,ןושמש השעמ
יטקדידה ישוקהו תינשרפה הכובמה

רקוט ילתפנ ר"ד

ו-ה ,ו"נשת ,"דמח הדשב" :ךותמתנקתל רוקמכ ימראה ןבל לצא ןיאושינה התשמ לע תוכמתסהה לע והמתש םישרפמ ונאצמ
תעבש ןיקתה השמ :א"ה ,א"פ תובותכ ,ימלשוריב ךכ .םימי 'ז ןיאושינ תדועס תושעל השמ
."תאז עובש אלמ" :(זכ ,טכ תישארב) בקעיל ןבל רמאש והז .האל תא חקלשכ התשמ ימי
יקרפב ןכו .לחר תא תחקל לכוי הז ירחאו ,האל לש התשמה ימי תעבש תא גוחיש רמולכ
תושעל השמ תנקתל רוקמה היהי ןבל השעמש רזומו רז יניעב הארנו .דועו ,'זט רזעילא יברד
.(םירחאו ,ח"משת ,זשע ,העש 'מע ,םירוד רוד ,רנזלג) םימי 'ז ןיאושינ תדועס

םיתשלפה ןמ השא חקלש ,ןושמש השעממ רזומה דומילה לע הומתל םוקמ שי הזל המודב
.התשמה ימי תעבשל אתכמסאכ ,החמשו התשמ תיתשלפה התנמתב םש םלצא השעו םילרעה
לש ומשב (ע זמר ,די םיטפוש טוקליבו .'ול הוושהו ,זט קרפ ףוס) רזעילא יברד יקרפ תמגודכ
השעו השא ול חקלו םיתשלפ ץראל דריש ,ןושמשמ ?םידמול ונא ןינמ התשמה ימי תעבש :יבר
.'וכו חמשו התשמ ימי 'ז

.שורדבו הכלהב םילכה יאשונ תא דחוימב תדרוט הניא ,תמאה ןעמל ,ןושמש השעממ וז אתכמסא
.ןיררוע אלל םעפל םעפמ הריכזהל םירזוח וללה

.וננויד תא דחיינ וז איגוסל

רשא םישנה יכ הרבסה יפ לע שריפו (ד ,גי םיטפוש) ק"דר ןושמש השעמ לע השקה רבכ םנמא
לארשי טפושמ הלילח יכ ,לארשי תדל ןבישהו ןתוא רייג ,קרוש לחנבו הזעבו התנמתב חקל
הרבסל .(ג ,ז םירבד) םב ןתחתת אלד ואל לע רבועו םיתשלפה ןתחתהל םיקולא ריזנו םעישומו
יניעב ער השעש רמאנ אלו ,הז לע שנענש בותכב אצמנ אלש המב עויסו קוזיח ק"דר אצומ וז
.םיתשילפב ותמחלמב וחילצמ היה ארובה ,ךפיהל אלא .'ה

.(קוק ברה דסומ ,ז"סק ןמיס) םידיסח רפסב םג תאבומ ןושמש השעמל וז ןושלב תונשרפ
השעממ רתיה וא קודיצ הזל ואצמי אמש ששחב םג ץוענ ,תימרא לועבל רוסיאל ןתינש שגדה
שי יכ אוה רזוחה ןועיטה .םיסנ ה"בקה ול השע אלה כ"פעאו תימרא לעבש רוביגה ןושמש
תונמדזה התייה הזה רשקהב ןיינעה תאבה (?)תודלווה ןכו ןרייגו ןקחוד היה ןושמשש רמול
תורחא הנבהו תונשרפ םע הווסומ חוכיו דהדהמ ןיטישה ןיב .ןושמש לע תוכז דומלל ךרוצו
לע רמאנ ,ט"ירת ןמיסב ,םש םלוא .םיתשילפ תונב םע ןושמש לש וירשקל תואימחמ יתלבו
ןיב ליגר היהש ינפמ אוה לוכהו םיתשילפ תונב םע לשכנ םירוביגב רוביג ותויה ףרחש ןושמש
.(םישנה ןיב יוצמ חונמ ןב ןושמש :'די ,'חצ הבר תישארבב ורמאש המ לקשמ לע) תוירכונה
וא היוגל הנווכה תירכנ בותכש םוקמ לכב :ך"נתב םיבותכה יבגל ריעה ןמיסה ךשמהב םלוא
הרייג איהש ל"ז ורמאש התנמתמ תיתשילפה יבגל (ב ,די םיטפוש) ג"בלר בתכש המו .תרויג
תעדב קיזחה .הזה רבדכ ל"זר לצא יתאצמ אל ,(ד ,זט םש) הלילד יבגל רמא ב"ויכו .הליחת
רחאל ונייה תושיאל החקלש תנמתד איההד("הליחת" ה"ד בע ,ט הטוס) א"שרהמ ג"בלר
אלו הזעב ולוקלק תליחתש ,םש ,ארמגה תרמוא עודמ ריבסהל תנווכתמ וז החנה ,הרייגש
ורבסהב קלוח א"שרהמ .הזע השעמל םדק ,התנמתב השאה תחיקלב השעמהש ,התנמתב
השאה תחיקלש ינפמ ? התנמתב אלו הזעב ולוקלק תליחת המל :בתכש י"שר שוריפ לע הז
תופסות ןכו .תונזב הילע אב אלו ןיאושינ ךרד השאל החקלש ,יאה ילוכ לוקלק ואל התנמתב
א"שרהמ הז לע גישמ .התייה היוגד ג"עאו ,ויה ןיאושינ ךרד התנמתב :בע ,ט הטוסל ץמיאש
השאה תאש רמאנ םא ירה .תושיאו תונתח ךרד הרות הרסא תומוא ראשב ףאד ,ריעמו
אתיירואדה רוסיא הזה ןותיחה םצע הווהמ ,הרייגש ילבמ ןיאושינ ךרדב ןושמש החקל התנמתב
.ןנברדמ הריזגב קר אוה הרוסיאש ,הזעב תוהז ךרדב הילא אבש הממ רתוי רומח לוקלק אוהו

