הלפכמה תרעמ לע תורוקמ

גרבסורג לדנוז-ךונח ברה

א"לשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
הלפכמה תרעמ
םתרובק רדס
הלפכמה תרעמב רוקיב

:הלפכמה תרעמ אשונב ונל עודיה לע וניתורוקממ םיטוטיצ איבמ רבחמה :ריצקת
.הב םירקבמ יבתכממ טוטיצו תוהמאהו תובאה תרובק רדס ,התיינב תרוצ ,המוקמ

.הלפכמה תרעמ :חתפמ תולימ

המואה תובא תרובק םוקמ ,הלפכמה תרעמל סנכיהל םידוהיה ושרוה אל ןורחאה ןמזה דע
עברא ,ףסכה בטימב הדעב םלושש תורמלו ,הילע תירוטסיהה םתוכז תורמל ,תילארשיה
תוגרדמ עבש דע תולעל קר םימלסומה ןוטלש ןמזב ןתינ ןוישרה .רחוסל רבוע ףסכ לקש תואמ
תובאל תושקב ,תואקתפ קורזל וגהנ וכרד רשא ריקב רוח היה םשו ןיינבה לש ינמיה דצהמ
.הבוטל וניתולאשמ לכב ונדעב בוט וצילמיש ןורבח ינשי

ןכ .ןורבח דע אוביו :רמאנש ומכ בלכ אישנה היה ,הרותב רכזומכ ,םש ללפתהל אבש ןושארה
םידוהיה וגהנ דחוימב ...והימרי ךולהב זא :תובאה ירבק לע ללפתהל ךלהש והימרי לע אבומ
ויה םירכנה ןיינבה ירמוש .תוחילסהו םימחרה שדוח לולא ימיב הזה םוקמב ללפתהלו אובל
,םהל בצקוהש עבשהמ רתוי ,תולעמב תולעל םידוהיל תושרהל אלש םייניע עבשב םיחיגשמ
תחגשהל םיכרצנ ויה םימעפלו ,םירעונמה םירענהמ םינבא יודיימ ולבס םימעפ המכו
ןכיה דע רורב אל ךא ,המינפ וסנכנ שפנ תוריסמבש הלוגס ידיחי לע םנמא םירפסמ .הרטשמה
.ועיגה

לכיהה םינפל סנכיהל םידוהיל שפוחה ןתינ ה"בקה ידסחב ןורבח ריעה רורחש םע תעכו
יל הארהש יפכו ,לודגה םלואב הייוצמה הנוציחה וא הנוילעה הרעמה חתפל ךומס ללפתהלו
המ םושמו ,וניבא קחצי לש ןויצל הארנו ךומס הרעמה חתפ םינפלמ היה ןיינבה לע רמושה
תועיבקב םיללפתמ םשו שדוקה ןורא וניבא םהרבא ןויצ ידי לע בצוה ןורחאה ןמזב .והומתס
.תובאה ריעב לחנתהל םצרמ בורב וכזש ןורבח ילחנתמ

:הזה שודקה םוקמה לע והשמ תורוקמב אנ הטקלא יתרמא תובא תראפתל

:(טי ,גכ) הרש ייח תשרפב ן"במרה בתכ
םיביוחמ ונא רשאכ תובאה תרובק םוקמ ונעידוהל הצר יכ 'וכו השרפה תאז הבתכנו"
."םישודקה וניתובא תרובק םוקמ דבכל

הלפכמה תרעמ
אוהש ימ לכש א"ד .דחאו דחא לכ יניעב (םהרבא האנקש הממ ריחמב) הלפכנש דמלמ
םדא לש ותמוק ה"בקה ףפכש והבא ר"א .לפוכמו לופכ ורכשש חוטב הכותב רובק
.(י ,חנ ר"ב) הכותב ורבקו ןושארה

