ז"נשת 3 'סמ ןויליג ,דמח הדשב

הדובעה ןרדס !ןובלע וזיא ."םירומ" תצבשמב ימש עיפומ ץוביקב "הדובעה רודיס" תמישרב
הדובעב םידבוע םייניצרהו םיבושחה לכ" - תורחא םילימבו ,"יונפ היהש דיחיה התא" :רמוא
!"קקפ" יתייה ,ץוביקה תגעב !"הרומ רחמ היהת התאו ,תינרצי

!חכוותהל המ ןיא ותיא ,ןיבמ לכ ,לוכי לכ אוה "הדובעה ןרדס"

יתעדי אלו ,ץראל ,םותי ,יתילעש ללגב ,רוחיאב הנש .ןכ ינפל םינש שש יממעה רפס תיב יתמייס
תנמ לע קיפסהל ךירצ הזה עדיה ,הדובעה ןרדס 'תנבה' יפל .םישלח יד ויה ילש םינויצה .תירבע
!הרומ תויהל

דציכו ,יתדמיל המ יתוא ולאשש יל רוכז אל "!םירועישל ןנוכתהל ןמז קיפסמ שי םירהצה ירחא דע"
!תועש ךכו ךכ רעונה תא דמלת - רקיעה .ח"וד רוסמל ךרוצ היה אל םגו .יתחלצה

.הנידמה םורט תפוקתב הרומ "דלונ" ךכ

אוה ,הצימא הטלחה התייה ,הינמרג יאצוי ולוכש ץוביקל .ץראל עיגה יאקורמ רעונ ,1948 ףרוח -
תנמ לע ,הלא םידלי ונכיש םש למרכה רה לע בוזע יאבצ הנחמל יתחלשנ !הז רעונ טולקל ןכומ
.הלפנ יתטלחהו ,תועש המכ םתיא יתיהש .םתוא ריכאש

רפכ בשוממ גרבנייו יבצ תא שגופ ינא ,ביבא-לתל ןורחאה ףסאמה סובוטואב - הרזח ךרדב
!רעונ "שוכרל" טילחה הז בשומ םג .האורה

שוריפ תא םג) תוינרטסקא תוניחבב םיליחתמ הנהו ,ךוניח דרשמ דסונ הנורחאלש ,יל רפסמ יבצ
תועוצקמב ,"תונושארה" תוניחבה ביבא-לתב ומייקתי םייעובש דועבו ,(!ךכ לכ יתנבה אל הלימה
לע רפס הזיא חק" תדלומב הניחבלו ,ןנוכתהל המ ןיא תירבעב הניחבל .תדלומו (רוביח=) תירבע
אל תוניחבה" ,"אובא ינא םג" .יתוא ענכיש אוה ךכ ."עדוי התא ךכ ןיב אלה בורה תאו לארשי ץרא
."ףסכ תולוע

!השולש- היה ץראה לכמ םינחבנה רפסמ :םוי ותואל ביבא-לתל העיסנ "יתנגריא"

ירחא ולעש הלא ןיבו תונויצה ינפל לארשי ץראל םילועה ןיב לדבהה המ" יתלאשנ "תדלומ"ב
ירחאו ,תומל ידכ ץראל ואב תונויצה ינפל" :עומשל םיצור "םה" הבושת הזיא יתנבה ."תונויצה
!עומשל וצר םהש הבושתה תא יתתנש םויה דע יתוא זיגרמ !"תונבל ידכ תונויצה

לכה ךסבו ,הנשב םייתש ,רובעל ילע תוניחב הרשע םייתש .הנש יצח רחאל ויה תואבה תוניחבה
ך"נתב יתנחבנ תוינשה תוניחבב (?םינש הברה ךכ לכ םייקתת השדחה הנידמה םאה) םינש 6 -
םהיניב) םתואיקב וניגפהו ך"נתב םיאיקב ויה םינחובה .םינחבנ השיש ויה םעפה .הקיטמתמבו
.הניחבה תא יתרבע !םהלש - ך"נתה .םהמ תוחפ עדוי יתדה ינאש יתשייבתה (ל"ז ר"זש ןמלז
תינמרגב הקיטמתמ רפס יתלאש !יל ןיא .םימתירגול חול איבהל היה ךירצ - הקיטמתמב הניחבל
הז די בתכ חול םע .םימתירגולה חול תא יתקתעהו ,הליל ךשמל תובוחרב םילעופה תיירפסמ
.(ילצא יוצמ ןיידע - םירפסמ ידומע 8 - חולה) הניחבל יתאב

ןתנו ,חונ היה רבזגה - ילזמל .הניחב לכל לימ 25 ושרד רבכ - םינש רובעכ ,תונורחאה תוניחבל
:ףיעס הזיא תחתו ,תונובשחה רפסב וז האצוה בותכל דציכ עדוי וניאש יל רמא אוה ,לימ 50 יל
.ץוביקה תא בוזעל הצרתש חתפ ילוא איה הדועת !"םיווש םלוכ" ,"תודועת ךירצ אל ץוביקה"

,ץרווש ריאמ קוורה תא ומשר אלש ןבומכ ,םירומה רובע תורוכשמ ךוניחה דרשממ ולביק רשאכ
יל היה אל ,ץובקה תא יתבזע רשאכ ."ףסכ רתוי סינכמ הז" יכ ,םידלי םע החפשמ ושפיח אלא
!ךוניחה דרשמב קית וליפא