תבשה תסינכו העיקשה ןמז ןינעב

ץיבוניבר רזעילא םוחנ ברה
םימודא הלעמ - השמ תכרב תבישי שאר

א"נשת הנשב הנש
תורעה אלל ספדנ

חולב בותכה ןמזה אלו ,ןיעל תיארנה העיקשה אוה תבשה תסינכ דעומ :ריצקת

תבשה תסינכ ,תורנ תקלדה :חתפמ תולימ

תיארנה העיקשה יפל תבשה תסינכב ןודל גוהנ 'קה הבישיבש רבדה ןוכנ םא ריבסהל יתלאשנ
ןכ םאו ,ו"ת ק"היע םילשוריל תוחולב םימסרפתמה םינמזה יפל אלו םימודא הלעמב הפ םייניעל
?וז הארוהל םעטה המ אוה

הבושת
לע לכתסהל וניתובא וגהנ םחרכ לעב ,םיקייודמ םינועש וצופנ םרט םינפלש רבדה ןבומו עודי
ןכתי םרב .'וכו הלילו םוי ינינעב הכלה עובקל ידכ ('וכו ץנה לע ןכו) םייניעל תיארנה העיקשה
ינמז אלא ,םיעבוק םניא םיימוקמה םיאנתה ןידה רקיעמ יכ תואיצמה חרוכמ קר היה הזש
ראש וא םוקמה הבוגב םיבשחתמ םניאש םיימונורטסא םיללכ יפל םבשחל שי 'וכו העיקשה
תורשפא התיה אלו ליאוה .ב"ויכו היפרגופוט ןוגכ םימייוסמ תומוקמל קר םידחוימ םהש םימרוג
יפ לע רימחהל םיכירצ ויה ,תוימונורטסאה תועפותה תושחרתמ קוידב יתמ תעדל םדא לכל
תוחול םייוצמו ,םיקייודמ םינועש ונל שיש םויה אליממו .ךכ ןידה רקיע ןיא לבא ,םייניעל הארנה
ירהש ,ונא ונמוקמב קפואל תחתמ המחה תמלענ יתמ לכתסנ אלו ,ךלנ םהיפ לע - םיקייודמ
.ב"ויכו םירהה ללגב ,רתויב בורק וליפא םוקמל םוקמ ןיב הנתשמ הז רבד

:ב ,חיק תבשב ונדמל
.ירופצב תבש יאיצוממו אירבטב תבש יסינכממ יקלח אהי ,יסוי ר"או
:ל"ז י"שר שריפ
יאיצוממו ,הכשחש ןירבוסו םוי דועבמ תכשחמו הקומע איהש ינפמ אירבטב תבש יסינכממ
ןירחאמו לודג רוא םש תיארנ תעקוש המחהשכ דועבו רהה שארב תבשויש ירופצב תבש
.תאצל

הארנ היהו העקב התיה אירבטש אוהו :ל"זו (460 'מע הגנל תרודהמ) ל"ז יריאמה םג שריפ ךכ
.ירופצב ךפההו ,ןימידקמו הכישחכ םהל

