לארשיו תונויצ ,תודהי ,תוימישטנא לע רטראס

יתליא ילתפנ ר"ד

א"נשת הנשב הנש
תורעה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
תוימשיטנאב ותמחלמו רטראס
לארשי תנידמו תונויצה - רטראס
םיברעה םיטילפה תייעבב ם"פמ םע תועד יקוליח
ץראב רטראס לש ינשה ורוקיב
(רוטקיו) יול ינב - רטראס יסחיל

.וז העפות ףיקתה ףא ימשיטנא היה אל ,לאמש שיא ותויה תורמל ,רטראס :ריצקת

.תוימשיטנא ,רטראס :חתפמ תולימ

אל םגו ,לוגד ףוסוליפו רפוס היהש םדאכ רטראס לופ ןא'ז לע ןודינ אל ,הז ונרוביח תרגסמב
אלא ,הינשה םלועה תמחלמ ירחאמ םזילאיצנטסיזכאה לגד אשונ היהש םדאכ רטראס לע
.לארשי תנידמו תונויצה ,תודהיה ,תוימשיטנאל ותדמע לעו רטראס לע

רתוול וילע" :רפוסה לש ודיקפת תא רידגמו ,סיוגמ רפוס אוהש ומצע לע דיעמ רטראסש ,ןייצל שי
ירוטסיהה עגרל ףתוש תויהל ךירצ רפוסה ."םיילאוטקא םיאשונ תבוטל םיטשפומ םיאשונ לע
ןורתפל םיליעומכ ול םיארנה םיאשונל סייגתהלו "היצאוטיס" שיא תויהל ,יח אוה וב ילאיצוסהו
תומכ התוא לבקל לכויש תמייקה היצאוטיס"ב ישפוח היהי םדאהש ,אוה רקיעה .הרבחה תויעב
תומרונ יפל לועפלו תויחל חרכומ תויהל ילבמ ,ןופצמהו ךרוצה יפל לכהו ירמגל התוחדל וא ,איהש
םדאל תתל שרוד והירה ,הנוכנ םייח תטישכ ול הארנ םזינומוקה םא ףא ."שארמ ול ועבקנש
היסור ןיבל וניב תונבהה יא ,ןאכמ .ולש ךרד הרומה היהי ןופצמה וב ,הזה רטשמה ךותב לועפל
.םזינומוקהו

תא הניש אל ,לארשי תנידמ רקיעבו תונויצ ,תודהי ,תוימשיטנאה :םיאשונה יבגל ,תאז תמועל
.תיניתשלפ הנידמל תיבויח הדמעב טוקנל ,לאמשה דצמ ולעפוהש ,םיצחלה ףא לע ותדמע

תוימשיטנאב ותמחלמו רטראס
ןמזמ תינתשמה ותדמע ןאכמו רטראס לש ויבתכבו ותוליעפב החנמה וקה אוה הריחבה שפוח םא
דהוא אוה .התוא הנשמ ונניאו לארשיו םידוהי יבגל ותעדב ביצי והירה ,םירטשמו תוטיש יבגל ןמזל
הניא תוימשיטנאהש ,הנקסמ ידיל עיגמו ,ןיטולחל ללוש התואש תוימשיטנאב םחלנ ,םידוהיה תא
רטראס הליג ,לארשי יבגל םג .העדהו רובידה שפוח ידי לע תנגומ תויהל תוכזה הל שיש ,העד
ךדיאמ .לאמשה ישנא ראשכ ברעמה לש םזילאירפמיאה תריצי הב האור ונניאו ותעדב תוביצי
ךילשהלו התוא דימשהל םיפאוש םיברעהש ,לארשי לש דוסיה תנעט תא ףקותב ללוש אוה ,אסיג
ךוסכסל סחיב ,ןכבו ."הזכ ןויער לבקל לוכי ינעזג אוהש ימ קר" :ףיסומ אוהו םיל םידוהיה תא
עיפשהל םידוהיה וידידי דצמ תונויסנה ףא לע ,םינש הז ותעד תא הנשמ ונניא אוה ,ברע-לארשי
,תושדחה תויצאוטיסל ומצע םיאתהל ןכומ ונניא םג .ף"שא דצמ היופצה הנכסב ריכהל וילע
.ןמזה ךשמב ורצונש

