תורוקמב הביבסה תוכיאו היגולוקאה

ץיבוקרמ םהרבא ר"ד

ט"לשת הנשב הנש


וריזחהו ולטנ ,ןושארה םדאה תא ה"בקה ארבש העשב" :םידמול ונא (ח"כ ,'ז) הבר תלהקב
ךליבשב ,יתארבש המ לכו םה םיחבושמו םיאנ המכ ישעמ האר :ול רמאו ןדע ןג ינליא לכ לע
."ךירחא ןקתיש ימ ןיא לקלקת םאש ,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת ,יתארב

ונימיב תוילאוטקא ןהו ןושארה םדא זאמ דימת ומייקתה הביבסה תוכיא תרימש לש תויעבה
ויה אל םישנאהו תמצמוצמ היסולכואה התיה זאש תורמל ,תומודקה תופוקתב ויהש ומכ
התיחשהלו הביבסל קיזהל רוסאש ם"במרבו דומלתב םידמול ונא .תולודגה םירעב םיזכורמ
ומכ בוט אל םחירש םילעפמ לע תוכלה הברה ןנשי .םינוש םיעוזעזו קבא י"ע ,ןשעו שער י"ע
םיקחורמ תויהל םיחרכומש ,המודכו תורבק יתב ,תוטחשמ ,תורוע דוביעל תשורח יתב
.(.הכ ארתב אבב :לשמל האר) היסולכוא יזוכירמ

תוכיא לע ןגהל ידכב תוחורה ןוויכב בשחתהל םיכירצ הלא תומוקמ ןונכית ןמזב ,ןכ לע רתי
דחאש תורוקמב רמאנ .ללכה תבוט ל"ז ונימכח לצא הבושח התיה דימת יכ ,הביבסהו םייחה
םישגפנ ונא דומלתב ,הביבסה ןויקנל גאדו תובוחרב לייטמ היה לבבב םיארומאה ילודגמ
.םייחה תוכיא לע םיעיפשמה חצ ריווא ,הפי ףונ לש םיגשומב

םירעל ביבסמש הרותה תבייחמ ןכ ,םירע ןונכתל עגונב םינושאר םיקוח הרותב םיאצומ ונא
י"שר ,יאלקח דוביעל תומא םייפלא לש שרגמו תומא ףלא לש יונפ םוקמ ריאשהל םיכירצ
רוזיאב דימת ואר ונלצאש ךיא םידמול ונא ןאכמו יונלו שפונל דעונ יונפה םוקמהש שרפמ
רתוי הבושח הסיבכל םימ תקפסא םימעפלש תורוקמב םג רמאנ .תואירבל ינויח רבד קורי
לש הרותב םירוסיאה וליפא .תונוש תולחמל איבהל םילוכי םימהוזמ םידגב םג הייתשל םיממ
תרימשל הלודג תוכייש םהל שי תאז לכב ,םעט ילב םיקוח םהש ףא ,סוריסו זנטעש ,םיאלכ
.בוטה רסומהו הביבסה תוכיא לע םיפיסומש הבר הנבהב ולבקתנ ולאה םירוסיאהו ,עבטה

,עודיכ .דואמ םינכוסמל םיכפהנ םיבחרנ םירוזיא ,הביבסה לש ארונ סרהל םידע ונא םויה
זוכירל םג ומרגש ,םידקת ילב דואמ דואמ הנורחאה האמב הישעתהו הקינכטה החתפתה
.הביבסהו םייחה תוכיאב תכל יקיחרמ םייונישל איבמ הז לכו .תולודגה םירעב היסולכואה
תא ,םיימשגה םיכרצה תא הלעמל הלעהש םדאה אוה הביבסה סרהל ירקיעה םרוגהו
םהו ירמגל חינזה םיינחורהו םיישונאה םיכרצה תא וליאו ,םייתיישעתהו םייאבצה םינונגנמה
המ םייקל םייחה תוברת ותועמשמש היגולוקאה ןינע ונל בושח ןכ לעו .םיילושל םיקחדנ
.ךומכ ךערל תבהאו :רמאנש

