העובשה לע הרות תעד
י"אל המוחב לארשי ולעי אלש

רשכ .מ םחנמ ברה

ז"לשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
לארשי ץרא בושי תוצמ המקו תועובשה דחפ רס םיכלמה ןוישרב .א
ל"צז "רזנ ינבא" לעבמ הכלהל קספ .ב
ל"צז עצווארטסאמ ר"ומדאה ק"הגה תטיש .ג
םוקמ לכמ בוטה אובי .ד
ק"מהיב ןברוחמ םינש ףלא לש ןמזל קר התייה העובשה .ה
הדגאה רבד - תועובשה ןיינע .ו
שדקמה תיב תונבל תולעל קר התייה העובשה :א"רגה .ז
רובעל ינשל םג רתומ ,ותעובש לע דחא רבעו הזל הז ועבשנש םינש .ח
םירבדה םוכיסל .ט

."המוחב ולעי אלש" העובשה לע םינוש תורוקמ טטצמ רבחמה :ריצקת

."המוחב ולעי אלש" ;לארשי ץראל הילע :חתפמ תולימ


תואמ שמחו םייפלאש ,םיבתוכ וב םילשורי תוצוחב םסרפתנש ארוק לוקה רבד לע יתלאשנ
העובשה לע רבעש לארשי םע לע שנוע הזב תוארל שי םירופיכה םוי תמחלמב ולפנש תונברוקה
המ לשב ראבל תרחא תורשפא שי םאו ,הז לע רמול שי המ ."המוחב לארשי ץראל ולעי אלש"
.לארשי לש תונברוק הברה ךכ לכ ולפנש ,הזכ לודג ןוסא אב

ילודג ובתכש המ העידי ןורסח ינפמ בתכנ ,ד"יה המחלמה יגורה לע ל"נה םעטה :הבושת
"הלודגה הפוקתה" ירפסב .א"יק תובותכ 'מגב תוראובמה תועובשה לש ןיינעה שרפל לארשי
רודה יקידצו ינואג וניתובר ש"מ ,רוציקב הפ בותכא ינאו תומוקמ המכב הז ןיינע לע יתבתכ
.ןיינעה רואיבב ףיסוהל שיש המו 'מגבש תועובשה לש הז רמאמ ראבל

לארשי ץרא בושי תוצמ המקו תועובשה דחפ רס םיכלמה ןוישרב .א
:וירבד םה הכ ,קסניוודמ ל"צז ןהכה החמש ריאמ וניבר ןרמ
תוררועתהב ב"ויכו ירויפיטנומ ומכ ,שעמה ילודג י"ע רוא יוק וחרז תאזה האמב הז םלוא
םילשורי ללכשלו תונבל ,ץידיירגמ והילא 'רו ןרהאטמ שריה יבצ 'ר םינברהמו ,הבר
ודמע הברה םינברו .םיבהלנה י"ע רבדה בחרתה יכ דע טעמכ ,היתוממוש ריסהלו
םיבהלנהמ ודרח יכ ינפמ ,הפל די ומש רבדה תא ברקל םבלב היהש םתוא ףאו ,דגנמ
ש"הישו א ,איק תובותכ) םילשורי תונבל עיבשהש תועובש 'גהמו ,האסה ושידגי אלש
.(םילשורי תונב םכתא יתעבשה קוספ ,'ב הבר

רשא וצ ןתינ ,אמער ןאסב תורואנה תוכלממה תפסאב רשא החגשהה הבסה תעכ םנמא
תווצמ המק םיכלמה ןוישרבו תועובשה דחפ רסש ןויכו ,לארשי םעל היהת לארשי ץרא
הוצמו .המוקמל - (האר 'פ ירפס) הרותבש תווצמ לכ דגנכ הלוקשש לארשי ץרא בושי
"ןיקמחתת יתמ דע" :רמאנ הז לע ילואו .וז הוצמ םייקל ותלוכי לכב עייסל שיא לכ לע
ימיב ולדגנש ומכ הנשושכ חרפיו לדגיו רבדה בחרתיו ת"ישה ןתיי םאו ,(א"ל הימרי)
תחת תעכ ףאו (ב"ע ןישודיק) אדיינ-אבוד ,סרפ תחת םינותנ ויה רשא ,אתששחתרא
.םלוע לש ומורב דמועה ןיינע אוה חטב זא - הנותמה הינטירב םע יאה ץרא תלשממ

ומכ ילוא - עדוי ימ .םתוא םיקזחמ ,םימשה ןמ האובנב םיאיבנה ויה זאש ,םנמא ןה
תשודק הלטב אל ולגשכ אמעט יאהמ רשא) ,האובנה י"פע אלש היה ינשה תיבה ןברח
הנפ ןבא תחנה היהי ןכ - ('ו הנשמ ,'ח 'פ תוידעב ,ט"וי תופסותה לש םעונ ירבדכ ,ץראה
יולת הז יכ ,רוקחת לא ךממ אלפומב ןכא .ותניתנ ךכ - ותליטנכו םיאיבנ י"פע אלש
תרהט לע ויהי םיירוביצה םיניינקו םייללכה םיניינע לכ רשא תוארל יקלא רוא תעפוהב
.ג"הנכ ישנא ושעש ומכו ,תועינצהו שדוקה

השעי וחוכבש ימ לכ ,הזמ רטפנ אל לארשי ץרא בושי תווצמ ,היהיש ךיא 'יהי לבא
,הער לכמ ןליצהל םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי ומע לע ןגת תאזה הוצמ תוכזו
.א"בב ךיקלא ךלמ ןויצל רמאי תעב עומשלו ןויצל ובושב הניזחת וניניעו םהיניעו

קסניווד הפ םתוח ,לארשי תעושתב תוארל הפצמה ירבד
ןהכ החמש ריאמ

לש ןיינעה ירמגל רס ומער ןס תטלחהבש הכלהל קסופ ל"צז החמש ריאמ וניבר יכ ךינפל ירה
םג לבקתנ ותריטפ ירחאו ,(םילודג הברה כ"כו) תומואה לש ןוישרה ןתינ זאש ינפמ תועובשה
תעד התייה ןכו .תאש רתיב רושיאה קזחתנו הטלחה התואל תודחואמה תומואה לש רושיאה
לש קלחבו י"א תא קלחל העצהה לע ונדשכ ,ז"צרת תנשב הלודגה 'יסנכב הרותה ילודג תצעומ
העצהל ומיכסהש בורהכ הטלחה הלבקתנו םידגנתמ ןטק טועימ ויהו לארשי תנידמ םוקת י"א
'ילעב קסעתהל ךרוצה תא םג םהלש תינכתה ךותב לולכל זא וטילחהו ,ןלהל ראבתיש ומכ
.הב בשייתהלו ץראל

