םינב ינשל םירוה ,הקברו קחצי

רשנ ןושמש

ה"נשת הנשב הנש

ה"כ תישארב

:רמאמה ןכות
םינבל ןמיס תובא השעמ
קחצי תודלות הלאו
"ותשא חכונל 'הל קחצי רתעיו"
"בקעי תא תבהוא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו"
"יל ךתרוכב תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו"
"המירצמ דרת לא - ץראב בער יהיו"
."ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר !!!ונמעמ ךל"
ויבאל תומדיהל לדתשמ ושע
תוארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו
ושעו בקעי םא הקבר

וישע ,בקעי ,הקבר ,קחצי :חתפמ תולימ

םינבל ןמיס תובא השעמ
רשאכ ,הב םישמתשמ דוחייב ,םינבה לרוג ןכ תובאה לרוגכ :וז ארמימ םיריבסמ ונא ללכ ךרדב
תכלל ונממ דומלל בא ול היהש ןושארה אוה קחצי ,המואה לש תוהמאהו תובאה לע רבודמ
הרשו םהרבא :תוגוזה ינש תגהנהב ברה ינושה ןיעל טלוב דימ ךא .וינב ךונחל סחיב םג ,ויכרדב
ירה ,שמחו םיעבש ליגל ועיגה דעו ותדלוה םוימ קחצי .ינשה רודב הקברו קחציו ,ןושארה רודב
.הדקעה השעמב ,םלוכמ ארונה ןויסנב ופתוש היהו ,ויבאמ דחא םוי וליפא קחרתה אל
.םרבאל חרת ןיב םיניינעה בצמ היה ךכ אל

קחצי תודלות הלאו
...הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו" ?תובאה לש הינשה החפשמה ייח וחתפתה ךיא
םא .(םינבה) "םתוא תדלב הנש םישש ןב קחציו" :םיארוק ונא הז ירחא םיקוספ השש ."השאל ול
רמאתו" :ךל ךל תשרפב קוספה ירבדב ןאכ רכזינ .הנש םירשע ךשמב הרקע הקבר םג התיה ,ןכ
,תפסונ השא ."ירש לוקל םרבא עמשיו .הנממ הנביא ילוא ,יתחפש לא אנ אב ...םרבא לא ירש
'הל קחצי רתעיו" :רמאנ הז רודב קר .הברדא .הקברו קחצי לש םתבשחמב התלע אל ,וזכ העצה
,אלה .ולש המודמה תויביסאפהמ קחצי אצוי ףוס ףוס ."'ה ול רתעיו .איה הרקע יכ ותשא חכונל
וייח תונש םישש ךשמב ונממ רובד םוש רכזומ אל ,םילמ עבש ויפמ םיעמוש ונא הב ,הדקעל טרפ
.הכ דע

רבד הרותב רכזומ אל םרבא לע םג ירה .ארקמה לש ילילש סחי הזה םלאב תוארל ןיא יאדווב
תעיטנ םוימ ,הקיתשה-ךסמ ןושארה וניבא לע דרי בושו .שמחו םיעבש ליגל ועיגה דע ,רבד יצחו
,ןכ לע .(ד"ל קוספ לע י"שרו ,ג"ל א"כ תישארב האר) .הדקעה השעמל דע ,עבש-ראבב לשאה
תסחייתמ איה יכ ,הקיתשה ול הפי ,קחצי לצא םג ,ויבאל המודבש ,רמוא יתייה ,אניפתסמ אלול
אלא ,שפנ יכילהת ןייצל תגהונ הרותה ןיא .ומצעל םדאה ןיב שחרתמה ,ינחור-ישפנ םוחת ותואל
.םתאצות תא

