העיבמ הליפתו תרצוי הליפת

ולרש לבוי ברה

ט"נשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
אובמ
תורוקמה ינש תוהמ
הליפתה תורוקמ ינש ןיב סחיה בוציע
הליפתה תדובע ביט

עיבמ םדאה הב ,העיבמ הליפתו ,הדובעב הרוקמש תרצוי הליפת :םה הליפת יגוס ינש :ריצקת
.םימש יפלכ ויתושגרה תא

הליפתב השגרה ,הליפת יגוס :חתפמ תולימ

אובמ
ירפסה תא טטצמ ם"במרה .העודי םינושאר תקולחמב ץוענ בתכבש הרותב הליפתה לש הרוקמ
מ"הס) 'הליפת וז רמוא יוה ?בלבש הדובע יהוזיא' - 'םכבבל לכב ודבעלו' קוספהמ הליפת דמולה
ירבדב .הליפתב- בלה לכ םע הדובע לש רתויב יתועמשמה יוטיבה תא האר ילוא .('ה השע
רוקמב וניא ם"במרה ירבד תועמשמ רקיע .וב ועגנ אלש ןיינע וחינה אלו ,םיבר וקסע ם"במרה
אוה ירקיעה הייפוא ירה ,'ודבעלו' הלימהמ תדמלנ הליפת ןכא םא .התועמשמב אלא הליפתה
תוסחייתהה ףא ךכיפל .םדאה ןמ עבתנו שרדנה המ רבדב ,היפכב ,חרכהב הכורכ הדובע .הדובע
ויתובשחמו ובל תושגר דובעש וילע לבקמ םימש תוכלמ לוע וילע לבקמה .םאתהב איה הליפתל
הבש חורה בצמ ,החסונ ,הליפתה יפוא .ודבעלו ונוק לומ דומעל עבתנ אוהו ,םלוע לש ונובירל
ולא תויועמשמב .הדובעה אוה הליפתה רוקמ רשאכ דחוימ ןכות םיאשונ הילא תישפנה הקיזהו
.ךשמהב ןודנ

אל יכ העיבקה איה ותנעט דקומ .תונעט המכו המכ ם"במרה דגנכ הלעמ (םש ויתוגשהב) ן"במרה
תא הנובה ןועיטה לע קר דומענו ן"במרה תויאר לע גלדנ ונא .הדובע לאכ הליפתל סחייתהל ןתינ
:הליפתה יפוא
ונילע ךרבתי ארובה דסח תדיממ אוה לבא ,ללכ הבוח וניא הליפתה ןיינע לכ יאדו אלא
...וילא ונארק לכב הנועו עמושש

תוקקותשמה המשנהו שפנה .דסח לאכ ,תוכז לאכ הליפתל תוסחייתהה תא החנמ ן"במרה
.שפנ תוממורתה תשוחתב רבודמ םא ןיבו הלוצמב רבודמ םא ןיב ,ןכותב םייקה תא תונפהל
הליפתה .'התא' הלימב ותוא תונכלו ,םלוע לש ונוביר לומ לא הלא תושוחת איבהל תוכוז ןה
,ה"בקה ידי לע םדאל תקנעומה ,הלודג תוכז התויהב אלא הדובע הניאש ךכב קר אל תדחייתמ
הדובע אל ,ימינפ ןוצר אלא הווצמ הליפתב תוארל ןיא ,ךכיפל .יתמשנ גנוע לאכ אוה הילא סחיהו
.העבה אלא

לש וכרדכ אלש םלוא .הווצמכ הליפתה תייאר איהו ,םייניב ךרד ן"במרה עיצמ וירבד ךשמהב
תונפהל הבוחל םצמטצמ יוויצה .דסחו תוכז המצע הליפתב תוארל ן"במר ךישממ ,ם"במרה
:רז םרוגל אלו ה"בקה יפלכ ולא תושגר
ונניע הנייהתו תורצה תעב וילא ללפתנש ,ותרות דומלנש הדובעה ללכמש רמול וא ...
...םהינודא די לא םידבע יניעכ וילא ונבלו

ויפילחת לא אלו ,םלוע לש ונוביר לא תאז הנפי ללפתהל םדאה ןוצר תעבש אוה יוויצה ,רמולכ
.םיבולעה

