ן"במרה תנשמב לארשי ץרא תרות
(ותיילעל הנש תואמ עבש)

ןילביר םייח

ח"כשת הנשב הנש

: רמאמה ןכות
לארשי ץרא תולעמ
לארשי ץרא בושיי תווצמ
תווצמהו לארשי ץרא
לארשי םעל לארשי ץרא תונמאנ
ותוא ןיעייסמ רהטל אבה

וישוריפ ךרד ,לארשי ץרא אשונב ן"במרה לש ותפקשה לא רהוצ ונל חתופ רבחמה :ריצקת
הברה לעפ אוהו ,וייח ףוסב הילא תולעל ותוא האיבה לארשי ץראל הברה ותבהא .ותרישו
.הניינבלו המוקישל

.יולה הדוהי יבר ;ל"היר ;לארשי ץרא ;ןמחנ ןב השמ יבר ;ן"במר :חתפמ תולימ


:לארשי ץרא יניינעב ן"במרה לש ותנשמב קוסעל ונאובב םיאצומ ונא האלפומ תודיחא
לעופ המו רקיעו רוקמ המ עדוי התא יאו ,דחי ודכלתנ (ץראל ותיילע) השעמו הכלה ,תונשרפ
,םינושה םישוריפל ותוא החנהש אוה י"א בושיי תווצמ רבדב יתכלהה ושודיח םאה .אצוי
וא ?("תולגה ןמזב וליפאו ,ונממ דחא לכ הב בייחתמ") ופוגב הווצמה תא םייקל םג ףוסבלו
?ןידו שוריפב ויניע הריאה איה - ובלב הדקיש ץראה תבהא ילוא

,הרישב :תומלשהו תופיצרה תא םיאור ונא ולצא םג .יולה הדוהי יברל הזב ן"במרה המוד
הבשחמבו שגרבש חור ךלהל הטונ ל"הירש דועב :ךכב אוה הלדבהה .השעמו (ירזוכה) הבשחמ
.בותכה ירבדו הכלהה תודוסי לע קצומ דמוע ן"במרה ירה -

םעו לארשי ץרא ,םוקיהו ל-אה לע תילבקה ותפקשהב ץוענ לארשי ץרא תא ותסיפת דוסי
דע ונינבלו ונל תולגנהו" תניחבב - ותרותבש הלגנה ןמ םיירקיע םיטרפ לע הזב דומענ .לארשי
."םלוע

לארשי ץרא תולעמ .א
.תונוש תובושת ונתינ ךכ לע ?לארשי םעל - רחבנה םעל הנתינו תאז עקרק תסיפ הרחבנ עודמ
לש םייסיפה הייחבש תא .תוינחורה היתונוכת ךותמ ןהמו ,תויעבטה היתולוגס ךותמ ןהמ
:ח ,ג תומשב טרפמ אוה ץראה
בוט לכו .םדאה ינבל הפיו בוט ריוואהש רמולכ ,הבוט איהש .הבחרו הבוט ץרא לא
הלפש ,תובחר הב שיש וא ,בחרמב לארשי לכ הב ודמעיש ,הבחר איהשו .הב אצמיי
ץרא איהש התוא חבישו רזחו .תויאגו םירה הבור ןיאו ,םיבוטו םילודג רושמו קמעו
תואירב תומהבה ןיא יכ .תומהבב בלחה לדגיו םיפי םימהו בוט הערמ הב שיש הנקמ
,הנמש דוע איה יכ רמאו .םיבוט םימו בר בשעו בוט ריוואב קר - בלח תוברמ תובוטו
לע ,'ה בוט לע התוא חביש הנהו .םהמ שבד הלוכ בוזתש דע םיקותמו םינמש היתוריפש
...רקבו ןאצ ינב לעו רהצי לעו שורית לעו ןגד

