הירוטסיהה שיאו הווהה םדא

םירצמ תאיציב שדח ןויע

ןמרסו םהרבא ברה

1 ןויליג ,ס"שת דמח הדשב

תונוש תוטיש םיגציימה ,םייזכרמ םיסופיט ינש ונינפל הלעמ ונמע תודלותב תוננובתה
:םתוא תונכל ןתינ .ותארקל תוליעפלו דיתעה תופיאשל סחיב ונכותב תולודג תוצובק לש
."הירוטסיהה שיא"ו " הווהה םדא"
רוביצה לשו הלא םיסופיט ינש לש םתטיש תואצות תא דומללו םחורל ןיבהל תנמ לע
.הלואג לכל סופיטבא איהש םירצמ תלואג רואיתב ןייעל יואר ,םיגציימ םה ותוא

אראו תלואגו תומש תלואג .א
םאיצוהל ידכ לארשיל םיימעפ חלשנ השמ ,תומש רפס לש תונושארה תושרפה יתשב
.הלשכנ התליחתב רבכש תרחאו ,ןולשיכ הפוסו החלצה התליחתש תחא םעפ .םירצממ
תכמ רחאל דע לארשי ינב םע רבדמ וניאו הערפ לא חלשנ השמ היינשה םעפה רחאל
!ךשוחה

: תושרפה ןיב םיירקיע םילדבה העבש ןייצנ

,ותוחילשל דע וישעמ לעו השמ תדלוה לע טוריפ שי תומש תשרפב - עישומה תוישיא .1
טוריפבו שדחמ תראותמ (ו"כ-ד"י םיקוספ 'ו קרפ) אראו 'רפב .ומאו ויבא םש תרתסהב
רורב םעפה .תומש 'רפב הרכזוה רבכש ףא ,ןורהאו השמ תדלוהל דע בקעי ינב תלשוש
.םיטלבומ םניא השמ לש םייטרפה וייח תודלותו ותוישיאשכ ,םירוהה םה ימ

,'םיקלא' םשב אוה הנסה ןמ השמל יוליגה תומש תשרפב - תיקלאה תולגתהה יפוא .2
תוארל רס יכ 'ה אריו" :םיקלא םשב אוה השמ לא רובידה רקיע .עיפומ ה"יוהה םשש ףא
יקלאו קחצי יקלא םהרבא יקלא ךיבא יקלא יכנא רמאיו ...הנסה ךותמ םיקלא וילא ארקיו
יקלא 'ה השמ לא םיקלא דוע רמאיו ...םיקלאה לא טיבהמ ארי יכ וינפ השמ רתסיו בקעי
םיקוספ ןכו ,"רד רודל ירכז הזו םלעל ימש הז םכילא ינחלש ...םהרבא יקלא םכיתובא
.םיבר

ןהו השמל ןה ,תוינפה בורב ,האלהו םשמ .ה"יוה םשב אוה יוליגה אראו תשרפ תליחתב
לוכיבכ ליחתמ לכהש ךכ לע הרומ השרפה תליחת םג .ה"יוה םש רקיעב עיפומ ,הערפל
הרושק הניא תולגתההו ,םדוק וריכה אל וליאכ השמל ומצע תא גיצמ בוש 'ה .שדחמ
.הנסל

עמשיו" לארשי לש םהיתורצ אוה הלואגל עינמה ,תומש 'רפב - הלואגל עינמה .3
.(ד"כ 'ספ 'ב קרפ) "בקעי תאו קחצי תא םהרבא תא ותירב תא רכזיו םתקאנ תא םיקלא
םג ךכו ,'וכו "םירצמ דימ וליצהל דראו ...ימע ינע תא יתיאר האר" השמל םג רמאנ ךכ
."םירצמב םכל יושעה תאו םכתא יתדקפ דקפ" לארשי ינבל רסמה
תירב םויק הנושארבו שארב ונה ,השמל רסמה םג אוהש ,הלואגל עינמה אראו 'רפב
יתומיקה םגו... םהרבא לא אראו" תינשמ הביס אוה לארשי ינב לש םיינע וליאו ,תובאה
רשא לארשי ינב תקאנ תא יתעמש ינא םגו ...ןענכ ץרא תא םהל תתל םתא יתירב תא
.('ו קרפ) "יתירב תא רוכזאו םתוא םידיבעמ םירצמ

ץרא לא איהה ץראה ןמ ותולעהלו" אוה הלואגה דעי תומש 'רפב - הלואגה דעי .4
וליאו .('ח 'ספ 'ג קרפ) 'וכו "ינענכה םוקמ לא שבדו בלח תבז ץרא לא הבחרו הבוט
לא םכתא יתאבהו... םיקלאל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו" אוה דעיה אראו 'רפב
םכל התוא יתתנו בקעילו קחציל םהרבאל התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה
!שבדו בלח תבז ץרא ללכ תרכזומ הניא םשו ,(ח-ו 'ספ 'ו קרפ) "'ה ינא השרומ

יפכ ,ןימאה אקווד םעה ,השמ הלעהש תוקפסה תורמל ,תומש 'רפב - םעה תבוגת .5
"ווחתשיו ודקיו םינע תא האר יכו לארשי ינב תא 'ה דקפ יכ ועמשיו םעה ןמאיו" רמאנש
הדובעמו חור רצקמ השמ לא ועמש אלו" אראו תליחתב תאז תמועל .(אל 'ספ 'ה קרפ)
."השק