הדעה ןברק ןכ ףרטצמ התנמתמ השאה תא רייג ןושמשש םירבוסה םישרפמה תעיס לא
ילוכ לוקלק הווה אלו הרייג תנמתבש הז ("הווה ןיאושינ ךרד" :ה"ד ,ח ,א הטוס ימלשוריל)
,הטוסל תויח ץ"רהמ לש וישודיח תא ריכזנ דוע .דכ ,ט הבר רבדמבל "ףסוי ץע" וטטצמו .יאה
גי 'פ ,האיב תוכלה) ,ם"במרה והומדק וירבד לכש ריעמ ,א"שרהמ ירבד תא וטטצב ,םש ילבב
,ןידכ אלש ןושמש ןתוא רייגש םירויג לע רבדמ ם"במרה אלהש .הז לכב קדקד אלו .(די הכלה
לש רבסהל םאות היהי א"שרהמ לש רסמהש ידכ פ"כע .(ןלהל האר) תויוגכ ןבישחה בותכהו
בושח שיאל אשניהל השקיבש ינפמ המצע הרייג תנמתד השאהש תויח ץ"רהמ רבוס ם"במר
.תמלשומ התייה אל תוריגה ןכ לעו

היבו הינמ הלעמ לארשי תדל ןבישהו חקל רשא םילרעה תונב תא רייג ןושמשש ןועיטה
טפושל יתוהמו בושח ךכ לכ אוהש הזה השעמה ריכזה אלו בותכה קתש עודמ ,רוריב תלאש
דציכה התנמתמ השאה תא רייג םא ןכו .תשרופמ תחא הלימב ולו ,םיקולא ריזנלו לארשי
גוגחל םירוחבה וגהנש םימי 'ז :התשמ ימי 14 וא) הנותחה התשמ ימי 'ז תא תושעל ראשנ
,לאנברבא לצא אבומ ,ד"ופאה שוריפב ךכ ,הנותחה ירחאש התשמה ימי 'זו ,הנותחה ינפל
ןיאו .םילרעה םהיערמ רבח םע דועסלו חומשלו םילרעה םיתשלפה תיבב ('ח 'די םיטפוש
,'ה םעמ הביס התייה הנאותה אלהש ,םיתשילפמ שקבמ אוה הנאות יכ הז לכ השע יכ רמול
םא אלא .ןושמש תעדותמ רתסמ יקולא ךלהמ היה הזה ךלהמה לכ ,םדא ינבל תעדונ יתלבו
תעדומ הלובחת הליחתכלמ םנמא התייה םילרעה םיתשילפ תושנ תחיקלש רמאת ןכ
וזה הרבסל ןיא וטושפכ בותכה ןמ םלוא .המקנ םיתשלפה תושעל ןושמש בלב תבשוחמו
.הזיחא

תויוג ןה וליאכ בותכה ןבשחש אלא ,הפ לעבש תרוסמ היה ןרויג השעמש רמאנ םא .תאז דוע
רייגתהל ןתמכסה םצע םגו .ןיד תיב יפ לע אלש ןתוא רייג ןושמשש ינפמ תודמוע ןרוסיאבו
ןאכ התייה אל איהש הניחב לכמ ,בושח םדאל תואשינ ןהש הזב תלעות גישהל ליבשב התייה
ישרדמ ומלעתה עודמ הומתל ףיסומ (גי 'פ ,האיב תוכלה ,ם"במרה ירבדכ) ,תמלשומ תורג
,הבר תישארבב רכזמ אל) ,והשלכ רויגכ םאו םלשומ רויגכ םא ,רויגה ןמ םהיתורוקמל ל"זח
.ח"ה ,ט"פ ,הטוס ימלשורי .וט ,ג"פ אתפסות םש .א"ע ,י ,ב"ע ,ט ,די םש .דכ ,ט הבר רבדמב .גי
והריכזה אל עודמ (טס ,ךנ םש ,גמר הרות ,ינועמש טוקלי ןכו .בי חלשב אמוחנת .ב ,וט אתליכמ
יהשלכ הדימב לקהל הז ןפואבו ,ותובישחב הלעמב ןושאר בשעמכ תשרופמו הרורב הרוצב
הבחרהב ראותמו ,םילרעה םיתשילפמ השא תחיקל :בותכב רדגומ אוהש יפכ השעמה תרמוחמ
?ל"זח ישרדמב דחוימבו ,בותכב ןה האימחמ יתלב הרוצב

