ם"במרל ץראה שוביכ תווצמ

רניבא המלש ברה

ח"נשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
ם"במרה יפל ץראה בושיי תווצמ .א
שוביכ תווצמ שי הכלהל .ב
תורודל שובכ ןיא "רתסא תליגמ"ל .ג
םיפסונ םיצורית .ד
הנגה תומחלמ וניתומחלמ .ה
ם"במרה תעדל שוביכ תווצמ שי .ו
ץראה שוביכ תומחלמ שלש שי ם"במרל .ז
לארשי תוכלמו ץראה שוביכ .ח

.תווצמה ןיב ץראה שוביכ תווצמ תא הנומ ם"במר ןיא עודמ הלאשל הבושת :ריצקת

הנגה תמחלמ ,ץראה בושי תווצמ ,ץראה שוביכ :חתפמ תולימ

ם"במרה יפל ץראה בושיי תווצמ .א
אלו תווצמה רפסב אל ,ץראה תא שובכל הוצמ שיש בתכ אלש ,לודגה ונבר לע הומתל שי
תורודה לכל הוצמ וזו ,לארשי ץרא לכ תא שובכל הוצמ שיש שוריפב בתכ ן"במרה .הרות הנשמב
םנמא ,ץראה בושיי תווצמל רשאב .(ד השע תווצמ ם"במרה לש תווצמה רפסל ן"במרה תופסוה)
לארשי ץראב רוגל הוצמש בתכ הרות הנשמב ךא ,תווצמה רפסב התוא ריכזה אל ם"במרה
רודי לאו ,םייוג הבורש ריעב וליפא לארשי ץראב םדא רודי םלועל"ו ,(י-ט ,ה םיכלמ תוכלה)
םש) "הרז הדובע דבוע וליאכ ץראל ץוחל אצויה לכש ,לארשי הבורש ריעב וליפאו ץראל הצוחב
תולעל גוז ינב ןיב הייפכ ןיינעב לארשי ץראל ןילעמ לכהש הנשמה ירבד תא הכלהל קספ ןכו ,(בי
קספ וליפאו ,(טי ,גי תושיא תוכלה ם"במר :ב ,יק תובותכ) ץראה בושיי תווצממ תעבונש ץראל
,ותוא ררחשל וא ץראב אצמנש ימל ותוא רוכמל וא ,ץראל ומע תולעל ונודא תא הפוכ דבעהש
ם"במרה .(ט ,ח םידבע תוכלה) תולגב ונחנאש הזה ןמזב ףא גהונ הז ןידש שיגדמ ם"במרהו
שי ן"במרב ךא .התובישחב גילפמ ףאו ,ץראה בושיי תווצממ תועבונש תוכלהה לכ תא איבמ
ליחהל שי אלא ,התוא בשייל יד אלו ,הב תבשל יד אל .ץראה שוביכ תווצמ איהו ,תפסונ הדוקנ
.ם"במרב רכזוה אל הז ןיינעו ,"תומואה ןמ ונתלוז דיב הבזענ אלו" ,הילע ונתונוביר

שוביכ תווצמ שי הכלהל .ב
ותשא תא הפוכ שיאהש ןידה ותואל סחיב ירהש ,תמייק שוביכ תווצמש רורב הכלהל םנמא
הבושת יחתפה איבמ ,(ה"ע ע"הא) ךורע ןחלושב קספנש ץראל תולעל הלעב תא הפוכ השאהו
אלו .(ו ק"ס) ץראה בושיי תווצמל סחיב ן"במרה םע ומיכסה םינורחאו םינושאר םיקסופה לכש
םגו .תומודקה לארשי תומחלמב םגו ,רורחשה תמחלמב םג ,תורודה לכב וגהנ ךכש אלא דוע
לש ףינסכ אלא תאז ריבסהל ןיאו ,ץראה בושיי תווצמ לע ןכתסהל וגהנ םידיחי הנידמה םוק ינפל
הרז הדובע דבלמ ,ןכתסהל ול ןיא הילעש ,םדאה לע תלטומה תיטרפ הוצמ ןידמ אלו ,שוביכ ןיד
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג

הצור םא רעשי ומצעב דחא לכו" ,ץראל תולעל םימכח ובייח אל הנכס תעבש ש"בשרה בתכ
הילע לש הנכסהש יולה הדוהי יבר בתכ ןכו .(ג ש"בשרה ת"וש) "לדחי אל םאו ,הלעי ,ומצע ןכסל
הזמ רתוי ןכוסמ היה וליאו" ,השביבו םיב םירחוס םמצע לע םיחקולש הנכסהמ הרתי הניא ץראל
בתכ ןכו .(גכ ,ה ירזוכ) "תונכסב ותסנכהב ומע ןידה היה ,הרפכה תווקתו ותקושת יפל ופסוכ דצמ
"תודיסח תדימ הניא" םוקמ לכמ ,בערה הב קזח םא ץראה ןמ תאצל רתומש ףא לעש ם"במרה
תודיסח תדימו ץראה בושיי תווצמ לע שפנה תא רוסמל דיחיל רתומש ירה .(ט ,ה םיכלמ תוכלה)
.אוה