:(ט ,ח םירבד) היתונכש לע תופסונ תולעמ ץראל שי םנמאו
םהש לזרבו תשוחנ בצחמ ץראב יכ םרשבו .חקוי הרפעמ יכ ,לזרב הינבא רשא םעטו
ןורסח וניא בהזהו ףסכה אצומ לבא .הב לכ רסחת אלו ,ץראה בשויל לודג ךרוצ
תיזג ינבא ,תורקי תולודג םינבא ןמ םיבצחמ הב אצמיש ץראה חבשמ בותכה ...ץראב
יתב ינכוש םהש תובר תוצראו םירצמ ץראכ אל ,םילדגמו תומוחו םיתב םהמ תונבל
.םהירבק םהיבשויל םישענה רמוח

רתוי םיבצחמ תורישעו תוירופ תוצרא ןנשיו ןכתיי יכ - ץראה לש הדוחיי ןומט ךכב אל לבא
לעו ץראה לע ה"בקהל שי ,תיטרפ החגשה תניחב ,תדמתמה החגשהב אוה דחוימה .הנממ
.היבשוי

:ריבסמ אוה (י ,אי םירבד) םימ התשת םימשה רטמל :קוספה לע
הווצמה לכ תא םתרמשו :םהל רמאש ,רמאנ תורהזאה ךרדב ארקמ לש וטושפו
לבא .הלובי ןתית ץראהו ותעב םכצרא רטמ ןתיי 'ה יכ .שבדו בלח תבז ץרא םתשריו
.קריה ןגכ םימגאה ןמו םירואיה ןמ לגרב התוא תוקשהל םירצמ ץראכ הניאש םכל ועד
הכירצו ,רחא ןיינעב אל ,"םימ התשת םימשה רטמל" ,תועקבו םירה ץרא איה קר
דמלנ הנממו םלוע לש וגהנמב ריהזת וזה השרפה הנהו ...רטמב דימת התוא 'ה שורדיש
שיבוהלו םירצמ ץרא יבשוי דיבאהל ךרבתי 'ה יניעב לקנו ותושרב לכהש יפ לע ףא יכ
.וזוע תורטמ הב ןתיי אלש - הרהמ רתוי דבאת ןענכ ץרא לבא ,םהירואיו םתורהנ

.בטומלו בוטל ,'הב תדמתמה תולתב - לארשי ץרא לש הרתיה התלעמ
ה"ד .הז ןיינעב םירצמ לע לארשי ץרא לש תיסיפ תונוילע האורה ,י"שר תעדמ ותעד הנוש ךכב
:ךילגרב תיקשהו
דדנל התא ךירצו התוקשהלו ךילגרב סולינמ םימ איבהל ךירצ תייה םירצמ ץרא"
וז לבא .הובגל ךומנה ןמ םימה הלעמ התאו ,הובגה אלו התוש ךומנהו ,לומעלו ךתנשמ
יולג ,הובגו ךומנ הקשמ ה"בקו ,ךתטמ לע ןשי התא - םימ התשת םימשה רטמל -
."תחאכ יולג וניאשו
.י"שר ירבד ןאכ דע

לוכי וניא ךכל םיאתמ וניאש ימו ,ץראה יבשוי לע םיבורמ תובוח הליטמ וז תדחוימ החגשה
יממע תעבש לש םפוס היה ןכ .ץראה ןמ ודמשויו ולגוי םיאטח םימע .הב תויחלו ךישמהל
.וז ץראב לחנתהל ואובב לארשי םעל הרומח הרהזא ןאכמ .םהינפל הרומעו םודס לש ןכו ,ןענכ

:םיארוק ונא ,לשמל ,הכ קוספב .ךכ לע םיקוספ המכ חי קרפ ארקיו רפסב
.(ןענכ ימע) היבשוי תא ץראה איקתו הילע הנווע דקפאו ץראה אמטתו
.םכינפל רשא יוגה תא האק רשאכ ,התא םכאמטב םכתא ץראה איקת אלו :חכ קוספבו

