לגוטרופו דרפסמ םיסונאו םישרוגמה לש השקה ןויסנה
(וקורמו הירי'גלא) ברגמב

רשא-רב םולש ר"ד

ג"נשת הנשב הנש


ברגמ ,דרפס שוריג ,םיסונא :חתפמ תולימ

תוערפ םע רבכ .םישק םיישיא תונברקב הוולמ התיה הקירפא-ןופצל דרפס ידוהי לש םתאיצי
היה ןאסמלתל ואוב לולסמש אוואקנא םירפא 'ר ומכ םידבכנ םידוהי הירי'גלאל ואב א"נק
םייח 'ר לש ויפב 19 -ה האמה יהלש דע הרמשנ ונבר לש ויתואלת לע בל תבוש תדגא רכז .ארונ
1 :חיילב
וניתובא רשא .ול ושענש םיסנהו ויתואלפנמ רבד םימיענ םיארוק םכינפל איבא התעו
רחא רוד ונינומדק לכ ויפב החיש הזה סנה היהו .ויעמוש בל אילפמה אלפנ סנ ונל ורפס
.הזה סנב התוער םע השאו ומות יפל וב חיסמ שיא לכ .הנש תואמ שמחל בורק הז ,רוד
המכ םע א"נק לא תנשב הלוגב אציו .דרפס ישוריגמ ונברש ונינומדק דיב הלבק יכ אוהו
םלכו .ל"ז ץ"בשרהו ש"בירה םשארב אדומלתד והייראמ תומשב ובקנ אל רשא םינבר
ש"בירהו .א"עי רי'גלא םויה 'קנה ריאזגלא זוחמ ולא וניתומוקמל םהינפ תמגמ ומש
ירי'גלא לילגה לכ 'קנ המש לעש המצע רי'גלא ריעב תבשל םוקמ םהל ורחב ץ"בשרהו
םהו םינאגתסומ ת"יעב ובשייתנ םהמו .ואצמי רשאב בשייתהל וכלה םימכחה ראשו
2 .הלאה ימכח ל"ר א"רזסא ימכח םיארקנו הלאה תחת םירובק

רובעל היה וילע .ודלוטמ תראופמ החפשמל רצנ היה אוה .ךורא היה םירפא 'ר לש ואוב לולסמ
לקתייש ששחמ הארנכ ,וקורמ םורדל גילפה אוה םושמו דרפס םורד דע םשמ ךרדה לכ תא
עיגמ אוה ויכרד ףוסב .וקורמ ןופצ תא שובכל 14 -ה האמה לכב וסינש םיזגוטרופבו םידרפסב
םיפוחל םג ועיגי ירביאה יאה יצח יכלמש ארוממ ,ןכ םג ,הארנכ ,ץראה םינפבש שכארמל
תא םירפא 'ר לטנ ךכיפל .םידוהי לרוגל ךכמ עמתשמה םע ,יטנלטאה סוניקואה לש םיימורדה
:םידודנה לקמ
םש ול ושע לודג דובכו .ש"כארמ ריעב והונאצמ 'יחתב .םוקמל םוקממ הלוג היה ונברו
הזו .ג"נק תנש איה ן"בא תנשב םש היהש םש בתכו ח"פ 3 ףד הז ורפסב ונבר ש"מכ
חלש םושמו ןיינוה ריע רבזגו גיהנמ בשוי והונאצמ םשמו .הלוגב םינש יתש ותויה רחא
הלבקו .א"עי ןאסמלת ונריעב ותריד עבקו אב םשמו .ליעל ונרכזש ש"בירהל ותלאש
ךרדב ותויהב .ותרובגו סנה השעמ הזו .אלפנ סנ ול השענ ונריעל ךרדב ואובבש ונידיב
אל ותשודקו ותודיסח בורמו .ברקעו ףרש שחנ תוירא תונועמ םוקמב תבש וילע שדק
םוקמב תובשל ותעדב רמגו .ק"בש ללחל אלש דגנמ ושפנ ךילשהו .ושפנ תנכסל שח
ומל וכלה הריישה ישנא לכו ידיחי וניבר .םש תובשיו .וליצהל ויהלאב חטב יכ הנכס
םיריפכהו רעי ותיח לכ שומרת וב תע היה הטלעו אובל שמשה יהיו .ולסכ 'הב םש אוהו
םויא והארמ וכבסמ הירא אצי השרח רתסמ יכ .םואתפ דחפ הנהו .ףרטל םיגאוש
םש ונודא ינפל בלככ וינפל בשיו ר"ומ ינפל אוביו החטבבו טקשהב ברקו ךלוה ארונו
רשא היראה תמיא הלפנ יכ וניבר םוקמ לעמ קחרה םיכלוה רעי ותיח לכו .ץבר ערכ
חירב שחנ ןותלקע שחנ הנהו .ק"בש יאצומ דע ולצא היראה םש בשיו .םהילע ר"ומ ינפל
בכר חלצ םוק ונברל זמרל .סוסה יפב ןסר תומדכ וראוצ לע חורסו לופכו .היראה יפב
ונריעל ועיגה דע ודיב ןסר ומכ שחנהו היראה לע בכרי ונבר םקיו .וצפח םוקמל וכילוהל
4 .אוה שודק םיהלא שיא יכ ויאור לכ ועדיו .ןאסמלת
לש ברה ונוחטב תא הלגמ וז תוגהנתהש קפס םוש ןיא ,וז הדגא לע היהת רשא ונתעד היהת
יאדוו הז השעמ .םיברב םימש םש שדקל ידכ ופכב ושפנ תא םישל ןכומ היה אוה ,ה"בקב ונבר
5 .ונלש תורודה דע הירי'גלא ידוהי ברקב שודקל והשעש אוה

