ונמע ייח לע ןתעפשהו לבב תובישי

יקסרימ .ק .ש ר"ד ברה

ד"כשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
הברח אלש ארוס
הלוג לש הנושאר הבישי
התינכתו ארוסב הבישיה תנוכת
אתידפמופ תבישי
םעהו הבישיה
רצויה תיב לא תדריו םוק
זוכירו רוזיפ

ישא בר ,לבב ,ארוס :חתפמ תולימ

הברח אלש ארוס
הברהב םייקתנ "הברח אלד איסחמ אתמל אנדיבע אנא" :ומצע לע ישא בר רמאש רבד
הנינב תא שדחמ ישא בר הנב ירה (א ,א"י תבש) ארמגה יפל ירוקמהו טושפה ןבומב .םינבומ
(תחא ןהש תורייע יתש) איסחמ אתמל הקיתעהש (ב ,ג ב"ב הוושה) ארוס תבישי לש ןשיה
ריעל דעוימה ןברוחה ןמ הליצהל ידכ ,ריעה תוגג לכמ הלעמל הבישיה לש התיב גג תא הלעהו
בר האר רתוי קומעו טשפומ ןבומב .הלש תסנכה תיב גג לעמ םיהובג םייטרפה היתב תוגגש
.(92 'מע ןיול 'ודהמ) ותרגאב ישא בר לש הז ורמאמ תא ןואג ארירש

שיר לש תינידמה ותעפשה חוכל לעמ הבישיה לש תינחורה התעפשה חוכ תא הלעה ישא בר
שאר תופתתשהב ,ךל ךל תבשב הכרענש תיתנשה תיגיגחה הפסאה תא ןקית אוה .אתולג
תומייקו תועובק תובישי יתש ויה אל זא דע .אתידפמופ תבישי ,הינשה הבישיה שארו הלוגה
.םידימלתל דומיל תיב היה הרקיע .השארב יולת היה הבישיה לש התעפשה חוכ .וז דצב וז
ותבישי הלטב תמשכו ,םידימלת וילא וכשמנ הרותב לודג היה וחוכש ימ דמע השארבשכו
.ויפמ ודמליש ימ םש אצמנש תרחא הבישיל ודדנ םידימלתהו םיטעמ וא םיבורמ םימיל

דמעמב ,ישא בר ידי לע "אתולג שירד אלגיר" םשב העדונש ,תיתנשה תיגיגחה הפסאה ןוקית
הארוה תאצוי ונממש םוקמל הבישיה תא ךפה ,לבבבש הל הינשה הבישיה שארו הלוגה שאר
יפכ ,דוע לטב אל ישא בר ידי לע שדחתנש הז דסומ .הלוגה שאר ידי לע תמכסומו תכמסומ
:ונושל וז .ארירש בר בתוכש
ףסוי ברו אברו הדוהי בר ינשב אליטבד יכ ,ןכ רתב אליטב אל ישא בר דבעד יאמב"
היסחמ אתמל הל ידבע ישא בר רמאד ונייהו ,אתאביתמ ןיתרת ןייוה אליא אברו ייבאו
.(םש יתפרצ חסונ) "אברח אלד
?ךל ךל תבשב עודמו ,"אתולג שירד אלגיר"ה ןינע והמ .שריפ אלו ןאכ םתס ןואג ארירש בר
םשוריפ ןיאו (134 'מע יקסננזופ ש"רל י"הסב סיורק ש"ר) הז םותס ןינע שרפל וסינ ונימי ירקוח
תקולח לע ,א ,ט הרז הדובע ,ארמגה יפל ,יתעד יפל ,שרפתהל ןתינ הז רבד .תעדה תא חינמ
םיפלא ינש ,והות םיפלא ינש" :תחא לכ הנש םיפלא תונב תופוקת שולשל םלועה ימי תודלות
,הקיתעה הפוקתה :ונימיב הירוטסיהה ירומ וקליחש תולובג ."חישמה תומי םיפלא ינש ,הרות
הפוקת תמייתסמ יתמ עדוי םדא ןיא .וכומסיש המ לע םהל ןיא ,השדחה תעהו ,םיניבה ימי
הקולחב ןכ אל .וללה תופוקתה לש ןתוהמל ןמיסו רכז הלא תומשב ןיאו ,הינשה הליחתמו תחא
םימלוה תומשב וארקו םלוע תוביתנל לואשל וקימעה ןה .ל"ז ונימכח לש תירוטסיהה-תירותסמה
.תוקלחתמ ונלש תישונאה תוברתה תודלותש תופוקתה שולש תא

תפוקת ונייה ,"הרות-ירפ" םשב וניכ םה ,תירוטסיה-ירפ" םשב תונכל םיליגרש ,הנושארה תא
רבד ?וז הינש הפוקת תמייתסמו הליחתמ יתמיא .הרותה תפוקת םשב וניכ הינשה תאו והות
םהרבאש ןמזב הליחתה וז ."םלוע רדס" יפ לע י"שר שוריפבו םש ארמגה תייגוסב שרפתמ הז
ושע רשא שפנה תאו" בותככ ,הז ןויערל ,תושפנ םישוע וליחתהו םלועה ארובב וריכה הרשו
ב"עק תנשב עריא המ שרפתנ אל בוש .ינשה תיבה ןברוח רחא םינש ב"עק המייתסנו ,"ןרחב
הבישיה דוסייו יבר ימיב הנשמה רודיס ןמזל ךומס הזש אצמתו בושחו אצ לבא ?ןברוחה רחא
והותה ןיבש קבאמה םצעב איה "חישמה תומי" תישילשה הפוקתהו .בר ידי לע לבבבש ארוסב
.הציק אובי הנורחאה רבגתשכו ,םלועב הרותהו

הילע תאשונו "והילא יבד אנת"ב הרוקמ ,הרז הדובע תכסמב הפי השרפתנש ,וז תניינעמ הקולח
וסינש ויה .הפ לעבש הרותהו בתכבש הרותה לע תילבבה תודהיל תדחוימה הפקשהה םתוח
לכ הפ לעבש הרותב רופכל תנמ לע הריתי השודק בתכבש הרותל סחיילו םיתשה ןיב דירפהל
ימ לכל םירבדה םיארנ ןכש "רקיע לכ הפ לעבש הרותב רופכל תנמ לע" :רמוא ינא .רקיע
.ונידיבש תורוקמה יפל םישורפהו םיקודצה ןיבש םיחוכיווה יפוג תא םינפ תקידב קדובש
ךותמ אלא םינושארה הלא לצא האב אל ,לוכיבכ בתכבש הרותה תשודקב הריתיה הזרפהה
הלבקה יכרד יפ לע "הרותה ישרוד" ירבד תא לטבל ידכ הב תולתיהל הליע םהל השמישש
תא ללוכה "הרות םיפלא ינש" יוטיבה תא ןיבהל ןתינ תאזה הנחבהה רואל קר .הרוסמהו
ףוס ןתנ 'רו יברל דעו השמ ידי לע הרותה תביתכ םע ,הנתינש ינפל הרותה תא ומייקש ,תובאה
.הנשמ

תיבב ןינמה ןמ רבחכ ףתתשהו ,אייח 'ר ודודו יבר יפמ הרות דומלל הלעו לבבב דלונש ,בר
םלח ןכש ,היה םימייקתמה תומולחה ןמ הז םולח .לבבב הבישי דוסיי לע םלח ,יבר לש דעוה
םימייקתמה תומולחה לע ב ,הנ תוכרב 'יע) יבר רחא שארב בשיש ,אנינח 'ר וריבח םג ךכ לע
תפוקת הרמגנ ארוסב הבישיה דוסיו הנשמה רודיס םע .(80 'מע ג"שר תרגאב ןושלה הושהו
."הרות םיפלא ינש"

תבישיב "אתולג שירד אלגיר" ,תיתנשה תיגיגחה הפסאה תא ישא בר ןקית עודמ ןיבנ התעמ
ינפמ ןיבנ ףא ."ןרחב ושע רשא שפנה תאו" :הב םיארוקש ,ךל ךל תבשב ,איסחמ אתמ-ארוס
ורמאמ תא ךכ לע ארוק אוהש דע ,הז ןוקיתל הלודג ךכ לכ תובישח ןואג ארירש בר סחימ המ
שאר בשוי היה וז תיתנש תיגיגח הפסאב ."אברח אלד איסחמ אתמל הל ידבע" :ישא בר לש
היה ארוס לש הבישיה שארשכ ,עצמאב ,עודיה ורופיסב ילבבה ןתנ בר ראתמש יפכ ,הלוגה
.ולאמשמ אתידפמופ תבישי שארו ("ןימי לש הבישי שאר" :יוניכה ןאכמו) ונימיל בשוי