ימלשורי א"ע הטוסבו) ,ה"פ הבר תישארבב אבומש המ ,הזה ןיינעב תשרופמ תרוקיבל אמגוד
םשרודב (טס ןמיס ,םיטפוש טוקלי .המק ןמיס ,ןאכ טוקלי ,דכ ט הבר רבדמב .ח"ה ,א"פ הטוס
:(א ,די םיטפוש) ןושמש לצא ןאכו ,התנמת הלע הדוהיש ,גי ,חל תישארבב בותכה רמא עודמ
אוהש ,םימש םשל התיהש ,הב הלעתנש ,הדוהיל הילע :ןשרדה רמוא ,"התנמת ןושמש דריו"
ובכור לופיו" :זי טמ תישארבב קוספה לע ,ט ,די הבר רבדמבב ןכו ,הדירי היב ביתכ ,היוג אשונ
יכ ויחא תונבמ השא אשיל הצר אלש ויחא ןמ ןושמש קרזנש :ןושמשל סחוימ וניינעש ,"רוחא
.(שרדמה שוריפב ל"דרו ו"זרהמ וקחדנו) םיתשילפ תונבמ םא

'ה יניעב ערה השעש ןושמשב תושרופמ תורימא חיטה אלו קתש םיטפוש רפסב בותכה םאו
ךכ לע בותכה וחיכוה אל וייח יקרפ לכבו ,םילרעה ןמ תויתשילפ םישנ םע ונתחתהב אטחש
ודי לע 'ה השע דציכ רפוסמ וייח יקרפב ,הברדא ,אלא .'ה ושינעה ןכ לע ףלשמ ךרד ,רמא אלו
וחיכוהלמ ל"זח וענמנ אל בותכה תקיתש דגנכ הנה .(ליעל ,ק"דר ירבד) עבטה ךרדכ אלש םיסנ
.הנוגמ אטחכ םיתשילפ תונבמ םישנב וקבדיה תא גיצהלו ךכ לע

רב לאומש בר שרודש םירבד .(ח הכלה ,א הטוס ,ימלשוריבו דכ ,ט ,הבר רבדמבב) ונאצמ ךכ
עמתשמ ןיינעה יפל .(ה ,די םיטפוש) "התנמת ימרכ דע ואוביו" קוספה תועמשמ יבגל קחצי בר
.הירוה םע רבדל תנמ לע התנמתב תיתשילפה הרענה תיבל ומע ודרי ןושמש לש ומאו ויבאש
אופא ודרי המל .הרענה תיבל הריעה וכלה התנמת ימרכב םאובבש רמוא וניא בותכה לבא
ןושמשל תוארהל ידכ םימרכה דע אובל התנמתל םתאיב תילכתש לאומש בר שרוד ?התנמתל
םיאלכ םיעורז םהימרכש םשכ ,ול םירמואו ,םיאלכ םיעורז םיתשלפה ימרכש לשמבו שוחב
.ףאונהו לעבה ןמ םיבברועמ םירזממו ,תוירעב תוצורפ ןהש רמולכ ,םיאלכ תועורז םהיתונב ךכ
ידיחי ךלה אוהו .םהל עמש אל ןושמש םלוא .תיתשילפב קבדיהל ותנווכמ ואינהל הז ןפואב וצר
.('ז ,םש) השאל רבדיו דריו ךכ רחא רמאנש ומכ ,התנמתל

םידיעמה םיעוריא לש המישר םש תאבומ .ב"ע ,ט הטוס ארמגב ונאצמ תשרופמ החכות
ויניעב ןושמשש :אבומ המישרה ךותב ,דדומ אוהש הדימה יפל םימש ידימ לבקמ םדאש
וקמ ךכיפל ,"יניעב הרשי איה יכ יל חק התוא ויבא לא ןושמש רמאיו" :(ג ,םש) רמאנש ,דרמ
וירשק לולכמ לע (ח הכלה א הטוס,ימלשוריבו .דכ,ט הבר רבדמבב ןכו) ויניע תא םיתשילפ
שלתשנ הלילד השעמב :דכ ,ט הבר רבדמב רמוא םיתשילפ תונב םע ןושמש לש וגוויזו
.(קרוש לחנ ,הזע ,התנמת) הריבעל דעומ השענ ,אטחב

