תיאופרה הקיתאל תודהיה תמורת

ץיבובוקעי לאונמע ר"ד ברה
יטירבה םימעה רבחל ישארה ברה

ג"לשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
תיתוכאלמ הלפה
(היסנתבא) באכ אלל התמה
הלתשה
םיתמ יחותינ

הפצמו ,תיאופרה המדקל תודהיהו םידוהיה לש המורתה תא ןייצמ רבחמה :ריצקת
ךרעב הרכה אוה תודהיב החנמה וקה יכ ורמאמב שיגדמ אוה .םהיניב תופתושה שודיחל
.ודובכ לע הרימשו ,םיקולא םלצב ארבנש םדאה

.תודהי ;האופר :חתפמ תולימ


המורתה לע הינפל תוצרהלו םיידוהי םיאפור לש תימלוע הדיעוב ףתתשהל יל איה תוכז
ימדקא ליגרת קר הז ןיא .תיאופרה הקיתאל דחוימבו ,האופרה תודלותל הדבכנה תידוהיה
דעוצכ שדחמ ומוקמ תא סופתל לארשי םעל רשפאל תדעוימ וז המורת אלא ,ירוטסיה רקחמב
ירזכא םלוע יניעב התע םיראותמ ונא .תרערועמה ותימדת תא בציילו רסומה םוחתב שארב
תמייאמה הדמשהה תנכס .םינמחר ינב םינמחרכ אלו םישבוככ ,רפסה םעכ אלו ברחה-םעכ
תואיצמ אקווד ,םרב ,ןוחטיבה ןעמל תושורדה תויאבצ תונוכת הכירצמ ,הרוצנה לארשי לע
שגרה לש תועודיה תוידוהיה תונוכתה תא ליעפהלו חפטל תאש רתיב ונתאמ תשרוד וז תרעצמ
.ירסומה רדסה תרדאהו םייחה שודיקל ותוחילשל ןמאנה םעכ ,תינחורה תוליצאהו ישונאה

ויתומורת תא לארשי םע םרת םהבש םימוחת ינש יוטיב ידיל םיאב תיאופרה הקיתאב
וחיכוה םהיתודלות רחשמ .רסומהו האופרה ימוחת :תישונאה המדקל רתויב תובושחה
האופרה חטשב םיינכפהמ תונויער םיאבומ הרותב .האופרה תמכחב םתוניינעתה תא םידוהיה
םיאשונה רתי ןיב ,הנש םייפלאל בורק ינפל ,םירכזנ דומלתב .רוביצה תואירבו תענומה
,תיתוכאלמ הערזה לש תמיוסמ הרוצ ,םייתוכאלמ םירביא ומכ םישודיח ,םיברה םייאופרה
.תויח תוהמא לש ןהיתופוגב ירסיק חותינו הפה ךרד ןוירהה תעינמל םיעצמא

בר לש החיכשה העפותה םייניבה ימיב האב םהיתובקעב .האופרב וקסע םיבר דומלת ימכח
תרוסמ .םעוצקמב םיאפור ויה םייניבה ימיבש םינברה תיצחממ רתויש םיכירעמ ןכאו ,אפור
קר .םישדחה םינמזב האופרה עוצקמל םידוהיה לש הליגר יתלבה הייטנל קפס אלל המרת וז
האופרל תורסמתהה תדבוע תא ריבסהל הלוכי ,םינשב תואמ ךשמב תחפוטמ ,תאזכ הייטנ
הזש - האופרל לבונ יסרפמ %20 םידוהי ולביק התאצותכ רשאו סחי לכמ הלעמל איהש
האופרה לש םינוירוטסיהה יבושח םג !םלועב םידוהיה רפסמ תמועל תחאל 40 לש סחי הווהמ
.רנטנומו ,ץיבוביל :ונצראב ןאכו ,רגניז ,ינאליטסק ,רגרביונ ומכ תומש ריכזהל יד ;םידוהי ויה