ל"צז "רזנ ינבא" לעבמ הכלהל קספ .ב
ת"ושב ,העובשה רוסיא ןאכ ןיא תושר תוכלמה הנתנ םאש הכלהל קסופ "רזנ ינבא"ה לעב
:ל"זו ו"נת 'יס ד"וי "רזנ ינבא"
שריפ י"שרד ,העובש 'היהי אל תולעל םלוכל תושר ןתוי םאש ונ תואב יתבתכש המ רבד
תבהא" רפסבש ריעה ודובכו ,הקזח דיב הז ןיא תושרב םאו ,הקזח דיב דחי :"המוחב"
ירבד וחדי אל םהב אצויכ ףלאו .םה השרד ירבד ,רוסא תושרב וליפאד בתכ "ןתנוי
.י"שריפמ זז 'יה אל אנידל ומצעב ל"ז י"רהומ ןואגהו .םמוקממ י"שר

ק"פבד םושמ ,י"שר תנווכ הז ילואד הנווכה 'יה ,הדוקפ בשחי רשפאד םש יתבתכ רשאו
המוחכ שריפ םשו 'וכ ארזע ימיב םכלוכ םתילעו המוחכ םכימצע םתישע אלמלא אמויד
ךיא מ"מ .הדוקפ בשחי רשפאד יתבתכ תאזל ,'יה תושרב ארזע ימיב 'ילעד ,תושרב
יתבתכש המ טימשה ותלעמו .רתומ תושרבד י"שרב שרופמ ןידה י"שר תנווכ 'היהיש
.י"שריפמ
.כ"ע

:בתוכ ז"ט ןמיס ורפסב םסרופמ רבחמל יתיארו
ןתנוי תבהא רפסמ לאושה ירבד תא םידי יתשב החד גנת ןמיס ד"וי רזנ ינבאב הנהו
אלא וניא ותייאר לכו ,דחי י"אל תולעל אלש העובשה הלח םימעה לכ תושרב וליפאד
א"אש בתכ כ"עו ,הקזח דיב הז ןיא תושרב אוה םאו הקזח דיב בתכש ל"ז י"שר ןושלמ
תושרב אוה םאש ןושלה לע כ"כ לודג דוסי הז לע הנב ךיאהו המת ינאו ,י"שריפמ זוזל
ירה ,תישאר ,"ןתנוי תבהא"ב ל"ז ןואגה ירבד ז"יע תוחדל ,הקזח די ןושלב רמול א"א
םחרכ לע הקזח דיבו וילע קיזחתש הקזחה ידי ינפמ ,םחלשי הקזח דיב יכ אלמ ארקמ
המש םהל שי דחיב 'ילעהשכד 'וכ ל"ז י"שר ירבד תנווכ רורב הארנ כ"עו 'וכו לארשי לש
.הריתי תוקזחתה רמולכ הקזח די
.כ"ע

שוריפה הקזח דיבש םירורב "רזנ ינבא"ה ירבדו ,טשפ אלו שורד ךרד אוה י"שרב ושוריפ
הרותבש הקזח די ןושלמ איבהש המו ,הקזח דיב ארקנ אל תושרבו ,תושר ילב ,טושפה
:ורמאש המ העש יפל ונממ םלענ ךיא ינא המת ,הזב ךיראהו
.(זלק ןילוח) םמצעל םימכח ןושל המצעל הרות ןושל
םישרפמש ,םדא ינב ןושלכ אוהד ,דוחל םיקסופ ןושלו דוחל ארמג ןושלד םישרפמה כ"כו
'יפב י"שר ןושלל ,הרותבש הקזח די ןושל תומדלו תושקהל רשפא ךיאו ,יוארכ םהירבד
ןושל רואיבב ש"מ הפ קיתעא ,המוחב הלמה 'יפב איגוסב םש ריעהש המו .'מגב םילמה
לארשי ולעי אלש ,א ,איק תובותכב .םש ריעהש םירבד המכ םיררבתמ הז יפ לעו םש 'מגה
,תושרב אלש המחלמ רדגב ונייה הקזח דיבו דחיב לודג להק 'א :םירבד ינש ללוכ ,המוחב
ללכנ הז ךיא רבדה רקיע םנמא .לודג להק וליפא רתומ תושרבו רוסיא ןיא תודיחיב לבא
המוחכ םכמצע םתישע םא .ט אמויב ראובמהמ ליעל נ"באה כ"כ דחיב'יפה המוח הלמהב
,שרפמ םש אמויב םיקילא וניברו ,םכלוכ תיילע ונייה המוחש ראובמו 'וכ ארזע ימיב םתילעו
.דחי י"שריפש ןבומה והזו .וזב וז תורשקנ םינבאהש [המוחכ] המחכ

המוחבש ל"י אמוי 'מגה ןושלמ ירה הקזח דיב 'יפה י"שר חקל ןיינמ רואיב ךירצ ז"יפלו
ולעה לארשי וליא ,המוח םא ,ב"יפ ר"שהשבו .תושרב אלא הקזח דיב אלש וליפא הנווכה
ןבומב המוח שרפל ךירצ כ"עבו ,'ינש םעפ אתעש איההב ק"מהיב ברח אל ,לבבמ המוח
א"שרהמה 'כ הז םעטמו ,ררובמ וניא המוחב ולעי יוטיבהש תויה ל"נ י"שריפ ץרתלו .םכלכ
:ז ,ב לאויב שרופמ ארקמ לע י"שר ךמס ןכל ,המוחה ןינב לע שרפל
.המוח ולעי המחלמ ישנאכ ןוצרי םירוביגכ
תולעל המוח תורוצב םירע לע 'יה םתמחלמ רקיע המחלמה ישנאש הז יוטיב שרופמ ירה
המחלמב ולעי אלש רמולכ המוחב ולעי אלש 'מגב יוטיבה רוקמ הזמו ,המוחה עיקבהלו
ףוסב וספדנ) ר"שהש שרדמל תורעהב ל"דרהו .הקזח דיב י"שר ןווכ הזלו תושרב אלש
י"שרב ,דחיב 'יפה י"שר ףיסוהש המו .ןווכ הפיו ,הז קוספל ןייצ (ומוקמב אלו ו"ד שרדמה
,הקזחב דחיב םלוכ ולעיו םהילאמ ולע אלש :חסונה תובותכל ק"מטשב אבומ אמק ארודהמ
ונייה - "המוחכ" תביתב ושמתשהש אידהל ראובמ ר"שהשו אמויבש ליעל יתראיב רבכ
.םישוריפ ינש י"שר ללכ ןכל ,תושרב 'יה ארזע ימיב ירהש ,דחיב םכלכ