תוריבע דוע ןושמש לע סימעהלו דיבכהל וניתובר ויה םיכירצ המ ינפמ םישרפמה והת רבכו
אלכנו ויניע תא םיתשלפה ורקינש ירחא םגש (.דכ ,ט הבר רבדמב .א"ע ,'י הטוס) ורמאש המב
שרד ךכ .םיתשלפה ןמ םישנא תושנ םע תונזל הוואתהו תוריבע רובעל ךישמה םירוסאה תיבב
"םירוסאה תיבב ןחוט יהיו" :םירוסאה תיבב ןושמש ישעמ תא ראתמה קוספה תא ןנחוי יבר
:י ,אל בויאב רמוא אוה ןכו .(הנזמ רמולכ) הריבע ןושל אלא הניחט ןיא ,( אכ ,זט םיטפוש)
תא ול איבה דחאו דחא לכש דמלמ :ריבסהל ףיסומו ."ןירחא ןוערכי הילעו יתשא רחאל ןחטת"
אפפ בר הז לע ףיסומו .ותומכ םירוביג תודלו דלתו ונממ רבעתתש ידכ םירוסאה תיבל ותשא
ימק) ןיי םינתונ ןיי התושש ימ ינפל :ןושמש יפלכ ינוריא ץקועו הסרתה וב שיש לבוקמ םגתפב
,ןושמשב עריאש אוהו .וב ליגר אוהש המ ןיאיבמ םדא לכ ינפל רמולכ (ארמח - ארמח יתשד
.וינפל ואיבהש אוה וב קסעש המש

וניתוברו :ורמואב קפתסה י"שר ףא .(םש ,םיטפושל ק"דר) קוחר ןושמש לע הזה שרדה ךרדה
,הטושפכ הניחט שרפל רשפא אלהש ,שרדה דוע השק .(םש ,םיטפוש) ושריפש המ ושריפ
,םייובשו םיתוחפ םידבעו תוחפש לע התוא ליטהל וגהנש היוזבו השק הכאלמ ,עודיכ ,התייהש
ידכ ןושמש לע וז הכאלמ וליטה .(ה ,אי תומש) " םייחרה רחא רשא החפשה רוכב דכ" :בותככ
םמצע תא םיזבמש אקווד םיתשילפל גועלל ידכ וזה ךרדה לע שרד ןנחוי יברש הארנ ילו .ותוזבל
.םהיתושנ יוזיבב הזה הלקנה ןפואה לע ונממ גישהל םירזחמו לארשי רוביגל םיקקזנש המב

הזה קוספה ושרד ,בתכו ("יהיו" ה"ד ,א"ע ,י הטוס) שרדה ןויגה תא שרפל א"שרהמה קחדנ
קוידה .וחרוכ לעב עמשמ ,"םהל ןחטו" בותכ תויהל היה ךירצ הטושפכ הניחט םאש ךכ
םישרפמ דוע וקחדנו .ונוצרמ אלא שנועכ אל וז הדובע השעש דמלמ ,"ןחוט יהיו" ןושלב
הניחט ןנחוי יבר שריפ .(םש ,הטוסב בקעי ןיעל) בקעי ןויע תמגודכ ,וזה השרדה ןויגה שרפל
וילגר יתשב רגיח ןושמשש שריפ ,םש ,הטוסב ןלהל אלהש תונז ןושלמ אלא ,הטושפכ אלש
,םש הטוס ,בקעי ןיעב ,ף"ירה הארו) .םייחרה ןבא תא בבוסלו ךלהל לוכי היה אל ןכ םא ,היה
לעובו ןחוט היהש זומרל ,םירוסאה תיבב שירדד :ןוגכ םיקוחר םישוריפ איבהל קחדמ המכ
השוע וא םש ןחוט היה םא עדיל ונל המ ,וטושפכ םתס םייחרב ןחוט םאו .םירוסאה םירבדה
.(קוחדו קוחר עמשנ הזה שרדנה לכו .םיתשלפה ישנ לעוב היהש שורדל אלא ,תרחא הכאלמ

השעש ןיאושינה התשמב לודגה רזעילא יבר לש וזה תולתיהה רשפ ןיבהל השק םינפ לכ לע
.לארשיב ןיאושינה לש התשמה ימי 'זל תיתכלה היארכו אתכמסאכ ןושמש

אבומ ןושמש לצא ןיאושינה התשמ ךא ,ימראה ןבל לצא התשמל המודבש רמול םוקמ היהי
םכותב ,םינומדקה לצא אוהה ןמזב םיגהונ ויהש אמלעב אגהנמכ ראותמו םיטפוש רפסב
,(א ,א לבא ם"במרה ירבדכ ךכל םאתהב .וירחאלו הרות ןתמ םדוק םלועה תומואמ םידבכנ
.לארשיל תבייחמ הנקתכ הז גהנמ פ"עב השמ ןקית

םירכנה םג וב םיפתוש ויהש ןושמש לצאו ימראה ןבל לצא ןיאושינה התשמ רשפ ריבסמ הז
בקעי לש םיפרגויבה םיקרפב םתללכהו תואתשמה ירופיס טוריפ .םלועה תומוא ברקמ
םהל רושקבו תואתשמה ירופיסל רשקהבש רחאמ םקודיצ תא םיאצומ ,ןושמש לשו וניבא
אשנש הרק דציכ ,לשמ ךרד ,ריבסהל םניינעש םנימב םידחוימו םיפסונ םיעוריא ושחרתה
לחר ףוליח ןיב תועמשמ תלעב הקיז חותמל דבב דבו לחר תא םוקמב האל תא הליחת בקעי
לש תמיוסמ הדימ דגנכ ,בקעיל שנוע של תמיוסמ הדימ וב שיש ,הריכבה לחרב הריעצה
ךיחא אב" :(הל ,זכ תישארב) קחצי רמא הז לעו ,ריעצב ,רוכבה וישע תא ףילחהש ,אטח
.(טי ,ע הבר תישארב .אי אציו ,ןשי אמוחנת) ,"המרמב