שאר ידי תא אלמל ידכ וא ךנחל ידכ ,םירקוחה ןמ המכ םיאורש יפכ ,האב אל וז תיתנש הפסא
הנש ידימ םיאולימלו ךונחל הקוקז הניאו השוריב תרבוע התיה הלוגה שאר תרשמ ןכש ,הלוגה
הלוגה ידוהי תא תובייחמה תוארוה תתל תובישיה יתש ישאר ידי תא אלמל ידכ אלא ,הנשב
תופסאב הלוגה שאר לש ולאמשו ונימימ הבישיה רדס .הלוגה שאר לש ירוטסיההו ינידמה וחוכב
שארמ המכחבו םינשב ריעצ היה ארוס תבישי שאר םא םג הנתשמ אלו עובק היה ,ולא תויתנש
בר השעש המש ,ןואג ארירש בר תשגדה יהוזו .ילבבה ןתנ בר רסומש יפכ ,אתידפמופ תבישי
םהימיב אתידפמופ תבישי דוסיי םע ארוס תבישי לש החוכ לטבש ומכ ,ןכ ירחא לטב אל ישא
ואבש םייונישה תורמל עובק דסומ זאמ היה לבבבש תובישיה יתש דסומ .םילודגה הישאר לש
יתש לע השרדה .םירחא תורוקמבו "תולעמה הלא" סרטנוקב שרופמש יפכ םיידדהה ןהיסחיב
תוליבקמהו ב"ד ג"ה רפס שאר הוושהו ,חנ 'פ אמוחנת) הפ לעבש הרותה חבשבו תובישיה
תושרדה ןה ןה ,ךל ךל 'פב הנושארה אתליאשהו (ג"היר לש ונב א"ר תנשמ ארקנה רוגא שרדמב
.וז אלגירד אתבשב ושרדנש

תיפרגואיג הפמ םושב ןמוקמ דוע ןריכי אלו ןניאו וברח איסחמ אתמ-ארוסש יפ לע ףאש ףיסונו
לע ורפסב ראיימרבוא הב למעש וזכ ,דומלתה תפוקת לש תיפארגואיג הפמל טרפ ,םלועבש
,ילבבה דומלתה יפדב תומייקו תויח ןהו ,וברח אל ז"כב -דומלתה תפוקתב ילבבה ףונה
ישא בר ירבד ומייקתנש ירה .(ב ,זנק ב"ב) ישא בר לש תורודהמה יתשב הליחתה ותכירעש
.דחאכ לאשומהו טושפה םנבומב

הלוג לש הנושאר הבישי
איה םתס הלוג םנמא "הלוג לש הנושאר הבישי" ,םינואגה יפב הארקנ ארוס תבישי
היהש" :םישדוח ישארב תואושמ תאשה לע הנדה הנשמב יוטיבה לע ולאששכ .אתידפמופ
.(ב ,גכ ה"ר) "אתידפמופ וז ףסוי בר רמא" "?הלוג יאמ" ,"שאה תרודמכ וינפל הלוגה לכ האור
:(72 'מע) ג"שר בתוכ ךכו .התישארמ הלוגה תזכורמ התיה איהה הביבסבש ינפמ ,םעטהו
ןיניתא ,םהמע םיאיבנ המכו רגסמהו שרחה הינכי תולג לארשי ולג דכ ןמ ארקיעמ"
ותיאד רפעו םינבאב הודסיו אתשינכ ותעייסו הדוהי ךלמ הינכי םתה ונבו אעדרהנל
ףש :הוירקו 'וכו הינבא תא ךידבע וצר יכ הלע ןירוק הוהו אשדקמ תיב ןמ ןוהידהב
."ןאכ בשיו שדוקמ 'ה עסנש רמולכ ,ביתי
י"אמ אביקע 'ר דרישכו .(253 'מע ריאמרבוא) אעדרהנמ תואסרפ הנומשכ הקוחר אתידפמופו
.(ז ,ז"טפ תומבי הנשמ) דרי אעדרהנל ,סונירדא לש תוריזגה ימיב הנשה תא םש רבעל לבבל
ץקה אב יכ בשחש ךותמ לבבב ןירדהנס דסיל היננח ןב עשוהי 'ר לש ויחא ןב היננח 'ר הסינשכו
'הנס) "הלוגל עשוהי 'ר יחא ןב אנינח יבר רחא" :ורמאש ומכ ,דסי אתידפמופב ,ץראב בושיה לע
הנווכהש (ב ,גכ ה"ר) 'מגה דוסי לע (40 'מע) ג"שר ראיבו (םש ןויליגה לע ההגהבו ,ב ,בל
.אתידפמופל

התיה אעדרהנ תבישי םרב ,ארוס לש וזל המודק אופיא התיה אתידפמופו אעדרהנ תבישי
ךכ .בר ידי לע הדסונש ארוס תבישי לש התנוכתמכ הבישי אלו דבלב הרות תצברה םוקמ
:ותרגאב ג"שר םיעטמו רזוחו םיעטמ
הבורמ הרות ןוהב תוה אהד ,אתאינתמ ןוהל תיא הוה שודקה ונבר ימק לבבד ןנברו"
(40 'מע) "אתביתמד אתאכודב ןיצברמ ווהד
הב רמא אתלימ אהד ןירמא ווהד ןוהל תיא הוה אל ןירדהנסו אתאביתמ ישאר לבא"
.(74-73 םש) "'ה רחבי רשא םוקמב הוהמל אנמחר
,אטח ילב שנוע ןיא ירהש ,אטח לש ןכ ומכו ,שנוע לש תילילש תועמשמ קר אל "הלוג" הלמב שי
,טכ הליגמ) 'מגב ןתינ הזל רורב זמר .הלוגה לע היורשה הניכש לש תיבויח תועמשמ םג אלא
:רמאש יחוי ןב ןועמש 'ר ידי לע (א
ולג .ןהמע הניכש ,ולגש םוקמ לכבש ,ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ הארו אוב"
םתויהב ךיבא תיבל יתילגנ הלגנה' (זכ ,ב א-לאומש) רמאנש ,ןהמע הניכש ,םירצמל
.'הלבב יתחלש םכנעמל' (די ,גמ היעשי) רמאנש ,ןהמע הניכש ,לבבל ולג .'וגו 'םירצמב
,'ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו' (ג ,ל םירבד) רמאנש ,ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו
(א ,טכ הליגמ) "תוילגה ןיבמ ןהמע בש ה"בקהש דמלמ 'בשו' אלא רמאנ אל 'בישהו'
:םש ולאש דימו
"?אכיה לבבב"
:אתידפמופ תבישי שאר ,ייבא בישהו
."אעדרהנב ביתיו ףשד אתשינכ יבבו ,לצוהד אתשינכ יבב"
םלוה הצופת וא הלוג םשה םא ,םינושה הלוגה יצוביק לע ונימיב םיחכוותמהש יוארה ןמ
ראותל אוה יואר םא םהלש ידוהיה ץוביקה תא ונחבי היפ לעו ,הלוג לש וז הרדגה ורכזי ,םהל
.אל וא הז

היה ,םינושארה םילוגה ידי לע אעדרהנב לבב ידוהי לש תרוסמה יפל דסונש תסנכה תיב
יפכ ,תוינחו תועסמ רשעב ונממ התלגו ןושארב שדקמה תיבב התרשש הניכשה תארשהב
בר ידי לע הדסונש הבישיה וליאו .א ,אל הנשה שארב ,לאקזחיב בותכה דוסי לע ראותש
'וכו הנביל בושו אשואלו הנביל תומוקמ הרשעב התלגש ןירדהנסה תעפשהב התיה ארוסב
וזו ,ודצב הבשי ןירדהנס לבא ,ינשה שדקמה תיבב התיה אל הניכש .לבבל םשמו הירבט דע
:הפ-לעבש הרותה רודיסל רצויה תיב התיה וז הבישי .הנביב הדסונש הבישיל הלשלתשנ
הלאה םירפסה לכ ומע איבה ,יבר לש ודימלת היהש ,ברו .םיאנתה ישרדמו אתפסות ,הנשמ
'מע) ג"שר בתוכ ךכ .ארוסב הלוג לש הנושארה הבישיה תא דסייו ,הירבטב יפוסה םחוסינב
:( 78
םיפלא תשלש תנש) "היב אנאליגרד ןוי ןינמל ל"קת תנשב לבבל בר תיחנ יברד הימויבו"
.הבישיה תלעמל אעדרנהב לאומש לש וניד תיב םג הלעתנ זא .(הריציל ט"עקתתו
םש ויה ןיד תיבו ןיד תיב לכבו :יסוי 'ר רמא ןכש ,י"אב םג הבישיל םא היה ןידה תיב ירה
ןושלכ ,לבב תובישי יתשל םא ושענש םילודג ןיד יתב ינש ואצמנו .םידימלת לש תורוש שלש
"בר היעבקד ארוסב דחו רבכ הוהד אעדרהנב דח ,לבבב םילודג ןיניד יתב ינש ווהו" :ג"שר
'מע) "אתאבאיתמ ןיתרת לאומשו ברל ןווהל ןייוהו":ג"שר םש בתוכ הז רחאל דימו (80 'מע)
םוקמל התשענ ,הרות יוור היהש לבבב ידוהיה בושיה לש וזכרממ תקחרומ התיהש ,ארוס .(81
םוקמ דימת התיהש אעדרהנב הינשה הבישיה דוסיל המרגו הלוג לש הנושארה הבישיה
ג"שר תרגאב תוקסיפ המכ ןיבהל לכונ הז יפ לע קר .הבישי תרוצב אל יכ ףא ,הרות תצברהל
.וז תא וז תורתוסכ תוארינה