:ג םירבדל הפסוה (רבוב תאצוה) אמוחנת שרדמב וניצמו
םינומה ולעי אלש הלוגה ןמ ולעישכו ץקה תא וקחדי אלש םירבד עברא דגנכ ובלח ר"א
.םינומה
םוקמב א"הב המוהב אסריג התייה 'מגבש ,"םינומה" ולעי אלש ןושלהמ רעשמ םש תורעהבו
:ל"ר ב"יפ ר"שהשב ראובמהמ ריעהל שיו .ןומה ןואש שערל ראות הז ,ת"יחב
ורזפ) ןוכימרג ןורדב ןוהל רמא (אקושב םוקמ הזיאב ןיפסאנ) ןיתמצמ ןול ימח הוה דכ
.המוח תושעל םתאב ןאכו ,המוח םתישענ אל (ינש ןיבל) םכתילעב ,םהל רמא ,(םכמצע
,שרדמב תומוקמ הברהב יוצמ הז ןונגסו ,םע ןומהל הנווכהש אמוחנתה 'יגכ םיאתמ הזו
ר"כיאבו .ןומה לוקו ד"הה ז"על תואינומה תואינומה םישוע םתייה אל םכצראב ,ג"לפ ר"קיו
'ע םלשה ךורע 'יע) דחא בל ושענ אתליכמבו ,אינומה םלוכ ושענ יניס רהל ואבשכ ,ןאכ
המכסה ןושלמו ןומה ןושלמ םינבומ ינשב תשמשמ "אינמוה" הלמה םגש ראובמו ,(אינומה
ש"מכו תודחאו םכסה ןבומבו ,הקזח דיב :םינבומ ינש הל שי המוח הלמה ןכ תחא העדב
םילמהל 'יפ אוה ,םינומה ינומה ולעי אלש שרדמה ןושלש רשפאו ."הקזח דיב דחי" י"שר
.המוחב ולעי אלש

ל"צז עצווארטסאמ ר"ומדאה ק"הגה תטיש .ג
רודה ילודגמ דחא תטיש אוה ןכ ,העובשה הלטב הדוקפ ןמזבש "רזנ ינבא"ה תטישכ
.ל"צז עצווארטסאמ ר"ומדא ק"כ ,ןוילע שודק ,םימסרופמה

:ב"ע וכ ףד אנינת ארודהמ "םימכח יניע ריאמ" ורפסב
:ל"זו ,(רדסה ףוסב ינימש 'פ אבר ארקיוב אתיאדכ) ל"זח ירבדב הז ןיינעב יל הארנ דוע
המש ארקנ המלו .הירחא תוכלמ תררוג הניאש .רגי אל הרג אוהו ,םודא וז ,ריזחה תאו
תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו :(א הידבוע) ד"הה ,הילעבל הרטע תרזחמש ,ריזח
י"א תא הלואגה םדוק ושבכי םירצונהש הז לע ואבנתהש .הכולמה 'הל התייהו ושע רה
םימיה תירחאבש ח"לפו ב"לפ לאקזחיב ראובמהל ותנווכ הארנ] םילאעמשיה דימ
הוריזחי םהו .[םש ם"יבלמה ראבמ ןכ ,םילאעמשיה ידימ י"א תא םירצונה ושבכי
םירצונה די תויהל ךירצש הז לע םעט שיו ,ונינמזב התע םייקתנש וניארש ומכו לארשיל
עודי םילאעמשיהש יפל אוהו ,םמצעב םילאעמשיה דימ הוחקי לארשיש אלו עצמאב
הברה םיליגר םהו ,דחא 'דל קר םה םהלש תוחבשתהו תוליפתה לכו ,ז"ע ידבוע םניאש
אלו העירפ אלב איהש תומלשב הניאש ףאו ,הלימה תוכז םהל שי םגו ,'הל תוליפתב
(בל אראו) ק"הזב ראובמכ ,םהל אוה תוכז תצק מ"מ ,םינש ג"י רחא קר םימי הנומשל
םיכירצ ויה לארשי םא ןכלו .ש"ע תולגה ןמזב י"א ה"בקה םהל ןתנ הז תוכז ליבשבש
חקיל םיואר םניאש לארשי לע גורטק ו"ח 'יה םמצעב םילאעמשיה דימ י"א תחקל
הוחקי לארשיו םילאעמשיה דימ הוחקי םירצונהש הז ה"בקה בביס ןכל .םדיב ץראה
אוהו ל"נה תוכז םהל ןיא םירצונה יכ ,לארשי לע גורטק דוע 'יה אל הזבו ,םירצונה דימ
םירצונה לע גורטקה 'יה אל עודמ כ"א ת"או ,ןומיסב ורהט באומו ןומע ורמאש ד"ע
תא חינמ ןטשהש (בנ הכוס) ל"זח ורמא רבכ הזכ לע הנה ,םילאעמשיהמ הוחקי אלש
.לארשיב קר הרגתמ וניאו ה"וא
.כ"ע

הרותה רש שודקה ר"ומדא עיבה ולא םילמ שמחב ,"ונינמזב התע םייקתנש וניארש ומכ" ש"מ
י"א תא הלואגה םדוק ושבכי םירצונהש :םהו ,ליעל וטבחתנש תולאשהב הרורבה ותעד תווח
תנשב םיכרותה דימ י"א תא יבנלא דרול שבכש 'ילגנא תמחלמל ותנווכ .םילאעמשיה דימ
רופלב תרהצהל ותנווכ ,ונינמזב התע םייקתנש וניארש ומכו לארשיל הורזחי םהו .ח"ערת
"תירקיעה תירבה תומצעמ" י"ע טלחוה (1921) א"פרת תנשבו (1917) ח"ערת תנשב הנתינש
םעל ימואל תיב לש דוסי) רופלב תזרכה לש העוציבל תוירחאה אינטירב לע ליטהל ומר ןסב
תבוטל 'וכו ומיכסה תירבה תומצעמש בותכ םימואלה רבח י"ע הרשואו .(לארשי ץראב ידוהיה
ןיבש ירוטסיהה רשקה רכוה ךכ ידי לעו 'וכ לארשי ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב לש ותמקה
.לארשי ץראל ידוהיה םעה

