םייואר םניאש תולבא יגהנמ

לאירוצ השמ ברה

א"סשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
גהנמ לש ופקות
תולבא יניינעב םיגהנמה יוביר
תמה תנוכשב םימ תכיפש
.תמה תייולהב תונבהו םינבה תופתתשה
ןידכ אלש תמה תנלה
תמל ךומס שידק תרימא
היוולה רחאל םיידיה בוגינמ תוענמיה
הליטנה ילכ תכיפה
תמה לש ותומ רבד לע םוסרפ
תמה תמ וב םוקמב "העבש" תבשל רקיע
תסנכה תיבל תאצל לבאל רתומ םאה
הליפתב רוביצ חילש תויהל לבאל יואר םא
לבאה תיבל הרות רפס תאבה
תוארמה יוסיכ

בייחמ רוקמ םהל ןיאש םיגהנמ םה םהמ קלח .םיבר םיטרפ םיללוכ תולבא יניד :תיצמת
.םהיתורוקמ תאו םינושה םיגהנמה תא רקוס רמאמה .הכלהב

.ןורכיז םוי ,תולבא יגהנמ :חתפמ תולימתולבא יניד .םינושה םיגהנמה לש םרוקמ תא קודביו ,תולבא יגהנמב קוסעי הז רמאמ
.אל םקלחו ,תורוקמהו הכלהה ינדא לע םיססובמ םקלח ,םיבר םיגהנמ םיללוכ םהו ,ובחרתה
םיגהנמה לע ריאהלו ,םתוא רומשל יוארש ,םיירקיעה םיגהנמה לע דומעל רמאמה תרטמ
.ששואמ םרוקמ ןיאש

גהנמ לש ופקות
וניצמ ןכש ,קיזחהל לוכי םדאש המ לכב םינושארה גהנמ קיזחהל הוצמ" :ונינומדק ורמא
ילבש) "ונלש ילבב דומלתב וניצמ ןכ ומכו .הכלהה תא לטבמ גהנמהש ימלשורי דומלתב
ולאו ולאו ,םה םיאיבנ ינב םיאיבנ םניא םא תולגבש לארשי" י"שר ריעהו .(ג"כ 'יס ,טקלה
,טשפדוב ,ךיירנרהע 'ח 'דהמ ,סדרפה רפס) "גהנמה ןמ תונשל ןיאו ןוגההו האנה גהנמ םיגהונ
ודמלש גהנמו ...םה םימכח ינב םימכח לארשיו" :בתכ דועו .(ב"ש 'מע ,ח"ס 'יס ףוס ,ד"פרת
.(ה"סר ףד ,םש) "עורגל אלו ףיסוהל ןיאש ,איה הרות תובאה ןמ

גהנמ ורמאש הזו" :(חי,די) םירפוס תכסמב ורמא ךכ .הרקמ לכב ורמאנ אל הלא םירבד
לוקישב העוטכ אלא וניא ,הרותה ןמ היאר ול ןיאש גהנמ לבא ,ןיקיתו גהנמ - הכלה לטבמ
ןנירמאד אה" :ג"מס ירואיבב ןייטש קיזייא ברהמ איבה (וט,צרת ח"וא) בטיה ראבבו ."תעדה
אלש םישרדמ רמולכ) םינוציח ירפס וא אתקספ יפ לע יונב גהנמה (רשאכ) ...הכלה רקוע גהנמ
."שיא יפמ שיא וניתובא ולבק ןכ יאדווד ,(דומלתב ואצמנ

אל הכלה לטבמ גהנמ :רמאנ (ימלשוריב ורמאש המו ה"ד ,ח"ל ללכ 'מ תכרעמ) דמח ידשב
ןכו :ב"סקת 'יסב ש"בשר בתכ ןכ ,רוסאה תא ריתהל רוסיא יבגל אלו ,ןוממ יבגל אלא ןנירמא
חכ ןתנ ימ יכ" :בתכ םויסבו .רוסאה רבד לטבל גהנמ ןיא (ג,ג) רושע תתיבש 'להב ם"במר בתכ
ןכלו (ל"זח לש) םהירבדמ שרופמ רוסיא ריתהל גיהנהלו ןקתל דומלתה רחאש ןיקיתוהל
וליפאו ...והנינ אכמס רב ואל ןכ רמואה ירבדו ,ןנברד רוסיא לטבמ ןיקיתו גהנמד רמול הלילח
.(םינומדקה םיגהנמה תא ולטבש םילודג המכמ תויאר םש איבהו) "םלועבש םילודג פ"ע היה
יכ (תישימח הלאש ו"ס 'יס) ץנימ ם"רהממ איבה (םלועה יפב רוגשש המ ה"ד) םש דועו
אלד םיעורג םיגהנמ המכו ,הכלה לטבמו עורג גהנמ יתא אלד" ,"םנהג" תויתוא - "גהנמ"
."והיירתב ןנילזא

,תחא ריעב גהנמב אוה הז לכ" :םכסמ אוה ,םימה ראב ברה בתכו ה"ד ,ז"ל ללכ 'מ תכרעמב
ילובג לכב תוטשפתהה ,לארשי תוצופת לכב טושפה גהנמ לבא ,םש טושפ גהנמ אוהש ףא
ה"ד ףוסב) םעט תתל ףיסוהו ."ןיקיתו פ"ע ארקיעמ עבקנש גהנמה לע דיעמה דעה אוה לארשי
ותאד ששחמ אלא וניא ,גהנמה םילטבמ אלו םינשמ ןיאש המד" :(גהנמ םוש לקנב לבטל ןיאו
םילוכי ,רוסיא ךרס םוש ויונישב וא ולוטיבב ןיאו ,ולטבל םימיכסמ םלוכ םא לבא ,ייוצניאל
וניא םא ןיד תיב ירבד לטבל לוכי ןיד תיב ןיאש ןינעב ,ןל אמייקד יאמבו ה"דב ןכו ,"ותונשל
האצי ןושארה ןיד תיב תנקת תמחמש ינשה ןיד תיב םיאור םא" :ןינמבו המכחב ונממ לודג
."לטבל םילוכי ,הלקת