.וז ירהכ וז ירה אל לבא .לבבבו םירצמב ,תחאכ תויולג יתש ורצונ ןושארה תיבה ןברוח םע
רבכו .וז ןתישארמ היולת ןתירחא דע ןתומד לכו ,סנואמ הנורחאהו ןוצרמ הרצונ הנושארה
הימרי) םינאת יאדוד ינש לע הארמב וז דגנכ וז וללה תויולגה יתש תא והימרי איבנה הוושה
,המצעל שדקמ המיקהו תוחבזמ התנב ,רקיע לכ הלוגכ המצע תא התאר אלש הנושארה .(ד"כ
הלוגבש הניכש וב הרשתש תסנכ-תיב אלא התנב אל הלוגכ המצע תא התארש הנורחאה וליאו
.הנשמה רודיסב י"אב וז לש הדוסי חנוהש רחאל אלא ןירדהנס תנוכתמכ הבישי המיקה אלו
הז" רזעלא 'ר רמא ,לבבבש הלוגה איבנ לאקזחי וילע רבידש "טעמ שדקמ" והזיא :ולאששכו
,רציבוטפא א"ר) בר לש ודוסיב ארוס תבישיל יאדוב הנווכהו .(א ,טכ הליגמ) "לבבבש ונבר תיב
.(32 'מע ,א ץיברת

התינכתו ארוסב הבישיה תנוכת
יבד אתנג"ה תא בר הנקשכ .התינכת אולמ לכב הבישיה תרוצ המלשנ תחא תבב אל יאדוב
ןישודיק) הבש קרי לוכאל םידימלתה ךרוצל תוגורע תוגורע הב עטנו (א ,דנ ב"ב) רגה יסכנמ "בר
תא ךכב חינה (80 'מע ג"שרגא) ד"ב עבקו םש הרות ץבירו םידימלת ףסאו (םש י"שרו א ,טל
"םיוגב םתדבאו" קוספה לש ותמיא ףודר אוהשכ וימי לכ בר היה ךלהמ לבא .הבישיל דוסיה
ךירצ היה ךכ םשלו .ולוכ םעה לע עיפשתש לבבב הבישי דסיל התיה ותפיאש .(ב ,גכ תוכמ)
רקובב ,םירועישה לע ףסונ ?דציכ .לבבב םיינחורה םייחה לכ זכרמל הבישיה תא תושעל
ךשמב ועדונש ,הנשב םיחרי ינשב םירועיש ונתני ,הבישיב םיעובקה םידימלתל ונתניש ,ברעבו
בורה יפ לע םייונפו וריעב ותכאלמב שיא שיא םיקוסעה םימכחל "הלכ יחרי" םשב םימיה
םעל ,לגרה ינפלש תותבשבו ,םיבוט םימיבו תותבשב םירועיש ועבקיי ןכ ומכ .םיחרי םתואב
ימ תא וכשמיש ידכ ,הלאה םירועישה ןינבב ועקוש תולובחתו תוצע הברהו .תודשבשו ריעבש
.םעב הרותה דובכ תא ולידגיו םהילא ונווכתנש

תניחבב היהנ אל לבא ,םינואגה ימימ ונילא אב הלכה יחריב םירועישה לש קייודמו אלמ רואית
דחוימה םתוחב םיעובט ויה רבכ בר ימיב םתגיהנ םע דימש חיננ םא ערפמל םיארוק
:וירחא אבהו הדסימ ימיב דוע הבישיה לע ורמא ךכ אלה .ןמזה ךשמב ללכתשנש
ישייפ ווה ,אנוה בר יבמ ,ןנבר ןתאמו אפלא ישייפ ווה ,בר יבמ ןנבר ירטפימ ווה יכ"
אתביתממ ןנבר ימייק ווה יכ .יארומא רסילתב שירד הוה אנוה בר .ןנבר האמ ינמת
היל ומק :אברעמב ירמאו אמויל היל יסכו אקבא קילס הוה והיימילג יצפנו אנוה ברד
.(א ,וק תובותכ) "האלבב אנוה ברד אתביתממ
םימכחה םירטפנ ויהשכ יאדו ?"ןנבר - - ישייפ ווה - - - ןנבר ירטפימ ווה יכ" שוריפ המ
בר ימיב דועש םידמל ונאצמנ .םיעובקה םש וראשנ ,ט"ויבו תותבשבו הלכה חרי רחאל
םירועישב ףתתשהל םיאבה ןמ ץוח ארוס תבישיב םיעובק םידימלת םיתאמו ףלא ויה
םימיבו תותבשב .םינימ ינשמ ,רומאכ ,ויה הלאה םייבמופה םירועישהו .םידחוימה םייבמופה
,בוט םוילו עובשה תשרפל ןינעו רשק ןהב שיש תוכלהב םהב וקסע לגרה תותבשבו םיבוט
.רדסה לע הנשמה ןמ תכסמ רואיבב וקסע הלכד יחריבו ,לגרלו

תמייק התיה "רפסה םע"ו "ץראה םע" :םימע ינש ןיב וליאכ ,המואה ןטבב תוצצורתהה
דחוימ ץמאמ השענ םא אלא ,הז לא הז ברק אלו וללה םה םינוש םימע ינש ומכ .םלועמ
תקסועה הרותה דומילל ןוצרמ תוטנל היושע העש ייחב קוסעה םדא לש ונזא ןיא .םברקל
יכרד תשרפ לע ודמעשכ ,ןנחוי 'רו אפליא ,הזל הז הגאדה תא םעפ וחיסה רבכו .םלוע ייחב
השמ הרוה ךכיפל .(א ,אכ תינעת) רוחבל ךרדה ןמ וזיאב היעבה תא םהינפל ודימעהו םהייח
חספה תוכלה ,דעומב רבד דומיל אוהו ,םעל ןינע הרותה תא תושעל וכלי הב ךרדה תא לארשיל
םירבדבו םידעומב תוקסוע ןניאש הרותה תוישרפ לכ ראשב תושעל המו .גחב גח תוכלה ,חספב
םיגוליד אלב הלוכ הרותה לכ תא תקלחמה הרותה תאירק ןיקתה ךכ םשל ?עובק םנמזש
.םהירותב הרות ירבד ,םעל םויה ןינעל תישענ התעשב השרפ לכ תאצמנו עובשה תוישרפל
הכלהב םירועיש הבישיה לש תסנכה תיבב עבקו ארוס תבישי דסימ דמע הזה רבדה לע דוס
.השרפה ןינע לע הדגהבו

הבישיב םג אצמנ הבישיל ךומס תסנכ תיב ירהש ,םולכ הזב שדיח אל רבד לש ותימאל םרב
דרפנ יתלב קלחכ הלא "םיקרפ" עבק קר אוה .הירבט דעו הנבימ הילוגלג לכב תילארשי ץראה
היה אלו הרואכל אוה שדח הז רבד םנמא .הלכה דסומב ןכו .הבישיב םידומילה תינכתמ
ץראה הבישיב היה רבכו שדח וניא הז םגש אצמנ קיידנשכל לבא ,לארשי ץראב וב אצויכ
םידימלת לש אלו) םימכח לש םוי םוי תובישיב אל םא ,הנשמה הרבחתנ דציכ יכ ,תילארשי
.ןהילע ורמגו ונמנו תכסמ התואב תוכלהה רוריבל וסנכתנש (םברל דוע םיכירצה