,לארשי ץראל עגונב תוערואמה לכש המילשה ותנומאו תטלחומה ותעד תא עיבה וירבדב
אילגנאש ,שרדמב ל"זח ונל ואבנש ומכו םימשה ןמ הרזגבו ,תיטרפ החגשהב ויה המה
לעו ,לארשי םעל הריזחת תומואה תמכסהב אילגנאו ,םימלסומה דימ ץראה תא שובכת
- ח"פרת תנשב רטפנ יכ) הנידמה תמקהב תוארל הכז אלו ,ונינמזב םייקתנ ןכו בתכ הז
ןפואב בתכש ורודב הלוגס ידיחימ 'יה אוהש ןייצל שיו .(הנידמה תמקה םדוק הנש םירשע
ורודב הרותה רש ל"צז החמש ריאמ וניבר בתכש ומכו ,ונמזב רופלב תרהצה לע הזכ יולג
,אינלופב הרותה רשו םישדקה שדוק ל"צז עצווארטסאמ ר"ומדאה אוהו ,ל"נה ובתכמב
םתעד תווחו םתארקל ודרח םלועה לכש ןונבלה יזרא הלא לע קולחל יוארש ימ ונרודב ןיאו
שרופמהל ןווכ ל"צז עצווארטסאמ ק"הגהש אלפנ רבד יתאצמו .תיתמאה הרותה תעד איה
"םינואגה רצוא"ב תאבומו בצ ףד יזנכשא א"רל םינקז םעטב הספדנ ןואג יאה ברל הבושתב ןכ
:ל"זו ,זצ ןירדהנסל
וניתעושי הליחתהש םינימאמ ונא לארשי ץראב םודא הטלשש םיאור ונאשכ ךכיפל
,םיעישומ ולעו 'אנש
המה םירצונה תוכולמש יתראב רבכו ,םיעישומ ולעו ארקמ ר"קיומ ליעל אבוהש ומכו .כ"ע
.םודא םיארקנ

:ורפסב ונב דיעמ ,ל"צז "םייח ץפח" לעב ןרמ רודה לודג לע םגו
לש) הרושבה תא "םייח ץפח"ה לעב ןהכה ריאמ לארשי 'ר אשידק אבסה עמששכ"
הלואגה ןיינעב-הלעמלמ תוררועתה-אליעלד אתורעתא ןיעכ האר ,(רופלב תרהצה
."ולקלקי תורודה אמש ששח קר ,ןוצר תע העיגה יכ הוויקו

:ל"הזב רמא ל"צז דלפננוז םיח ףסוי 'ר ברה
םלוכ ועזעדזי אל יכו םימשב לק ןנע הארנ עתפלו םשג דרי אל הנש םיפלאש חיננ"
היתובקעבש טדנמהו הרהצה התוא ןיא יכו ?לכה תורמל ילואו :בר חתמב ורמאיו
."?הזכ לק ןנע תוחפל

ןמזבש ,ל"צז קירא מ"רגה לש ודימלת ,גרובסטיפד בר ל"ז רטייל ו"זרגה ידידי יל רסמ
לגנע י"רגה :לארשי ילודג םהיניבו םיטילפ םידוהי הברה ןעיווב ויה הנושארה המחלמה
העומשה עיגהשכ .דועו ל"צז ידארבב בר גרעבנייטש מ"רגה ,ל"צז קירא מ"רגה ,ל"צז
.םידוהיה לע בר םשור רבדה השע ,י"א לע רופלב תרהצה תא הילגנא המסרפש ןעיוול
םיגיהנמהו םינברה ילודגמ הפסא וארקיש ,הלשממהמ בתכמ הליהקה ישאר ולביק םעפ
ויה םיפסאנה ןיבו ןכ ושעש ןבומכ .רבד הזיא עיצהל החוכ אב חלשת הלשממהו ריעב
תרהצהש םהל ריבסהו להקה ינפל רביד הלשממה חכ אב .ל"נה לארשי ילודג השלש
עיצמ אוה ןכלו ,םדצל םידוהיה תא לבקל יטילופ דעצ קר והזו ךרע םוש הל ןיא רופלב
זורכ םסרפלו ,הלצב םיסוח המהש הנידמהל םתונמאנ תוארהל םיכירצ םידוהיהש
.'וכו ללכ הב םינינועמ םניאו רופלב תרהצה לע םילחומ המהש םינברה ילודג ידיב םותח
ידיסחמ םינבר םש ויה .רבדב ונודי םיפסאנהש שקבו הפסאה תא בזע וירבד ירחא
םתטיש וריבסהו ,הלשממה ןוצר תושעל שיש םתעד ועיבה םהמ םידחאו ,שטאקנומ
.הזכ זורכ לע םותחל םיכירצש םימעט המכמ

.הז םע הז יאשחב םירבדמ ,דחא ובשיש ל"נה םינואגה םינברה תשלשש ואר םייתניב
דיה" :לודג לוקב םילמ שלש רמאו ומוקממ ל"צז לגנע י"רגה דמע ,םימאונה ורמגש ירחאו
הדוגאה ןותיעב ןכו .הלמ רמול זיעה אל דחא ףאו הפסאה הרגסנ הזבו ."ץצקת תמתוחה
אינלופב הדוגאה לש ישארה להנמה תאמ ספדנ ,ג"פרת ולסכ ז"טמ 'י ןויליג "לארשי לוק"
:ל"הזב
ונצרא תא דוקפל הנוילעה החגשהה תאמ זמר "רופלב תרהצה" התייה יאדווב"
."השודקה
םירבד דגנ ףקותב םילשוריב ואציש םיארימ בתכמ איבמ ופ ףד שטאקנוממ םלוע ןוקיתבו
יזנכשאה ריעה דעו םנמא .'וכו "רועפ לעב תרצ" רופלב תרהצה תא וניכ םינבר המכשו ,וללה
אלש ב"פרת תנשב תונותיעב וריהצה ל"צז דלפננוז םייח ףסוי 'ר ד"באגה ושארבו םילשוריב
.רופלב תרהצהל םהמ תודגנתה םוש ו"ח 'יה

םוקמ לכמ בוטה אובי .ד
תרהצהל םיעגונה םירבד בתכ ,א"פרת רייא 'ז י"אמ ובתכמב רוגמ ל"צז ר"ומדא ק"כ ןרמ
:ל"זו ,בתכמה עצמאב ,רופלב
וליפאו ,י"אב ונל ונתנש תויכזה תחטבהל קזנ םורגל לבל ןעיווב םג טלחוה יכ תמא"
."םוקמ לכמ בוטה אובי יכ ,םרחאל ו"ח
.ל"כע