.םתרמוח ינפמ השרפב םירכזומה תוירע יולג ישנועב םיגילפמכ ולא םיקוספ איבהל היה ןכתיי
:השרפה ףוגמ ול החכוהו ן"במרה תעד ןכ אל
איקת אלו ,הלאה תובעותה לככ םישוע םה םג ויהש "םירצמ ץרא השעמכ" ריכזה
ץראה תלעמל ולוכ ןיינעה לבא ,םהייוג תא םייוגה תוצרא ראש אלו םירצמ ץרא םתוא
.התשודקו

רשא םיאטוח תאשל תלגוסמ - ץראה - איה ןיא ןכל ,ה"בקל דחוימ רשק וז ץראל שיו תויה
!תרחא ץרא לכב םייקתהל םילוכי
םילגמו ג"ע ידבוע לובסת אלו התוא אמטמ לכ איקת דבכנה 'ה תלחנ איהש ץראה הנהו
ונש ןכו ...היבשוי תא ץראה איקתו ...הלא לכב ואמטת לא רמא םלוכ לעו ...תוירע
.הריבע ירבוע תמייקמ הניא ,תוצרא ראשכ הניא לארשי ץרא :ארפסב

רפסב םתרכזה םצע תא ךכב ריבסמו םינוש הרות ירופיס ן"במרה רזוש הז החנמ וק ידי לע
.(ט תישארב) וינב ןיבש תודבעהו תונדאה יסחיו חנ לש ותורכשב שי תובישח המ יכ .הרותה
.הרותב ורכזוה אלו - ורק רתוי םיבושח םיעוריא יכ רעשל שי ירה .הירוטסיה םשל אל יאדו
:ן"במרה ריבסמ
(םש ינבמ) םהרבא הכזו ,םלוע דבע ןענכ היה ואטחב יכ עידוהל השרפה תאז הבתכנו
.וצראב

:ה ,טי תישארב .הרומעו םודס ישנא לש דבכה םשנוע רבסומ ןכ
ישנא תלבוס הניאו 'ה תלחנ ללכמ איה יכ ,לארשי ץרא תלעמל היה םודס טפשמ יכ עדו
ויהש הזה םעה תא האקו המידקה םתובעות ינפמ ולוכ יוגה תא איקת רשאכו .תובעות
האופר אלב ץראה התחשוהו ץראהו םימשה הילע וממשו ,תוירבלו םימשל םלוכמ םיער
לארשיל ירמ ינבל תואל היהיש ה"בקה הארו .ואגתנ הבוט רובעבש ינפמ ,םלועל
םודס תכפהמכ ,הצרא לכ הפרש חלמו תירפג :ןהב הרתה רשאכ ,השרויל םידיתעה
דואמ םיאטחו םיער תומואב שי יכ .ותמחו ופאב 'ה ךפה רשא םייובצו המדא הרומעו
.'ה לכיה םש יכ ,לכה היה תאזה ץראה תלעמל לבא .הככ םהל השע אלו

םא םג ירה .הרותה ירופיס ןיב ותאבהו םודס רופיס לכ תא ריבסהל םיאב םינורחאה וירבד
רבדה רכזוה אלו תובישח לכ רבדל ןיא - רחא וא הז שנוע ולבק םא םגו תואטח תומוא ויה
אלא - הרקש ערואמ ונדמלל םיאב םירבדה יטרפ ןיאו ירוטסיה רפס הרותה ןיא ,הרותב
לגוסמ וניא רשא גונע ךלמ ןבל הלושמ לארשי ץרא יכ ,התא דמל ןאכמ .םייח תוחרוא ונדמלל
םידורי םימע הילע םייקל הלוכי הניא ץראה םג ךכ .םידספנהו םיסגה םילכאמה תא לכעל
.תירסומהו תיתדה םתמרב

