הליפתה בצקו הליפתה ביט

גיוצנזור דוד

ןורמוש ינרק תינוכיתה הבישיה

3 ןויליג ,ח"נשת , דמח הדשב
ונידימלתל תונקהל איה םיכנחמו םירומכ ונינפל תודמועה רתויב תובושחה תויגוסה תחא
תובישחו םיטפשמהו םיקוספה ןכותל בל תמושת ,הליפתה תעשב שאר דבוכ לש םילגרה
תירקיע תובישח לעב םרוג אוה הליפתה בצק ,הלא ןיב .הליפתה תכרענ הבש הרוצל הנוילע
.ולוכ דמעמל סחיה תא עבוקה

:בתוכ םש ףסוי תיבה .הרמזד יקוספ תוכלהב קסוע א"נ ןמיס ח"ואב רוטה
הצורמב םיקוספ םירמואש םדא ינב םתוא :ןתנ ר"ה םשב םייח תוחרא רפסב בותכ"
.םכרצ תלאש ליבשב םוקמ לש וחבש םירצקמש ןידבע תואי אל ןינמ םש שישכ
."?ךכב הצרתיש לשומ שיה
:'כ ק"ס הרורב הנשמב ךכ לע בתכו .'ח הכלה םש ע"ושב קספנ ןכא ךכו
".תועמ הנומ וליאכ ויפמ איצוי אלא ,םעילבי אלו הבית םוש גלדי אלש"
:"דודל הלהת"ב חתופה םילהתב ה"מק קרפ תרימאל רשקב םש רוטב רכזומ םוקמ לש וחבש ןינע
חיגשמש םוקמ לש וחבש וב ריכזמש...'ךדי תא חתופ' קוספב ןווכי רתויו"
."ןסנרפמו ויתוירב לע
:רוטה ףיסומו
םדא ךירצש הנימ ןניפליד םושמ 'ךתיב יבשוי ירשא' ןכל םדוק רמול וגהנו"
".ללפתיש םדוק תחא העש בשיל
ברה ןכאו ,םוקמ לש וחבש םה הרמזד יקוספ לכש עמשמ י"בה טטיצש םייח תוחראה ירבדמ
יקרפ לכ תרימא תא ךכ ריבסמ (174 'מע 'א קלח) "םייח רוקמ" ורפסב א"טילש יולה דוד םייח
םצעש ריהבמ אוה ןכ ומכ .'ה-י ללהת המשנה לכ' לש אישל דע הרמזד יקוספבש םילהתה
הנכהו תוננובתהל העש תוהש לש הרטמה תמשגה הזב שיו רקיעל המדקהכ איה םתרימא
.הרשע הנומש תליפתו עמש תאירק אוהש רקיעה תארקל תישפנ

בצקש דע ,בר הכ שאר דבוכ לש סחי אוה "המדקה"ה לא סחיה םאש דומלל לכונ רמוחו לקמ
תרימא תעשב תוניתמהו שארה דבוכ םיבושח המכו המכ תחא לע ,"תועמ הנומ וליאכ" הרימאה
:'א ףיעס א"ס ןמיס ח"וא ע"ושב קספנ ךכו ."רקיע"ה
".עיזבו תתרב ,האריב ,המיאב ,הנווכב ש"ק ארקי"
:םש השירפה יפ לע ביחרמ ר"בנשמהו
הלמב הלמ ,ןותמב אלא ,םירבד בובריעבו הצורמבו הפיטחב ש"ק ארקת אלש"
יוויצ לכ לודג ןותמב ארוקש ךלמה יוויצ ארוקה םדאכ רבדל רבד ןיב קספהבו
".ותנוכת לע וניבהל ומצע ינפב יוויצו
:'ג ףיעס ,הדימעה תליפתב קסועה ,ח"צ ןמיסב ןכו
שקבמו אשמכ וילע הארית אלו ,תחנבו ,חתפב שקבמה שרכ םינונחת ךרד ללפתי"
".הנממ רטפיל
ישובישל האיבמ איהש הרגיש ךותמ הליפת לע (61 'מע 2 ןוילג ז"נשת ,דמח הדשב) יתרעה רבכ
תכסמב ארקנש המ איה בלהו חומה ףותיש הב ןיאש הליפת .דאמ םישק םיתעלו םיבר ןושל
:'עבק תליפת' 'ב קרפ תובא
םינונחתו םימחר אלא עבק ךתלפת שעת לא ללפתמ התאשכ... :רמוא ןועמש 'ר"
".םוקמה ינפל
:ךכ עבק תליפת תרדגומ 'ב 'מע ט"כ ףד תוכרב תכסמבו
".יואשמכ וילע המוד ותליפתש לכ :איעשוא ר"א ידיא רב בקעי ר"א"
.ח"צ ןמיסמ ונאבהש יפכ הכלהל קספנ ךכו

