וכלומ המלש לש תיחישמה האידיאה רקחל

ןייטשנרב .ש ר"ד

- רמאמה ךשמה -


וכלומ המלש .ג

תיחישמה ותרות .1
"ראופמה" ,וידי לע ורבחתנש םיסרטנוק ינשמ ונל העודי וכלמ המלש לש תיחישמה האידיאה
רפסמש ,"ראופמה" רפס .לודג לדבה שי הלאה םיסרטנוקה ינש ןיב . 14 "הנק תיח"ו 13
תוליהקב םינוש תויסנכ יתבב שרדש "ויתושרד" תא ללוכהו םינשו םישימח לכה ךסב אוה וידומע
הלואגהו חישמה תאיב לע תומולעתו דוס ירבד ףוצר וכות ."הלבק" לש רפס רקיעב אוה ,הילטיא
רבחמהש םידחוימ םישעמ הזיא לע וא ןיינעה לש "תוילאוטקא" וזיא לע זמר םוש ילב .הדיתעה
."הנק תיח" סרטנוקה םע איה תרחא .הווהה ןמזה לש תיחישמ העונת וזיא םע רשקב םהב קסוע
ידי לע "תישענ"ו תכלוהה תיחישמה הלומעתה ךלהממ טרופמ ןובשחו ןיד רבכ םיאצומ ונא וב
לארשי תוליהק ךותב לודגה םלוחה ביבס הררועתהש "העונת"ה לע תורורב תועידיו רבחמה
שיאה לש יאידיאה דוסיה ,ירואיתה אובמה אופא אוה "ראופמה" .םינמשחו םיכלמ תורצחבו
העודיו הבוצק הנומת םילבקמ ונא "הנק תיח" ךותמש העשב ,ולש ינכהה חורה סיסב ,םלוחהו
הדוסיל עגונבו .ונמע ימי תורוקב אילפמ ךכ לכ קרפ ורציש תומולחה ףוסמו תישעמה תויחישמהמ
םלש רוריבב ונינפל הלגמה הרורבו היח הדועת ונל שי ,ולש תישעמה תויחישמה לש התיצמתו
רפס"ב האלפנה המישרה וז אלה ,ותבשחמ םלועבו הזה םיזרה שיאב טולה טולה ינפ תא
:םייהסור שיא ןאמליסוי ףסוי םסרופמה ןלדתשה "תונורכיזה
קרופשניגער ריעב דעווה םויב ה"רי רסיקה לא אובלו רוזחל יתכרצוה ק"פל ב"צר תנשב"
םירשה לש םגורטקמ םימיה םתואב םג ונליצהו ונתא 'ה היהיו .לארשי תרמשמ לע רומשל
הנוכמה קדצ רג ריעל אב םימיה ןתואבו 'וכו תוגירה ד"ע םייוגב הייחמ ונל תתל םימתרפהו
םידוהיה לכ תא אורקל אבש ורמאב ,רסיקה ררועל תוינוציח תועדב א"נ אקלומ המלש יבר
אלש וריהזהל וינפל תרגא יתבתכ וחורב התלעש המ יעמשכו ,רגותה דגנ המחלמל תאצל
ידכ קרופשניגער ריעה ןמ (ימצע תא) יתקלסו ,הלודגה שאה ונלכאי ןפ רסיקה בל ררועל
ילבכב ספתנ רסיקה לא ואובכו ,תוינוציח תועד ותכאלמב ותא ידי רסיקה רמאי אלש
םיברו לארשי תד םשה שודיק לע ףרשנ המש ,אינולוב ריע דע ותוא וכילוהו תולזרב
. 15 "ע"גב הרורצ ותמשנ ,ןוועמ ריסה

,ויארוקו ויעמוש ןזוא תא ריעמ רבחמה לעשו דעצ לכ לע .םיזמרו תודוס אלמ רפס אוה "ראופמה"
יפ לע םילגתמ "תודוס"ה .ודוס יקרפ יפל קלחנה רפסה לכו "לודג דוס" וא "דוס ךל הלגא התע"ש
םה םידסוימו םירשוקמ םיטעומ תומוקמב קרו שדוקה יבתכמ םיבותכל םישוריפ םע רשקב בורה
לע דסוימ ,הדחוימ "השרד" אוהש ,קרפו קרפ לכ .שרדמהו דומלתה ןמ םירמאמ לע םירואיבל
ראשמ רתוי תולגב לארשי המל דוס ,התוהמו המשנה דוס ,ותשאו שיא תאירב דוס :ולש "דוס"ה
דוס ,תומואה תדיבאו םתכרבו לארשי תלואג דוס ,לאינדב תויכלמ 'ד דוס ,תויתואה דוס ,תומוא
חישמה לע תודוס ,ותשלוחו וחכו (םודא לש ורש) לאמס דוס ,לארשיל הרושבהו איבנה והילא
איה הלאה "תודוס"ה לכ לש םדוסיו םרקיע .הלאכ "תודוס" לש הכורא המישר דועו דוד ןב ףסוי
וידידיל תודפהו הלואגה לש םיהובג םיניינע המכ ררבל הצור אוה הז רפסבו הדיתעה הלואגה
:הילטיאמ םהל ץירהש "ראופמה" תחיתפב רמוא אוה הככ .יקינולסב ריאשהו ול שכרש ויצירעמו

לע שורד הזיא םהל חולשל ינממ םישרודה יקינולסב םיבשויה םיבהאנה יערו יחא ןעמל"
םתלאש תואלמל ידכו ל"ז וניתוברמ רמאמ וא השרפ םוש לע שוריפ הזיא וא תמאה ךרד
יכ יתנבהו יתגשה רצוק ינממ דחכנ אל יכ ףא הזה רוביחה םהל בותכל יתיאר םתשקבו
.הנוכנה ךרדב ינכירדי ןוילע דסחב יתחטב הז לכ םע 'ה תלחנב חפתסהמ ינושרג ייתונווע
יתנווכ ןיא יכ תוכז ףכל יננידי התוא האור לכ ינפל לפנתמ יננה 'איגש הזיא הב אצמי םאו
יתוא הנועה לאל ראפל חבשל תודוהלו םימיענה ירבח ןוצר תאלמל םא יכ הזב לדגתהל
."זפמו בהזמ הרקיו השודקה ותרות ריאיש יניע ריאמה הרצ לכמ
:הזכ "ריש"ב תמייסמ המדקההו

בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכנא שש"
יתייח םב יכ ךידוקפ חכשא אל םלועל
יתחיש איה םויה לכ ךתרות יתבהא המ
בל לכב הרמשאו ךתרות הרצאו ינניבה

יפל רבדמ ךתרמא יכחל וצלמנ המ
יינעב יתדבא זא יעושעש ךתרות אלול
יתלחיי ךרבדל ישפנ ךתעושתל התלכ
. 16 "שובא אלו םיכלמ דגנ ךיתודעב הרבדאו

