תודיסחה תנשמב הלואגל ההימכה

ןיירוא ריאמ

ה"לשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
העושיל הייפיצה
םיבכעמ םימשה ןמ
הלואגל בלה תרשכה
טרפה תלואגו ללכה תלואג
תולעתה לשו היילע לש גשומ - י"א
ןמחנ יבר לש ותיילע
חורה תמוקו עקרקה תמוק
הלואגד אתלחתא לש ןויערה

תליחתמ ,תודיסחה תנשמב לארשי ץראו הלואגה ןויאר תא רקוס רמאמה בתוכ :ריצקת
בצמה תא ראתמ בתוכה .םינושה היגלפ לע הכרד יכישממבו ט"שעבה י"ע התודסוויה
התוויה תודיסחה דציכ ריבסמו ,הפוריא חרזמב לארשי םע לש השקה ינחורהו ירמוחה
.תעה התואב הלצה שרק

.לארשי ץראל היילע ;הלואג ;תודיסח :חתפמ תולימ


תונויערה תכסמב דחוימב טלבומ וניא יחישמה ןויערהש ,העד םיווחמ תודיסחה תודלות יבתוכ
התיב ינמאנ םג .התבצחמ רוקמ - הלבקה תרותב טלבומ אוהש הדימ התואב ,תודיסחה לש
הלבקה תנשמב תספתנ איהש יפכ תויחישמה ןיב לדבהה לע תעדה תא םינתונ ,תודיסחה לש
.תויחישמל תודיסחה תקיז ןיבו

דוחייב ,הפוריא חרזמב תויולגה לש ינחורהו ירמוחה ןבצמ תא ,לכ םדוק ,תעדל םיכירצ הז ןודינב
תפוקתב ,ח"יה האמה לש הינשה תיצחמב ,תודיסחה לש התדלוה םוקמ ,הילודופו הניארקואב
'ץיר'זיממ לודגה דיגמה לש ,ט"שעבה לש םרודב ונייהד ,התוטשפתהו תודיסחה לש התחימצ
לש תוברוח לע ודמע הפוריא חרזמב תויולגהש העש םלועל האב ירה תודיסחה ,םהידימלתו
יתב ינפ לע .םינפבמ הלפא ימיו ץוחבמ םימייא ימי ויה םימיה .רקש תויחישמ לשו אווש ימיסקמ
ילחנ תורהנב ועבטש תוליהק תואמ עבש ןברוח לש םיכוראה םיללצה ןיידע םישורפ ויה לארשי
הווקתה תא היתוברוח יליתל תחתמ הרבק יבצ יתבש תעונת לש תלופמהו ;ט"תו ח"ת תונשב םד
לע ודריש תויונערופה לכמ ןכש ,רודה ותואב ידוהיה לש וקלח תנמ ויה שואייו הכובמ .תיחישמה
וליאכ ,םהמ וינפ ,הלילח ריתסה םיקולא וליאכ השוחתה התייה ןהבש העורגה ,לארשי תוליהק
םדבל וליאכ ,הטמ לש םלועה םע דחי םהילע ברחנ הלעמ לש םלועה .האור ןיעו תעמוש ןזוא ןיא
.םנברוחב וראשנ

העושיל הייפיצה
- לאוגה תאיבב הווקתה קיז ןדבאו הנומאה תוטטומתה לש רוד - הז ןוגכ רוד לע יכ ,רבתסמ
:ורמאב ,ןתנוי 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר ןווכתה
אלא ,אב וניא בוש אב אלו ץק עיגהש ןוויכ ,םירמואש ,ןיציק יבשחמ לש םתומצע חפית"
.(ב ,זצ ןירדהנס) "ול הכח - המהמתי םא :רמאנש ,ול הכח
.חישמה תאיב לש ןמזה תא םיעבוקה ;הלואגה דעומ לע יולגב םירבדמל הנווכה - "ןיציק יבשחמ"
קלסל םמצע לע וחקל לכ םדוק .םינושארה תודיסחה תובא ולעפ תאזה הרימאה חורבש ,הארנ
,"ול הכח"ה תא םהב רידחהלו הלואגב הנומאה תא םעל ריזחהל ,תובבלהמ שואייה תכובמ תא
.אובל המהמתמ לאוגהש ףא

תא ןהילע םשש תובהאה שלש ךותמ הנושארה הבהאהו ,ונוגיבו וינעב םעה תא האר ט"שעבה
הכישחה המיאה ףא לעש ,תובצע בורמ ךדכודמה ידוהיל רשבל האבש ,םשה תבהא איה ,שגדה
אוה לכה" :הלודגה ותרימאב ,ט"שעבה .ונממ הינפ תא הניכשה הטילה אל ,הב ןותנ אוהש
.ונוק ןיבל ידוהיה ןיב הבריקה השדחתנ ךכבו םעה ךותב הניכשה תא ןיכשה ,"תוקלא
םיעוגעגה םתוא ךא ,חישמל םיעוגעגה ,הלואגל ההימכה םג הרבג ,וזה הבריקה השדחתנשמו
.םינפב םירוצע ,םיקפואמ תויהל התע תעל ויה םיבייח