- ןמיס .םינבל ןמיס תובא ישעמ :ללכה תרזעב ן"במרה ריבסמ םהיטרפל תובאה ירופיס תא
םירושק ויה םהישעמ לכ =) ץראל םסחיו תובאל הרקש טרפו טרפ לכ .הריזגו לזמ לש ןבומב
ןורקע יפל .תיפוסה הלואגל דע םהינב ינבלו םהינבל תורקלו רוזחל םידיתע (!תאזה ץראה םע
לש יהל-אה וצה ינפל) ןענכ ץראל םידשכ רואמ םרבא לש ותכילה ןמ הרותה ירופיס לכ ירה הז
ץרא אוה יזכרמה ןריצ - הכרבה תאז ףוסבש "ץראה לכ תא 'ה והאריו" דעו (..."ךל ךל"
.לארשי

שרופמו רורב הז רשק םא ןיב .לארשי ץרא ןיגב הב ואבוה הרותה ירופיס לכ :רמאנו םכסנ
.רשקמה טוחה תא שפחלו תוקחתהל שי םא ןיבו

לארשי ץרא בושיי תווצמ .ב
ג"ירתמ תחאכ לארשי ץרא בושיי תווצמ תא ללוכה תווצמה ינומ ןיבמ ן"במרה אוה ןושאר
:ם"במרל תווצמה רפסל ויתוגשהב וירבד ןכו .תווצמה
אלו ,בקעיו קחצי םהרבאל וניתובאל הלעתי ל-אה ןתנ רשא ץראה תשרל וניווטצנש
םיגילפמ םימכחש הווצמה יכ ינא רמואו... .הממשל וא תומואה ןמ ונתלוז דיב הנבזענ
דבועכ ךניעב אהי ל"וחב רגו הנממ אצויה לכ :ורמאש דע לארשי ץרא תריד איהו הב
תשרל וניווטצנש השע תווצממ אוה לכה ,תולודג תוגלפה הז תלוזו ,'וכו הרז הדובע
וליפאו ונממ דחא לכ הב בייחתמו ,תורודל השע תווצמ איה ןכ םא .הב תבשל ץראה
.תולגה ןמזב

:ן"במרה ירבד תא םכסמ "הדמח ץרא" ורפסב ילארשי לואש ברה
.התבישיבו השוביכב וניווטצנש :ונושלכ ,הבישיב םגו שוביכב םג אוה בויחה
ץרא תריד ,תורודה לכב שוביכב וניווטצנ :ונושלכ ,ויקלח ינש לע תורודל םייק הז בויח
השע תווצמ איה יכ םא ,הב תבשל ץראה תשרל וניווטצנש השע תווצממ אוה לכה 'וכו לארשי
.תורודל
דחא לכ הב בייחתמ" :ונושלכ ,תיטרפ הווצמ רותב דחא לכ לע לטומו ישיא אוה בויחה
."תולגה ןמזב וליפאו ,ונממ

תליגמ" לעב ,םינורחאה דחא ירבדב החסונש יפכ ן"במרל תדגונמה העדה תא איבהל יוארה ןמ
:"רתסא
אל התבישיו ץראה תשורי תווצמש יפל אוה (ן"במרה) ברה האנמ אלש המ יכ ל"נו"
םתמדא לעמ ולגש רחא לבא ,םצראמ ולג אלש ןמז לכו דודו עשוהיו השמ ימיב קר הגהנ
ורמאש המ יפל וניווטצנ ,אברדא יכ .חישמה אוב תע דע תורודל תגהונ וז הווצמ ןיא -
הז ...ורמאש המו ...הקזחב ץראה תא שובכל תכלל תומואב דורמנ אלש :תובותכ ףוסב
."הב רודל הווצמ ןיא וישכע לבא .םייק שדקמה תיבש ןמזב אקווד

