?רנבא רענה הז ימ ןב

זוזמ םיסנ

2-3 ב"סשת דמח הדשב

.ך"נתה ישרפמ לכ ושקתה קוספב
דודש רמאנ ז"ט קרפב ירה ?דוד תא ריכמ וניא לואשש ןכתי דציכ - רורב אוה קוספב ישוקה
לואש יניעב ןח אצמ דודש רמאנ ןכ ומכ ,הער חור וילע התרש רשאכ לואש תיבב ןגנמ היה
."רענה הז ימ ןב" התע לאוש אוה דציכ ןכ םא .וילכ אשונל ותוא הנימו

:הז ןיינעב ורמאנ םישוריפ רפסמ
רכומה דוד לש ותוהזו ומש רוריב הנניא הלאשהש ,ושריפ ק"דרו י"שר םהיתובקעבו 1ל"זח
הז טרפ עודמ ךא .ויתובא תובא םה ימ ,דוד לש וסוחי לע איה הלאשה אלא ,בטיה לואשל
?תילוג דגנ עירכמ ברקל בדנתמ דוד רשאכ ,וז העשב אקווד לואשל בושח
2 המוק הבג לואשש ףא לע ,דודל םלדוגב םימיאתמ וידמש האר לואשש ,ארמגה הנוע ךכ לע
ךערל הנתנו" לאומש לש ותאובנ תמייקתמ דודב אמש לואש ששח ןכל .ןטקה דוד תמועל היה
ערזמ אוה דוד םא קודבל רנבאמ שקיב לואש הז ששח ללגב .('חכ ו"ט קרפ) "ךממ בוטה
ךלמ ,ץרפ תחפשממ אב םא ,לואש רמא" :ל"זח ןושלב .ואל םא ,וינפמ שושחל ךירצו ,הכולמה
."היהי בושח - אב חרז תחפשממ םאו ...היהי

קר עודמ ."יתשלפה תארקל אצוי דוד תא לואש תוארכו" :אבה קוספב ןתינ הז שוריפל עויס
ןמזב ,אלא ?ברקל האיציה ינפל הכורא החיש םהיניב התייה ירה ,דוד לע לואשל רכזנ התע
אמש ששחה ותעדב הלע ,ברקה ינפל ונוחטב תא הארו ,ול םימיאתמ וידמש הארשכ ,האיציה
."ךממ בוטה ךער" אוה דוד

:הז שוריפב םיישקה
.םילימ לש םטושפכ אלש הלאשה שוריפ
ןכומה דחא בדנתמ אצמנ רשאכ ,לארשי םע לש תילרוג העשבש תעדה לע תולעהל השק
,יתימא טוירטפ אוה לואש .רבעב ול הרמאנש האובנ לע בושחי לואש ,ברקל תאצל
3םינזאמה ףכ לע םיאצמנ םימואל םיניינע רשאכ םיישיא םיניינע ברעי אלו
ררבמ וניא ברקה רחאל םגו ,ברקה ינפל לואש לש ותארוה עוציבמ קמחתמ רנבא עודמ
.לואש ינפל ומצעב ותוא איבמ אלא ,דוד לש ותוהז תא

תא ללכ וריכה אל רנבא םגו לואש ותעדל .ל"זחמ ךופה שוריפ שרפמ ,לאומשל ושוריפב ,לגס
ודמע ותעדל .דודו לואש לש םתורכיה רופיסל םינוש תורוקמ ינש םה ז"י-ז"ט םיקרפו ,דוד
רפסמה ז"ט קרפ 'א רוקמ :דודו לואש לש הנושארה םתשיגפ לע תורוקמ ינש רפסה ךרוע ינפל
.הער חור וילע התרשש העשב ועיגרהל לואש תיבב ןגנמ היה דודש
רשאכ ןכלו ,תילוג םע ברקה ינפל לואש תא הנושארל שגופ דוד ,ז"י קרפב ,'ב רוקמב וליאו
תא סינכהל טילחה ךרועה לגס תעדל .ינומלאה םחולה והימ עדוי ונניא לואש ברקל אצוי דוד
הדגא וז ז"י קרפ וליאו ,הנוכנהו תירוקמה אסרגה וז ז"ט קרפש בשחש םושמ ,תואסרגה יתש
לגס) ותוריעצמ דוע דוד לש ותרובג תא חבשל האבו ,דוד לש ונוטלש ימיב הרצונש ,תרחואמ
.(ה"לק 'מע

