תויביטקארפיהו זוכיר ,בשקב םיקולה םידליה םה ימ
?םישקתמ םידלי וא םישקמ םידלי

ןמצרווש תליג
דחוימ ךוניחב M.A. - דחוימה ךוניחה לע תחקפמ

1 ןויליג ,ח"נשת ,דמח הדשב

המדקה
:אבה רואתה תא רפס-יתב לש ךוניח יתווצמ םתעמש םימעפ המכ
בשייתמו םק אוה ,ןחלושה לע ודיב הכמ אוה ,עעונתהל לדח וניא ינד !רתוי םילוכי ונניא"
וירבחב עגונ אוה ךרדבו המ רבד קורזל הפשאה חפל שגינ אוה םעפל םעפמ ,החונמ רסוחב
.התיכב המוהמ תללוחתמ דימו םהיצפחבו
םילוכי ונניאש ,תוטלשנ יתלב םעז תויוצרפתה לומ םינוא ירסח תובורק םיתיעל םידמוע ונא
.ףוס םהל ןיא םעפ ףא ךא ,ליחתהש תודובע אלמ ולש קיתה .ןהל םרוגה לע עבצאה תא םישל
.יוטיב ידיל אב וניא הז ךא ,לגוסמו םכח דלי אוהש ונל הארנ .דואמ םילד םיידומילה ויגשה
"!!התיכה לכ תא םגו ומצע תא ןכסמו עירפמ ינד
.ול המוד וא הזכ רואת תובר םימעפ םתעמש ךוניח ישנאכש קפס ןיא
:תולאש רפסמ תולאשנ הז בצמ רואל

םידלי וא ,םישקמ םידלי - תויביטקארפיהו זוכיר בשק תערפהב םיקולה םידליה םה ימ *
?םישקתמ*

תלוכי אללו םנוצר אלל ,"םהל םירוק" םישעמהש וא ,םנוצרב הייולת םתוגהנתה םאה *
?הטילש*

?הלא םידליל רוזעל ןתינ דציכו םאה *

,הדימלה ייוקיל אשונ דבלמ ,םירקוחה תא קיסעהש ,דחוימה ךוניחה םוחתב אשונ דוע היה אל
,תויביטקארפיהו זוכיר בשק תערפה רשאמ רתוי
ADHD: Attention Defecit Hyperactivity Disorder.

-יתב לכב הלכו םידליה ינגב לחה ךוניחה תורגסמ לכב םיאצמנ וז הערפהמ םילבוסה םידלי
.דחוימה ךוניחהו ליגרה ךוניחה לש רפסה

רשפא-יא ,קוידב תדדמנו תנחבואמ תויהל הלוכי הנניא ןיידעש הערפה איה ADHD -ש ןוויכמ
3% ןיב הענש הצופת לע םירקוחה בור ןיב המכסה שי םויכ .התוחיכש תא קייודמב קודבל םג
,הייסולכואה תא םירידגמ דציכ ,היולת וז המכסהש ןבומכ ךא ,םידליה תייסולכואמ 5% -ל
.עוצקמ ישנאו םירומ ,םירוה ןיב הצוחנה המכסהה תדימ תאו הביבסה תא

לע דואמ השקמו םייחה ימוחת לכ לע תועיפשמ היתואצותש ,תבכרומ הערפה איה ADHD
בצמ תויהל ךישממ ADHD ,לופיטו רקחמ לש םינש תורמל .ולש לאיצנטופה תא לצנל םדאה
.ךוניחבו דוקפיתב םגופש

.ירלופופ אשונה המכ דע םיארמ םויה דע ומסרופש םיברה םירמאמהו םירקחמה ,םירפסה

הערפהה תוהמ
םידליל סחייתמה חנומ אוה ,ADHD רוציקבו Attention Defecit Hyperactivity Disorder.
.תויביטקארפיהו תויביסלופמיא ,זוכיר ,בשקב םיינורכ םיישקמ םילבוסה םירגובמו םירגבתמ
:תרמוא (1990) ילקרב לש ורפיסב תאבומ איהש יפכ ADHD -ה תערפה לש סוזנצנוק תרדגה
יתלב המר י"ע תנייפואמש תוחתפתהב הערפה איה תויביטקארפיהו זוכיר בשק תערפה"
ילעב םה ,תמדקומה תודליב םילגתמ ולא .תויביסלופמיאו רתי תוליעפ ,בשק רסוח לש הריבס
,םיירוטומ םימגפ ,הפש ,םישוח :ןוגכ םיגולוריונ םיאצממ י"ע םינייפאתמ םניאו ינורכ יפוא
םיקוח תטלשנ תוגהנתהב רסחל םירושק הלא םיישק .השק תישפנ הערפה וא ילכש רוגיפ
."ןמז ךרואל יבקע - יטנטסיסנוק הדובע עוציב תקזחהב ישוקלו

