וננמז ןב עדמה לש שפנה ןובשח

גרבליז .מ 'פורפ

ה"לשת הנשב הנש

ןיא :שדח בצמב םדאה תא הדימעה םירשעה האמה לש תיעדמה הלוכסאה :ריצקת
לככ .וחסנלו ותוא עובקל אלא ,וראבלו וריבסהל ,עבטה תא ןיבהל רמייתמ שדחה עדמה
יכ השוחתה תא קזחמה ,םוטא ריקב רתויו רתוי םילקתנ ןכ ,רוקחל קימעהל םיסנמש
.הנומאל םדוקה קפסה והז .םלענו רימט חכ רתתסמ עבטה ירוחאמ

.עדמ :חתפמ תולימ

יטסילאירטאמה סומלובה ירחאמ התע תננקמה תיתד ההימכ התואב ןודל ינא הצור הז ירמאמב
,שבכמכ וילע ורבע םלוע תומחלמ יתש .תישונאה הירוטסיהב םיללמואה ןמ אוה ונרוד .רודה לש
ינפל םלועב הררשש הילידיאה תא רכוז דוע ונתאמ ימ .ולש םלועה תפקשה תא ודדשו ולליח
הליחתמ ונלש הריפסה ,ונניאש רבע ,זוגנש םולח איה ונליבשב ?הנושארה םלועה תמחלמ
ךיראתב ונייח תא לברעל לחהש ,ךותיה רוכ ותואב ונא םינותנ ןיידעו ,1914 טסוגואל דחאב
.אוהה ילאטאפה

-תדוקנמ .הלשמ ןויגה הל ףא ,הנש םישש הז הב היורש תושונאהש השקה תלוברעמה םלואו
.תישונאה תוחתפתהה לש הכוראה תרשרשב הנטק תחא הילוח אלא הניא איה ,תירוטסיה תואר
,תומדקתהו הגיסנ ,קסורמ ,יגאזגיז ,רובש הלש וקה ,רשי וקב הניא הירוטסיהה לש הכרד
"ירוטסיהה רתאה" לש היגרנאה איה וז ,םייחה לש תויחצנה תודונתה ןה הלא ,הגיסנו תומדקתה
.ןורחאה ודועיי תארקל םדאה תא הדיעצמה

,וידר ילג ,םוח ילג ,רוא ילג :םילג לש היגרנא תיסיפ העפות לכב ,עודיכ ,האור ינרדומה עדמה
,תודונתו םילג אלמ ינחורה םלועה םגש ,רבדה הארנ .היצטיווארג ילג - םג וישכע םירמואש יפכו
עבוק תועונתה לכ לש ללוכה םוכסה קרו ,דחאכ הגיסנו תומדקתה העונת לכו ,העונת אוה לג לכ
ילעב ,רתויב םירצקה םילגה תפוקת איה ונתפוקת .תולשחנל םאו המדיקל םא ,םילגה ןוויכ תא
הגרדב הלק היילע דוע - םיעוזעזה אישל ,תופיכתה אישל ונעגה ;רתויב ההובגה תופיכתה
תלגוסמ הניא ןיעה לש םיבצעה תכרעמש םשכ ,האלמ תושידא ,תושיגר רסוח היהת האצותהו
.תולוגס-ארטלואה םיינרקה לש ידמ םיפוכתה םיעוזעזה תא סופתל

