הלימב המדרה
םייתכלהו םייאופר םיטביה

גרבניטש םהרבא 'פורפ

א"סשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
יעדמ עקר
רבעב בצמה .1א    
הווהב בצמה .2א    
יתכלה עקר
םיקסופה תוטיש םוכיס .1ב    
הלימב המדרה דגנ םיקומינ .2ב    
הלימב המדרהה דגנ םיקומינה תייחד .3ב    
:תובושח תודוקנ המכ דוע ףיסוהל ןתינ יללכ ןפואב
תורוקמ

תולאשה תא םכסמ רמאמה .תויתכלה תולאש תררועמ הלימ תירב תעב המדרה :תיצמת
.תונוש המדרה יכרד גיצמו

.הלימ תירב ןמזב המדרה :חתפמ תולימ

יעדמ עקר .א

רבעב בצמה .1א
התכלהכ הלימב קר אל הנוכנ איה וז הדבוע .המדרה לכ אלל תוקוניתב הלימה העצוב םלועמו זאמ
הז רבד .תוקוניתב םיעצבמש םלועה תומואמ םיבר שיש הלרעה תתירכל חותינב םג אלא ,םידוהיב
וסנכוה המדרהו שוחלא תוטישש רחאלו ,םינוש המדרהו שוחלא יעצמא וחתפתהש רחאל םג ןוכנ היה
:תוביס רפסמ ךכל ויה .הדילו םיחותינ ללוכ ,תונווגמ תויאופר תורודצורפב שומישל

,םירגובמ ומכ יתועמשמ ןבומב באכ םישח םניא םידולייש החנהה
,הכומנ באכ תגרד םע ,הריהמ הלועפ איה הלרעה תתירכש החנהה
תישגר-תישפנ היעב םהל תרתונ אלו ,באכה תשוחת תא דואמ רהמ םיחכוש םידולייהש החנהה
איה המצעלשכש הלועפ רובע ,קוניתל ןוכיס המע שיש הלועפב שמתשהל ןיאש החנהה ,ךכ ןיגב
.דואמ םיכומנ םינוכיס תרב

הווהב בצמה .2א
:הנורחאל ושדחתהש תודבוע יתש רואל ,הז בצמב יוניש לח תונורחאה םינשב
שיו ,םיבאכמ םילבוס םינטק תוקונית םגש ,בחרה רוביצה תעידיל אבוהו ,תיעדמ הניחבמ ררבתה
.[1] באכ תשוחתל תילילש היווח םהל
לע הלקה םירשפאמ רשא ,םיחוטבו םיליעי המדרה יעצמאו םיבאכ ךוכישל םיעצמא וחתפתה
.תוקוניתב םג םיבאכ תעינמו םיבאכ

המדרהו שוחלא יעצמאב שמתשהל םידלי תאופרל תיאקירמאה הימדקאה ידי לע ץלמוה תאז רואל
תוצלמהו תושירד ,תועצה ולעוה הז ללכבו ,תוקוניתב תונוש תוביאכמ תורודצורפ םיעצבמ רשאכ
.[2] הלימה עוציב תעב םג דולייה יבאכ תא ךכשל

:הלימה עוציב תעב באכה ךוכישל תויאופר תועצה רפסמ ולעוה
וא ,רביאה זכרמ ףקהב וא ,רביאה סיסבל 1% ןיאקודיל יטטסנאה רמוחה לש תימוקמ הקרזה .1
.הלרעה סיסבב
.םירקמהמ 70-50% -כב אלמו בוט שוחלא תגשה - הטישה תונורתי
הגפ העפשהה ;באכל דחוימב שיגר םוקמב הקירזה ןתמ םצעב יתועמשמ באכ - הטישה תונורסח
ןכו ,רועה קמנו םד יפטש ןוגכ םיכוביסל ששח ;הלימה רחאל םיבאכ םירתונו ,רצק ןמז רחאל
בצקב תוערפהל םורגל לולע רשא ,םדה רוזחמל (ןיאקודיל) רמוחה תגיפס לש תורשפאל ששח
.הלועפה תא עצבי אפור אקוודש ךרוצ ;העימשב תוערפהלו ,םיסוכרפל ,םדה ץחלב הדיריל ,בלה