תירוטסיה הניחבמ ,ADHD -ה תערפה גשומ תוחתפתה
ולחש םייוניש ךותמ ,תונורחאה םינשה 30 ךשמב םילוגליג רפסמ רבע תנומסתה לש המש
םיעבונ םניא ותונתשהו הערפהה גשומ תוחתפתה .הרוקמו היפוא יבגל הבשחמבו עדיב
.הילע רתוי הברה עודי םויהש ךכמ ,אלא, הערפהה תוהמ לש התונתשהמ

70 -ה תונשב .(Minimal brain dysfunction) MBD תנומסיתה תא וניכ 60 -ה תונשב
ורדגוהש םידליו תזרפומ תירוטומ תוליעפ אוה רתויב טלובה ןימסתהש םירקוחה ומשרתה
.םייביטקארפיה םידלי לש יוניכ ולביק ,MBD םע ןכל םדוק

תא הנושארל ועיצהש ולא ויה היירטאיכיספל תיאקירמאה הדוגאה לש תונחבאה רפס ירבחמ
חנומ היה אל זא דע .(III-DSM 1980) תויביטקארפיה ילב וא םע "בשק רסוח תערפה" חנומה
.הערפהל דקוממ

םירבד ורהבוה ךא ,הערפהה לש המש הנתשה אל (1994) DSM-IV -בו (1988) DSM-III-R -ב
:םיפסונ

לכ אל לבא ,הערפהה תבכרומ םהמש םינימסתה רבדב םיעד ימימת םירקוחהו םילפטמה בור
תנומסת איה ,ADHD -הש רבתסמ .הערפהב הקולה םדא לכ לצא חרכהב םיעיפומ םינימסתה
םיקולה םירגובמה וא םידליה לכ תא תונקיידב ראתמה דיחא ליפורפ םייק אלו דואמ תבכרומ
.הנוחביאל םינוירטירקה תאו המש תא םירפשמ םה רתוי םידמול םינעדמהש לככ .הערפהב

ADHD -ה תערפה לש תויוושכעה תוסיפתה
ילב וא םע בשק רסוח תערפה חנומה תא ועיצהש (1994, 1988, 1980) DSM -ה ירבחמ
ןויפיאה םתעדל והזש ,בשק רסוח תערפה חנומה םע םתרדגה תא םיליחתמ ,תויביטקארפיה
.הז גוסמ םיישק םילגמה םידלי לש םתוגהנתהב רתויב טלובה

יא ,םיבחר םיגוחב לבוקמ אל ןיידע ןויערהש תורמלש ,(1990) ורפיסב ןעוט ילקרב ,םתמועל
.הייעבה בל אוה ,תוגהנתה תסוול תלוכיה רסוח וא ,תיתוגהנתה הריצע

בל ,אלא ,םילדבינו םידרפנ ,םיינושאר םינייפאמ השולשמ בכרומ וניא ADHD -ה ,ותעדל
תעונת לש תויעב ,םיסלופמיאב הטילש תייעבל םרוגש הבוגת תייהשהב ישוקה אוה הייעבה
חנומב םילולכה םיחנומה םתוא לכ - בשקה תקזחהב םיישקו החונמ רסוח ,רתי רוביד ,רתי
,בשק) "שודקה שולישה"מ ררחתשהל שיש הדבועה תא לבקל ונילעש ךכ .תויביטקארפיה
תורחא תויוגהנתהל תויופעתסה ול שיש דחא ישוקב ןודל תאז םוקמבו (תויביטקארפיה ,זוכיר
.םיסלופמיא תמילב םע הייעב אוה הזה ישוקהו

