דוד תוליפת יפל הבושתה

אנ םילהת

השמ לחר

4 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,דמח הדשב


?הבושתה יהמ
אלש ובילב רומגיו ,ותבשחממ וריסיו ואטח תא אטוחה בוזעיש איה ,הבושתה יהמו
."'וגו ...וכרד עשר בוזעי" :רמאנש ,דוע והשעי
אלש תומולעת עדוי וילע דיעיו "יתמחנ יבוש ירחא יכ" רמאנש רבעש לע םחנתי ןכו
...ובילב רמגש ולא תוניינע רמולו ויתפשב תודוותהל ךירצו ...םלועל אטחה הזל בושי
. "... בהז יהולא םהל ושעיו הלודג האטח הזה םעה אטח אנא" אטחה תא טורפל ךירצו
הקדצ השועו םינונחתבו יכבב 'ה ינפל דימת הברה קעוצ בשה תויהל ,הבושת יכרדמ
(ד-ב ,ב הבושת ם"במר) ...וחוכ יפכ
דקמתנש ינפל ךא .א"נ םיליהתב דוד הדוותהש יודיוב םייוצמ ם"במרה הנומש ולא םירקיע
.ולש ירוטסיהה עקרה תאו רומזמה תרתוכ תא הליחת ןחבנ ,םהב
.(ב:א"נ) "עבש-תב לא אב רשאכ איבנה ןתנ וילא אובב ..."

הריבע תררוג הריבע
ךילהת תא תוארהל איה טוריפה תמגמ .טורטורפב אטחה ראותמ בי-אי םיקרפ 'ב לאומשב
.הריבע תררוג הריבע תניחב ,אטוחה םדאה לש ותורדרדתה
:דבכה לא לקהמ דוד יאטח תא גרדמ (123-124 'מע "דוד תוכלמ") ,לאיסרג השמ
."םכניע ירחא ורותת אלו" יוויצה לע רבוע ךכבו ,היארב לשכנ דוד
."ךיער תשא דומחת אל" רתוי רומח אטח וירחא ררוג אטחה
איהו ,"ףאנת אל" לע רבוע ךכבו ,עבש-תב םע בכוש דוד :השעמ הירחא תררוג בלבש הדמח
.שיא תשא
ןכלו ,תאז ענומ הלועפ ומיע ףתשל הירוא לש ובוריס ךא ,השעמה תא ריתסהל הסנמ דוד
."חצרת אל" לע רבועו ,ןומע ינבב המחלמב ותומ לא הירוא תא חלוש אוה


."שרי םגו חצר" ךכבו ,השיאל עבש-תב תא דוד חקול הירוא תומ רחא
לגלגתמו ,טועפ השעמב ליחתמ אטוחה :אטחה תוחתפתה לש הקימנידה .השעמה רופיס ןאכ דע
.תחש רובל דע

ואטחב דוד תרכה
"'הל יתאטח" :הרצק דוד תבוגת ,שרה תשבכ רופיס י"ע דוד תא חיכוהל חלשנ איבנה ןתנ
,א"נ רומזמב תוארל שי ןכ לע ,הליחמלו החילסל השקב העיפומ אל הז קרפב .(גי:בי ב"מש)
.לאומשב קרפה לש וכשמה ,יודיווה עיפומ וב
א"נ רומזמב םג .הבושתה ךילהתב בושח רקיע איה האדוהו אטחב הרכה .ואטחב ריכמ דוד
.('ה:א"נ) "עדא ינא יעשפ יכ" :אטחב האדוה ונא םיאצומ
א"נ רומזמבו ,"'הל יתאטח" רמאנ לאומשב :'ה יפלכ אוה אטחהש ןויערה עבומ תומוקמה ינשב
םדאה :'ה יפלכ אוה השעמל ךא ,הירואו עבש-תב יפלכ היה אטחה ('ו:א"נ) "יתאטח ךדבל ךל"
עדויו הפוצה לאה לש ותואיצמ עגרל חכוש אוהו ,האור ןיע ןיאש ובשוחב השעמ השוע אטוחה
.לכה
וניא ,השרפה תא קיתשהל באוי םע ףתושמה ונויסנ ןכו ,הירואמ וישעמ ריתסהל ויתונויסנ
.חילצמ
.('זכ:'אי ב"מש) "'ה יניעב דוד השע רשא רבדה עריו" אובל הרחא אל 'ה תבוגת