דמשה יטילפ ויה וז ץראל םיאבה ןמ םיבר עודיכ ,םיסונא ויה הירי'גלאל םיאבה ןמ קלח
ברעמבש ןארוא איה ,ןארהומ ץ"בשרה לאשנש תיתכלה הלאשב .א"נק תורזגב היה ואישש
הליעבב ןתאשל אלו ןהיתושנ םע ןישודיק ךורעל םיסונאה לש םכרד לע םידמל ונא ,הירי'גלא
רתוי הרשכ םתודהיש ךכב וראפתה םה ,דועו תאז .'תונז תליעב' הכלהה יניעב תבשחנש
:הלא ןישודיק רישכה ץ"בשרה :וסנאנ אלש הלא לש םתודהימ
אתלמ אה אימודו תונז תליעב ותליעב השועו ןישודק רחא רזחמ םדא ןיאש אוה הקזחד
הב סג ובל ןיאושינה ןמ השרגתנ םאש ה"בכ ל"יקד קדנופב ומע הנלו ותשא תא שרגמל
דוחי ידיע אכיאדבו הלעבנש הואר אלשכ קרוזה 'פב 'מגב אנמיקואו .טג ונממ הכירצש
ןמ השרגתנ 'יפא הלעבנש הואר םאו האיב ידיע ןה ןה דוחיי ידיע ןה ןה ה"בל ל"סד
אמלעב היונפד ג"ע ףאו .תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיאד 'ושמ טג הכירצ ןיסוריאה
התיהש ןויכ אכה ל"ז םינורחאה ומע ומיכסה ןכו ל"ז ם"במרה תעדכ יכה ןנירמא אל
םידע ינפב השדקש םויכ אכה התווכדו .תונז תליעב ותליעב דיבעד ןנירמא אל ותשא
ינפב השדק אלש המו תונז םשל אלו המע דחייתנ ןיאושנ םשל יאדו והיתווכד םיסונא
.'ילארשימ ויניעב םירשכ רתוי םה םיסונאהש רמוא אוהש יפל אוה םירשכ םידע

וא אמט ה"ע לש ילכ םש ורמאש ץראה םע ןינעב שדקב רמוח קרפב ורמאש המל המודו
ךל רמואש אלא דוע אלו ךילע חיגשמ םולכ אמט ול רמוא התא םאו אמט ל"א רוהט
לוספ ול רמאנ םא רשכ םא לוספ םא סונאה ךלאשי םא ןאכב ןכו .רוהט ילשו אמט ךלש
.'ימשל רוסמ ובלש יפל רשכ ינאו לוספ אוה התא ךל רמואש אלא דוע ךילע חיגשמ וניא
דחייתנ םאש 'מוא ינא 'יסונא םידעב השדק וז השא אשנש דוקש סונאה הז ןכש ןויכו
הלעב ולאכו האיב ידיע ןה ןה דוחי ידיע ןה ןה 'ירמאדכ ילארשי ידיע הז ועדיו המע
ונממ טג הכירצהל הל ןיששוחו תונז תליעב ותליעב השוע וניאו ןישודק םשל םהינפל
6 .הז