רומגה ודוגינ אוה 'אשמכ' .הליפתה בצק לע הרורב הכלשה הזל שי יואשמו לטנ איה הליפתהשכ
ןיב החיש לע רפוסמ ,452 'מעב ,ןיוז ברה טקילש הרותה לע םידיסח ירופיסב םנמא .'תחנב' לש
.ןאכ האיבהל יאדכו ,ונירבד תא הרואכל תרתוסה החסישפמ שודקה ידוהיל ןילבולמ הזוחה
?הליפתה תובית "ףטוח" אוה המל ,יביבח ידוהי :לאשנ ידוהיה
.ןתוא עולבלו רהמל ישפנ הקשחש דע ,דאמ ילע תובירעו תוביבח תוביתהש ינפמ :בישמ אוהו
?הליפתה תוביתב םיקשוח ונא ןיא םולכ ונאו :הזוחה ול רמא
.ןפטחל השקו ,שא יפשר ןה יברה לש הליפתה תובית :ידוהיה בישהו
א"מרהש םג המו ,וז ההובג הגרדמב דמוע אוהש ומצע לע רמולו םילודג דוסב דומעל לכוי ימ
תובא תכרבב תוחפה לכל ןווכל שיש קספנ 'א ףיעס א"ק ןמיס ח"וא ע"ושב .ךפיהל קסופ
:א"מרה בתוכו .ללפתיו רוזחי ןוויכ אל םאו ,הרשע הנומשבש
,ןווכי אלש אוה בורק הרזחב ףאש ,הנווכ ןורסח ליבשב ןירזוח ןיא אנדיאהו"
"?רוזחי המל ןכ םא
.ארוק ןושאר הליל ש"ק תורקל הצר םא ןתח :'ח הנשמ 'ב קרפ תוכרב.הנשמה ןמ תפסונ המגודו
:ריעמ ושוריפב ב"ער
ןויכש ןושארה הלילב ש"ק ארקי םדא לכ אנדיאהד ורמאש וניתובר תצקל ןניזחו"
יזחימ ןושאר הלילב ארקי אל םא ,םימיה ראשב ךכ לכ םינווכמ ןיא וללה תורודבש
".העש לכב ןווכמ אוהש ומצע הארמש ארהויכ רתוי
הצורמב ונללפתה םג :ןאכמו ןאכמ םיחרק ונאצמנ ,שודקה ידוהיה לש וכרדכ גהננ םא ,ךכ םא
. יוארכ וננוויכ אל םגו ,תובר םילימו תורבה ונעלבהו ונפטח יאדובו
,תכשמנ איהשכ הליפתה תא זרזל םיסנמה חור ירצק םירומל 'הבר אעדומ' םה הלא םירבד
.דספהב םרכש אצוי םצעבו ,ןושארה רועישה "ןובשח לע" ,םתעדל


הליפתה בצק רוריב
תניר' רודיס תא ונחקל ,הליפת לש ריבס בצק בשחיהל יואר המ ונמצעל שיחמהל תנמ לע
ודוה'מ לחה תירחש תליפת תולמ תא ונרפסו ,(חרזמה תודע אל - יזנכשא) דרפס חסונ -'לארשי
.הרקמלו ןינמל ,ןזחל םאתהב תונתשהל לוכי הליפתה ךשמ .'חבשל ונילע' ףוס דע ,'בוט יכ 'הל
עצוממב ללפתמה רמוא םילימ המכ םינוש םינמז רובע ונבשיחו םיעטקל הליפתה תא ונקליח
תאו ומצע תא קודבל לוכי דחא לכו םיעטקל הליפתה תא ונקליח טוריפ םשל .תחא הינש ךשמב
וידימלת

:םינותנ
םילימ 2050
םילימ 1040
םילימ 770
םילימ 850
םילימ 500
םילימ 640
םילימ 860
םילימ 200 -כ

.םילימ 6910 -כ
םיללוכ הרמזד יקוספ
הינפלש וכרבו שידק יצח םע ש"ק
שחלב הרשע הנומש
םינהכ תכרבו השודק םע ץ"שה תרזח
ו,ד,ג,א םימיב ןונחת
םלש שידק ,ןויצל אבו ירשא
םהירחאש שידק ללוכ ,חבשל ונילע ,וניקול-אכ ןיא
שידקו (עצוממ) םוי לש ריש