- "חישמה תולגתה ץצונתהל ליחתה ךליאו (ט"שעבה) ש"בירהמ"
חסונ .םילודגה חישמה יגרוע ןמ ויה תודיסחה ינושאר ,ןכ םנמאו .םיידיסחה םירפסה םידיעמ
זנכשא חסונ ןיב םילדבהה .ןויצל םיפוסיכ גופס ,המצעל הצמיא תודיסחהש ,הליפתב דרפס
דיסחה רמוא ,"שידק"ה תליפתב .יחישמה ביטומל ביבסמ ,םבורב םיבוסנ ,דרפס חסונל
וניתובא ידי לע ןקתוהש הרשע הנומש לש הליפתה חסונב ;"היחישמ ברקיו הינקרופ חמציו"
,"המילש הלואג ונלאגו" :םילמה תא "ונינעב אנ האר" תליפתב דרפס חסונ ףיסומ ,תורוד ירודמ
שארב הדמע "העושיל תיפצ" ןכאו ,"העושיל םיפצמו" :תפסותה האב "דוד חמצ תא" תליפתבו
.תודיסחה ירומ לצא םייוואמהו תויפיצה

תשרפ) "המלש תראפת" רפסמ חוקלה ןויער איבנ ,םילשמו םישוריפ ,תורימא לש עפש ךותמ
ילב הרותה דומיל יכ ,חיכוהל אב ,קסמודרמ ןהכה המלש יבר ,החסישפ תיבמ ,רבחמה .(אריו
תיבב בשויה בא :האנ לשמ איבמ אוהו ,המילש הנניא ותובישח ,תולגה לש רעצה תשוחת
םאה - םישרפמב וא ם"במרב הפי שודיח םויה יתשדיח הנה :ול רמואו ןבה וילא אב ,םירוסאה
ררחשל ידכ תישע המ ?ינעמל תישע המ :ןבה תא לאשי לואש ירה ?ךכ לשב באה םחנתמ
חכושו הרותב קסועה ידוהיה לא הנופ תולגב איהש הניכשה :לשמנהו ?הזה אלכה תיבמ יתוא
תולגהמ ינאיצוהל ידכ ינעמל תישע המ ךא ,הרותה דומילמ םנמא הנהנ התא :הלאשב .תולגה תא
?שדוקה ץראל ,יתרוכמל ינבישהלו

- תיחישמ-ודביספה תועונתה יתש לש תודבתהה חכונ ,ןמזה תוביסנ ללגבו ןמזה ותואב ךא
לע רובידה תא ביחרהלמ םירהזנ ויה םה ,תיחישמה תיטסיקנרפהו ז"יה האמב תואתבשה
וצר אל יכ ,יולגה לע הבורמ םותסה היה ורמאש המב םג .םיברב הילע שורדלמו הלואגה
הנכס תצבור ,תויחישמל טהולה ןוגרעה חתפל ןכש ,הדימה ןמ הלעמל ןוימדה תא בהלשל
ושחליש ידכ קרו ךא ,הלואגה תוצוצינ תא שדחמ םנמא הקילדה תודיסחה .שפנ חפמ לש
דיגמה לצא אלפנ םילמ דמצ םיאצומ ונא ךכו .תכחלמ הבהלל ושעייש אלו הריאמ שאכ
םש תייגה אללו ,זמרב ,שחלב זא התייה תויחישמל הגאשה ."שחלב קועצל" :'ץיר'זיממ
ותשחה אלל ,ץקה תקיחד אלל "היחישמ ץק ברק" לע וללפתה םידיסחה .ויתויתואב הלואגה
.ןמזה ינפל

םיבכעמ םימשה ןמ
,לארשי ץראל תולעל תודיסחה תובא ידי לע ושענש תונויסינ לע הברה רפוסמ םיידיסח םירפסב
לארשי ץראל ההימכה ,תאזה תויבטוק ודה ."ובכיע םימשה ןמ" יכ ,םדיב עייתסנ אל רבדהו
תודיסחה תשיג תא תנייפאמ - ינש דצמ םימשה ןמ םיבוכיעהו ,דחא דצמ םשל היילעל תונויסינהו
,תודגא יליפרעב הטול המצע העיסנהש ףא לע ,לארשי ץראל עוסנל ט"שעבה לש ונויסינ .הלואגל
.המילש הרות ונדמלל ידכ וב שי

תמא לע ססובמ רפוסמה םא ללכ בושח אל יכ ,רמאל שי םיירגוסבו - םידיסח ירפסמ המכב
'ר .תמא איה ףא הדגא לע תססובמה תמא םגש םושמ ,תיתדגא תמא לע וא תירוטסיה
ט"שעבה תעיסנמ השעמה תא רפסל חספ לש יעיבשב וימי לכ גהונ היה קינדליומ דוד לארשי
םושמ .ותיבל רוזחל ץלאנ םושמו י"אל וכרדב לופונוטנטסנוקל
."שדוקה ץראל עוסנל םימשה ןמ ותוא וחינה אלש"

.יבצ 'ר ורפוס וילא הוולנ ןכו ,י"אל ותעיסנב וילא התוולנ ט"שעבה לש ותב ,רפוסמה יפל
תא הליג אל ט"שעבה ךא ,בושל םולחב ותוא וריהזה ,םויה בלב ויה ויוולמו ט"שעבהשכ
עבטיהל הדמע ט"שעבה לש ותבו הרעס חור הצרפשכ קרו ,העיסנב ךישמהו שיאל םולחה
הפלח ,רוזחל טילחה אוהשכו ,"םיבכעמ םימשה ןמ" יכ ט"שעבה האר זא קר ,םיה תולוצמב
.הנכסה