וא ,ןיקיתו פ"ע גהנמה דסונש םיעדוי ונא כ"אא ,הכלה לטבמ גהנמ ןיאש הלוע הז לכמ
יניינעב קר הכלה לטבמ גהנמה .ל"זח ישרדמב רוקמ ול שיש וא ,ולוכ םלועה לכב טשפתנש
תוכמסב ןיא לבא ,(הכישמ וא ההבגהל םיכירצ אלו ,ןיינק עבקת ףכ תעיקתש ומכ) ןוממ
ןיד תיב חוכב שי ,ןיד תיב פ"ע עבקנ גהנמה םא וליפאו .ןנברדמ וליפאו ,רוסיא לטבל גהנמה
.הלקת ךכמ תאצויש םיאור םא ,גהנמה תא לטבל רחואמ

תולבא יניינעב םיגהנמה יוביר
ירבדל ופיסוה אל תורודהש תווצמ שי .הווש ןפואב םיגהנמ תופעתסהל וכז תווצמה לכ אל
יגהנממ תשבולמ הלוכ טעמכש דע רקיעה לע הבורמ תפסותה הבש הוצמ שיו ,המואמ ל"זח
ישפנ עינמ ךכל שיו .תולבאה תווצמ איה ,םיגהנמה הב וברש ,ןנברד תווצמה תחא .לארשי
שריפו .(ב,אל ןישודיק) "ןאמח אלש ירשא" :םירוה דוביכ לע ורמא ייבא םגו ןנחוי 'ר .קומע
לע לבאתמ םדא רשאכ ."םהילע שנענ אוהו ,ךרוצה לככ םדובכ םייקל רשפא יאש" :םש י"שר
הטונ אוה ןכלו .םדובכב ותבוח ידי אצי אל המכ ורכוזב ןופצמ ירוסי ול שי ,ומא וא ויבא
.םיבורק ראש לע תולבאב םג םיכייש הלא םירבד .םדובכב זירפהל

שיש הארנש הלאב ןייענו ,ל"זח ירמאמב סיסב םהל ןיאש תולבאה יגהנמ תא ןחבנ הז רמאמב
םיגהנמה ירבדו ,רקיעה םה ל"זח ירבד .ונל ועבק ל"זחש תורחא תוגהנה ןיבל םניב המאתה יא
לזלזל אלו ,ףיסוהלו םירקיעה רומשל ,הדובעה רקיע הז" :א"דיחה הרוה רבכש ,תפסותה םה
שיש םיגהנמ ןייצנ דוע .(ו"מר ק"ס ,עבצאב הרומ ,שדוקה תדובע) "תפסותה םייקלו רקיעב
.ךוחיג ידיל םימעפל םימרוג םהו תורז םהב

.ךכ גהנש לודג םדא י"ע רוביצב וטשפתה םהו םיקסופב וא ע"ושב ורכזוה אלש םיגהנמ םג שי
םהו ,ןידה רקיעל תודיסח תדימ ןיב םילידבמ םניאו ,והומכ תושעל םיבר וליחתה ןמז רחאל
םישעמ וא ,רעצ וא ,לארשי לש םנוממ דספה הב שיו ,הבוח איה הגהנההש בושחל םיעוט
.םיהומת

לכב ומצע לע רימחהל ול חונו ,הכלה ירבדב ןייעל תלוכיו יאנפ ול ןיא ,לבא םדאהש העשב
בשוח יכ ,תוקיצמו תושק תוגהנה ומצע לע לבקמ אוה םימעפל .ההימת ררועל אלש ידכ גהנמ
.תוירבה ןמ אוה ששוחש וא ,רטפנל דובכ תעבה ךכב שיש

תא עירכהל הז רמאמב ונאב אל .יתכלה סיסב ןהל ןיאש תויוגהנתהה תא םכסל ,ןכ םא ,יואר
וליאמ םסרפיו ותעד תא ןתי בושח ןיד תיבש הווקתב ,םינייעמה תא ררועל אלא ,הכלהה
ונל ויהי .ל"זח הל ונקתש הקיתעה הרוצה תא תולבאה לבקת ךכו ,ענמיהל יואר םיגהנמ
וא ל"זרמ גהנמה שרש עדיש דע רבד םוש גהני אלש לודג ללכ הזו" :א"דיח ירבד םיניעל
,עבצאב הרומ ,שדוקה תדובע) "גהנמל רקיעכ םעט עדיש וא ,םייתימאה ל"ז י"ראה יבתכמ
םדאל ףיסומ וניא ,תועמשמהו ןכותה תנבה אלל ,השעמה תוינוציחב גהנמ םויק .(צ"ק ק"ס
.ה"בקה תדובעב

הכלה ,ןנברד םירוסיאב תקולחמבו ,תוקפסב לבא .ןיד תיב תארוה אלל תוכלהה ןמ תונשל ןיא
ןמ ץוח ,תולבא יניד ללכ יכ םירובס םיקסופה לכ טעמכ .(ה,א םירממ ,ם"במר) לקמה ירבדכ
.(א,ומ ןיבוריע) "לבאב לקמה ירבדכ הכלה" וננוידב ןכ לע ;דבלב ןנברדמ םה ,ןושארה םויה
.אלוקל הערכה טוקנל םג ונילע ,םיגהנמב תוקפסב םינד ונא רשאכ ,ןכל

:"העבש"ה ירוסיא תא ם"במרה רידגה ךכ םשל אמש ?גהנמ אוה המו ןיד אוה המ עדנ דציכ
ןכו .(א,ה ,לבא) "רבד רשע דחא לכה ...ץוחרלו סבכלו רפסל ...םהב רוסא לבאהש םירבד ולא"
ללכנ אלש המ לכ ,רמולכ .(ב,ו ,לבא) "םירבד השמח לכה" קיודמב רידגה "םישולש"ל עגונב
גהנמה ומכ) גהנמ שוטנל םג לוכי רוביצהו ,ומצע לע לבק רוביצה .גהנמ אוה ,ולש תומישרב
ןכו ,'ב ףיעס ה"פקת ח"וא ע"וש ןייע ,םירבדו רמוא אלל שטינש ,הנשה שאר ברעב םוצל
.גהנמו גהנמ לכ לש הבוחה תדמ המ ריהבהל שיו .(םש פ"קת 'יסבש תומוצה

ב"י - םימי 'ל - םימי 'ז - הרובק - תונינא :תולבאה רדס יפל םה םהב ןודנש םיגהנמה תמישר
.ןורכיז םוי - שדח