היציזיבקניאה תופידרמ םליצה אל הקירפא ןופצל םישרוגמהו םיסונאה לש םאוב םגש אלא
דע :וקורמב דרפס ישרוגמל אב ,םדוק ונרעישש יפכ ,םירפא 'ר רוגי רשא תא .היתואצותו
תא .וקורמ ברעמ ןופצב םירצונ םילשומ ידיב ולבס םה סאפל ועיגה (1492) ב"נר ישרוגמש
7 :'הלבקה רפס' לעב לאייטורט םהרבא 'ר דעית םירבדה

י"ע תובר תורצ םהילע ורבע םשו ברעמ םי הצקב תבשויה ילאסל וסנכנש םהמ שיו
ושעו [ןכ] םתוא [וניעו=] וניגו לארשי תונבב םדי וחלשו ןאילוג לרעהו שאמוט לרעה
וסנכנש םהמו .סאפ תנידמל ואבש דע םתומכ היהנ אל רשא תוצאנו תולודג תובעות
ןשוכ אמטה אוה םיירזכא םייוניעו םילודג םירוסיב עשרה דורמנ י"ע אליזרא תנידמל
הערה לכ לע 8 הברוב וד דנוק 'קנה אליזרא לע הנוממ לאגוטרופ ךלמ שילש םיעשר
9 .םידוהיל רשא

עודיכ .וטעב אלמ דועיתל הכז תורורצה ירפס לעב עבס םהרבא 'ר הסנתה ובש השקה ןויסנה
ימל (ז"נר) הסונמהו (ו"נר) דמשה .לגוטרופל שוריגה םע דרפס ידוהי לש לבסה תאס המת אל
.םיארונ ויה תורשפא הנתינש ימלו לוכיש

הויצו ,לגוטרופ תוכלמבש םידוהיה לכל לאונמ ךלמה שריגו ,ומעב תורחל 'ה ףא ףסויו
וכליש תוניפס ןתיל הצור היהש רמאו ,םהיתובשומ תומוקמ לכב םהירפס לכ תחקל
רחא היה הזו .הנובשילל ינקזו ירוחב רובשל דעומ םויל םידוהיה לכ וכליש הווצו ,םיב
יתלחנו יתיב יתבזע זאו ,םחרכ לע םתד רימהל םירוחבהו תורענהו תוקוניתה לכ חקלש
ינב םע הלודגה ריעל תכלל ימעפ ךרדל יתמשו ,וטרופ תנידמב ירפסו יניע דמחמ לכו
עבצאב םיבותכ ,יתרבחש םירפסה ולא איבהל הנכסב ימצע יתמשו ,יתשאו םיאושנה
ריעל ץוחמ הנובשילל יתאבו .יטאל ךלוה יחל סנו יחוכ םות דע ,טעב םיטורח ,די
,היתוביבסו הנידמה לכב אבו אצוי זורכהו .(ריעל ץוחמ יתבשיו - המרפ חסונ) יתבשיו
סנקב הנובשילבש (תסנכה תיבל - פ"נ) הלודגה ה"בל ןיליפתהו םירפסה לכ וכילויש
- פ"נ) תורורמ תוכמ והוכהו ,ותדמח היהש דחא רפסב םידחא םידוהי וחקל רבכו .תוומ
.תועוצרב (תודרמ תכמ