:לואשל ןתינ הז שוריפ לע
קרו ,עירכמ ברקל רכומ יתלב םדא וחלשי ,אבצה רש רנבא םגו ,לואשש ןכתי דציכ
.ותוהזו ויטרפ תא וקדבי ותאיצי רחאל
רפס ךותמ םיקלח תכיישמה ,תורוקמה תטיש תא תלבקמ הנניא תיתרוסמה תונשרפה
4.תונוש תואסרגו תורוקמל
'וכו וינפ ומכרכתנ ,(דודל םימיאתמ וידמש) ןכ לואש הארש ןויכ ."וידמ דוד תא לואש שבליו"
.(ב"כ לאומש שרדמ)
םגו ,ז"ט קרפ רפסמש יפכ ,דוד תא ריכה ןכא לואש ותעד יפל .םייניב ךרד עיצמ לאנברבא
תא חכש לואש ברקה רחאל לבא .וריכה לואש תילוג דגנ המחלמל ומצע תא עיצהו דוד אבשכ
רענה הז ימ ןב" רנבא תא לאוש אוה ןכלו ,הער חור וילע התרשש םושמ ,םחולה דוד לש ויטרפ
האר רשאכש רמול ןתינ ?הער חור לואש לע הרוש ברקל דוד אצוישכ אקווד עודמו ."רנבא
לש ותאובנב רהרהל לחה ,ואבצב הארש הממ ןפוד אצוי היהש ,דוד לש ברה ונוחטב תא לואש
רכזנש םעפ לכב וילע הרוש התייהש ,הער חור וילע התרש ןכלו ,"ךממ בוטה ךער" לע לאומש
קרו ,רבעב דוד תא ריכה לואש הז שוריפ יפל .דוד תא ריכה אל אוה ןכל .לאומש תאובנב
לש ושוריפ לע .וילע התרשש הערה חורה ללגב ותוא ההזמ ונניא אוה ברקל ותאיצי רחאל
,לואשל הנוע ונניא ךלמה רצחמ דוד תא ריכהש רנבא עודמ (ז"מק 'מע) לגס לאוש לאנברבא
5.עדוי ונניאש עבשנ אוהש אלא דוע אלו

איה הלאשה לגס יפל .ותוהז לע אלו דוד לש וסוחי לע איה הלאשה ל"זח יפל :םוכיסל
תעשבו ,ברקה ינפל דוד תא ריכה לואש לאנברבא יפל .דוד תא ריכה אל לואשו ,הטושפכ
.דוד תא ריכה אל ןכלו הער חור וילע התרש ברקה

יפל תולאשהמ קלח לע הנעיש ,לאנברבא לש וירבדל ךשמהב ,רחא שוריפ עיצהל הצור ינא
:םיבותכה טשפ
:שוריפל ונתוא ונווכיש תולאש רפסמ גיצנ
םיטרפ וילע תעדל ילב ברקל םדא וחלשי ואבצ רש רנבאו לואשש ןכתי םאה
.תורכה םהיניב התייה יכ הארנ ,םהיניב הלהנתהש הכוראה החישה יפל :דועו ?םיילמיסקמ
?ןכ ינפל אלו ברקל אצוי אוהש רחאל קר דוד לע לאוש לואש עודמ
רחאל םגו ,דוד לש ותוהז תא קודבל ,לואש לש ויתוארוה רחא אלממ ונניא רנבא עודמ
.לואש לש ויתולאש לע ומצעב הנעיש דוד תא איבמ אוה ברקה