עירכמ ףתושמ הנכמכ הקיתאה לע שגדה היה האופרל תודהי ןיב הזה הרופהו ךשוממה רשקב
תובכש לכמ וחקלנ תידוהיה תיאופרה הקיתאה לש ראופמה הנבמל דוסיה ינבא .רתויב
דחי ורבח םתוישיאב ,רוכזכ ,רשא ,קוחה יעדוי ויה םילכירדאה וליאו ,תיתדה וניתורפס
; םדא ייח דובכו םייחה תשודק :הרותב אצמנ דוסיה .יאופרו ינבר ןויסינ ,תובורק םיתיעל
;םיינויגה יתלב םיאפורלו תולפט תונומאל הרשפ אלל תודגנתה ;תואירבה לע רומשל הבוחה
,האופרה עוצקמב םייוויצה םוחתב תוידוסי תורדגה הברהו ,תושיאה ייחב םירומח םיקוח
.תמה תויוכז תוברל

ואצוהש םיעשופל וליפא ,בגא ךרד ,תוסחייתמ ,םירבד רפסב תורדגומ ןהש יפכ ,הלא תויוכז
םיקיתע ,םירחא םיקוח לש תוירזכאל הלא םיניד ןיב דוגינה בר המ שיגדהל רתומלו ,גרוהל
סר) רקפהלכ ןיעבות ןהל ןיאש הלאלו םיעשופ לש םהיתופוגל םיסחייתמ רשא ,םיינרדומו
הקיתאה תוחתפתה לע תיכ"נתה תרוסמה תעפשה תא .םדא תרובק םהמ םיללושו (סוילונ
תוכרעמו יברומה יקוחל הדוגינב תוננובתה ךותמ ןיבהל רשפא תיברעמה הרבחה לש תיאופרה
חילצה אלש הרקמב ,אפורה עורז תעיטק תא ,לשמל ,ועבק רשא תורחא תוקיתע םיקוח
...הלוח לש חותינב

תודוסיה לע ,תיאופרה הקיתאה לש םיחטשה לכב תיקוחה תרגסמה תא םיקה דומלתה
,(היסנתבא) באכ אלל התמה ,הלפה ומכ תויעבב תונורקעה תא עבוק אוהשכ ,הלאה םייכנתה
םיניד וליפא וליעפה םיקסופה וירחאו דומלתה .'וכו ער לופיט דגנ ןועיט ,רוקיע ,ןוירה תעינמ
וא תינפוג הניחבמ םילוח םיאצאצ תדלוה ידיל איבהל םילולעה םיאושנ דגנ םימיוסמ םיינגבא
םירבחמה לש םהיבתכ תא וא תמסרופמה אפורה ףסא תעובש תא ארקש ימ לכ .תישפנ
לע דומלתהו ך"נתה חור תעפשה לע הרהמ דע דומעי ,האופרה תודלותב םילוגדה םידוהיה
תעובש לש תידוהיה הרוצה תמייק התייה אל םלועמש אופא אלפ ןיא .תויתאה םהיתופקשה
.םילילא ידבוע לש םגו תוימלסומה ,תוירצונה היתוחסונ תומייק ויהש יפ לע ףא ,סטרקופיה

,תוינברה תובושתהו תולאשה לש ןדיקפתמ הז היהו .תירסומה םתשרוממ ובאש םידוהיה
תונורקעה תא לעופל איצוהלו שרפל ,תונורחאה םינשה ףלא ךשמב ךלוהו לדג עפשב ועיפוהש
,םויכ .םייאופרה הקינכטהו עדמה תומדקתה חכונלו םיררושה םיאתה רואל וללה
לחה ,האופרב תויתאה תויעבה לולכמ תא תופיקמה הלאכ תובושת תואמ תומסרפתמ
.םיתמ יחותינל דעו תויחו םדא ינב לע םייוסינמו ,תיתוכאלמ הערזהב הלכו הלתשהמ
לש תיתגרדה תולגתהב .ירבעה קוחה לש ותוחתפתהב םייתכלה םימידקת תושמשמ תובושתה
ףקות רב םידקתכ תרכומ איה ,םיתעל הז תא הז םירתוסה ןידה יקספ ךותמ תחוורה העדה
.הכלהה תכרעמ ךותב תללכנו