רואיהמ םימהו תערוצמה דיה ,שחנה תפומ ושענ תומש 'רפב - םיתפומל ןעמה .6
.('ל 'ספ 'ד קרפ) !דבלב לארשי ינב יניעל
םדל םיכפוה םימהו ,הערפ יניעל קר ןינתל ךפה םעפהש הטמב תואה השענ אראו 'רפב
.(ךליאו 'ט 'ספ 'ז 'רפ) הנושאר תללוכ הכמ תרגסמב

םא הערפ לע םויאה איהו ,תורוכב תכמ קר תרכזומ תומש תשרפב - תורוכב תכמ .7
םה םימויאהו ,רכז לכ הל ןיא אראו 'רפב .(ד"כ-ב"כ 'ספ 'ד קרפ) לארשי ינב תא חלשי אל
.אב 'רפב קר תרזוח איה .ירמגל תורחא תוכמב

הלצה - הנושאר תוחילש .ב
,בצמה תא רפשל ןוצר ךותמ יעבט ןפואב האב המיימשה קעוזו חנאנש םידבע םעל היינפה
דרשיהל וייוכיסש ימ לש האלפומה ותלצה רופיסב הפי בלתשמ הז רבד .הלצה תניחבב
- םימל ךלשוהש - אוהו ,וללגב הרזגנ 'והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ' תרזגו ,םייספא ויה
.לודגה ררוצה לש ותיבב אקווד לדג

תיבב לדג אוה .הפרחו תודבע םילבוסש םירוהה רודמ קתונמב ותוישיאב טלוב השמ
ןיב ,ףדרנה תא עישומו לווע דוע לבוס וניא ,ןיטולחל הנוש ןפואב תבצועמ ושפנו םיכלמ
םיקיצמה םיניידמ וליפא וא ,ירבע הכמה ירבע וא ירבע שיא הכמה ירצמב רבודמ םא
.ראבה לע תויניידמ תורענל
אוה ותודלי תא םא םגו .ונתאמ וירוה תומש תא הליחתב הריתסמ הרותהש הביסה תאז
יסומינב השוע אוה וכרד ךשמה תאש ירה ,קנוי אוה הבלח תאש ,ומא קיחב השוע ןיידע
ןיעמ) תימשיטנא היצאוטיס תרגסמב הרוק הז ומע תא הלגמו בש אוהשכו ,םירצמ יכלמ
תויתרבחהו תוירסומה תויעבה תאו רמה ולרוג תא ול הריהבמש ,("סופיירד תשרפ"
הערפ תיבמ חורבל ץלאנש רחאל לבא .די תמרהל םיעיגמה םיכוסכס לש תוימינפה
ראשיהל היה לוכי אוה .ומע לש תיחכונה היווהה לכמ השעמל שלתנ אוה ,ותוברתמו
ראשנ היה ףאו ,ורתי תחפשמ יפב ירצמ שיא ארקיהל ךישמהלו ,ןיידמב תיטרפה ותלואגב
חיטבמ וניא 'הזה רהה לע םיהלאה תא ןודבעת' 'ה ירבד םג .הנסב יוליגה אלמלא םש
תלואג לש השקבל לשב וניא ןיידע םעה .הווהה לש ןחלופה תורח תא אלא ,תורודל הלואג
השולשל השפוחמ רתוי ומשב שקבל וליפא רשפא יא - הנווכה וזש עדוי אוהש ףאו ,םלוע
תיתד תואמצע ססבת וז ןחלופ-תשפוח .(1)!יניס רהב םיקלאה תא דובעל ידכ םימי
,הירוטסיהל הסינכ תשרודה תינידמו תימואל תיתשת תמקהב ךרוצ אלל ,אדירג תינחורו
הפיאשהמ וליפא וגייתסהש ימ ויה .םירצמב םתבישיב תודבעמ שפוח םהל ןתית איהו
ורזחשכ רבדמב הנולת לכב םעה תנעט התייה וזו ,ךכ לכ תמצמוצמ תורח ךרוצל היישעהו
ונתומ בוט יכ םירצמ תא הדבענו ונממ לדח" :םירצמב ורמאש המ תא השמל וריכזהו
.תינידמ תירוטסיה הקתפרה רובע םייח ןכסל ןיא םתעדל !"רבדמב ונתוממ םירצמ ץראב
.שרדנ וניא הז םג ילואו ,דבלב תינחור תורחב יד

םע םיישקב הדימעה תלוכי-יא םג לבא ,ןושארה עגרב הלצהה תרושבב החמשה ןאכמ
תכפוהו ,תלבקתמ הניא וישכעו ןאכ המצע תא החיכומ הניאש הלואג .ןושארה רבשמה
עגרב השמב ונימאהש הנומאה תורמלש אצמנ ."ונגרהל הערפ דיב ברח"לו דרטמל
השמ ירבד יקלח ןפואב ותמאתה רבד לש ופוסב ,הליחתמ בשחש ומכ אלש ,ןושארה
תוארלו ןיתמהל םינכומ םניא ירהש ,הנומא ירסח םה ,רמולכ .'יל ונימאי אל ןהו' רמאש
- הנומא תכרצנ קוידב הזל אלה .הכרד תישארבש םילושכמה תורמל הלואגה תא
לביקש ,השמ וליפא ,םעה קר אל לבא .תורצהו םירוסיה ךשוחב ,"תולילב ךתנומאו"
הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו" :הנעטב אב ,וז תוחילש הליחתכלמ
.ויהלאל ומשב הנופו ,רודה חור תא השמ גציימ הלא םירבדב !"ךמע תא תלצה אל לצהו
לבח" ה"בקה רמא הז לעש ,ורמאו השמ תא ורקיב (אראו שיר הבר שרדמ) ל"זח
לכ ונכתיי ךיא םהיניעב ואר אלש ףא יב ונימאה תובאהש - "ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע
םוגרת) םיישק ילבו וישכע הלואג הצורו ,תונלבס רסח התאו ,םהל יתתנש תוחטבהה
.(וננמז ןושלל שרדמה ירבד