תורוקמה ינש תוהמ
- ינורקעה ןבומב אלא הדימה לש ילאמרופה ןבומב אל ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש ונינפל
ן"במרה ירבדב אבומה בותכה וליאו ,ךלמו דבע ןיב סחיל המודה סחי לע רבודמ דחא בותכב ןכש
הייפואב תעגונ אלא ,דבלב הליפתה רוקמ תעיבקל ןיינע הניא וז השחכה .באל ןב ןיב סחיב קסוע
,תוכז וא הדובע - ונתליפתב ונמצעל תונבל םישקבמ ונא ותוא סחיה תלאש הלוע הנממ ,ןכש -
תימינפ תוררועתהל םיניתממש וא ונמצע לע הליפתה תא םיפוכ ונא םאה ?העיבת וא גנוע
?הליפתה םע ועגמ תאו ומצע תא ןחוב אוה רשאכ ,הלא םירבד רואל ,םדא השעי המ ?הקומע

.הלימה לש לבוקמה ןבומב הערכה תקקוז הנניא וז תקולחמש איה ונירבד לש דוסי תסיפת
הבוחכ וא :םיינשמ דחאכ התייארו ,תוליפתה יגוסמ דחא ןיב הריחב איה לבוקמה ןבומב הערכה
לודג קלחש ןויכ .ךכ שחש ימל תוכזו גנועכ וא ,םימש תוכלמ לוע תלבק םצעמ ונילע תלטומה
התוארל םה םכירצ ,םהילע לוע איה הליפתהש םישיגרמ ,יתכלההו ינרדומה ונמלועב ,םדאה ינבמ
תאו םשפנל הוורמה תא הב שפחל אלו ,םהבש תוכלמ לוע תלבקמו םתנומאמ תקנויה הדובעכ
,בירקהל שיש ןברק לאכ םיבר םדא ינב ןוימדב הליפתה תרייטצמ ךכיפל .ימינפה םנוצר יולימ
תחסונמהו העובקה הליפתה .םלוע לש ונוביר לא תישפוחה חורה תא דבעשל אבה המ רבדכו
תוכלה תושירדב דומעל הבוחלו םדאה לע לטומה אשמל איה המודו ,וז השוחת המיצעה שארמ
.רבדל השק תוממור תשוחתו גנוע לע .הליפת

םיבותכ ינש םנשי ןכא םא .תיעטומ איה הערכהב ךרוצל וז תוסחייתה יכ ריבסה קוק ברה ,םנמא
דחאש ירה ,אל הזיאו ןוכנ הזיא עבקיש - רמולכ ,םהיניב עירכיש ישילשה בותכל םיפצמ ונאו
ןוכנ 'ב יכ עבוקו 'ג בותכ אבו 'ב תא שיחכמ 'א םא .רקיעו ללכ ןוכנ ונניא דחאו רתוימ םיבותכה
הערכה' אוה הערכה לש יתימאה ןבומה .ןוכנ וניא 'או ,(ונל קיפסמ 'ג ןכש) רתוימ 'בש ירה
ידיל האיבמה הערכהו ,םיבותכה ןמ דחא לכבש תמאה תודוקנ רחא שופיח :רמולכ ,'םהיניב
.'ודכו תויומידק רדס ינבומב הערכה וז םימעפל ,ןמז יחנומב הערכה וז םימעפל :םהינש תא יוטיב
תקולחמ .הינשה תא תוחדלו תוטישה תחאב רוחבל ונתוא תצלאמ ן"במרהו ם"במרה תקולחמ ןיא
יוטיב ידיל אובי יתמ ,תרחאה לש יתמו וז לש הנמז יתמ - עירכיש חתפמ אוצמל ונתוא תשקבמ וז
.הינשה הליפתה תא ללפתת המשנה יתמו וז לש הייפוא

