םיירנילפיצסידרטניאה םינימה תעבש

ןהכ-דמלמ םימחר ר"ד

2-3 ןויליג ,ט"נשת ,"דמח הדשב"


:המידקמ הרעה
,הירוטסיה :ןוגכ) תעד םוחת ,הארוה עוצקמל ןווכמ הז רוביחב 'הנילפיצסיד' חנומה
לכ לש הנבמה .הימדקאבו ךוניחה תכרעמב לבוקמה ('ודכו הקיסיפ ,לארשי-תבשחמ
יכרדו רמוחה ןוגרא ,םינכת ,םיללכ ,תורטמ ,תונורקע ,דוסי תוחנה לע תתשומ הנילפיצסיד
.הכרעה
.ימוחת-ןיב = יראנילפיצסיד-רטניא
.ימוחת-בר =יראנילפיצסיד-יטלומ
לש לוציפה .תוימוחת ןיב הארוה תושיגב תוניינעתהה תרבוגו תכלוה תונורחאה םינשב
ורצי ,םייפיצפס םימוחתב תוחמתהה תקמעהו תועוצקמ לש בר רפסמל עדיה םלוע
וז העפות .ועגנ אל הזב הזו (תעד ימוחת) תונילפיצסידה ןיב (הציחמ ןיעמ) הימוטוכיד
השחרתה וז תוחתפתה .הנוילעה הביטחב םינושה תועוצקמה תארוהב דחוימב הפירחה
"זכרמה אשונה" תטישב םיתיעל םידמול וב ידוסיה ךוניחב וליפאו םייניבה תוביטחב םג
םיתיע ,וזמ וז תונילפיצסידה תולדבנ םיימדקאה תודסומה תעפשהב ."הדימלה דוקימ" וא
םירועיש תנפוא תרדוח הלחה ךרה ליגב םג .התוערל תחא תורדזימו וזל וז תורכונמ
.'ודכו הקיסומב ,ןושלב ,הקיסיפב ,הקיטמתמב

רבעב .תיביטרגטניא ,תיטסילוה תיראנילפיצסיד-רטניא הסיפתל הרזח תללוחתמ הנורחאל
תעד ימוחת םתארוהב ובליש יעבט ןפואב רשא "תולוכשא יבר" םיכנחמ ויה קוחר אלה
בקע םויכ םלוא .החרוא בגאו יביטיאוטניא ,ינטנופס ןפואב ושענ םירבדה .םינוש
.דבלב יפיצפסה עוצקמב איה תודקמתהה ,תושדחה םידומילה תוינכת רואלו תועצקמתהה

הנורחאל .תודהיה יעדמב ףאו חורה יעדמב ,האופרה ,עדמה םלועב תשחרתמ וז העפות
ןיבש םיקשממהו תוקיזה ,תודחאה ,תונללוכה ,תומלשה תייארל העונת תחתפתמ
.םינושה תועוצקמה

תוינכת דדועו חפיט ךוניחה דרשמו ,הדשב הלחה םישדח םייביטרגטניא םיאשונ תחימצ
םידחוימ םיתווצ ומקוה םידומיל תוינכת ףגאב .תוירנילפיצסידרטניא ברל ,תוידוחיי
.םימיגדמ הדימל ירמוחו ל"ת ןיכהל םדיקפתש

:תירויצ ךרדב תונילפיסיד ןיב רושיק לש םילדומ
:תויורשפא שמח לע רבדל רשפא ינורקע ןפואב
תרשרש .1
תישמש תכרעמ .2
ספיספ .3
תבורעת .4
.תבוכרת .5

רושק (הנילפיצסיד) קושיח לכ רשאכ תונוש הייאר תויווזמ דמלנה אשונ םייק - תרשרש .1
ימוחתשכ תיראיניל איה תועוצקמה ןיב הקיזה .וירחאלש קושיחבו וינפלש קושיחב
.םיילמינימ םה הפיפחה

,י"א לש הירוטסיה ,י"א לש היפרגואיג :רדסה י"פע י"א ידומיל דמלל רשפא :אמגודל
ידי לע תישענ םוחת לכ תארוה רשאכ .ארקמב י"א ,לארשי תבשחמ ,י"א לש היגולואכרא
.םירומה ןיב שארמ םואת אלל רחא הרומ

