה תויונמואמ תחא הניא איה ,רמולכ ,תוארל המ
רתויש ,םישנא לש הנומת וז םילבקמ ונאש המ ;םיעיפומה לש םינפה תועבה תויניצר המכ דע בושח
איה הפוצה לש תיביטקניטסניאה הבוגתה .םיגאדומ םיבשוח לש דיקפת םיקחשמ םה ,םיבשוח םהשמ
.םהילא סחייתהל רשפאש תונויער ןיאש םושמ רקיעב - םהלש תונויערל אלו םהלש הגצהל סחייתהל

םיקומע ,םיפיצר ,םיטשפומ תונויערל ונלש בלה תמושת תא הנפמ הניא ,תורחא םילימב ,היזיוולטה
הז ןיא ,בורל ,ןכל .תוינטשפו תוישחומ ,תומלש תונומת לע ביגהל ונתוא תנווכמ איה .םיבכרומו
ר'גניסיק ירנהו דרופ דלר'ג .תובישח לוטנ וב םיעיפומש רשקהה םג .היזיוולטב םירמוא המ בושח
פיט ;"Saturday Night Live"-ב םיחראמ 'ץוק דראודאו רדאנ ףלאר ;"תלשוש"ב םיעיפומ
תדחוימ תינכותב סנרב 'גרו'ג םע םידודיח ףילחמ םהרג יליב ;"תואושת"ב חרוא תעפוה ןתונ לינוא
..יס יב.ןא לש

.המוצע איה תיתרוקיב הבישחב םיקסועה םיכנחמ ינפב תבצינה היעבה ,םירבדה ינפ םה הלאש ןוויכ
הדבוע ,קודיצ תלוטנ החנה ףושחל םידימלתל ורזעיש ,םיינכט םילכ תיינקה לע דוע םירבדמ ונניא
רוזעל רשפא הבש ךרדה לע םירבדמ ונחנא .תיגוגמד הללכה וליפא וא יגול לשכ ,תונלשרב תשגומה
- שדח גוסמ חיש ינפמ ,שדח גוסמ היגולומטסיפא ינפמ םהלש תוברתה לעו םמצע לע ןגהל םידימלתל
.תוומל המצע תרבדמה תוברת ינפמ השעמל

ורפסלו לוורוא 'גרו'גל ,אל ךיא ,תודדונ םהיתובשחמ ,תיתרוקיב הבישחב ןודל םיסנכתמ םיכנחמשכ
ינא .לוורוא לש וזמ רתוי תעלוק ,רתוי המודק ,תרחא האובנ שי .ןכ םתושעב םיגוש םה ,יתעדל "1984"
עיפומש הממ ידמל הנוש הזוח אוהש המ ."שדח ץימא םלוע" יסאלקה סודלא לש ורפסל ןווכתמ
,םישנא .םתוריח תא םישנאמ לולשל ידכ 'לודג חא'ב ךרוצ היהי אל ,ילסקה לש תיזחתה יפל ."1984"-ב
תוללושה תויגולונכטה תא ובהאי ובש בצמל ,םהלש דובעשה תא ובהאי ובש בצמל ועיגי ,ןימאה ךכ
תוילאיווירטהש ששח ילסקה ;ונתוא דבעשתש איה תונדורהש ששח לוורוא .בושחל םתלוכי תא םהמ
.ונב טולשיש אוה גנועהש ששח ילסקה ;ונב טולשיש אוה באכהש ששח לוורוא .ונתוא דבעשתש איה
.קדצש אוה ,לוורוא אלו ,ילסקהש תורשפאב רהרהל םכל עיצהל יל ושרה

            תוכן בשדה חמד