:גנ ,גל רבדמב ,הרותל וישוריפב תומוקמ המכב תאטבתמ ן"במרה לש ותדמע וליאו
ץראב ובשיש םתוא הווצי ,איה השע תווצמ וז - יתעד לע .'וכו ץראה תא םתשרוהו
שובכלו תכלל םתעד לע הלעי ילואו .'ה תחנב וסאמי אלו םהל הנתנ איה יכ התוא ושריו
וגילפהש המו .'ה תווצמ לע ורבעי - םש בשייתהלו ןתלוזו רושא ץרא וא רענש ץרא
הווצמב וניווטצנ ךכב - הנממ תאצל רוסאשו ,לארשי ץראב הבישיה תווצמב וניתובר
תא ושרו ואב :םיבר תומוקמב וזה הווצמה תרזוחו ,השע תווצמ אוה הזה בותכה יכ .וז
החטבה ןושל=) הב םתבשיו זא - היבשוימ התוא םתשרוהו :שריפ י"שר לבא .ץראה
אוה יתשרפש המו .הב םייקתהל ולכות אל - ואל םאו הב םייקתהל ולכות (דבלב
.רקיעה

םשכ .הרותה שרפמכ ןהו הכלה קסופכ ןה םילודגו םיברל דגנתמ ן"במרה תא ונא םיאור
םוק :םהרבא הווטצנ זאמ תדמועו המודק איה ןכ - אובל דיתעלו תורודל איה וז הווצמש
םירצמ תולגב - בערה תונשב המיירצמ הדירי לש ןוועה ללגב שנענ ףא םהרבא .ץראב ךלהתה
.ויאצאצ לש

.םיליספ תדובע רוסיאמ וליפאו .הרותבש תויזכרמ תווצממ לארשי ץרא בושיי תווצמ הרומח
רשאמ הרומח התייה (לארשי ץרא דגנ ואטחש=) םילגרמה אטח לע 'ה תבוגת יכ אצמתו קוד
רבדמב ותברקה יאו חספ ןברק ןיינעב ן"במרה ןדשכ .(!לספ לכ ךל השעת אל=) לגעה אטח לע
:רמוא אוה ,(א ,ט רבדמב)
חורה םהל הבשנ אלו ודנתנ הנממש םילגרמה ןיינעב םתלקלק אוה הזה תונגהש
.םיפוזנ ויהו םישדקה לכב ורסאנ ךכיפלו ולמ אלו תינופצה

לארשי ויהש הנש םיעברא םתוא לכ ,אינתד" :תומביב ארמגה שורפב י"שר לע קלוח אוה ךכב
."ויה םיפוזנש םושמ ,אמיא תיעביא - ?אמעט יאמ .תינופצ חור םהל הבשנ אל ,רבדמב
.הגונ רואל ןייואר ויה אלו ,לגעה השעממ :י"שרפ

לשב אלו - םעה תנולתו םילגרמה ןווע ללגב התייה הפיזנה יכ ריבסמ (תופסותב ןכו) ן"במרה
חספה םויק אוה ךכל החכוהו ,ןקזה ירבדמ םידכנה ירבדו דימלתה ירבד םיארנו .לגעה השעמ
השעמ ןיבו (הנושארה הנשב - הרות ןתמ רחאל) לגעה השעמ ןיב לח הז חספ .הינשה הנשב
ומייק ךאיה - לגעה אטח לע םיפוזנ ויה םאב ,(היינשה הנשב ,ןכשמה תינב רחאל) םילגרמה
דע - חספה תא םייקל ולכי אל בושו ,םילגרמה ןוועב ויה םיפוזנ :התעמ רומא - ?הז חספ
.ץראל וסנכנש

םהל לחמ ירהש ,לגעה השעממ אלו" :ותעדל תניינעמ החכוה איבמ (תופסותב) קחצי וניבר
:רבדה שוריפ ."םהיניב ותניכש הרשהו ןכשמ השענ ךכ רחאש ,"יתחלס" םהל רמאו ה"בקה
.לגעה אטחמ היה דבכ יכ - לחמ אל םילגרמה ןווע לע