הליפתה תורוקמ ינש ןיב סחיה בוציע
תא ריהבה אוה הב ,ונינפלש הקסיפב תוליפתה יתש תא יוטיב ידיל איבה קוק ה"יארה יכ הארנ
:תרפסמ תוכרב תכסמב ארמגה :ןהיניב הערכהה תא עבק םגו ,הנחבהה
ורמא .דימ רתוי ךיראמ היהו א"ר ינפל הביתה ינפל דריש דחא דימלתב השעמ :ןנבר ונת
היב ביתכד וניבר השממ רתוי אוה ךיראמ םולכ :םהל רמא !הז אוה ןכרא המכ :וידימלת ול
?'הלילה םיעברא תאו םויה םיעברא תא'
ורמא .ידימ רתוי רצקמ היהו רזעילא יבר ינפל הביתה ינפל דריש דחא דימלתב השעמ בוש
ל-א' היב ביתכד וניבר השממ רתוי רצקמ םולכ :םהל רמא !הז אוה ןרצק המכ :וידימלת ול
?'הל אנ אפר אנ
םימיב עריא הז רופיס .ותוהמ תאו ועקר תא ראבנ הז רופיסמ תולועה תונקסמה תא ןחבנש םדוק
חבש תמדקה :ועבקנ רבכ דוסיה תונורקע .עובקה החוסינ לש ךרדה עצמאב היוצמ הליפתה םהב
רמול היה לוכי דחא לכו ,יפוס שוביג ידיל ועיגה אל ןיידע ךא ,'ודכו תוכרבה ח"י תמיתח ,הליפתל
לארשי ומע יחדנ ץבקמ ,םינשה ךרבמ :םויסב םותחיש דבלבו ,תוכרבה ףוגב ובבלב רשא תא
.'ודכו

וננולתה םידימלתה .רציק דחאו הכרבה ףוגב ךיראה דחא :םידימלת ינשב קסוע רופיסה
,תוליפתה יתשל סחיב ,החקלנ רזעילא יבר תבושת .הז לש ותונרצק לעו הז לש ותוכירא לע
תרחא םעפו םוי םיעברא תחא םעפ ללפתה וניבר השמ ותוא :וניבר השמ לש ויתוליפתמ
?הליפתה יפוא לע הנממ דומלל ןתינ המ ?וז הדבוע תועמשמ יהמ .םילימ שמח

שארב ואבוהש הליפתה יגוס ינש םושיי הז רופיסל קוק ברה לש ושוריפב תוארל םישקבמ ונא
:ונירבד
תנוכת וא ותגשה םירהלו ותנוכת תונשל ומצע לע לועפל ,םיינשב איה הליפתה תילכת
ךשמנש תונוכת יוניש ךרעכ ,הרתי תוכירא הכירצ הליפתה תאזו ,םהילע ללפתהש ימ
תריצי דגנכ ,םוי םיעברא םולשה וילע וניבר השמ תוכירא תילכת התייה תאזו .הגרדהב
יולת לכהש ,םהילע ללפתהש ימל שדח בלו השדח הרוצ תניתנ לע תורוהל ,דלווה
.ללפתמב

,השגרהה תוימינפב תושעיהל ךירצה לכ השענ רבכש ירחאש ,הליפת ךרע דוע שי םנמא
ךירצ ןיא הז לעו ,המינפ שפנב השענה לכ רובידב לעופה לא איצוהל הליפתה שמשת
.תושגר ןומה לעופה לא אצוי דחא רובידב יכ ,ללכ תוכירא

לעופה לא האצוה לש וז הנוכתב שמתשהל ךרוצה םוקמב ןכ םג הליפתב רצקמ היה ןכ לעו
.שגרב ןכומה

יפכו תירשפאה הנוכתה יפל ,םימשל ובל ןיווכיש דבלבו ,םיכרדה יתש הלאל םינפ שי ןכ לע
.םיקידצ םלוכ ךמעו ,העשה ךרוצ

תחא לכ .םילימה שמח תליפתו םויה םיעברא תליפת :תוליפתה יגוס ינשל תוסחייתה ןאכ שי
ותוא לע רבודמ תוליפתה יתשבש הדבועה .םוקמ הל תעבוקו ,הלשמ ןייפאמ תלעב תוליפתהמ
,דוריו תוחנ המ רבד לאכ תוליפתהמ תחא לא סחייתהל ןיא יכ תדמלמ ,וניבר השמ אוה ,םדא
העפשה הז ןורקיעל .תוליפתהמ תחא לכב שומישל ינחורה חתפמה תא חסנל שי .דבעידב אוהש
.םוי לכ ,םדא תליפת לע שממ לש