.ןמזה ינפל ץקה תקיחד ינפמ ,תזפחנ תויחישמ ינפמ ריהזהל אלא םיאב םניא וללה םירופיסה
ךא ,שדוקה ץרא לא תכללו םילושכמה לע רבגתהל ןוצרה קזח ,הלואגל ,י"אל םיפוסיכה םיזע
."םימשה ןמ םיבכעמ" ןיידע ,דעומה אב אל ןיידע

.ט"שעבה וצ יפל י"אל הלעש בוטיקמ ןושרג 'ר וסיג ןיבל ט"שעבה ןיב םיבתכמה תפילח תניינעמ
:ט"שעבל ןושרג 'ר בתוכ
."ונימיב הרהמב חישמה אוביש אל םא ק"האל אובתש יתשאייתנ"
:ט"שעבה ול בישה
."םש ןוצר היהי םא ,י"אל העיסנמ ימצע תא שאיימ ינא ןיאש עדוי םשה"

הלואגל בלה תרשכה
לע שגדה תא המש איהש ,תחאה .הלואגה תכסמב תושדח תומינ יתש הסינכה תודיסחה לבא
ןיכהל בייח רודה ,לאוגה תאיבב הנומאה הקיפסמ אל .הלואגה תארקל בלה תרשכהל ךרוצה
הרידחה תודיסחהש ,ךכב תאטבתמ היינשה המינהו .לאוגה ינפ תא לבקל יואר אהיש ומצע תא
לארשי ץרא לש המשבמ תצקמ הלוגה ידוהיל האיבה איה ,הלוגה ךות לא לארשי ץרא תא
לארשי ץרא" םשב וידימלת יפב הנוכמ התייה ,ט"שעבה לש ובשומ םוקמ ,'זוב'זמ .התשודקמו
."הנטקה

היהי אל .חישמה לש ואוב םרטב דוע ,ידוהיה שפנ ךותל חישמה רוא תא סינכהל הפאש תודיסחה
.אתתלד אתורעתא ינפל אליעלד אתורעתא
,"בלה ךרד אלא תלדה ךרד סנכנ ונניא איבנה והילא"
הנניא ,חישמה תאיבב הנומאה .וידימלתמ דחאל חספ רדס לילב יאקצוקה לדנמ יבר םעפ רמא
.לאוגל לגר תסירד ןתמ םשל בלב םוקמ יוניפ העמשמ .םתס ןימאמ ינא לש ןיינע

םירעשמו .לארשי ץראב רגש בוטיקמ ןושרג יבר וסיג לא ט"שעבה בתכש תמסרופמה תרגאב
יבר ודימלת ידיל התוא רסמו ותריטפ ינפל םינש רשע ונייה ,י"קת תנשב תרגיאה תא בתכש
בקעי יברו .הלע אלו "םימשה ןמ והובכיע" ותוא םג ךא .י"אל עוסנל אוה ףא דמעש ףסוי בקעי
יכ ,רמאנ וז תרגיאב ."ףסוי תרופ ןב" ורפס ףוסב תרגיאה תא םסריפ ףסוי
יתיארו המשנה תיילע תעבשה יתישע (הנש ז"מ ןב זא היה ט"שעבה) ז"קת הנשה שארב"
יתלאשו .חישמה לכיהל יתסנכנש דע הגרדמ ירחא הגרדמ יתילעו ,הארמב םיאלפנ םירבד
הלגתיו ,ךדומל םסרפתיש תעב ,עדת תאזב' :יל בישהו "?רמ אובי יתמ" חישמה יפ תא
םידוחיי תושעל המה םג ולכויו תגשהו ךתוא יתדמילש המ ,הצוח ךיתונייעמ וצופיו םלועב
- ךכ לכ ןמזה תוכיראב לודג רעצ יל היהו הז לע יתהמתו ,'העושיו ןוצר תע היהת זאו ,ךומכ
."?תויהל רשפא הז יתמ

וליפא ךא ,תאזה האלפומה תרגיאבש ןירימטה תא תולגל רמייתנ אלו תורתסנב קסע ונל ןיא
אובי יתמ" ט"שעבה תלאשל .הב תמעפמ תויחישמה חור יכ רורב הארנ ,טושפה העמשמ יפל
תעב אובי חישמהש ,הבושתה האב - ואובל הפצמה ידוהי לכ הנעמה הלאש איהש - "?חישמה
תובהאה שלש ןה אולה וללה תונייעמה ,ט"שעבה תונייעמ וצופיש תעב ,ךכל יואר היהי רודהש
םעשכ אובי חישמה .לארשי תבהאו הרותה תבהא ,'ה תבהא :ןהילע תנעשנ ט"שעבה תרותש
.ואוב תארקל ובבלב ךרדה תא לולסי לארשי

ןיידע ומצע חישמהש הארנ םג הנממ םלוא ,חישמה ימעפמ םידה םנמא םילוע תאזה תרגיאהמ
אובנש םוי לכב ונל הכחמ אוה ךכ ,ונילא אוביש םוי לכב ול םיכחמ ונאש םשכש םושמ המהמתמ
הדוהי יבר לש ונושלב .התלגתנ אל ןיידע ונלש ןוצר תעשש םושמ ןיידע הלגתנ אל חישמ .וילא
:ירזוכה רפס ףוסב יולה
תילכת לארשי ינב הילא ופסכי רשאכ םא יכ הנבית אל (הטמ לשו הלעמ לש) םילשורי
...ףסוכה