תווצמהו לארשי ץרא .ג
תווצמ וניפב תואורקה תווצמה קר אל ףאו (לארשי ץרא בושיי תווצמ) דבלב תחא הווצמ אל
ןמויק .דבלב לארשי ץראב אוה תווצמה לכ םויק לש ירקיעה ןמעט אלא - ץראב תויולתה
:הכ ,חי ארקיו .וחכשיי אלש ידכ קר אוה ל"וחב
ץראה ןמ םכתא הלגמ ינאש יפ לע ףא - הרהמ םתדבאו :ירפסב ורמא הזה ןיינעה ןמו
לע סעכש ןודאל לשמ .םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש ,תווצמב ןינייוצמ ויה ל"וחל
ךילע ויהי אל ירזחתשכש ,םיטישכת תטשקתמ יוה :הל רמא ,היבא תיבל החלשו ותשא
ויהי אלש ידכ ןהב ושרפו .תוזוזמו ןיליפתכ ףוגה תבוחב אלא תולגב בייח וניא ...םישדח
.'ה ץראב םיבשויל תווצמה לכ רקיע יכ .ץראל רוזחנשכ ונילע םישדח

:ה ,וכ תישארב ,דבלב לארשי ץראב לבא - תווצמה לכ תא ומייק תובאה רבכ
הב קסעו שדוקה חורב הלוכ הרותה וניבא םהרבא דמלש וניתובר תעדמ ילא הארנהו
התוא ותרימשו השועו הווצמ וניאש ימכ הלוכ התוא רמשו ,היתודוסו היתווצמ ימעטבו
(!ץראל סנכנשכ התמ ןהמ רחאו) םישנ יתש אשנ דבלב ל"וחב - בקעיו .דבלב ץראב היה
ונרהזוהש יפ לע ףא ,םה ץראה יהל-א טפשמ תווצמה יכ ,(ותדוד אשנ =) םרמע ןכו
.םוקמ לכב ףוגה תובוחב

םיבותכה םינידה לכש יאדווב יכ ול ררבתמ - הרותב רחואמו םדקומ שי :וללכל תונמאנ ךותמ
םע קר הליחתה םתולח - םירבד רפסב םישדוחמה ולא ןכו (באומ תוברעב) רבדמב רפס ףוסב
ךכב .ונרכזה רבכ חספ ןברק ןיינע .םירבד רפסל ותמדקהב םתוא הנומ ן"במרה .ץראל םתסינכ
םיקוספ ינש ונל ונבוי ףא תאזב .םיכסנו תוחנמ ,(!סחנפ תשרפב) םיפסומ תונברוק םיללכנ
יאיצוה םויב םיתיוצ אלו םכיתובא תא יתרבד אל יכ" :רמוא (בכ ,ז) הימרי ,םיאיבנב םישקומ
יל םתשגה החנמו םיחבזה" :לאוש (הכ ,ה) סומע ."חבזו הלוע ירבד לע םירצמ ץראמ םתוא
םינתינ ן"במרה יפל .ונעש המ ונעו ולא םיקוספב םישרפמה ושקתנ "?הנש םיעברא רבדמב
ירופיס קר אל :התעמ רומא .תוירסומה םהיתונקסמ לע תוירוטסיה תודבוע ולא םיקוספב
.הנתינ לארשי ץרא רובע - הלוכ הרותה לכ אלא הרותה

לארשי םעל לארשי ץרא תונמאנ .ד
תונש רחאל םג וצראל םינומא רומשל ביוחמ םעהש םשכ .ידדה אוה ץראהו םעה ןיב סחיה
.הבשיילו השבוכל םימעה תונויסינ ףא לע ,םעל התונמאנ לע ץראה תרמוש ןכ - תולגו ןברוח