םיעוזעזה תא הליעפמה היגרנאה איה המ ,הלא םילג ירחאמ לעופה חוכה אוה המ ,םלוא
הכ הפוקתב ותוא וכביסש - ונרוד ןב םדא לש ושפנב תידוסיה הנוכתה איה המ ,םייתרבחה
רשא ,םירשעה האמה אקוודש ,אוה הרקמ אל ירה ?וללה תומחלמהו תוכפהמה לכב הרצק
-רטנוקו תוכפהמ ,תומחלמ לש רישע הכ לוביב לוכיבכ הכרבתנ ,הפוסל העיגה אל ןיידע
אל ,תיפוריאה הבשחמה לש התוחתפתה ךילהתב םיאצומ ונא הלאשל הבושת .תוכפהמ
.הרבעש האמה לש הפוסו התיעצמא לש ,תמדוקה האמה לש אלא תיחכונה האמה לש
דיתע תא עבקש ילרוגה ןויערה ,איהה הפוקתב הפיכב לשמש ןויערה אוה המ ,אופא ,הארנ הבה
.הפוקתה ןב לש ותנוכתו ויפוא
לש ומאנידה ןורקע יוליגב לחה :תפומל תואצמאו תוילגת לש האמ ,עודיכ התיה 19 -ה האמה
םייוליגו םישודיח לש הכורא הרוש ךרד - 1898 תנש לש םוידארה תילגתב הלכו םישולשה תונש
,ידאראפ ,ןוטלד לש םהיתומש ,עדמה יפנע ראש לכו היגולואיבה ,הימיכה ,הקיסיפה הדשב
תראופמ הפוקת ימש לע וכרדש םיריהזמה םיבכוכה ויה ,םירחאו ירויק ,ביילדנמ ,ןיווראד ,ינאוולג
דיתע אוה ותרזעבש חוכה תא וינפב וניגפהו הפוקתה ןב לש ותבשחמ יכרדו ותבשחמ תא וניש ,וז
.םמודה עבטה לע ןוטלשל עיגהל

ינתיא לש םתעינכ תא האר .עדמה לש תיקנעה המדיקה תא האר הנורחאה האמה ןמ םדאה
לא ץיצהלו סדרפה לש םינפלו ינפל סנכיהל חילצה הנה יכ ובלב המידו םדאה ןוטלשל עבטה
תיללכה העדה ,X -ה ינרקו םוידארה תילגת רחאל ,האמה ףוסבש ךכ ידכ דע .הריציה לכיה
אהי אל שדחל דמוע קיתו דימלתש המ לכ יכו ותלוכי אישל עיגה יעדמה רקחמה יכ ,התיה
םלועה לש הרורבה תיעדמה הנומתה תא תונשל ןחוכב אהי אלש ,"המכחל תוארפרפ" אלא
תיעדמה הסיפתה לכ יכ ,רבדה ןכ אל יכ םיעדוי ונא וישכע .הפוקתה ןב לש וחומב רייטצהש יפכ
אלא ,לכה ול תולגל חילצה אל עדמהש דבלב וז אל - הדוסימ תפלוסמ התיה 19 -ה האמה לש
,ונא םידמוע ןיידע אלא ,םינפל ונסנכנ אלש קר אל יכ םיעדוי ונא .םולכ טעמכ ול תולגל חילצה אל
רבעמ ונלגר ףכ גיצהל םעפ יא חילצנ ללכב םא אוה לודג קפס יכו ,לכיהה ןתפמ לע ,חתפב םיינעכ
.ןתפמל

דרופרטור ,גרבנזיה ,ןייטשנייא ינפלש עדוי-לכהו ברברתמה עדמה לש ותעד התיה ןכ אל ךא
העבט וז היגולואידיאו ,םירשעה האמה לש תימוטא בוסהו תימוטאה הקיסיפה ירקוח ראשו
םדאה לש ינחורה ופוצרפב רכינ המושיר ןיידעו הפוקתה-ןב לש ומלוע תפקשהב המתוח תא
.ונלש האמה ןב

תא הנשמ וניא אוה .הדמתהה יקוח ,היצרניאה ירקוחל ןותנ ,עבטה ירוצי לכל המודב ,םדאה
יפל לעופ ,םירשעה האמה ןב םדאה יכ ,איה ךכמ האצותהו .ויתופקשה תא רמוחו לק ,וילגרה
ותונפקות .תמדוקה האמה ףוסב הפיכב הלשמש ,תיעדמה הבשחמה לש םינשיה םיסלופמיאה
ימצעה ונוחטב ,ובש תווינעה רסוחו תועינצה רסוח ,ותוברברתהו ותוריהי ,ינרדומה םדאה לש
הלוכסאל םייקוח יתלב וא ,םייקוח םידלי אלא םניא הלא לכ - ברק ילא ונוששו ותייטנ ,זרפומה
ןיאו ,לכה םנמא אוה ,ןיעל הארנה ,ישחומה םלועה םא יכ .עדוי לכהו ברברתמה עדמה לש
תמאב םא ,לכב הדורו טלוש אוהו ,"וילגר תחת תש לכה" םא ,םולכ וירחאל ןיאו םולכ וינפל
םוקמ שי םולכ - וינפמ רתסנ אל דוס לכו עבטה תומולעתה לכ תא חנעפל םדאה חילצה
המ ,הלעמל המ הטמל המ" תוהתלו טק עגרל בכעתהל םעט שי םולכ ,איהש לכ תונתוונעל
תילכת המו םעט המ ,תאזה "תינלטב"ה הלאשה תא לואשל יואר םולכ ?"רוחאל המו םינפל
תויזהו תוריקח ,תויוטש לע ןמזה תא זבזבל יאדכ אל ,אל ?וזה תקסופ-יתלבה הלומהה לכל
הרטמה ןמ ותעד חיסהלו וצרמ תא קתשל ,ולש תונתלעפה בצק תא טאהל קר ,תולוכי ןה !ולאכ
.םלועה שוביכ ,עבטה תענכה :איהו ,וינפל ביצהש הבגשנה