םיימוקמ םיאנתב םייולתה הכישח ינמזב םייונישב ןיבשחתמ ןיא ןידה רקיעמש ושוריפ הרואכל
- םיניעל תוארנה תועפותה יפל וגהנש ירופיצו הירבט ישנא לש םגהנמו ,ב"ויכו םוקמה הבוג ןוגכ
ךירצש םיבכוכה תאצ ןמז ןכו ץנה ןמזו העיקש ןמז שי הרות ןידמ לבא .היה תודיסח השעמ
טושפ רבדה הרואכל .ראבתנ אל הלאה םינותנה ןה המ םרב .םייללכ םינותנ יפ לע םבשחל
תא הארי אל ,ןאכמ הובג קוצו ןאכמ הובג קוצ - קומע איג ךותב אצמנש ימ ירהש ל"ז םהירבדכ
ץנהש תעדה לע הלעי יכו .דבלב הרצק העש ושארמ הלעמל איה רשאכ םא יכ םימשב שמשה
תמלענ שמשה רשאכ ורובע העיקשהו ,חרזמל קוצה לעמ העיפומ שמשה רשאכ ורובע בשחיי
ירהש ,םיימוקמה םינותנב ירמגל םיבשחתמ ןיאש רמול רשפא יא םנמא ?ברעמל קוצה שאר לעמ
םייברעמה תומוקמב רתוי רחואמ תחרוז שמשהש ךכל םרוג הזו דימת בבותסמ ץראה רודכ
החרזמ תנכושה ץראב סנכנש ןמזה ירחא םויה וב סנכנ הברעמ ןכושה םוקמבש אצמנ .רתויב
קלחל וליפא וא םלועה לכל שממ הדיחא אהת תבשהש חינהל רשפא יא ירהש יחרכה הז .ונממ
ןיבו ,םהב םיבשחתמ ןכש םיימוקמ םינותנ ןיב ןיחבהל ךירצ ןכ םאש אלא .ץראה רודכ לש לודג
הרואכל םינפ לכ לע לבא .ופוסו םויה תלחתה יבגל הכלהה תעיבק לע םיעיפשמ םניאש םירחא
תיארנ םללגב רשא הבוג ילדבה םע בשחתהל ןיאו ,וזכ הקולח תמייק םנמאש ל"ז י"שרמ אצוי
.רתויב םיבורק תומוקמב וליפא םינוש םינמזב העיקשה

:ל"ז ןואג םיסנ ברב םג שרופמ רבדה הרואכלו
ןהילע ןילבקמ היבשוי ויהו ,םמוי דועב םש תעקוש המחהו הכומנ התיה אירבטש יפל
ימו .ןיהובגה תומוקמב התעיקש םדוק םשל התעיקשו ,םלצא המחה תעיקשמ תבשה
הלועמו חבושמ אוהו ,ומצעל גייס השע ירה העשה התואמ תבשה תסנכה וילע לבקמש
יפט ההובג איהש ירופצב תבש יאיצומ דגנכו .םירהבו ןיהובגה תומוקמב ןיבשויה ןמ
תבשה רומיש ןהילע ןילבקמ ויהו ןימידאמו ןיהושו ףיסכהל חרזמה ינפ םשל ןירחאמו
ישנאמ רתוי ןינעה הזב םיחבושמ ןה ךכיפלו ןוילעהו ןותחתה חרזמה ינפ ןיפיסכמש דע
.ל"כע .ירופצכ רהה שארב תבשויש ....ירופיצ ;...ןלוכמ הקומע אירבטו ...אירבט

וז הניא תיתימאה העיקשהו דבלב תודיסח תדימ לע רבודמ וז ארמגבש םישרפמ ןלוכש אצמנ
םיפיסכמ" ריכזמ אוה ירהש השדח המינ ןואג םיסנ בר סינכמ ירופיצ ןינעל םלוא .ןיעל תיארנה
תשלש ןיארנ ללכ ךרדב לבא .ברעמב המחה תעיקש אלו תבשה תכראה יבגל "חרזמה ינפ
.דחא ןווכב תועדה

:ל"זו ה"מ ןמיס הבושתב בתכש ל"ז שאגימ י"רהל ןייצמ ס"שה ןוילגב ל"ז רגיא אביקע 'ר םלוא
קרפב ןניסרגד עדת .ימייק תבש םוחת ךותבו ידדהל יברקמד ןל ארבתסמ ירופיצל הירבט
יא .ירופיצב תבש יאיצומו הירבטב תבש יסינכמ םע יקלח אהי ,יאני ר"א" :שדקה יבתכ לכ
סינכמד הל תחכשמד ונייה - ימייק תבש םוחת ךותבו והנינ ידדהל םיבורק אמלשב תרמא
הל תחכשמ יכיה ,והנינ ידדהמ םיקוחר תרמא יא אלא .ירופיצב איצומו הירבטב תבש
ירבג ירתא ,רמאק ארבג דחא ואלד רמאת םאו ?ירופיצב האיצומו הירבטב תבש סינכמד
אק אהו ?אכיא אתוילעמ יאמ :ירופיצב האיצוה דחו הירבטב תבש סינכה דח - רמאקד אוה
,האצוהב יאה חורמ אקד יאמו ;האצוהב דיספמ אק ,הסנכהב יאה חורמ אקד יאמב ןניזח
.ל"כע .רמאקד אוה ארבג דחא יאדו אלא ,הסנכהב דיספמ אק