איה יכ ,תימשיטנא ץרא םג איה לבא ,חרזאהו םדאה תויוכז ןויווש ,היצפיצנמאה ץרא איה ,תפרצ
טפשמ תעב .תוימשיטנאל תובר םינש ךשמב םרת ילותאקה ךוניחהו הדוסיב תילותאק ץרא
ןיצק תמשאהב ,תוימשיטנאב ושמתשהו הקילבופירה תא עקעקל אבצל די היסנכה הנתנ ,סופיירד
לסחל ושרד אל םש םימשיטנאה ,תינעזג ץרא הנניאו התיה אל ,תפרצ .תדלומב הדיגבב ידוהי
תויחל םידוהיה לע" :איהו תימורה היסנכה לש הירואיתל םינמאנ וראשנ לבא ,םידוהיה תא תיסיפ
ונימיב ."ושי לש הרושבה תא לבקל וברסש הלא םייח דציכ ,הארי םלועהש ,אגרד תוחנ דמעמב
.ילכלכהו ינידמה ןוטלשב תוריכב תודמע שופתל םידוהיל תתל אל ,איה םתשירד הלא

:רטראס רמוא "תידוהיה הלאשה לע םירוהרה" ורפסב
תוחכונמ תואב ןהמ קלח וא ,ונצראב תורצהש ,םירמוא םישנא תצובק וא םדא רשאכ"
תועד םהל שיש םירמוא - םהלש תויוכזהמ קלח לטבל ,םתוא שרגל ךירצ ןכלו םידוהיה
ןיא םא ,םויק תוכז שי ,העדל ,אולה .יתוא דירחמ "תועד" הזה חנומה ,םלוא .תוימשיטנא
ונא םיאטוח יכ ,רתויב יתוא םמוקמה רבדה והזו רחמ בור הל היהיש ןכתי ,םויה בור הל
לבא ,םינוש םינינעב הלשממה תוינידמ לע תועד ןנשיש ,ןיבמ ינא .היטרקומדה תודוסי דגנ
ללגב םישנא לש וא ,םדא לש תויוכז לטבל השירדל "העד" םשב אורקל טלחהב ברסמ ינא
תנגומ תויהל תוכזה הל שיש ,העד הנניא ,תוימשיטנאה .יתד וא ,ינתא גוחל םתוכייתשה
."העדהו רובידה שפוח ידי לע

םהב םיאורה ,םנשי .םידוהיה םימשאומ ןהב תומשאהה תא הבר תוריהבב ךירפמ ,רטראס
ברקב רז רצנ םהש םינעוטש וא ,םירחאה תא םילצנמה םיניישעתו םיאקנב םירחא ,םינכפהמ
ךרוצ םג אלא ,אונשל ךרוצ קר םייק אל םימשיטנאה לצא :ךכל רשקהב ףיסומ רטראס .המואה
ידי לע ומצע תא הלעמ ימשיטנאהש אצוי ,אגרד תוחנ אוה ידוהיהש ,ןוויכמ .תונוילע שיגרהל
םידוהיה קוליס ידי לע הרבחה תבוטל תלעופ איהש ,המצע תא הקידצמ איהו ידוהיה תכמנה
ןוקיתל רזוע אוה הזבו םידוהיה לע המשאה תא ליטמ ימשיטנאה ,רבד לש ופוסב .תוער םישועה
.הרבחבש ערה

תא ליצמ טרקומדה .שלח דידי והז לבא ,היטרקומדה איהו ,ןמאנ דידי - אוה רמוא - םידוהיל
.תידוהי הרבח ,תידוהי העדות ררועתת אמש ,גאדומ אוה .ידוהיכ ותוא סרוה לבא ,םדאכ ידוהיה
אוהש ,רבד לש ושוריפ ,םירחא ומכ םדא אוה ידוהיה ,תידוהי הרבח ןיא ,ידוהי ןיא ןעוט טרקומדה
טרקומד םג" - רטראס ףיסומ - יתעדל .תינתאה ותליהקמ ,ותחפשממ ,ותדמ ידוהיה תא דירפמ
תוארל ונוצר לע ותוא םישאמ טרקומדהו ידוהיה תא דהוא ונניא אוה םג יכ ,ימשיטנא אוה הזכ
."ידוהיכ ומצע

:עבוק רטראס
ןעמל םימחלנ ונניאש ,ריבסהל ךירצו תונדורל הכילומ איה יכ ,תוימשיטנאב םחליהל ונילע"
תויוכז םידוהיל היהי אלש ,דוע לכ ישפוח שיא היהי אל יתפרצ ףא .ונתבוטל אלא ,םידוהיה
םהש ינפמ םישנא תצובק לש תויוכזב עוגפל רתומ םא - רחאמ ,םימוחתה לכב תואלמ
."םירחא םימעטמ תורחא תוצובק לש תויוכזב עוגפל היהי רתומ ,םידוהי