לע םג .ז"ט קרפב רפוסמש יפכ ,דוד תא ריכמ לואשש חינהל ךירצ הלא תולאש לע תונעל ידכ
ןגנמה דוד תא ריכמ לואשש הארנ ,ברקה ינפל דודל לואש ןיב התיהש החישהש ,הדבועה יפ
וחלשי אל רנבאו לואשש רורב .םחולכ - ותוישיאב ינשה דצה לע ול רפסל ץלאנ דוד ןכלו ,רענכ
ותאצ רחאל עודמ ןכ םא .ותלוכיב םיחוטב תויהל ילבמו ,ותוהז תא תעדל ילבמ ברקל םדא
ןמזבש ,לאנברבא לש ותבושת תא תונעל ןתינ וז הלאש לע ?ותוהזל לאוש אוה ברקל דוד לש
.ברקל אציש םחולה ימ עדי אל ןכלו ,הער חור לואש לע התרש ברקל אצי דודש

?ןועגישב ףקתנ לואש ,ברקל אצוי דודשכ ,וישכע אקווד עודמ ןיבהל ךירצ
ןכ לואש הארש ןויכ :"וידמ דוד תא לואש שבליו" קוספה לע שרדמב תאצמנ ךכל הבושת
.(ב"כ לאומש שרדמ) 'וכו וינפ ומכרכתנ (דוד לע םימיאתמ וידמש)

.םיקומע רתוי םירבדל זמרכ שרדמה תא ריבסהל רשפאו ,וטושפכ שרדמה תא ריבסהל ןתינ
ףרחש שיאה ,תילוג דגנ םחלהל בדנתמש דיחיה אוה דודש לואש האר רשאכש רמול ךירצ
אוה .ומצעל דוד תא הוושה עגר ותואבו ,וחור זוע לע אלפתה ,םוי 40 ךשמב לארשי תוכרעמ
לש ותאובנ תא ול הריכזה וז הבשחמ .הז ברק תואצותמו תילוגמ וששחבו ונויפרב ןיחבה
אבינ וילעש שיאה תא דודב האר דימו ,"ךממ בוטה ךערל" הכולמה תרבעה לע לאומש
הרוש התייהש הער חורב ףקתנ דימ - התומיא תא הארו ,וז האובנב רכזנ לואששכ .לאומש
.ז"ט קרפ זמורש יפכ ,לאומש לש ותאובנב רכזנ היהש םעפ לכב וילע

הרס 'ה חורו" רמאנ ד"י קוספבו ."האלהו םויהמ דוד לא 'ה חור חלצתו" רמאנ ג"י ז"ט קרפב
םעמ התרסה ןיבל ,דודל האבש 'ה חור ןיב רשק שי ."'ה תאמ הער חור ותתעבו לואש םעמ
תא םייקמה רחא שיאל הרבע ותוכלמו ,םת ונמזש שיגרה לואש .דוד חשמנש עגרב לואש
,ברקתמ האובנה תומיאש לואשל ריכזהש והשמ עריאש םעפ לכב ןכלו ,לאומש לש ותאובנ
דגנ ברקל תאצל זעמה ינומלא רשאמ רתוי האובנה תומיא לע זמור המו .הער חור וילע התרש
דודש ןיבה לואש עגר ותואב ןכלו .תודחוימ תושקב אללו ששח אלל ינתמיאה רוביגה תילוג
ותאיצי תא הארש העשב אקווד הער חורב ףקתנ אוה - לאומש אבינ וילעש שיאה אוה
.דוד לש החוטבה

.רנבא תא לאוש אוה ןכלו ,ינומלאה םחולה לש ותוהזו ומש תא חכש העש התואב
וינפל ןגניש ידכ דוד תא שפחמ לואש אמש ששח ,הער חור לואש לע הרושש הארש רנבא
לכוי אלו ,תילוג דגנ ברקל אצוי ,"ישיאה ואפור" ,דודש לואשל רמול ששח ןכל .ותוא עיגריו
.ברקב תומל םג לולע אוהו ,וילא אובל