:ו"ע 'יס 'א קלח ז"בדרה ת"וש .תורוקמ דועל ןייצ ל"ז ליגנע י"רהל ס"שה ינוילגבו
םינכושל חרזמב םינכושה ןיב לודג קוליח שי יכ ,תבשה ןינעב יתעד ךעידוא ינממ תלאש
.לוח ולאל יוה תבש ולאל אוהש המש אצמנו ברעמב
.הב יתעד ךעידוא לבא ,םידבכנו םיבר הב וכובנ וז הלאש יכ עד :הבושת

תירבה תוא ומכו ,םכיניבו יניב אוה תוא יכ רמאנש לארשימ דחא לכל הרסמנ תבשה יכ עד
לכב דחא לכל רסמנ תבשהש ןויכו .דחאו דחא לכל רסמנ תבשה ןכ דחאו דחא לכל אוה
,תישארב השעמל רכז אוהש תבש השוע הששה ףוסבו םימי השש הנומ ,אוהש םוקמ
קוליח שי לארשי ץראב וליפא - ןכ רמוא התא ןיא םאש .'וגו 'ה השע םימי תשש יכ רמאנש
לכמ ;ןקותמ ותאיציבו ותסינכב ןיפיסומ ונאש תפסותה ידי לעש רמול הצרת וליפאו :תצק
,הז תפסותב ןיוש לארשי ץרא ינב לכ ןיאש אצמנו ,איה אתיירואד הזה תפסותה םוקמ
תוכומסה תוריעב וליפאו ברעמל חרזמה ןמ לארשי ץראב םימי 'דל בורק ךלהמ שי ירהש
םעו הירבטב תבש יסינכמ םע יקלח אהי ,יסוי 'ר רמאדכ ,ירופיצל הירבט ןיב הז קוליח שי
רשא ומוקמ יפכ דחא לכל ןתינ תבשה יכ ?רמימל ךל תיא יאמ אלא .ירופיצב תבש יאיצומ
- םדוקל ,יעיבשה סנכנו םימלש םיפקה השש תומוקמב ומלשנ רבכש יפל ,וב רד אוה
.רחואמ - רחואמלו ,םדוק

שדקמו העטש םוימ םימי 'ו הנומ - תבש אוה יתמ עדי אלו רבדמב ךלהמה :ורמא וז הלודגו
םוי לכב השוע וניאש יפ לע ףאו .כ"ע תבש יאצומב לידבמו םויה תכרב וב ךרבמו ,יעיבש
,וב אוה רשא זוחמה ותוא ינב לכל תבש אוה אמש קפס אוהש ינפמ ילימ ינה ,וייח ידכ אלא
,םלועה ינב לכל תבש רוסיא וב שי ירה תבש אוה םאד םושמ ימנ יא .תבש רוסיא וילע לחו
,תוחפ וא תועש ב"י אלא ברעמה הצקב םינכושל חרזמה הצקב םינכושה ןיב קוליח ןיאש
שדקל והובייחדמ ונדמל םוקמ לכמ .לכל תבש אוהש ןמזב הכאלמ השוע הזש אצמנו
עדת .הירתא יכ דחו דח לכ תישארב השעמל רכז תושעל רסמנ דחא לכלד עמשמ יעיבש
אל ,ןברק איבהל והובייח אל תבשב הכאלמ השעו העטש עדיו בושיל עיגהש ירחאש
ןתינ תבשה ירהש ,היאר דוע - - - .תבש תוצמ םייקש עמשמ ,יודיו אלו םשא אלו תאטח
אצמנ ,ןופצל לארשי ץראו םורדל הרמ ירהש .קוליח תצק שי לארשי ץראל הרממו ,הרמב
תבשה תא הוצ ךרבתי אוהש אלא .לארשי ץראל הרמ ןיב םצמוצמ תבשה היה אלש
ןידיתעש ךרבתי וינפל עודיו יולג ירהש ,ואצמיש םוקמ לכב םלכל וא םהמ דחא לכל לארשיל
תודעומה לכל םיכירצ ונא הז םעטו .לודג קחרמ םהיניב היהיו תוצראה יוצקל תולגל וינב
.ל"כע .הלאשה לופת םהב םגש יפל ,םירופכה םויו