אשמהמ .רופלב תרהצה ונייה ,י"אב ונל ונתנש תויוכזה תחטבהל 'וכו טלחוה יכ תמא ש"מ
ךירצ ךיא ,תונוש תועד ןעיווב םש היהש תוארל שי "ךרדה" ןותיע הז ןיינעב איבמש ןתמו
ורמאש הלאכ ויה .םינויצל הלשממה הנתינש רופלב תרהצהל הדוגאה לש סחיה תויהל
א"יו .םינויצה ינידב קר הלשממה 'יהתש ,הזל דגנתהלו יולגב תאצל םיכירצ םידרחה יכ
הכירצ הדוגאהש ורבס שיו ,לעופה לא רבדה תאצוה תא המ ןמזל וחדיש לדתשהל םיכירצש
לש התטילשמ ישפוחה ךוניחה ןיינע תא ואיצוי םינויצהש יאנתב ץראה ןיינבב ףתתשהל
קיזהל אל טלחוהש ל"נה בתכמהב זמרמ הז לעו .בר ןמז ךשמנ מ"ומ השעמל ,הלשממה
'מגב ש"מכו) םוקמ לכמ בוטה אובי יכ םעטהו .הרחאל וליפא םולשו סחו ,הרהצהה םצעל
.(ןוילמת ןב ידי לע .םוקמ לכמ סנה אובי (ב"ע ז"י הליעמ)

ןכו .'וכו הריפכו ןוסא הזש ובשחש הלאכ אל .יבויח ןפואב ותפקשהו ותעד הליג אוה ,ןפוא לכב
תקולחל "ליפ תינכות" ןיינעב רופלב תרהצה לש הנש םירשע רחאל תיבויח הטיש ול התייה
ז"צרת תנשב ןעיווב תישילשה הלודגה 'יסנכב רבדב ונד ,תיאמצע לארשי תנידמ תמקהלו י"א
יצרא תאו" לאויב קוספה תא ארקש רוגמ ל"צז ר"ומדא ק"כ לש תמסרופמה ותערכה עודיו
םגו איראגנואמ םייברו םינבר ,תודגונמ תועד ועבוה םש הרותה ילודג תצעומ ינוידב ."וקלח
וליאו .הלוכ ץראה לש תולובגב וליפא םהיניבו ,הנידמה תמקה תא וללש 'ינמרגמ ולא יא
בתכ ולא םירבדכו .הנידמה תא ובייח םלוככ םבור אינמורמו אטילמו איצילגו ןילופמ םינואגה
םימשה ןמ תוא הזב שיש רופלב תרהצה ירחא ,ל"צז בושטכוסמ לאומש 'ר ר"ומדא ק"כ םג
.הלואגד אתלחתאל

תא םיבייחמה ןמ 'יה הלודגה 'יסנכה אישנ ,ןוסלריצ בייל הדוהי יבר היברסב לש ללוכה ברה
:רמא םירבדה ראש ךותבו הנידמה תמקה
יכ דצמ ןה תיטירבה הלשממה תדוקפ י"ע תמלגתמה הנוילעה החגשהה איה ךכ רשאכ"
ועבצא ףקונ םדא ןיא" ללכ ךרדב יכ דצמ ןהו ,(אכ ילשמ) "'ה דיב ךלמ בל םימ יגלפ"
.(ז ןילוח) "הלעמלמ וילע ןיזירכמ ןכ םא אלא הטמלמ

י"רהמ ר"ומדאל א"נרת תנשב ,וס 'יס ד"וי "וכלמ תועושי" ת"ושב ל"צז אנטוקמ י"ירגה כ"כו
:קצאקמ
יאדוול בורק [י"אל] הלודגה הקושתה 'וכ הלואגד אתלחתא אוה [י"אל] ץוביקה יכ
.הלואגה חור הזב ץצונתנש
חמ ףד "םילשורי םולש" סרטנוקב ,קצאקמ ל"צז לארשי ר"והמ שודקה ןואגה ר"ומדאו
:בתוכ
םילשומה תושר יפ לע [י"אב] המש ץבקתיש לארשימ דחא אוביר לע וליפאד רשפאו"
בשוי תואבצ יקלא םהילע דחיימ אוביר לעד ןויכ םימשה ןמ הדיקפ יוהד לילעב הארנש
."םיבורכה
:ל"זו ויבא םשב ל"צז בוקטרשטמ י"רהומ ר"ומדאל ול התייה תרחא השיג
יצחכ לארשי ינב ובשייתה אול יכ ל"צז שודקה ר"ומ יבא וניבאמ תובר םימעפ יתעמש
. הלואגה וברק זא יכ השודקה ץראב ןוילמ
.(זפק ,"הפוקתה"ב האר) שודקה ל"כע

ק"מהיב ןברוחמ םינש ףלא לש ןמזל קר התייה העובשה .ה
:ל"זו ,לאטיוו םייח וניברל "םייח ץע" תמדקהב
הנה יכ םירבדה שוריפ 'וכו םילשורי תונב םכתא יתעבשה ד"גבו ל"נה שרדמב דוע רמא
'יהת הבהאה התואש דע הלואגה תא וררועי אלש םיקלאל הלודגה העובשה התייה
םינש ףלא איה העובשה ןמז יכ ל"זח ורמא רבכו 'וכו ץפחתש דע ש"מכ בוט ןוצרו ץפחב
אמוי והיאד ,זיק ףד אריו רהוזב ןכ ,תולכיה יקרפב לאעמשי 'רד אתיירבב ל"ז ש"מכ
.לארשי תסנכד אתולג דח

:מ תוא א"פ הכיא שרדמב ראובמהמ ריעהל שיו
םרעצל ץפח) ,ה"בקה לש ופא ןורח היה דחא םוי אחא ר"א ופא ןורח םויב 'ה הגוה רשא
םא) ורשפ הבושת לארשי ושע וליא (הבושת ושעיש ידכ הנש ףלא אוהש דחא םוי קר
.(םהמ ופא ןורח 'ה בישה דימ ובש
:זי תומש רהוזב ה"כו
אדח 'וכ לארשיד והיילע אדחכ ןימוא לכד אתונטלש אוה ןינש םינש ףלא קחצי ר"א
.ריתי אלו דוחל דח אמוי ,הוד םויה לכ הממוש יננתנ ביתכד