"ותשא חכונל 'הל קחצי רתעיו"
הרש הלהאה התוריעצב איבה התוא ,ונמא הקבר ףא .םינבל ןמיס שמשמ תובא השעמ ןיא ,ןאכ
.(הילא אל) "הל 'ה רמאיו" .הז דעצב םינושאר תוכז הל םג .הל רצב 'ה תא שורדל תכלוה ,ומא
םימות הנהו תדלל הימי ואלמיו .ריעצ דובעי ברו ...ךנטבב םייוג ינש" :םהרבא ידי לע ילוא
רצקה יארקמה ןונגסב םיראותמ םימותה ינש ןיב םילדבהה .לרוג-תורה םילמ ,ןכא ."הנטבב
ולצא תלפכנ ןכלו ,השע שרושב ילוא ורוקמ ושע םשה ."הדש שיא דיצ עדוי שיא ושע" .עלוקהו
םדאו ,תומלש לעב אוה ,בקעיו .הזה םלועה השעמב קסעתמ ושע :ק"דרה ראבמ .שיא הלמה
."םילהא בשוי םת שיא" :ביתכדכ ,םנפומ

"בקעי תא תבהוא הקברו ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו"
לש ויפב ,ומוגרתכ :סרוג י"שרו .ליכא הוה הדיצמ ירא :םגרתמ סולקנוא .ינשרוד רמוא הז קוספ
ינשרפמ םיבר .םהינב לא םסחיב םיקולח ויה הקברו קחציש העדב רבד קמעה לעב וליאו .קחצי
ףוג לעב אוה רוכבה םנבש ,םירוה גוז ונל ראתנ .הרותל םינפ םיעבש .העד התואב םה ארקמה
ךלוהו ,בלבש הדובעל היטנ הארמ ,ריעצה ויחא וליאו .ונינעמ םניא חורבש םירבדו ,ישעמ רוחבו
ריכיש וילע עיפשהל .רוכבה ןבב ,רמוא יוה ?תויבקעב לפטל באה בייח ימב .וירוה ול וותהש ךרדב
יקסע בקע ףוגה תא חינזי אלש ,ריעצה ןבל גואדל הילע ,םאה וליאו .תמאה ךרד תא אוה ףא
"!רגה תא םתבהאו" :(ט"י ,'י ,םירבד) הרותב רמאנ ?בהא לעפב בותכה שמתשמ עודמ .המשנה
בהא לעפה ןאכמ םיאור ."הלמשו םחל ול תתל רג בהואו" :'ה לע ורבדב םייתסמ הז ינפל קוספה
ותפיאשב וניבא קחצי קדצ ,ןכא .תושגרו בל תימה אקווד ואלו ,םדא לש ויכרצ קופס םיתעל ונבומ
ובלב אניט לש לצ ףא אצמנ אל לבא .ינחור דודעו הכימתל קוקזה ,ורוכב ושע תא לכ םדוק ךרבל
,םהרבא תכרב תא ףוסב קחצי קינעמ ,ריעצה ונב ,בקעיל קר .הברדא .בקעיו הקבר יפלכ וינפבו
...ימראה ןבל לא בקעי תא ויבא תיבמו הרוכמה ןמ קיחרהל ,וילע הבוהאה הקבר םע םיכסמו
דחא רבד .(םדוקה רודב רוכבה-לאעמשי לש ושורגל דוגנב הז) ."ושעו בקעי םא ,הקבר יחא"
לע ורבעש תואלתה לכ תורמלו ,םינבל ןמיס תויהל ולכי תובא ישעמ לכ אלש ףא לע .ונל רורב
.לארשיב החפשמ לכל םיכנחמ םירוה לש תפומ שמשל םילוכי םה ,םהיאצאצו הקברו קחצי