םויב הניפסב גילפהל רתומ םא ותבושתב .ש"בירהו ץ"בשרה תקולחמ יפ לע תאז ריבסהל שיו
ןידהמ ץ"בשרה דמול ,שפנ חוקיפ םושמ תבש ללחל וחרכויש העידי ךותמ ,ץראל תולעל ידכ לוח
איהש ,ץראל תולעל רמוחו לק ,לארשי ץראב הדש וא תיב תונקל ידכ תרתומ ירכנל הרימאש
אצמנ רבכ אליממ ירהש ,הב רג רבכש ימ רובע הדש וא תיב תונקל רשאמ הלודג רתוי הוצמ
הלועהו ,הבישיה אלא הוצמ הילעה ןיאש רבוסו וילע קלוח ש"בירה .(א"כ ץ"בשת ת"ש) ץראב
התעשל הוצמ הניא לארשי ץרא בושי" לבא ,דבלב ומצעלו התעשל הוצמ וזו ,הוצמב קסוע ארקנ
דיב השודק ץרא עקתשת אלש לארשי לכל תלעותו הוצמו ,איה םלועל תמייקתמה הוצמ אלא
תבש) ן"במרה אוה וז הרדגהל רוקמהו ,א"בטירה בתכ ןכו .(זפש ןכו א"ק ש"ביר ת"וש) "םיאמט
התלכשה רשא דיחיה ידי לע תלעפומה תיללכ הוצמ ןיבל תיטרפ הוצמ ןיב קוליח שיש ירה .(לק
וא תיב תיינקל ירכנל הרימא ןיד דמל ימלשוריה םג .שפנ תוריסמל םוקמ שי הרובעו ,ולוכ ללכל
רמולכ ,(ד ,ב ןטק דעומ ימלשורי) "תבשב אלא וחירי השבכנ אלש" הממ ,לארשי ץראב הדש
ליבשב אקווד ושע אל ,ץראה בושיי לע תורודה ךשמב םשפנ תא ורסמש םידיחיה לכ .שוביכ ןידמ
תידוהי תוחכונ היהתש ,הלוכ המואה ליבשב אלא ,ןכתסהל םהל היה אל זאש ,תיטרפה םתווצמ
.שוביכ תווצמ שיש העדכ וגהנ תורודה לכבש ירה ,שוביכ ןידמ רמולכ ,דיתעה תא ןיכתש ,ץראב

ץראה שוביכ תא הנמ אלש ם"במרה ונבר לע אלא ,הללכב הכלהה לע הניא ההימתה ןכל
תמחלמ איה וזיאו .הוצמ תמחלמ אלא הליחת םחלנ ךלמה ןיא" :ם"במרה בתכ .הוצמ תמחלמכ
ךכ רחאו .םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזעו ,קלמע תמחלמו ,םיממע העבש תמחלמ וז ,הוצמ
לכ תא ומייס םרט תושר תמחלמ םחליהל ןיא .(א ,ה םיכלמ תוכלה) "תושר תמחלמב םימחלנ
אל לארשי ץראב ןיאש ריוצי ול ןכל .ןירדהנסהמ תושר לבקל רשפא זא קרו ,הוצמה תומחלמ
ץראה תא ריאשנ םאה ,ונתוא םיפיקתמ םניא ץראה יבשויו ,וחרב םלוכו ,קלמע אלו םיממע תעבש
םה קוידבו קלמעו םיממע העבש דגנ םחליהל הוצמ התיה אליממ ןונ ןב עשוהי ןמזב !?םהידיב
ונייה אל ם"במרה יפל םאה ,התע לבא .לארשי ץרא תא ונשבכ םדגנ ונמחלש הזבו ,ונצראב ובשי
,םיממע תעבש םה ימ םיעדוי ונניא ונימיב םג ?םילגנאהו םיקרוטה ידימ ץראה תא איצוהל םיווצמ
ודיל אבש לכו ,םמירחת םרחה ,רמאנש ,ןיממע תעבש םירחהל השע תווצמ" :ם"במרה ירבדכ
,ה םש) "םרכז דבא רבכו ,'המשנ לכ היחת אל' ,רמאנש ,השעת אלב רבוע ,וגרה אלו םהמ דחא
ןאכ היהי וליפאו .םיבר תומוקממ ועיגה אלא םיממע תעבש יאצאצ םניא ץראב םיבשויה םייוגה .(ד
םיארקנ םניא בורהו ,טועימה ירחא אלו בורה ירחא םיכלוה ירה ,ןיממע תעבש לש אצאצ דחא יוג
תא שובכל הוצמש איבמ וניא ם"במרה המל ןכ םא .םיממע תעבשמ םניא םוקמ לכמו ,םילאעמשי
?ץראה

תורודל שובכ ןיא "רתסא תליגמ"ל .ג
ם"במרה לע ן"במרה תיישוק לע ."רתסא תליגמ" לעב לש םימסרופמה וירבדב עיפומ ןושאר ץורית
קחצי יבר ,"רתסא תליגמ" לעב בישמ ,תווצמה ג"ירת ןיב ץראה בושיי תווצמ תא הנומ וניא עודמ
קר אלא ,ץראה תא שובכל הוצמ ןיא ונימיבש אלא וז הוצמ תונמל חכש אל ם"במרהש ,ןואיל יד
אוב דע תורודל גהונ וניא ,ולגש ירחא לבא ,ץראה ןמ ולג אלש ןמז לכ ,דודו עשוהיו השמ ןמזב
אלש וניווטצנ יכ השבוכל ונל רוסא אלא ,ץראה תא שובכל הוצמ ונל ןיאו הלטבש קר אלו .חישמה
ולעי אלש - םכתא יתעבשה :בותכש ומכ ,הקזחב ץראה תא שובכל תכלל םלועה תומואב דורמנ
.(א ,איק תובותכ) המוחכ

לעבל .לארשי ץראל סחיב ותטיש לש זולה תא תועובשה שולשמ השע רמטסמ ר"ומדאה ,עודיכ
םנמא .ץראה שוביכ תווצמ אלו ץראה בושיי תווצמ אל ם"במרה תטישל ונימיב ןיא "רתסא תליגמ"
וריבסה רבכו ,הרות הנשמב העיפומ ךא ,ם"במרל תווצמה ןיינמב תאצמנ אל ץראה בושיי תווצמ
םייסמ "רתסא תליגמ" לעב .הרות הנשמב ףא עיפומ וניא ץראה שוביכ לבא ,םינורחאה תאז
ןכל ,(ג שרוש) תורודל תוגהונ ןניאש תווצמ תונמל יואר ןיאש ול םישרשב בתכ ם"במרהש ןוויכש
צ"מהס) תומואל םידבעושמ היהנ אל רשאכ קר הוצמ תמחלמ איהש ,ץראה שוביכ תא הנמ אל
תווצמ רבעב התיהש הדומ אוה .(םש רתסא תליגמ ,'ד השע תווצמ ן"במרה תופסות ,ם"במרל
אל רבכו ,תולגה קספית רשאכ ,חישמה תומיב דיתעב רוזחת איהשו ,עשוהי ןמזב ןוגכ שוביכ
.םידבעושמ היהנ