הדגאה רבד - תועובשה ןיינע .ו
:ל"זו (ד"נת ןמיס) "רזנ ינבא"ב .הכלה לש רבד וניא ללכב תועובשה ןיינע םג
יולת יכ רוריבה לע דומעל דאמ השקו ,ז"הזב י"א תבישי רקיעב ןויע םוקמ דוע שי ךא"
אל כ"ע .ל"ז י"ראה ש"מכ תודוסה בור םיזונג הדגאב יכ םירבדה ומילעה הדגא ירבדב
ידכ וז הדגא לע דומעל רזע לאשא 'דמו .דאמ השקומ וז הדגא םגו םירבדה תולגל וצר
,"הב 'יולתה הכלהה לע דומעל
.ל"כע

דומעל השקו ,דאמ השקומ אוהש הדגא ןיינע אוה תועובשה לש הז ןיינעמ לודג קלחש ראובמו
ולעי אלש 'מגב שיש ,הריתסה לע (א"ע ב"יק תובותכ) י"נפה 'כ ז"יעכו .הב 'יולתה הכלהה לע
,ןה תוקולח תודגאש רמול שיו :ץריתו ?המוחב םתילע םא ורמא ב"ע 'ט אמויב וליאו ,המוחב
לע אישוק ןיא אליממו הדגאב ודוסיש רבדל תועובשה לש רבד רקיע ספתש ראובמו .כ"ע
רמא אל ירהש ,אתלימ יוליג קר והז ,הכלהל הזמ ודמל (ב"יק תובותכ) 'מגבש פ"עאו ,הריתסה
ם"במרהו ף"ירהש הזמ ל"נהל הרורב היארו ,העובש םעטמ לבבמ תולעל רוסאש הדוהי בר
םישרפמה םינושארה וליפא ןכו ,הכלהל תועובשה לש הז ןיינע ואיבה אל ע"שו רוטו ש"ארהו
ולא לש הכלההמ ללכ ורבד אל תובותכ ףוסב יריאמהו א"בטירה ,ן"במרה :תובותכ לע
.אדירג הדגא לש ןיינע הזש םירבוס המהש הארנ ,תועובשה

אל ם"במרה המל ראבל דאמ וקחדנ הכלהל עגונ אוה תועובשה לש ןיינעהש םירבוסה הלאו
איבה אל המל ןיבהל שי ולש ןמית תרגאב ם"במרה ירבדמ םנמא ?הרות הנשמב תאז איבה
:'ד קרפב םש ם"במרה ל"זו ,הכלהל העובשה ןיינע
:םכל יתרמאש ומכ ונועידוהש םיאיבנה ידי לע םתחטבה המדקש םירבדה הלאו"
אוה םהמ דחא לכש םיבשוחהו םינעוטה וברי ,יתימאה חישמה תומיל בורקבש
יפלו .םיבר םהמיע ודבאיו םה ודבאיו ,תמאתת אלו םתנעט דומעת אלו חישמ
רצפת התולג ןמז ךראב תאזה המואבש שדקה חורב ,םולשה וילע המלש עדיש
םריהזה ,תורצ םהילע ואביו הז ליבשב ודבאיו ,היוארה התע אלב עעונתהל
יתעבשה :(ז ,ב םירישה ריש) רמאו לשמ ךרד לע המואה עיבשהו הז תושעלמ
תא וררועת םאו וריעת םא הדשה תוליאב וא תואבצב ,םילשורי תונב ,םכתא
."ץפחתש דע הבהאה
.ל"מק הבוט הצעו הדגא ןיינע הזש "רזנ ינבא"הו י"נפה ש"מכ שרופמ ירה כ"ע

:בתוכ תובותכב יריאמהו
ץראל אל) תוצרא ראשל לבבמ תאצל רוסא ךכ ל"וחל י"אמ תאצל רוסאש םשכו
ורמאש ומכו ,לארשי ץראכ וניד םש ןייוצמ אטח תאריו המכחש םוקמ לכש ,(לארשי
.לארשי ץראב רד וליאכ לבבב רדה לכ
ןכו ,ל"נה םעט אלא ,העובש דצמ וא ,'יהי המשו ארקמ י"ר לש ומעט ללכ איבה אלו .כ"ע
לש ןיינעה 'יה םאו .ירמגל תורחא תושרד ואיבה םישרדמב ןכו םודקה ע"בוי םוגרתש הזמ
ןכו .תורחא תושרד ואיבהו םירבדה ירקיע וטימשה הז ךיא ,הכלהל עגונה רבד תועובשה
אלא תועובשה ןיינע ללכ ריכזה אל רתא לע ר"שהשב י"שר וליפאו םישרפמהמ הברה
.הכלהל עגונ אל רבדה רקיע לכש ורבס יאדווב

לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב .םיקוספה הלא ראבל םישרפמהו םימוגרתה ש"מ ןאכ איבהל יתיארו
יפקתבו תואבצ 'הב לארשי םעל עיבשה וניבר השמש ,יתעבשה ארק שרוד (ה ,ג ;ז ,ב) ש"הש
םירפא ינב ושעש ומכ אלו הנש םיעברא ורבעיש דע לארשי ץראל וסנכי אלש ,לארשיד אערא
.וגרהנו ןמזה םדוק םירצממ ואציש

:(ח ,ה םש) ע"בויתבו .םש ז"עאה שרפמ ןכו
אתניכש ןוכל הלגתישכ 'הד ארמימ תריזגב םיאיבנהל עיבשה לארשי םעש ,יתעבשה
עיבשמ חישמה ךלמ ,ע"בויב ,'וגו יתעבשה (ד ,ח) םשו ,ינא הבהא תלוחש הל ורסמת
קר גוגמו גוג תוכלמב דורמל אלו ,תולגה ןמ תאצל תומואהב תורגתהל אלש לארשי םעל
.םכתא קורפיו ת"ישה םכל רוכזיש דע תוכחל

,השמ תלהק תוארקמב ,דסח תרות 'יפב אבומ ש"בירה ש"מכ לארשיד אערא יפקתב 'יפהו
.םלוע יחב עבשיו ןיינעכ ץראה יליאב ןעיבשה