לארשי תנידמו תונויצה - רטראס
היהתש ,איה םיימואלכ םמצע םירידגמה םידוהי לש תוכזהש ,קפס לכ רטראסל ןיא ,תונויצל רשא
ולוכ שדקומה ,1967 "םיינרדומ םינמז" ונוחרי לש דחוימה ןויליגל ותמדקהב .םהלשמ תדלומ םהל
:רמוא אוה ברע-לארשי קבאמל
םג אלא ,ךכב םיברועמה םידדצה ינשל קר ןינע ונניא ,םיברעו םידוהי ןיב קבאמה"
לש תונחמ יתיאר - אוה רמוא - הזעב םיטילפה תונחמב ירוקיבב .ברעמה תוצראל
לארשיב יתיאר תאז תמועל .בר לבסו הנוזת-תת לש בצמב םייח ,יטיאה תוומה
דחפב תלהנתמ םהב הדובעה רשא ,תולובגה די לע םיבשוימה םיחרופ םיצוביק
דחפה תא םהיניעב םיאור םלוא ,הבוט םתנוזת הלא םיצוביקב םידליה .דימתמ
לש תונעטה תא הז וננוילגב ונאבה ךכ םושמ .םיטלקמב בר ןמז םה םייחו רחאמ
ינפב םתדמע תא ריבסהל תנמ לע םיברעמ ןכו םילארשימ םירמאמ ,םידדצה ינש
."ברעמה ימע

הזה קבאמב התע תעל ילארטינ תויהל תוכזה תא" - אוה רמוא - "ימצעל רמוש ינא"
דצ הזיאמ תניוזמ הפקתה תעב דצה ןמ דומעא אל לבא ,1967 יאמב תאז ינא בתוכו
,ךירצ ,יניס עצבמב םימשא םידוהיהש םשכ ,1948 תמחלמב םימשא םיברעה .אוהש
,הלומ יג .גלופמ אוה םלוא ,ןוכיתה חרזמב היעבה ןורתפל הדמעב טוקני ולוכ לאמשהש
דצל דמוע ,השור-קדלאו םיטסינומוקה ריכזמו לארשי דצל דמוע םיטסילאיצוסה ריכזמ
םירמואה ,םיברעל הבושתבו הפוריאב םידוהיל הרקש המ תא חוכשל ונל רוסא .רצאנ
םילארשיהש ,רמול לוכי ונניא שיא' :אוה רמוא .'םילארשיה דגנ אלא םידוהיה דגנ ונניא'
הרוצ לכב םזילאירפמיאה תריצי איה לארשיש ,העדה תא לבקמ ינניא .'םידוהי םניא
ודימשי םיברעהש ,ןויערה תא עגרל ףא תאשל לכוא אל םלוא ,ןוכיתה חרזמב םגו איהש
."הזכ ןויער לבקל לכוי ינעזג אוהש ימ קר ,םיה לא םידוהיה תא וכילשיו לארשי תנידמ תא

םיברעה םיטילפה תייעבב ם"פמ םע תועד יקוליח
הרחאתנ ותעפוהו 1967 יאמב הרמגנ ותכירע רשא ,"םיינרדומ םינמז" ונוחרי לש דחוימה ןויליגב
םע ץראב ורוקיבב .וז המחלמל תוסחייתה ןיא םימיה תשש תמחלמ דחאל םישדוח המכב
םיאנותע ינפב רטראס עיפוה ,םימיה תשש תמחלמ ינפל םיישדוחכ ראובוב הד ןומיס תרפוסה
המילשה התונובירב הרכה .1 :םה הלאו דוסי תודוקנ יתש םיניינעה זכרמב דימעהו ,ביבא לתב
.לארשיל רוזחל םיברעה םיטילפה תוכזב הרכה .2 לארשי תנידמ לש

דחי היבחרמב ורוקיב רחאל .ם"פממ וידידי ידי לע ףא הלבקתנ אל ,רטראס לש וז ותשיג ,םלוא
בתכ ,םיברעה םיטילפה תייעב לע םש הבסנ החישה רקיע ,ירעי ריאמ לצא ,ראובוב הד ןומיס םע
:רמאנ ובו רטראסל יולג בתכמ ירעי
היה לוכי ,ומוקמל רוזחל יברע טילפ לכ לש ותוכזב תינורקע היידוה ונתאמ עבות ךנה"
תלבוס םיטילפה תייעב ןיא ,יגארטהו יראטינאמוהה היפוא תמחמ יכ ,ךירבדמ עמתשהל
רתלאל המשגתנ וליא יכ ,ךל ריכזהל ילע ...רתלאל הבושת תעבות איהו אוהש יוחיד לכ
תונידמ לכ טעמכ הבר הכ תולקב וטילחה הילעש ,םיטילפה תרזחה ןינעב ם"ואה תטלחה
סייגה שארב .ישימח סייג ינפב ץראה ירעש תא חותפל םיכירצ ונייה זא ...ונדבלמ םלועה
רבעשל ותירב לעב ,םילשוריב יתפומהו רצאנ לש םתוסח ןב ירייקוש םיבצייתמ ויה ,הזה
םיטילפל ונימיב ךוניחה ,זירפמ יננה יכ ,חינת אנ לאו .ןייסוח לש ותוסח ןב תעכו רלטיה לש
הנקסמה ...הנברוחל םילחיימו לארשי תנידמ תא םיניוע םלוכ טעמכש ,הזכ אוה םיברעה
דצהש ,ינפלו םולשה אוב ינפל םיטילפה תייעבל ןורתפ לכ ןכתי אל יכ ,איה תשקבתמה
."ונתנידמ םויקב ריכי יברעה

