הלואגה רפס - תומש

ןוסבוקעי רכששי ברה

ג"כשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
ל"רהמ יפלו ן"במרה יפל הלואגה רפסכ תומש רפס תסיפת .1
לארשי םע לש הנושארה תולגה תוהמל .2
הנושארה הלואגה לש הדוחיי .3
תומש רפסב רחבנה םעה לע .4
הרות ןתמל תודחא תורעה .5
ןושארה לאוגה ,השמ תומדל םידחא םיווק .6

חתנמ רמאמה .הלואגה לש האידיאה אוהו דחא יזכרמ ןויער ונשי תומש שמוחב :ריצקת
םע תריציו הלואגה ךילהתמ קלחכ הרות ןתמו םירצמ תאיצי ךילהת תאו םירצמ תולג תא
.לארשי
הלואג ,הרות ןתמ ,השמ ,תומש :חתפמ תולימ

רקיעב) תומישר (םיה תריש) הריש ,םירופס אוה ליכמ ,תישארב רפס - ומדוקכ תומש רפס
הנוש םלוא ,(ןאכמ "ידוקפ" "להקיו" ,ןאכמ "הוצת" "המורת" תשרפב ןכשמה תיישע ןינעב
חספ ןברק תוצמ) רפסבש םיצבק השלשב תועיפומה ,וב םנשיש תוברה תווצמב ונממ אוה
תורושקה תווצמו ,"םיטפשמ" תשרפב תובורמה תווצמה ;תורבדה תרשע ;"אב" תשרפב
.(לגעה תרפכ ירחא תירבה תתירכו דעומ להואל

.הלואגה לש האידיאה אוהו ,ופוס דעו ותלחתמ תומש רפס תא חירבמ דחא ןויער םלוא

ל"רהמ יפלו ן"במרה יפל הלואגה רפסכ תומש רפס תסיפת .1
ספת דציכ לילעב תוארמ תומש רפסל ן"במרה םידקהש רצקה אובמה ךותמ תוטעמ תורוש
הסיפת יוטב ידיל האב הלא םירבדב ,תומש רפס לש דיחאה ונכות תא לודגה ןשרפה ןיבהו
:וירבד הלאו .הלואגה תוהמ לש תירוקמו השדח
,וט תישארב םירתבה ןיב תירבב] רזגנה ןושארה תולגה ןינעב תומש הלאו רפס דחיתנו"
לאו םמוקמ לא םבוש םוי דע םלשנ ונניא תולגה הנהו ...ונממ הלואגבו שוריפב [די-גי
םילוג ובשחיי ןיידע םידבע תיבמ ואציש יפ לע ףא םירצממ ואצישכו ,ובושי םתובא תלעמ
ךורב שודקה בשו ןכשמה ושעו יניס רה לא ואבשכו ,רבדמב םיכובנ םהל אל ץראב ויה יכ
םילהא ילע ה-ולא דוס היהש םהיתובא תלעמ לא ובש זא םהיניב ותניכש הרשהו אוה
םיקידצהש ונדמלו - "םהרבא לעמ" :בכ ,זי תישארבל י"שר ןייע] הבכרמה םה םהו
ןכשמה ןינע ומילשהב הזה רפסה םלשנ ןכלו ,םילואג ובשחנ זאו [םוקמ לש ותבכרמ
."דימת ותוא אלמ 'ה דובכ תויהבו
:בתוכ אוה םש ,וירפסמ רחא םוקמב ן"במרה תאמ שוריפ ונשי "הבכרמה םה םהו" גשומל
אלא ,םדבל תובאה לע ,הבכרמה ןה ןה תובאה םרמאב ל"זח תנווכ התיה אלד"
וקבדש תובאה וריכזה לבא ;ה"בקה לש ויתודממ תחא הדמב קבדיש קידצו קידצ לכ
"םהב םייקתמ םלועהש תוארונה תודמה ןתואב
,קוק ברה דסומ 'צוה יפל טטוצמ ,ו"ט קרפ ,ן"במרהל "ןוחטבהו הנומאה" רפסה ךותמ)
.(ט"ער 'מע
תומש) שוריפב תרשבמ הלואגה תחטבהש תורמלש הזב אוה הלואגה תסיפתב לודגה שודיחה
:(ח ,ו
בקעילו קחציל םהרבאל התא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה לא םכתא יתאבהו"
"'ה ינא השרומ םכל התא יתתנו
ןכאו .תובאה תולעמ לא חביש הזבו 'ה תבריק תגשה אוהו ,הלואג לש רחא גוס ן"במרה הלגמ
תחטבהל םימדוקה קוספה ירבדב הלואג לש הז בלש םג אצמנ ,תומש רפס ירבדב ןייענ םא
:(ז ,ו) רמאנ םש .תרחבנה ץראה תשורי
םכתא איצומה םכיהל-א 'ה ינא יכ םתעדיו םיהל-אל םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו"
."םירצמ תולבס תחתמ