קוסעל ונילע לכ תישאר ,םידבעושמ תויהל אל ידכ ירהש ,םימסק לגעמ ןאכ שי הרואכל
,םידבעושמ היהנ ןיידע םא םג ,חישמה אובי רשאכש רמאנ אמש .ץראה תא שובכלו תומחלמב
קוסעיש אוה תמא חישמ לש וינמיסמ ירהש ,ןכ רמול רשפא יא ,ץראה תא שובכל הארוה ןתי אוה
אוהש תקזחב הז ירה ,'ד תומחלמ םחליו ...ךלמ דומעי םא" :ם"במרה ירבדכ ,חצניו תומחלמב
גוצרה ה"אירגה בתכ ןכו (ד ,א םילמ תוכלה) "יאדוב חישמ הז ירה ...חילצהו השע םא .חישמה
ם"במרהש ןאכמו ,חישמ תקזחב היהי קר זאו ,ץראה שוביכ םשל יאדוב ,תומחלמ השעי חישמהש
ותוא םאו .(15 'מע ,ד ןימוחת) םוקמ םושב םאיבה אל אוה ירהש ,תועובשה שולשל ששח אל
:ם"במרה בתוכ ,תומחלמה לכב חצני אל חישמ תקזחב ךלמ
יכלמ לככ אוה ירהו ,הרות וילע החיטבהש הז וניאש עודיב ,גרהנ וא הכ דע חילצה אל םא"
.(ד ,אי םיכלמ תוכלה) "ותמש םירשכהו םימלשה דוד תיב
ןיב תססובמ חישמ תקזח םצעו ,חישמה אוב ינפל םג תומחלמב קסוע רשכו םלש ךלמש ירה
.תומחלמ תיישע לע ראשה

תארקנ תאז לכב ,תולג ןמזב המייקל רשפא יאש הוצמ םג :"רזנ ינבא" לעב השקה תאז דבלמ
תומורת תשרפה הנומ ם"במרה ירה .תווצמ ג"ירת ןיב התונמל אלש הביס וז ןיאו ,תורודל הוצמ
ינבא) ם"במרה תעדל הרותה ןמ וגהנ אל ארזע ןמזב וליפאו ,ןנברדמ אלא םניאש הלחו תורשעמו
תארקנ איה ,חישמה תומיב ומלעיי םהו ,הוצמ םייקלמ םיבוכיע שי םא ותעדל .(ד ,דנת ד"וי רזנ
ןכו .תגהונ הניא הוצמהש רמאנ אל ,םינימ עברא גישהל ולכי אלש היסור ידוהי לשמל .תורודל
.רוטפ אלו סונא בשחנ ,היברו הירפ תווצמ םייקלו ןתחתהל לוכי וניאו רהוסה תיבב אצמנש םדא
רדעהמ קר תגהונ הניא תורשעמו תומורת תווצמ יכ ,לדבה שיש ץרית ילארשי ש"רגה םנמא
יאובנ יוויצ לשב "רתסא תליגמ" תעדל תגהונ הניא ץראה שוביכו בושיי תווצמ לבא ,םיאנת
רעש ,'א רפס הדמח ץרא) הרותה ןמ הוצמה תא לטבמש ,ץראה תא שובכל ונל רסואה שרופמ
תאז אלש הארנ ךא .הרותה ןמ הוצמ לטבל ינמז ןפואב חכ שי איבנל ירהש ,(ד תוא ,'ד ןמיס ,'א
רוסיא תמחמ בוכיע וא םיאנת רדעהמ בוכיע יל המ אלא דוע אלו ."רתסא תליגמ" לעב תנווכ איה
.וב תגהונ הניא חספב הצמ תווצמש רמאנ ,הצמ לכאי אלש עבשנש םדא יכו .העובש לש

ץרית אל ךא ,תווצמה רפסב ם"במרה גוליד תא ץרית םנמאש ,"רתסא תליגמ" לעב לע השק םגו
םידבעושמ היהנ אלש ןמזב תגהונ ץראה שוביכ תווצמש בתכ אל המל ,הרות הנשמב וגוליד
.אחישמל אתכלה םג םש בתכ ירהש ,תומואל

םלועה תומואב דורמל ,המוחכ תולעל ונל רוסא איבנה יוויצ ללגבש אוה םעטה םא ,השק דועו
תמחלמו םיממע תעבש תמחלמ תווצמ תווצמה רפסב ם"במרה הנמ עודמ ,םהב םחליהלו
.ביבס ביבס השקומ הז ץורית ,ןכ םא .קלמע

םיפסונ םיצורית .ד
,וימודו (גל רבדמב) "הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו" קוספה ם"במרה יפלש אוה ינש ץורית
אוהש רמול שבתשנ אלש שיגדמ ומצעב ן"במרה .יוויצ אלו החטבה וניה ,ן"במרה ססבתמ וילעש
ללכו ללכ אלא ,םדוקה ץוריתכ תולגה ןמזב קר אל ,הוצמ ןיאש ם"במרה רבוס ןכ אמש .החטבה
.אל