:ל"זו דמקת ןמיס (ג"צתה תנש) ל"ז זיגאח השמ 'רל םימכח תנשמ רפסב ןכו
אטוג היחרז ר"רהומ םסרופמה לודגה ןואגה םשמ ש"מ תמא ירמא טשוק ךעידוא ןבגאו
לש תבשב וליפאו ט"יו תותבשב לארשימ הניכש הזז אל םלועמ ורמאש ל"זראמ לע ל"צז
םהירבד בשיי ל"ז 'זנה ברהו 'וכו וליפאו יאמ םיהומת ןה הנושאר החגשהב םהירבדד ;לוח
תבשה תרימש ןינעב תרכזנה הריקחה לע קדצהו תמאה ימכח דוע ולעהש המב בוטב
םה ירה כ"א ךשח רואל םימשד תומוקמ שיו תומוקמ הזיאב םדא ינבל ריאי םויכ הלילד
םוקמבו תבש היהי ברע יללצ וטנ רשא םוקמבו תבשה תרימש ןמזב םיקלוחמ ולאמ ולא
רמאש דע וחיכוי ירופצו הירבטד ש"מכו לוח םהל היהי םימורמב שמשה םהל דועש רחא
.'וכו יקלח יהי יבר

ונרמאש םתואמ דחא םוקמבש ונייהד לוח לש תבשב וליפאו םרמאב םהירבד תנווכ איה וז
הניכש הזז אלד ה"בקה לצא כ"כ איה לארשי לש ןתביח .לוח אוה םילשוריבו ,תבש אוה
םלשוריב ןיתבושש תבשה ןמז ךרעל לוח אוה םירמוש םהש תבש ותואש וליפא לארשימ
.ל"כע .חרפו רותפכ אוה יכ קשי םיתפשו ךראהו קוד רקיעה אוהש

שפתו לק זמרב ולו ל"ז י"שר ירבד תא ריכזה אלש ל"ז ז"בדרה לע ההימתה לדגת הרואכל הנהו
ןייענ דכ םלוא !ההמתא .םיקלוחה תעדמ ירמגל םלעתהו ל"ז שאגימ י"רה תעדכ טושפ רבדכ
ירופצ לע בתכ אוה ירהש ל"ז י"שר תעדב רואיבה תבוח ידי ונאצי אל ןיידעש הזחנ רבדב
םא ירהו ."תאצל ןירחאמו לודג רוא םש תיארנ תעקוש המחהשכ דועבו רהה שארב תבשויש"
תעב ,קפואה לעמ שמשה תא םיאור ןיידע םה רמולכ ,תרחואמ איה העיקשה םהלש רמאנ
המחהשכ דועבו" ונייהד ,שרופמ תאז רמול י"שרל ול היה זא יכ ,רושימב םידמועהל העקש רבכש
םש תיארנ" ונושלב קדקד ל"ז י"שר ."ןירחאמו ,שמשה ןיידע (ירופיצב) םש תיארנ רושימב תעקוש
?ךכב ותנווכ איה המ .ומצע שמשה לוגיע אל לבא "לודג רוא

ונדמע רבכ רשא םיהומת הרואכל םה ףאש ל"ז ןואג םיסנ בר ירבד תא ריבסהל ונל ראשנ ןכ ומכ
.תעקוש שמשה םשש ברעמה אלו חרזמה ינפל וסחייתהב ירופיצב גהונה תא ריבסמ אוהש ךכ לע
?ךכב ול המו