הביסה .עודמ עדוי ונניאו ןיבמ ונניא לבא ,ברקל אצויה שיאה לא רשק שיגרמ לואש
לוכי וניא אוה הערה חורה ללגב .לאומש תאובנ תא תמאמ אוהש השגרהה איה תיתימאה
דוד תא שפחמ טושפ לואשש בשוח רנבא .תיתימאה הביסה תא תעדלו םיטוחה תא רבחל
עיגרהל ותוסנב ,רנבא .תוכייש שיגרמ אוה וילאש םחולה רענה תודוא לאוש אוה ןכלו ,ןגנמה
עבשנ רנבא ,וירבד תא קזחל ידכו .דוד אוה םחולהש תורשפאה תא ונממ קיחרמ ,ךלמה תא
.רענה והימ עדוי ונניא אוהש

ופדרשכ :ךכל החכוה .ברקהמ דוד לש ובוש רחאל דע ךשמנ לואש לש ונועגשש חינהל ךירצ
חקול לואש ד"י קרפב וליאו .ףדרמב קלח חקל לואשש רכזנ אל ,םיתשלפ ירחא לואש ילייח
.וילכ אשונו ןתנוי ידי לע ברקב ךפהמ שחרתמש רחאל דימ וילייח לע דוקיפה תא

לואשש בשוח רנבא ?תאז השוע אוה עודמ .לואש ינפל דוד תא איבמ רנבא ןוחצינה רחאל
ובצמש ,לואש .ותוא עיגריו וינפל ןגניש לואש ינפל ואיבה ןכלו ,ותוא עיגריש ןגנמכ דודל קוקז
ריכזהל ךרוצ האר דודו ,ותוהזל ותוא לאש ןכלו ,םחולה דוד תא ריכה אל ,רפתשה אל ןיידע
.לואשל דוד תא חלשש הז אוהו ,לואשל בטיה רכומ היהש ויבא ישי תא לואשל
דע ,םינוש םיעצבמל ותוא חלושו ולצא ותוא ריאשמ אוה ןכלו ,לואש תא עיגרמ דוד לש ואוב
.םישנה תריש רופיס עיגמש
...ךלמה לואש תארקל ...יתשלפה תא תוכהמ דוד בושב ,םאובב יהיו" רמאנ םישנה תריש לע
."ויתובברב דודו ויפלאב לואש הכה ןרמאתו
ותוא חלוש ,התיבה בושל ול ןתונ אל לואש .דוד שפנב רשקנ ןתנוהיש רמאנ הז קוספ ינפל
יתמ .וילייח יניעבו לואש יניעב ןח אצומ דוד .דודג דקפמל ותוא הנממו ,תונוש תומישמל
?םישנה תריש השחרתה
דוד תא בבחי לואשש ריבס אל ,תילוג לע דוד לש ונוחצנ רחאל דימ השחרתה הרישה םא
חורב יורש היה לואש יכ ןבומ וניא "לואש תארקל ואציו םאובב" בותכה .דקפמל ותוא הנמיו
םחולה דודל העדצה דעצמ ךרע לואשש רמול ךירצ ןכל .םיתשלפ דגנ ברקב ףתתשה אלו הער
אוה םהבו ,םינוש םיעצבמ לע דוקיפ לביק דוד הז ןמז קרפב 6.תילוג לע ןוחצנה רחאל
דוד תא החבשש ,םישנה תריש תובקעב דודל לואש ןיב ערקה עריא העדצהה ןמזב .חילצה
וילע התרש עודמ ןיבהל לואש לש ויניע תא חקפ הארנכ הז ריש . 7לואש לש וכרעב הדירוהו
ךער" לע לאומש תאובנ תא תמאמה אוה דודש לואש ןיבהשכ .ברקל דוד תאיצי ןמזב הער חור
ןגנמכ ודיקפת תא אלמל בשח דודשכ .ודצל דוד לש ותוחכונ תא לובסל לכי אל ,ךממ בוטה
.דוד לע תינחה תלטה ידכ דע לואש לע הערה וחור תא לידגהו הביל אוה "עיגרמו אפרמכ"
תא הריבגה איה ,העיגר ול איבת לואש לצא דוד לש ותוחכונש םוקמב :תורצויה וכפהתה זאמ
לטבלו וגרוהל ידכ ופדורל לחהש אלא דוע אלו ,וילעמ וקיחרהל ץלאנ אוה ןכלו ,הערה וחור
,ופילחמ אוה דודש קפס לכ ונממ הריסה דוד תא גורהל ותלוכי יא .לאומש לש ותאובנ תא
תכלממ ךדיב המקו ךולמת ךלמ יכ יתעדי התעו" :הדומ אוה ןכאו ."ךממ בוטה ךער" אוהו
ךולמל דיתע דודש הרכהה רחאל םג ,החונמ ול הנתנ אל הערה חורה ךא (א"כ ד"כ) "לארשי
.וייח ימי לכ וירחא ףודרל ךישממ אוה וירחא