,היתתאו אוה הב רמטתאו אדח אתרעמ דבע ,םדא דיבע המ (ר"הדא) תימד אתעשב
קיפנד רתא אוההב לייע קיקד ארוהנ דח אמח אלא (ןדע ןגל הכומס וז הרעמש) עדי אנמ
רהוז) ןדעד אתנג ערתל ךומס רתא אוה ןמתו הירבקל היתבואית באתו ןדעד אתנגמ
.(ב ,זנ תישארב

וירחא סנכנ ,הלפכמה תרעמל סנכנו רקבה ןב וינפל חרבשכ .םהרבא ץר רקבה לאו
חירו םהילע םיקלוד תורנו םינשיו תוטימה לע םיבכוש הווחו םדא םש אצמו (םהרבא)
,ו"לפ א"רדפ) רבק תזוחאל הלפכמה תרעמ תא דמח ךכיפל ,חוחינ חירכ םהילע בוט
.(ב ,זכק הרש ייח רהוזב ע"עו

.וגג לע הילעו תיב רמא דחו .הזמ םינפל הז םיתב ינש רמא דח לאומשו בר :א ,גנ ןיבורעב
סנכיהל וכז אל לארשי ץרא ינבמ ויהש ףא ,םינושארה םיארומאה םגש ןאכמ הרואכל ראובמ
חלש רהוזבו .םהידיבש הלבקה יפ לע וקלחנו ,תובאה תרובק םוקמ וב רשא הרעמה ןמ םינפל
:(ב ,חנק)
ארשבל בלכב ןמת תלאע אתניכש אלא ,אתרעמב האעלאל ליכי ןאמ ,ןורבח דע אוביו
דע אביו אוה אדו ה"בק ןול ימואד העראל והיינב אלעאל אנמז אטמ אהד ןהבאל
.ןורבח

ןיצל ידכ הרעמה ןמ םינפל סנכנ האנב יברש (א ,חנ) ארתב אבבב םיאצומ ונא תאז תמועל
לודג םדא היהש יפל האנב יברד ם"בשרה םש בתכו .רבקה לע וליהאי אלש ידכ ,הבחרו הכרא
םשב בתכ א"י קרפ חרפו רותפכבו .םיקידצ ירבקב סנכיהל תושרה ול הנתינ ךכל ,בושחו
.םולחב הז הארש ף"ירה תבושת

:בותכ ו"ל ןמיס םיבתכ ל"צז ןיקסיד ל"ירהמ ןואגה ןרמ ת"ושב
אוה הברדאד יל הארנו .ןה תואדו אה ,הלפכמה תרעמ האנב 'ר ןייצ המל ,דחא ינשקה
םג ךירצד ,ןייצ אל ול עדונ רבכש רחא תמאב ילואו .קיזחמ המכ דע דודמל וכותב ךלה
.םיברל םסרופמ אקוד ואלו ,אקוד ול קפס
תאז לכבו ,הרעמה ךרוא היה המכ םיברב םסרופמ היה תמאבש ,םירבד לש םשוריפ הארנ
אלו ,רורבה לע דומעל הצר קר ,םוסרפה לע ךמס אל ןכל ,ותדימב קפוסמ היה ומצע ולש ינפמ
לע םיברה ליבשב ךמסו ןייצ אל בוש ,ותדמ ידכ אצמו דדמשכו ,םיברל םסרופמה לע ךומסל
.לכל םסרופמ רבכש המ

הדש רמוא בותכה יכ ןוכנ וניאו .'וכו הילעו תיב י"שר ןושל" :בתכ הרש ייח תשרפב ן"במרה
י"שר ירבד רוקמש דבלמ הנהו ."הדשה וב רשא םוקמה םש אוה הנהו ."הלפכמב רשא ןורפע
ומכ ,הלפכמה םש לע ארקנ הדשה לכש רמאנ םא המית ןיא הנה ,ל"נכ תשרופמ ארמג אוה
:(ב ,חכק) רהוזב יתיאר בוש .הלפכמה הדש כ"ג ארקנ ןכו ,הירומה ץרא