יפכ םיברעה םיטילפה לכ תא םיריזחמ ונייה וליא יכ ,רטראסל ירעי ריבסמ ,וירבד ךשמהב
:םייסמ אוה .לארשי תנידמ לש ץקה ץיקמ היה זא ,םיברעה לכ תאז םישרודש
םולשה תינכות לכ תא םכבל לא וצמאתש ,ראובוב הד תרבגהמו ךממ ,םכמ עבות ינא ןיא"
ורהמת אלשו רבדב תורמסמ עובקל ורהמת אלש ,אוה םיצור וננה רשא לכ .ונתגלפמ לש
."ונרוזאב םולשה תא םייקל הרידנה תונמדזהה םכידימ וטימשי רשא ,תומסיס לבקל

,לאמשה שיא היה אוה .רתויב םהילא ברוקמכ רטראס תועדה הגוהב תוארל ואגתה ם"פמ ישנא
,רטראס ןיבל םניב תקולחמה עלס ,ךא .לארשי תנידמ לש האילמה התונובירב ריכהל שרד םלוא
םיטילפה תרזחהבש םתקדצב םתוא ענכשל וצמאתהש לככ .םיברעה םיטילפה תייעב התיה
.ךכב וחילצה אל - לארשי תנידמ לע ץקה ץיקי ,םהיתומוקמל םיברעה

לע תפרצבו לארשיב םינותע וחוויד ,ביבא לתב םיאנותעה ינפב רטראס לש ותעפוה ירחא ,בגא
ומצעל ץמיאש לע תושק ותוא רקיב סיראפב לאמשה יכו תונויצה חבשב רביד רטראסש ,ךכ
בתוכה ,ןפלפ החמש ,תפרצב ם"פמ גיצנ לש וכחל הארנכ ומענ אל הלא םירבד .תינויצה הזיתה
ןויערה תא ללכ ץמיא אל ףוסוליפה יכו ינויצל ךפהש לע רטראס דגנ לאמשהמ תונעט עמש אל יכ
:ףיסומ אוה .הזה
.לארשיב םגו םירצמב ורוקיב תעב םג הרומג תוילארטינ לש ןורקיעה לע דיפקה רטראס"
אל אוה ,תיברעה תודחאה לע וא ,םיברעה לש תוימואל תויעב לע םירצמב רביד אל אוה
."תידוהיה היעבה ןורתפו תונויצה לע ץראב רביד

ץמיא אוהש הנקסמ ידיל ואב המלו רטראס ירבד תא םיאנותע ושרפ דציכ חוכיול סנכיהל ילבמ
םתוא ,ותעדלש ,ךכ לע תוימשיטנאה אשונב ויבתכמ דומלל ןתינ ירה ,תינויצה הזיתה תא ומצעל
אוה רשאכ םאה - לואשל ןתינ ןכ ומכ .הצרא ולעי - םיאלמ םידוהי םייח תויחל וצרי רשא םידוהיה
ץומיא וירבדב תוארל ןיא םאה ,םזילארפמיאה תריצי הניא לארשיש ,"םיינרדומ םינמז"ב בתוכ
?םיאלמ םיידוהי םייח תויחל ולכויש ידכב םצראל םירזוח םידוהיהש ,תנעוטה תינויצה הזיתה

ץראב רטראס לש ינשה ורוקיב
לבס אוה .בר ישוקב םלוא ,םינש עבש דוע יח אוה .רטראס לש ויניע רואמ הקל ,1973 תנשב
,ותוא וליכאהש ,םירחא תרזעב יולת היהו תובר תועש ךשמב םדרנ היה ,ופוג יקלחבו וילגרב
דבוע היה רקוב לכב .היזיבלטב תוזחמו תושדח ,םירפס ,םינותע וינפל וארקו אפורל ותוא ואיבה
תכרעמה דעו סנכתמ היה ותיבב .לוקמשרב רמא ,דיגהל ול היהש םירבדו רוטקיו רייפ וריכזמ םע
."םיינרדומ םינמז" לש