דועיי - היינש תוחילש .ג
וינפל ומצע תא גיצמ 'ה .השמ לא תשדוחמ היינפ האב הנושארה הלואגה ןולשיכ רחאל
'םיהלא' םש עיפומ הב ,השמ לא הנושארה היינפה תמועל .ןכל םדוק ותוא ריכה אל וליאכ
רבדיו" : 'ה םש עיפומ אראו תליחתב - םליצהל לוכיש, ןוטלשה ,תלוכיה לעב ושוריפש
רבעה תא ןווכמו להנמה ירוטסיהה לאה ,ושוריפש !"'ה ינא וילא רמאיו השמ לא םיהלא
ןאכ - תומש תלואג לש "ימע ינע תא יתיאר האר" תמועל .(2)דיתעה ןוויכל הווהה ךרד
השולש אוה רקיעה .הלחתהה קר איה הלצהה וז הלואגב .'וכו "םהרבא לא אראו" רמאנ
תחת .תובאל חטבומה םוקמל הסינכה אוה םאישו ,הירחא ואוביש םיבלשה העברא וא
הלואגה (3)."וניתובאמ ונל איה השורי" - השרומ ץרא םילבקמ םה שבדו בלח תבז ץרא
תירבב ותישארש דועי םשייל האב איה אלא , ולרוג תבטהלו םעה תחוורל קר הנניא וזה
םהרבא לש וכרדב ךלוהו ,םיקידצ םיטפשמו םיקוח ול רשא לודג יוג םיקהל תובאה םע
ומעל תויהל ידכ םיתפומבו תותואב תוסמב יוג ברקמ אציש יוג והז .טפשמו הקדצ השועה
ינבש בושחל רשפא היה .טלקנ אל רבכ הלואג לש הזה רסמה .(4)ותרות לבקלו 'ה לש
:תורחא תוביס ןייצמ בותכהש אלא ,תחא םעפ לשכנ רבכ השמש םושמ ותוא וחד לארשי
אלא וניא וצרש לכ .וזכ הפיקמ הרושב תאשל םחוכב ןיא ,רמולכ .השק הדובעו חור רצוק
והשמ לע רבודמש ןוויכ .תינכתב עיפומה ןושארה בלשה אוהש ,םירצמ דובעש תקספה
ןיא .תאז עומשל וליפא םילוכי םה ןיא - הלואג לש תוידיימ חיטבמ וניאש ,בחר רתוי הברה
.(5)הז רבדל ישפנ לוביק ילכ םהל

'םירצמ ועדיו' - תישילש תוחילש .ד
'ו קרפ) הערפ לא תכלל השמ תא הווצמ 'ה ,לארשי ינבל היינשה תוחילשה ןולשיכ רחאל
.(ךליאו 'י 'ספ
המ תנייצמ הרותה ןיא .תומש 'רפב היהש ךילהתה לע רזוחו ,תוחילשל ברסמ השמ
השמל דע בקעי לש תיתחפשמה תלשושה תא ראתל הנופ אלא ,'ה תבושת התייה
לש הנעט התואב ףסונ בוריסו ,השמ לא 'ה לש היינפ תראותמ בוש ךכ-רחא .ןורהאלו
.םייתפש תולרע

,תינש השמ ברסמ עודמ ?ןורהאלו השמל דע בקעי ינב תלשוש תרכזהב ךרוצ שי עודמ
ובוריס לע וב רעוג 'ה ןיא תמאב עודמו ?םדוקה ובוריסב וב הרח 'ה ףאש הארש רחאל
?שדחה

תריחב רופיסל ךשמה הווהמ ןורהאו השמ לש םתריחבל דע םיטבשה תודלות רופיס
.(6)עבוקה אוה הדילה רדס אלו ,יואר היהש ימ רחבנ ןאכ םג .תישארב רפסב תובאה
םעה גיצנכ השמ עיפומ ךליאו ןאכמש ,ךל רמול ידכ תורודה תלשוש רוביח םג ןאכ שי
אלא ,ןמדזמ ןחלופ שפוח שרודש יממע גיהנמ דוע ןאכ ןיא .הערפ לומ ויתורודל ידוהיה
השמ .היתובאמ הל תדעוימה תירוטסיהה הכרדב התוא דיעצהל חלשנש המואה ריחב
לעבכו ,םמצע םה וליפא ועמש אל לארשי ינב לש דועייה תוחילש לע אלה - קדצב לאוש
הזש ורמאו ,וירבד וחביש ףא ל"זח ?ןולשיכל שארמ ןודנש רבד לע בוש רוזחי עודמ- ןויסינ
ריבעהל ידכ .(ב"י 'ספ 'ו 'רפ י"שרב אבומ ,ב"צ 'רפ ר"ב) הרותבש רמוחו לק הרשעמ דחא
הנימ רבכ 'ה םנמא .ןורהא תא השמ ךרטצי - הערפל תנבומה הפשל בגשנה 'ה רבד תא
ןורהאו ,הערפל םיהלאכ השמ רדגומ ןאכש אלא .השמל הפל תוחילשה תליחתב ןורהא תא
םג וז הביסמו ,ירמגל תשדוחמ תוחילשב ךרוצ שיש ןוויכ אב הז לכ !השמ לש ואיבנ היהי
- הערפ יפלכ ןורהא לשו ןורהא יפלכ השמ לש ודמעמ תגצה םג ןכלו ,שדחתמ בוריסה
לעופב םשיימש ,ןורהא אלא ,הערפ לומ תורישי לעופה אוה השמ אל .אוהה םג הנתשמ
'ה קר ןקלחבו ,תוכמה תא םשיימה אוה השמ ךכ-רחא קר .תונושארה תוכמה שולש תא
.ןורהא וא השמ לש תוברועמ אלל ,ןמשיימה אוה