.ןונש יאקצוק רופיסב ןודינב עייתסאו

.דוקירו החמש ,הרמז לש הריוא תררוש לדנמ יבר לש ושרדמ תיבב .קצוקב הרות תחמש ליל
תחמשב םידיסח לש םכרדכ ,הרעס לש םידוקיר םידקורו הרות ירפס םדיב םיקבוח םידיסחה
תוליהק לכב רמאנה זורחה תא הפקהה ףוסב םיזרוח ויה ,תולכ דע העיגה תוקיבדהשכ .הרות
הנפיה עתפל ...ונכותב השודקה הניכש ,הרות תחמשב ונמע חמשי אחישמ אכלמ דיוד :לארשי
ףרהכ התסיהש הלודג המיהנ העמשנ שרדמה תיב ללחבו םידקורה להק יפלכ ושאר לדנמ יבר
ךיא ,אחישמ אכלמ דוד םע םתא םינתוחמ הזיא :לוקב ארק לדנמ יבר ,הרמזה תלומה תא ןיע
םתישע המ ?םכמע וחמשיו ואוביש ךלמה דוד תאו הניכשה תא ,חישמה תא ןימזהל םיזיעמ םתא
?הלאכ ןיזופשיאל םייואר ויהתש ידכ

שיאש ,עריא (הירבטב היה עובקה ורוגמ םוקמ) םילשוריב םעפ היה קסבטיומ לדנמ םחנמ יברשכ
ורפוש לוק אוה רפושה לוקש היה רובס ןומהה .רפושב עקתו םיתיזה רהל יאשחב הלע דחא יתפ
שגינ .לדנמ םחנמ יברל תאז רפסל וכלהו בר להק להקתנ .הלואגה אוב תא רשבמה חישמה לש
חיר !תושדחתה םוש ןיא :טילפהו םלועה ללחב ןנובתה ,החוורל ותוא חתפ ןולחה לא מ"מר
.הלואג ןיא תמדקומ תושדחתה אלל ,אווש תעיקת התייה העיקתה !הנתשה אל םלועה

טרפה תלואגו ללכה תלואג
.לארשימ דיחיה תלואג ,טרפה תלואג םג תודיסחה תנשמ זכרמב דמוע ללכה תלואג םע דחיב
לארשי לע םג אלא דבלב לארשי תסנכ לע הנווכה ןיא לארשי תבהא לע רבדמ אוהשכ ט"שעבה
דחא אוה דיחיה לא ללכה ןמ דבוכה תדוקנ קתעה םנמא .לארשימ דיחיו דיחי לכ לע ,טרפה
"ךמחל בערל סורפ" :דיחיה לא בורל םינפומ ארקמב םייוויצה ירהש ,תודהיבש םיטלובה םיווקה
םלועה לכ תא קבחמ אוהש רמוא םדאשכ יכ (חי ,טי ארקיו) "ךערל תבהאו" ;(ז ,חנ היעשי)
תבהא :ללכה לא טרפה ןמ איה ךרדה .דחאל וליפא הנותנ ותבהא םא קפס ,הבהא יקוביחב
.ללכה תבהא לא לולסמה ליבומ הנממו ןושאר בלשכ טרפה

ןקותי אל םלועה ללכ .דיחיה אוה םלועה ןוקית לש אצומה תדוקנ .םלועה ןוקית יבגל ןידה אוהו
לע .תישיאה הלואגה ,דיחיה לש חורה תלואג תודיסחב תשגדומ ןכל .טרפה ןקותיש ירחא אלא
,תיטרפ הלואג דחא לכ לאגיי םא :ט"שעבה רמא (טס םילהת) "הלאג ישפנ לא הברק" בותכה
םדאה לע ט"שעבה ליטה ךכב .תיללכה הלואגה אובת זא - ערה רציה ןמ הלואג ,שפנה תלואג
ודיב ,לשב ירפכ םלועה לא דרת אל הלואגה .אוה ךורב שודקה לש ומלוע תלואגל תוירחאה תא
אוה - ומצע ולש שפנה ןוקית יאב רמולכ ,הלואגה ןמ ותעד תחסהבו הלואגה תא ברקל םדאה לש
,דיחיה םדאה תא תרצויה הרות ונייהד ,םדאה תרות םצעב איה תודיסחה תרות .האוב תא בכעמ
.ולוכ םלועה איה התייה וליאכ ,תחאה שפנה תא

חוור םיידיסח םירפסבו .ןורחאה לאוגה חישמהו ןושארה לאוגה םשב ונבר השמ הנוכמ םישרדמב
;אבה םלועב קלח לארשי לכלש םשכש ,אוה ןויערהו .חישמ השמ גשומה - הלבקה תובקעב -
תולגרמל ודמעש תומשנ אוביר םישש דגנכ תויתוא אוביר םישש) הרותב קלח לארשי לכלש םשכ
תומשנ לכ תא הליכמה המילש המוק אוה חישמה .חישמב קלח לארשי לכל שי ךכ (יניס רה
.הלוכ המוקה ןקותתש דע חישמב ולש קלחה תא ןקתל לארשימ םדא לכ ךירצ ןכ לע .לארשי
.חישמה תמוקב וקלח תא הנבי דחא לכ :םידיסח ןושלב