תמה תנוכשב םימ תכיפש
ע"וש) "תמה תנוכשבש םיבואשה םימה לכ ךופשל גהנמ" ,תמה לש ותמשנ תאיצי ירחא דימ
ידכ םעטה ך"שה איבה ונממ .םש ורמאנ םימעט המכו ,ןומדקה "וב לכ"ב ורוקמ (ה,טלש
ךאלמש :דועו .הביד איצומ אהיו הפב עידוהל ךרטצי אלו ,תוומ הרקמ וב שיש לכה ועדיש
ידכ :רחא םעט עיצה (תוכרב 'לה ףס) םהרדובאב .כ"ע תומה םד תפיט םימב ליפמ תוומה
(ג"כ ,תמא תפש) קובי רבעמבו .האמוטה תמחמ תיבל וברקתי אלו רהזיהל ועדי םינהוכהש
.םימעט המכו המכ ףיסוה

העש ךותו ,םימהמ התשש דחאב רעגש ,ץ"בשתהמ עזעזמ השעמ איבה ('ה ק"ס) בטיה ראבב
ושמתשה רבכ םא םגו ,יוג לש םה םימה םא םג ,דואמ רימחה ףסוי יכרבב .התושה תמ הלק
('ח ףיעס ג"פ א"ח) "םייחה רשג"ב !םדגנכ םישש שי םא וליפאו ,םילכאמ םהב ולשבו םימב
.עקרקבש םימל םירבוחמ םה יכ ,םיתבה תוגג לעש תויבחבש םימ ריתה

רבודמש (ג"יק 'מע ,לודגה םי ת"וש) ריבסהו ,ונימיב הז גהנמ לטבל הסינ ונאדילוט מ"ירה
הרוי קלח א"ח) רמוא עיבי ת"ושב .הרובקה ינפל תמה תא וצחר םהב םימה תיראשב קרו ךא
.תעדה לע םילבקתמ םניאש הנעטב םתוא החודו וירבד איבמ ('ב ק"ס ג"כ העד

אל ןיכפוש לכ ןיכפשנ םיתבה בורבש םויכ" ריעמ (5 הרעה ,ג"פ א"ח) "םייחה רשג"
םינכשה ןיא ירה ?םימה תכיפשל םוקמ המ ,חבטמב וא תיבה םינפבש בויבל אלא ,הצוחה
לבקתנ רבכש רבדב לקהל ןיא םוקמ לכמ .םיברל העדוה ךכב ןיאו םימה תכיפש תא םיאור
."לארשי תוצופת לכב גהנמל

ברה) הבהאמ הבושת רפסבו" ד"צק 'יס ע"שקל "םינפה םחל" תורעהב בתכ דירפצנג ש"ר
ידפק דיפקד לכד רמוא ינא" :ל"זו בתכ (הדוהיב עדונ ת"וש רבחמ לש דימלת ,סלקלפ רזעלא
.ל"כע "ש"ארו ם"במרו ף"ירבו ארמגב אצמנש המ ןל יד .שורדא לב ינממ אלפומבו ,הידהב

המכו המכב הז גהנמ ומצמצש םיקסופהמ איבה (י-ד םיפיעס ג"פ א"ח) םייחה רשגב םג
וניכהש םימב וא ,גחו תבשב רבודמש וא ,תיעבט התימ תמ אלו גרהנ םא לקהל) םינפוא
,(25 ףד ,דלונירג ברה ,וב לכ) לקהל רשפא כ"ג לוכאל אובל םיחרוא ונימזה םא ןכלו ,הווצמל
.('וכו דחא ןילבת םהב ויהש וא הדוס ימב לקה ןכו

יד יכ) םימה לכ ךופשל בויח ןיאו ..." ('ט ק"ס ט"לש) "ןחלושה ךורע" לש ונושל הנהו
ברח לש םעטו ,התימה לע םירחאל עידוהל קר אוה םעטה רקיע יכ אמלעב אנמיסל קר ,תצקב
ארמג איה וליאכ הזב םירימחמש ינהמתו ...("םירמוא שי" רותב קר אוה תומה ךאלמ לש
וליפא ירהו .אמית ירבד אלא הז ןיאו ,םימב ולשב םא לישבתה רוסאל םיצורש שיו ,תשרופמ
ו"קו "'ה םיאתפ רמוש ,םיבר היב ושדד אנדיאהו" ל"זח ורמא ארמגב םיראובמה תונכסב
הזלו ...םיתב ילעב תואמ ואצמי תורצח 'גבש תולודגה םירעה ושעי המו .יאה יכ אתלימב
."הארוהה ילודגמ יתיאר ןכו ,רבדב הברה לקהל ד"עלנ

ןיא לבא" :"תוצמה תשילד אימ" ןומדק סרטנוק איבה (24 ףד ,דלונירג ברה) "וב לכ"ב
!"הבוח ןיא" ןושלב טקנש ירה ."אתלימ ימוסרפל קר ,איה הבוח

תמה תייולהב םישנה תופתתשה
(.זי תובותכ ןייע) הברתמ ודובכ ךכ לדג רפסמהש לככו ,םיוולמ הברה תמה תא ווליש הוצמ
תיבל םישנה תאצלמ עונמל שי" קספנ (ב,טנש) ד"וי ע"ושב ?ףתתשהל םישנל רתומ םאה
וירבד רוקמ ."ו"ח םלועל הער םימרוג ןכ םישוע םאש" :בתכ ך"שה ."הטימה רחא תורבקה
יכ ,ע"ושה לע קלח (ע"ושב וספדנ תורעה) "הדוהי םחל תיב"ב הנהו .ו"צק ףד ב"ח רהזב
ףוג תרימש 'לה) ז"שרה ע"ושב םג .רוסיא אל לבא קזנ שיש קר עמשמ (.אנ תוכרב) ארמגב
א"רגה םג לבא .(קבי רבעמב ורוקמו) ךכ לכ אדיפק ןיא םישנ 'ז ןיאשכ בתכ (רגסומב ,שפנו
לכו ,םישנב ש"כו דואמ תופילקה ןיקבדתמ םשש" בתכ י"אל ותעיסנ תעב בתכש תרגאב
דגנ עירתה (ג 'יס ףוס) "םדא ייח" .(182 'מע ,"א"רגה תורצוא") "הזמ םיאב תונוועהו תורצה
.תורבקה תיבל תכלוהה הדנ השיא

