"...השמ ונל הויצ הרות"

דמולה תלוכיב הנומאהו הדימל לש התישאר

ומאמ ןבואר

ז"נשת 1 'סמ ןויליג ,דמח הדשב:קסופ הרות דומלת תוכלהב ם"במרה
"השמ ונל הויצ הרות" ודמלמ רבדל ליחתישמ ?הרות ודמלל בייח ויבא יתמיאמ
עבש ןב וא שש ןב היהיש דע םיקוספ םיקוספ טעמ ודמלמ ךכ רחאו "לארשי עמש"ו
.(הרות דומלת תוכלה ם"במר) תוקונית דמלמ לצא וכילומו ,וירוב יפ לכה
הדימלה לש התישאר תא הכלהה הקספ - אטבתהלו רבדל דליה לש ורשוכו ותלוכי תליחתמ
."בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוצ הרות" ודמלמ ויבא .הרישיה-תילמרופה

קוספה לש ורוקמב ןויע ?הנושאר םידמלמ ותוא אקוודש הרותה יקוספ לכמ הז קוספ דחוימ המ
תכרב תא תחתופו השמ לש ןורחאה ומואנ תא תמתוחה םיקוספ תביטחל ךייש הז קוספש ,הלעמ
.םיטבשה

דמליש היה יואר אל םאה ?םירחא לע הז קוספ ףידע המב :תדמוע הניעב הלאשה ןכ יפ לע ףאו
רומש" ;"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" ;"ךומכ ךערל תבהאו" ומכ קוספ ,רבדל ליחתה התע הזש ,ךרה
שחומ רדגומ רורב יתוגהנתה-יכוניח רסמ םהב שיש םיקוספ הנהכו הנהכ דועו "תבשה םוי תא
.תיכוניחה ןתועמשמ תא ןחבנו ,תונעל הסננ הלא תולאש לע ?םירחאמ הז קוספ דחיימ המ ?ספתנו

:ארמגב בותכ ךכ .ליעל הכלהה רוקמב ןייענ ,הליחת
,בלולב בייח - ענענל עדויה ןטק ןנבר ונת"
תיציצב בייח - ףטעתהל
,ןיליפת ול חקול ויבא - ןיליפת רומשל
,עמש תאירקו הרות ודמול ויבא - רבדל עדוי
?איה יאמ הרות
,"בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוצ הרות" אנונמה יבר רמא
?איה יאמ עמש תאירק
"...ןושאר קוספ
(א"ע 'במ הכוס ,ילבב)
המל טורפ ןיא .עמש תאירקו הרות ודמול ויבא - רבדל עדוי :"...עדויה ןטק"ל תסחייתמ ארמגה
ונל הוצ הרות" - הרות :טרפו אנונמה 'ר אבש דע "עמש תאירקו הרות" הרמואב ארמגה תנווכתמ
ורחבנ עודמ הקמנהב הוולמ הניא אנונמה 'ר לש ותעיבק .ןושאר קוספ - עמש תאירקו "...השמ
הרואכל .עמש תאירקב ןושארה קוספל "הויצ הרות" קוספה תא םידקה המלו םירחאמ הלא םיקוספ
דוסי ובו םויב םיימעפ רמאנה - עמש תאירקב ןושארה קוספל ןתניהל הכירצ התייה הרוכבה תוכז
תובקעב קסופ ךורע ןחלושה .תרחא הקספ הכלהה .רבדה ךכ אל הנהו - םיימש תוכלמ לוע תלבק
:ונושל וזו ם"במרה תקיספו ארמגה ירבד
?ונבל דמלל ליחתמ יתמיאמ
ךכ רחאו ,עמש תשרפמ ןושאר קוספו 'וגו "ונל הויצ הרות" ודמלל ליחתמ ,רבדל ליחתישמ
.תוקונית ידמלמ לצא וכילומ זאו העבש ןיבכ וא השיש ןבכ אהיש דע טעמ טעמ ודמלמ
(ה ןמיס דמר "העד הרוי" ךורע ןחלש)
ךורע"ב .םתריחבו םיקוספה תפדעה תביסל הקמנה אלל ,היתורוקמ תבחרה אלל ,הרורב הכלהה
:קומינ אצמנ "ןחלושה
,ןיבמ וניא ןיידע אה רמולכ ,הרות יאמ ,עמש תאירקו הרות ודמלמ ויבא רבדל עדויה ןטק
דמלי הז קוספ קר רמולכ "בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוצ הרות" :אנונמה בר רמא
ימלועלו דעל תמייק איהו םימשה ןמ הרות ונל הנתינש ןמוא תנומא ובילב שירשהל
.דחא 'ה תנומא ובילב שירשהל "לארשי עמש" ,ןושאר קוספ ?יאמ ,עמש תאירקו .םימלוע
('א ןמיס האר ,ןחלשה ךורע)
.ויפב רוגש היהי ,דליה לדגי ותא ינומא דוסי אטבמה ,הז קוספ רמולכ