הצופנה החשמה .ןיאקודיל לש םינוש םיזוכיר הליכמה הלימה רוזא לע תימוקמ החשמ תחירמ .2
.EMLA תחשמ איה רתויב
ןיגב ,םהשלכ יאוול תועפות רדעיה ;םילפוטמהמ רכינ זוחאב בוט שוחלא תגשה - הטישה תונורתי
רחאל תועש רפסמ ךשמל תכשוממ העפשה ;םדה רוזחמל שוחלאה ירמוח לש הגיפס רדעיה
לופיטה תא ליעפהל תלוכי ;לופיטה תולק ;הלימה עוציב רחאל םג באכה לע הלקה ךכבו ,החירמה
.םיאפור םניאש םילהומ ידי לע םג
ןפואב שוחלאה רמוח תקרזהל האוושהב החלצה לש ךומנ רתוי תצק זוחא - הטישה תונורסח
.היוצרה הלועפה תלחתהל החשמה תחירמ ןיב הנתמהב ךרוצ ;ימוקמ

.ץצומב זורכוס רכוסה ןתמ .3
;רמוחה ןתמ תולק ;הלימה עוציב לש םיבלשה לכב באכה תעינמב הבר תוליעי - הטישה תונורתי
תא ליעפהל תלוכי ;הלימה עוציב ןיבל רמוחה ןתמ ןיב הנתמהב ךרוצ אלל ;םהשלכ םיכוביס רדעיה
.םיאפור םניאש םילהומ ידי לע םג לופיטה
.תימוקמ שוחלא תקירזל האוושהב תצקמב התוחפ איה באכה תעינמל תוליעיה - הטישה תונורסח

.ןכמ רחאל תועש 24 דעו הלימה ינפל םייתעשמ לחה לומקא ןוגכ ,םיבאכ דגנ הפורת ןתמ .4
הפורתה ;יאוול תועפות אלל ,םידולייב םג תיאופר הניחבמ החוטב הפורתה - הטישה תונורתי
.םינטק םידליב םג םיינוניב דע םילק םיבאכ תעגרהל ללכ ךרדב תשמשמ
אל םגו הלימה עוציב ידכ ךות באכה ידדמ לע תיבויח העפשה האצמנ אל - הטישה תונורסח
ןכתי .הלימה רחאל תועש המכמ לחה תיבויח העפשה האצמנ ,ןכא .הירחאל תידיימה הפוקתב
תורידתב הפורתה ןתמב וא ,הפורתה לש רתוי לודג ןונימ ידי לע ןוקיתל םינתינ ולא תונורסחש
.וללה םייונישה לש תוחיטבה לע וא תוליעיה לע םינותנ ןיאו ,רקחנ אל הז רבד ךא ,רתוי ההובג

 

יתכלה עקר .ב

תלימב רבודמ םא ןיב ,יהשלכ המדרה אלל לארשיב הלימה העצוב םלועמו זאמ יכ ךכ לע קלוח ןיא
ללגבש לרע לארשי וא ,רייגתהל אבה ירכנ ןוגכ ,רגובמ תלימב רבודמ םא ןיבו םימי הנומש ןב דוליי
ןתינ םינוש המדרהו שוחלא יעצמא ואצמוהש זאמש רורב ןכ ומכ .ונמזב לומינ אל יהלשכ הביס
שומישה םנמאו .תיתועמשמ הדימב תחפוי באכהש וא ,ללכ שגרות אל הלימהש ךכ םהב שמתשהל
שיו ,תיללכ המדרהב םימידרמש תומוקמ שי - םירגובמ תלימב םויכ ץופנ המדרה יעצמאב
.םירגובמל תימוקמ המדרהבו ,םידליל קר תיללכ המדרהב םישמתשמש