:(1990) ADHD -ה תערפהל תשדוחמ הרדגה עיצהל ילקרב תא איבה הז רבד
םירסח .םיקוח יפ-לע תוגהנתה לש הקוזחתבו תוסיוב םייתוחתפתה םירסחמ בכרומ ADHD"
םיקוח רחא הביקעל ,םייוריגו תולטמל תובוגת תכישמ ,םוזי ,הריצע לש תויעבל םימרוג הלא
אל וא תושלח ,תוקוחר ןה תויתוגהנתהה תואצותה ןהב תויצאוטיסב דחוימב ,תוארוהו
םהש תורמל ,ינורכ יפוא ילעב הארנכ םהו תמדקומה תודליב םיפצינ םירסחה .תומייק
,םליג ינבל האוושהב םייקתהל םיכישממ הלא םירסח .תיגולוריונה תורגבתהה םע םירפתשמ
."םתוחתפתה םע םירפתשמ םהיעוציב םגש
וקדבש םירקחמב ,ןורחאה רושעה לש םינוש םירקחמב תיזחנ הבוגתה תייהשהב םגפל תודע
יבגל תונלבס רסוח םיארמ תיפצת ירקחמ .ףצר לע תוברתמ תואיגש ופצינ ,עוציב תויכשמה
רשאמ םיידימו םינטק םיסרפ לבקל םיפידעמ ADHD ידליש אצמנ ,ןכ-ומכ .םיסרפ תייחד
תייהשהב ישוקש הירואיתה תא םיקזחמ הלא םיאצמימ .רתוי קוחרה דיתעב םילודג םיסרפ
.ADHD -ב יזכרמה ןייפאמה איה הבוגת

ADHD -ה תערפהל תוולינ תויעב
,םירחא םיישק לש הבחר תשקמ םג םילבוס ADHD -מ םילבוסכ םירדגומה םיבר םידלי
דוקפיתב םיישק ,הדימל יישק ,םייביטינגוק םיישק ,תויתואירבו תויגולוריונ תויעב םיללוכה
.םיישגיר םיישקו יתרבחה

רשק הז םאה .תורחאה תוערפהה ןיבל ADHD ןיבש הזה רשקה תביסו תוהמ יבגל חוכיו םייק
דלי ותוא לצא תועיפומה ,תויולת יתלבו תודרפינ תוערפהב רבודמש וא האצותו םרוג לש
.ףתושמ םרוג בקע

בשקב תוקל איה תינושארה הערפהה יכ םינעוטה שי ,תמייק אל ןיידע תיעמשמ דח הבושת
ךא .הל תינשמו הנממ תעבונ תוגהנתה תערפה וא הדימל תוקל ןוגכ תרחא הערפה לכו
,עבונה תוערפהה לש ינמז וב םויק לע םירבדמ םוחתב םיליבומה םירקוחה בור הנורחאל
.תיחומ העיגפ התוא בקע ,הארנה לככ

תמצועבו תוערפהה ףורצב ,דליל דלימ דואמ הנוש תויהל היושע תינילקה הנומתה יכ ןייצל שי
לצאו ןהמ קלחמ לבוס דחא לכ טעמכ לבא ,תויעבה לכמ לבוס ADHD םע דלי לכ אל .םינמיסה
.םיילמרונ םידלי לצא רשאמ תורומח רתוי תצק הלא תויעב םלוכ

םייתואירבו םייגולוריונ םיישק
תערפהמ םילבוסה םידליה ןמ 50% -מ רתוי לצא תנחבואמ תיגולוריונ הערפה ןיא יללכ ןפואב
הריצעב ישוקו תירוטומ היצאנידרואוקל םירושקש ,םייגולוריונ םינמיס םיעיפומ ןכ .בשק
.הבוגת תריצעב ישוק ,ADHD-ב האורה ,ילקרב לש ותפקשהל הכימת ילוא הווהמש,תירוטומ
עקר לע התוא ןיבהל ןתינ טלחהבש העפות ADHD ילעב םיבר םידלי לצא הביתכב םיישק ופצינ
.הביתכה תוליעפל םישרדינה תירוטומה העונתה תריצעו דיה תודרוהו תומרה - ןונכיתה

תקלד :ןוגכ תוינורכ תולחמ ,תואירב תויעב רתוי שי ADHD ידלילש ואצמ םירקחמ המכ *
.ADHD ידלי לצא רתוי ההובג תוחיכשב ואצמנש המטסאו תויגרלא ,תונופמיס
(Firestone' Lewy & Douglas, 1976 Lerer 1977, Quinn & Rapaport 1974,
(1) Still 1902)