תיתוכאלמ הלפה
םשל וא תילילפ הלפהב דחוימב תקסוע הניא הרותה .הז ךילהת רואיבל תחא המגוד ירהו
תגירהש ,תומש רפסב תנייצמ הרותה ,הלפה תמירגבו הרה השיאב הלבח לע ןוידב םלוא .יופיר
דומלתה .יח םדא לש וזל הווש םייחל רבועה לש ותוכז ןיאשו ,חצר וניד ןיא דלונ םרטש דליה
לכב .םאה ייח תא תנכסמ השק הדילש הרקמב רבועה חותינ רתיה תא עבוקו ףסונ דעצ דעוצ
לע ךרוצה הרקמבו ,םאה ייח םימדוק ,דליהו םאה לש םייחה ייוכיס ןיב תושקנתה לש הרקמ
האור ןכ לעו .םלועה רואל ןיידע אצי אל ופוג בור וא שארהש יאנתב ,ןווכמב דליה ןובשח
לע םאה ייח תברקהב ,םייחה תשודק דגנ רומח אטח ,תילותקה הנירטקודל דוגינב ,תודהיה
.דלונ םרטש דליה תא ליצהל תנמ

,תונורחאה םינשה תואמ לש תוינברה תובושתב םישמשמ םירחאו הלא םיידומלת תונורקע
וא סנוא ירקמב ומכ ,רתוי תוכבוסמ תוביסנב ןיד יקספ תאצוהל ,םישדחה םינמזב דחוימבו
ומכ תופורתב שומישמ וא תמדמדאמ האצותכ דליב םומל ששח לש הרקמב וא ,תוירע ייוליג
דועב .םנורתפ לע םיאב םניא תועדה יקולח םיתיעל .תמדקומה ןוירהה תפוקתב דימודלת
רוביעה תלפה ריתהל הטונ ,הכלהב האופרל החמומה ,םילשוריב ד"בא גרבנדלוו ברהש
דגנתמ ןמרטנוא ישארה ברהש ירה ,תמדמדאב התלח םאהש הרקמב תמדקומה ותפוקתב
טעמכ םלוא .הנכסב םינותנ םאה ייח ןכ םא אלא םדא ייח לש תירשפא הדמשה לכל ףקותב
תקספה םושל תומיכסמ ןניא ןהו הלפהל טלחומ יאופר קומינב קר תוריכמ תובושתה לכ
תושפנ ינידש יאנתב ,קוחד וליפא ,םאה ייחל יניצר ישפנ וא יזיפ ןוכיס ונשי ןכ םא אלא ןוירהה
תמכסהבו רתויב תוחוטב תויאופר תוחכוה סיסב לע ,הבורמ תונקיידב םילקשנ הלאכ
.רסומה םוחתב םיכמסומ םיחמומ

רפסמש םירעשמ .םויכ לארשיב דואמ תילאוטקא איהש ינפמ הלפהה תמגודב יתרחב ינא
תורוקמ ינפל והורשיאש ררחסמ רפסמ ,הנשב ףלא םיעבראל םויה עיגמ לארשיב תולפהה
םיקוחל םאתהב עצובמה הז לש ותיצחמ לע הלועה רפסמ - תילארשיה תיאופרה תורדתסהב
רבדה שוריפ !לארשי לש וז לע םירשע יפ הלוע התייסולכואש הינטירבב םישדחה םינריתמה
תא געלל םשה רבד ,םמא םחרב ותמוה םירבצ ןוילימ יצחמ רתוי ,הנידמה תמקה זאמש
םלועה ןמ הילעל הז רפסממ ןטק קלח דודיעב םיעקשומה הלומעתהו ץרמה ,םיברה םיעצמאה
.לארשי לש םייניצרה סולכאה יכרוצ חכונ ,יברעמה

םידבוכמה םילוחה יתבב וליפא תועצובמה תויאופר יתלבה תולפהה לש דירחמה רפסמל
דחוימבו ,ולוכ םלועב ,המגודה רסח ךומנה תידוהיה הדוליה רועיש תא ףיסוהל ךירצ - רתויב
ריעב %1.3 -ל קרו םיצוביקב %2.5 -ל 1967 תנשב עיגה תידוהיה הדוליה רועיש הבש ,לארשיב
יפכ ,%5 -ל בורק עיגהש לארשי ךותב תידוהי אלה הדוליה רועישל האוושהב ביבא לת
תיאופרה הקיתאה תיירמה .יתיארש הקיטסיטטסל יזכרמה דרשמה ימוסרפמ ררבתמש
רתוי הברה הנכס הווהמ ,שרופמ יאופר סיסב אלל הלפהו ןוירה תעינמ תרסואה ,תידוהיה
.םינפבמ רורטהו ץוחבמ תונפקותה ימויא רשאמ ידוהיה םויקל הרומח