תלאש קר הנודינ הליחתב .םינורחאה תורודב קר הלימב המדרהה תלאש הנודינ םיקסופה ןיב
החשמב שומיש ןיינעב ,[3] קירא ריאמ 'ר ןואגה היה וז הלאשב ןדש ןושארה .רגובמב המדרהה
דוליי לש תימוקמה המדרהה תלאש .הנש םישולש ןב רגובמ רבגב הלימה רוזא לש תימוקמ המדרהל
.תונורחאה םינשב קר יתכלה ןוידל התלעוה ינימשה םויב ונמזב לומינה

םיקסופה תוטיש םוכיס .1ב
;םהינשב ונדש שיו ,דולייב קר ונדש שי ,רגובמב קר ונדש שי .ןודינב םיקסופה ןיב תונוש תוטיש וניצמ
רמול ןתינ תוטישה םוכיסב .םהינשב ונדש שיו ,תימוקמ המדרהב ונדש שי ,תיללכ המדרהב ונדש שי
םיריתמו דולייב םירסואש שי לבא ,דולייב ותוא רסואש רמוחו לק ,רגובמב המדרה רסואש ימש
םירסואש שי ךא ,תיללכ המדרה רסואש רמוחו לק ,תימוקמ המדרה רסואש ימ ןכ ומכ .רגובמב
.תימוקמ המדרה םיריתמו תיללכ המדרה

הלימב המדרה דגנ םיקומינ .2ב
תונשמ וניתובא גהנממ יונישה םצעב רוסיא שיו ,אנד תמדקמ וגהנ הב ךרדהמ יוניש הווהמ הז בצמ
.הרותה ןמ רוסא שדחו ,לארשי גהנמו ארובה ןוצרל דוגינב תואצמהו תומכח תושעל ןיאו ,רודו רוד

אלא ןאכ ביתכ ןיא םהרבא למ ,יול 'ר רמא' - שרדמב ראובמכ ,אקווד רעצב תויהל הכירצ הלימה
שיגרה אלא ,אנבזכ אנרקש יול 'רל אנהכ רב אבא 'ר ל"א ,לוהמ ומצע אצמו ומצע תא קדב ,לומינ
.[3] אקווד רעצב התייה הלימה תליחתש ירה ,(אי ,זמ ,הבר תישארב) 'ורכש ה"בקה לופכיש ידכ רעטצנו
ענומ ילב הלוע הז לוקש ןוויכ ,הלימה ירוסימ לומינה יכב תעב ויתורצ לע םדא לכ ןיווכיש' ראובמ ,דועו
.(א לק תבש 'סמ לע רכמטוג א"רגה תוהגהב אבומ ,וטת 'יס םירפא תוללוע) 'ותליפתב ללכיתש הפילק לכמ

תירבה םויק לבא ,ללכ שיגרהל ילבמ הלרעה רוע ךתוחשכ םג םייקל ןכתי הלימה לש הווצמה םויק
השעמ ללכ ןיא הז אלבש ,תירבה םד תפטהו רשבה ךותיח שיגרמשכ קר אוה ה"בקה םע דלונה לש
.תירבה םויק
ודי עוטקל ןתיל הצור םדא המכ ןידמוא' - דומלתב ראובמכ ,רשב םמסל תורשפאה לע ועדי ל"זח
הצצוקל ךלמל תבתכומה ודי - ףייסל םס ןיב' םש י"שריפו ,(א הפ ק"ב) 'םסל ףייס ןיב תוכלמל בתכומה
לארשי תורוד לכב וניצמ אל תאז לכבו .'ףייסב הצצוקל לוטיל הצור המכ ,ללכ רעצ םש ןיאש ,םסב
רעצב תויהל הכירצ הלימהש ורבס םינושארהו ל"זחש חכומ ,הלימה תא םידרהל ידכ םסב ושמתשהש
.[3] אקווד