םילשוריב תאדאס לש ןושארה ורוקיב רחאל לארשיל העיסנ רטראסל ןגריא ,רוטקיו וריכזמ
םילאוטקלטניא רטראס תא ורקיב ,םילשוריב .םייקלא יטלרא הריכזמהו רוטקיו ותוא וויל ותעיסנבו
טעמכש ,םולשל ןתמו אשמה תא תויחהל הז רוקיב ידי לע הצר ,רוטקיו .םיברעו םידוהי ,םיבר
תמזוי תא חונזל אלש םידדצה ינש תא ףוחדל ותעדל היה ךירצ .תאדאס לש ורוקיב ירחא קספנ
.התוא וחכשי םימיה תוברב אמש ,םירצמ אישנ לש םולשה

:וירקבמ ינפב רטראס ריהצה ,םילשוריב
ןופצמ לעב ינא ,הזכ ינניא לבא ,יניעב ןח אצומ הז ראות ,םלועה ןופצמ יננהש ,ילע םירמוא"
תלגוסמה הנידמה איה תפרצש ,רמוא םא יביטקייבוס היהאש ,ןכתי .הזמ רתוי אלו ילש
ןוויכב תונויער אובל םילוכי סיראפמשו הזה רוזיאב םולשל ךרדב בושח דיקפת אלמל רתויב
."הז
"?הלודגה הכפהמהו הרשע הנומשה האמב םלועה ןופצמ הניה סיראפ אולה" :ול ריעה רוטקיו
."סיראפ דימת איה סיראפ ,ןוכנ" :ול הנע רטראס

הל" ילאמשה ןועובשה ךרוע ,(ידוהי) לאינד ןא'ז לא וללה םירבדה לש טסכטה תא חלש רוטקיו
:רפסמה "רטאברסבוא לבונ
.דימת םיארוק רטראס תאו רחאמ םילשוריב רטראס ירבד םסרפל יתרמא הליחת"
םיריכמ אל - הינע הפשב בותכ אוהו בוט אל טסכטהש ,יתרמא ינש רוהרהב ,םלוא
לש ויברוקמ לא רשקתה ,טסוב ןרולקא'ז ,הזה ןועובשה תכרעמ רבח .רטראס תא וב
םימי העברא קר לארשיב היה רטראסש ,ונעט םה .סמח וקעצ הלאו סיראפב רטראס
םעפ ףא ,ומצע רטראס ,תאזה ץראה לש תויעבה תא ףיקהל ידכב ידמ רצק ןמז והזו
."רמאמה םסרופ אל ,רבד לש ופוסב .הזה רבדכ םתעדל השוע היה אל

לע ףא ,רוטקיוב המקנ ךכב הארו רחאמ ,דואמ סעכ רבדה ול עדונו סיראפל רטראס רזחשכ
רבח ,ןויופ ןא'ז רפסמ ,תאז לכב .םלשומ ונניא ,םוסריפל חלשנש טסכטהש ,ומצעב הדוהש יפ
יכ ,ונקדצש םויה דע םירובס ,םינשמ והוריכהש רטראס לש ויבורקמ ,"םיירדומ םינמז" תכרעמ
,הלאה םירבדה תובקעב ,םלוא .הז טסכטה םוסריפ ידי לע ותדיריב רטראס תא ואריש וניצר אל
,דחא דצמ ןוחריה לש הקיתוה הידראבגה ירבח ,תוצובק יתש "םיינרדומ םינמז" תכרעמב ורצונ
הקולח ,וז הקולחב תוארל ןיאש ,אלא .ינש דצמ - םייקלא יטלרא תידוהיה הריעצה םע רוטקיוו
.רוטקיו דגנ היה אוה םג ,ןמצנל דולק ידוהיה ןכש ,ינשה דצהמ םידוהי אלו דחא דצמ םידוהי ןיב
אוה ינא ,ותוא םזי אל אוה ,הזה טסכטהמ הצורמ היה אל רטראס ,ןוכנ :הדוה ומצע רוטקיו
.רוטקיו רמא ךכ .ותוא םסרפל םיכסה תאז לכב םלוא ,ותוא יתרבחש

רמא המ םיעדוי ונניא םויה דעש ,התיה רטראס ידיסח לש םיתבה ינש ןיב הבירמהמ האצותה
רבד עיפוה אל ,רוטקיו לש טסכטה םסרפל אל טלחוהש רחאמ יכ ,ץראב ינשה ורוקיב לע רטראס
.הז אשונב

."שפוחו ןוטלש" םשב ,רוטקיו םע דחיב ןיכהש ,שדחה ורפס לע רבדלמ לדח אל ,רטראס
הנומש ןב רפס הז היה .וייחב ומייסל הצרש ,רסומה תוינידמ ןיעמ וליבשב היה הזה רפסה
םייקלא יטלרא ותוא הארק ,הביתכ תנוכמב בתכנש ירחאו לוקמשרב םשרנש ,םידומע תואמ
"רוטקיול רמאו דומע םירשעכ שדחמ ביתכה ,רטראס .ונממ הצורמ היה אל אוה ,םלוא .וינפל
."היטרקומדה לע םייאמה ,שדח ןימי םקו רחאמ םדקהה לכב רפסה םסרופיש ,ןינועמ ינא"
.1980 תנשב רואל אצי הזה רפסה