לש ןכוסמה ןויזחל םידרח הללכב תושונאהו םיבר םימעש דועבש ,הינוריא םושמ הזב שי
גהנתהל ובוריס ללגב םעה לוליד תייעב לומ םויכ לארשי םע דמוע ,הייסולכואה תוצצופתה
ששח אל ידוהיהש רוכזנשכ רתוי דוע רומח ונרוד לש הז םושיא בתכ .ותנומא רסומל םאתהב
;דחא ןוילמ לע תוקוחר םיתיעל םידוהיה רפסמ הלע םייניבה ימיב .םעה םויק ךשמהל רבעב
םינותנ םתויה תורמל םייקתהל וכישמה םה .םמויק ךשמהב םלועמ וקפקפ אל תאז לכבו
םויכ ה"ב םייח םבורש ,וברי ןכ ,םידוהיה 13.000.000 -ש דועב ,ילכלכ יוכידלו תולגל ,חבטל
.םיידוהי םייח לש םויקה ךשמה תא קפסב םיליטמ ,עפשבו שפוחב

ינוליחה קוחב החתופש המרונה ןמ אדירג םייעוצקמ םיגשומב םג הנוש תיאופר הקיתא
וא אפורה ירה ,םימ תמאב עבוט םייתנש ןב דלישכ ,תיסאלק המגוד הנה .לבוקמה גהונבו
לע ךכ גהנתמה רבוע הכלהה יפ לע .יטירבה קוחה יפל תוחפל ,דליל רוזעל ביוחמ חרוא רבוע
הווצמש ,ךורעה ןחלוש עבוק ןכו .(ז"ט ,ט"י ארקיו) "ךער םד לע דומעת אל" :הרותה תווצמ
ברל המודב ,"חצרת אל" לע רבוע הנכסב ןותנל רוזעל ברסמה אפורו ,האופרב קוסעל איה
.ותחנזה ללגב ולפוהש םיינחורה תונברוקל יארחא אוה ,ותוחילשב קוסעל ענמנה ךמסומ
םולשת לבקל תוכזה תא הווצמב םיקסועה ,םיאפורה ןמ ללוש ךורעה ןחלוש - הזמ רומח
הז להונו ,םולשת אלל םדיקפת יולימל ושרדנ םינברהש יפכ קוידב ,םתויחמומ עוציב רובע
ונתלקהל םלוא .תונורחאה םינשה תואמב עוצקמל הכפה תונברה םגש דע בור יפ לע רמשנ
ותוליעפ דעב םולשת לבקל ברסש םושמ םיאפורל עגונב הז ללכ ם"במרה טימשה ,ונתחוורלו
לש וניד הווש ,העטומ טופיש וא החנזה ידי לע םרגנה קזנה דעב תוירחאל עגונב םג .תינברה
.ברה לש ונידל אפורה