.[4] חילש תושעל לוכי אל ,רע ונניא לומינהשכו ,לומינה לש חילש אוה להומה

.[5-4] ןווכל לוכי אוה ןיא - ןשיש לודג אוה םאו ,הנווכ הכירצ הלימ תוצמ

.[6] ללכ לומינה תא ןכסל רוסאו ,המדרה יעצמא ןתמב הנכס קפס םייק

הלימב המדרהה דגנ םיקומינה תייחד .3ב
ומחלנ דחוימב הלימ תוצמ םויקל סחיבש ןוכנ םנמא - וניתובא גהנממ יוניש המדרהה תויה ןיינעב
הווצמל ולפטנ תורודה לכב םהינימל םימרופרהו םישדחמה יכ ,יוניש לכב אנד תמדקמ לארשי ילודג
,ןכא .הלימה עוציב ךרדב םינוש םישודיח תוחדל וכיראה ןכלו ,רחא רבדב םעפ לכ הב תונשל וצרו ,וז
ןיא רוריבב רשאכ ,םירדגומו םילבגומ םיאנתב םייונישהמ קלח םיקסופהמ םיבר ולביק תאז לכב
המדרהה ןיינע אקווד הרואכלו .יונישל ןוכנ םעט שי רשאכו ,הלימ תוכלה ירדגב עוגפל ידכ אב יונישה
ינויגה םעט שי םנמא םאו .הלימה תוצמ יקלחמ קלח לוטיבל ששחמ רתויב קוחרכ הארנ תימוקמה
רשא ?ונרסאנ המל הלימ תוצמ םויקל תוכייש םושו רוסיא םוש וב ןיא םנמא םאו ,תימוקמ המדרהל
םיצור םא וא ,וב תעגופ המדרההש הלימ תוצמ םויקב אוהשלכ רדג שיש םירבוסה תטישל ,ןכ לע
.המדרהה תא עצבל רוסא יאדווב - התכלהכ הלימה עוציב ךרדב עוגפל ידכ המדרהה ןיינע תא שדחל
טעמל איה המדרהה עוציבב הנווכה םאו ,תעגופ המדרההש הלימה עוציבב אוהש לכ רדג ןיא םא ךא
םישודיחל רשאמ רתוי הז שודיחל דגנתהל םוקמ ןיא יאדווב - הלימה עוציב ךרדב עוגפל אלו באכב
ללגב הליגר תירבב תימוקמה המדרהה תא םירסואה םיקסופה תוטישל םג ,ןכ לע רתי .םירחאה
יוניש ותוא שי הזב םג ירה - םירגובמב וא םיכבוסמ םירקמב המדרה םיריתמ םה ךא ,וב שיש יונישה
הרואכל עמשמ ןכ םאו ,תכבוסמ הלימב ומידרהש וניאר אלו ונעמש אלש ,אנד תמדקמ וניתובא גהנממ
םיגהונ השעמל הכלה םנמאו .ול דגנתהל יתמו םיוסמ יונישל םיכסהל יתמ תעד לוקישל םוקמ שיש
,הרואכל הארנ ,ךכיפל .תיללכ המדרהב וא תימוקמ המדרהב ולומל רגובמ וא דלי לש הלימ לכב םויכ
ןורקעב עגופ יונישהש וא ,הכלהה דגנ המגמ יונישה תלועפב שי םא אקווד תויהל ךירצ לוקישהש
.יתכלה

תרותבו הכלהבו הרותב רוקמ םוש וז השירדל ןיא - אקווד רעצב אהת הלימהש ךרוצה ןיינעב
וסחייתהש ,םינורחאה תורודה דע םינורחאהו םינושארה ,םיקסופבו רהוזב ,ס"שב וניצמ אלו ,דוסה
.הלימ תוצמ יקלחמ קלחכ רעצל