לע - "המימת הרות" - הרותל ושורפב "ןחלשה ךורע" רבחמ רזוח ,הבחרה רתיבו ,קומינ ותוא לע
:ונושל הזו "...השמ ונל הוצ הרות" קוספה
?וז איה הלאש המ יכ ,ללכ םיראובמ םניא "?איה יאמ הרות" הלאשהו ןושלה ,הרואכל
ןינהנה תוכרבמ הזיא ןכו ןפורצו תויתואה תרוצ ונדמליש הנווכהד רמול שי תוטישפב אלהו
הניב ןינעל אוה הז ארקמל שמח ןב ל"ייקד יפ לע ףא יכ ,תוקונית דמלל ןיליחתמש ךרדכ
זאמ טעמ טעמ וכנחל יוארד רמול שי אלה ,המודכו תוכרבו תויתואה תרוצ לבא ,ארקמב
ונל הויצ הרות" קוספל ,המימת הרות לעב שורפ) ונורשכ יפל קונית לכ רבדל וליחה
.("השמ
םיקוספה ראשמ אנונמה יבר ידי לע "השמ ונל הוצ הרות" קוספה רחבנ תאז לכב עודמ ,ןכ םא
:םיקומינ המכ "המימת הרות"ה רבחמל שי ?םוי םוי ייחב תויוגהנתהה לש תכרעמ םיאטבמה
:א קומינ
?איה יאמ הרות...
בלב שירשהלו תעטל הזה ךוניחה תנווכ תילכת יכ האור ךנהו ,כ"ע "ךיבא רסומ ינב עמש"
ובל לע םתוחכ הזה ןויערה תויה ןעמל .ללכב ונתרות תשודקו תלעמ לדוג ךרה קוניתה
.םישנאבו םימיב ואובב

:ב קומינ
רבדל לחה הז ךא רשא ךר קונית םע הכוראב אובלו םירבד תוברהל ארבס ןיאש ירחאו
.יליצאו בגשנ ןיינע סופתל ןירשכומ םניא ןיידע ושפנ תוחוכו וחומש ןוויכמ

:תשקבתמה הנקסמה
.ךר קונית בל לע תולבקתמה תוטושפו תורצק םילימב םירבדה ידוסי ול לולכל שורד ןכל
ובל לע םיעטונ םירצקו םילק םירבד וזיאב רמולכ "?איה יאמ הרות" ארמגב ולאשש והזו
'וגו "השמ ונל הויצ הרות" קוספה ותוא םידמלמש אנונמה בר בישהו הרותה תנומא ידוסי
השורי ונל איה יכו ונבר השמ דע שיא יפמ שיא הרותה תלבקב הנומאל דסומ דוסי אוהש
."תיחצנ
לש התישארכ רחבנ "הוצ הרות" קוספה .וננויע שארב ונבציהש הלאשל הבושתה יהוז ,ןכ םא
לש ותטילק תלוכיל םיאתמ וכרוא .וכרוא לשבו ,ידוסיו ירקיע רסמב יוורו ןועטה ונכות לשב הדימלה
.דליה לש ותסיפת רשוכב בשחתמה יטקדיד קומינו ינומא קומינ ונייהד .רבדל לחה התע הזש דליה