(רוטקיו) יול ינב - רטראס יסחיל
לש ויתונויסנ ללגב תאזו ראובוב הד ןומיס ןיבל (רוטקיו) יול ינב ןיב שדח ביר ץירפ ,1978 תנשב
ידוהי לוכי דציכ ,ןיבהל הלכי אל ,ראובוב הד ןומיס .הלבקה לאו תודהיה לא רטראס תא ברקל יול
ןמ םויב ?תודהיל רטראס תא ברקל םידוהיה יגח לע רמוש ונניאשו תודהימ קוחרה ,ןימאמ יתלב
?ברל יתוא תושעל ,הצור והמ ,רטראס רמא ,םימיה

בזע ,1945 תנשב ריהאקב דלונ אוה .יול ינב אוה ,רוטקיו רייפ לש ןוכנה ומש ?רוטקיו והימ ןכבו
רפסה תיבב דומלל סיראפל רבע ,ךכ רחא .לסירבב ןוכית רפס תיב רמגו 1957 תנשב םירצמ תא
ישארמ יול ינב היה ,1968 -ב סיראפב םיטדנוטסה דרמ ץרפשכ ."ריירפוס לאנויסאנ לוקא" הובגה
ינב םסריפ ,1984 -ב .רטראס לש וריכזמ היה ,רטראס לש ותומ דעו 1973 תנשמ .םיטסואאמה
רזוח יול ינב כ"חא .רטראס לש ותבשחמ תוחתפתה לע רבודמ ובו "םדאה לש ומש" ורפס תא יול
היפוסוליפל הצרמ אוה ,תאז םע דחי .גרובסארטשב םיטנדוטסה תבישיב דמולו הבושתב
.VIII סיראפ תטיסרבינואב

םיתעל גשומב םישמתשמ ובש ןבומב :יול ינב הנע ,"הבושת לעב"כ ומצע האור אוה םא הלאשל
ילעב לע הבשחמל עזעדזמ ינא .הגיאדמ דואמ העפות יהוזש םושמ ,אלש רמול ילע ,תובורק
החוד ינא .םוטמטו תואנק לש םינק ןהש ,הבושת ילעבל תובישי שי .לארשיב םינאקירמא הבושת
,גשומה לש תינברה תועמשמה תא םקשת םא ,לבא .הזה רצה יגולויצוסה הנבומב תיוותה תא
,ןכש הנעא ,ירוקמה ונבומב לארשי םע לש תועמשמל הנופש ימ לאכ הבושת ילעבל סחייתת םא
.קפס לכ אלל

.(1.1.87) תפרצ תודהיל תחא תינכות השדקוה ,"לבב תורהנ לע" תילארשיה היזיבלטה תרדסב
לאשנשכ .ןקוזמו הלודג הרוחש הפיכ םע עיפוה אוה .הבושת לעבכ גצוהש ,יול ינב םג םש ןייאור
יפ לע ףא ,רתויב בוטה רפסה והז" :רמא ,"תידוהיה הלאשה לע ירוהרה" רטראס לש ורפס לע
ריכהו וב םיצור םניא םירחאש ינפמ ידוהי אוה ידוהיהש ,הנעטהמ ןכ ירחא וב רזח רטראסש
."תידוהי תוהז תמייקש ,םנמוא

דרמ ישארמ דחאו הטיסרבינואב הצרמ ,ראמסיי'ג" :רוטקיו רייפ לע רטראס רפסמש המ הנהו
הכעד יתייאר רשאכ ,1973 תנשב יריכזמכ רוטקיו תא לבקל ינממ שקיב ,סיראפב םיטנדוטסה
תא םג ךירעהו רוטקיו לש ותדובעמ הצורמ אוהש ,ויברוקמל עידוה ,רטראס ."ותעצה תא יתלבקו
,ןותמה ןימיה שיא ,ןטסא'ד ראקסי'ג הנידמה אישנל רטראס לש ותיינפל תודות .תוינוציקה ויתועד
.הרטשמה ידי לע דרטומ תויהל ילבמ ,החונמב דובעל היה לוכיו תיתפרצ תוחרזא רוטקיו לביק

:רטראס םע ותדובע תליחת לע (רוטקיו) יול ינב לש ורופיס הנהו
םימעפ המכ לצלצל ךירצ יתייה ,וילא יאובב יכ ,ולצא יתדובע לע רתוול יתיצר תחא אל"
ןמזב .תלדב םילצלצמש ,עמש אלו םדרנ אוה ןכש ,תלדה תא יל חתפיש דע תוכחלו
ריבעהל ידכ קר תאז השוע אוהו יתדובעב ןינועמ ונניאש ,םשורה םג יל היה ןושארה
."םירחאב ותדובעב יולת ותויה תדבועמ לבס שח יכו ןמזה תא