םירצמב תופידרהו לבסה לע וב ונל רפוסמ ?תומש רפס לכ הנבמ ונינפל תעכ רייטצמ דציכ
,אב ,אראו ,תומש :תוישרפב ,םהידבעשמ לע ה"בקה איבהש תוכמה ירחא םירצמ תאיצי לעו
'ה" :(חי ,ו"ט תומש) םרמאב ,םהילע תידעלבה 'ה תוכלמב םעה ריכמ םיה תרישב ;חלשב
תרזחהכ ן"במרה ןייצמ דמעמ ותוא .הרות ןתמ תלבקו םעה תריחב האב ;"דעו םלעל ךלמי
."ורתי" תשרפב 'הל הבכרמה תויהל תובאה בצמ
יאשונ דמעמל םעה תמרה רקיעבו םג אלא םעה יניעל 'ה תולגתה קר אל אופיא איה הרות ןתמ
.םיארנה הניכשה
םירבעה ."לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר" :(ב חלשב אתליכמ) ל"זח ירבד תניחב
.םוקמה ידבע תויהל הערפ ידבע בצממ ולעתנ אלא םידבע תויהלמ וקספ קר אל

;םייחה יחטש לכ תא טעמכ הפיקמה הקוחתה ידי לע םתמלשה תא ולביק תורבידה תרשע
"םיטפשמ תשרפ") ותקוחת תא תירבב ומצע לע םעה לביק (ן"במרו ארזע ןבא תעד יפל) ךכ רחא
.(א ,דכ
הדיעהש יפכ הנשנ אלו ,ימעפ דח היה יניס רה דמעמ :ן"במרה לש ינשה לודגה ושודיח אב ןאכ
תבריק :םינוש םינינע ינש וכותב ללכ הז דמעמ .(חי-וט ,ח"י םירבדב ןייע) רחא םוקמב הרותה
.תורבידה תרשע ידי לע ונוצר תעדוהו ללכב םשה

ונילע ן"במרה תנווכ תטלבה םשל .דעומ להואל יניס רהמ הרבעו הראשנ הבריק התוא הנהו
:בתוכ אוה םש ,המורת תשרפ תליחתל וירבדמ םיטפשמ המכ דוע איבהל
השמ ידי לע םתוא הוצו תורבידה תרשע םינפב םינפ לארשי םע םשה רביד רשאכ"
התעמ ,הז לכ לע תירב םהמע תרכו ...הרות לש היתוצמל תובא ומכ םהש תוצמ תצק
שדקמ םהב ויהיש םייואר ,םישודק םה הנהו ...םיהל-אל םהל אוהו םעל ול םה הנה
שדוקמ םכותב תיב ול היהיש ןכשמה רבד לע הלחת הוצ ןכלו ,םהיניב ותניכש תורשהל
.(א ,הכ תומש) "ומשל
המורת תוישרפב םינתינ דעומ להוא ירדסו הנוהכ ידגב תנקתה ,וילכו דעומ להוא תיישעל וצה
ןעמל ויתוליפתו השמ השעמו לגעב םעה אטח לע רפוסמ ,דחוימב "אשת יכ" תשרפב .הוצתו
רמאמ ,ירזוכ) יולה הדוהי 'ר תרבסה יפלו .ומעו 'ה ןיב תירבה שודיחו הדמשה תריזג לטב
ץפח ,"ישחומ דבענ" םמצעמ ושרדש הזב היה םעה אטח רקיעש ,ןיבהל רשפא (ו"צ ןושאר
ונווכיש ץפח תיישעל ןתי ךרבתי םשהש וצל ופיצ אלו ,יהולאה תא ומצעל רייצל םדאל רזועש
.םתנווכ תא וילא
:יניס רה לא השמ תיילע ירחא ,םעה תייפצ תא רכזנה םוקמב יולה הדוהי 'ר ראתמ ךכו
ותוא ואריש 'ה תאמ ןינע םהל דירויש השמ םתוא דעיש המל םיפצמ לארשי ינב ויהו"
שאה דומעו ןנעה דומע םיליבקמ ויה רשאכ [ודגנ םהינפ תא ונווכי רמולכ] והוליבקיו
.(זצ םש) "םירצממ םתאצב
המ לא" :הזב םאטח .שממ הרז הדובע לא ללכ ונווכתה אל "ישחומ דבענ" ושרדש הלא ירה
םיראבתמ וליאכ 'ה יכרדמ הייטסהו אטחה לכ ."םיהל-א תוצמ ילבמ םנוצרבו םדיב ושעש
וצ רהב השמל םשה תאמ ןתינ רבכ םצעב .םהילע תרפסמ הרותהש ןמזמו םוקממ אקווד
אטח הרק זאו יניס רהמ ןיידע דרי אל השמ יכ ,םעל םסרפתנ אל ןיידע ךא ,שדקמה תיישע
הרזגה תא עורקל ץרפב השמ לש ותדימעב םעה רוהיט ירחא הזה אטחה תרפכ ירחא ...לגעה
לכ םעה השע דציכ "ידוקפו להקיו" רפסה לש תונורחאה תוישרפה תורפסמ ,הליחמ גישהלו
.םהיניב ותניכש תא ןיכשהל בוש היה לוכי םשהש דע ,הוצ םשהש המ
.םשה ילואגל אופיא ויהו םהיתובא תלעמל ,ן"במרה תרדגה יפל םעה רזח הזב