ורמאש המ ןיבי ,דבלב םירפסו םירפוס יפמ קר אלו ,שממ ויניעב תועפותה לע לכתסמה םרב
- םויה תוצחב ומכ - עיקרה הבוגב איה המחה רשאכ .חרזמה ינפ ןינעב (ב ,דל תבש) ארמגב
תדרוי איהש דע ,ןוסכלאב םיטונ הינרק ,הברעמ הטונ שמשהש לכו ,םיכנואמ םה שמשה ינרק
חוטש ןוויכב איה הנירקהשכ .םיחוטש וליאכ ונייהד ,םינזואמ טעמכ םה םיינרקה זאו קפואה לצא
רהוז לש העפות םרוג הזו ץראה תא תפטועה ריוואה תבכש ךותב בר קחרמ םיינרקה םירבוע
,םימודא חרזמה ינפ - יחרזמה קפואל םיעיגמ ןיידע שמשה ינרק רשאכ .חרזמה ינפ לע ףקתשמה
ףיסכמ זאו ,יחרזמה קפואה לעמ טא טא םילעתמ רואה ינרק ץראה בוביסבו ,שממ קפואה לע
יחרזמה קפואה - םיה עצמאב וא - דאמ בחר רושימב דמועה הנהו .םידאמ ןוילעה ןיידעו ןותחתה
לבא .חוטש טעמכ אוה הזה בחרמה לכ םוקמ לכמ הלוגע ץראהש ףא ,ברעמה קפואל ליבקמ
םא יכ ,יחרזמה קפואל דוע תועיגמ ןניא הינרק ,ברעמב קפואל תחתמ תעקוש שמשה רשאכ
תלפונ המחהש דע ,םידאמ ןוילעהו ףיסכמ ןותחתה - חרזמב ינפב ךכלו ,הלעמל תצק תועיגמ
.דבלב יברעמ דצב קר רהוזה הארנ זאו יברעמה קפואל תחתמ הברה

םא - תאז םע דחי .רתוי רחואמ יברעמה קפואב תעקוש שמשה ורובע םירה הבוגב דמועה לבא
תוליגעהש בחר הכ אוה הארנה חטשה .רתוי קוחר אוה יחרזמה קפואה םג ,חרזמ דצב בוכיע ןיא
םילוכי םניא שממ העיקשה ינפל םג שמשה ינרקש בצמ רצווהל לכוי ךכב .רתוי בושח םרוג הווהמ
העקש אל שמשה ןיידע ברעמ הצקבש דועב ףיסכמ ןותחתה אצמנו ,יחרזמה קפואל עיגהל רבכ
ירהש ,ףיסכה ןותחתהש חרזמב ןמיסה לע דוע ךומסל ןיא ךכ ללגבש ןבומכ .קפואה תחתמ ירמגל
קוידב םצמצל השקו ליאוה .אוה םוי ןיידעו ברעמב קפואה לעמ תיארנ שמשה ןיידע העש התואב
תבשה תאיצי רחאל ירופיצ ישנא ורימחה ךכיפל ,שממ םויה תאצב ןותחתה ףיסכמ הבוג הזיא דע
רבכ זא דע יכ ,הריתי ארמוח יהוזש אוה רורב ."ןוילעהו ןותחתה - חרזמה ינפ ןיפיסכמש" דע
ינפמ ךכ וגהנ םהש אלא .'וכו םיבכוכה וארנ רבכו קפואל תחתמ הברה ברעמב המחה העקש
.חרזמב ןמיסה םייסל תולקב ןתינ אלש

איה םש העיקשה ירהש ,רחואמב ליחתמ תושמשה ןיב ירופיצב םנמא .ןואג םיסנ בר שרפמש והז
,חרזמב ןמיס םהל ושעו ,ךרוצה ןמ רתוי דוע ורימחה ירופיצ ישנא לבא .הרות ןיד והזו ,תרחואמ
.דבלב תודיסח תדימ דצמ איהש תפסונ תפסות תבשה לע ופיסוה הזבו