ותסיפת רשוכב בשחתהלו דליה לש ותואר תדוקנ תא ףקשל םירומאה םיקומינב ונקסע הכ דע
לחה התע קרש ודליל ליחנהל רומאה ,דמלמה באל הז רחבנ קוספ רמוא המ הארנ התע .ותטילקו
.קוספה תועמשמ תא ןיבמ דליה ןיאש יאדו ירה ,הז קוספ ןנשו רוזח ול ןנשלו ,רבדל

השרומ ,השמ ונל הוצ הרות" קוספב ןייענ וז הלאשל סחייתהל תנמ לע ?באל רסמה ןכ םא והמ
תליהק השרומ" קוספה לש ינשה וקלח תועמשמ המ - תנבומ קוספה לש אשירה ."בקעי תליהק
."בקעי

:ונושל וזו ךכל סחייתמ שרדמה
'אנש ,ויתובא תלחנמ ולזוג וליאכ דימלת יפמ הכלה ענומה לכ :בר רמא הדוהי 'ר רמא"
"תישארב ימי תששמ לארשי לכל איה השרומ ."בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוצ הרות"
(1) (א"ע אצ ןירדהנס ילבב)
םידדוב תלחנ הניא איה .חקיו לוטי הצורה לכ .לכל הנתינ הרותהש ,איה םירבדה תועמשמ
.בקעי תליהקל הנתינ איה ,םיסחוימו

:י"שר שרפמ רתא לעו
לארשיו ,תישאר איהש הרותה ליבשב "ארב תישארב" ביתכד - תישארב ימי תששמ"
".'וגו םימשה תא םיהל-א ארב - הליחנהל ןידיתעש ,"התאובת תישאר" ('ב והימרי) וארקנ
השרומ" - "השמ ונל הויצ הרות" .רבדל עדויה ןטק דמלל תיכוניח תינויער הניחבמ רתוי םיאתמ המו
תישארבו תישאר וארקנ לארשיו ,תישאר איה הרותה ."תישארב ימי תששמ לארשי ללכל איה
.דמליהל קוספה האי רובידה

יאלמש 'ר שרד וב ןיינעל ףרטצמ הז ןיינע .בקעי תליהקל - לארשי ללכל השוריב תרבוע הרותה
ראתמ יאלמש 'ר "?... ומא יעמב המוד דליה המל :יאלמש 'ר שרד" :ב"ע 'ל ףד תוכמ תכסמ ארמגב
תפוקתב יכ ארמגה תנייצמ םירבדה ראש ןיב .רבועכ ,םאה יעמב דלווה תויהב "שחרתמה" תא
."...הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמ" וז תוהש

אב םלועה ריוואל אבש ןוויכו" ,ומא יעמב ותויהב דוע דליב הרותה איה היוצמ רבכ היצנטופב ,ונייהד
,החכישהו הריטסה תביסל הלאשב ןאכ קוסענ אל ."...הלוכ הרותה לכ וחכשמו ויפ לע ורטסו ךאלמ
יעמב דמלש הרותה תא תולגלו ףושחל ,דומלל דליל עייסל דמלמה באה לש ודיקפתמש רמאנ קר
.לעופה לא חוכה ןמ איצוהל ול עייסל ."החכשנש" הדבאה תרזחהל עויס תניחבב ,םאה

ףושחל ונב תא דמלל לחה התעש באה לש ודיקפתמו ,דליב המולגו הנומטה תלוכיב ןימאהל שי
.
(2) וז תלוכי