,םייביסלופמיא ,ההובג תוליעפ תמר ילעב םהש ןוויכמ תונואת רתוי תורוק ADHD ידליל *
.תונואתל םהייוכיס תא תולידגמה תונוכת - םיינויציזופואו םייביסרגא

ADHD ידלי לצא רתוי ההובג תוחיכשב ופצינ תוררועתהו תומדרהב םיישק ,הניש תויעב *
.(kaplan 1987, stewart, 1966) .םיליגר םידלי תמועל

.ולא םידלי םילבקמש יתפורתה לופיטהמ תובורק םיתיעל םיעבונ תומדרהב םיישק *

םייביטינגוק םיישק
ינחבמב ,תרוקיבה תצובק רשאמ תוחפ תודוקנ 15 דע 7 לש דוקינל םיעיגמ ADHD םע םידלי *
תויביסלופמיא ,בשק תאצקהב םייוקילה לשב ,(1990 ,םירחאו ילקרב) םייטרדנטס היצנגלטניא
םיאצמנ םקלח ,תילאוטקלטניא תוחתפתה לש הבחר תשק םיארמ ADHD ידלי .הבוגת תריצעו
ובש חטש איה תויגשיההו ימדקאה עוציבה .תחתמ םקלחו לעמ םקלח ,עצוממב םוחתב
םישלח םיעוציב םיארמ ADHD -מ םילבוסש םידליה לכ טעמכ ,לודג ישוק הלא םידליל
תודע .I.Q. ינחבמב תעבקנש םהלש תלוכיה תמרמ תוחפ םיגישמ םה ,רפסה-תיבב
םילגמו תיתפורת םילפוטמש ADHD םע םידלי לע םירקחמב תאצמנ תאז היצטרפרטניאל
.תופורתה תא םיחקול םהשכ ,הדובעה קוידבו תימדקאה תרצותב בר רופיש
(Booth & Mooere 1985, Rapaport Dupaul, Stoner, Barkley & Jhones, 1986
(2))

תואטבתהה תפשב הייעב םיארמ ADHD ידליש תיללכ המכסה שי - תיתפש תוחתפתהו רוביד *
ןמזב דחוימב םיילמרונ םידלימ רתוי רבדל םיטונ ADHD ידלי .הטילקה תפשב אל ךא
הלטמל השירדכ רוביד לילכהל וא ןגראל םישרדינ םהשכש אצמנ ןכ-ומכ .תוינטנופס תוחיש
.רובידה ןוגריאב םיליעי תוחפ םה תיפיצפס
(Hamlett, Pellgrini & Conners, 1987, Zentall, 1985)

םיכילהתב ,אלא המצע הפשבו רובידב הנניא ADHD ידלי לצא היעבהש הארמ הז ישוק
םיכילהת ,תוגהנתהבו הבשחמב הטילש ןוגריאב םיברועמה רתוי םיהובג םייביטינגוק
."לעופל האצוה יכילהת" םהל ארוק ילקרבש

םיישגיר םיישק
,הכומנ תימצע הכרעהו ןואכיד ,הדרח לש םימוטפמיס רתוי םיארמ ADHD ידלי הצובקכ
שי ADHD ידליל .ADHD םהל ןיאש הדימל ייוקיל םע םידלי וא םיילמרונ םידלי תמועל
.םיילמרונ םידליל רשאמ תוישגיר תוערפה לש םימוטפמיסב תוקלל רתוי םיבר םייוכיס
יתלב םיבאכו שאר יבאכ ,ןטב יבאכ :ומכ ADHD ידליב ופצינ ןה םג תויטמוס תונולת
.םירורב

:םימוחת העבראב תודקמתמ רתויב תויתועמשמה ןה יתעדלש תוולינה תויעבה
ןיב היצקארטניא שיש ןבומ .ימצע יומידו יתרבח דוקפית ,הדימל יישק ,תויתוגהנתה תויעב
וא/ו תיזיפ תומילא םע םעז תויוצרפתהב םיוולמה םייתוגהנתהה םיישקה .םימוחתה תעברא
םיעגופ ,הדימלה יישק תפסותב תאז לכו יתרבחה דוקפיתה לע רישי ןפואב םיעיפשמ תילולימ
.ימצעה יומידב תושק