אבה שותיה הז ,ונלש "סוקינכט ומוה"ה לש ובל תא םסרכל הליחתמה תלעותה איה וזו - םלוא
יתלב ,דחא ןטק גרוב אלא ,םלועה ןובר ללכו ללכ וניא אוהש ררבתי םא המו - וחומ תא רקנל
רמא ךכ ,ול ורמא ךכ - רמוחב טלוש אוה ?הרידא הנוכמ לש העונתה יקוחל דבעושמו ?בושח
,האירב םיבצע תכרעמ ןיא םולכ !הז ירוזוליא ןוטלש דעב םלשמ אוהש ריחמה בר המ ךא ;ומצעל
לע לוכיבכ טלוש אוהש המודמה ןושלה ןמ ,ךורע ןיאל רתוי יואר והשמ ,תקסורמ יתלב ,הניקת
העובק איה םלועב היגרנאה תומכ יכ ,םעפ ונתוא הדמיל תיסאלקה הקיסיפה ?םמודה עבטה
ימו - הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ קר אלא ,דוביאל תכלוה הניאו תרצונ הניא איה ,תינתשמ יתלבו
היגרנא תרוצ אלא וניא ,ולש תוללכושמה תונוכמה תרזעב קיפמ אוהש ,ריבכה חוכה םג ילוא ,עדוי
?הלא תונוכמ ורציב וידיב הלכמ אוהש - תואירב ,חומ ,םיבצע - "ישפנ רמוח" ותוא לש תרחא

ןהל אצומ וניאו ךובנ אוהו ,וננמז ןב םדאה לש וחומב תוצצורתמ וליחתה ןהב אצויכו הלא תולאש
רה ותוא ,רהה הלעמב םדקתמ אוהו .םירשגה תא וירחא ףרש יכ ,תגסל לוכי וניא אוה .ןורתפ
:תלהוק ירבדכ ,םיכוביס תוברהל ול רצי ומצע אוהש
..."םיבר תונובשח ושקיב המהו ,רשי םדאה תא םיקולא השע רשא ,יתאצמ הז האר"
,ינרדומה םדאה לש ובלב תכלוהו תרבוגה ,עשיה רסוחו תודידבה תשגרה ,וז תילוכנאלמ הסיפת
:וילא עדמה ייוליג לש םסחיבו עדמה ללחב תובשנמה תושדחה תוחורב ןוזמו קוזיח הל תאצומ
.גישמ וניאו טלוש ,ןיבמ וניאו הלגמ אוה