תיבל תואצוי תורחא םישנ הברה רשאכו ,התודינ לע םירחאל עידוהל תשייבתמ השיאהש עודי
.לודג לושכמ שי הזבו ,ןמצע תא םסרפל אל ידכ תאצלמ ןהבש תודנה הנענמת אל תורבקה
דיל הנדומעת אלא ,הנאצת אל םישנה לכש דמלל יואר וזכ תינחור הנכס םוקמבש הארנ ןכלו
.תמה תא םיאיצומ םשמ תיבה

.תמה תייולהב תונבהו םינבה תופתתשה
שרוש .ותרובק םוקמל (רכז) תמה תא וולי אל (הדכנו דכנ ןכו ,תב וא) ןב םושש םיגהונה שי
תייולה ינפלש הליפת ,םיחספ תכסמ ,ומק ףד ,םדרטשמא 'דהמ) ה"לש רפסב אצמנ הז גהנמ
רבקל דע ותוא םיפיקמה םהו ,וייחב איצוה םדאהש ל"זש תופיט שיש (ה"הגהב ,תמה
"בוט רתוי ,והוולי אל וינבמ דחא םושש הרשע םע רפושב םירחמ וייחב םאו" .ותוא םירעצמו
םג .(ל"זש) ףוג םהל ןיאש םינב אלו ,ףוג םהל שיש םינב אל ותוא וולי אלש ,רמולכ .ל"כע
,"ושדוחב שדוח ידמ"ב תאבומה) ד"צקת תנשב ותאווצב ךכ לע הויצ רגולק המלש 'ר ןואגה
םירשכ םישנא הרשע ףסאתהל וארי" (51 'מע ד"ח ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,ןומיימ ל"ירל
ו"ח ןה הרשכה יתשא ןה יתטימל תומא 'ד ךות סונכל אלו ,יתטימבו יב עגי אלש םרח וליטיו
לש תפסונ האווצ איבה (ד"צש ףד) "לארשי תמשנ"ב ."לוספה ו"ח וא רשכ ערז ןה ,הלוספה
,שדוח ב"י לכ ולש רבקל תוברקתהה לע רסאש טרפמ םש ,רתוי רחואמ ךיראתמ רגולק ש"ר
גהנמ איבמ ('ג ףיעס ב י"פ א"ח) "םייחה רשג" .ורבקל ברקתהל תודכנלו םידכנל ריתה לבא
.רפוש ילבו "ןונ ןב עשוהי םרחב" היוולהה תעב תאז םיזירכמש

תמה תאבה ינפל םשל םידקמ אוה ,הרובקה ינפל תורבקה תיבב ןבה אהיש ךרוצ שיש םוקמב
.םשל

.ותרובקל ותוולל וא םהיבא תא תאשל םהמ וענמישכ דואמ רעטצהל םילולע םינבה ,עודיכ
ןכש לכ .וננמזב תנבומ אל םרחה תצע םגו .תמה ןויזב הז היהי ,הביסה םהל רבסות םא
םיעקות אל םאש ריעהל שי ןכ ומכ .הזרכה םוש םיזירכמ אל םג ,םרח םיזירכמ אל וננמזבש
ע"רגה לש ונב ?הליעומ הזרכההש ןיינמ (ה"לש עיצהש ומכ) הרשע תוחכונב באה ייחב רפושב
.םילשוריב קר רקיעב גוהנ הז גהנמש איבמ (ז"ע ףד ז"ח ,ףסוי טוקלי) ףסוי

ןבה אקוודש תדחוימ הווצמ שיש (.וכר 'א) רהוזה ירבד תא דגונ הז גהנמ יכ ,דוע ריעהל שי
אחיינ שיש (זכ ,םעונ ירמא) קבי רבעמ בתכ ןכו .רבקל ותדרוה ינפל ,ויבא יניע תא םוצעיש אוה
.ותרובקב קוסעי ןבהש באל

ןידכ אלש תמה תנלה
ואוביש וא ,תוננוקמ וא ,ןיכירכתו ןורא ול איבהל ודובכל ונילה ןכ םא אלא תמה ןילהל רוסא"
ןויכ :לאושו .(ב,ב) "םייחה רשג" הזב ךיראה .(א,זנש ד"וי ת"וש) "תורייע עימשהל וא ,םיבורק
הרשע ןתנו ?"תמה תא הב םינילמ ןיאש" (.בפ ק"ב) םילשוריב דחוימ המ ,לארשי לכל רוסיאש
ע"ושב טרפתנש הממ) ודובכל תמה תא ןילהל ןיא םילשוריבש אוה ןושארהו ,(ג"פ) םילדבה
.(םש
ר"ומדאה .רוסיא הזב שיש א"י (ל"וחמ ואוביש) תמה לש ותחפשמ ינב ללגב הרובק בוכיע
רתוי תוהשהל "ודובכל" לש רתיהב ןיאש ררבמ (ט"כק ףד ,"תורמאמ השמח") 'ץקנוממ
,ג"לשת ,קרוי וינ ,םייהדלפ 'דהמ ,וב לכ) דלונירג הדוהי לאיתוקי ברה ףיסוהו .תועש ד"כ-מ
שקבל ותוכמסב ןיא ,ויבורק ועיגיש דע ותרובקב וניתמיש שקיב רטפנה םא וליפאש (13 ףד
הרעה 37 ףד ,"וב לכ"ב אבומו ,ז"ע 'יס) ינושרגה תדובע ת"ושבו .הרות רוסיא לע רובעל םהמ
םש םידמוע ןיאו םירז ןיב רבקייש בצמ עונמל םה ("םיבורק ואוביש") ע"וש ירבדש ,בתכ (9
רתיה ןיא ,תב וא ןב ,דחא דוע אוביש םיצורו ,ויבורק תצקמ םש שי םא לבא .ללכ ויברוקמ
.('ג ק"ס ז"נש) "הבושת יחתפ" לש וקפס ןמ היאר איבהו ."ןילת אל" רוסיא תוחדל