שרש ול היהש לודג תיז ךותב יתרפחו הלהבו דחפב יתכלהו ,דיערמ יתדמע יעמושכו
'יפו - פ"נ) תוליגמ שמחב הרותה 'פ ,יתרבחש םירפס 'גה ולא םש יתנמטו ,ץראב לודג
הדפסא תאז לע .ירוענ ימיב והיתרבחש ףסכה רורצ םגו ,תובא תכסמו (תוליגמה
יכ וא .הלהא ירפסו יתונמרא ,הלכא םיהולא שא יכ .הלילו םמוי הכבאו ,הליליאו
ילע יתבתכ יכ ,המדת אלו הרגנ יניע ,הלכ יביוא יתיברו יתחפט רשא לכוא הככיא
הפהפי ןנער תיז .יפב ףרט תיז ילע הנהו .תורבל תיז ילע יל ויה שורו הנעלכ רמ ,תורורמ
ןיד קידצא ינאו .יפ ומל ידי יתמש ,הלודג הלומה לוקל ומש יתארק .(יפודו - א"נ) ראות
ומכ דחא רצחל םלוכ םוסינכה כ"חא .יפוצ תפונו שבדמ יפל קתמתו ,יפוצפצב םיימש
םיעברא וראשנ אל םימי 'דבו ,םתד רימהל םותו םוחירכה םלוכו ,םידוהי םיפלא תרשע
לכו יתונבו ינב םש וראשנו ילעמ ירוע ויטשפה רבד ףוס .םישנו םישנא (ןיב - פ"נ) ןמ
ינא פ"נ) םירחאהו ינא לזרב ילבכב יתרסאנו יתרגסנו יתיוג םא יתלב ראשנ אל ,יל רשא
10 .(ונתד רימהל םירחאה 'מהו

,ויפב איליזא ,הליזראל עיגהו לגוטרופ תא אצישכ קר םהרבא 'ר לש ולרוגב לח םיוסמ הנפמ
:ץוצרו רובש עיגה אוה המש םג ךא ,וקורמ לש ינופצה יטנלטאה ףוחבש
ךלמה הווצ (ודיב הלע אלש ךלמה הארש םישדח השש רחאו - פ"נ) םישדוח השש רחאו
ינאו .לאעמשי ץראל ונאב םושמו ,איליזאל ונכילוהלו הרובש תחא הניפס ונל תתל
לכ יל ונתנו ימורעמ ושיבלה הזה שודקה להקהו ,ריבכ רסקלא ריעב ןאכב יתראשנ
ישאר ינלק הלוח בר ןמז ןאכב יתייהו .םהיבוש לכ יניעב םימחרל םנתי םוקמה ,יכרצ
11 .יתרבחש םירפסה ולא טרפבו ,יתבזעש ירפסו ינב הכוב ,יניעמו

:תואתשה תוררועמ םה הליגש שפנה תומוצעת ןאכ םג ךא
לא יתתנו .חחושא ידי ישעמבו ילועפ לכב יתיגהו ,םדקמ םימי יתרכז רבדמו הגאדמו
ויתארקו ,םיטבשה ולא תדיל ןיינעבו השרפה תאזב יבתכש הממ תצק רוכזל יבל
יטבש תראפת לע דסוימ אוהש יפל ןכו ,תונבו םינבמ יל בוט אוהש יפל ,םינב תראפת
יפב ןתיו ,הרותה לכ תשרפ רומגלו ליחתהל ינכזיו ינמילחיו ינייחיש 'הב חטבא .לארשי
12 .יתבתכש הממ הי יללעמ רוכזלו וניהולאל הליפת שדח ריש

םיפיקמ םירוביח ,תיזה ץע תחת ןמטש םירפסה ןכות תא םוצעה ונורכזב רזחשל חילצה ס"אר
13 .תולגמה לעו הרותה לע
הנומאה תא םעה יטושפמ םיסונאו םישרוגמה םימכחה וגיצה ןהבש הלא תומגוד דגנכ
ועיגהש םידוהי הרקש לע ןיגאג םייח 'ר ונל רמא .םחוכ םהל דמע אלש הלאכ ויה םתודהיב
:סאפל

ןמזבו .כ"הוי ברע ,א"נר 'ש תליחתב ,א"עי סאפ הריעה הפ םיאבה ךות יתאב ינאו
דאמ לודג ליח ונממ ותמ ,ביבאה ןמז דוע ג"נר תנש - הנש התוא לש ותסהו ףרוחה
ורבע לארשימ הברהש דע ,בערהו רבדה םיערה ויטפשמ יתש ונב ועגפ ,ר"דנ 'שו .דאמ
14 .איילישק תוכלמל ורזחו קח ופלחו תירב