ותוא הדימעהו סופמילואה ימורממ םדאה תא הדירוה םירשעה האמה לש תיעדמה הלוכסאה
אוה .ויתודוס תא תולגל וא ,עבטה תא ןיבהל רמייתמ שדחה עדמה ןיא .רתויב עונצ םוקמב
םושרל אלא וניא עדמה לש ודיקפת לכ יכו ,הגשהל ןותנ וניא ללכב עבטה יכ ,הענכהב הדומ
תא ריבסהל הסנמ וניא ינרדומה עדמה .רתויב הרצק הרוצב ןתוא עיבהלו םייחה תועפוה תא
,תיטמיתמ החסונ תועצמאב .םחסנמו םתוא עבוק אוה .םראבל הסנמ וניא ,עבטה יקוח
הררשש ,תינוטוינה ,תיסלאקה הקיסיפה תפוקתב .רתויב תיטנאגלאהו רתויב הרצקה איהש
,עבטה יקוח תא ריבסהל עדמה לש תירקיעה ותפיאש התיה ,תיחכונה האמה תליחת דע
םדאה םא .תימוימויה הביבסה ןמ תוחוקל "תונבומ" תועצמאב ,םייחה תפשב םתוא ראתל
אלא הניא םתעונת םצע יכ ריבסהו ןוטוינ אב ,שמשה ביבס םיענ תכלה יבכוכ עודמ ןיבה אל
;שמשה לא תלפונ - ןוטוינ רמא - המדאה .ןורחאה הז לש הכישמה בקע שמשה לא הליפנ
הלהו ,םדאה לש ולכשל העפותה תא בריק אוה ךכו ...המדאה לא לפונ חופתהש ומכ קוידב
הפוקתב רתאה יבגל םג ךכו ,םייניבה ימי לש ןוטסיגולפה יבגל ךכו .תולאש גיצהל לדחו ןיבה
תנשב ,דילוה (ןוסלכימ ילרומ לש חלצומ יתלבה ןויסנה בקע) ותומב רשא רתאה - השדחה
.ןייטשנייא טרבלא לש תיפיצפסה תוסחיה תרות תא ,1905

ידוהי .ץיפקהו ןופלטה לע עודיה רופיסה תא ונל םיריכזמ תיסאלקה הקיסיפה לש רבסהה ירבד
,עגיו הלה חרט .ןופלטה לש לודגה אלפה תא ול ריבסהל דמולמה ודידי תא םעפ שקיב דחא
ךותב ,עדוי התא :ול רמאו ,לאשנה לש וחומב ינואג ןויער ץנצינ ףוסבלש דא .ןיבה אל ידוהיהו
ידוהיה לש ותעד החנ .לוקה תא ריבעמ הלהו ,ןטק ץיפק שי ,הנארבממה די לע ,תרפופשה
התיה תאזכ ...לוקה תא םיעמושש אלפ ןיא ,ןופלטב ץיפק שי םא ;לכה יל רורב תעכ :בישהו
גשומ יפוליח :היה התוהמ רקיע .ללכב דעו השדחה הפוקתה דע עדמה לש הרבסהה ךרד
,הנממ הקיתו תרחא העפות ידי לע ,תרכומ יתלב ,השדח תחא העפות תרבסה ,גשומב
לגרתהל קיפסה אוהו הב סג ובלש טושפה םעטה ןמ ,הפי הפי התוא ןיבמ וליאכ םדאהש
.ותודלי רחשמ הילא

וניא שדחה עדמה .םירשעה האמה ןב עדמה ,שדחה עדמה לש רקחמה יכרדב רבדה ןכ אל
ולוכ עבטה לכ וליבשב ...ץיפקה תא ןיבמ ונניאש ינפמ ,ןופלטה תא ריבסמ וניא ,םולכ ריבסמ
םדאהש ןמז לכ יכ ,רמוא שדחה עדמה .םלועל חנעופי אל ילואש ,סומכ דוס ,הלאש ןמיס אוה
יכ ןועטל ודצמ הפצוח וז אהת ,תחא המסאלפוטורפ תפיט ,דחא ןטק את ףא רוציל חילצה אל
וניאש קר אל ,שדחה עדמהו .הריציה ינפ לע שורפה ךסמה תא תולעהל והשמב ףא ליכשה
תונומתכ םיעובק םהש יפכ ,םתוא ראתל לגוסמ וניא ףא אלא עבטה יכילהת תא ראבל לדתשמ
תדמלמ ,הלש "םימואתה סכודאראפ" יפ לע ,תוסחיה תרות ,לשמל ,םא .םדאה לש וחומב
,ויחאמ ריעצ רתוי היהי דחא םואתש ,ינויגה יתלב ,הנושמ בצמ םייחב תורקל לוכי יכ ,ונתוא
םואתה םא ,הרקי אוה ?הזכ רבד הרקי יתמיאו .תחא השאל ומע דחי דלונש ,ינשה םואתה
,(הינשל רטמוליק 300,000) רואה תוריהמל הבורקה תוריהמב ,ללחב ףפועמ היהי דחאה
הנוש אוה ףפועמה םואתה לש ןמזה תצורמש םושמ ,תאזו ,עקרקה לע ותסירעב חוני ינשהו
,רתוי תויטיא ןה ובל תוקיפד םג ,רתוי תיטיא ולש ןמזה תצורמ :חנה םואתה לש ןמזה תצורממ
היצקנופ" ,הנתשמ לדוג אוה ,תוסחיה תרות תרמוא ,ןמזה .ויחא ומכ ךכ לכ רהמ ןקדזמ וניא אוהו
תטאה - הז רבד םלואו ,ןמזה לש וכרא ןטק הדימב הב תוריהמה הלדגש הדימבו ,"תוריהמה לש
םדא ינב ,ונא ןכלו ,רואה תוריהמל הבורק ותוריהמ רשאכ קר שחרתמ - ףפועמה לש ותוריהמ
תוריהמב סטה ןוריווא וליפאו ,ולאכ תויוריהמ םייחב ןיא יכ .ךכב םישיגרמ ונניא ,עבטב םיליגר
תטאהב שיגרי אל סייטהו ,רואה תוריהמ לש ךרעב ,ןויליממ תחא אלא הניא ותוריהמ ,לוקה
.ותוריהמ