ברעב רבקנהש עבוק ל"ז יראה .רבקה טוביח תעינמל הלוגסה ללגב הרובקה תא םיבכעמה שי
ב"ח ,תונווכה רעש) רבקה טוביחמ לבוס וניא (םוי תוצח ינפל העש) תישימח העש ירחא תבש
לש הרובק תוחדל ושקיבש ויה .(הס ףד ,םילוגלגה רעשב וירבד ןייע ,רבקה טוביח לע .ד"כ ףד
ז"בדר ת"וש בתכ םדגנ .ישישה םוי לש תוצח רחאל דע םירהצה ירחא ישימח םויב תמש ימ
.הז םושמ ותוא ןילהל רוסאו ,"ודובכ" םשב ללכנ אל הזש (ז"ק 'יס א"ח)

תמל ךומס שידק תרימא
דיתעד אמלעב") שידק כ"חאו ,ןידה קודיצ תורבקה תיבב םילבאה םירמוא הרובקה ירחא
.רבקהמ תומא 'ד קחרתהל ךרוצ ןיאש בתכ (טכ"פ ףוס ,תמא תפש) "קבי רבעמ" .("אתדחתאל
."שידק םירמואו תורבקה תיבמ טעמ ןיקיחרמו" (ד,טעש) ע"ושב קספנש המל דגונמ הז
"שרל געול" םושמ ,"תמהמ תומא 'ד קחרתהל ךירצ שידקל ףאש" ('ג ק"ס) ך"שה םש ףיסוהו
הרות תרימא לע לחומ אוה ירה ,תמה לש ודובכל הזש ןויכש םירובס םיליקמה .(:ג תוכרב)
םיתמה ראש לע ונעי המ ,תורבקה תיבב םתויהב הזש ןויכ ע"צ לבא .ותוחכונב הלפתו
?"שרל געל" לע ולחמ םה םג םאה ,שדחה רבקה תוביבס םירובקה

היוולה רחאל םיידיה בוגינמ תוענמיה
הזל רוקמ .וידי בגנל אל גהנמהו ,םימעפ שלש םידי לוטיל םיגהונ תורבקה תיבמ םירזוחשכ
רורב אל .(הדוהי םחל תיב תהגהב אבומו ,ד"י תוא ו"עש ד"וי) הלודגה תסנכ ירוישב אצמנ
חירבהל ידכ (א) םידי םילטונ :םימעט המכ ןתונ (טי"פ ,תוננר יתפש) קובי רבעמ .הזל םעטה
בגנל אלש בוט" םייסמו .(ו,אכ םירבד) "הזה םדה תא וכפש אל ונידי" רמול (ב) תוער תוחור
תוא םיניד יטוקיל) "שדק תרדה" רפסמ איבמ (ז"נ ףד) לארשי תמשנ" רפסב ."הפמב וידי
וזב רימחת יכו :הומת רבדהו .התוא םיסבכמש דע הפמב שמתשהל ןיא הער חור ינפמש (ד"ק
םייח יכרד"ב ןכו ?התוא וסבכיש דע הפמב שומיש רוסיא ונעמש אל םשו ,םינורחא םיממ רתוי
שרופמ ןכו ,בוגינה תעינמ לע דיפקה אלש אבומ (ו"צקתת תוא) 'ץקנוממ ר"ומדא לש "םולשו
אל םא ,ל"וחב ףרוחב ,דועו .ודיפקה אלש םילודג ויהש (תמה תרובק :ךרע) "קחצי דחפ"ב
ידכ ,בוגינמ תוענמיהל םעט ףיסוה "קבי רבעמ"ב .יתואירב קזנל םילולע םה םהידי ובגני
.הומת אוה הז םעט םגו .תמהמ ותעד חיסי אל הוולמהש

הליטנה ילכ תכיפה
יפלכ ילכה תא ךפוה לטונה םדאה ,תורבקה תיבמ םתאצב םהידי םילטונ רשאכש גהנמ שי
םושל םימב ושמתשי אלש ידכ ,קמנמ (הל) קבי רבעמ .הצוחה ורתונש םימה ובוזי ןעמל ,הטמ
םעט ןיא ,םהידי תא לוטיל םיפסונ םישנא םיניתממ םא ,הז יפל .(םה םיאמט יכ) רחא רבד
ירייש) "םימ תרהט" רפסב !ילכה תא בוש תואלמל אחרט םהל םורגלו םימה תא ךופשל
הז םגו .דיב ועגנש הממ ואמטנ ילכבש םימהש :"קוצינ" םעט איבה (ו"ט אקספ 'ר תוא ,הרהט
רבדב םא יכ תואמוטב קוצינ ןיד ונאצמ אל םגו ,םינורחא םימב ןכ םיגהונ ונא ןיאש ,ע"צ
.'וכו םיפיזה שבד ומכ ךימס

תמה לש ותומ רבד לע םוסרפ
הבד איצומ" תשרופמ ארמג שי .לוק-םרב וא ,ריק תועדומב םדא לש ותומ לע םיעידומ וננמזב
תמש ימ" (בי,בת) ע"וש ןושל ךכ .(:ג םיחספ) תוער תורושב םירחאל עידוהל ןיאש "ליסכ אוה
םוקמ לכמו" :א"מר ףיסומו "...ומאו ויבאב וליפאו ,ורמאיש הבוח וניא ,ול עדונ אלו ,תמ ול
דוגינב הזו ."םעידוהל ללכ גהנמ ןיא תונבב לבא ,שידק רמאיש ידכ ,עידוהל וגהנ םירכז םינבב
קמנמ (א"עק אקספ ,רימש ןרופצ ,שדוקה תדובע) א"דיחה .עידוהל הזה ןמזב םיזפחנל רומג
תווח ת"ושבו ."ךב יולת ןוועהו ,'ה תדובעב טעמיו בצעתי עמושהש ,לודג קזנ םרוג התא יכ"
.ג"תת םידיסח רפס ע"עו ,םירופ תחמש ונממ לטבי הז םא לבאל עידוהל אלש לקה (א"ר) ריאי
י"עו הבישי ןבב רבודמ םאש (א"יק 'יס) לייוו האיט הידידי יבר ת"ושב ונאצמ תאזמ הרתיו
תחא העש קר תולבא םייקיש ידכ ,םוי 'ל ירחא דע ול עידוהל ןיא ,ודומילמ לטבתי תולבאה
הרותה ילודג תצעוממ) ןמרדור י"יר עדונה ןואגה לצא השעמ היה ךכו .הקוחר העומשכ
אוה ףא) ויבא תמ רשאכו ,ותיבמ קוחר אטילב הקדובולס תבישיב דמל ותוריעצבש ,(ב"הראב
רובע דע ךכ לע ול עידוהל ןיאש הרוה אוה ,("יכדרמ שובל") הבישיה שארל עדונו (םסרופמ בר
.ודומילמ ולטבל אל ידכ ,םוי 'ל