ינפמ ,לבב תובישיב אוהש ומכ לבקתהל לוכי אל תילארשי ץראה הבישיב גהונ היהש הז רבד
וחלשנ םעפל םעפמ .םעב לודג היה הדבוכו ןירדהנסה ןמ הלשלתשנ תילארשי ץראה הבישיהש
םושמ וב שיש רבד) הנשה רוביעו שדוחה שודיק לע עידוהל ידכ קר אל ,הלוגל הנממ םיחולש
הדי לע םייקל הלכי ךכיפלו הבישיה תבוטל םימכח תויבגמב קוסעל ידכ םג אלא (תוכלמ לצ
םינושארה הימיב הלכי אל וז .לבבב הבישיה ןכ אל .םוי לכב הילא םיסנכתמה םימכח בשומ
.םתונמוא םתרות ושעיש הבישיה ימכח לש םהיכרצ קפסל ידכ םיפסכ ףוסאלו םיחולש חולשל

:ם"במרה ירבד וקדצ יאדו םימיה םתוא לעו
ןוממ םיצבקמ ויה אלו םדא ינבמ ןוממ םישקבמ ויהש םלצא אצמנ אל ל"זר ירבדב ןייענשכ"
'אל אלו הרותה יציברמל אלו םהיניידל אל ,תוילג ישארל אלו תורקיהו תודבכנה תובישיל
.(ה"פ ד"מ תובא ,ם"במרהל תוינשמה 'יפ) "םעה ןמ םדא ינב ראשל אלו םילודגהמ
ל"ז ונבר" :םש מ"כ ,י"ה ג"פ ת"ת 'ה ם"במר) הזב ם"במרה תעד לע ,עודיכ ,וקלחנש יפ לע ףאו
הז ירה (דועו ד"מק 'יס א"ח ץ"בשת 'עו ,"תובא תכסמד ד"פ הנשמה שוריפב ונושלו ויפ ביחרה
רבודמ שוריפבש דועב ,םיארומאהו םיאנתה לש תובישיה לכ תא וירבדב ללכו ביחרהש םושמ
.הזב אצויכו (78-79 'מע ג"שרגאו ב ,ס ןיטיג) אתידפמופ תבישיב הקדצ לש רפוש לע

ויהיש םימכח הביבס סנכל םינושארה הימיב הלוג לש הנושאר הבישי הלכי אל םוקמ לכמ
,הלכה יחרי תא ודסי ךכיפלו ,י"אב םימכחה תבישיבכ הרותב וקסעיו םתכאלממ םוי לכב םילטב
תכסמ םשב תארקנ וז תכסמ .הנשמה לש תחא תכסמ לע םוי םוי םירועיש םהב ונתניש
:דימלת לש םתרדגהב ונווכתנ וזלו ,הלכ
,"הלכד תכסמב וליפאו ,רמואו ודומלב הכלה רבד ותוא ןילאושש לכ"
:םש לאננח ונבר ןושלכ
."רדא לש הלכב התונשל םיצורש םכח דימלת לכ הב ןיקסעתמש ,הלכד 'סמב 'יפאו"
דימלת תרדגהב ,א ,דיק ,תבש תכסמב ןנחוי 'ר לש ורמאמ םע הז רמאמ םינפ םושב ברעל ןיאו
תפסוה .הרמואו םוקמ לכב הכלה רבד ותוא ןילאושש הז ,רובצה לע סנרפ ותונמל יוארש םכח
"הלכ תכסמב 'יפאו" :('מגה תפסוה וזש םש איגוסב ןייעמ לכל רורב) ןנחוי 'ר ירבדל 'מגה
אתיירב :הלכ תכסמ ;הסרגו ובל ןתנ הזו ישניא הב יליגר אלד" :םש י"שרכ שרפתהל החרכומ
'סמבו םש 'סותה תיישוק הילאמ ץרותת הז יפלו ."הדנכ הלעבל הרוסא הכרב אלב הלכ ,איה
.תינעת

ושגפנ םהב .הנשמה שוריפ ורקיעב אוהש ילבבה דומלתה ןינבל דוסיה חנוה הלכה ירועשב
ווהתנו ,"ידאדה לאומשו בר וזאח ווה ןיקרפלו" :(81 'מע) ג"שר ןושלכ ,לאומשו בר םיקרפל
םינושארה תורונצה וחנוה ,םיבוט םימיבו תותבשב תושרדבכ םהבו ."לאומשו ברד תויווה"
.םעהו הבישיה ןיב תידדהה העפשהל

אתידפמופ תבישי
יבגלו ,םיטסל - םיכלמ יבגל בשחנש (ארימלפ) רומדתמ רצנ רב אפפ ידי לע אעדרהנ ןברוח םע
,יהליש ,ביצנכש ומכ ,הל תוכומסה םירעה הנברוחמ ואלמתנ (ב ,אנ תובותכ) ךלמ - םיטסל
ברל תאצמנ העש התוא ."הלוג רקיע" התיהש אתידפמופ דוחיבו .(82 'מע ,ג"שרגא) אזוחמ
התוא דמע השארב) ארוסל הינש הבישי דסיל ,הרשכומ (םתס הדוהי בר) לאקזחי רב הדוהי
בר לש םדימלת היהש ,הדוהי בר .אתידפמופב ,(בר לש קהבומה ודימלת ,אנוה בר העש
בר ןתנש הצעה תא ומצעב םייקו (אעדרהנב לאומש יפמ דומלל ךלה בר תומ ירחא) לאומשו
:וידימלתל ארוסב וירחא ומוקמ אלממו אנוה בר לש ורבח אדסח
(א ,טי ז"ע) "םלועל הכרב ןמיס האור וניא דחא ברמ הרות דמולה לכ"
:םש רמאנ םנמא .אעדרהנ ןברוח רחאל ,הינש הבישי דוסייב ךרוצ האר
,"ינשיל גילפיל אלד יכיה יכ ,ףידע דחא ברמ ארמג לבא ,ארבס ילימ ינה"
ירבגד יקיפס וליפא"ו ויתובר תונושלב רתויב קיידמ היהש הדוהי בר לע ורמא ירה לבא
.חומה תופירחבו ארבסב התיה אתידפמופ תבישי לש השודיח רקיעו ,"סירג

:ורמאש הז
ב ,וק 'הנס ;ב ,דכ תינעת ;א ,כ תוכרב) "הוה ןיקיזנב ייונת ילוכ הדוהי ברד ינשב"
(םש י"שרו
:לאעמשי יבר רמא ןכש
ןיעמכ ןהו ןהמ רתוי הרותב עוצקמ ךל ןיאש תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה"
.(ב"ב ףוס הנשמ) "עבונה

םתסב ואבוה םהירבדש הימכחמ ויהו (ב ,חל מ"ב) םעה יפב םגתפל התשענ אתידפמופ תופירח
:ובר לאומש ידי לע ליגרב ארקנ הבישיה דסימ הדוהי בר .(ב ,זי 'הנס) "אתידפמופד יפירח"
אצוי וניא לבא ,םיניש ןושלמ אוהש ובישהו ,הז םש לש וביט לע ולאש םינואגה ימיב) אנניש
התיה תיחרכה תואיקבה םנמא .הדסיממ וז הבישיב העובט התיה תונינשה .(וטושפ ידימ םג
םיאלממה "םיאנת"ה ויה ךכ םשל לבא .הפ לעב היה דומילה לכשכ ,תובישיב םימיה םתואב
אלש ידכ הלא לש םדובכב תוברהל אלש ולדתשה אתידפמופ תבישיבש הארנו .םירפסה םוקמ
היהש ,קחצי רב ןמחנ בר ארק ךכיפל .תואיקבל הריתי תובישח הזמ קיסהל םידימלתה וצרי
יאנגו חבש וב שיש ראות ,"ארפס ילמד אנצ" אנתל (א ,בכ ב"ב) אתידפמופב הלכ ינבל שאר
.(ב ,דכ ןטק דעומו ב ,חכ הליגמ) דחאכ

תניחבמ םידמעומה לע םינד ויה ,ומוקמב רחא תונמל וכרצוהשכ ,הבישיה שאר תריטפ םע
,די תוירוה) י"אב ,הכלהב תוערכהב םג ושעש ךרדכ ,םיכלמנ ויהו תואיקבב וא תופירחב םחוכ
אתידפמופב הבישיה לש הלרוגב הלע ,תואיקבה תפדעהל ועירכהש יפ לע ףאו .(א ,דס תוכרב ;א
הרצקה הפוקתה רחאל םגו ,הבר ,ורבחמ דדוחמה לש ותושארב םינש המכל דוע ךישמהל
ייבא הנמתנ ,תואיקבב בר היה וחוכש ,ףסוי בר הבישיה שארב דמעש הצחמו םיתנש לש
.תופירחב לודג היה וחוכש