אל ,ירמגל חותפ ברעמה דצ רשאכ .ל"ז י"שר ירבד תא ןיבהל םג וניכז ,אכהל וטמאד אתשה
ןמז ההתשמה ברעמב - לודג רוא - תירורהז םג שי אלא ,רתוי תרחואמ המצע העיקשהש קר
איהש םויה תכראה לע ףסונב :י"שר שרפמש והז .תושמשה ןיב תולכ ירחאו העיקשה ירחא בר
ברע יללצ םש ןיא "תעקוש שמשהש דועב" - העפות דוע ירופיצב שי ,אובל ההושה המחה ללגב
ירופיצ ישנאו ,בר ןמז ךשמנ הזה רואהו "לודג רוא םש תיארנ" םא יכ ,םיכומנה תומקומב ומכ
.םימלענ ברעמב רואה ירייש םגש דע "תאצל ןירחאמו" ןמצע לע ורימחה

תנכוש איה אלא דאמ הכומנ איהש קר אל םרב .קמעב תנכוש הירבט לבא ,ירופיצב רומא הז לכ
טעמכ קוצה ינפו הלעמל רהה אשנתמ הקיתעה ריעה ידירש לצא טרפב .םיהובג םירה לצב
.לודג םויה דועב שמשה תא דוע האור וניא קוצה תברקב דמועה .המוח ןיעמ שממ ,םה םיפוקז
תבשה תא םידקהל תעדה לע תולעהל ןיא .םירהצה ירחאש תועשב םיטשפתמו םיכלוה םיללצהו
הכישח ינמיס םיאור רשאכ לבא .לודג םויה דועש האור קוצה ןמ תצק קחרתמש ימ ירהש ,ךכ לכ
םה ךכיפל ,העיקשה איה יתמ ןיווכל םילוכי םניאו ליאוה .תבש םילבקמ םה תרנכה דצל םג
םוי דועבמ תשחכמו הקומע איהש ינפמ" :ל"ז י"שר בתכש הז .םיללצהו הכישחה לע םיכמוס
איגה קמועב וא המוחה לצב דמועש ימל יכ ,העיקש ללכ ריכזה אל ל"ז י"שר ."הכישחש ןירובסו
הארנ לבא ,"םלצא המחה תעיקש" ריכזמ ןכ ל"ז ןואג םיסנ בר םנמאו .ראבתנש ומכ העיקש ןיא
תיארנ העיקשה םש םגש ףא ,תצק םורדלו ןופצל רתוי םיקוחרה םירהב העיקש ינמיסל ותנווכש
.חרזמב םינמיס םנשי ןיידעש ינפל

דיעמ הז ירה ,חרזמב םגו ברעמב םג העיקש ינמיס תוארל לוכיש םוקמב דמועש ימ ,הלועה ללכ
ןידמ העיקש איה וז וליבשב .העיקשה תעשב םינזואמ רתוי וא תוחפ םה שמשה ינרק םשש
ללגב ,רמולכ ,חרזמב םג תוינייפוא תועפות הוולמ הניא שמשה תומלעיהש םוקמב לבא .הרות
אלו הלעמ ןוויכמ ץראל םיעיגמ הינרק ןיידעשכ שמשה תמלענ ברעמב ההובגה המוחה וא קוצה
וליא ,ונייהד ,תיתימאה העיקשה איה יתמיא רעשל ךירצ הזכ םוקמב דמועה - שממ דצה ןמ
התעמ .חרזמה ינפ ףיסכה יפ לע רעשי חותפ חרזמה דצ םאו .תקספמה המוחה םשמ הרסוה
תבשה תא איצוהל ומידקה אל תבש יאצומבש יאדו לבא ,ומידקה תבש תלבקב הירבט ישנא
,םולכ ופיסוה אל תבש יאצומבש אלא .תרנכה ירוחאמש חרזמה ינפב םינמיסה לע וכמס אלא
.קייודמה ןמזל רבעמ תבש יאצומב ופיסוה םהש ירופיצ ינבל דוגינב

םינומדקה ואצמנ .ןיבמה לע ךמסו רציק אוהש אלא ,ל"נכ ותנווכ ל"ז יריאמה םגש רורב התעמ
,הנוכנה ארבסלו תואיצמל םיאתמה ןפואב ארמגה ירבד תא םישרפמ דחאכ םלוכ םינורחאה ומכ
תיחנ אל שאגימ י"רהו ירופיצו אירבטב וגהנש תודיסחה תדימ לע ודמע ל"ז י"שרו ןואגהש אלא
.גילפד ןאמ תיל הרות ןיד רקיעב לבא .הזל