עידוהל ךרוצ ןיאו שידק רמאיש דחאב יד ,םינב המכ וירחא ריאשה תמה םא ,תאזמ הרתי
השע ךכו ,םעט ךורב לעב םשב 'י 'יס ישש קלח) ליגנע ש"רהמ ת"וש הרוה ךכ ,םינבה ראשל
א"מרה לש ונושלמ ךכל היאר ואיבהו .(לאקזחי ירבד לעב הוואניש לאקזחי 'ר ר"ומדא השעמ
."שידק רמאיש" דבלב :דיחי ןושלב םייס שידק יבגלו ,םיבר ןושלב חתפ םינבבש (בי,בת)
ד"לר 'יס ("החמש םינבה םא" רבחמ ,ד"יה לטכייט המלש רכשי ברה) ריכש הנשמ ת"ושבו
קרש רסמנ (ד"פ) הלכ תכסמב יכ ,תמה לש ויחאל עידוהל ןיא וליפאש רמאו ,ךכ לע ססבתה
תפסא ,דמח ידשב רכזוה הז רבסה) םירחא םיבורק י"ע אלו ,שידקה תרימאב תלעות שי ןבהמ
ןעטש המו ה"ד ףוס ,ט"פ 'יס ,ונאפמ ע"מר ת"וש בתכ ןכו ,ב"נק אקספ ,תולבא תכרעמ ,םיניד
וליפא אוה ,םיבורקל רפסלמ תוענמיהה לכש (ב"ק ףד) "לארשי תמשנ" ךכב םייס .(ןבואר דוע
םתכאלממ םלטבלו ,רעצ םהל םורגל םילעב ונניא יכ ,םהל ועידויש ותומ ינפל שקב תמה םא
.םסרפל םויה גוהנש הממ הכופה וז השיג .'וכו םימי 'ז הרות דומילמ םלטבלו ,םימי 'ז

לוק עמשש אבומ (:זכ) ק"ומב ?לוקמרו תועדומ י"ע עידוהל רתומ םאה ,ונתלאשל רוזחנ
!םדא לש ותומ לע םימסרפמש ןאכמ .ארופיש יפלא אתיש (.זי) תובותכב ןכו ,(רפוש) ארופיש
:בישהל רשפא
.הווצמ רבד אוהו ,תמה תא תוולל ואוביש אלא התימה לע בושיה ינבל עידוה אל רפושה
ירחא היה יכ ,הווצמ ךרוצל אלש העדוה לע רבודמ (.ד םיחספ) "?םייק ובייא" הלאשב
.הרובקה
.רוביצה דובכ אוה יכ ,רחא תממ הנוש לודג בר דובכש רשפא
.רתומ הפיקע ךרדב לבא ,ןירשימב תולגל אוה רוסיאה
ימ םיעדוי אלו ,ריעב תמ שיש םיעדוי ,עקות רפושה רשאכ .ליהבהל אלש רהזיל םיכירצ
.דרחנ עמושה ןיא ןכלו ,אוה

תמה תמ וב םוקמב "העבש" תבשל רקיע
ךכ .ותמשנ תא איצוה תמהש םוקמב אקווד תבשל יואר .תמה לש ותיבב העבש תבשל םיגהונ
(א"כ תוא) טקלה ילבש דאמ ךכ-לע ריהזהו (ג,דפש) ע"ושב קספנו (א,בנק) תבש תכסמב שרופמ
.(הל םעונ ירמא) קבי רבעמ ןכו

'יסב) ך"שה לע ךכב םיכמוסש א"י .תמה םש רד היהש הרידב אקווד העבש תבשל םיגהונ
תונשל אב אל אוה יכ ךרוצה לככ וקייד אלש ד"עלנ .'ג ףיעס ו"עש 'יסב ןייעל ןייצמה (ד"פש
ןינמ ףוסאל הוצמ שי תאז לכב ,רקיע לכ םילבא תמה ריאשה אל םאש ,ררועל אלא ןידה תא
א"מר לש ונושלמ היאר איבהל שי דועו .תמש םוקמה ותואב תבשלו ,םילבא אלו םירז הרשע
הזב שי יכ ,לבא ןיא וליפא םש תמש םוקמב תיברעו תירחש ללפתהל הוצמו" בתכש ,ומצע
דימת ,ןיא םא ןיב העבש בשויה לבא שי םא ןיב לולכל האב "וליפא" ןושלה ."המשנל חור תחנ
(דל קרפ) רזעילא 'רד יקרפ שרדמב רמאנה לע םיכמוסש א"יו .םש םוקמה עובקל םיכירצ
.ותיבל רבקהמ תרזוח המשנה םימי העבש ךשמש

תמשנ" רפסב ,תמאבו .העבש םש תבשל תלוכי ןיא ,םילוח תיבב םירטפנ םיתמה בורש ונימיב
םש רמול ידכ ,יעיבשה םויב םילוחה תיבל תכלל םיגהונה םילבא שיש איבמ (ח"ק ףד) "לארשי
.םימי העבש ךשמל ל"זח ורבד וילע קיודמה ןוקיתה תושעל הזב וליעוה אלש ל"נו .שידק

תסנכה תיבל תאצל לבאל רתומ םאה
הזב ןיאש (ד-א,גצש) "ןחלושה ךורע" שרפמ .(א,גכ ק"ומ) םימי העבש ותיבמ אצוי וניא לבאה
תוחמש (תכסמ)ב אלו ימלשוריב אלו ארמגב אל וניצמ אלד עד" .ךכ אליממ הזש אלא ,רוסיא
אלא ...ללכ הז ובשח אל ם"במרבו ע"ושבו רוטב ןכו ...העבש לכ ותיבמ תאצל רוסא לבאהש
ותיבב דדובתיש ידכ דועו ?ותיבל ץוח השעי המ ,לייטלו ןתמו אשמו הכאלמב רוסא אוהש ןויכ
שיש םושמ נ"כהיבל לוחב ךליל ול רוסא הז םעטמו .םדא ינב לצא ךלישכ ותוליבא חכשי אלו
וניא לבאה" אינתד אהו" :בתכ וירבד עצמאבו ."(ותולבאמ ותעד חיסיו) הברה םדא ינב םש
."נ"כהיבל האיציל ,רחא ןיינע והז (.גכ ק"ומ) "אצוי