ירהש ,ןבה לש ורוביד תליחתב רבכ ישעמ יוטיב ידיל האב ונבב הנומטה תלוכיב באה לש ותנומא
תלוכיב באה לש ותנומא תא תאטבמ קוספה טשפ תועמשמו ,דומילה ליחתמ "השמ ונל הוצ הרות"ב
הילוח ךניה התאו ונל הנתינש וז הרות שממל ךתלוכיב ןימאמ ינא" רמואכ אצמנ באה .ונבב המולגה
"...בקעי תליהק תרשרשב

:ק'יציבולוס ברה רפסמ וז תלוכיב הנומא תאטבמו המיגדמה םשור תבר היווח לע
.הב םיקוסע ונאש הרוסמ לש האידיאה תא םיגדתש תישיא היווח רבד לע רפסל ינוצר"

.םלועה יל היה רזו רק .םלועה תא יתדחפ .יתייה דדובו דומלג רענ ,אילט אניוה דכ ,ינרוכז
ךיא .ם"במרה ,יל וקחצת לא ,אוהו יל היה דחא רבח ,םרב .יל געול לוכה וליאכ יל היה המדנ
!ונשגפנ טושפ ?ונדדייתה

ןואגה ,אבס לש ונחלוש לע ירמ אבא תכימס ימי םימיה .ונתיבב ם"במרה היה עובק חרוא
אל) הרובח .הלילבו םויב הרות דמלו בשי אבא .אנזורפ שיא ,ןייטשנייפ והילא 'ר ,דיסחה
.וירבד תא אמצב התתשו וילא הטקלתה םיניוצמ םירוחבו םיכרבא לש (רתויב הלודג

תבשל התיה יכרד .יתטימ הדמע םש ,אבס תיב לש ןילקרטב םינתינ ויה אבא לש וירועיש
היה :השוע היה ךכו .ם"במרה תודוא לע דימת רביד ירמ אבא .אבא ירבדל ןיזאהלו יתטימב
י"רה לש םשורפ והז :הלאה םירבדכ רמוא היה ךכ רחא .איגוסה תא ארוק ,ארמגה תא חתופ
יכ אצומ אבא היה דימת .אוה שריפ ךיא הארנו ,ם"במרב אנ ןייענ וישכע ,תופסותה ילעבו
לע הנולתב טעמכ ,רמוא היה ירמ אבא .הטושפה ךרדה ןמ הטנו םתומכ שריפ אל ם"במרה
היה וליאכ .איגוסה תא ורואיב ןפוא תא אלו ונבר לש ארבסה תא אל םיניבמ ונא ןיא ,ם"במרה
,ךישממ אבא היה ,אטהיר םופל ?תאז תישע עודמ ,השמ ונבר :ומצעב ם"במרה לע לבוק
תא עיצה דחאו דחא לכו םהיתומוקממ םיצפוק ויה הרובחה ינב .קדוצ ויתוגשהב ד"בארה
.לזרבכ םישק ונבר ירבד :םעפה דוע רמאו ,םהירבד תא החוד היהו בישקמ היה אבא .ונויער
.הקומע הבשחמב עקושו הצומקה ודי לע ושאר תא ךמוס היה :שאונ רמא אל םוקמ לכמ
,טאל ושאר תא םירמ היה ךשוממ ןמז רחאל .וירוהרהמ ותוא העירפה אלו הקתש הרובחה
היה םימעפלו ,תוכורא רבדמ היה םימעפל .רבדל ליחתהו ...אנ הארנ ,יתובר :ליחתמו טאל
עגונב תחא הלמ ףא יתנבה אל ,וירבדל ןיזאמ יתייהו תסכרפאכ ינזא יתישע ינא .תורצק רבדמ
םידגנתמ ףקומ ם"במרה .א :ריעצהו םימתה יחומב םקרתה לופכ םשור םרב .רבודמה ןיינעל
.ירמ אבא אוה ידיחיה ןגמה .ב .ער ול תושעל םיצורה "םיביואו"