;ב ,וק 'הנס ;ב ,דכ תינעת ;א ,כ תוכרב) "אתביתמ רסילת ןיצקועב ןנינתמ אק ןנאו" יוטיבה
חתפ ,יתעד תוינע יפל ,אצמנ וב ךא ,םמלוהל השקש םייוטיבה דחא אוה (69 'מע ג"שר הוושה
לש םירועישה יגוסמ דחא לש הנבמה תנבהל םג ךכ ךותמו ,הבישיה לש םיימינפה הירדסל
:א ,כ תוכרבב שריפ י"שר .תידומלתה איגוסה
תכסמו ,םירדס השש לש אתיירבו הנשמ וניניב שי ,םינפ ג"יב ,אתביתמ רסילתב"
יבד אנתו יולו ארפק רב תנשמו אייח 'רו יבר תנשמ ןוגכ ,םינפ ג"יב איה םג ןיצקוע
."םינפ ג"יב אתכלה ינתמ יבר (א ,אמ ףד) םירדנ תכסמב ןנירמא יכהו .לאומש
:י"שריפ ,ב ,דכ תינעת תכסמבו
."ןיצקוע תכסמ ירמגד אתמ ךהב אכיא תובישי הרשע שלש ,אתביתמ רסילת"
םג לבא (א ,ב ףדל תויח ה"צר תוהגה 'יע) ול וניא ,י"שרל סחוימה ,תינעתל שוריפה םנמא
:י"שריפ ,ב ,וק 'הנסב
."הפי התוא ןיעדויו ןיצקוע תכסמב ןלוכ ןיקסוע ויהש תובישי ג"י ,אתביתמ רסילת"
.םיקוחד םישוריפה ינשו ,ןירדהנסל ושוריפב עיצהש המ תא תוכרבל ושוריפב י"שר רתס ירה
תובישי רשע השלש" :69 'מע ג"שר 'ודהמב ןיול מ"בר י"ע אבוה ,192 'מע 'ג קלח ר"הוד 'יעו
םילעמ םניאו 'הנסב י"שריפכ םה וירבדו ,"םהיתומוקמב םינוש םימכחל ,אברו ייבא רודב ויה
.תז 'ע ךורעה 'יעו ,הכורא

הלעש אנהכ בר לע רופיסה אוהו אתביתמ םותסה םשה לע יתעדל רוא הלוע רחא םוקממ לבא
שיקל שיר תא אצמש םיארוק ונא םש .ןנחוי 'ר תבישיל םואתפ אבו י"אל לבבמ
,היל ורמא אכיה שיקל שיר :והל רמא ,ןנברל אמויד אתביתמ םייסמ אקו ביתיד"
שירל היל ורמא ,אקוריפ יאהו אקוריפ יאהו אישוק יאהו אישוק יאה והל רמא ?יאמא
"רחמלד אתביתמב רמ ןייעל לבבמ הלע ירא :ןנחוי יברל ל"א שיקל שיר לזא ,שיקל
.(א ,זיק ק"ב)
שארש ימויה רועישל הנווכה ,"רחמלד אתביתמ" ןכו "אמויד אתביתמ"ש רורב הארנ ןאכמ
ךרוצ היהש ,תופירחב רועיש גוס איה "אתביתמ"הש ,דועו .םידימלתל ןתונ היה הבישיה
רוזעלו רוריב ןועטה לכ תא םהל ררבל ידכ םידימלתה םע ראשיש ,הבישיה שארל עייסמל
םש י"שר שרפמ ךכ .ול ךלהו ורועיש תא הבישיה שאר רמגש רחאל רועישה תא לכעל םהל
:"ןנברל אמויד אתביתמ םייסמ" םילמה תא
היה לודג םכח ל"רש יפל םויה ותוא ןנחוי יבר שרדש המ םהל הנושו רזחמ היהש"
."םדיב הנווכמו רזוח ברה יפמ ןלוכ ועמשש רחאלו

תעב יתוחנד ןנבר שאר ,אלוע וילע רמא ןכש ,תופירחב וחוכו היה לודג םכח שיקל שירש יאדו
שיר תא האורה" :שיקל שיר לש ולדוג תא םידימלתה ינפל ראיתו אתידפמופ תבישיל דריש
ליגר הארנכ היה ןאכמו (א ,דכ 'הנס) "הזב הז ןנחוטו םירה רקוע וליאכ שרדמה תיבב שיקל
רקיעב היה ןנחוי 'ר תבישיב ודיקפת םרב .ףירחל "םירה רקוע" יוניכה אתידפמופ ימכח יפב
יל ישקמ הוה אתלימ אנימא הוה יכ" :ומצעב ןנחוי 'ר וילע רמאש יפכ ,ודגנכ ורזועו ול הנשמכ
מ"ב) "אתעמש אחוור אליממו יקוריפ העבראו ןירשע היל אנקירפמו אתיישוק עבראו ןירשע
.ימויה רועישה תא םהינפל ררבלו םייסל םידימלתה םע ראשנ ךכיפלו .(א ,דפ

דחא לע רפוסמ םש .א ,בכ ב"בב 'מגה תייגוסב םותס רחא יוטיב לע הזמ רוא הלעי דועו
תבישי ישאר וסינו ותוריעצב תמש ,ןנברמ אברוצ ,םיפירחה אתידפמופ תבישי ימכחמ
בר רמא .(היתשינע אנא ה"ד ,םש 'סות 'יע) ותשינע תביס תא ומצעל דחא לכ סחיל אתידפמופ
םע רועישה תא תוטיהרב רובעל ליגר היהש ,אתידפמופ תבישיב הלכ שאר ,קחצי רב ןמחנ
ברו אפפ בר והוספת דחא םויו ,הלכל סנכנש ינפל ,אבא רב אדא בר ,ןנברמ אברוצ ותוא
:ול ורמאו ,"אמויסב ווה אלד" םושמ ,אבא רב אדא ברל אבר ידימלת עשוהי ברד הירב אנוה
יכהו אבר רמא יכה :והל רמא ?אבר והנירמא יכיה המהב רשעמד אתתעמש ינה ןל אמיא"
ךכל םרגש אבא רב אדא בר לע דיפקהו הלכל קחצי רב ןמחנ בר רחאתנ םיתניבו ,"אבר רמא
,אבא רב אדא בר לש ותטימל הכחמ אוהש רמא ,הלכל סנכית אלו בשת המל :ותוא ולאששו
רב ןמחנ ברד ארבתסמו" :םילמב תמייתסמ אייגוסהו ,העש התואב תמש לוקה אצי םנמאו
."הישנע קחצי

אנוה ברו אפפ בר לע רמאנה "אמויסב ווה אלד" יוטיבה תא רופיס ותואב ןיבהל ךירצ ,םרב
שיר ןמחנ בר השענשכ הצעב ויה אלש םירמוא שי" :םש בתוכ י"שר ?והמ עשוהי ברד הירב
קרפב תורומאה תוכלה לגרה תבשב שירדד אברד אקריפד אמויסב ווה אלד םירמוא שיו ,הלכ
סופתל רבתסמ ."אקריפד אפוסב והנירמא אברו ,המהב רשעמד אתתעמש ,תורוכב לש ןורחא
'יפ םג 'יע) עשוהי ברד הירב אנוה ברו אפפ בר וב ופתתשה אלש אמויסל הנווכהש ,ןורחא ןושל
הילעש אמויסה איה איה ןאכ הרומאה "אמויסב" הלמהש ,רעשל יל האר לבא ,(םש ה"מגר
ק"בב אצמנה יוטיבה ךכל תודעו .רועישה ירחא אובל ליגרה רוריבה ונייה ,זיק ק"בב רבודמ
יאהו אישוק יאה והל רמא יאמא ,היל ורמא אכיה" :וז אמויסב ןתמהו אשמה רואיתב זיק
רשעמד אתתעמש ינה ןל אמיא" :בכ ב"בב אצמנש הזו ,"אקוריפ יאהו אקוריפ יאהו אישוק
אופיא אוה םויסה ."אבר רמא יכהו אבר רמא יכה והל רמא ,אבר והנירמא אכיה המהב
.אמויד אתביתמה ירחא דימת אובל ליגר היהש רוריבה