איהש ךכב תנייפואמ הנושארה .ןהמ תחא לכ ינייפאמ רואל ,הליפתה יגוס ינש תא חתנמ ברה
םדוק םוי םיעברא :הנכהב ךורכה רפסמ אוה םיעברא רפסמה .םוי םיעברא הכראו םילימ תבורמ
לש םוי םיעברא ;תוחולה ול ונתינש םדוק םימשב וניבר השמ ההשש םוי םיעברא ;דלווה תריצי
לעו ,הנכה הרקיעש הליפת לע םידמלמ הלא לכ .'ודכו ץראה תרושב םע םתרזח םדוק םילגרמה
.ללפתמה תואיצמ תא תונשל ידכ שורד םילימה יובירו ךוראה ןמזה .הדובע הרקיע ,ונכרד יפ
תואיצמה וז םא ןיבו םימוטאה וביל תוריקב םא ןיב ,םוטא ריקב לקתנ וז הליפת ללפתמה םדאה
.הדובע :רוציקבו ,ץמאמ ,יוניש ,תולעתה ,הקמעה ,ןויע םישרוד הלא לכ .תונשל שקבמ אוהש
סיסבה תא תונשל ידכ ומצע לע לומעל םדאה ןמ תעבותה הליפת וז .תונוש ןה הליפתה תוכרדה
הרושק איהו ,תבייחמ איה - םעונו גנוע החיטבמ הנניא וז הליפת .עגרכ וב דמוע אוהש ינחורה
.תונתשהל העיבתה לע םדאה לש תיסיסבה תולכתסהב

תודע הווהמ רוציקהש איה םיבר תומוקמב קוק ברה תטיש .רוציקה אוה הינשה הליפתה ןייפאמ
תורגיא) תרגיאב קוק ברה ריבסמ ךכ .אוהש יפכ םדאה םע ההוזמה ,רתוי ימינפ המ רבדל
תויוור ויתורבסש הדבועהמ עבונה ,ימלשוריה דומלתה לש רצקה ןונגסה תא (גק תרגיא ,ה"יארה
,ןעבהל ךרד שפחמו םיימינפ תושגרמ ץצופתמ םדאה .האובנה לש הינכתמו הדגאה לש הנונגסמ
ונוביר ינפב תאז תושעל - ןלוכמ הלודגה תונמדזהה תא ול תנמזמ הליפתה .הצוח ןתוא איצוהלו
תוימצע תועיבת עבותכ דמוע םדאה ןיא ןאכ ."התא' ארונה יוטיבב ותוא תונכל ףאו ,םלוע לש
ךכל .םלוע לש ונוביר ינפב רוביד לש םיאלפנה עפשהו דסחה תא ותמשנל קינעמכ אלא ,תושק
.'תושגר ןומה לעופה לא אצוי םילימ טעמב יכ' ,רוביד לש הבורמ תוכירא ךירצ אל

ללפתהל רשפא יא .ותמשנלו וחור בצמל ותליפת תא םיאתהל םדאה לע יכ תעבוק וז ארמג
תנחוב תויהל הכירצ תינחורה הדמעה .הינשה ינפ לע תחא ףידעהל ןתינ אלו תינולבש הליפת
רבחתמו הל םיתאמ אוהש וזמ הנוש הליפת םדא לע תופכל ןוכנ אל השעמ הז היהי .תקדקדמו
,וז השוחתל רכמתהל ול רוסא ,ימינפ םלועמ קוחרו שידא ,םוטא םק םדאשכ .םיוסמ ןמזב הילא
,דגנמ .וז תורירקב דימתהלו ,אוהש יפכ ומצע תא לבקל ןוכנ הז היהי אל .רכנתהל אל םג ךא
אוה .ול המיאתמ הנניאש הליפת ומצע לע תופכל לגוסמ אוה ןיאו וז השוחתל רכנתהל ול רוסא
וררובי וכרדו יונישה ביט .ללפתהל תימינפה תורשפאה לא עיגהלו ומצע תא תונשל ,דובעל שרדנ
.ותליפת ךרד תויהל הכירצ וז ךא ,ונירבד ךשמהב