רורחש ,תויוכלמ דובעשמ רורחש ועמשמש לארשי ללכ םע ןה רושק הלואגה ןויערש ,אצמנ
תולגהמ שפנה רורחש ונבומש ,לארשימ טרפו טרפ לכ םע ןהו ,תינוציחה תולגה דובעשמ
.תימינפה

.תעדב הלואגו תעדב תולג לע תרבדמ תודיסחה ?השוריפ המ - דיחיה תלואג ?דציכ טרפה ןוקית
,ובש תוירציה רחא תכשמנ םדא לש ותעדשכ .ולשמ תימינפ הלואגו ולשמ תימינפ תולג ידוהי לכל
אוהשכ וליאו .ומצע לש םיקיזאב תופכ וליאכ ,תולגב ןותנ וליאכ ,ומצע לא םדאה דבעושמ זא וא
לכ לש ותוימינפב :רמוא היה אחסישפמ םינוב יבר .לאגנ םדא ארקנ םיירציה ויקבאממ ררחושמ
עשרה ןמ ררחתשמ םדאהשכו ,וכותבש היסרגאה ,ובש עשרה תדוקנ יהוז ,ןטק ןיק ןכוש םדא
."ערה רציה תולגמ הלאגנ המשנהש" םושמ ,לאגנ םדא והירה

.תוככזיה ןושלמ ,וכז :תודיסחב םישרפמ (חצ ןירדהנס) "הנשיחא וכז" דומלתב רמאנה תא
ךכב ירה ,הניכשל תברקתמו םירציהמ תררחתשמ שפנהשכ ,ותוימינפ תא ךכזמ םדאשכ
.הלואגה תא םדאה שיחמ

השיג תודיסחל הל שי רכנ תמדא לע שדוקה חור תגשהו תולגב הניכשל םדאה תוברקתה ןיינעב
,רבעב רשאמ שדוקה חור גישהל רתוי לק ,רכנב ,תולגה ןמזב ,לבונרשטמ םוחנ יבר יפל .תירוקמ
:"קותמ לשמ" ידי לע רבסומ רבדהו .ולית לע דמע שדקמה תיבשכ לארשי ץראבו םיאיבנה ימיב
תורמשמ שי ונומראב .ךרדל אצוי אוהש תעב ומכ וילא ברקתהל רשפא יא ונומראב אוהשכ ,ךלמה
ןב וליפא ,קדנופב ,רכנב אוהשכ ךא ,תוכלמל םיבורקו םירש אלא וילא וברקתי אלש םידיפקמה
וניתונוועבו ונמע התלג הניכשה םגש תולגב םויה ךכ .ומע רבדלו וינפל אובל לוכי ןוגה וניאש רפכ
איה םאו .הב ןוכשל הייקנ הריד ,יקנ םוקמ אוצמל התקושתו ,הרז המדא לע הדנו הענ איה םיברה
םירפסבו ךלמילא םעונ רפסב) התריד תא תעבוק איה םש זא ,תוריבעמ יקנ אוהש םדא האיצומ
.('ץיר'זיממ דיגמה םשב ןויערה אבומ םירחא

תולעתה לשו היילע לש גשומ - י"א
,תולגב הדלונ תודיסחה .הלוגה ךות לא לארשי ץרא תכישמ :הרכזוהש היינשה הדוקנל ןאכמו
דיגמה לש קהבומה ודימלת ,קצולמ המלש 'ר .תולגה לוע תא המצע לע לקהל הרתח איה ךא
:"בקעיל וירבד דיגמ" רפסל המדקהב בתוכ ,ובר ירבד תא בתכה לע םשרש ,'ץיר'זיממ
םיקידצ ונל חלשו וניקולא ונבזע אל תאזה ץראבו תאזה תולגב ףאש ,'ה םע לכ תעד ןעמל
"...הזה םויכ ונתויחהל םילודג
תמדא לע םיכרוד ויהש ףא לעש םידיסח ויה .י"א תשודקכ םיתעל המוד התייה קידצה תשודק
.הדי לע םישדקתמו י"א תמדא תסיפ לע םייח םהש םהל היה הארנ ,םייוגה
ןילבולש ונוימדב רייצי - ןילבולמ קחצי בקעי יבר ידיסח םירמוא ויה - הזוחה לא עסונה"
דוחייה רדח ;תיבה רה - ומצע שרדמה תיב ;םילשורי - שרדמה תיב רצח ;לארשי ץרא איה
..."םישדקה שדוק - הזוחה לש

:תחאה ,יבלסארבה ןמחנ יבר יפב ויה תוליפת יתש
."הרהמ לק שיח לארשי ץראל אובל ינכז"
:תרחאהו
."וזה רמה תולגב לארשי ץרא תשודק הלגתתש ינכז"

אוה ךפה .שממ לש לארשי ץראל ףילחת התייה אל תולגה ייח ךות לא לארשי ץרא תכישמ ךא
גשומל ,תאז םע ,דמצנ היה ,ןמזו םוקממ הלעמל ,טשפומ גשומ ותויהב םג הלואגה ןויער .ןוכנה
היילע תווצמ םע התייה הרושקש הלואג תעונת התייה תודיסחה .םוקמו ןמז לש ימויק-ישחומ
,תימימש-תארי תינחור תולעתה הדי לע תולעתהל ידכ ויה י"אל העיסנל םיעינמה .לארשי ץראל
רשא ץראה איה י"אש םושמ
,"דימת הב ךיקולא 'ה יניע"
:"ץראה ירפ" ורפסב קסבטיומ לדנמ םחנמ יבר תרדגה יפלו
."המצעב הניכשה איה י"א"
.תולגב רשאמ רתוי םדאה שדקתמ ,י"אב ,םש .המשנה תיילע ךרוצל התייה ףוגה תיילע