וביבסמו רכומ עוצקמ :ירק ,תרכומ הנילפיצסיד איה אצומה תדוקנ - תישמש תכרעמ .2
.םוקמבו ןמזב ,תוהמב וילא םירושקה םיחרי

,תואלקח - ןוגכ םיבורק "םינייוול"מ עדימב אשונה רוטיעו ארקמ תארוה :אמגודל
.'וכו ןושל ,יגולואיכרא ,תונמוא

רדס אלל םיביכרמ יונבה ('זטנומ) ףרצמ תרוצב יונב בלושמה אשונה רשאכ - ספיספ .3
.תחא המלש הנומת םירצויה תויופידע

'זאלוקמ יונב תויהל לוכי "דבכל הבוחהו דובכל תוכזה" יתנשה זכרמה אשונה :אמגודל
תונילפיצסיד וא ,(םיבשחמ ,הקיסומ ,עונלוק) םילכ תויהל םייושע ובש םיטננופמוקהש
.('וכו םיסומינ ,ידדה דובכ ,דליל דובכ ,ילמרופ דובכ) םיאשונ וא ,(תודהי ,תוחרזא ,תורפס)

תונטק תודיחיל תקרפתמה הנילפיצסידה לש רכיהה ינממס םימלענ הז לדומב - תבורעת .4
.ימונוטוא אוה רורפ לכ רשאכ היצמרופניא לש תורבטצה תמייק וז תבורעתב .רתויב
תולעפתההו תוירוקמה ,חוחינה בקע םידימלת לע הדוהא ןוכנ ןומזתבו ןובנ ןונימב תבורעת
.הזל הז םיטנגמ יטנא םה הרואכלש םירושיקה ןמ

.תרושקת ידומילב אוהש לכ אשונב טרס תנכה :אמגודל

ידכ ךות תחא השקימלו הביטחל תוכפוהו תודיחיה לכ תוכתינ הימיכב ומכ - תבוכרת .5
הנבמ ,םקרמ תלעב השדח תוהמ תרצונ .הדיחיו הדיחי לכ לש תינושארה תוהזה דוביא
חינהל שי .השדח הרוצ תושבולו הרוצ תוטשופ תונילפיצסידה .ןיטולחל םישדח רכיה יוותו
.שדח טרימולגנוקב ביכר הווהת בושש תרכומ הנילפיצסידל דיתעב ךפהית וז הרוצש


םינימה תעבש

,םינמיס םהב ןתונ היהש הדוהי יבר לש וכרדכו ,ןורכיזה םע ביטיהלו ןזאה תא רבשל ידכ
:םינימה תעבש תועצמאב ימוחת-ןיב בוליש לש םינושה םילדומה תא ןייפאל עיצמ ינא
.שבדו ןמש-תיז ,ןומיר ,הנאת ,ןפג ,הרועש ,הטח

םירגרג םיאצוי וידדצמ רשאכ "הנק" יורקה יזכרמ ריצ אוה הטיחה הנבמ - הטיחה .1
הנשיו ,בר אל ןכראש תורעשה םה אלה ,םינעלמ תלעב הטיח הנשי .ץומב םיפוטעה
.םינעלמ תרסח הטיח

םירשקה וא תואמגוד םה םירגרגהו ,ארקמ :המגודל ,הנילפיצסידה אוה ,הנקה ,ריצה
ריצהמ תוטסל םעפ ידימו תומש תשרפ תא דמלל ןתינ .יזכרמה תעדה הנבממ םיפעתסמה
תא ראתל ,(הירוטסיה ,היגולואכרא) םיאצממ יפ לע םירצמה לש םייחה חרוא לע דמללו
(תורפס ,ןושל) םילימ לש ןשרוש לע חחושל ,(הקיסיפ ,היפרגואיג) סולינה ימיממ היקשהה
תויטסה .םיפודש וא םיאלמ ,הזמ הז םיקחורמ וא םיפופצ תויהל םילוכי ולא םירגרג .'וכו
,רקיעה ןמ תוקחרתמה תוקומע תויטסמ רהזיהל שי ךא תובושח ןה תוכומס תונילפיצסידל
אהי המ הרות"ו ,הפיטעב ,עקרב ידמ רתוי םיקסועו ארקמ םידמלמ םיתיעל .הנקה ןמ
"?הילע