התלגתנ התע יכ ,םינש המכ ינפל דע ונתוא הדמיל וא) ונתוא תדמלמ םיטנאווקה תרות םאו
דחא עגר תויהל לוכי ,םוטאה ןיערג תא חריכ בבוסה ,ןורטקלא ותוא יכ ,(הז םוחתב תקולחמ
ירה ,םילולסמה ינש ןיב דחא טק עגר ףא תויהל ילבמ ,ינש לולסמב ינש עגרו ,דחא לולסמב
םילוכי םניא) םתוא ספות וניא ישונאה חומה רשא םירבד םה ,םהב אצויכו ,הלא םירבד
.קנאלפו ןייטשנייא לשכ תוחומ אל וליפא (חומב רייטצהל

םדאש םימשרה - ןייטשנייא ירבדל - אוהש ,"סנס ןומוק"ה ,אירבה לכשה לא עדמה לש וסחי
המכ תחא לעו ,וילא ללכ הנופ וניא אוה .לוטיבו לוזלז לש סחי אוה ,18 ליגל ועיגה דע טלוק
יכילהת תא ןיבהל ללכ לגוסמ וניא ,טושפה ,אירבה ,רשיה לכשה ,אוה .ותרזע תא שקבמ וניא
ךרד םהב וננובתהב ,תעדמ אלשו תעדמ ,םפייזמ ,םתוא ףלסמ אוה :ךפיהל ;םהש תומכ עבטה
ונא םילוכי וכרד רשא ןטק דחא בנשא קר ונשי .תואיצמה ייח לש העטמהו העוטה אירלקפסאה
הקיטמתמה לש ,תישחומ יתלבה ,תטשפומה הבשחמה אוהו ,תואיצמה ייחל רבעמ לא ץיצהל
.הרוהטה

הכ תוניצרב לבקתנ אל םלועמ הז םגתפ .םינומדקה ורמא "הקיטמיתמה תויתואב בותכ עבטה"
וא הריבסמ הניא ,עבטה תא תראתמ הניא תיטמיתמה החסונה ,הנהו .ונתפוקתב ומכ הלודג
.ובש ןוהמתהו אלפה וא שודיחה אהי רשא אהיו אוהש תומכ ותוא תעבוק אלא ,ותוא תשרפמ

.תונומתב - הינשה .םילמסב תרבדמ הנושארה .דוחל תואיצמה תפשו דוחל הקיטמיתמה תפש
תואצות תגשהב תאטבתמה תואיצמה תפש !שיו שי ,םינשה ןיב רשק ןיא יכ בושחל איה תועט ךא
םיקוחל הלא תואצות ךופהל רקוחה תא תופוכת םיתעל הצירממ ,םימייוסמ תונויסנ לש תויטרקנוק
.תישחומ יתלבה הקיטמיתמה לש ב"אה םהש ,םיטשפומ ,םייללכ