תוגהנתה תויעב
תוגהנתה לש רתוי ההובג הדימ ואצמ ,ADHD -ה תעפות תא וקדבש םיבר םינעדמ
תוגהנתהל הייטנ האצמנ .היצאוטיסל תוגהנתה תמאתהב תויעבו תיביסרגא ,תינויציזופוא
,ינילק לופיטל םינפומ םהמ 65% -מ רתוי .םיילמרונ םידלי לצא רשאמ רתוי תילאיצוס-א
יפלכ ינפקות רובידו םעז יפקתה ,תונברס ,הסרתה ,תונשקע לש תויתועמשמ תויעב םיארמ
(Loney & Milich, 1982, Stennart Atal, 1966) .תלוזה

יתרבח דוקפית
םהו םירחא םידלי םע םהיסחיב תויעב שי ADHD ידלי לש 50% -מ רתוילש םיכירעמ םירקוח
ייוליגו הביבסה תושירדל המיאתהל וא תוגהנתה בכעל ישוקה .תיתרבח הניחבמ רתוי םיחדינ
םג םהל םיפסוותמ .יתרבחה םדוקפיתב תודיחיה תויעבה םניא ולא םידלי לש תונפקותה
הטילשה תא םקמל םיטונ ADHD ידליש םיארמ םירקחמ .תיתרבח הנבהבו הסיפתב םיישק
םתטילשלו ,םמצעל ץוחמ םהל הרוקש והשמ םיעוריאב םיאור םה ,רמולכ ,תינוציח הרוצב
םירחא לש םהיתולועפב תוארל םיטונ ADHD ידלי ."לרוג" לוכיבכ ,הזב קלח ןיא תישיאה
ללכב םא) תילמינימ היצקובורפ לכל תיביסרגא הרוצב םיביגמ ןכלו םהיפלכ ןודז תונווכ
תונוכת םה ןילמוג יסחיב םיטקילפנוקו תומשאהל הייטנ ,ולאכ תרושקת תויעב .(היצקובורפ
.הנוכשל וא התיכל םהירבח ידי לע םיחדינ תויהל ADHD ידליל תומרוגש

הדימל ייוקיל
ןיב יתועמשמ לדבהכ םירדגומ הדימל ייוקילשכ ,הדימל ייוקילמ םילבוס םיבר ADHD ידלי
,הביתכו האירק :ןוגכ ימדקאה גשיההו דחא דצמ היצנגיליטניאה תלוכיו תילטנמה תלוכיה
.הדימלה תוקל תעפות םע איה ADHD לש רתויב הלודגה הפיפחה .ינש דצמ הקיטמתמו ,הפש
.תונוש הדימל תויוקלמ םילבוסכ םג ואצמנ ADHD -מ םילבוסכ ונחבואש םידליה ןמ 70%-92%
איה ADHD -ו תיעוציבה המרב תעגופ איהש ןוויכ הדימל לע העיפשמ ADHD תערפה ,ללככ
.עוציב תערפה

.הדימל ייוקיל לש םיגוסה תתמ דחאלכ ADHD -ה תערפהל םיסחייתמ םיבר םירקוח
הדימלה ייוקילמ קלחכ הפשבו בשקב םייוקילה תא םיאור .(Kirk & Gallaghar, 1983)
(3)
,ךכ וא ךכ .םיגשומה ינש ןיב תיקלחה הפיפחל םיסחייתמ םירחאש דועב ,םייתוחתפתהה
.הרקמל הרקממ הנתשמ ADHD םע םידלי לצא הדימלה יישק לש םתרמוח

ימצע יומיד
הערפהה לש התובכרומ חכונל .וז הערפה םע םידלי לצא דואמ החיכש ,תילילש תימצע הסיפת
ימצע יומידמ לובסל םיטונ ADHD םע םידליש עיתפמ הז ןיא ,הילא םיוולתמה םינויפיאהו
.ךומנ