בורקה םדאה תויהל רוטקיו ךפה ,ומע הלועפ ףותישו רטראס לצא םוי םוי ותוחכונ ףקותב ,ךא
םה .ראובוב הד ןומיס לצא רקיעב ,רטראס לש ויברוקמ לצא האנק ררוע רבדהו וילא רתויב
םע החישב רטראס ,בגא ."רטראס םע אלו רטראס לצא דבוע אוהש תעדל רוטקיו לע" :ורמא
:רמא "ןויסארביל" ןומויה רפוס
,ונוצרכ ותוא לגלגל אב אוהש ,לטב רבוע ,ןקז ינא םא ,יתוא ךירעמ רוטקיו ךיא עדוי ינניא"
."ויתונויערמ הארשה לבקל אבו לודג םדא ויניעב יננהש וא

ריכהש ןוויכ ,המידק תכלל ףאש ,ומצעל רזח םהב םיעגרב ירה ,תיסיפה ותשלוח ףא לע רטראס
הבשחמה רשוכ .ונעמל תאז השועה ,שיאה תא רוטקיוב האר ,ומצעב תאז תושעל וחוכב ןיאש
התיהש ,םינעוט םיקיתוה ויברוקמ .וב ונומא םש ןכל ,רטראס לע ועיפשה ,רוטקיו לש יוטיבהו
םסרפל וליפא ןכומ היהו ויתונויער תא תויחהל ול רזוע רוטקיוש בשחשכ רקיעב ,ודצמ האיגש תאז
יכ ,רטראס לש ומש לוליח הזב ואר ,ויברוקמ .רוטקיו רייפ לשו ולש :תומש ינש וב ועיפויש ,רפס
םיזגורמ ויה ,רטראסל םיברוקמה יקיתוו .רטראס לש וילוסרקל עיגה אל ויתונורשכ ףא לע רוטקיו
םינמז" לש תכרעמה תובישיב דוע ףתתשהל אלש ,רטראס לע עיפשה אוהש ,ובשח יכ ,רוטקיו לע
."םיינרדומ

ותומ ינפל רצק ןמז .רטראס לש םינמאנה יקיתוו ןיבל (רוטקיו) יול ינב ןיב הצרפ ,השק תקולחמ
ןא'ז לש וידיל "וישכע הוקתה" םשב ,רטראס םע תוחיש לש טסכטה תא יול ינב רסמ ,רטראס לש
ויתובשחמב ךפהמ הז היה ,לאינד תעדל ."רטאברסבוא לבונ הל" ןועובשב ומסרפל תנמ לע לאינד
הל ןומיס םשב - לאינד רפסמ - ילא לצלצ ,ןמצנל דולק .םיירקיע םיאשונב םייוניש ויהו רטראס לש
תא יתרסמו תושעל המ יתעדי אל .הלאה תוחישה םסרפל אלש ,ינממ שקיבו םירחאו ראובוב
םמצע םיאור םה יכ ,םיזגורמ םהש רמאו יתעדמ הנוש היה ותעד .טסרוה תכרעמה רבחל טסכטה
,לולצ היה ולוק .ינמידקה אוהו - לאינד ךישממ - רטאסל לצלצל יתיצר .רטראס לש שדקמה ירמוש
:רמאו תופיקתב רביד
תומכ טסכטה םסרפל שקבמ רטראס ינא לבא ,תוחישה םוסריפל םידגנתמ ידידיש יל עודי"
םסרפת התא םא ךל הדוא לבא ,רחא םוקמב ותוא םסרפא ואל םא ,םייוניש אלל ,אוהש
."ותוא
:ףיסוה ןכ ירחא
."יתבשחמ ךלהמל ורדח אל יכ ,םיעוט םה"
:ךישממ לאינד ןא'ז
לע ול יתוריעה רשאכ .ורובידבו ותבשחמב טלוש אוהש ,שגרוהו רורב עמשנ רטראס"
."ישארב אוה :יל הנע ,וינפל היה םא יתלאשו טסכטב האיגש

שקעתה רטראס ,דגנ ונייהש ,ןוויכ" :התואר תדוקנמ םירבדה תא הריבסמ ,ראובוב הד ןומיס
רבדל ץמאתה ,שלח היהו ליאוה .ותשלוח ךותמ תאז השע אוהו הזה טסכטה םסרפל שרדו
ךילוה רוטקיוש ,שיגרה אל אוה ,רוטקיו תעפשהב דמעו ומצע דוע היה אל ,רטראס .םר לוקב
רתויו רתוי שקעתה ,ןכלו םינינעה לע טופיש רטראסל דוע היה אל .ומצעל תושחכתה ידיל ותוא
."העטש ךכב ריכהל בריס אוה ,הלולצה ותבשחמ אולמב אוהש ,חיכוהל