שנועה
,םולשבא ,ןונמא ,דליה) וידלימ העברא תומ ,דוד לש השינעה ךילהת ליחתמ ךליאו ןאכמ
.וחבטו הש בנוג ןידכ ('ו:'בי ב"מש) "םלשי םייתעברא" ומצעב אוה ץרחש ןידה פ"ע ,(הינודא
הדימ דגנכ הדימו ,תכשוממו השק השינע ,הכמ רחא הכמ אלא ,תחאב אב אל שנועה
.(ירכב ןב עבשו םולשבא :ותוכלמב תודירמ ;ןומראה גג לע דוד ישגלפ םע בכוש םולשבא)
ןנולתמ וניאו ,הלעמ יפלכ ןעוט וניא ,דרמתמ וניא אוה ךא ,אושנמ םישק םישנועב שנענ ,דוד
.ןידה תא וילע קידצמ אוה .ולרוג רמ לע
ועדויב ,הבהאב ןירוסי לבקמ אוה .תטלחומה 'ה תקדצב קפס ול ןיא ,ואטח לדוגב ריכמה ,דוד
.אטחה ןמ םיקרממ םירוסיה יכ

הבושתה יביכרמ
:םיאבה הבושתה יביכרמ תא םיאצומ ונא א"נ רומזמב
.('ה:א"נ) "דימת ידגנ יתאטחו עדא ינא יעשפ יכ" :אטחב הרכהו יודיו .א
.('ה:א"נ) "ךטפשב הכזת ךרבדב קדצת ןעמל" :ןידה קודיצ .ב
.('ג:א"נ) "יעשפ החמ ךימחר בורכ" :הליחמ תשקב .ג
.('בי:א"נ) "יברקב שדח ןוכנ חורו םיהולא יל ארב רוהט בל" :ינחור ךוכיזלו תורהטהל השקב .ד
.(ו"ט:א"נ) "ובושי ךילא םיאטחו ךיכרד םיעשופ הדמלא" :הקדצ תיישע .ה

:םיאבה םיקוספב םיזמרנ םה ךא ,ויאטח תא טרפמ דוד ןיא הז יודיווב
('ז:א"נ) "ימיא ינתמחי אטחבו יתללח ןוועב ןה"
(זט:א"נ) "םימדמ ינליצה"
:בתוכ ם"במרה
תא טורפל ךירצו ...ובילב רמגש ולא תוניינע רמולו ויתפשב תודוותהל ךירצו
הסכמ אלא עידומ וניאו האגתמה לכו ...וריבח ןיבל וניבש תוריבע הלגמו ...אטחה
(ה-ג ,ב הבושת) ..."חילצי אל ויעשפ הסכמ" :רמאנש ,הרומג ותבושת ןיא ,ויעשפ
,םוקמל םדא ןיבש תורבע .ורבחל םדא ןיבש תורבעב םירומא םירבדהש ם"במרה בתוכ ךשמהב
.םמסרפל ךירצ וניא
,ויאטח תא טרפמ וניאש הביסה וז ילואו .'ה יפלכ אטח יכ דוד רמוא םיליהתב םגו לאומשב םג
.זמרב אלא
.םיליהתב אלו לאומשב אל ,אטחה רחא ןברק תברקהל רכז ןיא
:המהב ןברקמ רתוי לודג דוד לש ונברק
.('טי:א"נ) "הזבת אל םיהולא הכדנו רבשנ בל ,הרבשנ חור םיהולא יחבז"
:לאומש רמאמ יוטיב ידיל אב ןאכ
בישקהל ,בוט חבזמ עומש הנה ,םיהולא לוקב עומשכ םיחבזו תולעב 'הל ץפחה"
(בכ ,וט א"ש) ."םילא בלחמ
רחא וא ,"'הל יתאטח" ותאדוהל ךומסב רמאנש ,ןכתי ,לאומש רפסב רכזומ אל ,רומאכ ,הז יודיו
שיגרמ דוד ךכ ןיבו ךכ ןיב .רענה תומ רחא ףא ןכתיו .רענה לע הנעתהשכ וא ,ותיבל ןתנ ךלהש
. ואטח דבוכב
,םייזיפו םיישפנ םירוסי ,בר רעצב הוולמה יתגרדה ךילהת איה .דימ האב הניא הבושתה
.דחי םג שנועה תאריו םיהולא תארי ,דחפ ,וילעמ 'ה רס יכ השגרה