תב םע ןושמש יאושנש רשאלו דיעהל הנותחה התשמ רופיס לש וניינע ,ןושמש תשרפל רשאב
בל םישל שי .(ד ,די םיטפוש) םיתשילפמ שקבמ אוה הנאות יכ ,איה 'ה תאמ הביס םיתשילפ
אוצמל ידכ התשמה ימי תעבש לש ןמז קרפ םהל ןתנו ויערמל ןושמש דחש הדיחה רופיס יכ
תוחמשו תואתשמב םיליגרה תוזילעו עושעש ךרוצל הליחתכלמ אב וניינע (ב ,םש) הנורתפ תא
םיתשלפה ןזאל הלגת ותשאש ,חתפתהל יופצה תא רעיש אלו הזח אל ןושמש אולהש .הנותח לש
האבש םיתשילפב המקנהו הדיחה ןיינעש ארוקל רבתסמ ,השעמה ירחא ,לעופב .הדיחה ןורתפ תא
לכ .םיתשילפמ םקניהל הנאות ןושמשל תתל 'ה תאמ תוינכת ויה ,ותלגעב ושפיחש הממ האצותכ
שנועל אטח ןיב יומסה רשקל המודב ,ןפוא לכב .הליחתכלמ ךכל דעומ היהי ןושמשש ילבמ תאז
ותכילה ןיב תועמשמ לעב רשק ןושמש תשרפב םג חתמנ ,בקעי לצא המרמה תשרפב חתמנה
םיתשילפ ידי לע ויניע תריקנ ןיבל ,אטח לש הדימ הז "םייניע" השעמב התייהש ,ויניע רחא ןושמש לש
.שנועה תדימ תא תפקשמש

.ויניע תא םיתשלפה ורקינ ךכיפל ויניע רחא ךלה ןושמש : ח ,א הטוס ,ימלשורי לש וחוסינבו
ןושמש :חוסינה ףירחה םש ארמגב םלוא .ב"ע ,ט הטוס ,ילבב הנשמב האב וז ןושלב הרימא
אה ,וללה תורוקמה לכב וניתובר םילאוש .( דכ ,ט הבר רבדמבב ב"ויכו) 'וכו דרמ ויניעב
שקבמ אוה הנאת יכ ,איה 'המ יכ" רמוא (ד ,די) םיטפושב בותכה אולהו דרמ ויניעב דציכ
םקניהל הנוילעה תינכתה תא םישגהו 'ה ןוצר ותעידיב אלש אופא םייק ןושמש ."םיתשילפמ
?הדירמכ םיתשילפ תונב םע ויאושינ ול ובשחנ עודמ ,םיתשילפמ

תיקולאה החגשהה יכרדבש םיכובמה תא ןיבהל ונתגשה רצוקב םצעב הצוענ הלאשה
,ונילע היהי .הנותנ תושרהו תישפוחה הריחבה ןיבל .חרכההו הריזגה ןיבש סחיה תא רקיעבו
םיתשילפ תונבב קבדנש המו .החגשהה לש וז תרתסנ הביס עדי אל ןושמשש רוכזל ,ןפוא לכב
לזא ויניע תורשי רתב :ב"ע ,ט הטוסב ארמגה ןושלבו .ויניע הארמ ירחא ךשמנש ינפמ היה
הטוס ימלשוריב ןכו ,דכ ,ט הבר רבדמבב) קחצי 'ר רמא ןושמש ישעמ לע .(ח"בה תוהגה ,םש)
םדאש ךרדב :ןבומב קוספה שרדנ .(דל ,ג ילשמ) "ןח ןתי םיוונעלו ץילי אוה םיצלל םא" :(ח ,א
ינפ"ו ,"יניאו" ה"ד ,ב"ע ,ט הטוסל) א"שרהמ הזה שוריפב זחא .ותוא םיכילומ הב ,תכלל הצור
.(םש ,הטוס ימלשוריל "השמ

םיצוריתה םכסמ ("רמוא אוה הכו" ה"דל) דכ ,ט הבר רבדמבל ו"זרהמ לש ושוריפש יל הארנ
,החגשהה יכרד לש אלפומהו םלענה לא תוברקתה לש הדימ וב שיו ,הזה ינויערה ןוויכב
ןושמש דיב םיתשילפ תשינע םצע ןיב לידבהל שיש ומכסל ןתינ תיצמתב .הריחבהו הריזגה
,םיעצמאה ןיבל ,תחרכומ ןכ לעו םימשה ןמ הריזג התייהש ,לארשי דובעשב םיערה םהישעמ לע
לש ויללעמ ירפו ותריחב ךרד ויה םדוסיבש ,םהב םקנתהלו ערפיל דציכ תולובחתהו תונאותה
.ןושמש