.לאנברבאה לש תיחישמה היגולירטה ,"תועושיה לודגמ" ירחא רבחמה ךלוה "ראופמה" רפסב
ירפס ראש וא "העושיה יניעמ" ומכ תומכהו תוכיאה בר רפסל תצקמב וליפא המוד "ראופמה" ןיא
.םינוא רסחו שלח ןויסינ אוה "ראופמה" הלאה םירפסה םע האוושהב .קחצי ןודה לש הלואגה
תונובשח ."העושיה יניעמ" לש הלא םדוסיו םרקיעב םה "ראופמה" לש הלואגה תודוסי םלוא
לאנברבאה הנוב םהילעש הלואגל םדוקה יאנת הלא - המור ןברוחו תומואה תמחלמ ,"ץק"ה
ויתווקת תא וכלומה רצוי םהילעש "םיירוטסיהה" תודוסיה םג םנה ,ולש "העושיה יניעמ" תא
יוודל הפוקת יפטנו םיבאוכ תובבלל המחנ לש סרטנוק אוה "ראופמה" . 17 אוה תויחישמה
הנה .הווקת יריסאל אובל הבורק העושי םיחיטבמו תומיענבו תולקב םיפטוש םירבדה .בל
לארשי תסנכ ןיבו אוה ךורב שודקה ןיבש הבהאה תוחיש ,"םירישה ריש"בש תודוסה ישוריפ
םירפא ןב חישמ לש הדיתעה םתאיב דוס תא רבחמה הלגמ םיבר םימחרבו הבהאב ."ותבוהא"
טקשה םחנמהו .לארשיל בוט רשבמו איבנ םעלבב םג האור אוה לאנברבאה ומכו דוד ןב חישמו
םניאש םיהלאה ידבע לש למס והנה אוהש בויא לע הארמו ותמחנ ירבד תא ךישממ ןמחרהו
םג הארמ לאנברבאה ומכ .לאינד לש ותאובנ הנהו .יחצנה ובוטבו לא ידסחב ןימאהמ םיקסופ
חיכומ אוה הז תומולעת רוקממ .הלואגה דוס יולגו הרושבה רוקמ לע ומכ הז איבנ לע וכלומ
דובעש"ל ץקה תא איבתש "תומואה תדיבא"ל האצותו ךשמה רותב אובת לארשי תלואגש
ומצע תא האר לגוטרופמ רבכ אל הז טלמנש רזומהו רזה ריעצהש בושחל השק ."תויולגה
חרזמה תוליהקבש םימלשהו םיאריה תדע להקל תובבל דדועמו ררועמ תויהל רשכומו יוארל
םיאצמנה םיסונאה ויחא לא רקיעב םירמאנ םירבדהש ,רכינ .הרותה ןמ "תודוס" םהל תולגלו
.המרגותו הילטיא םתסונמ תוצראב

תדיבאו ימור ןברוח" וכלומהו לאנברבאה לש יחישמה ןויערה ירקיעב תיאידיא תודחא שי םא
ןונגסב םיאבנתמ הלאה םיאיבנה ינש ןיא .בושח דירפמ לדבה םג םהיניב שי הנה "תומואה
תוערואמה לש םתומשגתה רבדב הנושו תדחוימ הגשה םהינשל שי ,ןלהל הארנש יפכו ,דחא
.הלאה םידיתעה
איה לארשי תלואג .םימעה לכל היולגו הרורב ,תילכש איהש הלואגה לאנברבאה ירפסב
הלואגו ,הנוילעה החגשהה לש הנוצר יפל ךשמנו ךלוהה ירוטסיה סצורפ לש ותומלתשה
איה תילארשיה הלואגה .יחרכהו יעבט רבד רותב הגצומו הילאמ טעמכ אובל הדיתע וז
תוארל לכוי םייניע ול שיש ימ לכ .ארובה לש ונוטלשבו יהלאה ןוצרב שארמ הבוצקו העובק
ןתינה רבד איה הלואגה .אובל דיתע ופוסו המייקתה רבכ ותצקמש הזה יטאה סצורפה תא
.היארלו ןיעל
הז ירה המע רושקה ץוצינ וא ןויער לכו דוס הלוכ איה הלואגה וכלומה לש תובשחמ םלועב
.הלבקו דוס איה וכלומל ,םייח תרות איה הלואגה לאנברבאל .תודוס ידוסב ףטועמו בובס
דוסב - ינשהו ,הנוילעה החטבהה לש בחרמה רואב הלואגבש ץוצינה תא האור ןושארה
דיחיהש אלא ,"דוס"ה תא הלגמו ריכמה דיחיהו שודקה לש וחכו ותוכזבו ירותסמה םוצמצה
,"תושחל תעו רבדל תע" .דוסה יולג ןמז תא תעדל ידכ הנוילעה הילעה ול היהתש ךירצ הז
םירבחמה ינש ןיב ידוסי דוריפ שי - תאז םג דועו .ומצע לע זמור ,הארנכ ,וכלומ הלא םירבדבו
םנברוחב ןימאמ וניא וכלומ ."תומואה תדיבא וא ןברוח" לש םנויער דוסיל עגונב םג הלאה
וחור לע אובי ןברוחה .הז תא שרוד ןיא םג אוה .םודא ימע לש םתדמשהבו ינפוגה ,יתימאה
המורב איבנה והילא הלגתישכו .לארשיל הלואגה אובת הז סנ עראישכו ,ופוג לע אלו םודא לש
.הזה תואה היהי
לאו .וטחוש והילאו ושאר תיציצב (םודא לש) ורשל ספות ה"בקה דימ ןמזה עיגישכל"
םירשה חוכ ריסמ ה"בקהשכ אלא הטיחש וילע רמול לכונש רבד שי הלעמלש בושחת
."םתלשממו םחכ תרסה איה םהלש הטיחשהו המדאב םהש םיכלמה לע חקופ םורמב
:וכלומ בתוכ (ב דומע ,א"כ ףד) ןלהלו
ימור ריעב תולגהל דיתע והילאש רמאמה הזמ הארנ ,םידגב ץומח םודאמ אב הז ימ"
לש ורש טוחשי והילאש יואר דצ הזיאמ תוארל שי ,אתלימ הב אמינ ןדיל אתאו ליאוהו
םינוילע םירבדב ךייש המ יכ תוארל שי דועו .לאעמשי ונטחשיש היה יואר רתויש םודא
תייה םאו תולודג תודוס ןיבת הז ץרתנש .םדו הטיחש ןושל םהב רמול םיינחור םהש
םירבדב אלו הזב אל קפס םוש ךל היה אל רמאמה הז רמאנ ובש שרדמה תיב גישמ
."דוסה התע תולגל תושר יל ןיאו ךל םישרופמו םיצרותמ ויה םלוכש םירחא