ךכב ןיא .םילימה יובירב ותוא רגסמלו ותופכל רוסא הליפתל ןנורתמ בלה הב תואיצמב ,דגנמ
ימינפה ,ישיאה קלחה לע ןאכ םינד ונא .רוביצה תליפת םע תופתושה תבוחמ ותוא רוטפל ידכ
הכירצ תישפנה העקשהה .ישעמ יוטיב ידיל אובל הכירצ איה וזכש רותבו ,הליפתה לש יתוהמהו
תא הווהמש איה וז המצועו ,םלוע לש ונוביר ינפב הדימעה לש היווחה תמצועל תנווכמ תויהל
תורמסמ עובקל ןתינ אל ךא ,תוליפתה יתש ןיב רדס םג שי .םילימה יוביר אל - הליפתה דוסי
תינחורה ותדובעל םדוק ללכ ךרדב ןכש ,הנושאר הדובעה תליפת עיפות ללכ ךרדב .ןיינעב
ותושיגר רשאכ .םמורתהלו תונתשהל ותוא ליגרת ןושארה גוסה ןמ הליפתה .רתוי שידא םדאה
ןמ הליפתה וב דלויהל היושע זא - וכותמ ץורפל םישקבמה תולוקל ןיזאי אוהו ןדעתת תיתמשנה
הליפת לש וז ךרדב הכילה .אימש יפלכ וכותבש תא איצוהלו ץרפתהל תשקבמ איהש ,ינשה גוסה
האלמה תוהדזהל העגהה תא תרשפאמ איה ךא ,םוי םיעברא לש תילמסה הדימכ ,הכורא םנמא
וא םיירבשמ ,םיצרפתמ - םיימעפ דח םיעוריא שי םלוא .הלילח רזוח ה"בקה לומ הדימעה םע
ןתיי אל הב הכזש ימו ,הלודג תוכז וז .הינשה הליפתה תא ידימ ןפואב םידילומש ,בל יננורמ
.בר עפש וז תינחור הריוואמ עפשוי אלא ,ושפנל הימוד

הליפתהו ,םיביצי םניא שגר ייח .םדאב תוימנידה הדימכ ,תיפוס הניא וז הליפת תואיצמ םג
תדמתמ הליפת חיטבמ וניא שודיחה ףאו ,רבד הב שדחל ךירצ יכ ל"זח ועבק םניחל אל .םכותב
ץלחל ארקנ אוהו ,דימתמ ןפואב תונתשמ םדא לש ויתוליפתש תדמלמ תואיצמה .ינשה גוסה ןמ
.ובבל לכב דובעל תוחוכה תא ומצעמ בוש

ם"במרה ירבד ןיבל קוק ברה לש ורואיבב םיניוצמה הליפתה יגוס ינש ןיב קומע רשק םיאור ונא
איהו ,הדובע איה ,םדאה תא תונשל תשקבמה ,תרצויה הליפתה .ונירבד שירב ואבוהש ן"במרהו
הליפתה איהו ,תעבונה ,הרצקה הליפתה איה העיבמה הליפתה .ם"במרה דקמתה הב הליפתה
תחא ץומיאב הניא ן"במרל ם"במרה ןיב תיתימאה הערכהה - ונכרד יפ לע .ן"במרה רבדמ הילע
תחא לכל ןוכנה ישפנה סחיהו לקשמה תעיבק איה תיתימאה הערכהה .הינשה תייחדבו תוטישה
איה וז ךרדב הכילה .תע התואבש ישפנה הנבמה יפל ןהמ תחא לכל תוקקדזההו ,תוליפתהמ
.תמא תליפת רחא שופיחה לש הסיסב

הליפתה תדובע ביט
טטרשמ האבה הקספב ?ינשה גוסה ןמ הליפתל שפנה תא םמורל תלגוסמה הדובע התוא יהמ
:הליפתה תדובע תא ה"יארה
ץרא תלעמו לארשי תלעמו םדאה תמשנ תלעמ ול ררבתתש ,ומצעל דמלי אלש ןמז לכ
םתוממורתהו לארשי תלודגו שדקמה ןינבל לארשי שיא לכ היוארה תוקקותשההו ,השודקה
.הדובע םעט םועטל רשפא יאש טעמכ ,םלועב