תא םהב חתפל ידכ ,םידימלתל ןתינש ימויה רועישה לש וביטו ומש לע םידמוע ונאצמנ
הלכה רועישכ ,הרדסכ הנשמ לש תכסמ לע ןתינ אל הז רועיש .אמויד אתביתמ :תופירחה
הז גוסמ רועישה לש ותחיתפ .םינוש םינינע לע אלא ,התיעב תכסמ תכסמ ,הלכד אתכסמב
ומכ םינושארה םיארומאה לש ארמימ וא ,םתה ןנת :ס"שב איהש וזיא הנשמ וא תויהל הלכי
תבישיב ורמאש והזו .רוריב תוכירצה תוכלהה תחאב היעב וא ,רמתיא :יולו בר ,לאומשו בר
"אתביתמ רסילת" ."אתביתמ רסילת ןיצקועב ןנינתמ אק ןנאו" :אברו ייבא ימיב אתידפמופ
םהיתומוקמב םינוש םימכחל ויהש תובישי הרשע שלש אלו ,תואחסונ לש םינוש םינפ םניא הלא
(תז 'ע ,ךורעה יפכ) םינינע לע םינתונ ויהש ,(אמויד אתביתמ) םירועיש רשע השלש םא יכ
םיחתופה הלא םירועיש ס"שב אוצמל השק אל םנמאו .התופירחב העודיה ,ןיצקוע תכסממ
תוחנמ ;טכק-חכק םש ;א ,כק-א ,חיק ןילוח) "ורמא ירה" וא ,ןיצקוע תכסממ "םתה ןנת"ב
.(דועו ,א ,הנ-א ,דנ

םעהו הבישיה
,הכלהב יוטיב ול אצמ תובישיה תובקעב לבב ידוהי לש םייתוברתה םהייחב אבש יונישה
'סותבו לבבל בר אתא יכמ ה"דו אתביתמ ה"ד י"שרב 'יע) א ,י ןיטיגב 'מגה תייגוסב שרופמכ
תובישי ,אתביתמ" :י"שר שריפ לאומשו בר ימי לע םש רבודמהו ליאוה .(א ,פ ק"בבו םש
דומלל ןהל תורייע ראשמו וזל וזמ םידימלת ןיכלוהו אעדרהנב תחאו ארוסב תחא תועובק
,אתידפמופב תחאו ארוסב תחא תועובקה תובישיה יתש ויה אעדרהנ ןברוח םע לבא ."הרות
.הב העקושש אעדרהנ תבישיל רכז ,"אעדרהנ תרוש" תמייק התיה אתידפמופבש אלא

םילכ הרצי ךכיפלו ,לבבבש הבישיה שארב םוקמ הספת םעה לע הבישיה תעפשהל הגאדה
םירזופמ םירמאמ ךותמ .לגרה תותבשבו אתבשב אקריפה :םעב הבישיה לובג תבחרהל
לודג רישכמ ותואמ המילש הנומת וקל וק ףרצל םילוכי ונא ,םש ריעז םש ריעז ,'מגה תויגוסב
ןומהו םמצעל םימכח לש דרפנ דמעמ רצווי אלש רומשל ידכ לבבב הבישיה הללכישו החתיפש
.הלאל הלא ןיב תוקחרתהו האנש ידיל איבהל ופוסב לולעה רבד ,םהמע רשק ול ןיאש םע

אשונ לע השרד ,ףסומה תליפת ינפל ותבשב תבש ידימ הנתינ תילבבה הבישיה לש תסנכה תיבב
ושדו ונד רבכש ולאמ תוכלה ללכ הבש טושפה קלחה .עובשה תשרפ םע תוכייש ול שיש יתכלה
תועלוקו תולק תודח תועומש תרוצב ,רודיסו רמג ידיל ואבו םידימלתל תוימויה תוביתמב ןהב
הלכה יחריב רמגו ןינמו רוריב ידיל ואבש הנשמה ישוריפ הלאמו ,רוביצל רסמיהל תונתינה
םהל עידוהל ,טושפה םעה ינבל ורקיעב ןווכמ היה הז קלח .םידימלתהו םימכחה לכ בשומב
"ריכבא"ב תישרדמה תרוסמה יפל השמ יפמ וניוטצנ רשאכ ,להקהב ויתורותו םיקלאה יקוח
הלאש תרוצב היעב חוסינ ללכש ,הבש ינשה קלחהו .להקיו 'פ שאר ,ינועמש טוקליב אבומה
ןיב ,עצמאבו .אקריפב םיחכונ ויהש הבישיה ימכחל ורקיעב ןווכמ היה ,התטישפו םימכחל
ותואב ןינעל ןינעמ ,שרודה לש ומעט יפלו ןמזה יפל ךרואב וא רצוקב ושרד ,התטיפשל היעב
חיננ םא ערפמל םיארוק היהנ אל ךא ,תותליאשה רפסב םיאצומ ונא וז תללכושמ הרוצ .ןינע
.םיארומאה ימיב אקריפב השרדה רדס היה ןכש

הבישיה ישאר וחרט הברהו ,דחיב םעלו םימכחל להקהב ,רומאכ ,תנתינ התיה וז אקריפ
היהש ,אתידפמופ תבישי ימכחמ ,איוא בר לע רפוסמ ,ב ,חכ תוכרבב .הב ופתתשי הימכחש
לאשו ףסוי בר לש ותעד חינהל ייבא שקיב ,אבשכ ,רחמל ,ףסוי בר לש אקריפל אב אלו שלח
יתלוכי אלו יבל שלח :ול רמא ?אקריפל רמ אב אל המ ינפמ :ףסוי בר דמעמב איוא בר תא
?אבו רבד רמ םעט אל המ ינפמ :ול רמא ,אובל

ונאצמנו ,ףסומה םדוק רבד תמיעט לע הכלהה םע בולישב 'מגה תייגוסב אבומ רופיס ותוא לכ
ימכחש תולדתשהה לע ןכ ומכו ,יתמו ,שורדל גהונ היה ימ ,אקריפה תוהמ לע ונממ םידמול
אקריפל סנכנ אלו אתידפמופל ןמדזנש רפוסמ הנח רב רב הבר לעו .הנממ ורדעי אל הבישיה
הברהו (א ,חמק תבש) אוביש ידכ ונממ ודגב חקיש אלייד אדאל הדוהי בר חלש ,הדוהי ברד
אסריג דימעהל" וניבה אלש םעה יפלכו ,אקריפל םימכחה תא ךושמל םיעצמאה הלאב אצויכ
.(םש י"שרו ב ,ו תוכרב) "אטהיר אקרפד ארגא" :ורמא "ןמז רחאל ןבר יפמ העומש רמולו

םימכחה םע דחיב םידימלתהו הבישיה ימכח םיסנכתמ ויהשכ ,רדאו לולא ,הלכה יחריב
יפל שארמ ועבקש תכסמה התוא לש הנשמב שדוחה לכ ךשמב םוי םוי קוסעל םהיתומוקממ
ימכח לכ בשומב הלכה חרי ותואבש תותבשב םישרוד ויה ,הלכ תכסמ םשב העדונשו רדסה
השרדל לשמ ,רתויב תדבוכמ התיה אתבשב אקריפ התוא .םעהו םידימלתה דמעמבו הבישיה
ודעונ הלכה חריב םוי םוי םינתינה םירועישה .ונימיב םיסוניכו תודיעו תעשב תבשב תשרדנה
וקסעש תוימויה תותביתמל דוגינב ,םהילע .הרדיסכ תכסמב וקסעש םידימלתלו םימכחל
והניא ,הלכד אמויב והל ליאש והיא" :'מגב ורמא ,הבישיה שארל הרוסמ םתריחבש םינינעב
ינפל ןישרודשכ ,הלכד אמויב" :םש שריפ י"שר םנמא .(א ,זצ מ"ב) "ימוי ראשב היל וליאש
אמויב" םילמה לש ןטושפ לבא ,"יתירחא אתלימל יטומתשיאל יצמ אלד לגרה תוכלהב לגרה
הבישיה שאר ידיב היה אלו העובק התיה תכסמהשכ ,הלכה ימיל םג הנווכהש תוארמ "הלכד
.ןלהל רבודי הז לעו ,םיעובק םינינעה ןכ םג ויה לגרה ינפלש תושרדבש ףא ,תכסמה ןמ תונשל