?תיחכונה תוחילשה תא ןייפאמ המ
,"םירצמ תולבס תחתמ םכתא איצומה םכיקלא 'ה ינא יכ םתעדיו" הנושארה המגמה לומ
ינב תא יתאצוהו םירצמ לע ידי תא יתוטנב 'ה ינא יכ םירצמ ועדיו"- השדח המגמ העיפומ
םיכפוה בושו ,הטמה ךלשומ בוש .הערפ לומ התעמ םישענ תותואה םג ."םכותמ לארשי
הכמ .גרודמב השענ לכהו ,ךרדה תליחתב תורוכב תכמ תרכזומ אל התע לבא .םדל םימה
.'הב הרכהל ועיגי םירצמהש איה הרטמה .םירצמה ייח תא רתוי דוע השקמו ,הכמ תפדור
רובידה תישארב העיפוהש וז איהש ,תורוכב תכמב היה יד - לארשי תא ליצהל ידכש הארנ
םכותמ לארשי אצויו ,ודסח םלועל יכ םהירוכבב םירצמ הכמל" םילהתב רש דוד .(7)השמ לא
לבא .דבלב תורוכבה תכמ תא אלא ,תוכמה רשע לכ תא ריכזמ אוה ןיא ."ודסח םלועל יכ
היכררייהה תינבנ ךכ םשלו ,םיהלאה אוה ימ םירצמל תוארהל התייה תוכמה רשעב המגמה
,('א 'ספ 'ז 'רפ ןתנוי םוגרת 'יע) ןורהא לעמ םיהלאה גציימכ הערפ יפלכ השמ לש השדחה
קר ראשנו ,םיהלאב הנימאה הלוכ םירצמש רחאל קר .לארשי ינב יפלכ שרדנ אלש רבד
םה ןיאש םישדוח רפסמ ירהש .םיהלאב םינימאמ לארשי ינב םג - ובל תא השקמה הערפ
עומשל םינכומ םה התע קר .לארשי ןיבל םירצמ ןיבש הילפהה תא םיאור םהו ,םידבעושמ
'ספ ב"י 'רפ) "םכל הזה שדחה" :הנושאר הווצמב םהילא הנופה השמ דיב 'ה וצ תא שדחמ
תורח לש יוטיב והז .שושחל ילב ,םירצמ יהלא אוהש ,השה תטיחשל תונכה - הרקיעש ,('ב
ורמאי יכ היהו" :דיתעה לע םג עומשל םינכומ םה תעכ .דבעשמה לש דחפה לוע תקירפ לשו
תישארבש ,ךכל הביסה םג וז .(ו"כ 'ספ םש) 'וכו "םכל תאזה הדובעה המ םכינב םכילא
- תובאה ימיב רבעב לחהש ירוטסיהה ךילהתל םעה תא סינכהל התרטמש ,וז תוחילש
- ךילהתה לחה הב הדוקנל ונעגה בוש .ןורהאו השמ לש תיתחפשמה תלשושה םג תרכזומ
הלואגמ קוחר ןיידע ינחורה םבצמ לבא .םירצממ לארשי ינב ואצי החוכמש,תורוכב תכמ ינפל
ךרד וניא ץראה לא עיגהל ידכ רחבנה לולסמה ןכ לעו ,םירצממ םידחופ ןיידע םה .שממ לש
תא ןיבהל רשפא םג ךכ .'המירצמ ובשו המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ' םיתשלפ ץרא
תללושה הבוגת ,םהירחא עסונ םירצמ תא םתוארב לארשי ינב לש תירטסיהה םתבוגת
:הרקיעמ הלואגה לכ תא
םירצמ תא הדבענו ונממ לדח רומאל םירצמב ךילא ונרביד רשא רבדה הז אלה"
.(ב"י-א"י 'ספ ד"י קרפ) "רבדמב ונתוממ םירצמ תא דובע ונל בוט יכ
ריסבו םיגדב ורכזייו וניליו ובושי םהו ,םחלו םימ ןיא ,ונוממשב םייאמ רבדמה - ךרדה ךשמהבו
(8).הלואגה ןמ םניח םירצמב ולכאש רשבה

תכמ תמיאמ לאגיהל וצרש םמצע םירצמה ידי לע םירצממ קרזנ םצעב הזה רודה
תאצב" רחואמ רתוי בלשב דוד תרישכ אלש ,בותכה רמוא ,'הערפ חלשב יהיו' ,תורוכב
."לארשי

איהש , שבדו בלח תבז ץרא לע החטבהה תא השמל וריכזי דימת םהיתונולתב
תובאל החטבהה ץרא לא םילבומ םה לבא .תומש 'רפב הנושארה תוחילשב העיפומה
לש ינחורה ימואלה דיתעה ןיינב תרטמל אלא הווהה תואנה יכרוצל הניאש ,אראו 'רפ לש
תבז ץרא' ,וניתובאל עבשנ רשא ץראה לא ונתוא איבהל הצור 'הש אוה ןוכנ .םלועהו םעה
תלואג .שבדו בלח תבז ץרא םג איהש ,תובא ץרא :הזה רדסה יפל קוידב לבא ,'שבדו בלח
טוקא' םהב הנש םיעברא ךשמב לבא .דיתעה לא ףאושה רבעה חוכמ קר תמייק הווהה
םיעוריאמ ץוח .םילהתב רמאנכ ,'ה יכרד ועדי אלו ,בבל יעות םע לארשי ינב ויה - 'רודב
רה דמעמו םיה תרישב ומכ - םימלוע תלואג לש הגרדמל ולעתה םהבש דואמ םיממורמ
.(9)ימוימויה םויקה תגאדבו הווהה תלואגב םיעוקש ויה ןמזה בור - יניס