ביתכ אהד ,אתלפכ והיא אל אתרעמ יאה רמא יובא ןועמש יברל ליאש רזעלא יבר
,הדשל היל ירק אק הלפכמ ,הלפכמה הדש תרעמ רתבל הל ירק ארקו הלפכמה תרעמ
ךייח יאדו לבא ,הלפכמה תרעמ תא ול ןתיו א"דכ הלפכמה תרעמ היל יראק יכה ל"א
םוש לע אתרעמו הדש יאה אלא ,הלפכמ ירקיא הדש אלו הלפכמ והיא אתרעמ ואל
הדש אוההו ,יהיא הדשב אתרעמ אהד ,אתרעמ אל יאדו הלפכמה הדש ,ןורקיא הלפכמ
אליעל אמייק יהיאו היתוחת לפכתא לארשיד אערא לכ יזח את .ארחא הלמב םיאק
אירש היבד והיא אתלפכ איההמ הדש יאה אד לעו ,איה אתלפכ ךכ ןיגבו 'וכו אתתו
ארחא םוש לע לבא ,אתרעמ וג אתרעמ והיאד יאדו הוה אתלפכ אתרעמד ג"עאו ,'וכו
.רמתאד המכ הלפכמה הדש ירקא

.הרובקב תובא םע רבקנ [הדוהי]ש ,ונאיבת ומע לאו ל"ת המ ...רמוא הדוהי יבר הכרב ירפסב
.הלפכמה תרעמב ורבק ףסוימ ץוח םיטבשה לכ תומצעש ו"מפ תולבויה רפס םשב םיאיבמ ןכ
יתרמא ,עשוהיב ראובמה דגנ אוהש ,קידצה ףסוי לש ורבק לע ץוחבמ ןיארמש המד עדו
:ל"זו ב"ה ד"פ תינעת ימלשוריל םינפה הארמב בתכש הממ ןאכ קיתעהל

,לתוכה דומע ךותב היושע הבית ומכ דצה ןמ םש דוע הארש ל"נה םכחה רפיס דוע
הטמלמ םש רובקו ןומט ושע לש ושאר יכ םה םילבוקמש רמאו ,הז המ רמושהל ולאשו
.ביואל בהוא ןיב ךכ רחא םהל ףלחתנש הארנכו .ןמיסל הז ושע םא יכ ,ובתכ אלו

יכ רמאנ ךכלו ,השודקב היה ושע לש ושאר יכ ל"ז י"ראה םשב ,א ה"מק ףד שבד תורעיב ןייעו
.םש ושאר רבקנ ןכל ,ויפב דיצ

ורבקנ הרופצו השמ :בותכ (השמ ךרע) טקלה תחכש רפסבו (הכרב פ"וס) ינבואר טוקליב
.ךכ רחא המש ךואיבי םיכאלמה לבא ,ץראה לא אובת אל התאו רמוא יכ הלפכמה תרעמב
.הכרב תשרפ ףוס ירפסב הארו

:(א ,טיר) יחיו רהוזב
תלאע התכודל תלאע היתמשנו הוהד המכ הוה אפוג (התימה לש) ןימוי 'ז רתב אנת
.'וכו ןדע ןגל תטמד דע תלאעד רתאל תלאעו תאמחד המ תאמח אתלפכד אתרעמל
האב הזה םלועמ םדאה תמשנ תאצב חנ 'רפ שדח רהוז םשב הרש ייח תשרפב ייחב וניברב
.הלפכמה תרעמ לא הליחת