אלש ףא ,םימכחה לכו ,ומצעב הבישיה שאר ידי לע תנתינ התיה תבש התואב אקריפב השרדה
יוטיבה תא ןיבנ הז יפלו .דובכה ינפמ הב םיפתתשמ ויה ,רוביצל הב ושרדנש תוכלהל וקקזוה
:רמא אנהכ בר .ושוריפב ושקתנש "יקריפ יהלשב"
רתב ,רמאק יאמ אנעדי אלו ירק ירק רמאקד תיעמשו ברד יקריפ יהלישב אנביתי הוה"
ביהיד ןאמ יאה בר רמאק יכה :יל ורמא ?בר רמאקד ירק ירק יאמ :והל ירמא בר םקד
.(א ,דס מ"ב) 'וכו "ירקא האניגל יזוז
רבד לבא ."וירבד תליחת יתעמש אלו יתאב שורדל םייסשכ ,ןיקריפ יהלישב" :שריפ י"שר
תובאב ונינש רבכבו .שרודה ירבד תא בטיה עמש אלו םוקמ קוחירב בשיש אוה ונינעמ דמלה
ןיא ינולפ שיא ורמאיש ליבשב בשויו קחרתמ - - ד"מהיבל יכלוהב תודמ עברא" :מ"פ ןתנ יברד
ווה אל ברד הירבסל יכירצ ווה ברד הירמגלד" ורמא אלה יסא ברו אנהכ בר לעו ,"םכח ךירצ
ןיבוריע) תשש ברד היקריפ יהלישב ובשיש ףסוי ברו הבר לע רפוסמ ןכ .(ב ,ול 'הנס) יכירצ
שארב בשישכו םנמנתי אמש דחפה תמחמ םיתעל התיה קרפה יהלישב הבישיה .(ב ,הס
:ומצע לע ףסוי בר רפיס םנמאו .תעדה תשלוח ידיל שרודה תא ךכב איבי ול םיאתמה ומוקמב
בר ןוגכ ,אקריפב דאמ וכיראהש שיו .(ב ,ונ תבש) "םנמנמ אק הוהו אקריפב אנביתי הוה"
תושרדב ףתתשהלמ וענמנ אל ןכ יפ לע ףא .הזמ ולח םימכח המכו (ב ,דס תומבי) אנוה
.הילא םעה ינבמ וכשמיש ומרגו דובכ הל ופיסוה הזב ןכש ,אקריפה

לע ונעמש ןכש ,תילארשי ץראה הבישיב התיה תמייק .אקריפה תא ושדיח אל לבבב תובישיה
תא קלחמ היהש (ב ,גי תוירוה) לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ותואישנב הבישיה םכח ,ריאמ 'ר
לש התואיצמ לע קר אל םידמל ונאצמנו (ב ,חל 'הנס) לשמבו הדגאבו הכלהב ,אקריפב ותשרד
אל תנווכמה ,השרד ןיאש רורב .התוהמו הביט לע ףא אלא תילארשי ץראה הבישיב אקריפה
םגו .בלה תא תכשומה הדגא אלב תאצוי ,םעה יפלכו םהיפלכ אלא דבלב הבישיה ימכח יפלכ
:םלאששכ וידימלתל עשוהי יבר הארהש יפכ .ןינע בור םימעפל הב אקוד םיאצומ ויה םימכחה
הכלהה תורוהל התיה אקריפה לש התרטמ רקיע לבא .(א ,ג הגיגח) "םויה הדגה התיה המבו"
םעטמ אצוי היה םכחהש הארנו .תורוהל ול הנתינ תושרש ,םכחל הכירצ איה ךכיפלו ,םעל
םיניקתמ ויה תוכומסה תורייעה ישנאו ,םיקרפל םג שורדל ידכ תוקוחרה תורייעל םג הבישיה
ביתומ" ארקנ הזכ םכח .השרדה םוקמל םמוקממ אובל ולכויש ידכ ןימוחת בוריע םמצעל
םייקו עובק דסומל אקריפה תא הללכישו החתיפ תילבבה הבישיה םרב (ב ,ול ןיבוריע) "יקריפ
.םעה לא הנממ הבישיה תרות העפש ובש תורונצה דחאל השענ הז דסומו ,תורוד המכ ךשמב

לגרה ינפלש תותבשבו (רדאו לולא) הלכה יחריבש תותבשב דוחיבו תותבשב אקריפה ידי לע
,ץוחב םינתינ ויה םירועישה .םעה לא וליאכ האציו היתורגסממ הבישיה הגרח (ירשתבו ןסינב)
'הנס -"ןנא אמגאב ינק ילטק ןנא וטא" :יוטיבה ןאכמו) םגאב ךכל ונקתוהש הבישי תומוקמב
ינמחנ רב הברבו ,(א ,זנ תוכרב) "הבישי שאר השענ םולחב םגאל סנכנה" :ורמא דע ,(א ,גל
ירבג יפלא רסירת לטבמ אקד יאדוהיב ארבג דח אכיא :ורמא ,אכלמ יב אצרוק היב ולכא"
ןיצבקנש" :שרפמ י"שר .(א ,ופ מ"ב) "אכלמד אגרכמ אותסב אחריו אטייקב אחרי לארשימ
סמה תובגל ךלמה יחולש ןישקבמשכו םיגח לשו חספ לש תושרד עומשל ירשתו ןסינב וילא
אחריו אטיקב אחרי" :(87 'מע) ג"שר יפלו ."םהיתבב םיאצמנ םניא שדחו שדח לכ לש תלוגלוג
."לולאו רדא אלכד יחרי ירת ןוניאד אותיסב

לש תונושארה .ירשתבו ןסינב אלגרה תופסא םע רדאבו לולאב הלכה תופסא ברעל ןיאש רורב
אתמ ינב" :ישא בר רמאש יפכ ,הרדה אולמב הבישיה העיפוה ןהב ,ויה םידימלתו םימכח
"והיינימ ארויג רייגמק אלו אתשב ינמיז ירת אתיירואד ארקי וזח אקד והנינ בל יריבא איסחמ
תותבשבש ןויכ לבא .םעל ןרקיעב תונווכמ ויה תונורחאהו .(םש 'סותבו י"שרב 'יעו ב ,זי תוכרב)
בוריעב ס"שה ישרפמ םימעפל ושריפ ,לגרה תוכלהב ושרד רבכ לגרל תוכומסה הלכה יחריבש
ןויליגבו אתשב ןינמיז ירת אתיירואד אחבש ה"ד י"שר ,םש תוכרב) ולא םע תופסא ינימ ינש
,לטבמ אקד ה"ד י"שר ,א ,ופ מ"בו ,אלגירד אתבש ה"ד ,א ,ל םש י"שר ןייצמה א"קערל ס"שה
התיה הליגר תבשב אקריפה םגש הארנו .(םש ם"בשר 'יעו ,ב ,זנק ב"ב ןייצמה ח"בה תוהגהבו
הלכ תארקנ הפוג תבשהו םע בורבו הבישיה לכל יבמופב ןתינה רועיש היהש ינפמ ,הלכ תארקנ
לכ בושי 10-2 'מע תותליאשל יאובמ 'יע) אלגיר תיגיגח הפסא לכ הארקנ ןכו (א ,טיק תבש)
םירועישה ידי לע .(הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו .ר"הוד לעב ןהב השקתנש י"שרב תוריתסה
םעהו הבישיה ןיבש םילובגה תא שטשטל וליאכ תילבבה הבישיה החילצה וללה םייבמופה
.םעב הרותה דובכ תא לידגהלו

רצויה תיב לא תדריו םוק
ינב וכנוחו ולדוג וילעש ילבבה דומלתב תמייקו העובק ונמע ייח לע לבבב תובישיה תעפשה
תא וחיכשה ובו ,תינחורה םתומד תא בציע אוה .םימיה לכ וזז אל ונממו םהירוענמ ונמע
ובש תוינשמה .ויפדב השבגתנו הלפקתנש היח הבישי אלא רפס וניא דומלתהו .םלמעו םשיר
,וב וילגרו וידי אוצמלו הז םיב תוחשל הצורהו .םפיקמה דומלתה םיב םידדוב םייא ומכ ןה
םה םה וללה םילחנהו .הז לודג םי ךותל ולפנש םימודקה םילחנה רחא בוקעל ול בוט
הנשמ ומכ ,םייוסמ ןינעב תוחתופה תוימויה תותביתמה :הלעמל וראותש םינושה םירועישה
ררבתמו ךלוה ןודינה ןינעהו ,איהש וזיא היעב וא ,םיארומא לש ארמימ ,אוהש םוקמ לכמ
רועיש ונימיב םיארוק ונאש המ ,םיצוריתו תוישוקו ,םיקוידו תורמימו תותיירבו תוינשמ רואל
השרד תרוצב ונתינש לגרה תותבשבו תותבשב "יקריפ"ה ;היתויופעתסה לכל תחא איגוס לע
אשונ ותוא לע תוכלהב רקיעב וקסעו ,לגרה וא ,עובשה תשרפ לא רשק ול שיש אשונ לע
תא תומרל ולכוי אלש ידכ "רוב ינייד"ל ןתוא ןידמלמ ןיאש ,"רוביצ תוכלה" תניחבב ןהש
הדימעו תורוקמה רואל הקידב תונועט ולא תוכלהש דועב ,םיחמומכ םהיניעב עיפוהלו רוביצה
ישוריפו ;ןכ שרדמה תיבב ורויש דע ןרדסהו ןרמגה י"ע רודיסו רמגו םימכח בשומב ןינמה לע
הנשמבש תוכלהה ירקיעו ,תותיירבה רואל ,םידיחיה תועדו הבש ימתסה קלחה ,הנשמה
ןהב תשמתשמ הנשמהש םילמ רואיבו ,םיאנתה ישרדמ רואל בתכבש הרותב ןהישרשו
.שוריפ םיכירצה םירבדב אצויכו ללכ העודי אל וא החכשנ ןתארוהו