.תידיימה הנכסה ינפמ הווהה-ישנא דחפ לש רתויב הלודגה המצעב רזח םילגרמה אטח
ןובשח לכל לעמש הווהה םדא ייח ,תנכוסמה המחלמה תמיאמ םירצמל בושל תונוכנה
םיהלאה אטיב םש אלה .רבדמה רוד ישנא לש םשאר לע 'שיטפב-הכמ'ה ויה - ידיתע
הנא דעו הזה םעה ינוצאני הנא הנא דע" :ורמאב אוהה רודה תלואג לש הנולשיכ תא
תאו ידבכ תא םיארה םישנאה לכ יכ ...וברקב יתישע רשא תותאה לכב יב ונימאי אל
םא ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז יתוא וסניו רבדמבו םירצמב יתישע רשא יתתא
ד"י קרפ רבדמב) ..."הוארי אל יצאנמ לכו םתובאל יתעבשנ רשא ץראה תא וארי
.(ג"כ-א"י םיקוספ

יצחו דג ,ןבואר יצולח םיאצוי ובש רוד חמצ ויתחתו ,םלועה ןמ רבע הווהה ישנא רודשכ
תשרל יואר אוהו ,תוירטנצוגאהמ רורחשל םעה עיגה - םהיחא רובע המחלמל השנמה
."יתאבהו" לש ףסכנה ישימחה בלשל ,הלואגה תגספל עיגהלו ץראה תא

הירוטסיהה שיאו הווהה םדא .ה
םיסופיטה ינש תא רידגהל רשפאו ,טרפה שפנב םג תויוצמ ולא הלואג תופיאש יתש
.הירוטסיהה שיאכו הווהה םדאכ - הלא תונונגס םיאשונה

עיגהל שי .וישכעו ןאכ אלא םניא םייחהו ,'תחא םעפ קר םייח' איה הווהה-םדא תמסיס
ונייח תרגסמב השודק וליפאו ,תוינחור ,קדצו רסומ םג םיללוכה םייחה תוחוכ לש יוצימל
הרות ןתנש םלוע ארובב ןימאהל לוכי אוה .רפוכ חרכהב וניא הווהה-םדא .םייושכעה
יחו' קוספל ל"זח תשרד סיסב לע עובקל תינרותה ותייאר ךותמ אקווד לבא ,לארשי ומעל
,הווהל רבעמש םייח גוס לכו ,הווהה ייח תרות איה הרותהש ,'םהב תומיש אלו' - 'םהב
ייחמ תוגרוח תווצמ שולש קר .ונייוואמ רקיע וניא ,חישמה תומיל וא אבה םלועב םא
לש הביאשה רוקמ קר אוה ודידל רבעה .שפנה תא רוסמל וניוטצנ ןהילעו ,הווהה
הווהה תופוקת לכ לש ףוריצמ הנביי דיתעהו ,המצעל הייח תא היחש תיחכונה תואיצמה
םישעמו תווצמ לש תחא העש הפי" .םדא ידיב אלו ,הירוטסיהה לע יארחאש ימ ידי לע
תואיצמה תא טפוש אוהו .ולש וטומה והז ,"אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט
הרימא לכל תונדשחב סחייתמ אוה ."תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא" ללכה יפ לע םלועל
תומי' לע םירבדמשכ וילע תלפונ תלשוכה תיאתבשה הלואגה תעונת תמיאו ,הלואג לש
תורודב ןויצ תביש ,ודידל .םהימודו 'הלואגד אתלחתא' 'אחישמד אתבקע' 'חישמה
ךמת הווהה םדא .הדמשהמו ןויליכמ לארשי םע לש הלצה סנ אלא הניא םינורחאה
זירכהל הצרשכ ןוירוג ןבל דגנתה םג אוה .הקולחה תינכתבו לצרה לש הדנגוא תעצהב
היה םימיה תשש תמחלמ רחאל .התייה ןכאש ,המחלמה ששחמ הנידמה תמקה לע
עתרנו ,ברע תונידמ םע םולש הזוח תרומת 'םישובכה םיחטש'המ תידיימ הגיסנ דעב
דגנתה הווהה םדא .ומעטל ידמ תיחישמ התייהש ,תיבה רהב ןרוג ברה לש העיקתהמ
ךשמהל המורתו ,םולשל ךרדב לושכמ דוע אוה 'םיחטש'ב םקומש תיב לכו ,'םינומא -שוג'ל
הדנגוא תעצהב ךמת אל הווהה םדאש ןכתיי ,ךדיאמ .ונרוזאב םימדה תוכיפשו ךוסכסה
,ץראה תא בשייל הווצמ שיש בשחש ןויכ ,ןורמושו הדוהיב תיב הנק וליפאו ןוירוג ןבל עייסו
-לאירה ותכרעהלו .הרותב תווצמה ראשמ - רתוי אל םג לבא - הבושח תוחפ אל איהו
תגשהל ותעדל ורזעי אל ךכ ןיב םיחטשב תובשייתה וא הנידמה תמקה לע רותיו ,תיטילופ
תיטמגרפ השיגב דדומתהלו יחישמ ןוזחב קוסעל אל ותשירדב יבקע אוה לבא .םולש
.תימואל היעב לכ םע תיתכלה

