ל"צז ךבריוא ז"שרה לש ותליפת

והילא תורו ףסוי

ט"נשת הנשב הנש


עברכ הליפתל בצינ היה .ןמלז-המלש 'ר שדקמבש תושקה תודובעה ןמ התייה ,הליפתה תדובע
טעמכ רמאש - הליפתה תא .םוקמל ובל ןווכלו תונברוקה תשרפ רמול ידכ ,התליחת ינפל העש
הרומ היה .הלמ ףא ריסחהל אלש ,זוכירב ,תעדה בושייב ףוס דעו שארמ רמוא היה - עינ אלל
תא ןווכל לכ םדוק אלא ,תרדגומ יתלבו תימתס "תולעתה תשגרה" הליפתב שפחל אלש ,וילאושל
,םיקסופהמ קלחל .א ,חצ ח"וא ע"וש) הכלהה תשירדכ ,ךלמה ינפל םידמועכ שוחלו ,םילמה שוריפ
.(דבעידב ףא בכעמ וז הנווכ רסוח

:לצנבנ ברה עיבצה ,ץראה תשודקל ברה לש ותליפת ןיבש רשקה לע
בוט היהיש ,זע ןוצר םע .ובל יקמעמ שממ ,רוביצה דעבו םידיחי דעב ללפתמ היה ברה"
הז אוהכ טיעמה אל ,ושפנ ימינ לכב וב קבדש הרותה דומע .לארשימ דחאו דחא לכל
.הליפתה דומע תובישחמ

דומע ,וניבא קחציכ !ל"וחל םעפ ףא אצי אלש הכז ,הדובעה דומעב למעש םושמש ,ןכתי
ילואו .הרזעה תא תאצוי הניאש ,המימת הלועכ היהו ,ץראה תא םלועמ אצי אלש ,הדובעה
םשנ ברה ,םינפ לכ לע .הדובעה דומע ידימעממ תויהל הכז ,ל"וחל אצי אלש תוכזב :ךפיהל
דמל הב ,םילשוריד אריווא רקיעבו (ב ,חנק ב"ב) לארשי ץרא לש םיכחמה הריוא תא קר
.וימי לכ הב יחו

רוגלו תולעל ,וז תא הז תופכל םילוכי השא וא שיא - "םילשוריל ןילעמ לכה"ש ןיד שיש עודי
היהי המ :ברה תא יתלאש ,ז"כשתב םילשורי רורחיש רחאל .התשודק ינפמ םילשוריב
םאה - הקיתעה ריעל השדחה םילשורימ תולעל וצרי ,השאה וא לעבה םא ,תעכ ןידה
ירחא יכ .ןכש רמא ברה - ?ז"אז תופכל ןתינו ,"םילשוריל ןילעמ לכה" לש ןידה שדחתמ
."תשדוקמה םילשורי ןניא תושדחה תונוכשה ,לכה

ימי לכ" :רמוא היהו - (ב"מב ה"נקסו חי ,צ ע"וש) הכלהה תארוהכ - הבישיב הליפת ףידעה ברה
םדאל עייסמה םוקמב ללפתהל שיש ,הז ןורקיע יפ-לע .'תיתבישי הליפת' ללפתהל קקותשמ ינא
:השעמל הכלה םג הרוה ,יוארכ ללפתהל

ילהונמ וז הגירח םהל רשאיש ושקיבו ,(המחה ץנהב) 'ןיקיתו' ללפתהל וצר "הרות לוק"מ םידימלת
לש הלודגה התלעמ תא יאדו עדוי ,ותומכ קסופ ;רתוי תרחואמ העשב םיללפתמ הב ,הבישיה
ודיפקהש ,'ןיקיתו' םייורקה םישנאה לע תונמיהל ידכ :ךכ ותמכחב םהל הנע .(א ,חנ םש) וז הליפת
....הבישיב םינש המכו המכ םדוק ללפתהל ךירצ - (י"שרו ב ,ט תוכרב) המחה-ץנה םע ללפתהל