.ךכל תניינעמ אמגוד ירהו

הניא היגרנאה רומישו רמוחה רומיש לע תיסאלקה הרותה יכ ,ןייטשנייא עידוה 1915 תנשב
.היגרנא לש המוצע תומכ ררחשל - ומלעיהבו לילכ םלעהל לולע ,לוכיבכ יחצנה ,רמוחה יכו ,הנוכנ
M -ל הווש (היגרנא) E. E = M C2 :הרצק תיטמיתמ הסונב ןייטשנייא לביק וז תינכפהמ הרות
-םייטקארטסבאה היתודוסימ דחא איהש ,וז האוושמ .עובירב (רואה תוריהמ) C לופכ (הסאמ)
דחא יוליג ךותמ ןייטשנייא קיסה ,תוסחיה תרות לש - רתויב תיטקארטסבאהו רתויב הבושחה
,(רמוח) הסאמ םג אלא היגרנא קר אל םה רואה ינרק יכ חיכוהו ןייטשנייא י"ע אוה ףא השענש
ירבע ינשמ םיאצמנה םיבכוכ ינש םימלצמ םאו .שמשה לש היצאטיווארגה חוכב תכשמנה
ינש תא דחאמה וקה ,(המח יוקיל ןמזב קר ירשפא הזכ םוליצ) הירוחאמ קוחר קוחר ,שמשה
וכשמיי ,םירבועה םיבכוכה רוא ינרקש םושמ ,תמאב אוהש יפכמ רתוי קוחר האריי םיבכוכה
.המדאה לא עיגמה רואה וק תא ומקעיו ,שמשה לא

םיבר םידמולמ םשל ואב זקואקב רשא סילפיטב המח יוקיל היהשכ ,29.5.1919 םויב ,הנהו
לש רואה ינרק יכ ואצמ ,שמשה לש היצטיווארגה ןיינעב ןייטשנייא לש ותרות תא וקדבשמו
ןיב היצטיווארגה תואיצמ .עבקש הדימב קוידב הזמ הז וקחרתה שמשה ירוחאמש םיבכוכה
לא ךשמיהל הלולעה הסאמכ רואה ינרק לש ןתרדגה תונוכנ תא החיכוה שמשהו םיבכוכה
התארה ל"נה האוושמה תחסונ .ל"נה האוושמה תא וקידצהו ,ודי לע אצמנה רמוח אוהש הזיא
םוטאה תצצפ תאצמה תא הרשפיא איהו ,רמוחה תא תולכל ידכ ,עיקשהל ונילע היגרנא המכ ,ונל
איה תחא תבב םישנא 160,000 תדמשה .םלועה תמחלמ תא המייסו המישוריה לע הלטוהש
,תטשפומ החסונ לש רישי אצוי לעופ אלא הניא איהו ,תושונאה לש רתויב המויאה תואיצמה
.ידוהי דמולמ לש חומב הצנצינש ,תיתואיצמ יתלב
עבטה ייוליג לש םסחיבו ,תמאה יוליג לא וסחיב ינרדומה םדאה דמוע הבש הדוקנה איה וז ,ןכבו
אלא וניא השוע אוהש המ לכ ,רבד לש ותימאל .גישמ וניאו - טלוש ,ןיבמ וניאו - הלגמ אוה .וילא
,הרישי ךרדב אל ךא ,םתרואמב םתוא דירחהל עדוי ,עבטה ינתיא תא עדוי אוה :ףושיכ השעמ
עדויה לודג לבוקמ ותואכ .םתוהמ אל ךא ,ול עודי םבכרהש ,תועימק-תוחסונ לש תועצמאב אלא
ןופצה ברה חוכה לע ,םמותשמו ההות ,דמוע אוהו ןתועמשמ תא אל ךא ,תומשה יפוריצ תא
.ןכותה רסחו ןבומ יתלבה ףוריצב

תותורח וילעש ,לודגה טלשה ויניע דגנלו ,עבטה םע םינפ לא םינפ ינרדומה םדאה דמוע ךכ
שוח ,םיינזא גוזו ,ארובה ךל ןתנ םייניע גוז !שורדת לא ךממ אלפומב :תוילרוגה םילמה
ךורב שודקה לש ומלועב ךל ןיא .לכה ךרעב אוה הזו - שושימה שוחו םעטה שוחו ,חירה
לוכי ךניאו ,םהלש םודסה תטימב יח התא ךחרכ לע .דבלב םישוחה לש תומא 'ד אלא אוה
לככו ,םלוע לש ונושבכל תעגה אל לבא - ?ילוא - םלוע לש ושוביכל תעגה .םתרגסממ גורחל
ןיבו ךניב דירפמה םוטא ריק ותואב רתויו רתוי לקתית ןכ ,רוקח קימעתש לככו ,תעד הברתש
.םלועה תויווח