"יל ךתרוכב תא םויכ הרכמ בקעי רמאיו"
ךכ רחאו ךתרוכב יל רוכמ ,ושעל רמא בקעי קר .דיזנב הרוכבה ריחמ ןיא יכ םירמוא שי :ן"במר
ןאכ דע .ריחמה שריפ אל בותכהו .עבשנו !?הרוכב יל הז המל" :זירכהו וכרדכ זפחנ ושע .לכאנ
בקעי ןתיו :רמאנ אל ףוסב .דבלב םיקוספ השמחב תרפוסמ הקסעה לכש ,ןייצל יואר .ן"במר ירבד
ונואמצ ,ותופיע תא הלילח לצינ אל בקעיש ,רבדה שוריפ ."ושעל ןתנ בקעיו" ,אלא ...םחל ושעל
וליכאה בקעי אלא .הרוכבה תא רוכמל ותוא ץלאל ידכב ,הדשה ןמ רזוחה ויחא לש ונובערו
רשל השענש אוה ,ושע .ןורתי םוש בקעיל האיבה אל הריכמ השעמ ותוא .לכל םדוק והקשהו
בקעי ,בר שוכרב ךרבתנ ושע םא .ימראה ןבל לצא הנעתה בקעיש העשב ,םיאצאצ ךורב ,לודגו
תורוד לש תינחורה הגהנהה תא ונייהד ,וירוה ינשמ ול דעוימהו ףסכנה דיקפתה תא גישה
,ותעשב קחצמ היה ודוד לאעמשיש םשכ ,ושע זב הזכ דעיל ,םשה דוחייב הנומאב ךשמהה
('ט ,א"כ) .קחצי תא ךנחל ליחתמ םהרבא תא האר רשאכ

"המירצמ דרת לא - ץראב בער יהיו"
השעמ ,שממ ,הרואכל ,ןכא .ררג ךלמ ,ךלמיבא לא הרש לש החקליה לע ונעמש 'כ קרפ תליחתב
המירצמ תדרל ?תושעל המ ."איה יתוחא" ותשא לע ריהצמ אוה םג ,קחצי .םינבל ןמיס תובא
"!תאזה ץראב רוג" :םימשמ ףסונ וצ "!המירצמ דרת לא" :ותוא ריהזה 'ה יכ ,קחציל רוסא ויבאכ
[.תובאה ץראמ קלח הז םיתשלפה ץראש ,רמוא יוה] ,םיתשלפ ץראב ,ררגב ראשנ קחציו

!רוגו !ןוכש" :םינוש םייוויצ ינש עמוש ,ותמועל ,קחצי "!ץראב ךלהתה ...ךל ךל" :'ה הוויצ םהרבאל
ונוכנ ,דחא ןוילע ינחור-רוקמ יוליגל ןושארכ םהרבא וניבאל .ראבל הסננ ."ךמע היהאו תאזה ץראב
ותוהמ ,קחצי וניבא וליאו .ותלכי איש דע םמורתהל ורישכהל ידכ ,םיימוהת םיקבאמו שפנ ילותפנ
וענמל ,וכרדב ותוא הוולמה איה איה ,הדקעה תעשב ינחור אישב הלובטה תדחוימה תישפנה
.הב תונביהלו התונבל ,ןענכ ץראב בשיתמ אוה .ויבא יכרדב אמוסכ תכלמ

האמ אצמיו" :םתאנק תביס .וינכש לצא האנשו האנק ררועמ ,תאזה ץראה ןב ,אוה םג ךא
.ויבא ידבע ורפח רשא תוראבה תא ומתס םהו ."םירעש

."ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר !!!ונמעמ ךל"
ןיבהל רשפא ."דאמ ונממ תמצע יכ ,ונמעמ ךל" :רפסנרט ןימ םירבעה תחפשמל עיצמ ךלמיבא
:ללכה יפל ,וישנאו טול םע ויבאכ גהנ אוה םעפה .הקברו קחצי לע העיפשה שורגה תנכס ךיא
."ררג לחנב ןחיו ,קחצי םשמ ךליו" :בותככ .'הנמיאו לאמשה םא'