תא ךושמל שי ןכיה דע לוקשל שיו תויטסה תכראה ןיעמ ןה ,תורעשה ןה אלה ,םינעלמה
רחאל יזכרמה ריצה לא רוזחל םימעפל השק המכ דע םיעדוי ארמגה ידמול .ןעלמה
.ויהיש לככ תויטנוולר ויהיו תויביטאיצוסא תויופעתסה

,הטיחה ישרושש ןיינעמ (40,אל בויא) "חוח אצי הטיח תחת" םיתיעלש הפצ בויא רבכ
אל הנק לע הטיחה םהידעלבו עקרקב רודחל םיקימעמ (הנומא ,תויונמוימ ,דוסי ינבא)
תוכרב ,ימלשורי) "...המא םישימח ץראב ןיעקוב הטיח ישרוש" :ורמא ןאכמ .הביצי היהת
.(ד"י הכלה ,ט"פ

תלובישה ריצש ךכב הנממ הנוש ךא יללכה הנבמב הטיחל המוד הרועשה - הרועש .2
,(תירוט-שש) תירוט בר הרועש הנשי .םירגרג לש רתוי תוחופתו רתוי תולודג תויומכ אשונ
לשמ רתוי םיכורא ללכ ךרדבו םיננושמ םינעלמה .המודכו תירוט וד ,תירוט עברא הנשי
בר אוה םיקישמ תועוצקממ עדימה תומכ ,הרורב דומיל תועוצקמל היגולנאה .הטיחה
.יולג וניאו רתסומ םאה עוצקמש ךכ ידכ דע

,הנקה ,ריצה ."הכונח תורנ" :אשונה ,הקיטמתמ עוצקמ תדמלמ הרומש חיננ :המגודל
תורוצ - ןוגכ ןווגלו ןיינעל יושע םינוש "םיירוט" םיאשונב ריצה דופיר .8 רפסמה דומיל אוה
(םיניד) תורנה תקלדה רדס ,(הקיסומ) תורנ לש היינמ שי ובש ריש ,(תונמוא) תויכונח לש
.(לעפמב רוקיב ,הכאלמ) תורנ תיישעתו

ךומנ ולש הנקה .םיקיבדו םיכורא וינעלמ ,"ריעש" אוהש הז חמצ לע דיעמ 'הרועש' םשה
.אזימרב אמיכחל ידו ,הטיחה ומכ ץומב םיפוטע םניא וירגרג .המדאל בורקו הטיחה לשמ

עוצקמ לכ .תועוצקמ לוכשאל ולישמהל רשפאש םיבנעה לוכשא אוה ןפגה רקיע - ןפג .3
םהיניבו (תינוציח הפילק) גזה ותוא ףטוע ,(ןיערג) ןצרח וזכרמבשכ ומצע ינפב דמוע
.המולפב ינוציחה וקלחב הסוכמ גזה .הפיצה

הנשמ) םהיצקועב םיגיספה לא םירשוקמו הזב הז םיעגונ (תונילפיצסידה) םיבנעה
הזל הז ףתכ םינתונ ולא םיגיספ .("םיבנעמ הנקירש לכשא לש הגיספ" :ה"מ א"פ ןיצקוע
,הזל הז םיבורק יעבט ןפואבש תועוצקמ םנשיש ןבומכ .תיזכרמה הרדשה לא םירבחתמו
הקיסיפה בנעל בורק היהי הימיכה בנע ,היפרגואיגה בנעל קובד הירוטסיהה בנע לשמל
לע תחא לכ תורמושה תונילפיצסיד לולכמ לש לדומ אוה םיבנעה לכשא .הקיטמתמה וא
תונילפיצסיד לש ןתוחכונב תדבכתמ ךא ,הלש יאמצעה תעדה הנבמ ירק ,הלש הימונוטואה
.הביבס תורחא