ונתדילב םיליחתמ םניא םייחה .'רקשי אל לארשי חצנ' - איה הירוטסיהה שיא תמסיס
ךירצ השעמ לכו ,לארשי םע לש הירוטסיההמ קלח ונחנא .ונתומב םימייתסמ םניאו
ןכתיי ,תווצמ םייקמו הרותב ןימאמ חרכהב אל אוה .תירוטסיה היאר ךותמ דדמיהל
תרבוגה תוימשיטנאבו תוערפב האר אוה .םיירוטסיה םישרוש לעב ימואל םדא אוהש
היביכרמ לע תוחפל ,ןויצ תביש ןמז עיגהשו ,הלוגב דוע תושעל המ ונל ןיאש רורב תותיא
שרוכ תפוקת לש ןויצ יבש יניעב ונתפוקת תא האור אוה ,יתד םדא אוה םאו .םיימואלה
אבה םלועב חור תרוק לש תחא העש הפי" .ןונ ןב עשוהי ימי לש וליפאו ,הימחנו ארזע
תורומח תורבע שולשמ ץוחש אוה שודיח ,ודידל .ולש וטומה אוה "הזה םלועה ייח לכמ
םמצעלשכ הזה םלוע ייח ןיא .(10)תורחאה לע שפנה תא רוסמל הוצמ ןיא הרותבש
תטיפש .ולוכ םלועהו לארשי םע לש ריהזמה דיתעה ןיינבל םרשקהב אלא ותוא םיקפסמ
לע וליפאו הלואג לע םירבדמשכ ?'העושיל תיפצ' הלאשה ידי-לע החנומ ולש תואיצמה
ןכומ אוה אחישמד אתבקע לש הפצוחה תא םגו ,רשוא אלמתמ אוה אחישמד אתבקע
רמאמכ ,םהיתוביבס ער חירו לצ םיליטמה חישמ לש ורומח יללג דיל תבשל וליפאו ,לבקל
תינכת דגנ ןויצ ינויצ םע תוכבל ץראה לע בשיו העירק ערק אוה .(:חצ ןירדהנס) ףסוי בר
באכה תורמל ,לארשי תנידמ תא םיקהל ותטלחהב ןוירוג ןב לש בהלנ ךמות היהו ,הדנגוא
לש ורפוש תא ןרוג ברה לש העיקתב עמש םימיה תשש תמחלמב .תונברוק תליפנבש
הנבנש תיב לכ .שדוקה תמדא לש בגר לכ לע קבאנו תויולחנתהה לכל ךלה ,חישמ
.(11)אעמק אעמק האבש לארשי לש םתלואגב בלש דוע אוה ןורמושבו הדוהיב

- לארשי ינב תומש תא ונינפל הגיצמה התליחת םש לע 'תומש' הנושארה השרפה תאירק
םתלואג םג ןכל ,םהרבאמ אלו ,ךליאו בקעימ םירצמ ידרוי םיחכונה תומש תא השיגדמ
תונויסינה יכוביס לכ תא רוצית םגש וז ,תכלוהו תלשכנה תומש תלואג .חכונב תדקמתמ
הל ןיאש הווהה תורצמ הווהה-םדא תלואגל ןויסינה איה - רבדמב 'ה תא וניתובא וסינש
םידבעה .תוברתמו תוכלוהה היתורצב הרוגסה תואיצמה יעלס לא תצפנתמ איהו ,תלחות
תא םג ששוקל התעמ םישרדנ - ינחלופ שפוחב רבודמ םא םג ,דבלב שפוחל םיפאושה
תורודב תמייסמו תובאב תחתופה הירוטסיהה שיא לש אראו תלואג .םינבלה ןבתל שקה
באשנ הווהה םדאש רבד לש ופוסו ,םויקו תלחות הל שיש וז איה - 'ה םעל ויהיש םלוע
יאמצע םויק ןהל ןיאש ןיביש רחאל ,ולש הווהה תושירדל הנעמה תא םג הב אצומו הכותל
וגזמתהב הווהה םדא לאגיי זא וא .הווהה ךרד דיתעה לא הנופה רבעהמ קלח ויהי אל םא
בלח תבז ץרא - םויסה תגספ םג איהש הנושארה החטבהה .הירוטסיהה שיא ךותב ירמגל
תובאה ץראל עיגהל הצורש ימ קר .יטננימודה םרוגה תויהל ןפוא םושב הלוכי הניא - שבדו
תוכז םגו .וערז וא אוה ,הזל תוכזל לכוי - םישק םיבצמב םג ,'ה לש ןמאנ תירב לעב תויהלו
םגו" - וכז םה וליאכ םהינב תוכז הבשחנ תובאלש יפכ ,הכז אוה וליאכ ויניעב בשחת וערז
םייחב וערז המ - תמ אל וניבא בקעי"ו ."ןענכ ץרא תא םהל תתל םתא יתירב תא יתומיקה
.(:ה תינעת) "םייחב אוה ףא


םיסופיטה ינש םושייל לדומ - תינויצה העונתה .ו
ינויצה ךילהתהמ רתוי האנ המגוד ךל ןיא ."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
תמיאש ,וניתובא ויה הלצה ישרוד הליחתמ .ןתשחמהלו וללה תולואגה יתש תנבהל
רבשמ יעגרב ןכ לע .הירוטסיה תצקו טלקמ התויה לארשי ץרא .םהילע התייה םימורגופה
ונינבו ונא ירה ,ו"ח המשגתנ וליאש ,הדנגוא תעצה התלע - עשי רסח הארנה הווהה תורצ
םייצאנה תוחוכה דקפמ ,למור אמש וא .הזה םויה דע הדנגואב ונייה םיבשוי ונינב ינבו
ריקב שאר תחטה התוא .ץיושואל ונתוא ףא ריבעמו ועסמב ונתוא הבוש היה ,הקירפאב
חכשת םילשורי ךחכשא םא" תשדוחמה העובשהו ,םיפלא תב תולג דובעיש לש םוטאה
ופוסב .הלואגל תיתימא תורשפא תרצויש הווהה יכרוצל רבעמ תוממורתהה איה - "ינימי
.הווהב רתויב הלודגה תושפנה תלצהכ םג החכוה איה ,רבד לש