תא שדחמ קחצי ידבע ורפח ותייחנה יפל ,אוה המ שואיי עדי אל אוה ,בירל עדי אל אוהש םשכ
- םולש :לודג גשיה גישמ אוה זאו .םהל ןתנ ויבאש תומשה םתואב םהל ארק ףא אוהו ,תוראבה
ירחאו ,ויערמ םע ואבצ רש ,ךלמיבא םירבעה להאמב םיעיפומ דחא םוי .הנתיא הדימע תרומת
"!םכתאמ ינוחלשתו יתוא םתאנש םתאו ?ילא םתאב עודמ" :קחצי םתוא לאוש ,סומינה תוכרב
הדיחיה םעפה וז ."ךמע תירב התרכנו ...ךמע 'ה היה יכ וניאר ואר" םחרכ לעב םיבישמ םה
,םירבדה תא להאה חתפ תעמוש הקברש ,ינמוד .ירכנ יפב רכזנ 'ה םש וב ,תישארב שמוחב
ונל םג .השרפב ויכלהמ לכב קחצי םע תחא הצעב התייה יאדווב איה יכ .הלומג לע האבו
הקברו .ויתויוכז לע ודמעבו ,םימה רחא שופיחב ,ותמזי אולמב קחצי הלגתמ ,הרותב םיארוקה
וישכע וב האור ,םרא תוברת למס ,למגה לעמ הלפנ הנושארל ותוא התוארב רשא ,ותיב-תוונ
.םייח םימל תדמתמה ותריתחב םישדח םייח רוציל עדוי לבא ,ביר לכמ ענמנ םנמא רשא ,שיא
וינפל הלגנ רשא דע ,ותודליב סופת היה הב ,ינחורה חטשב הריתחב ןויסינ דומל היה ירה קחצי
ראבה די לע ראשנ אל קחצי .וישוח טהל לכב ,יצראה ןפל הנופ אוה ךליאו ןאכמ .הררג ךרדב 'ה
עיגה ןאכ .ותודלי זוחמ ירה הז ."עבש ראב םשמ לעיו" אלא ,ובר אל בוש הילע ,תובוחר םש לע
ישיאה ונויסנב םותחה ,וייחמ עטק ותוא וב ררועתהו ,'ה דחפ וילע לפנ זאו ,וידודנ תרטמל
,יכנא ךתא יכ ארית לא ...רמאיו ...'ה וילא אריו" .ושפנ תא עדי אל אוהו ,הדקעה ,עזעזמה
."'ה םשב ארקיו ,חבזמ םש ןביו" ."ךיתכרבו

ויבאל תומדיהל לדתשמ ושע
חור תרומ ןייהתו" .ןענכ תונבמ רמשנ אל אוה לבא .השא תאשל םיעברא ליג דע ושע הכח ןכל
ז"כ קרפ ףוסב .בטומלו בוטל ,םירוהה לש םהיתועדב אלמ םואית היהש ,ונדמל ."הקברלו קחציל
,תח תונבמ השא בקעי חקול םא .תח תונב ינפמ ייחב יתצק ,קחצי לא הקבר רמאתו" :םיארוק ונא
ןוכנה םגוויזל תחרוטו תגאודה הדיחיה איה ונלש הינשה םאה "!םייח יל המל ,ץראה תונבמ הלאכ
לשכנ ושע רשא רחא ,םאהו באה ןיב האלמ המכסה םיאצומ ונא בוש םינפ לכ לע .הינב לש
.וישנ תריחבב

תוארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו
'ה רסמש האובנה תא קחציל התליג אל םלועמ הקברש ןעוט ,ארקמה ינשרפ ילודגמ דחא ,ן"במר
םירחאו ק"דר וליאו .םהרבא תכרבב ושע תא ךרבל קחצי תעדב היה ןכלו ,"ריעצ דובעי ברו" הל
קדוצ יתעד תוינעל ."'וכו ץראה ינמשמו םימשה לטמ" ךא ורוכב תא ךרבל בשח קחציש םיחוטב
.הל הרסמנש האובנה ןכות תא ונממ המילעה איה ,הקברו קחצי ןיבש םיסחיבש ןכתי אל .ק"דר
םדא יכ" :'כ ,'ז תלהקב רמאנ .שונא ינב לש םירורב םיווקב םינייטצמ ארקמה ירוביג .אקע אד
האיטחהב ,שונא תועט התעט ונמא הקבר ,םעפה ."אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא
יתאבהו ...יבא ינשומי ילוא" :תושק טבלתמ ,םאו בא דובכב בייח רשא ,הנב בקעי .בוטה תא
תא גיצהל בותכה תמגמ ןיא ."ינב ךתללק ילע" :הביגמ תזעונה ומא ."הכרב אלו הללק ילע
,ונא ונירוהרה אלו ,תעבוקה איה תישונאה תמאה ,שונא ינבכ אלא ,םיכאלמכ תולעופה תושפנה
הרשכ ,הכוז הניא ,הדקעה תשרפ רחאל דימ הרותב תרכזומ התדילש ,הקבר .םייביטקייבוסה
םלש הנב בקעיו .הרותב וניוצי הלפכמה תרעמב התרובקו התריטפ םויש ,הירחא לחרכו הינפל
,ןבל לצא ךרפה תדובע תונש םירשעב קר אל ,דואמ דע רקי ריחמ "ךרוכב ושע יכנא" וירבד דעב
תעשל דע ...הליל יתועיבו םוי יתועיב ,ושע לש וכאלמ םע ותוקבאיה תעשב הדרחו המיאב אלא
לכב ונינזואב תדהדהמ ,תובאה ריחב וניבא בקעי יאצאצ ,ונא םגו .ומע ויחא לש עיתפמה סויפה
הכרבה ...םיימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש ארק יכה" ושע לש הרמהו הלודגה ותקעז ותקעצ תורודה
םא יכ ,םישרפמה יניעב קר אל הומת הארנ בקעי לש ותושפחתהב רקשה "!?יבא ךל איה תחא
.תויקלח יכ םא ,תובושת אוצמל ,השק לומעל ונילע .תודבועל ןמאנ יאדווב רשא ,ומצע בותכה יניעב

ושעו בקעי םא הקבר
ןבל לא םרא הנדפ" התצע יפל חלשנ ,בוהאה הנב ,בקעי .ונמא הקברמ דרפיהל תעה העיגה ,ןכא
?הקברל ןמיס ןאכ שמשל היה לוכי םא השעמ הזיא ."ושעו בקעי םא הקבר יחא ימראה לאותב ןב
בותכ .םלועב ןושארה חצרה הרקו .םיכסכוסמ םינב ינש ויה הל םג .יח לכ םא ,הוח יתעדב הלוע
רחא ערז םיהלא יל תש יכ ,תש ומש תא ארקתו ,ןב דלתו ותשא תא דוע םדא עדיו" :אוה אלמ
ףוסה לעו ,הינב ןיב חתמה לע (םדא ומכ) הוח העדי ,ןכ םא .(ה"כ ,ד) "ןיק וגרה יכ לבה תחת
ותמיזמ לע הל רפוס רשאכ .ונמא הקבר ןכ אל ?םויאה השעמה תא עונמל הליכשה םאה .רמה
רשא דע ...הנרח יחא ןבל לא ךל חרב ,םוק" :ןטקה הנב בקעי לא הנופ איה .לודגה הנב ושע לש
.(ה"מ ,ג"מ ,ז"כ) !דחא םוי םכינש םג לכשא אל ...ךיחא תמח בושת

,ותעשב ןיק ומכ ,וממז תא עצבי לודגה ויחא ,סחו הלילח ,םא יכ ,ושע לש ומואתל הריבסמ איה
.תמ ןבו חצור ןב םתיבב וראשיי אלה

.לבהו ןיק םא תארקנ אל הוח
.ושעו בקעי םאכ םלועל תרכזנ ונמא הקברו