ןמיז ה"בקה .החגשהה די תוברועמ לש תמיוסמ הדימ התייה הנאותה םוחתב ןאכ םגש אלא
ה"בקה שקיב :ו"זרהמ ןושלבו .הב תכלל שקיב ובל תייטנב ןושמשש הנאות ךרד ןושמשל
תא רוחבל ודיב הנותנ התייה תושרה ,תאז םע .ןושמש דיבו הנאות י"ע םיתשילפמ ערפיל
היה םא .םיתשילפ תונבב רבדיהל אלו ,ויניע רחא תכלל אל עמשמ .ןויסינב דומעלו וייח ךרד
םקנתהלו ערפיל ול רזוע ךרבתי 'ה היה ,תישפוחה הריחבה חוכמ ןויסינב דמוע ןושמש
םיוונעל יכ ,רוסיאב םהמ השא תאישנ ידי לע אלש ,תורחא םיכרדבו תונאותב םיתשילפמ
תונבו ויניע רחא ךשמנ ,ורציל התפנ ןושמש םלוא .(םש ,ילשמ) ןחו הבוט ךרדב רוזעי
.(ד ,גי םיטפוש ,ק"דר) םהילא ותוואתל ןחקלו ןייפויל ןתוא קשח יכ .ויניעב ורשי םיתשילפ
םיתשילפמ הנאותה היהתש ול חינה ה"בקה ."ותוא ןיכילומ הב - ךליל הצור םדאש ךרדב" ירה
.םיתשילפמ וזה ךרדה לע ערפיל ול רזעו ,ונוצר יפכ הז ןפואב

,ןושמש השעמב תישפוחה הריחבה ןיבל ,חרכההו הנוילעה הריזגה ןיבש סחיה ןיינעל
.(ד,גי םיטפוש) ק"דר לש ורואיב תא דוע ריכזנ .אטחה תדימ דגנכ שנועה תדימ לש הקודיצו
,ול התייה ולעופ תליחתב .ןושמש לש ולעפו וישעמ יקרפב םיבלש ינש ןיב ןיחבמ אוה ורקיעב
ותינכת . םיתשילפ תונבמ השא תחיקלב הבוטל הנווכ ,תישפוחה ותריחבמו ונוצרמ ,ןושמשל
עדומ היהיש ילבמ תאז לכ .םיתשילפמ םקניהל הנאות ,השאה תועצמאב ,אוצמל התייה
םילמב .םיקולאה לש ותינכתו תרתסנה ותרזג םע דחא הנקב תולוע ותינכתו ותריחב ךרדש
,המכ דע .םיקולאה תצעבש הקומעה הנאותל המאת ותעדמ ןושמש שקיבש הנאותב ,תורחא
,תרחא אלו הככ תושעל תיקולאה הריזגה חוכמ החנומו ךרדומ היה אוה ,לובג הזיא דע וא
ןושמש היה ולעפבו וישעמבש אוה ק"דר לש ורואיבמ עמתשמש המ .גישהלמ ונתניב הרצק
,'ה םעמ דעונ םיתשילפ לש םשנוע .המקנה ליבשב הנוילעה החגשהה ןמ ןכ תושעל חרכומ
תישפנה תוסחייתההו הנווכה םוחתב ןכ ןיאש המ .'ה םעמ תוחילש ןושמש השע הזה רבדבו
ונוצרכ ויתונווכ תא ןווכל ןושמשל הנותנ התייה תושרה הזה עטקב ןאכ .וישעמ לעופל
.ותריחבבו

הטוס ,בקעי ןיעב "םייניע רואמ" ורואיבב וטניפ והישאי 'ר) ף"איר בתכ הלאה םירבדה ןיעמ
אוהש ךכ לע אלא ,השעמה לע שנענ אל ןכל ,םיימשה ןמ םינווכמ ויה םמצע םישעמה (ב"ע ,ט
ןכלו :םש ,"ףסוי ץע" ןכו .םינש םשל השע אלו ויניע רחא ךלהש ינפמ אלא םאשע אל ומצע
.ויניעב הרשי איהש לע קר ,שנענ אל ופוג השעמה לע

הבושתה ,רקוד םיתשילפ תונב תועצמאב התיה 'ה לש ותינכת עודמ תדהדהמה הלאשה
תא ןכת ימ" :תניחבב ,תוביסה ןובשח ותאמו תולילע ונכתנ , םיקולאל ףולש ,איה תיתימאה
,הזה ןפואה לע תינכתהש ,ק"דר רבוס ,תאז םע .(גי ,מ והיעשי) "ונעידוי ותצע שיאו ,'ה חור
היואר התייה אל רודה ותואב לארשי םע תגרדמש ינפמ רקיעבו ,תוביסנה ףקותל המאת
.רתוי תבשחנו הלענ ךרדב העושיל

.ןושמש לש תוירסומה ויתודימ ולקלקתנ ,ק"דר שרפמ ,וישעמ יקרפב ינשה בלשב ,לכ רחא
,תויתשילפה רתי לכבו ,הב קשחו הוואתה וילע הרבג תיתשילפה לש הייפוי תא ותוארב
הנאות ,לעופב תויתשילפה תוחיקל ויה ,לוקלקה ירחא ,וישכע םג םנמא .ותוואתל וחקלו
ותנווכב ,הנאותה קמועב התיהש ,תיקולאה ותנווכ דיספה ןושמש ךא .םיתשילפמ םקניהל
.הדימ דגנכ הדימ ,ויניע תא םיתשלפה ורקינו שנענ ךכיפלו .הב ברעתה רשא תימהבה תינפוגה