,(אי זמ) הבר תישארבב שרדמה אוה םיקסופה ואיבהש הלימב רעצה ןיינעל דיחיה רוקמה םנמא
םשמ :םימעט המכמ ללכ היאר הנניא וז ךא .ורכש לידגהל ידכ הלימה רעצב הצר וניבא םהרבאש
שיגרהל ךירצ ונניא הווצמה םייקל ידכש עמשמ לבא ,ורכש לידגהל ידכ רעצה לידגהל הצר םהרבאש עמשמ
,םהרבא לש וקדצו ותלודג תא תוושהל ןתינ אל ;רעצ שיגריש בויח שיש היאר םשמ ןיאש יאדוובו ,רעצב
םאו ,ךכ תושעל בייח היהש עמשמ אל יאדווב לבא ,הצפח שפנו םלש בלב רעצה תא ומצע לע לביק יאדוובש
תושעל אבהש רמול יתית אכיהמ ,וניבא םהרבא השעש ומכו ,הווצמה תוביבח םושמ ולבקו ורבס םינושאר
הנוילעה ותוקיבדמ תאז השע וניבא םהרבא ;[7] ודעב בכעל לכונש הלימה רעצ ונממ עונמל יקדצט
ןיינעב ,ןכ לע רתי .[8] וזכ תוקיבדב אקווד תושעל ךירצש םדא לכל היאר ןאכמ ןיאו ,ה"בקל ותבהאב
,ןודינב םיארומאה ןיב תקולחמ שי ל"נה רוקמב רבכ .םישרדמב תקולחמ וניצמ וניבא םהרבא תלימב רעצה
.םוקמ ותוא לע איבה ה"בקהש ברקע ידי לע לוהמ ומצע אצמ םהרבאש אבומ ,(זי ,ךל ךל) אמוחנת שרדמבו
עוציבב םהרבאל ה"בקה ועייסש ,(וכ םש) תופסותה ילעבמ םינקז תעדבו (דכ זי תישארב) י"שרב ראובמ ,דועו
.[8] רעצל םרג אל ומצעבו ודובכב ה"בקהש חינהל ריבסו ,רעצ ןיינע ללכ רכזומ אלו ,הלימה

ירפסבו שודקה רהוזב אצמ אלו שפיחש ,םילשוריב םילבוקמה שאר םשב איבהש ימ שי ,ןכ לע רתי
לש ןווע לע תרפכמ הדילה רעצש רהוזב ראובמ ,הברדאו .אקוניד ארעצב דחוימ ןיינע שיש הלבקה
.[9] ףצפצמו הפ הצופש ימ וניצמ אלו הרעצ תא עונמל ידכ ץמאמ לכ םישוע תאז לכבו ,הווח

ךייש הז ירה ,רכשה תלדגה לש ןבומב הלימב רעצב ןיינע שיש םירבוסה תטישלש רורב הרואכל הנהו
רב ונניא ירה ,רעצה ול ליעומ המ דולייב לבא ,ותרטממו רעצה תועמשממ הנבה ול שיש ,רגובמב אקווד
,לודגב רעצה לע ורתיוו לבא ,דולייב אקווד רעצה תא וכירצהש םיקסופהמ שיש אלפ ןכ םאו ,ללכ תעד
.ע"צו

:בתכש םיקסופה דחא ירבד םינבומ וללה םירבדה רואל

אנידמש טוקנל ללכ ןכתי אלו ,הלימה תדבוע ידי לע לומינל רעצ םורגל ללכ ךרוצ ןיאש"
ידומעש ןוויכו ,רוקמ לכ הזל ןיאש ירחא ,הלימה ידי לע רעצ לומינל םורגל ךירצהל שי
ןיינע טרפל ישייח אל םהירבד שרפל םכרדש םהירחא םיאבה םיקסופה לכו הארוהה
[10] "הלימב רעצ ךירצהל ללכ םוקמ ןיאש מ"ש לומינה רעצב ךרוצה לע הזכ ידוסי

:םיקסופה ילודגמ דחא בתכ ןכו

ה"ע וניבא םהרבאו ,לומינל רעצ תמרגהב לומל הוצימ שיש םוקמ םושב וניצמ אלש"
שיש חרכומ הז ןיא לבא ,ארגא ארעצ םופל רמאנש ומכ ,ותלימ רעצ לע רכש לבקל הצר
.[4] '"הוצמה םויק רעצ שיגרהל תעד וב ןיאש דליל רעצ םורגל בויח