םיכילהת ינשב תאטבתמה - הלואג - תחא האידיא אשונ תומש רפס גארפמ ל"רהמ יפל םג
תגשהו ןאכמ םירצמ תאיצי - רפסב םיאבה םינינעה ינש ךכו ,"הבושח תילכתו לודג לעופ"
.ותודחא תא םיטילבמו ,ולוכ רפסה תא םיחירבמ - ןאכמ םשה תבריק

:םילק םירוציקב ל"רהמל "'ה תורובג" רפס ךותמ עטק הזב איבנ
בושח לעופ לעופה היה םאש ,תילכת ול שי ולש ןינע יפלו תילכת שקובי רבד לכל רשאכ"
הלפשו התוחפ תילכת היהתש יואר ןיאש ,הבושח תילכת ןכ םג ול היהתש יואר ,לודגו
ויתולועפ לכש [יאדו] ,לכשהו המכחב ויתולועפ לכש ,ל-אה לעופ ןכש לכמו .בושח לעופל
םשה לעפש םירצמ תאיציב וניאר רשאכו לעופה יפל היואר תילכתל םיכלוה םה וישעמו
הזה לעופל היהתש יואר ןכ םא ,םירצממ םאיצוה ודובכבו ומצעב אוהו דואמ תוארונ
.תילכתה התוא ןעמל םשה לעפ רשא לעופה ךרע יפכ הבושח תילכת היהתו ,תילכת
תליחתב ביתכדכו םיהל-אל לארשיל היהיש אוה האיציה תילכתש בותכב ונאצמ רשאכו
םכל יתייהו םעל יל םכתא יתחקלו .. םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" :האיציה
םירצמ ץראמ םכתא איצומה" :ביתכ הוצת תשרפ ףוסבו ,(ז-ו ,ו תומש) "םיהל-אל
ךכיפלו .םיהל-אל םהל היהיש תנמ לע התיה האיציה תליחת יכ חכומ ,םכותב ינכשל
תורבד 'י םהל ןתנ ךכ רחאו םירצממ םאיצוה הליחתמד ,ןרדסכ תוישרפה ואובי
"םירחא םיהלא ךל היהי אל ,םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיהל-א 'ה יכנא" םתלחתהו
םהל םיהל-אל אוהש רחאמ יכ ,"םיטפשמה הלאו" תשרפו תורבד ראש ךכ רחאו
ביתכ ךכ רחא דימ ירהש ,םהיניב ןוכשל הצור היה ךכ רחאו .ויטפשמ תא לבקל םיכירצ
האיציה תילכת יכ ראבתה הנה .'וגו "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" (טי ,הכ םש)
רדיס ,רחבמ ,גרפמ ל"רהמ יבתכ) "םהיניב ותניכש תויהלו םיהל-אל םהל היהיש
.(71 'מע 'א ךרכ קוק ברה דסומ תאצוה ,בירק םהרבא

לארשי םע לש הנושארה תולגה תוהמל .2
םע תמדא לש שוביכ אל .םירחא םימע לש הלאמ תרחא הרוצב תוליחתמ ,םעכ לארשי תודלות
.הז םעל דובעיש ייחו תרחא ץראב הייהש אלא ,ונמע לש הירוטסיהה לש הלחתהה הווהמ רחא