םשב ,"רטאברסבוא לבונ הל"ב ויתוחיש ועיפוה ,(20.3.80) םילוחה תיבל רטראס אבוה ,רשאכ
לע םירבסה תתל רטראסל תולאשב ןהב הנפ יול ינבש ,תוחיש הלא ויה אל ."וישכע הוקתה"
ינש ןיבש ,החיש לש הרוצב תונורחאה םינשה לש תובישי לש םימוכיס אלא ,תיפוסוליפה ותריצי
תורבח תוחיש לש וז הרוצ ,ךא .םלועה תויעב לע םהיניב םיחחושמו םיווש םהינש וליאכ ,םירבח
הררוע ,רבד םסריפ אל רשאו עודי יתלב היהש ,הנש םישולשכב ונממ ריעצ שיא ןיבל רטראס ןיב
.םיילאוטקלטניאה םיגוחב חור תרומ

.שדחמ עיפומ אוה םואתפ הנהו ,1973 זאמ רטראס לש ותוליעפו וייח לע עדי אל שיא ,וזמ הרתי
עיפומ ויתובושתב לבא ,רטראס לש ותריצי תא ריכה אוהש ,תוחיכומ יול ינב ול דימעהש ,תולאשה
,הלאשה הדמעוה ןכלו ,ותבשחמב השלוח תרכינו ענכשמ תוחפ ,ותעדב ףיקת תוחפ ,שדח רטראס
ויתוחיש תא ארקש ,רטראסל דחא אפור רפיס ,םילוחה תיבב ותויהב ?שדח רטראס הז םאה
.הצורמ דואמ היה אוהו "רוטאברסבוא לבונ הל" לש םינורחאה תונוילגב

:הז ןינעב רפסמ ודצמ (רוטקיו) יול ינב
רובע 'גאטרופיר ןיכהל תנמ לע 1980 לירפא תישארב יתדלומ ריע ריהאקב יתויהב"
דיימ יתרזח .םילוח תיבב רטראסש יל עדונ ,"ארייס אל הד ריירוק" יקלטיאה ןותעה
...שדחמ ליחתנ רוטקיו :יל רמא יתסנכנשכ .תוששואתהה רדחב ותוא יתאצמו סיראפל
לש תובוגתה ויה המ תעדל ןיינעתהו תפתושמה ונתדובע לע אקווד רבדל הצר אוה
תרוצב תוחישה איצוהל ידכ ,רבחמ תוכז שוכרל וצרש ,הלאכ ויה .םיל"ומו םיאנותע
ולצא רקיב רטראס ידיסחמ דצ לכ ,םיגלופמ ויה ,ולצא םירוקיבה" ףיסומ יול "תרבוח
."דוחל
תצמואמה ותב איה ,יטלרא) .וילע הרמש םייקלא יטלרא ותריכזמ רשאכ ,15.4.80 -ב תמ רטראס
1400 ,דומלתה תודגא ףסוא ,בקעי ןיע תא המגרית איה .רטראס-םייקלא תארקנו רטראס לש
.(תיתפרצל ,םידומע

םינמז" ןוחריה תכרעמ תאו רטראס ידהוא תצובק תא יול ינב בזע ,רטראס לש ותומ ירחא
להנמ רבעשל ,סאניול לאונמע לש ותריצי תעפשהב .םהיניב םוקמ ול ןיאש האר יכ ,"םיינרדומ
.םיידוהיה תורוקמה לא יול ינב ברקתה ,סיראפב "טילעארזיא סנאילא"ה לש םירומל שרדמ תיב
רפסה ןמ קלח .םישרדמבו דומלתב הבר תואיקב יול ינב הלגמ ,"םדאה לש ומש" ורפסב ,בגא
תוחישב ."רטראס לע חיש-חוד" :םדאה םש" םשב "םילשוריל סיראפ ןיב" רפסב םסרופ ,הזה
תלאשל םירוהרה" רטראס לש ורפסל תורעה ובו םידוהיה תלאשל דבכנ םוקמ שדקומ הלא
םירפסה דחא והזש ,רמואו יול ינב רזוח ,ליעל רכזנה ונלש היזיבלטב ןויארב ,תאז לכב ."םידוהיה
.ונלש רתויב םיבוטה

תא דואמ דהוא ינא" :הנע אוה ?הצרא הלוע ונניא המל ,יול ינב לאשנ ,היזיבלטב החישה התואב
הבושת ,םלוא ."םימותחה לכבו תאזה ץראב לודגה טעמהמ דואמ לעפתמ יננה ,לארשי תנידמ
.ןתנ אל הלאשל הרורב