ותרוצ תניחבמ רבוח דומלתהו ליאוהו .התעב תכסמ לכ לע הלכה יחריב ונתינ םינורחאה הלא
,"יקריפ"בש תושרדה וקרפנ ,לארשי ץראב הכרענו הרדוסש הנשמל ביבסמ שוריפכ תינוציחה
הנשמה יפל םהל םיאתמה םמוקמב ועקושו םהיתוילוחל תוימויה תותביתמה םג םימעפלו
לכמ תבכרומה איגוסה תנבהב ישוק םימעפל םרוג הז קוריפ .ארמגל אצומ תדוקנ תשמשמה
םילולבכ וארנש םירבדהו ,םהב ריכת תנחובו הנוחב ןיע לבא .ונרכזהש םירועישה יגוס םתוא
.וררבתיו ונבוי

ימיב "םיאנת"ה .םיארומאה ימי לכב הפ לעבש הרותה דומיל ךשמנ תוילבבה תובישיב
םיארומאהו ,תותיירבהו תוינשמה תא םיארומאה ינפל ונשש םייחה םירפסה ויה םיארומאה
תביתכ .םינשמהו םינושה תגגשב ןהב וסנכנש םישובישל ןוקית םיעיצמו ןתוא םישרפמ ויה
םינמיסו ,ןתנ יברו יבר י"ע הנשמה רודיס ינפלש םימיבכ הכשמנ "םירתס תולגמ"ב םידיחי
יליבשש ,םייוגה ימכחמ וניבה אל םינורחאה םימיה דע .ןורכזל רזעל םהל ושע םיינכט-ומינמ
םירורב ויה אל רצויה תיב םהל ושמישש תובישיה ירדסו םהל םיריהנ ויה אל ילבבה דומלתה
וקספ אל תוילבבה תובישיה ימכחש "הפ לעבש הרות" גשומהו חנומה ותוא לכ תא ,םהל
תעד ףוסל תדרל הליחתהש אלאספוא תלוכסא המק םינורחאה םימיב קרו .וראפלמו וחבשלמ
ןורכז" רפסה .הפ לעבש הרותה רקחב אתונמיהמד אחרואל ברקתהלו הזה חנומהו גשומה
פראש .י קירע י"ע םגרותו ,תידיוש ןוסדרהריג רגריב 'פורפ ורבחמ ידי לע בתכנש ,"די בתכו
ימכח ידיב םישענה תונויסנל םינושארה םירשבמה ןמ אוה ,(1961 אלאספוא) תילגנאל
תובישיה רקחל דחא דעצ דוע קר ןאכמו .הפ לעבש הרות גשומה תנבהל תרכזנה הלוכסאה
.וללה תובישיה לש ןתריצי ,ילבבה דומלתה לש הנבמהו הנבהה ףוגל ךירצה ןהירדסו תוילבבה

זוכירו רוזיפ
ויפמ .לארשי ץראבש זכרמב תויולת ןמצע תא לבבב תובישיה ואר דומלתה תפוקת ךשמ לכב
ףא ,וירחא רהרהל ןיאש הכלה קספל בשחנ "םתמ וחלש" .תקולחמב יונשה רבד לכב םייח ויה
ינבל ולאש םיקפוסמ םירבדב .(תומוקמ המכבו ב ,וע ןילוח) םעפל םעפמ םתעד תא ונישש
י"אמ תרגא .(ב ,יק םש) םהל וחלשיו ולאשיש י"אל םילועה ןמ ושקיבש וא (ב ,הנ םש) אברעמ
ואצמנשכ םנמא .(א ,טכ 'הנס ;ב ,חמ תועובש ;ב ,אמ ב"ב ;א ,וטק תבש) לכב העירכמ התיה
םהיתוקיפס עיצהלמ םינורחאה וענמנ אל י"אבש םהירבחמ םילודג לבבב תובישיה ימכח
הכוזה לכל ןכומ הרותה רתכ ןכש ,(ב ,טנ ןיטיג) םהל םיפופכ תויהלמו (ב ,הצ ןילוח) םהינפל
המאב המקש תבה תדה ינפמ לדלדינו י"אב זכרמה ךלה םיארומאה ימי ףוסב לבא .וב
האופרכ ןמצע תא תואור לבבב תובישיה וליחתה זא .תונימל הכפהנש תוכלמה תוריזגמו
.םלועה תוצק לכל תרזפתמ הליחתהש המואה תודחא לע תורמושכו ,הכמל ה"בקה םידקהש

ןואגל ויה הבש תובישיה יתשו םלועבש רתויב זכורמה לבבב ידוהיה בושיה היה םינואגה ימיב
,םעה לע ןתעפשה תא םהב ךישמהל ולא תובישיב ורצונש םילכה םתוא לכ .הלוגב בקעי
ינב .בתכבש תובושתו תולאשל אנפלוא יתבל ושענ תובישיהש אלא דוע אלו .רתויב וללכתשנ
ןמ תולג :םילפכב ואטח תוצראה ראשל לבבמ האיציה םעו ,םירזפתמ ולחה תילבבה הלוגה
יפכ ץראב תויולתה תווצמה לע ורמש דוע י"אל הבורקה לבבב .המדאה לעמ תוקחרתהו ץראה
תוקחרתהה םעו (ריתהו ה"דות ,ב ,ו ןילוח ;השורי ה"דות ,ב ,בפ תומבי) םימכחו םיאיבנ תנקת
וז ץראב תילבבה תודהיה לע הרבע המדאה לעמ תוקחרתהה וזו .ירמגל ןתוא ולטיב הנממ
המכו .אוה רשאב םעה למסל השענ ,ןואג ייאה בר לש ורפס םש ,"רכממהו חקמה" .הפוג
יפנעלו רחסמה לא המדאה ןמ וז רבעמ תעשב םידוהיה ייח תא םיאתהל ידכ ושרדנ תונקת
תייבגל תונקת המכ וניקתהו הלא םיכרצל תונעיהלמ ורחיא אל לבבב תובישיה .םירחא הלכלכ
,הפ לעבש הרותכ ראשנש המ לכ .םייחה לא הרותה תא רבחל ידכ ,המודכו ןילטלטממ בוח
.הלוגה תולהקל וחלשנו רפסב ובתכנ ,היחוסינו הרודיס ,הליפתה יגהנמכ

הבר לע וארקו ,לותיהב הליחתמ הילא וסחיתה ,לבבמ - תוארקה - השדח תונימ החמצשכ
לואש דרוי ןכ" :קוספה לש ופוס תא ודימלתו ושרוי לעו ,"ךליו ןנע הלכ" :קוספה תא הדסימו
יכרדמ דומלל וחרכוהו ,תונימ חצונת םיקוספב אלש תעדל וחכונ הרהמ דע ךא ."הלעי אל
(א ,ד הרז הדובע) ארקמה - םניז ילכב םינימב ומחלנש םתעשב לארשי ץראבש םימכחה
.םתנוכתמכ השע ,התעיקש ינפל ארוס ןואג הידעס ברו

ץראה םלכאת אלו םייוגב דבאת אלש תילבבה תודהיה לע ורמש לבבב תובישיה ,רבד ףוס
לבבל םינכשה םימעבו הכופה ילב הגועכ התיהש הנושארה הלוגה ינב םהיחאכ ,הב ובשיש
םעה לא הבישיה תאו הבישיה לא םעה תא ברקל םייושעה םילכ לע ורמש םג ןה .הללובתה
.הרוזפה תא דחאמה זכרמה לע ורמש רוזיפה לדגש העשבו .םהיניב רעפ רצווי אלש ידכ

תילבבה תודהיה ידירש דימ ודמע ,הנידמה תמוקת םע תוילגה סוניכ תעש העיגהשמ ,ונימיבו
יתש לש ןחבשב העודיה השרדה ףוסב רמאנש המ םייקל וליאכ ,וז הקיתע הלוג ולסיחו
:רמאנש ,םילשוריל ןילוע םשמ ,הלואגה תלחתמ םשמש" :(חנ 'פ אמוחנת) לבבב תובישיה
."הכולמה 'הל התיהו - העש התוא ,'וגו ןויצ רהב םיעישומ ולעו