ןיא וכלומ לש וירפסב .לאנברבאהו וכלומה ןיב בושח לדבה שי "ןיצקה ןובשח"ל עגונב םג
רבד קר ולצא אוה "ץקה ןובשח" ןיינעה םצעבו יחרכהו ירקיע םוקמ םוש שפות "ץקה ןובשח"
ןובשח"ב רחואמו םדקומ ןיא .הדיב איפרו ואלו ןהש הרעשה לש תניחבב ,אחרוא-בגא לש
הניאו תרחאתמ הלואגה םא הזב יולת רבדה ןיאו אובי אוב הנתשיש יפ לע ףא "ץק"ה ."ץקה
הדימב .הבשחמו שוריפ לש ןיינע אוה "ץקה ןובשח"ו - םייקתהל הפוס ."הווקמ"ה ןמזב האב
ותבשחמ םלועל "ץקה ןובשח" לש דוסיה תא לבק וכלומש המ תורמלש דיגהל רשפא העודי
אובל ונל רשפא וז הרכהל .ולש תיחישמה האידיאב אמייק לש ךרע םוש הז דוסיל ןיא ,ותרותו
לכבו עובקו רורב "ץק"ל רורב זמר וכלומ ירפסב טעמכ ןיא ,הנושארב .םימעט ינש ךמס לע
ןיידעש דוס" לע ומצע ךמוסו וירואיבמ טמתשמ אוה הז ןיינעב עוגנל ךרוצ ידיל אב אוהש םעפ
,רחא רוקממ הבושח היאר הז ןודינב ונל שי ,תינשו .ןיינעה תא החודו "תולגל ול רשפא יא
ןיידע תיכלומה תרוסמהש הפוקתמ לבא - תרחואמ רתוי הפוקתמ םנמא ונל תנתינה היאר
.ותרותו שיאהמ םיקוחר אל םיינחור םירושק הל ויה ןיידעשו הב תלעופו היח התייה

לש "ראופמה" רפסל ןילהאוובש ליבוקמ יבצ ןב לאיחי 'ר לבוקמה לש ותמדקה איה הזה רוקמה
:וירבד הכ אלה םדרטסמאב 1709 תנשב רפסה תא רואל ואיצוהב ,וכלומ
רמאי שודק ןיהלא רבל ימדד יאמקד יאמק ןמ דח ה"ה ומש ינסנסב זוחאל יתעדב יתרמג"
המלש חבזיו םימכ ומד ךפוש יכ םירעשב עדונ ומש רשא ל"ז וכלמ המלש ר"הומ ה"ה ול
םיהלאב ותנומא םיברל עידוה ותומ ינפלו .ותמקנ םוקני 'ה .םימלשה חבזל ותמשנ תא
םעפה תאז אבש .הזה ראופמה ורפסב ראובמ רשאכ .םיאלפנ םיניינע םיברב שרדו .םייח
.ןוצפחי וירבד תעדלו .םיקקותשמה םידמולה ןיב םנורסחל .םיקקוחמה תיב לא תינשה
םירתסמב ה"דע םראיב אוהו .םירתסנ דומלתב רשא םירמאמ המכו המכ ראיבש הממ
...םיזמרב ץקה תא ול וליג רשא ל"ז תוקומע הלגמ לעב ןואגה ה"ה .םיקומע הלגמכ היהו
התשמ םינושארה התשמכ תויהל רבדה בורק הלאה םימיה תואלמב תאז םג ףא
ומת רמאל לעיילב רבד ךבבל םע היהי לאו ןפ רמשה םנמא ךא םילואג ואציו םינורחאה
רבד יכ ףרת לא םינושארה וניתובר רסומב קזחהו הפ לע די םיש סחו הלילח םיציקה
וא ומידקהל ומלשל רחאי לא יכ הווקו רוזחו הווקו ול הכח המהמתי םא ךילא ורבד לודג
ויהיו םימעה ןיב ןילוגה לארשי תיב ונתאמ םישעמה ןורשכב וא טושפה ןוצרה יפכ ורחאל
".םימדרנ הזה רמה תולגב רשא םימוקע שפנ בישהל םידחאל הלא ירבד

ונל שיש הנושארה םעפה יהוזו ךרע תברו הבושח תירוטסיה הדועת םילבקמ ונא וז המדקהב
תורפסב רכזנ וכלומ המלשש הנושארה םעפה ילוא יהוז .בל הילא םישל תונמדזהה ונתורפסב
רבחמ לש ותלודג ןייצלו ותרכהל ךמסו רזע רותב הרשע הנומשה האמה תליחתב תינברה
הקומע בל תמושתב סחייתה ילבל ונל רשפא יא .איהה הפוקתה ןמ דחא םסרופמ ינבר לבוקמ
וכלומ ערואמ ירחא הנש םיעבשו האמ קר הלא וירבד תא בתכ ינילהאווה לבוקמהש ,הדבועל
טעמכ התייה ןיידע הזה םיזרה שיא לש ותרושבו ותרות ,ותומו וייח רבד לע הדגאהש ןמזב
האור אוה םא .םהה םימיה לש הווהה ץוצינ בהבהמ ןיידע םלועה לע ותפקשהבשו היח תרוסמ
אקארקמ אריפש עטנ ןתנ לבוקמה לש "תוקומע הלגמ" רפסל "ראופמה" תא תומדל ומצעל ךרוצ
:בושח שדח עגר ונינפל ןאכ הלגתמ זא ,"הוושה דצ" הזיא הלאה םירבחמה ינשב האור אוהו
ירחא ךרעב הנש םישימח תרמוא תאז ,1583 תנשמ דלונ אוה - אריפש לבוקמה היה ילוא
רפסה לעב לש וסחיו ?"ראופמה" לעב לש ותרות ךישממו ,ינחורה ודימלת - וכלומ ףרשה
םירורבה םירבדב ויתועדו וירבד דה תא םיעמוש ונא .ונל עודי "ץקה ןובשח"ל "תוקומע הלגמ"
:וצירעמו ודימלת בתוכש
."הווקו רוזחו הווקו ול הכח המהמתי םא ,ךילא ורבד לודג רבד יכ"
םיעמוש ונא ןאכ .אקארקמ לבוקמה לש וכרדב וז ותטישב ךלוה ליבוקמ ברהש םיעדוי ונאו
דוסיב חינה וכלומ המלשש רבדה ררבתמ ."ץקה ןובשח" רבדב וכלומ לש ולוק דה תא ילוא
לש עובקהו בוצקה הנמז תא אלו הלואגה ןויער לש ורקיע תא ולש תיחישמה היגולואידיאה
וכלומ :הזכ ןפואב וז ותעד לש התולשלתשה תא ןייצל רשפא יגולונורכ רדסב .לאוגה תאיב
ןורחאה הזו אריפש עטנ ןתנל הרסמו לאנברבאהמ "ץקה ןובשח" רבדב תרוסמה תא לבק
םיגוח ברקב ןורחאה ןמזב םישגופ ונאש הבורמה תוניינעתהב .ןילהאוומ לבוקמל הרסמ
תנייטצמה תוניינעתה ,וכלומ המלש לש ויתועדו ותוישיאב תילארשיה תורפסה לש םינוש
העפוה וזיא תוארל אופא ךרוצ ןיא ,הזה אלפה סופיט לא תיבבל הביחו תיטנאמור הבהאב
ותבשחמ םלוע םע רובחו רשק םוש ילב םואתפ עתפל לארשיב הררועתהש "תיטוזכא"
תרוסמה לש בהזה תלשלש התייה וז .תיתודלותו תיעבט העפוה יהוז .ילארשיה םעה לש
האמה תליחתב הבוטנמבו לגוטרופב רצווהל הליחתהש םייתלואגה םיעוגעגהו תיחישמה
תואמב ליבוקבו אקארקב הלש לוצלצה דה תאו הלש ךשמהה תא אצמתו הרשע-ששה
.הלא ונימי דע תואבה