ןאכ חכונ היה ומצעב ם"במרה יכ שיגרמ יתייה .ם"במרל הרוק היה המ עדוי ימ אבא אלול
יתעדי אל ?והארמ היה המ .יתטימב ידמע בשוי היה ם"במרה .אבא ירבד תא עמושו ןילקרטב
ארקנ אבא לש ומשב .דואמ תופיהו תובוטה אבא ינפל ונקויד תומד התייה המוד לבא .קוידב
תא תוכירדב םיעמוש ויה ,אבאב תוצוענ םייניעב ,םידימלתה ,רבדמ היה אבא .השמ - אוה םג
תוכלה ,ולעו ועקב תושדח תורבס .הרובגבו זועב דעצ אבא ,תוחיתמה הגפ טאל ,טאל .וירבד
ם"במרה .השרפתנ איגוסה ,ובשייתנ תוישוקה .חרז שדח רוא .האלפנ תונקיידב ורדגוהו וחסונ
.ןומיימ ןב השמ ונבר לע ,"ודידי" לע ןגה אוה .ליגו החמש תונירקמ ויה אבא ינפ ,חצנמכ אצי

חמשו זילע .וז החמשב יתפתתשה ינא םג .ם"במרה יתפש לע התארנ תחנ לש קוחצ תב
ם"במר ,אמא ,אמא :יפב בל תנינרמ הרושבו ימא רדחל רהמ ץרו יתטיממ ץפוק יתייה .יתייה
!אבא אוה אלפנ המכ .ול רזע אבא .ד"בארה תא חצינ אוה ,קדוצ

תוישוקה ,דצ לכמ והופיקה "ויביוא" - ם"במרה לש ולזמ ריאה אל תופוכת אל םיקרפל םלוא
אל העושיה לבא .וילע ןגהל וחוכ לכב הסינ אוה .ירמ אבאמ ואלפנ וירבד .לזרבכ תושק ויה
.האב

ם"במרה םגו ינא ,םידימלתה .ופורגא לע ןעשנ ושארשכ םירוהרהב עקתשמ היה ירמ אבא
:תובצעב רמואו ושאר םירמ היה אבא לבא .הארונ תוחיתמ ךותמ אבא ירבדל וכיח ומצעב
.והניקרפלד רגנ רבו רגנ תיל .דואמ םישק ם"במרה ירבד ,וקית

תשרופ תניחבב ,הבוצע התייה ,הכותב ירמ אבאו ,הרובחה לכ .ןויע ךירצב ראשנ רבדה
ם"במרה ינייעב םג .תועמד תוגלוז ויה ייניע םג .םינפ לכ לע ךפתשה ישירח ןוגי ."הכובו"
.םיצצונ העמד ילגא האור יתייה

- ם"במרה תא בשייל לוכי אל אבא ,אמא ,עורק בלב הל רמוא יתייהו אמא לא אב יתייה טאל
אל אוה םאו .ם"במרה ירבד לע ץורית אצמי אבא ,הנוע אמא התייה ,רעטצת לא ?השענ המ
ךותמ הרות דומלל אוה םירקיעה רקיע .ם"במרה ירבד תא בשיית לדגתשכ התא ילוא ,אצמי
תינויצה תורדתסה תאצוה "רתסנו יולג הכלהה שיא" קי'צבולוס .ד.י ברה) תולעפתהו החמש
.(230-232 'מע

.םפוס לשב םתוא יתאבה .תאז תושעל םוקמה ןאכ אלו ,חותינו ןויעל קי'צייבולוס ברה ירבד םייואר

ברה דיעמש יפכו המישרמ הרוצב יוטיב ידיל אב תלוכיב ןומאה תמר ,םמצע דעב םירבדמ םירבדה
:תובר םינש ברה תא הוולמ וז העפשה ,ךשמהב ומצעב
ןיא ,ןטק רענ לש בהז לש היסטנפ אל איה תאז לכב לבא .יתודלי ימיל תכייש וז היווח
וישכע םג היחש הרומג תירוטסיה תיגולוכיספ תואיצמ איה .הקיטסימ רדגב וז השגרה
.יתמשנ יקמעב