בוט רבד הז ןיאש ,המדרת ימס םינתונ ןיאש' המש ,בתכש ונרודב םיקסופה לודג תנקסמ וז םנמאו
ןידב תוששח הזיא שיש דצמ אלו ,ןטקד הלימ תיישעל המדרת ימס םינתונ ןיא ןכלו ,םדאה תאופרל
הווצמה רבד רקיעד ,ששח םושמו הלקת םושמ ןניעדי אלשכ ,הווצמה תודוסל אל ףאו ,הווצמה םויקל
.[6] 'רודה ימכחל םיעודי תודוסה ףאו

רביאה תשוחת תא ירמגל לטבמש םס אלא ורסא אל ,הלימב רעצ ךירצהל םיששוחה תעדל םג ןכא
לש טלחומ לוטיב ןיא ,זורכוס תייתש לש ךרדב יאדוובו ,החשמ ידי לע תימוקמ המדרהב לבא ,[3]
לש םיוסמ רועיש שיש רובסיש ימ אהי אלש יאדוובו ,באכה לש התחפה קר אלא תימוקמה השוחתה
.הלימה רעצ ןיינע וב םייקתיש קוניתה לש והשלכ באכב יד ,ךכיפל .באכ

- תירבה םויק ךרוצל הלימ תעב םדה תפטהו ךותיחה םצע תא שיגרהל ךרוצה ןיינעב ןפוא ותואבו
םהב רבודמש ,םיבאכה ךוכיש יבצמב ךא ,תושולק הל תויארהו ,תשדוחמ איה המצעלשכ הרבסהש ףא
באכה תמצעב התחפה קר אלא ,תטלחומ השוחת רסוחו תטלחומ המדרה ןיא ןכא ,יאופרה קלחב ליעל
הזל ןיאש יאדווב ,רעצו באכ שיגרהל אקוודב ךירצש הרובסה הטישל םג הרואכלו .באכה ךשמבו
.תירבה תא םייקל ידכ וב יד תחפומ רעצו באכ םגו ,רועיש

:תוביס המכמ ללכ היאר ונניא - הלימב וב ושמתשה אלו םידרמ םס לע ל"זח ועדיש המ ןיינעבו
םסב רבודמ תוטשפב הרואכל םשו ,רביא תעיטקל שומישב םסמ איה ל"זח תעידי לע םיאיבמש היארה
אלו ('םסב ותוא עוטקל' - י,ב קיזמו לבוח ם"במרהו ,'םסב הצצוקל' - י"שר בתכש ומכו) דיה תא ץצוקה
איבהל םילוכי ויה היאר רתוי הרואכלו .המדרה םס לע ועדיש היאר ללכ ןיא ןכלו ,םידרמה םסב
הזמ םגש אלא .שיש תיבל והוסינכהו הניש םס והוקשהש ,(ב גפ מ"ב) ןועמש ר"ב רזעלא 'ר לש חותינהמ
וב שמתשהל היה רוסאש יאדווב ךכיפלו ,שומישל ןכוסמ היה םסהש ןכתי ;ןלהל ראובמכ היאר ןיא
'ר לש לודגה חותינה תמגודכ) םיצוחנו םילודג םיחותינב קר וב ושמתשהש ןכתיו ,[11] הלימ ךרוצל
הקירזב המדרה וא ,תיללכ המדרהל סחיב םויכ םינעוט ונאש ומכו) ,(ב גפ מ"ב - ןועמש ר"ב רזעלא
,וב ושמתשה םיטעומ םיבצמב קרש הדבועו ,יוצמ היה אל םסהש ןכתי ;(ןלהל האר - הלימ ךרוצל
המדרה ימס לע העידי ל"זחל התייה םנמאש וז הטישל םג ;דואמ היוצמו הצופנ ןבומכ התייה הלימהו
אל ןכו ,תודלוי יבאכ תעינמל המדרה םסב ושמתשה אל םגש איה הדבוע - הלימל הב ושמתשה אלו
אל ןכו ,(א דק תובותכ) תומל ול ונתנש ידכ דע ,שודקה ונברל ויהש םיזעה םיבאכה דגנ הזה םסב ושמתשה
ס"שב םירכזומה םיבר לבס יבצמ דועו ,(א חי ז"ע) ןוידרת ןב אנינח יבר לש הרקמב וב ושמתשה
םיבאכ ךוכישבו המדרהב שמתשהל רוסאי םיקסופהמ ימש וניאר אלו ונעמש אל תאז לכבו .םישרדמבו
קוספה יפ לע ,המדרהה תא רוסאל רתוי הלודג הרבס התייה הרואכל ןאכו ,הדיל תעב ונימיב םיגוהנה
אלש רורב ,ךכיפל .[12] םישק םירוסיימ לבוסה ינפוס הלוחב וא ,(זט ג תישארב) 'םינב ידלת בצעב'
המדרהב שומיש רתיה דגנ היאר שמשל הלוכי אל וזה הדבועה םצעו ,היאר הניא וניאר אלו ונעמש
.הלימב הנוכנ