:בותכ 274 דומע ,ז ,'ט קרפ 'ד רפס והיתתמ ןב ףסויל תומחלמב
ןהו הזה םויה דע (ןורבח) תאזה ריעב תוארנ (תובאה לש) םהיתורבק תובצמ םגו
.תראפתלו דובכל הפי שיש תויושע
בתכ 481 דומע ינוחמש רמ רידהמהמ תורעהבו
רבכ היהש הלפכמה תרעמל ביבסמ ןינב הארנכ ןה ."תובאה תורבק לע שישה תובצמ
תיזג ינבאמ המוחה איה יכ םיבשוח שי ,הנובה היה ימ עדונ אל םג םא ,םהה םימיב
הב םיעובק ויה סופיסוי ןמזב ילואש ,וננמזב דוע תמייק איהש הרעמל ביבסמ תולודג
.שיש תוחול

שודקה םוקמה ינבאמ ההובג המוחו ,לודג עובר עבורמ הרעמה ביבס :בתכ םש חרפו רותפכב
,ןייצל האנב יבר ךירצ היה המל המתו) ה"ע ךלמה המלש ןיינבמ אוהש לבוקמו ,שדקמה תיב
.(ןייעמ ומכ ןייצמ שוריפהד בתכ ןכלו ,הלעמל אוה ןויצ לכו ,וינפל היה המלש ירהש

:בתכ זיגאח השמ יבר ברהל "יעסמ הלא" רפסב
,י"בחא םש םיללפתמו שממ ןורבח ריעה ךותב איה הלפכמה תרעמש רשיא ל"ז י"ראה
לש תועומשה לכו ,םלועמ םש סנכנש םדא היה אל הרעמה ךות ךא ,םש םירדה ח"תה
.ללכ םהירבד לע ךומסל ןיאו ,ןה רקש יחרפ יחרא

םתרובק רדס
.הווחו םדא תרובק םוקמ (הנותחתה וא תימינפה) תחאה הרעמבש ראובמ םש ארתב אבבב
.תוהמאהו תובאה תרובק םוקמ (הנוילעה וא הנוציחה) הרעמבו

:בתכ 'כ קרפ רזעילא יברד יקרפבו
יתומ רחאלו ,יפאב חפנ ויפ תמשנ חורו ,וידי יתשב ה"בקה לבגש יפוג 'וכו םדא רמא
הרעמה ןמ הטמל ינורא ינא קימעאש אלא ,ז"ע םהל ושעיו יתומצע תאו ותוא וחקיי
.הרעמה ןמ םינפלו

:ב"ה ד"פ תינעת ימלשוריבו
,ב ומ תוכרבב ראובמ בסיה רדסו .םירובק ויה בסיה רדס יפל קחצי ר"ב לאומש ר"א
ןמזבו ,ונמיה הטמל ול ינשו שארב בסימ לודג תוטמ יתש ןהש ןמזב הבסה רדס דציכ
,ויתולגרמ דצל) ונמיה הטמל ול ישילש ונמיה הלעמל ול ינש שארב בסמ לודג שולש ןהש
.(י"שר

ול רמאש (םילודג םירוא לעב לש ונב) ל"ז יבאז קחצי יבר םכחה םשב איבה םינפה הארמבו
דובכל הכלמה ינליה התשעש איהו ג"ע היונבה הפיכהל ומא םע סנכנ הנומש-עבש ןב ותויהבש
לע ןמיסבו לכה ןיוצמ הפיכה ימשבש םש הארו ,דואמ דע הפי תויפלתל היונבו תרייוצמ איהו
וניאר ךכ ךותבו ,סנכיהל שפנ םושל רשפא יא םשו ,הטמל הרעמב םינותנה תוהמאו תובאה
.הקבר ודגנכ ודצבו קחצי בותכ עצמאבו .הרש ודגנל ודצבו םהרבא שארב בותכ הפיכה ימשב
ויהש ןתוא ומכ םה ,םויה לש םינויצהו ,ס"ט ןאכ ןיא םאו .האל ודגנכ ודצבו בקעי ךכ רחאו
ותנווכ ילוא ,(םהרבא עצמאב םויהכו) קחצי עצמאב בותכש המד רמול ךירצ ,יבאז י"רה ןמזב
לע םיארמ ונממ ןטק םלואב ךכ רחאו ,הקברו קחצי לע ןיארמש לודגה םלואה עצמאב רמול
,הרותה לע חנעפ תנפצב דוע הארו) האלו בקעי לע םיארמ ץוחבמש םלואבו .הרשו םהרבא
.(ג"צק דומע יחיו תשרפ