:תואבה תונילפיצסידהמ בכרומש םיבנע לכשא תרוצב י"א ידומיל דומלל רשפא :המגודל
.'וכו הלכלכ ,הרבח ,הירוטסיה ,לארשי תבשחמ ,הקינטוב ,היפרגואיג ,היגולואכרא ,ארקמ
,לוכשאה לע תונגמה תוחרפתו םילע ,תונקונקב תדפורמ לןכשאה לא ךרדהש חכשינ לב
םינומו םרכה תדובעב דיפקהל םיעיצמ ל"זחש ירה ןניקסע הרופאטמב םאו .ןיבי ןיבמהו
ז"ישת ,הדסמ ,יארקמה חמוצה םלוע ,סקילפ .י :ןייע) ירפה תחבשהל תולועפ םיעבראכ
. (22 'מע

תודורפמ בכרומה ינרשב קלח תפטועה הפיצ ןיעמ אוה הנאתה ירפ הנבמ - הנאת .4
המל לשמ .הפילק ידי לע םימחותמה עדימ תוסיפ יפלאב ןאכ רבודמ וניניינעל .תודורפ
סרטניא וא ילכב םיפוטעו דחי םירבוחמה תויצמרופניא לש םיסיסרל ?המוד רבדה
.ירנילפיצסיד-הטמ

יטירפ יפלא ."ונלש הנוכשה" ןוגכ ,אוהש לכ ילאוטקא אשונ לע ואדיו טרס תנכה :המגודל
תרוזפת תא םישבגמו םידכלמ ,םיפטוע ,םינגראמ םידימלתהו הנוכשב םירזופמ עדימה
.הנאתה לש הפיצה אוה אלה ,הטעמ ךותב תאזה היצמרופניאה

לכאי הנאת רצונו" ליחבתשמ אלא הגפ הנדועב הנאתה תא חותפל אלש חיגשהל יואר
.(18 ז"כ ילשמ) "הירפ

תבכשב םיפוטעה םיניערג םנשי :ךכ אוה ורקמה לא ורקימה ןמ ןומירה הנבמ - ןומיר .5
קד םורקב הפוטע הצובק לכשכ תוצובקב הזל הז םיקובד םיניערגה .םהילע הנגמה םיאת
רתכו הבע הפילק הפיקמ ןלוכ תאו תורוגמ רפסמ ונשי ןומיר לכ ךותב .הרוגמ רצויה ןבנבל
.(ל"זח ןושלב קרשמה)

קרשכ וזל וז תוקשונה (תורוגמ) תונילפיצסיד רפסמ ןנשיש איה ןומירה הנבמל היגולנאה
םינפ הנשמ-תודרפה ןנשי (הרוגמ) הנילפיצסיד לכ ךותב םג ךא .םהיניב דירפמ קד םורק
.םינושה תועוצקמה תא תדכלמה תרגסמה ,םוחתה איה השקה הפילקה .תויעוצקמ
-יטלומ הנבמ םצעב איה תחא הנילפיצסידל םויכ תבשחנש היפרגואיגה :המגודל
,היגולוטמילק ,היגולופרומ ,היגולואיג :תואבה תורוגמהמ יונבה (ימוחת בר) ירנילפיצסיד
.הקיטילופו הימונורטסא ,היגולופורתנא ,הלכלכ ,הקינטוב

ןומיר דחאה םילדומ ינש רייצל רשפא .לארשי תבשחמ עוצקמה תא המגודל חקינ
לכב רשאו 'וכו הירוטסיה ת"וש םיניד ארמג הנשמ ך"נ הרות :םה וכותבש תורוגמהש
ויתורוגמש ןומיר אוה ינשה לדומה .הנומא ירקיע םירוזש (תועוצקמ) תורוגמה ןמ תחא
לדומה .תורחבנ תויגוס ,הכלה ירפס ,םידוהי םיפוסוליפ םיבתכ ,תוגהו הבשחמ ישנא :ןה
.ימוחת ןיב אוה ינשה לדומהו ימוחת בר אוה ןושארה

"קרז ותפילק ,לכא וכות ,אצמ ןומיר" רמאנ וילעש ריאמ יבר ומכ גהננש יוארש ןבומכ
(ב ה"פ ןירדהנס אתפסות) ...םינומיר יפילקבו היבוקב קחשמכ ו"ח אלו (ב"ע וט הגיגח)

אוה ירפה לש הנבמה .האופרלו הכיסל ,לכאמל ,רואמל שמשמ תיזה עודיכ - תיז .6
.הלשבהל םאתהב ןמש האלמ הפיצו ,(ירפה לקשממ 30%-כ) ערזה תא ללוכה ןיעלג