,(א םירבד) "שר הלע" קוספה ןוגכ ,וירבדל תוחכוה איבמ ן"במרה ירהש ,השק הז ץוריתש אלא
לכה ירבדל ,שוביכל עשוהי תמחלמ" :הבתכ ארמגה דועו .םילגרמה ושנענ המל יוויצ וניא םאש
.(ב ,דמ הטוס) "הבוח

קר תמייק התיה הוצמש אלא ,תולגה ןמזב הוצמ ןיאש אלו ,ללכ הוצמ ןיאש אל :ישילש ץורית
אטח ,"שר הלע" .ליעלד תוישוקה שולש הנצרותת ךכ .ץראה תא שובכל עשוהי ןמזב התעשל
תמחלמ ומכ איה וז הוצמ .התעשל הוצמל קר םיסחייתמ "שוביכל עשוהי תמחלמ"ו ,םילגרמה
,ןבומכ .תימעפ דח העש תארוה קר אלא ,םתוא רורצל תורודל הוצמ ןיא ,התעשל התיהש ןידמ
םע היהי ךיא :ם"במרה לעש המצע ההימתה רוזחת שובכל םיבייח ונניא תורודלש הז ץורית יפל
ומכ ,ישפוחה םנוצרמ ונצרא תא ונל ונתי םייוגהש רמאנ ןכ םא אלא ?וצרא לע תיבה לעב לארשי
תלאשנ לבא .םילגנאה ידי לעו םימואלה רבח ידי לע ונל הרזחוה ץראהו ,הלפנ היקרוטש הרקש
ןידמ תמחלמל המוד הז ןיאו ?תורודל אלו וניווטצנ עשוהי ימיב קרש רמול הרבסה המ :הלאשה
אלא ,תילילש הביס וזיא םושמ וניא ץראה שוביכ ירה ,םשינעהל ידכ ימעפ דח עצבמ התיהש
.המצע לארשי ץרא ךרע לש תיבויח הביס םושמ

תעבש תא תוחמל קר אלא ,ץראה תא שובכל הוצמ םצעב ןיא ןכאש רמול שי תאז ץרתל ידכ
.הפיקת היהת ונידיש ידכ ,ץראה שוביכ ידי לע אלא תאז תושעל תישעמ תורשפא ןיא ךא ,םיממע
,תימצע הוצמ רותב אל ,ץראה שוביכ תווצמ םג ךכ ,תורודל איה םיממע תעבש תמחלמש םשכו
.םיממע תעבש תמחלמב תללכנ איה ירהש ,התוא הנמ אל ם"במרה ןכל ,הוצמ רשכה רותב אלא
הדובע דובעל םיקיספמו ,חנ ינב תווצמ תעבש םהילע םילבקמו ,ומילשה םיממע תעבש םא ןבומכ
םידבועש םישנא שדוקה ץראב ןאכ ובשי אלש רקיעה .ץראה תא שובכל ךרוצ היהי אל ,הרז
הוצמ שי ולוכ םלועה לכב םג םנמא ."ךתוא ואיטחי ןפ" .הערל ונילע ועיפשיו התוא ואמטיש הדובע
שפחל הוצמ שיש לארשי ץראב ןכ ןיאש המ ,ונל תנמדזמ איה םא קר הז ךא ,הרז הדובע לטבל
עבש תא םילבקמ ויה םיממע תעבשש ריוצי ול הז ץורית יפל םוקמ לכמ .הקלסל ידכ הירחא
תחת הב רוגל ונלוכיו ,ץראה תא שובכל ךירצ היה אל ,הרז הדובעמ םילדחו חנ ינב תווצמ
תמחלמ ,הז ץורית יפל .הוצמ היהת אל ,םיממע תעבש לש םרכז דבא רבכש ונימיב ךא .םנוטלש
אוה רקיעה ,ידדצ ןיינע אוה ץראה לע וננוטלש ,תימואל הוצמ אלו תיתד הוצמ איה םיממע תעבש
.ץראה תאו םעה תא םיאיטחמה םישנא הב ואצמיי אלש

הנממ איבמ ן"במרהש ,(םש) "שוביכל עשוהי תמחלמ" ארמגה ןושל הז ץורית לע השק םוקמ לכמ
הארנ םילגרמה אטח ןכו .ץראה שוביכ אלא ,ןיממע תעבש דגנ התיה אל המחלמה תרטמש היאר
.ץראה שוביכ םצעל רושק אלא ,םיממע תעבש םע תוכייש אלל טושפ ןפואב

הנגה תומחלמ וניתומחלמ .ה
לארשי תרזע םושמ הוצמ תמחלמ וז התיהש הדוי ם"במרה םג רורחשה תמחלמ יבגל השעמל
ויהש םילגנאה הילעב ידי לע ונל הנתינ איה אלא ,דחא ףאמ ץראה תא ונשבכ אל ירהש ,רצ דימ
תמחלמ התיה אל רבכ ונתמחלמ ,וניביוא ונתוא ופקת רשאכו .םיסופורטופא ןיעכ םירוטדנמ ןאכ
,לארשיל הנגה אבצ ,ותליהת ןכ ומשכ ל"הצ ןכא .רצ דימ לארשי תרזע הנגה תמחלמ אלא שוביכ
תפקתה התיה םימיה תשש תמחלמ םגו .הנגה תומחלמ ויה וניתומחלמ לכ הנידמה םוק זאמו
.םירידא תוחוכ רבצש ביוא דגנ ענמ