(היסנתבא) באכ אלל התמה
ץלאנ ינא ,ןכותבו ןמזב םיבחרנ הכ םידממ לעב אשונ לע וז הרצק תירוטסיה הריקסב
התמהה אשונב ךכו .ןהלש דוסיה תונורקעב לופיטל תוינרדומ תויעב ולא יא לע םצמטצהל
וא הלוחה תמכסהב ,תוומה תשחהל תנווכמ הלועפ לכש ירה ,לשמל ,(היסנתבא) באכ אלל
ןיא ךרע םדא ייחב האור תודהיה .תידוהיה םייחה תשודק תנבה םע הריתסב תדמוע ,הידעלב
וא םינש רשע הלא ויהי ,םייחמ קלח לכש ךכ קלחתמ וניא ,וז הרדגה יפ לע ,ףוס ןיא .יפוס
וייחל ונתולכנתהב .וכרעב יפוס ןיא ראשנ ,הרכה אלל וליפא וא ,םומ ילעב ,םיאירב ,הקד
ותוכז תא םדא לכמ םילזוג ונא ,ךרע ילוטנכ םיארנש ןוויכמ שונא הלוח לש םיכעודה
תדימל וא ,תואירבה בצמל וא ,יופצה םכרואל סחיב קר ךרע םהל םיוושמ ,םייחל תטלחומה
םישנא ינש אוצמל היה רשפא יא זאו ,תיתורירש הנחבה איהש וזיאל וא ,הרבחל םתלעות
אוהשכ ,םייתרבח וא םייזיפ םינחבמ ינימ לכב יולת היה הכרעש םושמ .םכרעב םיווש
םיאנתב םלוא .חצרכ היסנתבאה תא הכלהה הרידגמ ןכ לע ,לבגומ הדימ הנקל םצמוצמ
"תויאורה" תוטיש ידי לע הסיסגה תא ךיראהל שרדיי אל אפורהש ןכתיי תוריהזב םירדגומ
םייח לש ןיטולחל הווקת ירסח םירקמב הזכ לופיטמ לודחל יאשר אוהו ,תויתוכאלמ
םירוביחב חוכיוו ןיידע םייק הלא םירקמב קיודמה ןידה קספל עגונש המב םרב .םיהמהמתמ
.וננמזב םיינבר

הזמ םייחה תיצחמ לש הכרע תא םיתיחפמשכ ,קוליח ידי לע ףוס ןיא םצמצל רשפא יאש יפכו
ןוילימ לש םכרע תא םימדמשכ ,לפכ ידי לע ףוס ןיא לידגהל רשפא יא םג ךכ ,םימלש םייח לש
םייח לש ןווכמ ןוכיס וא הברקה קידצהל רשפא יא ןכ לע .דחא םדא לש הזמ בושח םדא ינב
םייאופר תונויסינ ךורעל ןוכנ אלו ,םירחא םיבר ךכ ידי לע ליצהל רשפא םא ףא ,םידדוב
ןמ תלעות וקיפי םמצעב םה ןכ םא אלא ,תשרופמה םתמכסהב וליפא ,םדא ינב לע םינכוסמ
.םתאופרל םירחא םילופיט רדעהב ןוכיסה

הלתשה
הניא הכלההש דועב .הלתשהה יחותינ לש םוחתב יחכונה בצמל םיסחייתמ םימוד םילוקיש
תלתשהל אל םג ינורקע ןפואבו ,ןוחטיב יעצמא לע הרימש ךות ,ןיעה תינרק תבכרהל תדגנתמ
יתבו םיאפור םירחתמ ובש ןגוה יתלבה ןוזפיחל הבר הרמוחב תסחייתמ איהש ירה ,םירביא
ואכודו וררועתנש אווש תווקתו םדא ייח תורשע ןובשח לע הלא םיזיזפ םיחותינב םילוח
הלוחה ןמ חקוי אל ינויח רבא םושש ךכ לע לכ תישאר תדמוע הכלהה ,םילבוס יפלא תובילב
ארקנש המ ידי לע אלו תוינטנופס םייח תולועפ לכ תקספה לע תואדווב עבקנ תוומהש ינפל
ינפל הלאכ םיחותינב ךישמהל רוסאש תינשו ,הנקתל ןיאש חומב העיגפ ומכ ,"ינילק תוומ"
.ריבס יוכיס םיחתונמל חיטבהל ולכויש דעו אדירג ינויסינה בלשה תא ורבעיש

םיתמ יחותינ
ינא ,רבקל דעו םאה ןטבמ תוערתשמה ,תוומהו םייחה תויעב לע תאזה תיללכה הריקסה תא
םושמ ,אוה יגרט .םיתמ יחותינ לש זיגרמהו יגרטה אשונה לע רפסמ תורעהב םייסל הצור
ררועו ,םייתדהו םינוליחה ןיבו םינברהו םיאפורה ןיבש םיסחיה תא תינסרה הרוצב לקלקש
ירחא .קפואב הארנ וניא לק ןורתפש םושמ זיגרמו ,תונחמה ינשב וזכ תטהול תורירמ
הדעו שאר בשויכ יתשמיששכ קרוי וינב יתוהש ןמזב דחוימב ,וז היעבב הברה יתוקסעתה
ונימב דיחי ךירדמ רואל האיצוהש) ריעבש םילוחה תיבל ץועייל םיאפורו םינבר לש תדחואמ
.(םיידוהי םילוח-יתבל