כ"הס

.תומלש תורשעל םילגועמ םירפסמה לכ*

םיעטקהו ,הנוע רוביצהש 'ןמא' לכו 'ומש ךורבו אוה ךורב' לכ ןובשחב וחקלנ וללה םינותנב
.םיימעפ ונמינ 'דכו םינהכ תכרבבו השודקב םימיאתמה

:םינותנה תניחב
עטקש ןמזה ךשמ ,ינמיה רוטב .םינתשמ ןמז ינותנ רובע הליפתה בצק ונגצה תואבה תואלבטב
הלבט לכב .ןותנה ןמזה יפ לע הינשב םילימה רפסמ ינשה רוטבו ,רמאהל לוכי רבודמה הליפתה
םינמז םה תואלבטבש םינמזה לכ .ןותמ חרכהב אל יכ םא ילמרונ ונל הארנה בצקה טלבוה
.רפסה תיבב אקווד ואלו ,ישיאה וננויסנמ םהב ונלקתנש

:1 'סמ הלבט
.בוריקב 6910 הליפתה תולמ לכ כ"הס

הינשב עצוממ םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.61
4.19
3.84
3.54
3.29
3.07
2.88
2.71
2.56
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0

.הליפתה ןמ םידרפנ םיעטקל תומוד תואלבט ךורענו טרפנ םא דומלל לכונ בר חקל

:2 'סמ הלבט
65 - כ ונרסחה ,'חבתשי' תכרב תארקל ףלחתמ ץ"שה כ"דבש ןויכ .הרמזד יקוספ
.םילימ 1985 - ב רבודמ רמולכ ,םינותנבש 2050 - ה ךותמ הכרבה תולמ

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.73
4.14
3.68
3.31
3.01
2.76
2.54
7
8
9
10
11
12
13

:3 'סמ הלבט
.םילימ 1040 .ש"קו וכרבו שידק

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.34
3.86
3.47
3.15
2.89
2.67
2.48
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7

:4 'סמ הלבט
.םילימ 770 -כ ,שחלב הרשע הנומש תליפת

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
5.14
4.29
3.68
3.22
2.86
2.57
2.34
!2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5

:5 'סמ הלבט
.םילימ 850 -כ .ץ"שה תרזח

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.72
4.05
3.54
3.15
2.83
2.58
2.36
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6

:6 'סמ הלבט
.םילימ 2200 - כ .הליפתה ראש

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.58
4.07
3.67
3.33
3.06
2.82
2.62
2.44
8
9
10
11
12
13
14
15

ידימ דאמ הנתשמש הרותה תאירק ןאכ תפסונ לבא ,םילימ 750 - כ דוע שי 'ה,'ב ימי לש ןונחתב
ןמזה ןובשח תא ןאכ ףרצל ןוכנל יתאצמ תאז תמועל .הזב לופיטה לע יתרתיו ןכל ,עובש
םידימלתה ונלש רפסה יתבמ לודג קלחב יכ ,עובק םכרואש ט"ויו תבש לש הרמזד יקוספל
.םינקמ ונחנאש ךוניחה ןמ קלח אוה תבש לש הליפתה יפואו תוימינפב םיאצמנ

?ןאכל דע בצמה המ לבא ,בטיה םימנפומ הניגנהו הרישה 'דע ןכוש'מ לחה

:7 'סמ הלבט
.םילימ 3830 -כ .'דע ןכוש' דע תבש לש הרמזד יקוספ

הינשב םילימ 'סמתוקדב ירשפא הליפת ןמז
4.92
4.26
3.76
3.36
3.04
2.78
2.56
13
15
17
19
21
23
25

:תואצותה חותינ
הסננשכ .ןותמכ בשחנה בצקה והמ תיסיסבה הלאשה ונינפל תבצינ ,תואלבטה תמלשה םע
ךותב תרתתסמ הרדגהה .הכלהב הרדגה הזל שיש אצמנ םדא לש רובידה בצק ירחא תוקחתהל
םירדנ ,תודע ,הליפת ןוגכ , םינוש םינינעל רשקב רכזומ הזה ןמזה ."רוביד ידכ ךות" לש ןמזה
.(םש 'א 'מעב ס"שה תרוסמב ןייעו ,:ג"ע ק"ב ןוגכ) הזה ןמזל תורדגה המכ ארמגב שי .דועו
םולש" וא "יבר ךילע םולש" םילימב וברל דימלת לש םולש תליאשל קיפסמה ןמזה הז ןורקעב
:הרדגהה תא םיביחרמ 'ל"בשר ביתי' ה"ד :'כ ףד ריזנ תכסמב 'סותו י"שר ."ירומו יבר ךילע
."תובית 'ג היב תיאד וברל דימלת תליאש ידכב"
.'ד ק"ס 'זפת ןמיסבו 'בי ק"ס 'ור ןמיסב לשמל ,הרורב הנשמב תואצמנ הלאה תורדגהה יתש