אל - תירוטסיה תוחילש תעדות רודח היהש ,ןוירוג ןב ידי-לע הנידמה תמקה םג ךכ
עגרה יכרוצ תעימשב קר אלו ,ירוטסיה ךילהת לש רתוי תללוכ הייארב אלא הרשפאתנ
תא קר תויחל םיצורש ימ לש םה רבשמ תפוקת לכב םיעמשנה שואייה תולוק .הזה
יכלה .וישכעו ןאכ - תינחור וא תיזיפ - שבדו בלח תבז ץרא אלא םהל ןיאש ימ .הווהה
םיירוטסיהה ונייח לכ וניארש יפכ ןולשיכו שפנ חפמל אלא וליבוי אל םלועל הלאכ חור
םילודגה םיצמאמה תורמל ,תיעגר העיגר םיאיבמ םניא םג םה .הנה דע םירצמ תאיצימ
רופיסב הזה חקלה תא ונל וארה םימכח ,ישיאה רושימב .הז ןוויכב םיעקשומ םימעפלש
עטונה ןקזה השעמב םעט ןיאש הליחתמ בשח אוה ףאש ,(.גכ תינעת) לגעמה ינוח לע
םימלוחכ ונייה הב ,ןויצ תביש םג איה ךכש הארש ופוס .וידכנ וארי ויתורפ תאש ,בורח
אל םא םג ,םעה תלואג אוה ונמולח לכ .הלואגה לא וררועתי ונידכנש ידכ הנש םיעבש
.וינב רובע אלא בורח תעטל ןכומ וניאש ימל וישכעו ןאכ הלואג ןיא יכ .ונימיב


:תורעה


םיאשונב תיגולופיטה חותינה תרוצ תניחבמ קי'צייבולוס ברה תטיש לע תססובמ וז הסמ *
הסמה רקיע .הב םיבלושמ ולש םימסרופמה לרוגהו דועייה תירב ןיינע םג .הרותבש
קוק ברה לש ותסיפת תארשהבו ,בתוכה תעד לע - וננמז תואיצמל סחיב תוכלשההו
.םינושה היבלשל תונויצבש ילואגה ךלהמה תא

םהש רורב היהשכ ,םימי השולש קר שקיבו הערפ תא 'ה המיר המל ושקה םישרפמה (1)
תלחתה' קרפב ,תומש 'סב םישדח םינויע ,ץיבובייל .נ לצא תועדה םוכיס 'יע ?ירמגל םיאצוי
,לארשי ינב יפלכ םג הדעונ םימי השולשל השקבה - םהיצוריתמ ץוחש המוד ךא .'קבאמה
,םירצמל רוזחל ןמזה לכ וצר תמאבו ,ךרדה תליחתב לודג רתוי והשמל םילשב ויה אלש
.הליחתמ חטבוהש ומכ

תומוקמב .דועו 'ב קוספ 'ו 'רפ תומש ן"במר ,זט-וט תואקסיפ 'ד רמאמ ירזוכ האר (2)
לעמש הגהנה אוה "היוה" םש וליאו .(86 הירטמיגב) עבטה = "םיהלא"ש רמאנ םיבר
.עבטה

ץראהש ןוויכ ,סנכיהל וכז אל םמצע םהש ףא םירצמ יאצוי יפ לע איה ץראה תלחנה (3)
לש דוסיה אלא עבוק הווהה אל .עיגהל הכז אל םא םג החטבוה וילא רודל היונק תבשחנ
.זיק ארתב אבב האר .טוידה תריסמכ הובג תרימא .תיקלאה החטבהה התייה ובש רבעה

.דועיי תירבו לרוג תירב תודוא ,"קפוד ידוד לוק" קי'צייבולוס ברה לש ורמאמ האר (4)

ביתכד הליחתמ ונימאהש פ"עא .התע - השמ לא ועמש אלו' 'ט 'ספ 'ו 'רפל ם"בשר 'יע (5)
בתכ שריה .'רתוי םהילע דיבכה התע הנהו השק הדובעמ חונל םירובס ויהש םעה ןמאיו
ויתועיבתב דומעל םתבוחו ,רתויב םהילע דיבכה הווהה לש ישונא יתלבה ולבס' :(םש)
אלו חור דוע ,אופא ,םהב רתונ אל .םחור לכ תא הקיסעה - אתרופ הלקה םמצעל שקבלו
ףא .םתא רבדל השמ שקיב וילע ןיינע ותואכ ,דיתעל הכ ךיישה אשונל םתבשחמ התנפתנ
.'...ןיזאהל דוע םהל התייה אל תונלבס

,רקי ילכ ,לאנברבא םג םתובקעבו ,ד"י 'ספ 'ו 'רפ ן"במרו , ה"צ 'א רמאמ ירזוכה פ"ע (6)
.דועו