בשה לש ותשגרה
,תערצ עגנ וא םתכ וב קבד וליאכ ,ושפנבו ופוגב אמט דוד שיגרמ הרהטו האמוט יניינעב ומכ
:אוה ךילהתה ןכל .ונממ וריסהל שיש
.('ט:א"נ) "ןיבלא גלשמו ינסבכת" ינוציח ןויקנ .א
.('טי:א"נ) "הרבשנ חור םיהולא יחבז" ןברק .ב
.('ג:א"נ) "יעשפ החמ" הליחמ תשקבו יודיו .ג
:ם"במרה רמוא אטוחה םדאה לש ויתוששח לע
תואטחהו תונוועה ינפמ םיקידצה תלעממ קחורמ אוהש הבושת לעב םדא המדי לאו
.םלועמ אטח אל וליאכ ,ארובה ינפל אוה דמחנו בוהא אלא ,ןכ רבדה ןיא .השעש
.ורצי שבכו ונממ שרפ אוה אטחה םעט םעט ירהש ,הברה ורכשש אלא ,דוע אלו
(ד,ז הבושת)
'ה הבושת תושעל םדאה ררועתמש עגרבו אטוחה םדאה ןמ קחרתמ וניא 'ה ,ם"במרה יפל
:וילא וברקמ
...ךבבל לא תובשהו"
...ךיהולא 'ה דע תבשו
ךמחרו ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו
...ךצבקו בשו
.(י-א ,ל םירבד) "ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא 'ה לא בושת יכ
הגרדמ .("'ה דע") 'ה לוקב עומשל ןוצרהו ,אטחב הרכהה ,תוררועתה אוה הבושתב ןושאר בלש
.("'ה לא") האלמה הבושתה איה רתוי הנוילע
:'זי קרפ "הבושתה תורוא" ורפסב ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה בתוכ ןכו
וא ...לובלב תמחמ תועינמ המכ ליבשב םיבכועמש יפ לע ףא ,בושל תמאב םיצורשכ
דואמ לודג בוכיעהש פ"עא ,ורבחל םדא ןיב םיעגונ םהש םירבד ןקתל תלוכי יא תמחמ
לכמ ,וימגפ ןקתל םדאה לע תלטומה הבוחה לדוג תעידי ינפמ רבשנ תויהל חרכומ בלהו
לש תאזה הראהה תא לבקל םיכירצ ...ץימא אוה הבושתב בושל ןוצרהש ןוויכ ,םוקמ
תבשו" הרות לש היוטיבב רומג רוריבב אטבתמ רבדה ...רהטמה ןכות רותב הבושתה
םיכסמ הברהב הסוכמ איהש אלא ,תימינפ הבושת איה הבושתהו ... "ךיהולא 'ה דע
...ונילע עיפוהמ ןוילעה רואה תא בכעל המלשה תעינמו בוכיע םושב חכ ןיאו ,םיצצוח
.םיהולא תברק אלא ,םינפ רתסה דוע אל .תיהולא הראהל םיאיבמ תוררועתההו הבושתה
:ל"זח ירבד תא ם"במרה טטצמ הז ןיינעבו
,וב דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא ,םידמוע הבושת ילעבש םוקמ :םימכח ורמא
רתוי םרצי ןישבוכ ןהש ינפמ ,םלועמ ואטח אלש ולא תלעממ הלודג ןתלעמ ,רמולכ
(ד,ז הבושת) .ןהמ