ישעמה דוסיה .2
ותפקשה תדוקנ תא תילארשיה היפארגוירוטסיהה הלבק וכלומ לש "תישעמ"ה תויחישמל עגונב
ותפקשהו וכלומ ערואמ לכ תא ררבו רקחש דיחיהו ןושארה היה הזה ץרענה ןוירוטסיהה .ץרג לש
הלבקה" ילעב ראשמ רתוי תכלל וכלומ קיחרה אל "תישעמ"ה ותויחישמבש ,איה הז ןודינב
ותפיאש רקיע .םילבוקמה ראש ןיבו וניב יניצר לדבה היה אל אנידד ארקיעבש ,רמולכ ,"תישעמה
דרפסב םיסונאה ויחא ליבשב תינפוג םג וא תינחור החלצה ,ץרג יפל ,היה וכלומ לש ודיקפתו
רוזעל תולדתשהב גרובסנגרב ישימחה סולראק רסיקה רצחל הכילהה ןיינע לכו ,לגוטרופבו
דוד לש קר ןועגישו טהל השעמ היה "רגותה דגנ המחלמל תאצל םידוהיה לכ תא אורקל" ,ול
דבעכ ,וילכ אשונ רותב וירחא ךשמנ בהלנה וחור ןוזחבו ותעד תולקב וכלומש טהל ,ינבוארה
יפ לע ףא הנהו .תאזה "תיאבצה תינכתה" ןמ ירמגל היה קוחר ומצע אוה .ובר תא שמשמה
"רגותה דגנ המחלמ" תודוא לע היזהה ירבדו םייטסאטנאפה םיטופטפהש ,הזב קפקפל ןיאש
ונידיב יהת תועט ,ינבוארה דוד לש ויתומיזמו וחור ירפ םה םיסונאו םידוהי תואבצ ידי לע
ילואו הנווכב ףתושל והשענ אלו תאזה "תישעמה תינכת"המ וכלומ המלש תא ררחשנ םא
.ולש תיחישמה האידיאה תא םישגהל ידכ ,גרובסנגרל הכילהה לש ירקיעה יארחאל םג

!ונושרד תורמואה תודחא תודבועל בל םישל ונילע תאזה הדיחה תדוקנ תא ןבללו ררבל ידכ
,וניטנמ בקעי םכחהו אפורה לחנש תומהו םייחה תמחלמ לש הדבועה ונינפל תדמוע לכ םדוק
הוצמש הרורב העדוהבו היולג הנווכב וכלומ המלש דגנ האיציניווב הליהקה יבושחמ דחא
השועש ומכ ,"יטרפ ןיינע" ידי לע תאזה תינוציקה המחלמה תא ראבל ןויסינה .םודרגל והאיצוהל
ןווכתמ אוהש וב דשחש ינפמ והפדר וניטנמש בושחל וא ,"הנק תיח" סרטנוקב ומצעב וכלומ
.לבקל השק וזכ העד ,םירחאה םיקוחהו ץרג בשוחש ומכ ,לארשי תדל םיסונאה תא ריזחהל
ןוזח ויה םידובאה םהיחא לש הבושתל תרזחהב םיקסוע ויהש םיסונאה ינבמ הלאכ קדצ ירג
םיריאשמ ויהו תוכלמ לש הארומ ינפמ םהמ םיקחרתמ ויה םידוהיה בורה יפ לעו הילטיאב ץרפנ
רתוי הבס התייה וניטנמלש ,הארנכ .הנכסמ םליצהל םג םיסנמ ויה םימעפל וא םלרוגל םתוא
וישעמבש ,ןכוסמה קדצה רג דגנ ולש תומה תומחלמ תא רומגלו ליחתהל תיניצרו הקומע
.לארשי לע הלודג האוש טימהלו תילארשיה המואה לש המויק לכ תא ןכסל אב ויתונויזחבו
שיא ןאמליסוי ףסוי 'ר לש בתכבש ותודע ונינפל ירה ,וז תיאדוו החוטב הרעשה ילבמ םג לבא
בושיבו קוידב ודי לע םימושר וישעמו וירבד לכ רשא ,הזה ןקיידהו ריהזה ןלדתשה .םייהסור
,ותרהזהב וילא הנופו וכלומ המלשל "המחלמה תינכת" לכ תא שוריפב סחימש דבל אל תעדה
קדצה רג לש ותרבחב ינבוארה דוד לש ותואיצמ תא תחא הלמב וליפא ריכזמ אוה ןיאש אלא
דגנ המחלמה ןויער" אשונ תא תוארל ונילעש ,תיאדווה הרכהה ןמ ררחתשהל השק .גרובסנגרב
ינגרוא קלח התייה גרובסנגרל הכילהה .ינבוארה דודב רשאמ תוחפ אל וכלומ המלשב "רגותה
.וכלומה לש "תישעמה ותויחישמ"מ ינויגהו

לע ריהב רוא ץיפמה דחא ינייפוא רמאמ אצמנ "ינבוארה דוד רופס"בש תויזההו לבהה ירבד ןיב
:רפסמ ינבואר .הזה לפרועמה ערואמב הבושח תחא הדוקנ
הז דעב ברעמל חרזממ יתאב ינא ול יתרמאו ומע יתסעכ ךלמה ירבד יתעמשש ירחאו"
."ךיתרזעב תויהלו ךתוכלמ תא לדגל םא יכ יתאב אלו רבדה
תוכלמל תושדח תוינולוק תולגל החטבהה :תאזה תינכתה לכבש ץוצינה ונינפל הלגתמ ןאכ
תונידממ תודחאו לגוטרופו דרפס יכלמל תושדח תוצרא לש יולגה תפוקת התייה וז .לגוטרופ
איצמהל ךלמה לעש "שא יקרזמו תיחשמ ילכו תוניפס" רבד לע םיטופטפה לכ םא .הפוריא
הנה ,ינבוארה דוד ,הזה לודגה ירוטסיהה ץלה לש ומתוח תא םהילע םיאשונ ,ויתואבצלו דודל
יפוריא ןויער ולוכ והירה "תוכלמה תא לדגל"ו תושדח תוצרא שוכרלו תולגל תורשפא לע זמרה
תיבה ןב ,וכלמ לש וסופיט ינבוארה לש ךסמה ירוחאמ ונינפל הלוע םישמ ילבמ .ילאגוטרופו
שיגרמו תוכלמבש הבחרהלו תולדגל ןובאיתה לש םישלחה תומוקמה תא עדויה ךלמה רצחב
ענמנה ןמ הז ןיא .םירשו םיכלמ ינומראב בל תמושתו תעמוש ןזוא ול שוכרל ךרדה והזש
ועיגהשכ אלא ,ינבוארה טסירוטנאבאה דדונה לש ויפמ המחלמה יטופטפ וקרזנ הליחתכלש
.ירמגל תרחא הרוצ ולצא ולבקש תושדח תובשחמ וב וררוע וכלומ המלש לש ובללו וינזואל
התרוצבש תינכת ,תיפוריא תישעמו "תינידמ" תינכתל הלאה םיטופטפה תא ךפה אוה
תושדח תוקוחר תוצרא לש שובכה תופיאשלו ןמזה יכרוצל תומלשב המיאתה התילכתבו
תועומש לכל םינימאמל םירשו םיכלמ ושעש תופיאש ,הלאה תוצראו םימעה ןיב וררועתהש
.אוהה ןמזב םיטסירוטנאבאו םיאמר ינימ לכ לש םסק תוחטבהו לבה