,תסנכה תיבל תכלל וגהנש (ח"נק 'יס) ש"ביר ירבד איבמ ומצע אוה יכ דואמ םיהומת וירבד
ואבוה ש"ביר לש ולא םירבד ןכו ?םדיב החמי ש"בירש ילב ל"זח ירבד לע הזב ורבע דציכו
יל אטישפ אלא ?ל"זח דגנ איהש תאז העד החד אל י"בה דציכו (ג"צש 'יסל) י"בל תיבה קדבב
.נ"כהיבל הכילההמ ץוח ,םיניינעה ראש לכל קר אוה ועבק ל"זחש גהנמהש

תכלל ול ריתה וירבד ךשמהב לבא .אצוי וניא תסנכה תיבל וליפאו (ג,גצש) ע"ושב אבומ הנהו
.תבשב קר ריתה א"מרו ,הרותב םיארוקש םויב תסנכ תיבל

(ב,גצש) "הבושת יחתפ" ירבדמ ךכל היאר .תסנכה תיב ללפתהל תכלל לבאל רתומש יל הארנ
השודקו שידקמ הז י"ע לטבתיו ,הרשע ףונכל רשפא יאד םוקמב" :"םדא תמכח"מ איבמה
ע"צו .ל"כע "ידיחיב ללפתמד עמשמ ....םהרבא ןגמב ךא .(תסנכה תיבל) ךליל רתומ ,וכרבו
תירבל תסנכה תיבל תכלל רסא ע"ושהש שרפל ךירצ אלא ?ל"נה ע"ושה קספ לע וקלח דציכ
.הרותה תאירק עומשל וא תוליפתב ףתתשהל אלו ,םויס תדועס וא ןבה ןוידפ ,הלימ

איבהו הזב ךיראה (טיר-זטר 'מע) "לארשי תמשנ"ב
"םינואגה רצוא"ב אבוה ןכו ,ה-ב תואקספ 'ד רעש ג"ח קדצ ירעש) "םינואגה תובושת"מ
ראשו לבבבש תורייע לכ" ןואג יאה ברה ןכו םולש ברה עידוה (36-37 'מע ספדנב ג"כ ק"ומל
.(א"נ 'מע ,לבא 'לה ,תואיג ץ"ירל תוכלה יטוקלב ןכו) "תסנכה תיבב ןיללפתמ תוצרא
.םש ק"ומל א"בטירב םג אוה ןכ
(זטש 'יס ,תולבא 'לה) חקורב ןכו
.(ד"מ 'יס ב"ח) ץ"בשת ת"ושב ןכו
נ"כהיבל אב לבאהש םגהנמש איבה (ג"נרת ףד ,ןיגאג ט"וירל) "בוט םש רתכ" רפסה
.תירחש תליפתל
נ"כהיבל םוי לכ םיאב םילבאהש םירצמב םגהנמש איבמ ('ד ףד) "םולש הונ" רפסבו
תיבל ךומס נ"כהיב םאש איבה ('ג ק"ס ףוס ג"צש) הבושת יחתפב .תיברעו החנמ תליפתל
ךמס לע .(תוליבאהמ ועד חיסיו ךרדב םישנא שוגפיש ששח ןיא יכ) םש ללפתהל רתומ ,לבאה
תינוכמב עוסנל לוכי לבאהש (ז"צרת 'יס א"ח ,תוגהנהו תובושת) ךובנרטש השמ ברה ריתה הז
.בורק םוקמל ול בשחנ הזו ,ךרדב םישנא שוגפל ילב עיגי יכ ,נ"כהיבל

ותיבב הליפת ןינמ לבאל רדסל םא
'ז לכ הרשעב ללפתהל םיגהונ" :א"מר בתוכ (ג,ועש) ע"ושב .ותיבב ןינמ לבאל רדסל יואר םאה
םש וננמזב רשא ,תמה לש ותריד תיב לע ללכ בותכ אל הז לבא "םדאה םש רטפנש םוקמב
תיבב הליפתה חינהל אלש יואר" :האילפמ הז ןיינעב הנוי ונבר ןושל .םילבאה םיבשוי
ישוריפו תושרד) "תופוחה יתבבו םילבאה יתבב ש"כו ...תרחא תסנכ ליבשב וליפא ...תסנכה
םירבסומ םימעט המכ הארנכו .(המורת 'פ ףוס ,מ"שת םילשורי ,לשגו ,הרותה לע הנוי ונבר
.הזל

.(ב,ז תוכרב) ותליפתל עובק םוקמ שוטנל םדאל ןיא
ללפתהלו וז הלודג הלעמ דיספהל םישנאהמ שקבל דציכו (ב,בל ה"ר) ךלמ תרדה םע בורב
?םצמוצמ רוביצב
אלו ,תדחוימ השודק םש שיש הליפתל עובקה תסנכה תיבב ללפתהל תדחוימ הווצמ שי
.רובצב הלפתל םיאתמ וניאש (ז"כ ק"ס 'צ 'יסל ,הרורב הנשמ ןייע) יטרפ תיבב
ינש דצמ םידיספמ לבא "םידסח תולימג" ול םישוע לבאל יטרפ ןינמ םינגראמהש קפס ןיא
.תתחופ בלה תנווכ ,העובקה תרגסמב אלש םיללפתמ רשאכ ,םתליפת לש יתוכיא ןכותב
ביטיהל םנוצר םא ,דחא ןינמ קר רפכב שי םאש בתכ (ז"ט 'יס ,ודראפ) דודל םתכמ ת"ושב
וירבדו) ח"נק 'יס ש"ביר ת"ושב תמאבו .םלצא אוה אובי ואל םאו ,ולצא םה ואובי ותא
םילבאה םיגהונ ויה אטסקרסבש (ןחלושה ךורעב םש ןכו ג"צש 'יסל י"בל תיבה קדבב ואבוה
.תסנכה תיבל העבשה ימי לכ אובל