דודו לואש תאוושה
".ול התלע אלו םייתשב דוד ,ול התלעו תחאב לואש"
.ונממ תוכלמ הלטינ אלו םיימעפ אטח דוד .תוכלמ ונממ הלטינו ,שנענו תחא םעפ אטח לואש
? עודמ
:םירמואו ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ םיגרטקמ (ח"פ יתבר אתקיספ) רחא רוקמבו
?דודל הנתונו לואשמ תוכלמה תא לטונ התא המ ינפמ ,םלוע לש ונובר
,לאומשב רפוסמ הריתיה ותוקדיצו תועינצה ,הוונעה :לואש לש תודחוימה ויתונוכת לע
היהש דוד לש ודמעמש הביסה וז ילואו .םיבר תומוקמב ל"זח ירבדב יוטיב ידיל אב רבדהו
.רומג קידצ בשחנש ,לואש לש ודמעממ לודג ,הבושת לעב
??לואש לש ותלפמ לע רמוא התא הריש ,דוד :דודל ה"בקה ול רמא
(:ב"ע ז"ט ןטק דעומ) .וינפמ דוד המכ יתדביא ,דוד אוהו לואש התא אלמלא
:הלאשה לע תונעל הסנמ "דודל לואש ןיב המ" ורפסב ךרכב עשוהי
אלו הבושתב רוזחל רהימ אלש םושמ ,ךכמ רתוי ךא ,םרוגה אוה אטחה םנמא
.דודכ םירוסי וילע לביק
יודיו התיה אל לואש תרימאש אלא (דכ:וט א"מש) "יתאטח" רמא אוה םג ,הבושת השע לואש
,דוד .וחיכוהו רזחו וחיכוה לאומשש רחאל אלא ענכנ אלו ואטחב דימ ריכה אלש ןוויכ ,רומג
."'הל יתאטח" דימ הנע ,ותמועל
:שרדמה רמוא ךכ םושמ
(אכ:חי ילשמ) "הירפ לכאי היבהואו ,ןושלה דיב םייחו תוומ" בותכה רמאש והז
?אבה םלועל אובל דודל םרג ימ .אבה םלוע ייחל ואיבמ םדא לש ונושל
(:א"נ םיליהת בוט רחוש) ."יתאטח" רמאש ,ויפ
(:ז"לשת הווצמ ינועמש טוקלי) .דודב לכתסי ,הבושת תושעל הצורה לכ
:הבושתה ןיינעב יוקיחל היוארה תומדה אוה דוד
,הבושת םתישע אל המל םיעשופל רמוא התאשכ ,יתאטח ךדבל ךל :ה"בקל דוד רמא
דיעה דעה ינאו ,לכה יב םילכתסמו ךל םימילשמ םיעשופה לכ ,הבושתב ינלבקת םא
(:'ג:א"נ בוט רחוש) .םיבשה תא לבקמ התאש
אל ,דודל חלסנש וארישכו 'ה ךרד םיעשופה תא דמלל דוד לש תובייחתה שי א"נ רומזמב ףא
.הבושת תושעלמ וענמי

ותבושתו ךלמכ דוד
תורמל ,'ה חישמ אצי וערזמש דוד רחבנ עודמו ,דודל תוכלמה הנתנ עודמ הלאשל הבושת םג וז
.לודגה ואטח
יהולא חישמ לע םקוה רבגה םואנ" ביתכד יאמ :ןתנוי יבר רמא ינמחנ לאומש יבר רמא
.הבושת לש הלוע םיקהש ,"לע םקוה" .('א:'גכ ב"מש) "לארשי תורימז םיענו בקעי
(:ב"ע ז"ט ןטק דעומ)
:ריבסמ ם"במר ?הרומג הבושת יהמ ?הרומג הבושת השע דוד םאה
אלו שריפו ותושעל ודיב רשפאו וב רבעש רבד ודיל אבש הז ,הרומג הבושת איה וז יא
(:א,ב הבושת) ...הבושתה ינפמ השע
םוחש רפסמ בותכה .דוד לש ותנקז ימי רואתב ,'א םיכלמ רפסב אוצמל ןתינ וז הלאשל הבושת
וטרפל ךרצוה בותכהש הז רופיס לש רסמה המ .הפי הלותב הרענ ול ושפיחו ,קיפסה אל וידגב
?ךכ לכ
:בישמ ("םינושאר םיאיבנב םירחבנ םיקרפ תארוה") ,ןמסורג םהרבא
.ויאטחמ אצוי לעופכ ,תונורחאה ויתונשב דוד לש ותדירי תא תוארהל הסנמ הז רופיס
.('ה:א"נ) "דימת ידגנ יתאטחו" :דיעמ אוה ,ואטח תא חוכשל לוכי אל דוד
הלודג המ ונדמלל אב בותכה .תימינפ הקעומ לש האצות אוה ,דוד שיגרהש יזיפה רוקה
.תובר םינשל םימייק אטחה תוריפו ,וב לשכנ םדאש אטח לש ותעפשה
ירהש ,האלמ הבושת השע דודש ,תדמלמ וז הרעה .('ד:'א 'א םיכלמ) "העדי אל ךלמהו" שיגדמ בותכה
.ורצי לע רבגו ונממ קחרתנו ,וב לשכנש רבדה ודיל אב
בותכה ריכזמ ,ןכ-ומכ ,הפי התיה הרענהש ןייצמ בותכה ידכב אלו .רורב דוד אטחל רופיסה ןיב רשקה
ךשמתמה קזנהו שנועה ,אטחה ןיב רשקה ,םצעב ,והז .עבש-תב לש המשל ךומסב גשיבא תא םיימעפ
.וימי ףוס דע םדאה לש ויניע דגנל דמועה