ארמגב .דואמ ךורא חווטל ענמ תמחלמו תושר תמחלמ ןיב לובגה תרדגהב ןודל םוקמ שי םנמא
אצוי לבא ורדחמ אצוי ןתח ןיא תושר תמחלמלש איה הנושארה העדה ,תועד יתש תואבומ
המב" .הבוח תמחלמל אצוי ךא הוצמ תמחלמל אצוי וניאש איה הינשה העדהו ,הוצמ תמחלמל
וליפא ןיאצוי לכה הוצמ תומחלמב לבא תושרה תומחלמב (הכרעמה ןמ םירזוחש) םירומא םירבד
תומחלמב לבא הוצמ תומחלמב םירומא םירבד המב ,הדוהי יבר רמא .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח
אלא אמלעב לופכ חונימ ןאכ ןיאש רורב .(םש) "התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ןיאצוי לכה הבוח
דוד תיב תומחלמ ,הבוח לכה ירבד שבכל עשוהי תומחלמ ,אבר רמא" .תמייוסמ תקולחמ שי
היל ירק רמו הוצמ היל ירק רמ ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל יגילפ יכ ,תושר לכה ירבד אחוורל
תארקל םצעתמ אוהש םיעדוי ונא ךא טקשב בשוי בייואה םא ןידה היהי המו .(םש) "תושר
לארשי תנידמ ידי לע קריע לש ימוטאה רוכה ץוציפ םגש רורב ?יניערג קשנ ןיכמו ונדגנ המחלמ
ןתויה דבלמ ,הנידמה םוק זאמ לארשי תומחלמ לכש רורבו ,הבוח ילואו הוצמ תמחלמ היה
הממ דומלל שי ןכו .ם"במרה תעדל רצ דימ לארשי תרזע ןכ םג ויה ,ץראה שוביכ תמחלמ
ו טכש ,ח"וא ע"וש) "אובל םיצור אלא ןיידע ואב אל וליפאו" .םייוג דגנ םחלהל תבשב םיאצויש
לע םיפקתומ רשאכ לארשי ץראב אקווד איה רצ דימ לארשי תרזע םא ררבל שי םנמא .(ה"גהב
ןונגסה ןמ עמשמ הרואכלש יפכ ,הנכסב םיאצמנ םידוהיש םוקמ לכב ןידה אוהש וא ,ביוא ידי
םד לע דומעת אל ןידמ אוה ם"במרה ירבדל רוקמה םא ןכו ."םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזע"
,קיפסמ רוקמ הז ןיא ,תאז לכבו .םוקמל םוקמ ןיב קלחל ןיא ,םינורחא המכ ובתכש יפכ ,ךער
יפלו ,םירחא ליצהל ידכ הנכסל סנכיהל בייח םדא ןיא תושפנ תלצה לש ליגרה רדגה יפל ירהש
ידכ הנכס קפסל סנכיהל םדאל שי ,ימלשוריה יפל םנמא .הנכס קפסל אל ףא םיקסופ הברה
ידי לע דכלנש םכח דימלת ותואל סחיב שיקל שיר רמאש ומכ ,הנכס יאדוב אצמנש ימ ליצהל
ם"במרה לע תוינומימ תוהגהב אבומ) גרההל וא גורהל ךלוה ינא :הלצה לש הוקת הספאו םיחצור
,ךרבח ייחל םימדוק ךייחש ףא לע ,ימלשוריה יפל .(םש מ"כבו א"פ שפנה תרימשו חצור תוכלה
ימלשוריה תעדש תוחכוה איבה הדוהי יבצ ברה ונברו .ךרבח ייח יאדול םימדוק ךייח קפס ןיא
ירהו ,הנכס יאדול סנכיהל בייחי אל ימלשוריה םג ,םוקמ לכמ .ם"במרהו ילבבה לע םג תמכסומ
.רתויב םיטעומ יח רוזחל ויוכסש ועדויב ברקל ךלוה םימעפלו ,הנכס יאדול סנכנ םדא המחלמב
,המחלמ לש דחוימ רדג אלא ,ךער םד לע דומעת אלמ רתוי הברה איה לארשי תרזעש ונל ירה
.ם"במרה לש ורוקמ המ ראבל ךירצו

ם"במרה תעדל שוביכ תווצמ שי .ו
דמעמ שי וללגבש ,דיחי שוביכ ןידמ ,שוביכ תווצמ שי ם"במרל םגש הפיקע החכוה איבהל רשפא
,תורשעמו תומורת יניינעב ,לארשי ץרא ראשל סחיב םירהנ םראו אבוצ םרא :ונייה ,הירוסל תוחנ
ירפס) "לארשי ץרא לכ תא שבכש םדוק הירוס תא שבכש ,הרותכ אלש השע דוד" :ל"זח ירבדכ
םא לבא ,הוצמ וניאש המל המידקהל שי ןכל ,לארשי ץרא תא שובכל הוצמ שיש ירה .(אנ בקע
שובכל הוצמ ללכ ןיאש ןויכ ,תוצרא ראש תא םדוק שובכל שי עשפ המו אטח המ ,שוביכ תווצמ ןיא
ץראה שוביכ תווצמ שיש החכוה ןאכ ןיא תאז לכבש רמולו תוחדל לכונ םנמא .לארשי ץרא תא
ינפמ" :ם"במרהמ עמשמ ןכו .םיממע העבש תא םירחהל ךרוצה ללגב אוה לכה אלא ,המצעלשכ
ץרא לכ שובכיש םדוק םתוא שבכש ינפמ ,לארשי ץרא תלעממ (הבוצ םראו םירהנ םרא) ודרי המ
.(ג ,א תומורת תוכלה) "םיממע העבשמ הב ראשנ אלא לארשי