ךישמה ,וייח יקרפב ינשה בלשב ולעפ םצע ירה ,תוירסומה ויתודימבו ותנווכב לוקלקה ףרח
ורמאש המל םאתהב תאזו ,םיתשילפמ םקניהל שקבמ אוה הנאות יכ ,'ה תאמ הביס תויהל
תורשי רחא ,םינפ לכ לע ,ךלה ןושמש ,(ב"ע ,ט הטוס) לזא היתורשי רתב אהימ לזא יכ :ל"זח
ךכ לעו .ותוואתל ןחקל םיתשילפ תונב תא ובל תייטנ רחא ךשמנ ,(ח"בה תהגה ינפל) ויניע
תישילש םעפ אטח ותואב אטחו רזחש רחאל שנענ ןושמש :קודו .ויניע רחא ךלהש ינפמ ,שנענ
הבר רבדמבב ורמא רבכו .(ב"ע ,ט הטוס ,בקעי ןיעל שוריפ ,בקעי ןויע ,רשייר בקעי) .הלילדב
.הריבעל דעומ השענ ,אטחב שלתשנ הלילד השעמב :דכ ,ט

תויתרוקיבה-תוירוגיטקה ויתודמעב דחוימב זחשומו הטוב לאנברבא לש ושוריפש המוד
הכרעה תעבומ ,די םיטפושל הנושארה ותלאשב רבכ .ןושמש לש וייח יקרפב הז עטק יפלכ
לארשי תא טפוש ותויהב ןושמש ךיא :ירסומה ולעפל עגונה לכב תרשפתמ יתלבו השק
םיתשילפ תונבמ השא םוקמ לכב חקול היהו ?רכנ שיא תב לעב ךיא ,םיקולא ריזנ ותויהבו
,לארשי תדל ןבישהשו ןתוא רייגמ היהש (ג"בלר) ל"זחאש המב קפתסנש יואר ןיאו ?םילרעה
תונבב ןתחתמ היה ועישומו לארשי טפוש ךיא דאמ השקי ןכלו .בותכב רכזנ אל הז יכ
ךא .(ד ,גי םיטפוש) ק"דר לשמ םה חוסינהו ןונגסה .םב ןתחתת אלד ואלב רבועו םיתשילפ
לאנברבא לידגמ ,לארשי תדל ןבישהו ןתוא רייג ןושמשש הנקסמל ותרבסב עיגה ק"דר דועב
תא לאנברבא ריהבמ ושוריפ ךשמהב .ןתוא רייג אלש תיטלחה הרוצב ןעוטו הכובמה תא
חרכהה ןיב ,תעמתשמה הריתסהו ישוקה תא ,בטיה ראב ,ראבל ילבמ תויתרוקיבה ויתודמע
לכב הנותמ ןושמש לש ותוישיא .הריחבה תושר דצמ הערכהה תלוכי ןיבל ,הריזגה וצמ
תובושקו תודומצ ,תורשפתמ יתלבו תושק ןהש לככ ,הכרעהה תולמו ,ותרוקיב טבשל הרקמ
התפתנשו ,םידכ אל רשא םירבד השעש רמאנש יוארש לאנברבא רמוא ךכ .בותכה ירבדל
רדוסמו בשוימ וב רשא יקולאה חורה היה אל ןכש לכ .אצומ היהש הנוז השא לכ ירחא
תולועפ וישעמ תויה םעש יפלו .םלש ותעד היה אלו ,םיטפושה ראשכ תועושת תועשל
ושפנו הקשחו השא םש הארו התנמת ןושמש ךלהש המ תמגודכ ,םמצע תאפמ תושבושמ
.ויניע דמחמ רחא דבל ךלה לבא .התוא רייגיש רמא אלו םילרעה םיתשילפמ איהש ששח אלו

םיטפוש) "איה 'המ יכ :בותכה ירבד לע ךמתסהב תאז ריבסהל לאנברבא הסנמ דחא דצמ
.םיתשילפמ הנאות תויוגל ויתובהא הנייהתש ידכ ןושמשל הז םוקמ ןתנ ךרבתי לאהש ,(ד ,די
םישעמה לכ ויה ,ןכ םא ,עודמ ,הריתסה תכובמל סנכנ אלו ושוריפב ריהבה אל ינש דצמ
?םייניע תריקנב שנענ םהילע םישק םילוקלק ,ןושמש בלב 'ה הזל ןתנש םוקמה ףרח ,וללה