,תורטמה ולא :הרפמהו השקה קלחה הזכרמבש הנילפיצסיד לש לדומ ןאכ שי הרואכל
תא וניניינעל תגציימה השימגה הפיצה הפיקמ השקה ןיערגה תא .סובליסהו תויונמוימה
.םירויאהו תואמגודה ,םינכתה

םירמוא ךכ לע .רהציה ,ההובג תוכיא לעב ןמש תקפה תרשפאמה וז איה הבוט הארוה
,טבחנו תיזה ןמ ותוא ןידירומ כ"חאו ,ותוא ןירגרגמ ונליאב אוהש דע הזה תיזה" :ל"זח
כ"חאו ,ותוא ןינחוט כ"חאו ,ןחטמב ותוא םינתונו ,תגל ותוא ןילעמ ותוא ןיטבוחשמו
. (ול השרפ הבר תומש) "ןנמש תא ןינתונ כ"חאו םינבא םיאיבמו םילבחב ותוא ןיפיקמ

,תורפס ,הירוטסיהמ .דיחא ,דחא ןמש תרצוי (תועוצקמ) םיתיז רפסמ תכירד :המגודל
בבוסמל הביס ןיב רשקה הז ,"תיתביס הסיפת" קיפהל רשפא ...ארמג ,הקיטמתמ

ןיינעמה קלחה .בלול ןזכרמבשכ םירמת תופכ ושארב .קלחו הובג עזג שי רמתל - רמת .7
.םירמתה ,תוריפה םיחתפתמ םהילעש םיטיברש םיאצוי דבכמה דימ .תורפה דבכמ אוה
םילצפתמ ונממ תעדה ימוחת תא רבחמ ירנילפיצסיד-רטניאה קלחה אוה דבכמה די סיסב
אוה הז לדומ .תועוצקמה = םירמתה םילדג טיברשה לעו ,םיאשונה ונייה ,םיטיברשה
= רמתה ירפ איה םויסה ,העגהה תדוקנו תימוחת ןיב איה אצומה תדוקנש ךכב דחוימ
.(תיביטקודד השיג) הנילפיצסיד

היעבה רודימו ןוימ תועצמאב שלוג הרומה (דבכמה די) הנידמב תרוצב הנשי :המגודל
אשונה רוקמ תא תוארל ןתינ תינמז וב ,(םירמתה תוריפ) תעד ימוחת לא (םיטיברשה)
הזחא רמתב הלעא" רמאנ ךכ לעו םינסנסה םה ולא .תעד ימוחתל ותדרפה תאו
ולכאיש ידכ" לבבב םירמתה יוביר לע ל"זח ירבד תא ריכזהל יאדכ .(ש"הש) "ויניסנסב
."ךייד לכא שבד תאצמ" ילשמ לעב ירבד תא חכשנ לא ךא "הרותב וקסעיו םירמת

.ןכשמה הנבממ יומידב רמאמה תא םותחל הסנא ןניקסע ארקמה ןמ םייומידב םאו
ןהידעלבש 'וכו תופש ,הביתכ ,האירק :דוסיה ינבא המה אלה - ףסכ ינדא ויה ןכשמב
תוביצי לע רומשל ולכויש ידכ ,ףסכמ ,םידבכ תויהל םיבייח םינדאה .דומלל רשפא יא
.(תונילפיצסידה) תועוצקמה

םיחירבב םתוא רבחל רשפאו דומילה תועוצקמ םה ולא ,םינדאב םיבוחתה םישרקה
םיכרע םינפהל ידכ יוצרה אישה םלוא .(תוימוחת בר) תועוצקמה תא םירבחמה םיינוציח
ןוכיתה חירבב אוה הינומרהו תועמשמ ,תוהמ םירצויו תונילפיצסידה לכב םירוזשה
.ןכשמה הנבמל תוביציו רשק ,ןסוח ןתונה אוה .םהלש הבילב ,םישרקה ךותב לחשומה
לע/ (והיעשי) "'ה תאריב וחירהו הרובגו הצע חור ,המכחו תעד חור ,'ה חור וילע החנו"
.ונידימלת