:ם"במרה בתוכ םיכלמ תוכלהב לבא
ץראכ איה ירהו םיבר שוביכ הז ירה ,ןיד תיב יפ לע ךלמב לארשי ןישבוכש תוצראה לכ"
"הרותב הרומאה לארשי ץרא לכ שוביכ רחא ושבכש אוהו ,רבד לכל עשוהי שבכש לארשי
.(ו ,ה םיכלמ תוכלה)
תומורת תוכלהב עודמ ,ןכ םא .ץראה שוביכ םצע אלא ,םיממע העבש לש קומינה רכזוה אל הפ
הבוצ םראו םירהנ םרא המל ,תירוטסיה הדבועב ןד ם"במרה םשש אלא ?םיממע העבש ורכזוה
לעופב ץראה שוביכ זאש ,דוד ןמזב היה המ ראתמו ,ץראב תויולת תווצמ לש הכומנ הגרדב םה
תירוטסיה הדבוע ראתמ וניא ם"במרה ,םיכלמ תוכלהב לבא .םיממע העבש דגנ לעופב עצבתה
םיבר שוביכב תוצרא שובכי ךלמה םא ,לארשי תוכלמ םוקת רשאכ .תורודה לכל הכלה רסומ אלא
.שוביכב תבייחה ץראה תא ןכ ינפל שבכש יאנתב קרו ךא לארשי ץרא תשודק לוחת ,ןיד תיב יפ לע
?הוצמ תמחלמ רותב תאז ללכ אל המל ןכ םא ,ץראה תא שובכל הוצמ שי ם"במרלש עמשמ ,ןכ םא

,קלמע ומכ גהנתמש ימ לכ ללוכ אלא ,עזג רדג וניא קלמעש קסירבמ םייח 'ר לש ושודיח עודי
'מע קפוד ידוד לוק ,קי'ציבולוס ד"ירגל הכלהה שיא 'יע) ודימשהל לארשי תאנשב שרשומ רמולכ
בתכ אל "םרכז דבא רבכו" ם"במרה בתכש םיממע תעבש תמועלש הממ ותחכוה .(101-102
.ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ,תוישוק הברה הז ושודיח לע שי םנמא .(ה ,ה םיכלמ תוכלה) קלמע יבגל ןכ
הצורש ימ לכ .םיממע העבש יבגל ןידה אוהש בתכ ,(ריזנה ברה) ןהכה דוד יבר ןואגה ברה הנהו
המחלמ תליגמ) םיממע העבש ןיד ול שי ,ונמוקמב תבשל הצורו ץראב תבשל ,ונתיאמ עונמל
השק הז ץורית ךא .תידוקפת אלא תיעזג הרדגה םניא םיממע העבש רמולכ .(טי 'מע םולשו
יבגל ירהו "םרכז דבא רבכו" בותכ אל קלמע יבגלש ךכ לע תססובמ םייח 'ר לש החכוהה ירהש
.בותכ ןכ הז םיממע העבש

אל .ארבסה דצמ אלא הרדגה שודיחו ם"במרב קוידה דצמ אל ,רבד ותוא רמול רשפא ךא
תעבש תמחלמ - ךפהל אלא ,םיממע תעבש תמחלמל רשכה איה ץראה שוביכ תמחלמש
קלמע יבגל ןידה אוהו .ץראב םיבשוי הלא םימעש ןויכ ,ץראה שוביכל רשכה איה םיממע
.בגנבו דרעב בשויה

עשוהי תומחלמ" :ארמגה ירבד תא ונרכזה .הנשמ ףסכה ירבדמ איה ךכל הנושאר החכוה
ם"וכע יטועמל יגילפ יכ ,תושר לכה ירבד אחוורל דוד תיב תומחלמ ,הבוח לכה ירבד שבכל
,הבוח :תוגרדמ שולש שי .(ב דמ הטוס) "הבוח היל ירק רמו הוצמ היל ירק רמ והיילע יתיל אלד
'ז תומחלמל ארקש ונבר לע הומתל שיו" :הנשמ ףסכה בתוכ .הוצמ לש יעצמא רדגו ,תושר
רתוי רדג איה הבוח .(א ,ה םיכלמ תוכלה) "הבוח הארק אלו הוצמ קלמע תמחלמו םיממע
ירבדמ ?הבוח איה קלמעו םיממע העבש תמחלמש הנשמ ףסכל ול ןינמ .הוצממ רומח
םניינע לכ הלא תומחלמ יתש הנשמ ףסכה תעדל ןכ םא ."שוביכל עשוהי תמחלמ" ארמגה
.דבלב הוצמ ןארקש ם"במרה לע ותהימת ןאכמו ,הבוח ןה ןכל ,ץראה שוביכל רשכה אוה

תוצרא ינש דצמו ,(ז ,ה םש) םירצמל רוזחל רוסיא שיש עודיב .קוק ברה ןרממ הינש החכוה
תוכלהה יתש םא ןידה היהי המ ןכ םא .(ו םש) לארשי ץרא ןיד ןהל שי ךלמ ידי לע ושבכנש
ברה ןרמ ?םיניד ראשו ץראב תויולת תווצמל סחיב לארשי ץרא ןיד םירצמל היהי םאה ,תושגפנ
יפ לע השבכנ םא ."תרתומ איהש ןיד תיב יפ לע לארשי ךלמ םירצמ ץרא שבכ םא" .ןכש עירכמ
,ןיד תיב יפ לע היהי שוביכהש ךכל שרופמ יאנת ךא .הרוסיאמ תאצוי איה ,ןיד תיב יפ לעו ךלמ
םא .(םש) "ןיד תיב יפ לע ךלמב לארשי ןישבוכש תוצראה לכ" םיכלמ תוכלהב ם"במרה ירבדכ
איבנ וא לארשי ךלמ ןשבכשמ" בתוכ אלא ןיד תיב ריכזמ ם"במרה ןיא תומורת תוכלהב עודמ ןכ
רבדמ ם"במרה תומורת תוכלהבש ץרתמ ברה ןרמ ?(ב ,א תומורת תוכלה) "לארשי בור תעדמ
,וניתובאל תעבשומה לארשי ץרא לע
ןאכ ונבר ירבדב שרופמכ הוצמ תמחלמ תארקנ לארשי ץרא תא שוביכו המחלמהו"
ןיא הוצמ תמחלמו הוצמ תמחלמ איה םיממע תעבש תמחלמבש 'א הכלה ןיקרפב
לבא .םיבר שוביכ היהיש ןניעבד םושמ ,לארשי בור אלא ,ןיד תיב תושר הילע ךרוצ
,תושר תמחלמ וז ירה ץראה ילובג תא ביחרהל איהש םירצמ ץראב רבודמש ןאכ
"דחאו םיעבש לש ןיד תיב יפ לע םא יכ תושרה תמחלמל ןיאיצומ ןיאש אוה ןידהו
.(טמש 'מע ןהכ טפשמ)