וסחייתהב ,בי ,א לאומשב ג"בלר ירבדל הוושה לאנברבא לש תיתרוקיבה ותדמע דגנכ
דימ םכתא לציו ,לאומש תאו חתפי תאו ןדב תאו לעברי תא חלשיו" :אי קוספב םש רמאנל
:ג"בלר שרפמ ."ביבסמ םכביוא
ןדב הזו ,לאומשו ןדבב ןיינעה ומכ דאמ םימלשה ידי לע לארשי תא 'ה עישוה םימעפ..."
לע תפומ י"שה השע רבכש תומלשהמ ול ונאצמ (א"ע ,הכ ,הנשה שאר) ןושמש אוהש
יכ ,םיאיבנה תגרדמב המ ןפואב ותויהו ותומלש לע הרוה הזו והנע 'ה לא ארק רשאכו ודי
"...יוארה ידי לע קר י"שה השעי אל םיתפומה

רדוסמו בשוימ וב רשא יקולאה חורה היה אלש ,תוטוב םילמב לאנברבא רמאש המ דגנכ
ןושמשל ג"בלר קינעה ,'וכו תושבושמ תולועפ ויה וישעמו םיטפושה ראשכ תועושת תושעל
םצע לע רקיעב תכמתסמ וז ותכרעה .תומלשה תגרדמל עיגהש ץרענ טפוש לש יאובנ דממ
ןכו ,והנע 'הו ,'ה לא ארקש ימכ ןושמש תא ראתמ בותכהש ,הילע קולחל ןיאש ,הדבועה
.אי ,בי א לאומשב ג"בלר רמוא תאז לכ .ודי לע ושענש םיסנ השעמו םיתפומ חכונל

,ןיטישה ןיבמ םיישקה םעפל םעפמ םיצבצבמ םיטפושב ןושמש תשרפ תא ושוריפב תאז םע
ןושמש לש הדילמ ותוריזנ ןיינע .רבדה םעט לש אלמ רשפ דימת םהב ןיא תונורתפה יזמרו
היהש יפל :הכמל הפורת תמדקה םשל 'ה תוברועמכ (ג ,גי םיטפוש) ג"בלר לצא ראבתמ
,םהב תוקללו םישנה ירחא ףודרל ןושמש דיתעש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג
תייתשמ תוענמיה יכ ריזנ היהיש הצר הזלו ,הזמ וענמל ןוירהמו ןטבמו הדילמ י"שה םכחתה
תומיוסמ תוביסנבש ןויערהו ,יופצ לוכה תלאש ,אופא ,ונינפל .ןיינעה הזל דאמ הליעומ ןיי
רחא הפידרה וז ,לקלוקמה יופצה .הזה יופצה תא עונמל עייסלו ךירדהל ה"בקה ברעתמ
.םיתשילפמ םקניהל ,התלב ןיאש תיחרכה הנאות אופא התייה אל ,תוירכונה םישנה

היה ןויסינב דמוע ןושמש היה םא יכ בתכ (ליעל) דכ ,ט הבר רבדמבל ושוריפב ו"זרהמ םאו
עיבהל םידקה ,רוסיאב השא תאישנ י"ע אלשו תורחא תונאותב םיתשילפמ ערפיל ול רזוע 'ה
היה אלו םישנה ולאמ רמשנ היה םא :(ח"יה תלעותה םש .אל ,זט םיטפוש) ג"בלר הז ןויער
היהש יקולאה רזעה דצמו ותרובג קזוח דצמ םיתשילפ תא עינכהל חילצמ היה ןהב קבד
ג"בלר לש הזה חוסינהו .םימלשה םיטפושה גהנמכ לארשי גיהנמ היווה וילע ףסונ חרכהב
.(ליעל) בי ,'א לאומשב ןושמש השעמ תא ושוריפמ רתוי יתרוקיב םיטפושב

יתלבה עטקה תקלחה .יטקדיד ישוק הבוחב תנמוט ןושמש השעמב תינשרפה הכובמה
תרערועמ יתלבהו תידעלבה הנעטב זוחאלו ןושמש ייחב דאמ תישיאה היפרגויבב הזה ריהזמ
תדקממ אלא ,םיללצה תא תקלסמ הניאש קר אל ,תויתשילפה ויתושנ תא רייג ןושמשש
ןושמש תא שרפל ץמאמה םע חונב שוחי אל ומותל ארוקה .הכובמה לע הרואתה תא רתוי
ךרואלש רוכזל ונילע היהי תאז םע דחי .םימתכ תלוטנ תומדכ הזה ישיאה םוחתב וישעמב
לארשי םע לש ותעדותב ןושמש עבט תידוהיה הירוטסיהה לש לתופמהו ךוראה לולסמה
לש ללוכה ךרעמה ךותב ועלבנ וייח תכסמב םנמא וגראתנש םיללצה יווק .הצרעה לש םתוח
תשרפ תא דמלמה ,הרומה לע ןכ לע המוש .וילא ונתביח ישחר לע וביעהש ילבמ וייח תשרפ
העבהה יכרד תא קודקדב ןוחבלו םיטפושב רופיסה יקרפל בושק תויהל ,רוביגה ןושמש
ןמ תובהבהמו תולועה ןושמש לא הצרעההו הביחה רשפ תולגל ידכ םיטביהה דוקימו
.ןושמש השעמ תא דמלל הרומה לע לטומ הלא םייוליג לש םרואל .םיבותכה