ול ישילש ונמיה הטמל ול ינש שארב בסימ לודג הבסה גהנמש :בותכ ב ,טסר בקע רהוזב םלוא
ראובמ (א ,ד"סק) חלש רהוזבו .ןהבא תלת לבקל תוטמ 'ג ואירקתיא ןילאו ,ינשהמ הטמל
רבקנו םדא תמ ךכ רחאו ,הוח התמ ,םתריטפ רדס יפל ,תחא הרושב דחי םירובק ויה םלוכש
ךומס םהרבאו ,תומא יתש קוחירב ,הוח די לע הרש תא ורבק ךכ רחאו ,ןימימ הל ךומס
ךומס והורבק ,קחצי תמשכו ,םהרבאמ יונפ םוקמ קוחירב הורקו הקבר התמ .הרשל
בקעיו דחא דצמ םדא אצמנ .האלל ךומס בקעיו .הקברל ךומס הורבק האל התמ .םהרבאל
.םישנא דצל םישנאו םישנ דצל םישנ םירובקו ,לאמשל ןימימ ,ינש דצמ

הקבר ,האלו בקעי ,םהרבאו הרש ,הווחו םדא :ךכ אוה רדס "אכלמ המלשד ארפס" םשבו
תעכ ןיארמש המד הזמ ראובמ .תחא הרושב לכהו (אערא חרוא ואל הובא יבגל קחצי) קחציו
םהרבא ,הקברו קחצי :הרוש רחא הרוש אוה םתרובק רדסש ,םהירבד ךמס לע ךכ ןייוצ םגו
ןקיתש ,קחצי לש ןויצה די לע החנמה תליפת ללפתהל םירדהמה שי ןכלו .האלו בקעי ,הרשו
רהוזהל דוגינב הז םגו) ימלשוריה ירבד יפל םגו .רהזה ירבד יפל חרכה ול ןיאו ,החנמה תליפת
יאדובו ,וז תרוסמ ולבק ןכיהמו ,םהלש םינויצב קיידל םתוא ןיוכה ימ עודי אל (ל"נה בקע
וניאו למסל קר וניא תובצמה תדמעהש םהילודג םשב יתעמש רבכו ,םייח ונא םהיפמ אלש
דועש תיברע הדגא איבמ 'צ דומע יאנליו באז ר"דל לארשי ץראב שדוק תובצמבו .ללכ ןווכמב
.ןלהל דוע הארו .ה"ע דומעב םש דוע הארו .תובאל ןתוא וסחיו תובצמ םש ועבק םירצונה

הדשב חושל קחצי אציו (דכ תישארב) קוספה לע ב ,טל ,אב רהוזב וניאר ונאצמ תאז םלוא
:ל"זו החנמה תליפת ןקית םשו הרעמל ךומס םהרבא הנק רשא הדשה אוהש ,ברע תונפל

ךכ יניגבו ןישידק ןיאלע ןיחיר קילסו הילע אתניכש אמח היבג לאע קחצי הוהד אתעשבו
.היתולצל היעבקו ןמת ילצמ הוה
.הדש קחצי וארקש ,תיבה רהל הנווכה וז הדשד ,א ,חפ םיחספב ראובמהל דוגינב הזו