בתכש ם"במרה תעדל הוצמ תמחלמ איה ץראה שוביכ תווצמש ברה ןרמ רמוא וירבד ךותב
םיממע תעבש תמחלמש ןיבה אוה םג ,ןכ םא .הוצמ תמחלמ איה םיממע העבש תמחלמש
םימילשמ םה םאש ךכל החכוהו .ץראה תא שובכל רישכמ אלא ,הלא םימע דגנ תנווכמ הניא
.(ד תפסונ השע תווצמ ם"במרל צ"מהס ן"במרו א ,ו ,םיכלמ תוכלה ם"במר) םהב םיעגופ ןיא
.ץראה שוביכ תמחלמל ףינסו רשכה איה וז המחלמ

ץראה שוביכ תומחלמ שלש שי ם"במרל .ז
:יריאמב םיאצומ ונא ןכ לע רתי
איהו ,לארשי ץרא שוביכל ןניאש תומחלמה לכל רמול ונוצר ,תושרה תמחלמל ןיאיצומ ןיא"
לכש ,דצ הזיאמ לארשי לע םיביואה ואבש וא ,קלמע תמחלמ וא ,םיממע העבש תמחלמ
תומחלמ ראש לבא .םעה תא הב ףוכל ןיד ןיב תושרל הב ךרוצ ןיאו ,ןה הוצמ תומחלמ ולא
ירה ,ותרובג םסרפל וא ולובג תא ביחרהל וא ביוא סעכ וא ןוצרה דצמ ומצעמ השוע אוהש
םיעבש לש ןיד תיב יפ לע אלא הב תאצל םעה תא ףוכל לוכי ןיאו ,תושרה תומחלמ ולא
.(ב ,וט ןירדהנס יריאמ) "דחאו

תמחלמו הוצמ תמחלמ רידגמ אוה .םתוא שרפמו ם"במרה ירבד ירחא ךשמנ יריאמהש רורב
:ןלהלדכ תושר
,םיקלח השולשל תקלחתמ המצעב איהו ,ץראה תא שובכל המחלמ לכ איה הוצמ תמחלמ .1
היהיש םעה לכ .ג ;קלמע .ב ;םיממע תעבש .א :ץראה תא שובכל שי םהמש םיביואה ןוימ יפכ
.םלועב
:אלא "לארשי ץרא שוביכל ןניאש תומחלמה לכ" תללוכ תושר תמחלמ .2
;ךלמה לש ונוצר דצמ .1
;והיילע יתייל אלד ם"וכע יטועימל רמולכ ,ונדגנ תומיזמ שרוחו ונילע סעוכ ביואהש ביוא סעכ .2
.רשויו קדצ תמאכ ,םילאידיא ץיפהל ידכ רמולכ ,ותרובג םסרפלו ולובג תוברהל .3
ץראל ץוחב םג וא לארשי ץראב קר איה רצ דימ לארשי תרזע םא הלאשל הבושתה םג ןאכמו
ואב" רשאכ ץראה שוביכ תווצמ איה איהו .לארשי ץראב קר איהש יריאמב ראובמ .הרוקמ המו
ןידה ראשי ץראל ץוחב םג ןבומכ .קלמע וא םיממע העבש דבלמ "דצ הזיאמ לארשי לע םיביואה
.הנכסל הסינכל סחיב ויתורדגה םע ,ךער םד לע דומעת אל לש ליגרה

המחלמ איה תושר תמחלמו ץראה שוביכל איה הוצמ תמחלמש ,יריאמל החכוה איבהל רשפא
וז יאו .הוצמ תמחלמ אלא הליחת םחלנ ךלמה ןיא" :ם"במרה לש ונושלמ ,ץראה שוביכל הניאש
.םהילע אב רצ דימ לארשי תרזעו ,קלמע תמחלמו ,םיממע העבש תמחלמ וז ,הוצמ תמחלמ איה
לובג ביחרהל ידכ םימעה ראש םע םחלנש המחלמה איהו ,תושרה תמחלמב םחלנ ךכ רחאו
המחלמכ תושר תמחלמ רידגה אוה .(א ,ה םיכלמ תוכלה) "ועמשו ותלודגב תוברהלו לארשי
לארשי לובג שוביכ לע רבודמ ןכ ינפלש ירה ,ועמשו ותלודגב תוברהלו לארשי לובג ביחרהל
אוה קוליחהו ,שוביכ תמחלמ שי םלוכ דגנ .םינפוא השולשב תויהל לוכי הזו ,הבחרה ילב ומצעב
,םיקולח םיניד יטרפ שי אלא םלשל םיבייח םלוכ לעש ,ןיקיזנ תובא שיש ומכ ,םינידה יטרפב קר
רוטפ שי לגר ןש לע ,םילכו םדא לע רוטפ שי רובב ,ןומט לע רוטפ שי שאב ,םת ןיד שי רושבש
.המודכו וכרדכ

:תוינשמה שוריפב ם"במרמ עמשמ ןכו
םהיניב תקולחמ ןיאו .הבוח קלמע תמחלמו םיממע תעבש תמחלמש םהיניב תקולחמ ןיא"
םימחלנה תומוא תמחלמב אלא וקלחנ אל .תושר תומוא ראש לש תוצראה ראש תמחלמש
.(חאפק 'ה םוגרת ,ו ח הטוס ש"מהפ) "םצרא לע ולפנתי אלו לארשיב ומחלי אלש םהב