:(גי ,וט תישארב) םירתבה ןיב תירבב המואה יבאל רמאנ הכו .תולגב ליחתה ונמע תודלות
שי ,הרואכל ."הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי"
יכ" :(זט םש) קוספה ןושל ךכ ירהש ,הדועיה ץראה שוביכ לש הייהשל קומינ ןיעכ אפוג קוספב
תורגה ,הזה יוניעה םעט המ .דוחל יוניעו דוחל הייהשהו בוכיע ךא ."הנה דע ירמאה ןוע םלש אל
םהרבא לש הנושארה ותדירי ןינע לע וירבדב ן"במרה ?קוספה רבדמ םהילעש תודבעהו
הסנמ ,(י ,בי םש) ץראל ואוב ירחא הירכנ ץרא ןיבו המואה יבא ןיב ןושארה עגמה ,המירצמ
םרוג ,בבוסמו הביס ןיעכ ךכב תוארלו - המואה- ןבה לרוג תאו באה השעמ תא רושקל
:וירבד הלאו .ותאצותו
ינפמ [ול התוא דעיי 'הש ץראה ,רמולכ] הליחתב הילע הווטצנש ץראה ןמ ותאיצי םג"
וערז לע רזגנ הזה השעמה לעו ,תוממ ונדפי בערב םיהל-אה יכ אטח רשא ןוע ,בערה
.(וט ,ג תלהק ןייע) "אטחהו עשרה המש טפשמה םוקמב ,הערפ דיב םירצמ ץראב תולגה

רשכוה םירצמב :רחא רבסה םג םיאיבנבו הרותב אצמנ םירצמ תולגל שנועה קומינ דבלמ ךא
,םיגיסה תא ןהמ איצוהל רוכב תוכתמה תא םיפרצמש ומכ ;ףוריצ לש ךילהתב ודיקפתל םעה
:(כ ,ד םירבד) השמ רמוא ךכו .םש הלבסש לבסה ידי לע םירצמב המואה הככוזו הפרוצ ךכ
רפסבו ."הזה םויכ הלחנ םעל ול תויהל םירצממ לזרבה רוכמ םכתא אצויו 'ה חקל םכתאו"
,ןאכמ הריחבהו ןאכמ ףורצה תעבהל רתוי תטלוב ףא ילוא איהש הרוצ םיאצומ ונא היעשי
-ברו לודג ןכאו ."ינע רוכב ךיתרחב ףסכב אלו ךיתפרצ הנה" (י ,הכ היעשי) איבנה ירבדב
אוה לוחל שדוק ןיב לידבמה :ונתורוהל האב ונמע תודלות לש ןתישארש חקלה אוה תועמשמ
ידי לע תרחבנה ץראה תא תשרל רשכוהו ןכוה רחבנה םעהו ,םימעל לארשי ןיב םג לידבהש
וא ץראה שוביכב תוליחתמ םלועה תומוא לש ןהיתודלות .םירצמב - הירכנ ץראב דובעשה
םירוסיבו לבסב ;רכנב הליחתמ דחוימה םעה לש הירוטסיהה וליאו ,דבעשמ לוע תקירפב
.הדועיה ץראה תא תשרלו רחבנ םע תויהל המואה הרשכוה

:בתוכ "לארשי חצנ" ורפסב גארפמ ל"רהמה
בוטה עדווי הזבש ,ןברוחהו תולגה ןינע ראבנ אל םא ,הנורחאה הלואגה ןינע שרפל ןיא"
."םיווקמ ונא הילאש העושתהו
שפוחה תא בוהאל לגוסמ םעש רורב יכ ,הנממ הלואגלו הנושארה תולגל םג ףקות שי וירבדל
תיב עקר לע אקווד .תולגה ירוסייב ושפנבו ופוגב רבכ הסנתנ םא קר ,םירצמ אלל הבהא
םידבע אלו - (הנ ,הכ ארקיו) םה ידבע יכ" - םידבע וב ןיאש ישפח םע ונישענ םירצמב םידבעה
(אתליכמ יפ לע ,ב ,כ תומשל י"שר) ."םידבעל