.ישיא אוה וניניב סחיה .הרוסמה ימכח תרובחב דימו ףכית אצמנ יננה דומלל בשוי ינאשכ
,קסופ ם"במרה ,השקמ ת"ר ,שרפמו שארב בשוי י"שר ,ילאמשמ ת"ר ,ינימימ ם"במרה
,הביחב ילע םיטיבמ המה .ינחלושל ביבס םיבשוי ,ןטקה ירדחב םה םלוכ .גישמ ד"בארה
.באכ יתוא םיקזחמו םידדועמ ,ארמגבו ארבסב ימע םיעשעתשמ

ינכט ילמרופ ןיינע קר הרות ירבדב קוסיע ןיא ,תיטקדיד הלועפ קר הרות דומלת ןיא
,הברה תורוד לש תודדייתה לש הריבכ היווח איה .תועידי ףוליחו תואצמיהב םשגתמה
התוא ולביקש הלאו הרותה תא ורסמש הלא .שפנב שפנ לש דוחיא ,חורב חור לש תוגוודזה
.דחא ירוטסיה קדנופל םינמדזמ

יתייווח ןיב לדבהה .םירבח ונא וישכע םג .תודליה תונשב קר אל ירבח היה ם"במרה ,רומאכ
.ירבח היה ם"במרה קר יתודליב .דחא טרפב קר אטבתמ תיוושכעה יתייווחו תיתודליה
ימע ודדייתה הנה דע השמ תומימ הרוסמה ימכח לכ .הברה תללוכו הלדג אתורבחה וישכע
,תוריאמה םהינפ תא האור יננה ת"רה וא ם"במרה ירבד בשיימ ינאשכ !ירבחו יער המהו
יחצמ לע תוקישנ יל םיקינעמ ת"רהו ם"במרה וליאכ דימת שיגרמ יננה .חור תחנ תועיבמה
.ןוימד הז ןיא ,רומאכ .ידי תא םיצחולו

.הפ לעבש הרות תרוסמ תיווח יהוז .דואמ הקומע היווח יהוז
אוה םידמלמ ותוא ןושאר קוספכ "...השמ ונל הויצ הרות" קוספהמ דומלל ןתינ ותוא ףסונ רסמ
:שרדמב םיארוק ונא ךכו .הרותה ןתונ ינפב המודק תובייחתה ,שומימב ונב ףורצל באה תגאד
?יתרות ולבקת :ןהל רמא לארשיל הרותה תא ןתיל ה"בקה שקיבש העשב"
.ןה :ול ורמא
.התוא ומייקתש ברע יל ונת :םהל רמא
.םיברע ויהי בקעיו קחצי ,םהרבא :ול רמא
קחצי (וט תישארב) "עדא המב" םהרבא ,םיברע םיכירצ םמצעב ןה םכיתובא :ןהל רמא
('מ היעשי) "יכרד הרתסנ" רמא בקעי (א יכאלמ) "יתאנש ושע" תאו ביתכד יאנוש תא בהא
.ונלש םיברע ויהי ונינב :ול ורמא
."זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" רמאנש לארשיל הרותה תא ןתנו ה"בקה ןלביק דימ
חכשתו" רמאנש ,ןיברעה ןמ ערופ ה"בקה הרותה תא ןילטבמ לארשישכ ךכיפל .(ח םילהת)
(ד עשוה) "ינא םג ךינב ךיקולא תרות
?"ינא םג" והמ
ךרובמה 'ה ךורב םוי לכב םירמוא ןהש .ןדיספמ ינאש םהילע רעטצמ ינא ףא :ה"בקה רמא
"...דעו םלועל
('ב שגיו תשרפ אמוחנת שרדמ)
ונל הויצ הרות" :ורמואב ,םיברעל ףרטצמ רבדל לחהש הז ינב ,באה רמוא וחקילו הז שרדמ ךמס לע
,הרות ונל הנתינ םיברעה-םינבה תוכזב ירהש ,הרימאה םצעב - ודי לע תשמוממ וז תוברע "...השמ
.בקעי תליהקל ףרטצמ הז דלי ךכבו