הלפכמה תרעמב רוקיב
:בותכ א"עקתת תנשמ ןועמש יבר ןב לאומש יבר תרגאב

סנכנו ףילכה תאמו ךלמה תאמ ודיב םתוח הלוגה שאר איבהו ןורבחל ונכלה םשמו ...
'רו הידעס 'רו ינא עבצה לא ונאבו סנכיהל ונלוכי אלו (הלפכמה תרעמל) ודבל שיאה
םוקמ לע חטתשהלו הזה םוקמה לא ללפתהל ונאב םיקחרמ ץראמ ונא ול ונרמא היבוט
,ונבכעתנו ,וסנכת ה"זעב זאו רחמל דע ובכעתה שיאה ונל רמאיו ,וניתובא וב וכרד רשא
תולעמ ד"כ ומכ וצוריו ונליבשב רעושה אב יכ הלילה יצחב ונסנכנו ותעיסו אוה ךלהו
וניארו (דגסמה) שדקמ תיב םוקמ םש וניארו לאמשו ןימי תוטנל ןיא רשא רצ םוקמב
םש ונחטתשנו הרעמה לצא איהו הנש תואמ שש םויהמ השענ םוקמהו םינויצ 'ג םש
.םימחר ונשקבו

:בתכש די בתכ ם"במרהמ איבמ 'ג קרפ הבושתה תווצמ םידרח רפסב

ונאצי (ו"כקתת א"ד) הריציל םירשעו השש הנש ןוושחרמ שדוחל 'ט תבשב דחאב"
חבש יתללפתהו הרעמב יתדמע םוי ותואו ,הרעמב יתובא ירבק קשנל ןורבחל םילשורימ
.לכה לע ךרבתי ל-אל
תנשב םירופיכה םוי תרחמל הלפכמה תרעמלו ןורבחל עסונב ותרגאב בתכ ל"ז ן"במרה םג
.ח"כ א"ה

תנשמ הרטלאוומ םחנמ 'רב םלושמ 'רל עסמ בתכמ "םינשי יתפש בבוד" 'א םילשורי רפסבו
.יתללפתה םשלו הרעמה יפ לע ןטק ןולח שיש :בותכ (198 'מע) א"מר

ם"במרה ,ןופיסויהמ רשואמו רוד תונשמ לבוקמ הזה שדוקמה םוקמה תועיבק רומאה לכ יפל
ןכ ומכ .תולבוקמה שיחכהל ןירמייתמהכ אלו ,דועו שודקה י"ראה ,חרפו רותפכה ,ן"במרהו
דובכל השענש טרפבו ,הרעמה לעמ הנבנש הזה הנבמה ךותב ללפתהל רתומד ל"נה לכמ ראובמ
ךרכ בושיה רפס האר) םימודק םינמזב םידוהיל הליפת תיב םג םש היה תרוסמה יפלו ,תובאה
ז"יקס ד"נק 'יס א"גמב ןייעו .םימשלו ובל ,א ,ג תותירכבו ב ,בס ןירדהנסב הארו ,(6 דומע 'ב
וליפא רוסא םירצונה לש תויסנכב כ"אשמ) ,(ט"פ 'יס ל"צו) ט"ע 'יס ם"ארה ת"וש םשב
.(ב"מק ןמיס ד"ויב ףסוי יכרבה כ"שמכ םהייונב תוארלו םשל סנכיהל

ינפמ רימחהל שיש "ךירעש האובנ" סרטנוקב ונבתכ הלפכמה תרעמל םינהוכ תסינכ ןיינעבו
יונבה לכיהב ג"הכב 'ב 'יס ג"ח ץ"בשתב 'יעו .הטמל המו הלעמל המ ,המ דע עדוי ונתא ןיאש
המ ןיינעב בגא .םשל סנכיהל םינהוכל רוסאש ,חתפ םוקמ םושב םהל ןיאש םירבק ג"ע
םיקידצה תורבק לע ללפתהל וגהנש מ"ע ן"באר תכרעמ ג"השב האר ,לחר רבקב םיללפתמש
תיבב קר ללפתהל רימחהש ל"צז טנלס ש"רגה לע בתכש י"ש 'ע םייחה רשגב הארו .ש"ע
.ןוציחה

.םהינב ינבל הלואג איבתו םינב עישות תובא ללגב
            ארץ ישראל