:שרפמ (ז ,ב םש) י"שרו
ידודל יניבש הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא ,תומואה םתא ,םכתא יתעבשה
.םכירחא תותפתהל ינממ שקבלו הפילחהלו התונשל
:(ח ,ה) םשו
.רצנדכובנ ישנא תומואה יתעבשה
:(ה ,ג) םשו
םכיניב הלוג יתויהב םיילבבה םכתא יתעבשה
ועיבשה לארשיש י"שר שרפמ קוספבש תועובש 'דה לכש אלפ הזו .ןונגס ותואב (ז ,ח) םש ןכו
םג עגונש רבד הזיא הזב 'יה םאו ,םישרדמו 'מגבש תושרדה לכ ללכ איבה אלו .תומואה תא
:איבמ ז ,ח "ארזע ןבא"ה קרו .ל"נכ הזמ חרכומו .םאיבמ 'יה י"שרש קפס ילב ,הכלהל
.ץקה עיגיש דע וררועתת אלש םכתא יתעבשה ק"הורב המלש רמא
.ל"נה ןמית תרגאב ם"במרה בתכש ומכ הזו

ורפסב ל"רהמה ירבדמ ,תועובשה ןיינעל הכלה ןאכ ןיאש "רזנ ינבא"ה ירבדל 'יאר איבהל שיו
:(םש) ל"זו .תועובשה לש הז ןיינעב שדח 'יפ ול שיש ראובמ וב דכ 'יס "לארשי חצנ"
תאצל תומואב ודרמי אלש רזג ךכל 'וכ תולגב אהיש לארשי לע הז רבד רזג ת"ישהש"
,'וכו יאדמ רתוי םדבעשמ תומואה ויהי אלש רזג םדבעשמ ינאש דגנכו ,םתושר תחתמ
."רוזיפה לוטיב אוהו תוילג ץובק והזש המוחב ולעי אלש ןהילע רזג ןרזפמ ינאש דגנכו
'סמ לע תודגאה שוריפ ולש י"תכה הלגתנ תעכו .הריזג קר "העובש" ןושלה ללכ ריכזה אל
:ל"זו ,אידהל רבדה שרופמ םשו ,תובותכ
'יהי יכ ,ץקב לארשי ונשי אלש םהילע רזג ,'וכו תורזג 'ג רמולכ תועובש 'ג ויה הז ינפמו"
."ץקב ןיב תולגב ןיב ת"ישה רזג רשאכ דמוע רבדה

שדקמה תיב תונבל תולעל קר התייה העובשה :א"רגה .ז
אלא םתס 'ילעל אל הנווכה ,תובותכ 'מגב העובשהש בתוכ םירישה רישל ושוריפב א"רגה
ןואגהמ לביקש חונמה ויבאמ לביקש המ ,וט ףד "העושיה ינייעמ" 'סב כ"כו .ק"מהיב ןינבל
:ל"זו ל"צז אנליוומ והילא שודקה וניבר ומש ןברמ לודג דיסחה
תושר ילב תיבה תונבל םילשוריל אובלו ץבקתהל םיאשר ונחנא ןיאש עדו
.ש"השל 'יפב א"רגה ירבדל םיאתמ הזו

רובעל ינשל םג רתומ ,ותעובש לע דחא רבעו הזל הז ועבשנש םינש .ח
:ו ק"ס ולר 'יס תועובש 'לה ד"וי ע"ושב
.הרתה ךירצ ןיאו רוטפ ינשה העובשה לע םהמ דחא רבד תושעל ועבשנש םינש
םילשורימ דחא םכח יל ש"מ יתאבה עקת ףד "הפוקתה" ירפסב .כ"ונו כ"הנו ך"שו ז"טס 'יע
:ל"זו
'ר ןרמ הבושתה דומעו לארשי לש ןבר שודקה ןואגה לש ושדק ןושל ול קיתעהל יננה
םירבדה .הזה ןמזב ךייש ןיאש תועובש שלש לוטיב ןיינעב ע"יז ל"קוצז רעיימולוק ללה
םולש יבר קידצה ןואגה רביחש הנשה ידעומו הרותה לע "םולש בר" רפסב םיאבומ
שטקנומב ספדנ ,ע"יז ללה 'ר ןרמ לש ותוחא ןב היהש ,אנדערעס ק"דבא ל"קוצז רלדא
תא ה"בקה עיבשה תועובש 'גש עודיו" :(מ"ק דומע םילהת יטוקל) ב"סרת תנשב
העשב זאש כ"ג אתיאו ,'וכו ץקה תא וקחדי אלש ,ו"ח תוכלמב ודרמי אלש לארשי
,הלילחו סח ךרפב לארשי תא ודבעשי אלש תומואה ירש תא ה"בקה עיבשה איהה
אעמאלאקמ שודקה ןואגה ידודמ יתעמשו .םליצב ףפותסהל לארשיל םוקמ ונתישו
דחא רבעו הזל הז ועבשנש םינש ד"וי ע"שב ןידה יכ תויהל (ליכשמ ירפס ח"מהעב)
לע םירבוע הלשממהו ךלמה םאו ,ותעובש לע רובעל ינשהל םג רתומ ,ותעובש לע
לע רובעל כ"ג לארשיל רתומ זא םהמע םידבעשמו לארשי תא םיפדורו העובשה
ךפשנ לארשי םדש הארונה האושה רחאל רשא ןנא יזחנ תעכו .ל"כע ,"םתעובש
טלקמ אוצמלו חורבל י"בחאמ וענמו וקתשו םדה לע ודמע תומואה לכו םימכ
תוינא ועביט ףאו םירעשה ורגסש י"אב טרפבו ללכה ןמ אצוי אלל םהיתונידמב
ימ לכל שמשכ רורב ןכ םא ,י"אב החונמ אוצמל וצרש ד"יה לארשימ תואמ םע
ש"מכו .ירמגל ורתוהו תועובשה לכל םוקמ לכ ןיאש ,תמאה לע תודוהל הצורש
רדנ םאו 'וכו ןועמש 'ר םק :(ירדנ לכ םדוק ורמאל גוהנה ,א גמק) רהוז ינוקיתב
ךלמ תאיבב תואלפנ ונאריו 'וכו הל רטפימל ןילכי אשנ ינב תלת אה 'וכו עבשנ וא
התייהו :םיכלמ 'לה ףוסב ל"ז ם"במרה לש וקספכ ודי לע שדקמה ןיינבבו חישמה
.ןדיד הרהמב הכולמה 'הל
.ל"כע

:ל"ז ידארבמ ק"שרהמ ןואגהמ הדגה לע רצוי ידי ישעמ 'סב כ"כו
ורבע םיירצמהש ןויכ אלא (העובשה תמחמ) ל"ז י"שר תעדל רוסא יאדמ רתוי הקעז"
."הזל הז ועבשנש םינש ומכ ת"ישהל קועזל םהל םג רתוה םתעובש לע
.םירבחמ הברה ובתכ הז ןונגסבו