ידי לעו םידדצה לכמ תומשאהו תמזגומ תואנק ללגב ,דחוימב רומח ןאכ בצמהש עדוי ינא
ךרוצה תא םיניבמ םניאש םינבר םנשי .תלוזה לש ותבוטב בשחתהל םידדצה ינש לש בוריסה
םניאש םיאפור םנשיש ומכ ,ההובגה תיאופרה המרה חופיטל תוומה ירחאלש םיחותינב
םילוכי םניאש הלא לש םהיתויכז לע ןגהל םיסנמה םינבר לש םינכה םהירוסיי תא םיניבמ
וקספיי אל תופקתההו תודשחה ,תיחכונה תוחיתמה .תויתדה םהיתופקשה לע םמצעב םחלהל
תוברת תלעב ץראה היהת לארשיש ,ילמרונ יתלבה בצמל ץק ומישי אל האופרה ישנאש דע
דעו תוומה רחאש םיחותינל החפשמה תמכסה השורד אל הבש ,םלועב טעמכ הדיחיה
םירקמב הלא םיחותינ םיריתמה םייתכלה םיללכ שדחמ ורידגי אל םיינברה תודסומהש
םוקיש תא בצמה שרוד לכל לעמ ךא .וננמז יאנתל םאתהב ,תושפנ תלצה יכרוצל םידחוימ
ידדה ןומיא לע תוססובמ ,תופתושמ תויוצעייתה ידי לעש ךכ ,םיאפורל םינבר ןיב ןומיאה
לש םרעצב תופתתשהו םיתמל דובכ ,םייחל תואירב חיטבתש החסונה אצמית ,בוט ןוצרו
.םילוכשה

םדאה תא ךופהת ,וללכב עדמל המודב ,האופרה תמכחש המכסה הנשי תיגולונכטה ונתפוקתב
ודובכ תאו ,ול הווש ןיאש ,ועבט תא הפילחהב ,(סוקינכמ ומוה) הנוכמל (סניפאס ומוה)
,םינעדמ ושבכ ,רותפכ לע הציחל ידי לע לכה להנתמ ובש ,ונמלועב .המשנ תרסח הנוכמל
תא םיעבוקה ,חורה ישנאו םיגוהה ,םיפוסוליפה לש םמוקמ תא רוביצ יסחי ישנאו םיאנכט
אפורה םג ליעפמ ,הז םיניינע רודיסב .םדאה דועיי תילכת תאו תישונאה תוגהנתהה יסופד
אוהו הנחבמב םתוא ךיראהל לוכי אוה .ותדוקפל תעכ םה םדא ייח .תכלוהו הלדג העפשה
ידי לעו ןוירהה תעינמל ץועיי ידי לע החפשמה לדוג תא ןווכל לוכי אוה .קרזמב םרצקל לוכי
.ירטאיכיספ לופיטו םימס ידי לע תוישגר תובוגתב טולשל לוכי אוהו ,רבועה תתמהל םיחותינ
?חקפמה לע חקפי ימ ךא ,םדא ייח לע חקפמ אוה םירחא םינעדמ םע דחי

לש ותורירשל םמצע םייחה לש דוסיה ינבא תא עינכהל בורקב הלולע "תיטנג הסדנה"
:רומאל ,בחרנ םוסרפל התכזש ותעד תא אריפש סמ'ג ר"ד הליג ןמזמ אל .ינכטה החמומה
:רמאנ וא ,"רקב םילדגמש יפכ םייטנדיא םדא ינב רפסמ רוציל עדיי עדמהש םייוכיס םנשי"
:תיאופרה הקיתאל רגתאה תא הצממ הז דירחמ תעד יוליג .ענ טרסב תוינוכמ םירציימש ומכ
ונתפוקתב ,ינומה רוצייב תוינוכמל וא ,חבושמ רקב תגרדל םדאה תא םצמצל ונילע םאה
?תינכמה