ינושהו רשקה לע דומענו הלואגה תרושב לומ תולגה תרושב תא :וז תמועל וז תעכ דימענ
היהי רג יכ עדת עדי" (גי ,וט תישארב) בותכ וינב לרוג היהי המ םהרבאל רמאנ רשאכ .םהיניב
:(ז-ו ,ו תומש) םיאצומ ונא הלואגה תרושבבו ."םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז
היוטנ עורזב םכתא יתלאגו םתדובעמ םכתא יתלצהו םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו"
םיריהבמהו םיפלאמה םירבסהה תא ןאכ איבנ .(ז-ו ,ו תומש) "םעל יל םכתא יתחקלו ...
:(ראיורב יכדרמ ברה םוגרת) שריה .ר.ש ברה לש ורבסה יפל ,הנממ הלואגהו תולגה יטרפל
וליאו ,תולגה לוטיב תא תורשבמ תונושארה תשלש ...הלואגה תונושל תעברא ולא ירה"
אופא תרייטצמ תולגה .הלואגה תילכת םצע תא ,הרטמה תא הריהבמ תיעיברה ןושלה
תמשגתמ תודוסיה תשולשב ."לאוג"ה ןורסחו "הדובע" ,"תולבס" :תודוסי השולשב
;םייחה תחמש תלילשו ןווינה ,"יוניע"ה םשגתמ "תולבס"ב :םירתבה ןיב תירב תאובנ
ונא ךכ .תוריגה דמעמ םצע אוה "לאוג"ה ןורסח וליאו ;"תודבע"ה תמשגתמ "הדובע"ב
תרצש ,בורק אוה לאוגה (ח ,ה רבדמב) ."לאוג ול ןיאש" שיא אוה רגהש הרותב םיאצומ
:םירצמב וניתובאל האבש הרצה לכ ןאכמו ...וביר תא בירל םק אוהו ,ותרצ איה ובורק
תורגה תמדוק ךכ םושמ ."םינועמ םיינע"ו "םידבע" ושענ םה - ,"םירג" ויהו ליאוה
ירה הלואגה תרושבב וליאו "םתוא ונעו םודבעו ...ךערז היהי רג" :םירתבה ןיב תירבב
ותרצש ,יוניעה לוטיב תא רשבמ אוה הליחת .תורג ,תודבע ,יוניע :ךופה אוה רדסה
."ותריקע תא רשבמו - ,הלוכ הערה שרוש לא דרוי אוה ךכ רחא קר ;רתויב תשגרומ
.(75-74 חספ לש הדגה)

לע םירצמב תודבעה העיפשה דציכ ראבל ונילע "הלואגה רפס - תומש" אשונה ןוידב ,ןאכו
אוה .הרותה יפל רגה בצמ לע שריה .ר.ש ברה לש ורבסה בוש איבנו .הרבחה תלואג ךילהת
:בתוכ
ירה ,ךכ םושמ ,רגה לש ותוכז תלילשב ,"תורג"ב ץוענ היה "יוניע"הו "תודבע"ה שרוש"
,םימעפ עבראו םירשע .םויה דע תימואל הקיקח לכל תילכתב דגונמ הרותב םירגה טפשמ
תדדמנ ,הנידמ לש טפשמה תמר ,ןכאו .תדחוימה התנגה תחת רגה תא הדימעמ הרותה
רגה תאושה .הנגהה לוטנ רגה לש ותוכז יפל אלא - רישעהו חרזאה לש ותוכז יפל אל
.ירבעה טפשמב דוסי וק איה חרזאל
תוקינעמ םדאה תויוכז אלא ,םדאה תויוכז תא הקינעמ תדלומה אל - ירבעה טפשמב
.חרזאה תויוכז ןיבל םדאה תוכז ןיב לידבמ ירבעה טפשמה ןיא !תדלומ
יאכז היה ,חנ ינב תווצמ עבש תא ,תושונאה לש רסומה יקוח תא ומצע לע לבקמה לכ
םוקמ לכו ;לרוגהו הדילה תוירקממ םדאה דובכ תא קתנמ הז ןורקיע .הדוהיב תדלומל
ומכחתה םירצמב ןכש ;םירצמ תודבע תא הריכזמ איה ירה ,הז ןורקע לע הזירכמ הרותהש
.ןהילאמכ כ"חא ואב תודבעהו יוניעה וליאו ;םיירבעה םירגה לש םתוכז תא לולשל הליחת
(םש) "תאטח לכל תישאר אוה ןידה תוויע :םוקמ לכב רבדה ןכו
,וז העפות לש תיעבטה הביסה לע םיננובתמ ונאשכ ךא ,הלעמלמ הרזגנ הנושארה תולגה
לוועו ןווע אל לע םידוהי םיפדורש ,הירוטסיהב תרזוחו תינשנה העפותה ןאכ םיאצומ ונא ירה
דבלמ םירצמב לארשי ינב תיילפה קידצי רשא שממ לש רבד םוש אצומ וניא הערפ .םהיפכב
הנארקי יכ היהו הברי ןפ ול המכחתנ הבה" :(י ,א ,תומש) טפשמב אטבתמה קוחר ששח
."ץראה ןמ הלעו ונב םחלנו וניאנש לע אוה םג ףסונו המחלמ