:קרפב םיישק רפסמ בשיימ הז שוריפ
.דוד לש וייוהיז רסוח ,םטושפכ רענה הז ימ ןב םילמה תא שרפמ - א
ז"י קרפל ז"ט קרפ ןיב הריתס ןיאו ,ברקל ותאיצי ינפל דוד תא וריכה רנבאו לואש - ב
.,תונכהה ןמזב אלו ,ברקל ותאיצי רחאל דוד תודוא םיטרפ לאוש לואש עודמ - ג
.רענה לש ותוהז תא ררבל לואש תארוה תא עצבמ ונניא רנבא עודמ - ד
ויטרפ תאבהב קפתסמ וניאו ,לואש ינפל דוד תא איבמ רנבא ברקה רחאל עודמ - ה
.םיישיאה
.ז"י קרפ ףוסב אלו ח"י קרפב הרכזוה םישנה תריש עודמ - ו:תורעהו"ע תומבי .1
('גכ 'ו קרפ) "הלעמו ומכשמ םעה לכמ הבגיו" רמאנש ומכ .2
ןוחצינ ענמנ ואטח ללגבש ןתנוי ונב תא גורהל ןכומ אוה .א :ולש תויטוירטפל תואמגוד רפסמ.3
.ג ('חכ-'זכ 'גכ) םיתשלפ תשילפ ללגב דוד ירחא ףודרמ קיספמ לואש .ב .םיתשלפ לע טלחומ    
.וינב םע דחי תומיש עדוי אוהש ףא לע עובלגב ברקל אצוי לואש    
השק ינש דצמ .םיקרפה ןיבש תוריתסה לכ תא טעמכ תרתופ וז הטישש תודוהל שי .4
ןיבהל תוסנל ךירצ ןכלו .םיקרפה ןיבש תוריתסה לכ תא האר אל ךרועהש תעדה לע תולעהל    
.ל"נה תוריתסה תא בשיו ןיבה ךרועה דציכ    
לע ורעצל אלש ידכ" לואש לש ויתולאש לע הנע אל רנבאש ריבסמ (ה"נ ז"י) ארקמ תעד .5
.רחא שוריפ איבנ ךשמהב .יתעד יפל שלח הז רבסה "ונורכז תשלוח    
:רדסה יפל אל ורמאנש םיטרפ דוע םנשי .6
.ברקה רחאל ובתכנו ברקה ינפל ורמאנ ו"נ-ה"נ םיקוספ .א    
ידיב התייה םילשורי ירהש ,ןמז רחאל התשענ יאדוב םילשוריל יתשלפה שאר תאבה .ב    
.לואש לא רנבא םע דימ חקלנ אוה ירהש ,ולהואב וילכ תחנה ןכו .תע התואב יסוביה    
לואשש דועב ברקל םילייח תובבר ףוסאל לגוסמ דודש םישנה תנוכש שרפל רשפא .7
ירחא ופדר לואש ילייח תילוג תומ רחאל וניאר וז תלוכי .םילייח יפלא קר סייגל חילצמ    
,לואשב העגפ וז תלוכי .וילייח יניעב ןח אצומ דוד ןכמ רחאלו .ףוחה תלפשל דע םיתשלפ    
."ךממ בוטה ךער" אוהו ,ופילחמ אוה דודש ול התארהו    
            חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לפרשנות בתנך