הצקה ןמ "הציפק"ו דוגינ ןיאש דבל אל גרובסנגרל ותכילה ןיבו וכלומ לש "תינויעה ותויחישמ" ןיב
וכלומ המלש .הנושארה ךותמ תינומראהו תינויגה האצות רותב תעבונ הינשהש אלא ,הצקה לא
ילוקב האוב לע זירכהל הלחה רבכש סנאסינירה תפוקתבו השדחה תוישונאב ,הארנכ ,ןימאה
לאנברבאה ןיבו וניב רכינש קומעה לדבהה עלגתה ךכ ינפמ ילואו .הפוריא תוצרא לכב תולוק
תוכלמ לש הנוטלשל ץקה אבש ריכהו האר אוה ."םודא ימע" לש םתדמשהל סחיב םירחאהו
היחה וז ,"ינומדקה שחנה" ,הנשיה םודא .השדחה הפוריא תא רבכ הזח וחורבו העשרה ימור
ןוביר לש ונוצר ידי לע "תטחשנ"ו תכלוה ,היציזיבקניאה לש תורוחשה םייפנכה תלעב הארונה
ןיא םולכ .ןטשה לש ומכש לעמ הלשממהו חוכה תרסה וז ירה "הטיחש" ודיד יבגלש םימלועה
ךתוחה ינשה דצמ לודגה סולורק לש וזו דחא דצמ ימור לש הבירחמ ,רתול ןיתראמ לש ותעפוה
עיגהשו ימורל סנכנ רבכ איבנה והילא"ש החיכומו הרורב היאר לזרב לש תוקרסמב הרשב תא
רשא םיכלמה לע דקופ אוה ךורב שודקה" הנה "?לאמס לש ונוטלשלו וחוכל הילכו הטיחש ןמז
חוק חקפ ארקי םיריסאל ,עשר תובוצרח חתפ ,(שדח חורו שדח בל םהל ןתונ ל"ר) "המדאב םה
תא השדחה תוישונאב אוצמל ךרוצה תא ריכהו שיגרה וכלומ .הוותמו תכלוה השדח תוישונאו
ןיבי ושע לש שדחה ורש !הלואגה תעש העיגה .לארשי הרוזפ השל םג יוארה דיקפתהו םוקמה
חטבומה יחישמה ץוצינה תא ביהלהל ןמזה אב .םוקמל םיכרד הברהו לארשי לש ותפשלו וערל
וררוע ורהזו ורואלשו ברעמב הלוגה תוצופת לכב לאנברבאה זירכהו הארה וילעש יאדווהו
תווקתה תא ויחהו תובבלה תא ,תפצ דע יקינולסמ ,חרזמה תוצראב םילבוקמהו םיקידצה
.םייוגל רנל ותושעלו סנה תא םישגהל ,אוה םימשב אל יכ ,דוסה תא תולגל ןמזה אב .תותמה
רוד לכל ומצע תא םיאתמ אוה .תילארשיה הלואגה ןויער לש אילפמה וחוכו ןוילעה ודוס הז ירה
ליחתהו ריכה וכלומ .תשדוחמה ותרוצ תאו ןוכנה ויוטיב תא אצומ אוה הפוקתו הפוקת לכבו רודו
וכלומ לש ותכילה .םודא ימע ךותב זא הררועתהש תינחורה הלואגה לש זונגה רואב ןימאהל
חורל תילארשיה הלואגה ןויער תא םיאתהל ןושארה ןויסינה התייה גרובסנגרל רסיקה רצחל
תודחא תואמ .קזינו "ץקה תא קוחדל" אב ."ץקה ןובשח"ב העט וכלומ לבא .הזה יפוריאה שדחה
תונומרא תא החוורל חתפ םודא לש ורשו םימעפ המכו המכ ןויסינב ותוא השענ וירחא םינש לש
אבה איבנו ,ונמז ינפל אב וכלומ .לארשי םע לש הלואגה ישרודו "ץקה יקחוד" ינפל וינזורו ויכלמ
.אשי ונווע תא - ונמז ינפל

וכלומ המלשמ םעה תוקחרתה .3
ןפואב הרושק התייה וכלומ לש תיחישמה היגולואידיאה םא :תרחא הלאש ונינפל תבצייתמ ןאכ
ראבל רשפא דציכ - התדוסי שדוק יררהבו לארשי ינב תדע להק לש יממעה חורה ךלה לע יעבט
הדבוע ?ויתומולחו ויתומחלמ ימי ךשמב םעהו וכלומ ןיב םיאצומ ונאש הלודגה תוקחרתהה תא
ותפירש םוי דע ותעפוה םוימ .םידי יתשב ותוא החד דבעידבו וכלומ תא לבק אל םעהש איה
םידיחי םיגוח הזיא ררועמ אוה םשו הפ .להק ילבו םע ילב ,הכרעמב ודבל וכלומ ראשנ
ותכלבו ואובבו ,וביבס תררועתמ הניא "העונת" םוש לבא ,הליל ןיב םימלענו עגרל םיבהלתמה
,העונת אל וכלומ רצי הבוטנמ דע תפצמו יקינולס דע לגוטרופמ .הנחמב רזומכו לצכ הארנ אוה
ןיא הז ןבומב .דירפמ םוהתו קחרמ הזיא שדוקה תוליהק ןיבו וניב הווהתה דימת .הדגא םא יכ
ךרעב הנש רשעו האמ ,לשמל ,יבצ יתבש לש ותעפוהו וכלומ לש ותעפוה ןיב האוושה לש לצ לכ
.הלוגה תוצופת לכב תוליהקה ןיב הרעס ליטהו תינומה תיחישמ העונת רצי יבצ יתבש .וירחא
םיממוקתמהו םיזגרנה םעה יקלח לכ וכשמנ םהילאו םימלש תונחמל ודחאתה וידגנתמו ויכמות
לארשיב תופוקתה ךשמב הלבקתנ אל תיחישמ העפוה םוש .וכלומ ןכ אל .םתנומאו םנוצר יפל
תולעל וכלומ חילצה אל תינומהה תוררועתהה ןבומב .אוה ותעפוה ומכ הקומע ךכ לכ הימודב
אשמו תוטטקו תוביר ללוחמ היהו תוירבה םע ברועמ היהש ינבוארה דוד לש ותגרדמל וליפא
לע ומצע תא אצמו דדובה ראשנ ,המחלמב םגו םולשב םג ,וכלומ .ואוב םוקמ לכב ןאוש ןתמו
היה רסח וניטנמ בקעי ודגנ להינש תינוציקהו הפירחה המחלמה וליפא .םישנאמ הקיר המב
האנשו תיטרפ הטטק לש םשורה תא ףוס ףוס הריאשהו יממעה יפואהו יללכה ףקיהה הל
לבוהשכ ראשנ דומלגו דדבו םימדה ץראמ טלמנשכ היה דומלגו דדב .ורבחל םדא ןיבש תישיא
תודידבהו הזה דירפמה קחרמה תבס התייה המ .הבוטנמב ףרשיהל לזרב לש תואלשלשב
?תאזה