םיעצמאה תא םירסח ADHD םע םידליה בור .ימצעה יומידל סיסבה איה תולגוסמ תשוחת
ךפוה תושעל םיסנמ םהש רבד לכ טעמכ ,םהלש תונומסתה ללגב תולגוסמ תשוחתל עיגהל
,םיחתופמ םניא וא םיהוזמ םניא םהלש םידחוימה תונורשיכה וליפא םימעפל .עגיימ עצבמל
.םהלש תונינעתהה ימוחתב ןמז ךרואל עיקשהל םילגוסמ םניא םהמ םיברש ינפמ

ינאה ךכמ האצותכו ,תובזכאו םילוכסית ,תונולשיכ לש דימתמ םרז םיגפוס ADHD םע םידלי
םינייפאמה ידסחל םינותנ םהש ןוויכ הגרדהב קחשנ םהלש ימצעה יומידה .דואמ עוגפ םהלש
.םהלש

תויכוניח תוכלשה
-תיב ןכש ,תיברימ הטלבהב ADHD ידלי לש םתוגהנתה תגצומ הילעש המב אוה רפסה-תיב
.תוליעפ ןוסירלו תימצע הטילשל ,ךשמתמ בשקל תורדגומ תושירד גיצמ רפסה

הכימתו הרזע ,הכרדהל םיקוקז ךוניחה תודסומ לש םייכוניחה םיתווצה יכ קפס ןיא ,תאז רואל
.ADHD -ה תערפהמ םילבוסה םידימלת םע תודדומתהב

לופיטה .תופורתב םילפוטמ םייביטקארפיהו זוכיר ,בשק ייוקלכ םירדגומה םידליה ןמ קלח
תובייחמ ADHD -ב לופיטל תופורת .הלחמל םימרוגב אל ךא ,םימוטפמיסב לפטמ יתפורתה
ויב רתויב תוצופנה .יופיר אלו םימוטפמיסה לש ינמז יוכיד איה ןתעפשה ןכש ,ךשוממ לופיט
רחאל תוקד םישולשכ תרכינ תופורתה תעפשה .טרלייסו ןירדסקד ,ןילטיר :ןה תופורתה
הפורתה תמאתה) .תועש שש דע עברא רובעכ תמלענו םייתעש רובעכ האישל העיגמ ,העילבה
יתפורת לופיט יכ םימיכסמ םוחתב םיחמומה בור .(אפור י"ע קר ןבומכ תושענ הנונימ תעיבקו
תנמתסמ תונורחאה םינשב ושענש םירקחמה ןמ .הרקמ םושב דיחיה לופיטה תויהל ךירצ וניא
ידכ ,יתפורת לופיטו םיקוזיח תוינכות ,הארוהה ינתשמ ןיב םיאתמ ןוזיא שרדנ יכ הנקסמה
ךכ לע םיעיבצמ םיבר םירקוח .הפורתה תעפשהב ידומילה דוקפיתה תמרב רופישל ךילוהל
םייכוניח םיתווצל עויסה ךילהתל.תיכוניח תוברעתהב הוולמ תויהל ךירצ תופורתב שומישש
:םיבלש העברא שי

הכימת
םילכ
עדי
תועדומ

איבי ,םתביבסל ADHD ידלי תבוגת לע עיפשמש יגולויב סיסב שי םגפל יכ תועדומה ,תישאר
םהל שיש וניניב םישנא םנשיש הדבועב הרכהלו םידליה תמשאה תקספהל הרבחה תא
לופיט רסוחב םהש ,המשא ישגרמ םירומו םירוה ררחשת םג וז תועדומ .ימצע תוסיוב תולבגימ
הערפהה לש תינורכה התוהמ לע עדיה .ךכ גהנתהל םידליל ומרג ןוכנ אל לופיטב וא
תכורא תוברעתה בייחמ לופיטהש הנבהל ךוניחה ישנא תא איבי ,הל םיוולתמה םינויפיאהו
ADHD -ל סחייתהל הייטנ שי תונורחאה םינשב .םידליה לש תיעביטה הביבסב תבלושמש חווט
.תובורמ תווקת יתפורתה לופיטב תולתלו תיאופר הייעב לאכ

ןוויכ ,םידליה בור לצא םימוטפמיסה תא תינמז ודירוהב ,יביטקפאכ הפצינ תופורתב שומיש
הגפ הפורתה תעפשהשכ ךא , תירוטומ הבוגת תבכעמה תכרעמה לע תולעופ תופורתהש
ותולגוסמל יאנת םיתיעל אוה יתפורתה לופיטה ."ורוסל רזוח" דליה (תועש רפסמ ךות בורל)
.ADHD -ב לופיטה לש תבכרומה היעבל ללוכ הנעמ וב תוארל ןיא ךא ,דומלל דליה לש
.םירוהו םירומל הכימתו םילכ םג ןתיש יתכרעמ לופיט אוה ןוכנה לופיטה