:'ה הכלה 'ה קרפ הרות דומלת תוכלהב ם"במרה ירבדכ ,תחנב תויהל תבייח וז םולש תליאש
ע"ושה ךכ קסופ ויתובקעבו ."יבר ךילע םולש :דובכו האריב ול רמואו"
.'זט ףיעס 'במר ןמיס ד"ויב
הווחי' ת"ושב א"טילש ףסוי הידבוע ברה ,הברדא .ןועשה יפ לע הז ןמז בוצקיש ימ יתאצמ אל
םדא לכש ,ילוא ,הארנו ."הז רועישב ןיאיקב לכה ןיאו" שוריפב בתוכ 'זכ ןמיס 'ב קלח 'תעד
, 'םייח תורוא' תאצוה ,ךורע ןחלוש רוציקב ,דחא םוקמב קר .ישיאה ורוביד ןפוא יפ לע קדבנ
:האבה הרדגהה תא רפסבש ןורחאה דומעבש תורדגהה ןיב יתאצמ ,ט"משת םילשורי
.תוינש 2-3 = "יברו ירומ ךילע םולש" תוביתה 'ג -- רוביד ידכ
.תובית 'ד א"יו ,ןהשלכ תובית 'ג א"יו

הינשב םילימ יתשכ ןהש תוינש יתשב תובית עבראכ אוה הובגה בצקה ,וז ןמז תרדגה יפ לע
שלשכ אוה ךומנה בצקה .העש טעמכ ךשמיהל הכירצ םילימ 6900 - כ הליכמה תירחש תליפתו
.לופכ הליפת ןמז רמולכ ,הינשב תחא הלמכ ןהש תוינש שלשב תובית

רמאיש דחא לכמ יתשקיבו רצע ינועש םע םידימלת רפסמ יתבשוה ,וז הרדגהב ישוקה תמחמ
עבטה ךרדמ .תורבה עלבי אלו םילימה תא םיעטי ,ונזאל עימשי ,ילמרונ רוביד בצקב "ירשא"
םנמא] .הינשב םילימ 3.4 - 2.7 לש בצקב ורמא ,םיגירח טעמל ,לודגה בורה לבא ,בר היה רוזיפה
עבטה ךרדב הב שיש הכורא הליפתל םילימ שלש לש הרימא ןיב תוושהל רשפא יאש ןוכנ
לכ הכרעה ונל תנתונ תאזה האוושהה לבא ,דחא טפשמב םימייק םניאש םירצק םיבוכיע
הרושה תא ונשגדהו ןורחאה ןותנה לש עצמאה תדוקנ תא ונרחב .[ונלש הליפתה תוברתל איהש
תדימ דע זירפנ אלש דבלבו ,ןותמ בצקכ בשחיי הטמו וז הרושמש המ לכ .הז עצוממל תחתמש
.('דל ףד תוכרב)."הז אוה ןכרא המכ"

תוארוה יתתנ אלש ןויכ ."חבשל ונילע" לע רוזחיש ונממ יתשקבו דימלת יתדמעה רחא הרקמב
ינפל םר לוקב םעפה לבא ,בוש רוזחיש ויתשקיב כ"חא .ולגרהכ עטקה תא למלמ אוה ,תודחוימ
תא .השלש יפ ךורא היה ןמזה ,הינשה םעפב ויצמאמ לכ םעש ,התיה האצותה .התיכה לכ
ףיעס 'בס ןמיס ח"וא ע"וש) ונזאל עימשהל ךירצ הליחתכלש ש"ק תוכלהמ יתדמל הזה קוליחה
לש הדימב רמאית הליפתה לכש םיבר םיצמאמ עיקשהל ונילע .חתפמה הזש יל הארנו ,('ג
םתליפתש ולגרתי ונידימלתו ונלעפ 'ה ךרבי הכזנ םאו ,עמש תאירק קר אלו ,ונזאל עימשמ
.עבק אלו םינונחת היהת