ירצונה דוסיה היה תאזה תוקחרתהל ומרגש תובסה תחאש ,םשורה ןמ ררחתשהל רשפא יא
ומוי דע לגוטרופמ ותחירב םוימ .וכלומ לש ותוהמו וייחב םיבושח םיעגר המכב טלבתמה
ירבדב רבכ .לצכ וירחא ףדרש הזה ירצונה ץוצינהמ ירמגל ררחתשהל היה לוכי אל ןורחאה
"הבוהא"ה .לארשי חורל םירז ויהש תוגשהו םייוטיב המכ וטלבוה לארשי תסנכל ויעוגעגו ותבהא
ןזואל ריכזמ םישמ ילבמ היה לארשי תסנכ לע הז זמר ,ושפנכ הגרע הילאש ,ולש "הסוראה" וא
חוקלה הבהא גשומ ,"הלכה היסנכה" לא "ןתחה ןודאה" לש "ןיאושינה תבהא" תא ידוהיה
,ילותק יתד יפוא קר אל הטילבה וז הבהא וכלומ לצא .תילותקה הנומאה ידוסימ ותומלשב
הייסנכה לש םיריבאה ברקב הגוהנ התייהש יפכ םישנה תבהא לש רומג יוקיח םג התייה םא יכ
ךורב שודקה דיתעש "תינחורה המקנה" לש ינאמוהה ושורפב וליפא .םייניבה ימימ תילותקה
הריכה ,םודא ימעל הדעוימה תטשפומה הטיחשה לש ירוגילאה ורואיבבו םייוגב םוקנל אוה
בובנ גשומ ,"אנושל הליחמו הבהא" לש תירצונ העד הבנגתה ןאכש ,הדחה תידוהיה ןיינעה
,אצמנ וכלומ היה הבש תיסונאה הביבסה האב הזל ףסונ .ולכעמ היה אל ידוהיה שגרהש
ויה יאדווש ויצירעמו וידימלת לש הביבסה התוא ,המרגותב םג ילואו ,הילטיאב ,הארנכ
תוצוצינהו םירופסה .םלאוגו םבר תודוא םינושה םירופסהו תודגאה תא םיציפמו םיארוב
תונומתהו םיגשומה יפל םיווהתמ ויהש אוה חרכהה ןמ וזכ הביבסב ורצונש םייחישמה
חורב הלחב תידוהיה שפנה לבא .הלאה םישדחה םירצונל רתויב םינבומ ויהש םיינחורה
לגוטרופמ טילפה לש ותוהמבו ותעפוהבש לארשי תוליהק ושיגרה יביטקניטסניא ןפואב .הז
ידי לע .הליחתכל ותוא וחדו רז דוסי הזיא םיינחורה םהייחו םתרכה ךות לא רודחל ליחתמ
תוליהקה ברקב וכלומ לש תיחישמה היגולואידיאה לש התעפשהו התלועפ השלחנ הז םשור
הרהטנ ולש היגולוריטראמה ירחא קר .קדצה רג לש יגארטה ופוס דע ןושארה עגרה ןמ
.תינומהה הרכהה ךותב שאב השדקנו ותוישיא

תרוסמה תעפשה ונל םיריכזמה םירבד המכב םישגפנ ונא וכלומ לש "תוארמה" ירופיסב רבכ
התא רשא םימעל הרקי רשא ןקזה הנהו" "הנק תיח"ב אוה רפסמ "ילע הלפנ המדרת" .תירצונה
םירה ינש לא" ותוא ךילומ ןקזה ."הנושארב םש תייה רשא םילשורי תוברחל ימע אוב .םברקב
השועו ךלוה אוה םהיפלש םינוש תוארממ תוארמ ןומה האור אוה זאמו ."יבצה ץראב םה רשא
םישמ ילבמ .הובגמ וילע םיווצמש רבד לכ ירחא אלממו ויניינעלו ותוחילשל עגונב םירבד הברה
ןמ הדוקפ לבקשכ "השדחה תירבה"מ היננח לש תוארמב ארוקה רכזנ
ברק"שכ סוליופ חילשה הזחש תוארמב וא ;"לואש ומשו יסרט שיא תא" תולגלו תכלל "ןודאה"
רבדמ לוק עמשיו הצרא וינפ לע לופיו ,ביבסמ קרבכ וילע חרז םימשה ןמ רוא הנהו קשמד לא
וכלומ לש ותרושבב םיקזח רתויה םיעגרה דחא ,ימורל עגונב םימהו שאה שנוע תואובנ ."וילא
לע ורופס תא ,לשמל ,חקינ וא .תירצונה תויתדהמ תורודחו תוידוהי יא ירמגל ןנה ,ותוחילשו
.רויפיפאה םע הנושארה ותשיגפ
םכתלעמל דיגהל יתאב התעו .םימשה ןמ ינואריש הממ ץוח רבד תושעל תושר יל ןיא"
ןומגהה ינפ לע ונישלהו םיערמ תדע ינובבס ףכית הנוקנאל יעיגהב .תמא ירמא טשוק
םשמ םידוהי ימע וכלהו ידעב חלשו םולש ינא התעו .רדק ילהא םע יתנכש ךיא םרמאב
."ךל ודיגה תמא" :ול יתרמאו ,ןיינעה לע ינממ לאשו .רבד לופי ךיא תוארל המרגותמו
,תמא ותרותו תמא אוה ,םיהלאה אוה 'ה יכ :ול יתינעו ?הככ לע תיאר המ :יל בישהו
."דוע ןיאו
ירצונה ושי ןיבו סוטאליפ סויטנופ ןיב העלגתהש החישה ןיבו וז השיגפ ןיב ןוימדה אוה אילפמ המ
רסמנ אוהש יפכ ,ודגנ וניטנמ בקעי לש ויתופידר רבד לע רופסה ."השדחה תירב"ב רפוסמה יפל
ונקויד תומד ףחר בתוכה ינפלש םשורה ןמ ררחתשהל רשפא יא ,ומצעב וכלומ המלש ידי לע ונל
דע ואיבהלו ובירחהל ידכ ,ןטשה לש וחילשכ ךשוחה ןמ ץרפתהש שדח "תוירק שיא הדוהי" לש
.ןוילכו אכד
ויה רשא םידוהיל רמאיו ,האיציניווב ןיטנאמ בקעי ר"המכ קהבומה םכחהמ עמשנ לוקהו"
ול ערהל וכלומ המלש ומש רשא ידוהי שיאה ירחא ףודרל המורל הכלאו םוקא התע :םש
."שאב ףרשי וא ורוסל רוזחי רשא דע
תבהא" לש דה וליפא עומשל רשפא "קהבומה םכחה" הז טפשמב דוחייב םירזומה םירבדב
חוקל וליאכ המדנש ופוסבש רמאמה הנהו .הנווכ ילב אל הזה דהה ןאכ אצוה ילואו ,"אנושה
:"השדחה תירבה"מ תומלשב אוה
ומישיו ,טפשמה לע ילע ונישלהו יתבש םוקמ םינישלמה ועדיו ...תסנכה תיב לא ינכילויו"
."ינשפתל ריעה ירעש לע םירטוש
תודגאהמ דוחייב תוארל רשפא וביבס הווהתה רשא גשומב ירצונה דוסיה היה קזח המכ דע
:אוהה ןמזה דה תא "אכבה קמע"ב ונל רסומ ןהכה ףסוי 'ר .ורבקמ ומוק רבד לע ורצונש
'הל הלוע והובירקיו שאה לע רשא םיצעה לע והוכילשיו המיח (וכלומ לע) וילע ואלמיו"
םיבר ונימאיו ...ונדע ןגב הרוהטה ותמשנ ףוסאיו חוחינה חיר תא 'ה אריו ,רטקת לילכ
טלש אלדו ותמכחב התופסל ושפנ ישקבמ דימ וכלומ ש"ר לצינ יכ םהה םימיב הילטיאב
הפירשה ירחא ותיבב המלש דמע יכ הדעו להק ינפב עבשנ רשא שיו .הימשגב ארונ
."דוע והואר אלו וכרדל ךלה םשמו םימי הנומש
רערעל ומצעל ךרוצ האר ,הז םידב רופסב הנומטה תירצונה היצנדנטב שיגרה הארנכש ,ףסוי 'רו
:ףיסוה ,ותתמא ירחא
שיאה לש) וירבד םינכ יכ רפס לע םימתבו תמאב בותכל לכואו ןתי ימו ,עדוי םיהלא לאו"
."ןיא םאו (עבשנ רשא ל"נה