ןכ םא ,הליפת וז בלב הדובעש - 'םכבבל לכב ודבעלו' קוספה לע ורמא ל"זחש ןויכ ירהש
ךכ לכ 'ד תארי תעד בצמב היהישכ םא יכ הדובעל יואר וניאו ,הדובעה תניחב איה הליפתה
.ובבל לא םיבורק הליפתה ינינע ויהיש דע
הניב העד ת"ישה והנחיש ןורסח תשגרהו םלש ןוצרב ללפתי ךיא ושפנ תלעמ עדי אל םאו
אל הלילחו סח םא ול רסח המ ,בוט לכו דובכו רשוע ול שיש ירחא ,ריכמ וניאש ןויכ ,לכשהו
ונורסח לדוג המלש העידיו רוריבב ול ריוציש דע קימעהלו דומלל ךירצ ןכ םא ,ןיביו ליכשי
בוטה 'דו ,הזב ת"ישה והנחיש וביל תוריקמ הבהאב ללפתיו הזל אמצי לכסהו ,הניב תעדל
.םימתב םיכלוהל ובוט ענמי אל
היוצרה הנווכה ןיא יאדווש .םתלואג לע םלש בלב ללפתי ךיא לארשי תלעמ עדי אל םאו
יכ ,תולגה לועמ ומצע דצמ שיגרמש ושפנ יבואכמ לע קר לארשי לאוג תכרב תליפתב
ץראה תלעמ ליכשי אל םאו .םתשודקו לארשי תלעמ דצמ הב ןוצרהש דיעמ הכרבה ןיינע
בלה תוריקמ אקווד איה הליפתהו םילשורי ןינב לע ללפתי ךיא התשודקו התלוגסו השודקה
.רבדב רסח אוהש שיגרמשכ

התוא ךופהל ךרוצ שי ,העיבמ הליפתל ,הדובעב הרוקמש תרצוי הליפתמ הליפתה תא ךופהל ידכ
ךרוצ שי .התריציל הלודגה הדובעה ירחא האב העיבמה הליפתה .תימינפ הבוחל תינוציח הבוחמ
.תימינפ היישע ידיל התוא ליבוהל ידכ תיתמשנ תיתשתב

תיתשתה .םדאל ץוחמ םייוצמה םימוחתל בלה תמושת תיינפה אוה הדובעה רקיע ,ה"יארה יפ לע
םינותנה תא םדאל הרידחמ רשא תילכש הלועפ אוה דומילה .תועדומו דומיל ידי לע שפנב תרצונ
תמאמ תעבונ העיבמה הליפתה .תיתמשנ ,תיביל הדובעל תלוכיה תקלחנ םהמש םייסיסבה
םעט שוחל תלוכי ןיא תאז אלול .תמאב בלה לא םיבורק ויהי םירבדהש ךרוצ שי ןכ לעו ,תימינפ
.האלמ תינחור הדימריפ תונבל שי ,ךכש ןוויכ .תיקולאה הדובעב

תא ,ויתוחוכ תא ,ומצע תא ריכהל םדאה ךירצ רבד לכל םדוק .ושפנ תלעמ לע דומיל - תישאר
.ןוילעה לדוגה לאו אלפומה לא רשקתהל ולש תימינפה תלוכיה תאו ;םהבש תוחוכה יסחי

בחורב ריכהלו תויטרפה תורגסמה ןמ תאצל רמולכ ,ותליפת לש אשומה לע דומלל ךירצ - תינש
םירבדה ןיב רעפה תניחבל דעו לאיצנטופהו הלוגסה תרכה ןמל - הל הצוחמש םלועה לש לודגה
הדובעה תליפת תכיפה ךרדב םיבלש םה הלא לכ .תעכ תואיצמה ןיבל תויהל םיכירצ םהש יפכ
שי הילאו הליפתה תומלש איה וז .הליפתב תימינפה העבהה לקשמ תלדגהו ,תוכזה הליפתל
לש רתוי םיקומעה םירגתאה דחא אוה העיבמה הליפתל תרצויה הליפתה ןיב רבעמה .ףואשל
.הליפתה תדובע