עסנש ןושארה .דבכנ םוקמ י"אל םידיסחה תוילע תוישרפ תוספות תודיסחה תודלותב ,ןכאו
,"תודלות"ה לעב ףסוי בקעי יבר .בוטיקמ ןושרג יבר וסיג היה ,ט"שעבה תארוה יפל לארשי ץראל
קפס ."םימשה ןמ ובכיע" ותוא םג ךא ,י"אל תולעל דמע אוה ףא ,ט"שעבה לש קהבומה ודימלת
ןמ ותוא םיבכעמ ויה אל וליא ,התייהש יפכ התייה תודיסחל ףסוי בקעי יבר לש ותמורת םא
םויה דעו ןושארה רפסה ,"ףסוי בקעי תודלות" ורפס לש ולרוגב הלוע היה המ עדוי ימ .םימשה
לש תוקלתסהה ירחא .לארשי ץראל עסונ היה ורבחמ ילמלא ;תודיסחה תנשמבש דוסיה רפס
.ןלשימרפמ לדנמ םחנמ יברו הקנדורוהמ ןמחנ יבר :וידימלת ינש לארשי ץראל ולע ט"שעבה

תיילע" הלחה ט"שעבה תריטפ ירחא הנש ז"י .םידדוב לש היילע התייה וללה לש םתיילע ךא
לדנמ םחנמ יבר :"דיגמה" ידימלת ולע ז"לקת תנשב .םהה םימיה לש םיגשומה יפל ,"םינומה
השענש רבעשל א"רגה דימלת - קסילאקמ ןהכה םהרבא יברו קצולופמ לארשי יבר ,קסבטיומ
העיגה הנשה התואב לולאב 'ה םויב .םידיסח 300 -כ לש תרייש שארב ודמעש - "דיגמה" דיסחל
תעונתל דוסיה תא החינה תאזה היילעה .ןיעיקפב הבשייתהש הנטק הצובקל טרפ .וכעל הריישה
היפלובא םייח 'ר לש ושמש העקש היתוצוחב .תידיסח ריעל הירבט התייה זאמ .י"אב תודיסחה
.וידימלתו ט"שעבה לש ושמש החרזו ,םדוק הנש םיעברא רימזיאמ וישנא םע הירבטל אבש

השבגתה טא טא .דועו ,םינולסמו ןילראקמ ,ץיבבוילמ םידיסח םג ואב תאזה היילעה תובקעב
תפצב ;ץינ'זיו ,ןילראק ,םינולס ידיסח ובשייתה הירבטב :תיפרגואיג תידיסח הקולח לארשי ץראב
.ד"בח ידיסח לש הבשומ םוקמ השענ ןורבחו ;יקרוו תיבמ ןילופמ םידיסחו ןי'זיר תיבמ םידיסח -

יבר אוה ,םיקידצה ןיבמ רתויב יחישמה לש ותיילע התייה םידיסחה תוילע ילגעמב קתרמ קרפ
.והומכ לארשי ץרא תא חביש אל םיקידצה ןיבמ שיא .בלסארבמ ןמחנ
בושל תע לכב םיפצמ ונא ןכ לעו - ןמחנ יבר רמוא - תמייק התשודקב ןיידע לארשי ץרא"
."לודג םלעהב איהש קר ,ונלש ץראה לכ וישכע םגש םיעדוי ונא יכ ,ונצראל

:תחא האלפומ הליפתב רחבנ ,רביחש תוליפתה רורצ ךותמ
לארשי ץראל אובל יתמא קשחו ,תוקקותשהו םיעוגעגו םיפוסיכ לארשי לכלו יל ויהיש ינכז"
."ינוצרו יקשח לעופה לא חוכה ןמ איצוהל הכזאש דע -

ןמחנ יבר לש ותיילע
רובעכ ונינ ןמחנ יבר לש ותיילע ירה ,תודגא יליפרעב הטול י"אל ט"שעבהש ותיילע ןויסינש דועב
הגה לכ לע רמשש ,ודימלת ןתנ 'ר .טרופמו םושר לכה .הדגא ללכמ האצי ,ךרעב הנש םיעברא
ותטלחה הלמגש עגרהמ דעצ וברש דעצ לכ םשר רשא אוה ,דוביאל ךלי אלש ובר יפמ אציש
.ובוש דעו ,ץראב ותוהשו םיכרדה ילוטלט ךרד י"אל עוסנל

תורעס ,וילע ורבע הברה םילושכמ ,ששו םירשע ןב זא אוהו .ךרדל ןמחנ יבר אצי ט"נקת תנשב
לכ :רמא רזחשכו לארשי ץראב ההש הנש יצחכ .יתפרצ לגרמכ לופוניטנטסנוקב םירסאמ ,םיב
,ותעיסנ ינפל רמאש "הרות ירבד" לכ ףורשל הוויצ אוה .י"אב יתבישימ קר איה - יל שיש תויחה
רמאש הממ ןה "ן"רהמ יטוקיל" ורפסב תולולכה תורותה לש ןבור בור .רסוב ירבד םהש םושמ
תוארל וייחב תחא םעפ תוחפה לכל לדתשי דחא לכש וידיסחל הוויצ ןמחנ יבר .י"אמ ובוש ירחא
.ץראה תא