ברה ץעי ,םינש המכ ךשמב השארו םיבלעשב 'רדסה'ה תבישי דסיימ ,רגניזלש ריאמ ברל םנמא
ירדס תא שבשמ הז ןיינמש ,ןעט קיתווה הבישיה שארש תורמל ,'ןיקיתו' תליפת לטבל אלש
תבישיש ךכמ ,הקיספב לדבהה עבנ םנמאה ...דאמ הלודג הלעמ שי 'ןיקיתו'ל :קומינה .הבישיה
?(18 ליגל לעמ םיריעצל) "ההובג הבישי" איה םיבלעש
:םוי-םויה ייחל תדרויו תטרפתמה ,הליפת ינידב תפסונ הבושתו
ךישמהל ידכ ,הבישיה תנכוש הב ןגו תיב תנוכשב רוגל ךישמהל הצרו ,ןתחתה הבישיה ינבמ דחא
אלא .אצויכו ,תוליפת ,הבישיה םלואב דומיל ,רסומ-תוחיש :ךנוח הב הבישיה תריוואב תויחל
רחאל .'וכו םהל עייסל לכות ךכ ;"הלואג" תנוכשב ,הילא ךומס ורוגי גוזה ינבש התצר ותומחש
,"חיגשמה" .ןמלז המלש 'ר תצעב ורובע לאשיש "חיגשמה"מ רוחבה שקיב ,תכשוממ תוטבלתה
לכב ךא ;תומחב עוגפל אלש היהת הבושתהש רעיש ,תלוזב העיגפל ברה לש ותושיגר תא ועדויב
,תישאר :םילוקישה תכרעמ תא ןמלז המלש 'ר ינפב סורפל לחהו ,הרות-תעד עומשל הנפ תאז
רוגיש .תקפסמ הדבל וז הביס" :דימ רמאו ברה הנענ - ;תיתבישי הליפת ללפתהל הצור רוחבה
."המואמ שושחי אלו 'ןגו תיב'ב
היה הבישיב םירוחבה םע ללפתמ היהשכ :ץראה יבשוי תא חכש אל ,םימש בשוי ינפל ודמועב םג
,םתדובעל םירהממ םיתבה ילעב" :הלועו רצקמ היה םיתב ילעב םע ללפתה רשאכ ךא ,ךיראמ
"הרות לוק"ב ם"ימר :ותלוכי לככ סח הבישיה ידימלת לש םנמז לע םג ,םנמא ."םנמז לע סוחל שיו
הזבו ,עיגיש דע ודובכל וניתמי אמש ,"החנמ"ל רועישה ףוסב רהממ היה דציכ ,תולעפתהב ורפיס
.רוביצל החריט םרגית
תולעמ" תבישיב ללפתמ אוה ןיא עודמ ,הבישיב ללפתהל זעה וקשח לע עדיש ,בר ולאש םעפ
תפוקתב הרוגס הבישיה אלה :ותושיגרב ןמלז המלש 'ר הנע - ?'דסח ירעש'ב ונב חתפש "הרותה
םה םילולע ;הנוכשב םיתבה ילעב םע ללפתהלו בושל ךרטצא זאו ,"םינמזה ןיב" לש השפוחה
רשאכ ,ךכ-רחאש םינשב םנמא ...םמע ללפתמ יניא ,החותפ הבישיה רשאכש ,עגפיהל אופא
.הבישיב עובק ןפואב ללפתה ,השפוחה תפוקתב םג "הרותה תולעמ"ב וללפתה
תולעמש ןוויכמ ,דואמ תובר תוליפת ללפתה ןיינע לכ לעש ,תובר םימעפ שיגדה ןמז המלש 'ר
אלש תובר ללפתהש ,רמאו רזח .םינשה םע תואבש תונוכת וא ,ןמע םידלונש םירבד ןניא תודימו
לכ ןיב ותיוולב התיהש המוצעה תודחאה .ודי לע םימש םש שדקתישו ,ודי תחתמ הלקת אצת
.םימורמב ושחל עמשנ הארנכש ,םידיעמ - ערו חא ול ונעדי אלש םימש םש שודיקו ,םעה יקלח
ועיגה םוי ידמ .באכ םבואכמו אשנ םיילוח תאש ,לארשי םע ילוח לע ובל ךפוש היה ,ותליפתב
וטבמב ףטלמו דדועמ ,ךייחמ היהש רחאלו ,םימחרל םיקוקזה םילוח לש םיפסונ םירקמ ונחלושל
הפרטצה לבס תעודי החפשמ דוע ,הלוח דוע .ומכש לע המישמה תא ןאכ םג לטונ היה ,יהבאה
,"ונאפר" תכרבב וסיכמ ףלוש היהש תומש תמישר התואל ףיסומ היה םמש תאו ,"ויתוחוקל"ל
.תוטטורה ויתפשב הב םימושרה תא ריכזמו

ןיא :בישה ,רבדה תביסל ולאששכ .הרשע-הנומש תליפתב דואמ ךיראמ היה ,תונורחאה ויתונשב
,הכרבו הכרב לכ ינפל רוצעל בייח ינא ;דחא ףצרב הליפתה תולמ שוריפ תא ןווכל חוכ רבכ יב
.היואר הנווכב זכרתהל בושו ,חוכ רוגאל
:לאשו זוע ביהרה ראשה ןיבו ,קיתו דימלת וילא סנכנ ,81 ןב ברה תויהב
לש עגרב ...?תינחורה ותדובעב תעכ קסוע ברה המב - ךירצ ינא דומללו איה הרות
תורוהל וילעו ,הבישי-שארל ומצעב היהו לדגש ,דימלת ותוא ינפב טעמ ברה ףשחנ ,ןוצר
םילמה רואיב םע תוליפתה שולש לכ תא יתללפתהש םוי ילע רבע םא :ךל דיגא" :וידימלתל
"!גח םוי אוה - הזכ םוי !לודג בוט םוי הז ילצאהכרב לש החוכ המ ,םיעדוי םניא םישנא ...ידוהי ףא לש הכרבב לזלזל רוסא :ןמלז המלש 'ר חש
לש הכרבל שי חוכ הזיא עדוי התא ;תותשלו לוכאל אוה ורקיע ,'םדא'הש םיבשוח !םהיפמ תאצויה
שממ הז ;תובישחו חוכ ויפמ תאצויה הכרבל שי ןכלו ,םיקלא םלצב ארבנ םדא לכ ירה ?ידוהי
רבדל םיקיספמ ויה םה ,הכרבל שי םוצע חוכ הזיא םיעדוי ויה םישנא םא .תלוזה תא ךרבל דסח
."!ךרבל םיליחתמו - םתס