אוהשכ לומינש רגובמ םגש ,תוכיראב םיקסופהמ קלח וחיכוה רבכ - תוחילש ןידמ ובתכש המ ןיינעב
הליעומו ,השעמ רסוחמ רדגב ונניא ןשי :םימעט המכמ תוחילש לש ןורסיח הזב ןיא תיללכ המדרהב ןשי
ול שדקל חילש הנימש ימ ירהש ,םה םיחרכומ הרואכל ולא םירבדו ,[13] םדרנש ינפל השעש תוחילש
ויהי אל יכו ,ןשי חלשמה היה השדיקו האצמש העשבו ,השדקל חילשה ךלהו ,קוחר םוקמב השיא
הנניא הלימה ;[13] לומינ היהיש אוה הלימה תוצמו ,ללכ תוחילש ךייש אל ופוגבש הווצמב !?ןישודיק
.[7]אוה תוחילש רב ואל ןטקו ,(א דסר ד"וי ע"ושוט) לומל רשכ ןטק ירהש ,תוחילש תרות ללכ

ןאכ ירהש ,הנמזב הלימב דולייל סחיב םינוכנ םהש רמוחו לק ,רגובמל סחיב םירבדה םינוכנ םאו
ןורסיח ןיאש יאדוובו .ןשי קוניתה םא םג ,רע יאדווב אוהו ,באה ידי לע תישענ להומל תוחילשה
.תימוקמ המדרהב תוחילש

וחיכוה רבכ - ןווכל לוכי אל ותוא ומידרהש רגובמש ,הלימה תעשב הנווכ ךירצש ובתכש המ ןיינעלו
ותוא ומידרהש ינפל תעד הלגמו ןיווכמש המ ליעומ :םימעט המכמ הלימב בכעמ הז ןיאש ,םיקסופה
הווצמל ןיווכמ להומהשכ יד ,ומצע לומינה ידי לע אלו רחא ידי לע השענ הלימה השעמש ןויכ ;[5]
ןטקש ןידהמ חכומכ ,(גי זי תישארב ,הלבקהו בתכה דוע הארו .ב 'מ ח"נמ) הלימב הנווכב ללכב ךרוצ ןיא ;[7]
.(א דסר ד"וי ע"ושוט) לומל רשכ

לש המדרהב יאדוובו ,תימוקמ המדרהב לבא ,רגובמב תיללכ המדרהב קר ךייש ןוידה לכ ןאכ ףאו
ןיא - דולייב רבודמ םאו ,ןווכל לוכי אוה לודגב תימוקמ המדרהב ירהש ,הזה ןוידה לכ ךייש אל ,דוליי
.ללכב ןווכמ אוה

:תובושח תודוקנ המכ דוע ףיסוהל ןתינ יללכ ןפואב
ללכ וששח אלו ,תיללכ המדרה וליפאו ,רגובמ תלימב המדרה ונימיב וריתהש םיקסופה תוטיש יפ לע
,הזכ השעמב שיש יונישל וששח אל םגו ,הלימה תוצמ םויקב בכעמ רעצה ןיא םתעדלש ,רעצב ךרוצל
םג ןוכנ הז רבדש ירה - המדרהל םסב שומישה תורשפא לע עודי היה ל"זחלש הדבועל וששח אלו
.ונמזב דולייה תלימב