הזב .המחה ץנה ןינעל םג ןידה אוהש ןבומכ ,םיניעל תיארנה וז איה העיקשהש ראובמה יפ לע
:זל ףד אמוי ,ארמגה תא ןיבהל וניכז
.לכיה חתפ לע בהז לש תשרבנ התשע ומא ינליה
.עמש תאירק ןמז עיגהש ןיעדוי לכהו הנממ ןיאצוי תוצוצינ תחרוז המחהש העשב ,אנת
רמשמ ישנאש ינפמ אצי אל דמעמ ישנאו רמשמ ישנא םע תירחש עמש תא ארוקה יביתימ
.םירחאמ דמעמ ישנאו ןימיכשמ
.םילשוריבד אמע ראשל ,ייבא רמא

ץנה םע התוא ןירמוגד ...ןיקיתווכ עמש תאירקל ...רמא היפוג ייבאד המית :ושקה רמא ה"דותב
?ץנה ינפל תורקל םידקהל ךירצש ןויכ תשרבנה הליעוה המ .ץנה םדוק התורקל ךירצד ...המחה
הז ץורית םרב .ץנה םדוק וניא ןיקיתוו ןמז תמאבש שדחל תופסותה וחרכוה אישוקה ץחל ללגב
םדוק תורקל ליחתיש התוצמ" :(אי ,א עמש תאירק תוכלה) קספש לודגה וניבר תעדל םיאתי אל
."המחה ץנה םע הנורחא הכרב ךרבלו תורקל רומגיש ידכ המחה ץנה

ץנה םדוק הקיהבמ תשרבנה התיה תמאבש ם"במרה תעדל יתרבסה הטושפ דיב םש האר
.ריעה ןמ הובג היה ומצע תיבה רהו ,הל ביבס םירה םילשורי ירהש .ץפחה לע המתת לאו .המחה
לכיה לש וחתפ לעמ היולת התיה תשרבנהש רבתסמ .המא האמ תיבה רה לעמ םמורתה לכיההו
ויה חרזמבש םירהה רבעמ תחרוזה שמשה ינרקש אצמנ .שממ גגה לצא - הובג יכה םוקמב
ויתולגרמל ריעב רשא םעה ראשל רשא תעב הנממ ןיאצוי תוצוצינו הקיהבמ איהו תשרבנל םיעיגמ
,ריעב םידמועהל שמשה םהל החרז אל ןיידע .ירמגל שמשה םהל התארנ אל ןיידע תיבה רה לש
רבכ הזכ הובג םוקממ יכ .תשרבנה הקיהבה רבכו - חרזמב םירהה ישאר לע הואריש ונייהד
ןוכנה ןמזה והז ירהו .החרזמ םיתיזה רהל רבעמ אוהש יחרזמה קפואב המחה תיארנ התיה
םידמוע םהש ,םהיניעל המחה ץנה תוארה םע התוא ורמג תורקל זא וליחתה םאש ,עמש תאירקל
.הטמל ריעב

ונבר ונב ירבדמ םג אצוי ךכו .ל"ז ש"אגימ י"רה ובר תטישב םימייקו םירורב ם"במרה ירבד ואצמנ
הללכב הלוגעה לכ עקשת אלש דוע לכ" :ו"ל 'יס ל"ז רקשלא ם"רהמ ת"ושב םיאבומה ל"ז םהרבא
הכלה עובקל הלודג היאר איה וז ףא ד"נעפל ."םוי אוה ירה קפואה תלוגע תחת שמשה בורעתו
.ךכ