:ן"במרה רמוא (בל ,וכ ארקיו) "הב םיבשויה םכיביוא הילע וממשו" קוספה לע
םירבד הלאו .ונירחא דימת ופדרי רשא תומואה יתשל זמר - ךאנושו ךביוא הנהו
:ןאכב רמאש המ ןכו .לאינד תונויזח לכמ רתוי המלש החטבה הדיתעה הלואגה וחיטבי
תלבקמ ונצרא ןיאש תויולגה לכב תרשבמ הבוט הרושב איה - םכיביוא הילע וממשו
איה רשא ץרא בושיה לכב אצמת אל יכ .ונל החטבהו הלודג היאר וז םגו ,וניביוא תא
אל הנממ ונאצי זאמ יכ ...הומכ הברח איהו םלועמ תבשונ התיה רשאו הבחרו הבוט
.םדי לאל ןיאו הבישוהל םילדתשמ םלוכו ,ןושלו המוא הלבק

:םינהוכ תרותב תאבומ הבוטה הרושבה .םודאו לאעמשי ןה תומואה יתש
םיאב םיביואה וישכע ,ונצראמ ונילגו ליאוה :םירמוא לארשי והי אלש ,הבוט הדימ וז"
םיביואה ףא .הב םיבשיה םכיביוא הילע וממשו :רמאנש ,חור תחנ הילע םיאצומו
."חור תחנ הילע ואצמי אל ןכ ירחא םיאבה

ואיבה בלצה יעסמ ןהו ימלסומה שוביכה ןה :תוירוטסיה תויארב התוא ססבמ ן"במרה לבא
לבא - השבכל בר םד וכסח אלו ץראה תא גישהל ולדתשה וללה םימעה .ץראל ןברוח ךא
םע םירמה ויחוכיוב יכ ,קפס ןיא .הינבל הכחמו הנברוחב תדמוע ץראהו .ולשכנ הבושיב
לארשי םע יכ ,ונעט םה .םהלש תמסרופמ העד רותסל הטושפ החכוה תאז התייה - םירצונ
ן"במרה ."רחבנ םע" לש ראותה ונממ ללשנ םג זאמו ,םעישומב ריכה אלש ללגב תולגב שנענ
.רחבנה םעה והימ חיכוהל ידכ בלצה יעסמ תואצות לע עיבצהל היה לוכי

תעדויו הריחבו ןוצר הל שיש ימכ ,ץראה (היצקפינוסרפ=) "תשנאה"ל בל םישל יוארה ןמ ןכ
.תוחדל ימ תאו לבקל ימ תא

:ורישב םיאצומ ונא הז שוריפל יטויפ דה
,הקיחב הנב תמש תדלויל יתרוה ךיתימד
.םיבלכה ירוג תא קיניתו םיבואכמל הידשב בלחהו
.םיביוא ךילע וממשו םיבגוע ךב וסאמ הז לכ םעו
.השרומל הנתנ ונל :רמאל השודקה ריעב וראפתיו ךורכזי םיקחרמבו
.ןיא ףדורו ביוא ינפמכ וחרבי ןיע ידמחמ לכ ואמצי הילע ואובי רשאכו
.הבחרהו הנמשה ץראה ברקב הבוזעה הברו

ותוא ןיעייסמ רהטל אבה .ה
.תקהבומ תיטסילטפכ ירוטסיהה תושחרתהה יבגל ן"במרה לש ותדמע תיארנ תיחטש היארב
הריזג תונשל לוכי םדא םאהו .תובאה יעוריא לש םחוכמ ורזגנ רבכ םינורחא םיעוריא ירה
ךלהמ תא םיעבוקש םה םה םדאה ישעמ :הכופה הדמע ונל הלגמ םירבדב ףסונ ןויע ?תינומדק
:תישונא המזוי - ותליחתש השעמ לע קר הלחו האב אימשד אתעייס .הירוטסיהה

ךל :וצה אב ךכ רחא קרו - (אל ,אי תישארב) ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ אצי םהרבא
.(א ,בי) ךארא רשא ץראה לא ...ךל