ןידה תיב בא וריריס לאומש לואש 'ר :לילכ הפלח אל לבא 15 זא המלבנ םנמא וז העפשה
םהיניבמ ויה ךא ,םתודהיל רוזחל ידכ םיסונא םיעיגמ ויה 17 -ה האמב דועש דיעמ סאפב
םג אלא דבלב םירצונה תוצראב םקלח תנמ הניא תולפשהש םיאור ויהשכ ,ךכמ ועתרנש
:םאלסאה תוצראב
םיאבו איליטשאק שורגב םיוגה ןיב ועמטנ רשא וניחא וליפא ,ונתולפש תאפמ הנה יכ
םיאור ונחנאש ומכ ,ידוהי תויהמ תומה םהל םירחוב ונתולפש לדוג םיאורשכ ,רייגתהל
,םתדלו םצראל םירזוח ונתולפש םיאורש רחאמו .הז תילכתל םתוצראמ םיאב ,וניניעב
התא וז המואל ול רמאו ,רייגתהל הצור ול רמאשכ סליקעל סוניירדא רמאש ומכו
16 .ברעתהל הצור התא תומואבש הדוריל ,םהמ יתגרה המכ ,םהמ יתיזב המכ ,שקבמ
17 .ונממ םיחרוב לכה ונתולפש דצמ יכ ראובמ הארנ כ"א

תא ריהזהל שיש ךכ לע תורג תוכלה תישארב ם"במרה ירבד תא ונל םיריכזמ הלא םירבד
.רייגתהל ואובי םרט תיתרבחהו תינידמה ונתולפש ינפמ םידמעומה

ינב תא דכלמהו הליהקל דיחיה תא ךשומה דחא חוכ .ונמע תודלותב תוחוכ ינש םימייק
הנומאב םיסונאה תאו םישרוגמה תא דכיל הז חוכ .המואהו הרבחה יזכרמ ביבס םידוהי
םיטילפה םג .ןארהווב םיסונאה וא אוואקנא םירפא 'ר תמגוד ונמע לש ותויחצנב ןוחטבבו
ידוהיה תא החודה חוכה אוה רחא חוכ .הז חוכב ונוחנ םישק םירוסיי ירחא סאפל ועיגהש
בצמה תא וא לבסה תא רתוי תאשל לוכי וניא דיחיה רשאכ ררועתמש חוכ ,ויתובא תשרוממ
.םמע קיחל בושלמ סאפב םיסונאה תבזכא תא ריבסהל ןתינ ךכ .םייורש ומעו אוה ובש תוחנה
לש תינחורה םתגהנה םהל הדמע ,םיטלמנה םיסונאה לשו םישרוגמה לש עירכמה בורל
.לארשי חצנב םתנומאו םהימכח


:תורעה


.איהה הפוקתב הירי'גלאב םכח .1
.4 רבחמה תמדקה ,ו"משת םילשורי ,'ה דובכ רעש ,אואקנלא 'א לש ורפס ךותב .2
.2 'עהב רכזומה ,ל"נה רפסה .3
.4-5 רבחמה תמדקה ,םש .4
לש הנומת םע ןוילת הראווצמ הפלש הדימלתשכ ,ןורחאה ץיקב יל היהש רופיס ינייפוא .5
.8 סיראפ תטיסרבינואב התכב היה הז .ברה     
.3 רוט ,ו"ט 'מע ,ז"מ 'יס .ג"ח א"קת םדרטסמא ץבשתה רפס ,חמצ ר"ב ןועמש .6
:דוד םהרבא תאמ םוליצ תרודהמ - ח"נרת ב ,ב ,םינשי םג םישדח ,יבכרה א"א תרודהמ .7
.21-41 ,ט"לשת םילשורי ,דרפס שוריג רודמ תוירבע תוקינורכ יתש     
.הברובמ ןזורה רמולכ .8
.38 םש .9
םיקוספ לש ברה ץובישל בל םשוי .ה"מק ,ה"משת םילשורי ,רומה רורצ ,עבצ םהרבא 'ר .10
!ארקמה ןמ םיקוספ יעטקו     
.םש ,רומה רורצ .11
.םש ,רומה רורצ .12
.הניתנמ ןוראוב דוד ןולובז רמ וישכע בתוכ עבס םהרבא 'ר לע הפיקמ היפארגונומ .13
.68 ז"משת ןג תמר ,םייח ץע ,ןיאגאג םייח 'ר .14
.םש .15
.ב"י ןמיס 'נ השרפ תונוש תורודהמ ,הבר תומש האר .16
.א"ע ,ט"משת םילשורי ,ורירס ש"שרהמ ישורד וריריס ש"ש :(ךרוע) הידבוע 'ד .17