.ל"נה שרדמל ושורפב איבמ אוה ךכו םינבה לש םתוברע ףקיה תא ריאמ "ףסוי ץע"ה
:ונושל וזו ,ראובמ רתוי תורבדה תרשע שרדמב"
,םיברע ויהי ונינב ירה :וינפל רמא
םע םהישנ תא לארשי ינב ואיבה דימ .םלבקא ינאו םיברע םתוא יל ונת ה"בקה רמא דימ
,ומע םירבדמ ויהו תיכוכזכ םנטב ה"בקה השעו ,תורבועה םהישנו םיידש יקנוי
.הומייקיש ןליבשב םיברע םתאו םכיתובאל הרות ןתיל הצור ינאש ואר :םהל רמא
.ןה :ול ורמא
."ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכנא" :ןהל רמא
.ןה "ול ורמא
'וכו "ךל היהי אל"
.ואל :ול ורמא
םילהת) "זע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" רמאנש 'וכו ואל ואל לעו ןה ןה לע ותוא ןינוע ויה ןכו
"...ןתי ומעל זע 'ה" רמאנש הרות אלא זוע ןיאו ('ח
הנהו .ףקות תלבקמ ,תורבדה תרשע שרדמב םרוקמש ,"ףסוי ץעה" ירבדב םינבה תוברע תועמשמ
ףרטצמ אוה "...השמ ונל הויצ הרות" קוספה תא ןנשל ,רבדל עדויה הז ןטק ליחתהשמ ,התע
םנטב ה"בקה השע" ה"בקה ןיבל םניב הלהנתהש "החיש" התואו .הנתינש תוברעה תא ששאמו
.תמשגתמו לעופל תאצוי "ומע םירבדמ ויהו תיכוכזכ

הרושב םינמנה םירחא םיברעמ - םינבה - םיברעה לש םתפדעהל סחיב ןיינעמ ןפ ריאמ ףסונ שרדמ
:שרדמה ןושל הזו ,הנושארה
(ילשמ) "ךערל תברע םא"
ה"בקה שקיבש העשבש ,הזל הז םיברע ויהש הרות ןתמ תעשב .רבדמ בותכה לארשיב
.הרותה תא ומייקתש םיברע יל ונת :םהל רמא לארשיל הרותה תא ןתיל
.ונב םיברע תובאה ירה :ול ורמא
ול ורמא תוולל ךלוהש ימל לשמ .ןמצעב ודמעיש יאוולו יל ןה ןיבייח :ה"בקה םהל רמא
ומצעב דומעיש יאולו ול רמא ,ול בייחש ימ תא איבהו ךלה ,ברע יל אבה
?ךל םיבייח ןניאש ןה ימ :ול ורמא
.תוקוניתה :םהל רמא
םיספתנ םתא הרותה תא םימייקמ ןניא םאש םכיתובא לע םתא םיברע :ה"בקה םהל רמא
?םהילע
.ןה :ול ורמא
.ךיקולא 'ה יכנא :ןהל רמא
.ןה :ול ורמא
."םירחא םיקולא ךל היהי אל" :ןהל רמא
.אל :ול ורמא
.ואל - ואל לעו ןה - ןה לע .םהילע םיבישמ ויה רובידו רוביד לכ לעו
(םילהת) "זע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" רמאנש .הרותה תא ןתונ ינא םכיפמ :ןהל רמא
,הרותה תא ולטבישכ ךכיפל (ט"כ םילהת) "ןתי ומעל זוע 'ה" רמאנש הרות אלא זוע ןיאו
"ינא םג ךינב חכשא 'וגו תעד ילבמ ימע ומדנ" רמאנש .םהילע םיספתנ םהינב םולשו סח
.('ד עשוה)
?ינא םג והמו
יתוא םיכרבמ תוקוניתה ויהש ,חכתשמ ינא ה"בקה רמא
.('ח םילהת בוט רחוש שרדמ)
יפכ םיברעכ תובאה לע םינבה לש םתפדעה .תובאה ינפ לע םיברעכ תוקוניתה תא ףידעה ה"בקה
םירמואכ "ונל הויצ הרות" רמוא רבדל ליחתישמ ,ןכאו .םתויקנו םתרוהט לשב איה שרדמב תראומש
."םינמאנ םיברע ונחנאו" - הפקתו הנוכנ ונתוא ךתריחב םלוע לש ונוביר"