המ .התילעו הרהז לכב התלגתנ קדצה רג לש הרוהטה ותמשנו םידשחה יננע וצופנ טאל טאל
תמאב לארשי תיב תורצחבו 'ה תלחנב חפתסהל :ותתימב גישה וייחב גישהל היה לוכי אלש
ררועתה תופוקתו תורוד ירחא ."ותייחת" רבד לע הדגאה םג המייקתנ העודי הדימב .םימתבו
הזה הלואגה םלוח בש ולש תיחישמה היגולואידיאה םע דחי .הכרבל היה ונורכזו הבהאב ומש
.תילארשיה המואה לש הנוילעה הרכהה ךותב הייחתל:תורעה


רבכו .91 ףד ,ז"ט ךרכ REJ יתפרצה ןועברב םסרפתנ םייהסור שיא ןאמליסוי ףסוי 'רל תונורכיזה רפס" .13
רמאל ךירצ .וכלומ ףרשנ ובש םוקמה רותב "הינולוב" ריעה תא ונייצב ןלדתשה ידיב איה תועטש ץרג ריאה
.הבוטנמ
הרצקה המדקהה ירחא וסנכוה אלו ומצעב וכלומ ידי לע ורדסנ הלאה םיקוספהש תואדווב בושחל ךירצ .14
'ר לש וירבדמ םג הארנ הז .הלאכ םירקמ זא גוהנ היהש יפכ ,"קלח ריינה אצי אלש ידכ" היגמה ידי לע
וניקלא תרותב רבדל וינפ זעיו הילטיאל רובעיו" :וכלומ לע בתוכה (115 ףד) "אכבה קמע"ב ןהכה ףסוי
תאש ענמנה ןמ הז ןיא .ןושארה קוספל תומלשב םיאתמה רויצ - "םהמ וינפ ריתסה אלו םיכלמ דגנ
םג עיגה וזכ הליפת לש חסונש רשפאו ,רוביצב הליפת רותב וידיסח להקל וכלומ חלש הלאה םיקוספה
תרשאתמ םיליהת רפסמ םיקוספב שמתשהל בהוא היה וכלומ המלשש תרוסמה .ןהכה ףסוי 'ר לש וידיל
םיחמומ םידיקפ ידי לע רואל אציש ,"גארפב לארשי תוקיתע"ל שדקומ רפסב .רחא םוקמ ידי לע םג ילוא
ונל תנתינ Pinkas Synagoge "סחנפ" תסנכה תיב רבד לע המישרב ,1882 תנשב גארפב לארשי תדע לש
:תאזה העידיה
וראשנש םינושה םיצפחה םה תירוטסיה הפקשה תדוקנמ רתויב ןיינעמל הזה תסנכה תיב תא השועש המ"
ןבל דב לש ןוילע ליעמ םה םיצפחה .הבוטנמב ףרשנו ןובסילב דלונש וכלומ המלש שודקה תומ ירחא
.םיליהת רפסמ םינוש םיקוספ וידדצ ינשב ללוכה םודא ישמ לש ןטק לגד ,ויפנכב רזשמ ןבל ישמ (לעטיק)
:הלאה םיקוספה ישמ די הווטמב םימושר דחאה דצה לע
דעו םלועל ךולמי 'ד ךלמ 'ד ךלמ 'ד
ושדק אסכ לע בשי םיהל-א םיוג לע םיהל-א ךלמ
יתערז השוחנ תשק תחנו המחלמל ידי דמלמ
םתולכ דע בושא אלו םדימשאו יביוא הפדרא
:םיקוספה םיאצמנ ינשה דצה לעו
הלס המה שונא םיוג ועדי םהל הרומ 'ה התיש
העורתב ןגנ וביטיה שדח ריש ול וריש
הרבשנ אל הנהמ תחא ויתומצע לכ רמש
הלס המחלמו ברחו ןגמ תשק יפשר רבש המש
הער וניאר תונש ונתינע תומיכ ונחמש
'ד ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש
".הלס ומיתפש תחת בושכע תמה שחנ ומכ םנושל וננש