םשב ,ב,גצש א"מר) ותיבמ תאצל ול רתומ ,דבאה רבדב לפטל וא ךרדל תאצל ךירצ לבאה םא
תמה לש ותריד תיבל ואבש םילבאה וננמזבש ומכ ,אטישפד אתלימ וז הרואכלו .(דועו יכדרמה
קספ ןכו) רקוב לכ תמה תיבל בושלו ,ומוקמל שיא שיא ,םתיבל ןולל בושל הליל לכ םיגהונ
תיבל תכלל ול ריתהלמ הז הנוש המו .(צ"ר ,ןשדה תמורת ךמס לע ב,גצש ,ןחלושה ךורע
םינכשהמ םישנא הרשע זכרל השק ןבומכו ,ןיקיתו ללפתהל גהונ לבאה םא הנהו ?תסנכה
.ותלעמ דיספהל אלו תסנכה תיבל תכלל ול ףידע יאדו ,ןיקיתו ותא ללפתהלו תרומשאב םוקל
וויצש ש"מכ) תסנכה תיבב עובקה ומוקממ הנשיו ,דב ילענ שובל ,תסנכה תיבל ךלי םא ןכל
.הווצמו רתומ הזש אטישפ ,םישנא םע חחושל אלש רהזיי ,(:גכ ק"ומב ל"זח

הליפתב רוביצ חילש תויהל לבאל יואר םא
עמשמ ('ג ףיעס ד"פש) ע"ושב לבא ,םתבוח ידי םיברה איצוהל הביתה ינפל רבוע לבאהש גוהנ
םינורחא המכו .(ב,זכ ללכ) ש"אר ת"ושב שרופמכ ,ךכ תושעל עדויש רחא םש ןיא םא קר הזש
ומא לע וא ויבא לע לבאתמב אל לבא ,םילבאה ראשב תאז ענמ קר ש"ארהש אתמיקוא וחינה
תופקזנ ןבה לש תויוכזש ןויכ ,(ט"נק ףד) "לארשי תמשנ" ריבסהו (די,ועש ןחלושה ךורע ןייע)
םיברל איצומ רוביצ חילש ןיאש וננמזב לבא .דחוימ דסח םהל הז ירה ,ומאו ויבא לש םמש לע
ינפל רובעי לבאהש המב םיברה יוכיז ךכ לכ ןיא" ,ומצעל ללפתמ דחאו דחא לכ יכ ,םתבוח ידי
םישידקה בור רמואה אוה ,ץ"שה ונניא לבאהש םג ירה ,"שידק" תרימא ןיינעל םאו .הביתה
םושמ אמש .םוי לכב םישידק הנומש רמוא לבאהש חכשתו קוד ,(וננמזבש תוליפת ירדסבש)
ץ"ש אהי םותיהש הז גהנמ ריכזה אל (שידקה ןינע ,ז"צ ףד א"ח ,תונווכה רעשב) ל"זירא ךכ
.דבלב שידק תרימא תלעמ לע הכוראב ראיב אלא

לבאה תיבל הרות רפס תאבה
.רתומ הזש טושפ רבדה ןיא .הרות רפס איבהל םג ךירצ ותיבל םיללפתמ ןינמ איבמה לבאה
הרות רפס םלצא םיאיבמ ןיא ,ןירוסא תיבב םישובחה םדא ינב" :קספנ (די,הלק ח"וא) ע"ושב
ירחא תכלל םדא ינב לעש (א"ה ז"פ אמוי) ימלשוריב רבדה רוקמ ."כ"הויו הנשה שארב וליפא
ינב" בושח םדאב רבודמ םא ךכ תושעל ל"זח וריתה םש םנמאו .םהירחא איה אל ,הרותה
בשחנ לבאו לבא לכ אל יאדו לבא (םש ,א"מרב אבומכו) "םהב תילעתנ הרותה םילודג םדא
הזו) לבאה תיבב הרות רפסב אורקל םיגהונ ויה אל ורבעש תורודה לכב ,תמאבו .לודג םדאל
םהידיב ויה אל :הטושפ הבסה .(נ"כהיבל תכלל 'ה-ו 'ב ימיב וריתהש ג"צש ןמיסמ כ"ג םיאור
םא" רתיה א"מרה ןייצמ ע"ושב הנהו .םיתבל קלחל רפכו רפכ לכב םירפס לש הלודג תומכ
רפסב םיארוק םאש רוביצב העד הבברתשנו ."רתומ ,םדוק םיימוי וא םוי םוקמ ול םיניכמ
ףד ,"לארשי תמשנ" ךכ לע בתכ .הרות רפסל שדח עובק םוקמ ומכ הז ירה ,םימעפ 'ג הרות
וארקיש ידכ ,תבשב םג לבאה תיבב ללפתהל וננמזב םיגהונ הז ללגב .רוקמ הזל ןיאש ,ה"נק
.ףסונ רוסיא איהש "איסהרפב תולבא"ב םילשכנ הזבו ,העבשה ימיב םימעפ 'ג הרותב

תוארמה יוסיכ
םעט שדיח (ז"פש ףד ב"ח) "רפוס םתח תושרד"ב .לבאה תיבב שיש תוארמה לכ תוסכל גהנמ
דלווה תא איבהל רוסרס ושמש םהש ,תיבבש תוטימה לכ ףוכל וגיהנה ל"זחש ומכ ,הזל
תורעי" .הלעב יניעב השיאה תא תופייל םירוסרס םה םגש תוארמה ףוכל ונל שי ןכ ,םלועל
םתואב תוער תוחור ושבלתי אלש ידכ ,םעט שדיח (ד"לקת ,תבט 'ט שורד ,א"ח תליחת) "שבד
.(הלוכ הנשה לכל וירבדו ,תולבא ינינע ריכזה אל אוהש פ"עא) הארמב םיאורש תואנקויד
טשקתהל םילבאה ואובי אמש ,םעט שדיח (262 ףד ,דלונירג ברה) "תולבאל וב לכ" רפסב
ללפתהל ואובי אמש ,םיללפתמ ןינמ םש שיש ןויכ ,איבה םעט דוע .תולבאהמ םתעד וחיסיו
.רוסא הזו הארמב םיאורש הרוצ התוא לומ
ןמ הל ןיכמסמ ארווחמ אלד אלימ לכ" רמאנ וללה םינווגמו םיבר םימעט תעימש ירחא הנהו
.(ג"ה ב"פ תוכרב ימלשורי) "ןיאיגס ןירתא

רמאמה ךשמה