דוסיו רקיעכ ותועמשמב קוספה תא שרפמ "השמ ונל הויצ הרות" קוספל ושוריפב שריה ברה
:בתוכ אוה ךכו ,תודהיב
,השרומ איה וז הרות ,רודל רודמ לארשיב השוריב רובעתש תימואלה האדוהה איה וז"
"...השוריב רבועה ירקיעה סכנה איה
."בקעי תליהק השרומ" - לארשי ללכל השוריב רבועה ירקיעה סכנה

:"הנושאר דמליש" קוספה תריחבל םעט ןתונ הרותל ושוריפב ן"במרה
,"השמ ונל הוצ הרות"
יכ .בקעי תליהקל השרומ היהת איה "השמ ונל הויצ הרות" רמאיו דימת אשיש םעטה
וניתובר ושרדו ,וערז יפמ חכשת אל יכ התוא ורמשיו הושרי בקעי ינב לכ םלוע תורודל
םיבר ולהקיש זומרל 'בקעי תליהק' רמאו 'בקעי ערז' וא 'בקעי תיב השרומ' רמא אלש
'ה לע םיוולנה םירגה םה ,וילע םילהקנה לכלו בקעיל השרומ םלועל הרותה היהתו םהילע
."ותליהק םלוכ וארקנו בקעי תיב לע וחפסנו ,ותרשל
"השמ ונל הויצ הרות" קוספה תריחבל הז רמאמב םהילע ונדמעש םימעטה תרוש תא םכסל ונאובב
:יכ וניאר דומילל ןושאר קוספכ

.דליה וננשמ ותודלי רחשמש יכוניח ינומא רסמ אטבמ הז קוספ .א

."םימשמ הרות ונל הנתינש ןמא תנומא" דליה לש ובלב שירשמ .ב

."םישנאבו םימיב ואובב" דליה לש ובל לע םתוחל ךופהי הז קוספ .ג

.תודהיה ירקיע תא ובוחב ןמוטו רצק קוספ .ד

.םיסחוימ וא םיטעמ תלחנ הניא .חקיו לוטי הצורה לכ ,לארשי ללכל השורי איה הרותה .ה

.הרות ןתמ תעשב ה"בקל הנתינש תוברע התוא שומימל ונב לשו באה לש תימצע תודע .ו

.הפישחבו יוליגב עייסמ ןושארה והרומכ אוהו ונבב הנומטה תלוכיב דמלמה-באה לש ותנומא .ז

ומאמ הליהת ,הרקיה ונתב תמשנ יוליעל שדקומ רמאמה


:תורעה


כ"ות ,'זי 'אב אתליכמ ,טר"קיו ,'גל ר"ומש ,'ב תובא ,'בע 'גנ ז"ע ילבב ,'ח ב"ב ימלשורי דוע ןייע .1
רוזח .המש הכרב ירפס ,'כ ארקיו

רוזח .121-130 'מע ד"נשת 'ח ךרכ "ונתשרומ" ךותב יוצמה יוצימ :ירמאמ .2