לעב רלה ןמפיל בוט םוי 'ר ברה האר הרהטו השודקב הליהקה ידי לע ורמשנש הלאה םיצפחה תא
:תיציצ תוכלה "תודומח םחל"ב בתוכה "בוט םוי תופסות"ה
תופנכ עברא םש יתיאר סחנפ תסנכה תיבל יתסנכנשכ (1627 - 1624 תונשב) גארפב יתבישי ןמזבו"
ויהש םילגד ינש םע דחי תילטה ."שבול היה וכלומ המלש 'ר שודקהש ישמ לש תיציצב תציוצמ ישמ לש
."גרובשנגר ריעב תוכפהמהו קוניצה לא אבוהש ירחא גארפל הרימשל ואבוה ולש ןידסהו וכלומל םיכייש
רעד רעמיטרעטלא" אוה ל"נה רפסה םש .ד"מ ןויליג ,'ו הנש "דיגמה"ב הז רפס לע תרוקבה רמאמ ןייעו
טקידנבו ,גארפב ידוהיה ןימלעה תיב לש חיגשמ ,דארבידופ .י דוד ידי לע ךרענ ,"טדאטשפעזאי רעגארפ
השעמה רופיס תא םג ללוכ רפסהו 157 ףדב םיאצמנ וכלומל םיעגונה תומוקמה .גארפב ןוילע הרומ ,סגופ
ותביחב יל איצמה הזה תועיצמה רקי רפסה תא .(116 - 106 ףד) שביה .א ר"ד תאמ וכלומ המלש לש
.קרוי-וינמ רנזיוט םייח השמ הרישעה ותיירפס ךותמ
ולגי" תיבב ליחתמ רישה .וירחא ראשנש דיחיה "ריש"ב הדיתעה הלואגה תא וכלומ ראתמ הז ןבומב .15
א"אייזי וכלומ המלש ה"מכ דיסחה ןודאה השע שדח ריש 'הל וריש" בותכ ושארבו "םירבדה קלח םימותס
הזה רישה ןמ לודג קלח .121 ףד ,ד"ל ךרכ REJ יתפרצה ןועברב ןמפיוק דוד ידי לע םסרפתנו ,ר"יכא
ץנוצ .ץ"רת תנשל ,ד"מ ןויליג ,"םינזאמ"ב ספדנש ,"יקינולסב וכלומ המלש" ירמאמב הז רוקממ יתאבה
אשרוש" תיבב ליחתמה ,תימראב בותכ דחא ריש דוע ול סחיימ ,534 ףד ,"עטכישעגרוטארעטיל" ורפסב
האמה ףוסב יחש לבוקמו בר ,רחא וכלומ המלשל ךייש הז ריש .העט לודגה רשנה לבא ,"ןירימטמ רימט
הזה רבחמה סיפדהש ,"ךלמה תנשוש סרטנוק" םירישה ףסואב אצמנ רישה .רימזיאב הרשע הנומשה
עטכישעג" םרפסב רגיר-ןייטשלגופ םג וררגנ וז תועט ירחא ."שדוק תחשמ ןמש" ורפס ףוסב ט"לקת תנשב
"תינאירולה הלבקה לש ןורחאה ררושמה" ירמאמ האר הז ררושמ תודוא לעו .415 ףד ,"םאר ןיא ןעדוי רעד
.11 ,7 תונויליג ,'ב הנש ,"םינזאמ"ב
.11 הרעהב הלעמל תרכזנה האצוהה התוא יהוז אלה .16
לעש שודקו קידצ רותב םימעפ המכ רכזנ היה וכלומ לש ומש הנושארה הפוקתה ןמ תילבקה תורפסב .17
היה הז ןבומב והוריכזהש הלבקה ילודג ןיב .ומש תא ריכזהל ולדח ןמזה ץורמב םלוא ,םיכמוס ויה וירבד
וראקה ידי לע רכזנה "המלש"בש ,חיכוהל לסאק דוד ץמאתה םניחלו "ךורע ןחלושה" לעב וראק ףסוי 'ר
וכלומל איה הנווכהש .ץבקלא המלש 'רל ןווכתה לבוקמה (םש ,ר"פש-ץרג ןייע) "םירשימ דיגמ" ורפסב
השדקב תודחא םימעפ ריכזמ ,וראקה לש ודימלת ,שודקה ה"לשה םגש הזמ םג תוארל רשפא רחאל אלו
וינימאמ ןיב .וראק ףסוי 'ר ימימ תילבק תרוסמ תוארל רשפאש המב ,"ראופמה" רפסה תא הצרעהבו
הדוהי 'ר רואנה לודגה יקלטיאה ברה וליפאו (ילרא ריעמ) ילראמ ףסוי 'ר לבוקמה היה וכלומ לש םיקיתוה
רפסב הז לע ןייעו ,ותרות ךישממו ודימלת םג היהש ענמנה ןמ הז ןיאו וכלומ ירחא ףחסנ הטקסומ ןואיל
.23 ףד ,ס"רת ,שטיבוהורד ,םיובלפא אבא רבחש ויתודלות
"ץקה ןובשח" רבדב העובק העד התייה אל וכלומלש רבכ ריעמ ,םש ,"ןעטפירש עטלעמאזעג"ב ץנוצ .18
.121 ףד ,ד"ל ךרכ REJ יתפרצה ןועברב ןמפיוק דוד םג ןייע ;ןמזל ןמזמ ותוא הנשמ היהשו
.188 ףד ,םש ,ראיוביינ ןייע .19
הלא םירופסבו ,191 ,188 ,178 םיפד ,ראיוביינל ANACDOTA ,ל"נה רפסב "ינבוארה דוד רופס" ןייע .20
.ד"י קרפ ,"םלוע תוחרא תרגא" ורפסב לוציראפ םהרבא 'ר םג שמתשה זא םיצופנ ויהש
ללוש ונניאש יפ לע ףא ,יזנכשא ידוהי היה הזה "רופס"ה רבחמש ,בשוח ל"נה ורפסב ראיוביינ ףלודא .21
ינבואר" ירוטסיהה ןאמורבש ,רבדה ןיינעמו .הפוריא תוצראל םשמ אבו חרזמב רג היהש תורשפאה תא
ידוהי סופיט רותב רייוצמ ינבוארה דוד ,דורב סכאמ ינמרג-ידוהיה רפוסהו ררושמה רביחש "םידוהיה רש
.הינמרגב לדגתנו דלונש
ותתימל ראשנ אל רכז לכו היפנכ תא הדגאה השרפ וכלומ לש ותפירש לע וליפאש ריעהל יאדכ .22
ינימ לכב שפח אוהש ,394 ףד ,'ל ךרכ ,יתפרצה ןועברב בתוכ ןמפיוק דוד .םירצונ וא םידוהי תורוקמב
לכ אצמ אלו וכלומ לש ותפירש םע רשקב תוירוקמ תודועת וזיא ירחא תומוקמ ראשבו הילטיאב םינויכראה
,הארנכ .הפירשה תתימאב קפס ליטהל ,ןבומכ ,הלוכי הניא "יתדועת" רמוח תסיפא .הזכ רמול ץמש
ערואמ .הילטיאב קדצ ירגו םיסונא תופירש ירקמב םייתדועת םידירש םוש ריאשהל ילבל הנווכ התייהש
קדצה רג ימורב ףרשנ (1583) ג"עש תנש טבשב ז"כב .שקז רואינש ידי לע הרקמ יפ לע הלגתנ הזל המוד
לע הניק הליגו שקז אבש דע ונלש הירוטסיהה יבתוכ לכמ סומכו םלענ ראשנ רבדהו ובלאראס ףסוי 'ר
תפירש לע תושדח תופסונ תוניק שולש .1854 תנש ,ז"מ ןויליג ,"דיגמה"ב המסרפו הזה קדצה רג תפירש
תרבוח ,'ד ךרכ) חילאמלא םהרבא ידי לע םילשוריב רואל אצויה "ברעמו חרזמ" ןוחריב יתמסרפ ובלאראס
בתכ ךותמ ('א
.קרוי-וינב םינברל שרדמה תיב לש הירפסב אצמנה די
ונתאמ המלענ הראשנש הדגאה תא ףיסוהל ןאכ ךירצ ותומ ירחא וכלומ לע ורצונש םיידגאה תודוסיל .23
'ר םהב קסוע היה הדגאה יפלש םירבדה םתואב קסוע היה "תישעמה ותלבק"ב וכלומש ונייה ,ןמזה לכ
הדגא .הלאה םיילבקה םישיאה ינש תא ןאכ בברע ינומהה גשומהש ענמנה ןמ הז ןיאו ,הנייר הליד ףסוי
רכזנה רמאמב היתמסרפו ל"נה "הנק תיח" סרטנוקב (?היגמה לש) תחא הרעהב המושר ,יתאצמ וז
.ג"מ ןויליג ,'א הנש ,"םינזאמ"ב
םג ואבוה םהמ םינוש םירמאמו ןהכה ףסוי 'רל "אכבה קמע"ב םג םיאבומ הלאה "תוארמ"ה ירבד .24
.'הו 'ד םינויצו ,ךליאו 172 ףד ,ר"פש-ץרג לש יעיבשה קלחב וכלומ לש ויבתכמב

רמאמה תליחתל הרזח