שורד :שרדמה ירבד תא איבמ אוה (ה ,בי םירבד) "המש תאבו ושרדת ונכשל" בותכל
.איבנה ךל רמאי ךכ רחאו - אצמו

ןיכמוס ןיא" יכ הב ךרוצ שי ,תקהבומ תיאבצ הלועפכ ן"במרה האור םילגרמה תחילש תא
.הליגר תיתמחלמ הלועפ ךות אובת ןענכ ימעב המחלמב 'ה תרזע ."סנה לע

:(המ ,א רבדמב) רבסומ תונחמב םנוגראו רבדמב לארשי ןינב ןינמ
רפסמ תעדל ןיכירצ םיאישנהו ...המחלמב אובלו ץראל סנכיל םינמזומ ויה התע יכ
...ףלא דחא ףודריש סנה לע ךומסת אל הרותה יכ ...המחלמה אבצ יצולח

:(ה ,ל םירבד) ךבבל תא 'ה למו
רוזעי אוהו - ךבבל לכב וילא בושתש ךחיטבמ .ותוא ןיעייסמ רהטל אב ורמאש והז...
.ךתוא

דצמ הלועפ אובל הכירצ יכ ונדמל ןאכמ .הדיתעה הלואגה ןיינעב רמאנ הז יכ שיגדהל שי
.תיהול-א הלועפ איהש - הלואגה תא ברקל ידכ םדאה

ותיילעל רתוי הקומע היאר ,ליעל רבסוהש יללכה םירבדה ןווכבו ,ךכב תוארל ןיא םאה
- ?הלואגה תא ברקל ךכבו - תולעתהלו תולעל ותנווכ התייהש ךכמ קיסהל לכונ םאה ?הצרא
רהרהל ונתוא םיאיבמ םישעמו םירבד יטרפ לבא ,הז ןיינעל םישרופמ םירבד םיאצומ ונא ןיא
.ךכב

,הנומאה ירקיע רבדב (ג"כ ה תנשב) םירצונ םע ן"במרה לש לודגה חוכיוה רחאל רפסמ םינש
תא םיאורה שי .הנש 70 ןבכ ותויהב לארשי ץראל הלועו ותחפשמו ותליהק תא ן"במרה בזוע
ןוחטיבה יאנתבו לארשי ץראב ןוטלשה בוצייב תאז םיאורה שיו ,הילעל הביסכ ל"נה חוכיוה
הבושת שפחל ךרוצ לכ ןיאש הארנ ליעל רמאנה לכ רחאל .ינמותועה שוביכה רחאל הב וררשש
.ןכ ינפל םינש הברה הלע אל עודמ היהת רתוי השק הלאש ?ץראל ן"במרה הלע עודמ ,הלאשל

הברה השעו םינש שולשכ הב יח ,לארשי ץראל ן"במרה עיגה - הנש 700 ינפל - ו"כ 'ה תנשב
ךותמ .הרותל ושוריפ - ןורחאה יתורפסה ולעפמ תא םג םייס הזה ןמזב .הניינבו המוקישל
,הל תישארבל ושוריפב .לארשי ץראב התשענ תיפוסה ותכירעש הארנ שוריפב תואקספ המכ
ינא יתאבו יתיכזש וישכעו" :שרופמב םירבדה םירמאנ - התרפא אובל ךרד תרבכ :זט
.ןורבחל םילשורי ןיב קחרמה תא וכירעהב םג ךכ לע דומעל רשפא אללכמ ."...םילשוריל

ףיסוה ,הניש ומצע ן"במרהש םיעטקה תא שיגדמ ,ותרודהמל ויתורעהב ל"ז טטשנזיא צ"מר
קר וניא הזה שוריפה יכ רמול לכונ ןכל .הצרא ואוב רחאל - תורחואמ תורודהמב קחמ וא
.היתולעמ לכ לע "לארשי ץרא תרות"כ בשחיהל לוכי אלא - ץראה תבהא אלמו רודח
            ארץ ישראל