,ל"צז ןייטשפא יולה לאיחי השמ ברה בארעזואמ צ"הגה ר"ומדא חונמה ידידי יל בתכ ןכו
םימעטה ש"מ תודוא ,וילע רבעו הנושאר ארודהמ "הלודגה הפוקתה" רפס לבקש ירחא
ו"לר 'יס ד"וי ךורע ןחלשב ראובמהמ םהילע ףיסוהל שי ,תועובש 'ג ןיינעמ םויה ששח ןיאש
,י הטוס 'מגמ איבהש יכדרמ תהגהמ איבה םש כ"הקנבו ,ל"נה 'וכו הזל הז ועבשנש ןיינעל
ד"עפ ר"בב ראובמהמ 'יאר איבמ םחורי וניברו .הלחת העובשה לע םיתשילפ ורבעש יפל
ש"ות 'יעו) ג םירבד אמוחנת האר ,הלחת ורבע ןבל יאצאצש ןבלו בקעי תעובש ןיינעל
יתפצק ינא .וט ,א 'ירכז ארקמ ואיבה בי תוא ל"פ ר"ומשבו .(כק תוא א"לפ תישארב
.הבושת 'להמ ו"פ ףוס ד"בארהל רוקמ הזו .הערל ורזע המהו טעמ (ימע לע)

םירבדה םוכיסל .ט
:העובשה ןיינעל תובותכ 'מגב םישוריפ השש ל"נה לכמ ראובמ
לטב יזא י"אל תולעל תושר שי םאש ,"חמש רוא" לעבו "רזנ ינבא"ה לעב לש הכלה קספ [א]
.רופלב תרהצה ירחא דוחייבו ,העובשה לש רוסיאה

תולגה ץק ףוס רמולכ ,הדיקפ רדגב הוה הז ,תושר ןינתונש ןמזבש ראבמ "רזנ ינבא"ה לעב [ב]
תושרמ האצי י"אש ירחא האב רופלב תרהצהש רובס עצווארטסואמ ק"הגה - .העובשה הלטבו
.הדיקפ ןמז והזו ,םודא תושרל לאעמשי

'יאר ,י"נפב ראובמ ןכו "רזנ ינבא"ה ש"מכ השעמל הכלה וניא תועובשה לש ןיינעה לכ [ג]
'יארו , הכלהל הז רבד הרות הנשמב ם"במרה איבה אל הז םעטמו ,ם"במרהל ןמית תרגאמ
.הריזג - העובש שרפמש ל"רהמה ירבדמ

.םתס 'ילע אלו ק"מהב ןינב םשל קר 'ילע רוסאל האב העובשהש שרפמ א"רגה [ד]

.ישימחה ףלא ףוס דע קר אוה העובשה לש רוסיאהש ל"זח םשב בתוכ לאטיו םייח 'ר [ה]
.רוסיא םוש ןיא הז ןמז ירחאש אליממו

אלש העובשה ולטב תומואהש ןוויכמ ,ולר ד"וי ע"שב ראובמה ןידהמ ובתכ םילודג המכ [ו]
.המוחב ולעי אלש העובשה הלטבתנ ,יאדמ רתוי לארשיב ודבעתשי

לש דונדנ םוש הב ןיא ונא ונינמזב לארשי ץראל לארשי תאיבש ,ראובמ ,ל"נה םימעטה לכמ
יפלו .הלואגד אתלחתאב הדיקפ תעו לארשי ץרא בושי לש הוצמ ךפיהל אלא ,רוסיא ששח
גוגמו גוג תמחלמ איה איה ,הב םידמוע ונאש המחלמהש רמול םוקמ שי ליעל ראבתנש המ
.דוד ןב חישמ תפוקת םדוק ,ףסוי ןב חישמ תפוקתב אובת איהש םישרדמו 'מגב תוטישהכו

גוגמו גוג תמחלמש רמול רשפאש ל"צז ץינזוקמ דיגמהו א"רגה לארשי ילודג ינש ורמא םאו
תמחלמ איה איהש ונל התייהש המחלמה לע רמול םוקמ שיש יאדווב כ"א ,םייקתת אל ללכב
גוג תמחלמ לע בותכש הממ תרחא הרוצב איהש פ"עא הינמיסמ הברה הל שיש גוגמו גוג
תוטשפ יפלו .ויהיש דע ויהיש ךיא עדוי םדא ןיא םירבדה הלא לכבש ם"במרה ש"מכו ,גוגמו
המחלמב ותומי הברה שרדמב ש"מפלו .וז המחלמב גרהיי ףסוי ןב חישמש ל"זח ש"מכו ארקה
תיראש" דוסב ללכב לארשי תיב לכב יורשה י"ב חישמ" א"רגה םשב "רותה לוק"מ ש"מפלו ,וז
ירה י"במ לש ויתונווכב ןהש תולועפה ןתואב תושעל תובא תוכזו וישעמ יפל הכוזה לכ 'וכ "ףסוי
ןעמל לעופב םשפנ ורסמ רשא םילייחה יפלא כ"א ."י"ב חישמד תמשנ שרושמ ץוצינ אוה
י"במש הניחבה ל"י םהילעו .וז הגירדמב םיללכנ םהש רמול רשפא וצראו לארשי םע לע ןגה
.השודקו הלודג הגרדמל ולעתנ ולא תומשנו .גרהנ

:(בי-אי ,גי הירכז) איבנה רמאש המ ןיבהל שי ל"נה יפ לעו
,"דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו 'וכו םילשוריב דפסמה לדגי אוהה םויב"
םיפלאה הלא לכ הנה .ףסוי ןב חישמ תתימ לע - דפסההו .גוגמו גוג תמחלמ וז - אוהה םויב
ץוצינ םהל שי רומאכש ק"האב לארשי םע תלצה ןעמל םירופיכה םוי תמחלמב ולפנ רשא
םעה ,"דבל תוחפשמ תוחפשמ" איבנב בותככ שממ היה םדפסה אלה ,ףסוי ןב חישממ
:םש 'אנכ םהיריקי לע לפנ ימ ול עדונ אל ותעשב וללכב
"דיחי לע דפסמכ וילע ודפסו"
הוקנ הבהו .וניניעל המייקתנ וז האובנו ,תמו ול היהש דיחי ןב לע דפסמה םדאכ י"שר שרפמו
,אמייק רב לש םולשל בורקב הכזנו םיברעה םע הנורחאה המחלמה התייה וזש םימש ימחרל
.א"בב ,דוד-ןב ונקדצ חישמ תאיבלו