תומש) 'ךביל לא יתופגמ לכ תא חלוש ינא תאזה םעפב יכ' בותכהש ריבסמ י"שר (7)
ירהש םיריכבמה תורפה תכמל ותנווכש שרפל וצר רבכו .תורוכב תכמ לע רבדמ (ד"י:'ט
רואל וטושפכ ושרפל הארנ לבא .םש םימכח יתפש 'יע .דרבה תכמ ינפל אב הז 'ספ
וז הרהזאו .הז רשקהב 'םירוכיב' ןושלמ תורוכב רמול אוה קוחדש םגו ,ל"נה םירבדה
איהש ןויכ ,'ב"חאב' הנמיסש תוכמה לש תישילשה הרדסה תליחת ינפל ןאכ האבוה
הנושארה תוחילשבש 'יתואלפנ לכ' שרפתמ אליממ .תורוכב ואישש ,דחא ןיינעל תבשחנ
הבש תורוכב תכמ התואב תולולכ תואלפנהו תופגמה לכ .היינשבש 'יתופגמ לכ' י"ע
ךשמהב םג בושו בוש תרזוח ילארשיל ירצמ רוכב ןיב הלדבהה .לארשי ינב םיאצוי
ירצמ לש הפיט ןיב םירצמב יתנחבהש ינא' ל"זח ירבדב דוחייב תניוצמו הרותה
.(:אס אעיצמ אבב)'וכו 'ילארשיל

.'ה 'ספ א"י 'רפ רבדמב י"שרב אבומ .ךתולעהב ,ירפס (8)

וניתובאל ויהש םיסנה תנבהב ,('ח 'רפ הרותה ידוסי) ם"במרה לש וכרד איה ךכ(9)
השעש תותואה ינפמ לארשי וב ונימאה אל וניבר השמ' :הנומא ססבל םיאב םניאש
לכ אלא ףושיכ וא טלב תואה השעיש רשפאש יפוד ובלב שי תותואה יפ לע ןימאמהש
היה .האובנה לע היאר איבהל אל םאשע ךרוצה יפל רבדמב השמ השעש תותואה
- ונאמצ ,ןמה תא ונל דירוה ןוזמל ונכרצ ...םיה תא ערק - םירצמה תא עיקשהל ךירצ
.ןושאר טבמב הומת םיסנה ךרעב טעממכ הארנה ם"במרה .'....ןבאה תא םהל עקב
תותואה לכ תא םיראתמה לודגה ללה םשארבו םילהתה ירומזמ לכ ומלענ ןאל יכו
.ןוכנה רשקהב םתוא ןיבנ םא קר ןכתיי םיתפומל ללהש ןיבמ ם"במרה לבא ?םיתפומהו
.רבדמה רודכ הנומא רסח רודב הנומא חיפהל םילוכי םניאו הנומא םיססבמ םה ןיא
.ןענכ ץראל תובאה לש םערז תא איבהל תירוטסיהה החטבהה לש םושיי אוה םרקיע
םרשקהמ םיסנה תא וטישפיו ויכרצו הווהה תסיפת לע וכמתסי אל םיאבה תורודה
לשו ונלש הירוטסיהה תא תנווכמה 'ה די לש ןוילעה ינחורה רשקהה לא יטרקנוקה
ירומזמ לכ תא םהילע ררושלו ,ןוכנה םרואב םתוא ןודל םילוכי םה ןכל .םלועה לכ
הפוסב תולגיהל דיתעו ,ונלש הירוטסיהה לכ תא הולמה ךלמה דוד ידי לע,םילהתה
סיסבה תא םהב וארי אל םה םג לבא .הלואגל רתויב םינשה תכורא החטבהה םויקב
.הנומאל

ואיבהש ,'חנ ןב' ה"ד ,ב דומעב םש תופסותו ,'ה שודיק תייגוסב דע ףד ןירדהנס 'יע (10)
.וז ארבס

םירזל ונצרא יחטש רוסמל ונילעש רובסה הירוטסיהה שיא לש הייאר םג ןכתית (11)
בור .א :רבדב תובושת יתש .ידיימ קופיסל ןוצר ללגב אלו ,םולשה ןוזח תא םשייל ידכ
.ב .ויתוקוצמ ןורתפו הווהה ייח תייאר ךותמ ךכ םירובס םיחטש תריסמב םילגודה
קיזחהל ונילעו ונלש היהת ץראהש גאוד ה"בקהש ךכב תנייפואמ תידוהיה הירוטסיהה
תרזוח הרותה .םירזל הנרסמנש ידכ ץראה תא ונל ןתונ 'הש הזכ ןויערל םידקת ןיאו ,הב
וריתות רשא היהו םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו' ומכ .תובר םימעפ ךכ לע
לש הז ןורקעב םיאלמ םיטפושו עשוהי ירפס . (הנ:גל רבדמב ) '... םכיניעב םיכשל םהמ
אוה םלוכב טלובהו .המחלמ ריחמב םג הב ונתזיחאו ץראה יקלח לכ לש שוביכה תובישח
.('םולש תרומת םיחטש') םולש רובע דעלגה תא רוסמל שקבתנש ידעלגה חתפי השעמ
תא' התייה - םיטפושה ללכב סנכנ הללגבו תורודל הכרצוהש האובנה איהש - ותבושת
.'שרינ ותוא ונינפמ וניקלא 'ה שירוה רשא לכ תאו שרית ותוא ךיהלא שומכ ךשירוי רשא


:הרעה
רמאמ (גוצרה בקעי ןוכמ תאצוה) 'י ןוילג םידגמ תרבוחב יתיאר ירמאמ תביתכ רחאל
.אראו ןיבל תומש תשרפ לש הלואגה תוחילש ןיבש לדבהה תא חתנמה ,ץק ךורב לש
לבא ,תוחילשה תרדגהו ותלידגו השמ תדיל רואיתב םילדבההמ המכל בל םש אוה ףא
.וירבד לע תוגשהב ךיראהל םוקמה ןאכ אלו ,תילכתב םינוש ותונשרפ ןפואו ויתונקסמדף הבית             חזרה לתוכן בשדה חמד