תולולע ,יטנג רקחמו ףוליח יקלח לש היגרוריכ ומכ ,םישדח םייאופר תונחבהו םירושיכ
םה ,תיתא הכרדה ילבו תירסומ תרוקיב ילב םלוא .האופרה תודלותב אלפנ קרפ חותפל
ינב תכרעה ללגבו עבטה םוחתל םדאה לש ותרידח ללגב ענמנ יתלב ןוסא רשבל םג םילוכי
,םייח םהשכ ןויסינ ינפש וא םירוטבוקניא וא ערז ימרות וא םירישכמכ םכרע יפ לע םדא
.םיתמ םהשכ ףילחת ירבא יקפסכ וא םייניצידמ דומיל ירופיסכו

רשאמ ןוחטיב רתיב הז ירוטסיה רגתא םע דדומתהל רתוי םילגוסמה ץרא ןיאו םע ןיא
ינא ןכל .יתא רקחמבו תירסומ הקינכטב רתוי תראופמ תרוסמ ןיא דחא ףאלש םושמ ,לארשי
ינא .תיאופר הקיתאב הארוה בר ןמז הז םינקמ ולוכ םלועב האופרל רפס יתב :העצהב אב
רפס יתבבו ב"הראב ליי תטיסרבינואב םיטנדוטס ינפל תיאופר הקיתא לע יתאצרה ימצע
ןויבצ הלש תיתדהו תיתרבחה תכרעמלש ,לארשיבש רבדה רזומ ןכלו .םירחא םיבר האופרל
?הלש האופרל רפסה יתב תשולשב הלולכ תאזכ תינכות ןיא ,קהבומ

אל ימדקא ףוג תוסחב הז היהיש בטומו ,תיאופר הקיתאל הרדתק ןוניכל ןמזה עיגה
לש תיעדמה הצעומה וא עדמלו תונמואל תילארשיה הימדקאה ומכ ,יאטיסרבינוא
םשל םיחרוא םיצרמ ןימזהל רשפא ,עובקה תווצה הנומיש דע .לארשיב תואופרה תורדתסהה
,ןבומכ ,םיכירצ הלאה םיצרמה תא .האופרל רפס יתב תשולשב םיטנדוטסל םיסרוק לוהינ
ויהי ,םתונקהל םהילעש םיכרעל יבויח סחיו תימדקא הרשכהש ידכ ,הבר תוריהזב רוחבל
םיינרדומהו םיירוטסיהה םיטקפסאב ירוקמ רקחמ לולכל הכירצ תינכותה .םהב םידחואמ
םיחמוממ םיבכרומ תותווצ תמקה ןכ .הז עוצקמל תודהיה תמורתבו תיאופרה הקיתאה לש
ומכ תוכבוסמה תויעבה םע תודדומתהב ץועיי םשל ,םיילאיצוסו םייתקוח ,םיינבר ,םייאופר
.ךוניח ידי לע ןהו תיתקיחת הלועפ ידי לע ןה ,םיתמ יחותינו הלפה ,הלתשה

םיכשמנש ןמז לכש ,רחא םע לכ תוסרוה ויהש תומולהמ לבסש ,ונמע טילחה הנש 1900 ינפל
לש היסנתבאב רוחבל רשאמ לובסלו תאכדמ הקוצמב תויחל ףידעה אוהו ,הווקת הנשי םייחה
.םירוסיי תונש 1900 רובעכ ,הפ ונחנא ,וז הריחב ללכב .םתרומת הליהת יווילב םירוביג תוומ
חורה תונוילע לע םיתתשומ םייחב רוחבל לכונש ידכ תרסוימ תושונאל הרזע די טישונו הבה
.תילסרבינואה התואירב תא תושונאל ריזחנו הבה ,הקינכמה לע הקיתאה ,רמוחה לע

,תיאופרה המדקל תודהיהו םידוהיה לש תרדהנה המורתה תארשהב ,דחי דובענש ןמזה עיגה
תא אלמל לכות לארשיש ידכ ,הילע ףפוח ןמזה דובכש תודהיהו האופרה ןיב תופתושה שודיחל
דיחי רוציכ ודועייב ריכי םדאהשו תירסומ תוגיהנמ לש רולדגמ תויהל תירוטסיהה התוחילש
.םיקולא םלצב ארבנש ונימב