ךותל העמק העמק ןנתסמה חורה ךלה אוה הזכו ,וננמז ןב עדמה לש שפנה ןובשח אוה הזכ
,גפ ולש ימצעה ןוחטבה .רודה לש תוברתה תמר תא ומצעל לגיסש םדאה לש ומלוע תפקשה
והשמ ול שקבל ליחתמ אוהו ,עדמה לכיהב ול דגסש םלצה םלענ ,תפדנתמ בלבש תוריהיה
לא עיגה רבכ לבא ,הנומאה לא עיגה אל ןיידע .ובלב רצונש קירה ללחה תא אלמיש ,שדח
,םש יא ילוא - בשוח אוה - עדוי ימ .רתויב עזעזמהו דירחמה קפסה ,הנומאל םדוקה קפסה
עדומה ןיבש לובגה לע ,הז תא הז םיקשונ ץראו םימש ובש םוקמ ,קוחרה קפואה יליפרעב
יתשל דוסי ונממו הניפ ונממש ,גשומ יתלב ,םלענ ,רימט חוכ הזיא רתתסמ ,עדומ יתלבהו
...דחי םג תיתרכה יתלבהו תיתרכהה ,תוריפסה

:וירפסמ דחאב רמוא ןייטשנייא
ךרע ילק םיטרפב ומצע הלגמה ,לבגומ יתלבו ןוילע חוכל תענכנ הצרעה :איה יתנומא"
ישגר עונכש ותוא .השושתהו הלדה ונחורו םידבכה ונישוחב םספתל םילגוסמ ונאש
יתפקשה וז .ןבומ יתלבה םלועה ךותב הלגתמה ,ןוילע בשוח חוכ תוחכונ לש קומע
."םיקולא"ה לע

:הלא תואלפנ תורוש בתכ אוה רחא םוקמבו
םצעב איה וז .עדונ אלה יטסימה תריקח איה רתויב הקומעהו רתויב הפיה השגרהה"
תמכ ,לעפתהלו םמוד דומעל לוכי ונניאש הז ,ול הרז וז השגרהש ימ .עדמ לכ תליחת
רותב ומצע ןיגפמו ,םייק תמאב אוה "גשומ יתלב" אוה ונליבשבש המ יכ ,תעדל .בשחיי
."תיתימא תויתד לכ הוולמה איה ,וז השגרה ,וז העידי ,רתויב תיביטימירפה הנוילע המכח

.(ןייטשנייא ר"דו םוסרבינואה" טנרב לש ורפסב 118-117 םידומע)

םיעלקה ירוחאמ ןיא יכ תעדל המיד ובש ןמז היה ;ןוצרמו תעדמ ,לוכב רפכ םדאהש ןמז היה
אוהה ןמזה םלוא .הרבעש האמה לש ,תברברתמה ,תיתודליה הריפכה התיה וז .םולכ אלו
עדוי וניא אלא ,עדוי וניאש קר אל יכ ,עדוי אוה םויה ;רבדב ךכ לכ חוטב וניא רבכ תעכ ,ףלח
ולכשב תרייטצמ איהש יפכ ,תואיצמה לש הטושפה הנומתה םג יכ ,עדוי אוה םויה .םולכ טעמכ
אירלקפסאה עבצב העובצ ,תפלוסמ הנוכנ יתלב הנומת ,הנאגרומ-הטאפ אלא הניא ,אירבה
.ל"נה ןייטשנייא ירבדכ ,םידבכה וישוח לש העטמה

אוהש םילילצהו ,האור אוהש םיעבצה ,םשונ אוהש ריואה ,וב יח אוהש םלועה םא ?רבדה ךכ םאו
- תואיצמה ירוחאמש תיתימאה היווהב קתעה אלל הלודג תחא היילשא אלא וניא הז לכ - עמוש
,תיעדומ יתלב ,השדח ךרד שקבל ילוא יאדכ זא - םולכ עדי אל אוהו עבטה ול השע קוחצ םא
.וז המויא היילשא ירוחאמ קפס ילב לעופה ,ןוילע חוכ ותוא תגשהל