הניחבמ ןה םייחה רופיש לע שגדה דימת םשוה ,םייחצנה וניתורוקמבו ידוהיה םעה תודלותב
לש םייחה לולכמ .עורז תובולש דחיב דימת וכלה ןהיתש ,תירסומו תינחור הניחבמ ןהו תיזיפ
ונלצא לגרוה ותודלי רחשמ דליה .םירציה לע םיכרעה תטילש לש הריווא רצי תווצמו הרות
םייחה תוכיא רופיש לש לודג רקיע הזב היה אלימבו רתיהו רוסיא ןיב ,לוחל שדוק ןיב לידבהל
.הביבסהו

םג תררושו העוצרה הרתוה ,תינחורו תירסומ תורדרדתה דצ לכמ םיאור ונאש הלא ונימיב
הדיריב םרוקמש םזילדנוולו תומילאל םידע ונא .הביבסהו םייחה תוכיאב הארונ הדירי
םוהיזל םיאיבמ ,לוע לכ תקירפו תונריתמה ,חתמה יטרס .םייחה סרהל האיבמה תירסומ
םהילע רבוע םדאש םילודגה םירבשמהו תורדרדתהה םג האב ךכל ךשמהבו ארונ ירסומ
.תוישפנ תויטסל ירקיע םרוג אוה תינחור ןוצר תעיבש רסוחש ועבק םיגולוכיספ .הלא ונימיב
.ותביבס תא םג אלא ומצע תא קר אל ןכסמ אוה ,תסרהנ םדא לש ותוישיא םא

תא םיסרוהש תינרדומה היישעתהו היגולונכטה לש םיתוויעה רובע רקי ריחמ םימלשמ ונא
תא בחרה להקל רידחהל אוה ונדיקפתו ,המודכו ריואהו םימה םוהיז י"ע תיעבטה ונתביבס
י"ע תאז תושעל םילוכי ונא ,רומאכו .הביבסהו םייחה תוכיא רופיש לש הקומעה העדותה
.תינחור הניחבמ ןהו תיזיפ הניחבמ ןה ,ונתביבסל סחיהו ונישעמ תא רפשל הנמאנ תולדתשה

שפנ תוריסמל םינכומ ויהו םיירסומ םילאידיא םירודח ויה ץראל ואבש םינושארה םיצולחה
םילושכמה ףא לע .הממשה תא חירפהלו ץראה תא תורפהל םדיב הלע ןכ לעו םתדלומ דעב
תולחמו הירלמה דגנ השקה קבאמהו תוציב שוביי לש ברה למעהו ץראה בושייב םיברה
.חרופ ןדע ןגל הממש רבדממ ץראה הכפהנש ךיא םהימיב וארו וכז ,תורחא

םילקא םע הירופו הנשד ץראכ תראותמ ונצרא ,ךלמה המלש תפוקתבש םיאצומ ונא תורוקמב
תחתופמ הייקשהו זוקינ תולעתו דע תורעי הב ויה ,םינוש םילודיג רשפאמה ןווגמו ןייוצמ
ץראה הברחש ירחא ךא ,החונמבו הוולשב בשי םעהו ,החירפו גושגשל ץראה תא ואיבהש
.הממשל הכפהנו היתולעמ לכ תא ץראה םג הדביא ,הלוגל ךלה םעהו

תורעתהל וחילצה אל לבא תוכלממו םימע וז ץראב וטלש םינש יפלא ךשמבש ךכל םידע ונא
הראשנ ץראהש לארשיל הבוט הדמ יהוזש ל"ז ונימכח ורמא ז"עו ,היתוממש תא חירפהלו הב
ונימיב ונמע רזח ךרבתי 'ד ידסחבש דע ,םירחא םימעל היתוריפ תא הנתנ אלו התוממשב
.הבוט הדימב הלובי תא ול הנתנ ץראהו ,ותדלומלו וצראל

ותבוטו ותחוור ןעמל ,הביבסה תוכיאו היגולוקאה ןיינע ונליבשב דואמ בושח ןכ לע רשא
הלודגה תיגולוקאה תכרעמה לע וניניע תבבכ רומשל םיווצמ ונא .ונמע לש תינחורהו תיסיפה
רמאש המ ונטטיצו ונלחתהש המב םירבדה תא רומגל יאדכו .הזה םלועב וניקולא ארבש
הלות הזו חבושמו האנ אוה ונליבשב םיקלאה ארבש לודגה םלועהש ןושארה םדאל ה"בקה
.םינקותמו םיבוט םייחל הז י"ע הכזנו ונלש םיתוויעב םלועה תא לקלקל אלש ונב