ל"ז וגודריב לאפר 'רל םירשי םיטפשמ ת"וש וימיב אציש רפסל דוע ןייצ םש ס"שה ינוילגב הנהו
האצי רבכ תבשהש םוקממ רבועש ימ לש וניד המ הלאשה תא הלעמ אוהה רבחמה .ז"ע 'יס
.הב טילחמ וניא וז הלאשב ןד וניא לבא .(הסיטב ןוגכ) רחואמל דע תבשה תיהתשמש םוקמל
ונויצב ל"ז ליגנע י"רגה תנווכש רמול שי הרואכל .ןויע ךירצ רבדהש קיסמו ,דבלב הריכזמ קר אוה
םיטפשמ לעב לש ותלאש תא הנממ טופשל ירופיצו הירבט לע ארמגה ןמ םוקמ תוארהל איה
תבשה ינמזש ונשריפש ומכ רבס ל"ז ליגנע י"רגה םגש חיכומ הז ירה ,אוה ךכ םא .םירשי
.ל"נכו ירופיצבו הירבטב םינוש ויה םייתימאה

אוה םש ונויד לכו (זצ 'יס ח"וא קלח) ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה ונרוד זועמל השמ תורגאב םג הארו
ףאו .הלעמל םיאשנתמה םיתבה תוריק ןיעכ המחה ינפ תא םיריתסמו םיהובג םירההש הרקמב
הזב ןיכמוס ןיאו אוהש ומכ םוקמ לכב םייניעל הארנה רחא ןיכלוה םיבכוכה תאצ ןינעלש קיסמ אוה
.תוחולה לע

י"שר ירבד תא שרפמה דחא םכח לש בתכממ קתעה יל חלש א"טילש אתמד ברה יכ אוה ןוכנ ןה
יפל םא יכ םייניעה תואר יפל םניא םייתימאה תבשה ינמזש קפס לכ לעמ םיחיכומ ןה וליאכ ל"נה
וליפאו .ל"נה םינורחאלו ל"ז ז"בדרל ללכ סחייתמ וניא אוהה םכחה לבא .תוחולה ישוע ןובשח
ברקמ םישדח ירחא תכלל תורודה ירוממ ונלבקש םייח תרות חיננ ךיא ,ןונבלה יזראכ לודג היהי
אקיפס דימו קלוח ל"ז שאגימ י"רהש םויכ רורב אלה ,ל"ז י"שר שוריפב וירבדכ היהי ולו ?ואב
קפסב םינפ לכ לע ,וז השרפב ז"בדרה לש ותערכה לבקל אלש שקעתי וליפאו .ונאצי אל אנידד
.לקהל ןיעמוש ןיא אתיירואד

ןייעמהב עיפוהש תנמ 'ידידי 'ר לש ךורא רמאמל א"טילש תליש קחצי 'ר ג"הרה ידידי ינריעה בוש
םש איבמו ןורחאה ןמזה ינבר ונתלאשב ובתכש המ הנרוג רימעכ ץביק ובו (זי ךרכ) ד"לשת תנש
ןייעל יתלוכי אל םנמאו .םיבר םירפסו םירפוס יפמ הנהכו הנהכ םהילע ףיסוהו ל"נה תורוקמה בור
םיעירכמ םימעט יתיאר אל ורמאמב הריקסה לע ךמתסהב םלוא םהל ןייצמ אוהש םירפסה בורב
.המוקממ הזז אל הנשמו ,יתעד תונשל

ינפל העש שילשכ תבש ברעב החנמ תליפתו תורנ תקלדה םידקהל 'קה הבישיב גוהנ ךכ
םילשוריב העיקשל תוחולב םושרה ןמזל הקד םירשעכ דע המידקמ איהש ,תיארנה העיקשה
ןיא םיבכוכה תאצב ירהש תצק ןאכ ךראתמ תושמשה ןיבו ליאוה ,יעיבש יאצומב םלוא .ו"ת ק"היע
,קפס לכמ איצוהלו ,שדוקה לע לוחה ןמ ףיסוהל ידכ םגו ,םיבורק תומוקמ ןיב הבוגה ללגב שרפה
לבא ,ו"ת םילשוריב חולה ןמז יפל םיגהונ הזב - תבשה ןמ תאצל םירחאמה םע ונקלח אהישו
.תוחולבש העיקשה ןמז לע ךומסל ןיא יאדו הרהט קספה וא תבשב הלימ ןינעל