םוכיס
םידליב רבודמ אל ,ןכש םישקתמ םידלי םה ADHD תערפהמ םילבוסה םידליש קפס ןיא
היצביטומהו תלוכיה לבא ,םיצור םהו םילוכי םה ,םיצור םניא וא םילוכי םניאש
.רתוי בר ישוקב םלצא םיכורכ

ךכיפל ,תכרעמה ןיבל םניב םואית רסוחב תדקמתמ וז הערפהמ םילבוסה הלא לש םתייעב
לש הברה םתובישח תא שיגדהל ילבמ הז רמאמ םייסל רשפא-יא .ידיחיה לפוטמה וניא דליה
.ךוניחה תכאלמב םישועה

דחא יא תוחפל שי םלועב םדא לכלש ןעוט "תימצע הכרעה לש םיערז" ורפיסב סקורב ר"ד
תונבלו ןורשיכה ייא תא אוצמל תוירחאה תלטומ םידלי םידמלמה ולא לע .ןורשיכ לש ןטק
,אקווד םיקזחה וידדצ תא םיריאמ ובש םוקמ דימלתה רובע הווהי רפסה-תיב םא .םהילע
.גישהלו דומלל רתוי הלודג הענה לעב היהי אוהש רורב ,וימגפ תא אלו

רותיא .םירומה תושיגרבו תויתפכיאב ,תויתריציב היולת ולא םייא חופיטב החלצהה תדימ
.םיפסונ םייא תוחתפתהל זרז שמשל יושע דחא יא חופיטו

רזועש ירקיעה רבדה .הנוקית לע אובל תבייח תימצעה הכרעההש ךכ לע רבדמ סקורב ר"ד
.חכ בואשל דליה לוכי ונממש רגובמ ,יטמזירכ רגוב והז ,רבגתהל םיישק םע םידליל
ונילע הבוחו חתפתמש דלי לע העפשה ונל שיש איה ,ךוניח ישנאכו םירומכ ונלש היגליבירפה
.רתויב הבוטה ךרדב וזה היגליבירפב םישמתשמ ונחנא םא םוי-םוי ונמצע תא לואשל

!ונידימלת יניעב םייטמזירכה םירגובה ונא היהנBarkley, R., Attention Defecit Hyperactivity Disorder-A handbook Diagnosis. .1
and Treatment, The Guilford Press New-York, London, 1990 (chapters 2+3).
Barkley, R., Impaired Delayed Responding A Unified theory of Attention Defecit
Hyperactivity Disorder, University of Massachusetts Medical Center, 1994.

Mcburhett, K., Lahey, B., Pfiffner, L., Diagnosis of Attenion Defecit Disorders in .2
DSM-IV: Scientific basis and imelication for Education, in "Exceptional Children"
vol 60, 1993.
Mckinney, J., Montague, M., Hocutt, A., Educational assessment of students with
attention defecet disorder in "Exceptional Children" vol 60, 1993.

Wood, R.LI., Attention Disorder in Brain Injury Rehabilitation Journal of .3
Learning Disabilities (Pages 327-332), 1988.

םייגולוכיספו םייאופר םיטביה - תויביטקארפיהו בשק תוקל תנומסת ,שימלח ,.י ,ןונ ןב .4
.1992 ,דליה תוחתפתהל ןוכמה ,אבס-רפכ "ריאמ" ח"יב תאצוהב - םייכוניח

תטיסרבינוא ,תומר תאצוה ,הדימל ייוקילב ידמימ-בר לופיט ,אורקל בהוא אל ,ןד ,רבה .5
.1990 ,א"ת

.1993 ,הדוהי ןבא A.D.R. תאצוה ? ילש דליה תא םיריכמ םתא ילוא ,.מ ,רלואפ .6:תורעה


רוזח .1990 ,ילקרב לצא .1


רוזח .1990 ,ילקרב לצא .2


רוזח .1990 ,החותפה הטיסרבינואה ,דחוימ ךוניחב תויגוס .3