יתייהשכ .דחוימב ןיינע ןתונב וב שי תונורחאה וייח תונשב רפיס ןמחנ יברש ,ילארשיצרא רופיס
ןכא י"א יכ םהל רייצל ולכי אל י"אל םאוב ינפלש םש ישנא יפמ יתעמש - רפיס - לארשי ץראב
םלועב תאצמנ איהש ורעיש ,התשודק לע םירפסב בותכש המ יפל .הזה םלועב שממ תדמוע
לש ןרפעכ הרפע .הזה םלועב תמאב תאצמנ ץראה יכ ואר י"אל ואבש ירחא לבא .ירמגל רחא
- תורחא תוצרא לש ןהיארממ הנוש וניא י"א לש ינוציחה היארמ ,ואב ןהמש תונידמה ראש לכ
והארמ םגש ,יתימאה קידצב אוה ןיינעה הזו .השודקה תילכתב ץראה השודק ןכ יפ לע ףאו
יבגל םג ךכ ,ותשודקב שח וב ןימאמש ימ קר ,קידצ ומכו .הנוש אוה תאז לכבו םדא לכ הארמכ
.םירחא םה םיעיקרהש האורה אוה אוהו ,הב שח התשודקב ןימאמש ימ קר ,י"א

:רמא י"אמ רזחשכ .הבשחמה תא תררועמה תפסונ הרימאו
וליפאש ,הרות לש המויק יתגשה תומא עברא הב יתכלהו י"א תמדא לע יתכרדשכ דימ"
תוערל יתוא וחלשיו ללכ ידוהי םש ןיאש תוקוחר תונידמב לאעמשיל יתוא םירכומ ויה
אלו ןיליפתו תילט יל היה אלו ,בוט םויו תבש יתמ עדוי יתייה אל וליפאו ,תודשב תומהב
."...הלוכ הרותה תא םייקל לוכי יתייה ןכ י"פעא - הווצמ רבד םוש

ןמוא תא ותחונמ םוקמב רחוב אוה עודמ והולאששכ לארשי ץראל ולש הבהאה לכ םע ךא
,ןמואבש תורבקה תיבב ,םשש םושמ :בישה - לארשי ץרא תמדא תא אלו הניארקואבש
.םדי לע ןוכשל הצור ינאו ט"תו ח"ת תונברוק ,לארשי ישודק םינומט

חורה תמוקו עקרקה תמוק
,תחא הלימב רחוב יתייה וננמז ןושלב התוא טרפלו תודיסחב הלואגה תכסמ תא םכסל ידכ
םיעברא הנאלמת הנשהש ,ל"צז קוק ה"יארה ןרמ התוא ןיבהש יפכ ,"תויממוק" הלמה איה
.ותריטפל הנש

:םיקולאה םשב ונבר השמ חיטבהש החטבהה
(גי ,וכ ארקיו) "תויממוק םכתא ךלואו"
םוחתב ןותנה לכ .הילעמש המוקבו עקרקה תמוקב ,תומוקה יתשב - תויממוק :קוק ברה שרפמ
,םירע תיינב ,םישיבכ תלילס ,תוממש תחרפה ,קזח ןגמ חוכ ,תינידמ תוינרבוס ןוגכ ,היישעה
,וז המוק ךא הנידמה לש עקרקה תמוקל ךייש ,הלכלכלו היחמל רושקה לכ - היגולונכטו עדמ
ונייהד ,עקרקה תמוק .חורה תמוק איה ,הנוילעה המוקל דסמ אלא הנניא ,רמוחה תמוק איהש
תמוק תא תונבל לוכי םע ןיא ,ןכש .ןמזב הנושארה איה הירזיבא לכו תילארשיה תויתכלממה
לש יסיפה םויק תא החיטבמה איה .בטיה תרצובמ ולש עקרקה תמוק ןכ םא אלא ולש חורה
ןיא ונילגרל תחתמ המדא תרבכ אלל יכ ונודמיל תולג תונש םיפלא .םטושפכ םייחה תא ,םעה
טטומתהל חורה תמוק היושע ,עקרקה תמוק לש תויקצומ אלל ;ונישארל לעמ םימש תסיפ ףא
.הייוצמ חור לכ ינפב

תובישחב ,הלעמב הנושאר איה הילעש המוקה ,ןמזב הנושאר איה עקרקה תמוקש דועב ךא
תבצעמו וייח תא תנווכמ ,םעה לש חורה תא תאטבמה איה איה הנוילעה המוקה ןכש .תיתוכיא
.תימצעה ותוהמו םעה לש ותוילוגס תפקתשמ וז המוקב .תידוחייה ותומד תא

ליכשה ,לארשי םעב ומקש םילוגדה הלואגה יגוהמ דחא ,גארפמ ל"רהמה ,לאלצב ןב אוויל יבר
:וללה םימוחתה ינש ןיבש לדבהה לע דומעל ,ז"טה האמב רבכ
םהש ,הינשהו ;רמוחה תגרדמב הזו דבלב םע םהש תחאה ,תוניחב יתש שי המוא לכל ..."
."הרוצה תגרדמב איהו ,דחוימ םע