,הלימב יתועמשמ רעצ שיש רורב םאו ,'םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד'ש ונלבוקמ ינורקע ןפואב
.רימחהל אלו לקהל ךירצ הרואכל - הווצמ לש יחרכה רדגב וא רוסיאב העיגפ אלל וענומל ןתינו
ךכיפלו ,לומינל הנכסל ששחה אוה הכלהב םוקמ קפס אלל ול שיש דיחיה קומינהש הארנ ןכ לע רשא
ןיאש קפס לכל לעמ רורב תיאופר הניחבמש םיעצמאל קר הלימ ךרוצל המדרהל רתיהה תא ליבגהל שי
.ללכ הנכס לכ םהב

םיאפור ידי לע עצובמש יפכ 'הלרעה תתירכל חותינ' ןיב יתועמשמ לדבה םייק יכ שיגדהל שי ,ךדיאמ
תוצמ ךרוצל םילהומ ידי לע תעצובמה 'הלימ תירב' ןיבל (תירב ינב םניאשב םג) םייאופר םיכרצל
קמנל םרוג רשאו ,ךותיחה רחאל םומידה תעינמ ךרוצל פמלקב םישמתשמ ןושארה הרקמב .הלימה
םיחמתמו םיריעצ םיאפור ידי לע הז 'חותינ' עצובמ ןכ ומכ .םיכשוממו םיקזח םיבאכלו הלרעה לש
תירב תוצמ עוציבב תאז תמועל .בר ןמז תכרוא הרודצורפהו ,בר ןויסינ םהל ןיא רשאכ םילוחה יתבב
לע ךשוממ פמלק ןתמ אללו ,םיאיקבו םיסונמ םילהומ ידי לע ,הבר תוריהמב הלועפה תעצובמ ,הלימ
םייאופרה םירקחמב םיראותמה ולאמ הברהב םינטק יאדווב ותמצועו באכה ךשמ הזכ בצמב .הלרעה
.ב"הראמ םיאצויה

וא ,זורכוסב ,EMLA תחשמב שומיש ריתהל םוקמ שי יכ רובס יננה ,ליעל ונמנש םילוקישה לכ ןזאמב
.רביאה ךותל תוקירז ןתממ ענמיהל שי ךא ,לומקאב

הקיספה .השעמל אלו הכלהל ,העצהו דומיל רדגב אלא םניא ןאכ םירמאנה םירבדה לכ
.דבלב םיקהבומה םיקסופה ידיב הרוסמ השעמל

 

תורוקמ

Anand KJS & Hickey PR, N Engl J Med 317:1321, 1987; Butler NC, Bioethics 3:181, 1989 .1
American Academy of Pediatrics, Pediatrics 103:686, 1999 .2
.ג תוא מק 'יס ב"ח רשוי ירמא ת"וש .3
.וצ 'יס ג"ח שא ידירש ת"וש .4
.ב תוא זמק 'יס ה"ח יולה טבש ת"וש .5
.ב תוא מ 'יס ד"ח ד"ויח השמ תורגא ת"וש .6
.ד"קס בכ 'יס ד"ויח ה"ח רמוא עיבי ת"וש .7
.31 'עה ו"טפ רגה תקוח .8
.א"קס סר 'יס ד"ויח ה"ח םהרבא תמשנ .9
.גנ 'יס ד"ויח בל יכרעמ ת"וש .10
.חמ 'יס ד"ח יבצ תדמח ת"וש .11
,תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנאב םיינפוס םילוחב םיבאכ ךכשל בויחבו רתיהב תוכיראב האר .12
.415-414 'מע ,תומל הטונ 'ע ,ד ךרכ
.הפ 'יס ו"ח ם"שרהמ ת"וש .13