אלש ידכ םייוג לע המחלמ לבא ,תושר תמחלמ איה תוצרא ראש לע המחלמ קרש שרופמ ירה
לארשי יכלמש המחלמ לכ" :רחא םוקמב יריאמה בתוכ ןכו .הוצמ תמחלמ איה ונצרא לע ולפנתי
קלמע תמחלמו ןיממע תעבש תמחלמ ןוגכ הוצמ תמחלמ ןה םהיביוא םע םימחלנ םהיגיהנמ וא
ונוצרמ םחלנש ךלמ ןוגכ תושרה תומחלמ ןה ,םתלחנ תיחשהל םהילע אבה רצ לכ םע המחלמו
הטוס ריאמ) "ומש לע דובכ ףיסוהלו ותלודגב תוברהל םא ולובג תא ביחרהל םא םימעה ראש םע
.הוצמ תמחלמ איה ,וצרא לע לארשי םע תונוביר חיטבהל ידכ המחלמש ירה .(ח"פ שיר

:רזנ ינבא לעב בתכ ןכו
אוה לארשי ץרא שוביכ ףאו לארשי לע ןגהל הוצמ תומחלמ קר ויה םיטפושה תומחלמ לכ"
י"א הררבוה םלועה תאירב תעב םגו ,םהיתובאמ םהל איה תקזחומ ירהש ,הנגה ןיעכ ימנ
קר אוה שוביכהו םדיב התיה הלוזגו ,ללכ םלועה תומואל תכייש י"א ןיאו ה"בקה לש וקלחל
.(א וטק םירבד רפס םיטפוש 'פ לאומשמ םש) "התוא םיקשועה תוחדל

םיאב ונא ירה ,ץראה שוביכ לש ןפואב קר םיממע העבש תמחלמ תא רידגהל השק תאז לכבו
םע לכש יללכ רדג הז אלא .חנ ינב תווצמ העבש ורמשיו הרז הדובעמ ולדחיש תועיבתב םהילא
הדובע ודבעי אלש .א :םיינש םה םולשה יאנתו ,םולשל ול םירוק ונא ןכ ינפל ,ודגנ םימחלנ ונאש
סמ .תודבעו סמ ולבקישב ;ישונא ללכה רסומה תודוסי ןהש ,חנ ינב תווצמ עבש ורמשיו הרז
םינוש םייונימל ונמתי אלו לארשי ןוטלש ולבקיש .םיינידמ אלא םייתד םיניינע םניא יאדו תודבעו
יאנתש אלא ,ץראה שוביכ םושמ ,תימואל הדוסימ איה םיממע תעבש תמחלמ ןכ לע .הנידמב
.ץראב םיטועימה לש דמעמה תא םירידגמ םולשה

לארשי תוכלמו ץראה שוביכ .ח
שוביכ ליבשבו ,לארשי ץראב ןה הוצמה תומחלמ לכש ,ם"במרב חרכומ אוה יריאמה שוריפ םנמא
תמחלמ תרדגהמ הלילש ךרדב דמלנ אלא ,בויח ךרדב שרופמ רבדה ןיא עודמ לבא ,ץראה
ץרא םניינע םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה לכ .וילאמ ןבומה רבד והזש איה ךכל הבושתה ?תושר
םתסינכ תעשב לארשי ווטצנ תווצמ שלש" שרופמ םיכלמ תוכלה תחיתפב .לארשי תוכלמו לארשי
ראות לע רבודמ אלו ,ךלמ םיקהל איה הנושארה הוצמה .(א ,א םש) "...ךלמ םהל תונמל ,ץראל
תוכלמ ךלמ ןאכ םימיקמש ירחאו .םייתכלממ םייח תרגסמב טלושש ךלמ לע אלא ,אמלעב דובכ
תוכלמ תא קזחל ידכ םיעצמאב טוקנל ךרוצ שי ,םירחא םימע ץראב םיאצמנש ןויכ זא ,הלשממו
אוה קוליחה רומאכו .םיקלח השלשל קלחתמש רבד ,תומחלמב ךורכ רבדה םא םג ,ץראב לארשי
ראשב רשאמ רשאב קלמעבו םיממע העבשב רומח רתוי אוהש ,המחלמ לש הרקמב םהב לופיטב
.םימע

ילב תוכלמ םיקהל רשפא םא ןבומכ .לארשי תוכלמ תמקה תווצממ קלח איה ץראה שוביכ תמחלמ
תשולשב ,ץראה שוביכ תמחלמ תושעל חרכה שי ,רבדה ןתינ אל םא ךא ,היה בוט יאדו ,המחלמ
ךרדב קר אלא ,ץראה שוביכל תונווכמ ןלוכש בויח ךרדב שרפמ ם"במרה ןיאש ףא לעו .היגוס
רפסה לכ ירהש ,וילאמ ןבומ הז ירה ,לארשי לובג ביחרהל איהש תושר תמחלמל סחיב הלילשה
ךרוצ שי ,אנד תמדקמ ןאכ םיבשויש םיממע העבשו קלמעל סחיבש אלא .לארשי תוכלמ וניינע
.(ה-ד ,ה םש) ץוחבמ םיאבה םירחא םימעל סחיב רשאמ תופיקת רתויב

ם"במרהו .חרכה שי םא הז רובע םחליהל ףאו ,ץראב לארשי תוכלמ םיקהל םיבייח ונא ,ללכה הז
םיבייחש הברדא אלא ,םלועה תומואב דורמל וא המוחב תולעל רוסאש םעפ ףא ריכזמ וניא
תמקה אוה ללכה .םלשו רשכ ךלמ תונוכתמ תחאו ,חישמה ךלמה ינחבממ דחא הזו ,םחליהל
.הז לודג ללכ תוטרפמש תוכלה וניינע רפסה לכו ,היתומחלמו לארשי תוכלמ