,תילכלכו תינידמ תואמצע ירהש ,םעה לש ודוחיי תא תאטבמ הניא הנידמה לש הנותחתה המוקה
המוק לש םירעשה .לבת ימע לכל םה םיפתושמ םיניינק - האופרו היגולונכט ,עדמ ,ןוחטיב
שונא תבשחמ לש םיגשיהה תרצות םירדוח םכרד ,םלועה תוניפ עבראל םיחותפ הנותחתה
עדמ ןיא ךא לארשיב היגולונכטו עדמ שי ןכש .ונלש אל ךא ,ונלצא .ונלצא םג ךרע יסכנל םישענו
,חורה תמוקב יוליג ידיל אב ותוהז תא םעל הנקמש רבדה ,םעבש דחוימה .םיילארשי היגולונכטו
ןתינ דבלב חורה יכרע תא .םשפנ תא לארשי יאיבנ ואשנ םהילא םיינחורהו םיירסומה םיכרעב
תא ובציע רשא םה לארשי תרותב םימולגה םיכרעה םתואש םושמ ,םיילארשי םיכרע רידגהל
םיחותפ תונולח םנשי וזה המוקב םג םנמא .ויפוא תא ושביגו לארשי םע לש תידוחייה ותרוצ
אל הנממ ,ץוחב תננורתמה המכח ןיב לידבהל ונעדי דימת ךא ,ץוחה ןמ תונויער םירדוח םכרד
.ינחורה ונדוחיי לע דימת הרמש רשאו לארשי םע לש וקלח תנמ איהש ,הרות ןיבל ,ונרזנתה

הלואגד אתלחתא לש ןויערה
םע .אתלחתאה אלא הלואגה ףוס הנניא היתוכלשה לכ לע עקרקה תמוק יכ ,אצוי רומאה ןמ
ובורב םעהשכ וליפא .ךכב תמייתסמ אל איה ךא ,הלואגה הליחתמ תירמוחהו תיסיפה הלואגה
םוי םוי יכרצו םיער םיעגפמ תחטבומ ,הלית לע דומעת הנידמה םא םג ,ותמדא לע בשי לודגה
.םמע דדומתהל ידכ םייתרבחו םיינחור םירגתא םימייק תויהל םיבייח זא םג ,םינקותמ ויהי
."םע ערפי ןוזח ןיאב" ירהש

לעו תימואל תונוביר לע ו"תה תאו ף"לאה תא הדימעהש ךכב הלשכנ תינוליחה תונויצה
דדומתיש יאידיא רגתא אלל תילארשי תויתכלממל עיגהש רודה תא הריאשהו ,תויתכלממ
תא הניכ אוהשכ העט קילאיב .נ .ח .םנעמל קבאיי וא םהילא ףאשיש חור יכרע אללו ,ומע
רורחש ."הלואגל ןושארה רודה" יוניכב ,הלוגה םעט םעט אלו י"א ימש תחת דלונש רודה
עובשלו תינוביר הנידמב תויחל ,ןירוח ןב תויהל רשפא .הלואג םושמ וב ןיא ןיידע תולגמ יסיפ
ררוש םדאל םדא ןיב תוריעפמה תומוהת תומייק דוע לכ .לאגנ תויהל אלו - תוכלמ ינוניגמ ןיע
.םילאגנ םניא וב םייחה םישנאהו ,םלועב דובעיש ןיידע

עבטש אוה ,שדקמה תוברוח לע תוכרוד ויה וילגרשכ םג לארשי תלואג לע גרעש ,אביקע יבר
קפתסה אל ידוהיה .הלואג ןיא שפנה תודפ ילב ,"ונשפנ תודפ לעו ונתלואג לע" שדח ריש
לע הלואג - "המילש הלואג ונלאגו" ללפתה אוה ,דבלב תויולג דובעשמ רורחש לע ותליפתב
לע עבטנש הז אוה ןוכנ ןושלה עבטמ .תעדה תלואגו ,תיסיפ תירמוח הלואג :היתומוק יתש
רשאמ רתוי וב ןיא ול וניכזש המ לכש םושמ קר אל ."הלואגד אתלחתא" :ל"צז קוק ברה ידי
,דימתמ ךילהת לש ןיינע איה .ימעפ דח טקא הנניא התוהמב הלואגהש םושמ אלא ,אתלחתא
.ובש תודיריהו תוילעה ףא לעו ,הדמתהה בצקב תורידת ןיאש ףא לע

- דיחיה תלואגו לארשי םע תלואג - היתולואג יתש לע הלואגה ןיינע תא התשיפתב תודיסחה
הלואגל ילמסה יוטיבה .רתוי וילא םיגרוע ךכ רתוי םשגתמ אוהש לככש לאידיא ונמעל הליחנה
בלה ןוזח .יחצנה רחמה ,דיתע ולוכ אוהש יוטיב ,"םימיה תירחא" יאובנה יוטיבה אוה המילש
ןמ ןודז תלשממ תרבעהו יחצנה םולשה ימי לש ןוזחה ,'ה תא העד ץראה האלמו לש קוחרה
שפנ םמורל ידכ וב שי וילא םיפוסיכה םצע ירה ,רבדה שממתי ונימיב אל םא וליפאו ,ץראה
המילש אהת אל וז תושדחתה ךא ,עקרקה תמוק תמקהל ,לארשי תוכלמ שודיחל וניכז .םדאה
.םדאה שדחתמ הב רשא חורה תמוק ,הנוילעה המוקה תיינב אלל