לופלפל א"רגה לש וסחי
הפ לעב תורוסמה תייעבו

ט"חוש לאפר ברה

ח"נשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
תואחסונ היגמכ א"רגה
לופלפ חנומה רוריבל
דודיחה שיא לומ טשפה שיא
א"רגה םשב תורוסמה
םיבתכה לומ תורוסמה

.דודיחה ךרדב הרות ישודיחו ילילש ,יבויח ,לופלפ יגוס השלש ןיב לידבמ ארגה :ריצקת

.תואחסונ ,לופלפ :חתפמ תולימ

:םייח חרוא ךורע ןחלושל םתמדקהב וינב ובתכש יפכ ,ארמג דומילב לופלפה ךרד תא ללש א"רגה
דאמ םיחוכנ םה יכ י"שר שוריפב ביטיה ןייעלו ,דומלתה םיב ןויעה יכרד לע ריהזה רחא
לע הדומ ,תוישוקה בר אנוש ןויעה רשי אהיש היאנתמ ,ל"ז תופסות לעב ישודיחבו ןיבמל
חילצי זא יכ ,תמאה דגנ וושי אל לכשה ךרדמ ויצפח לכו .ןבר לש תוקונית יפמ 'יפא תמאה
.עינמהל הוצ ןידודיח ירבדו .וידומילב ליכשיו

ךרדכ ןויעב אלא דומלתה דומילב לופלפה ידודיחב ללכ קוסעל ןיאש ,םהירבד יפל ,ןעט א"רגה
.הדימה לע רתי תוישוקב םיברמה הלאמ קחרתהל רמא אוה תופסותה דומילב וליפא .י"שר
ןיבהל ןתינ .הירוב לע איגוסה טשפ תנבה ותמגמש דומיל ארמגה דומילב הארנכ האר א"רגה
תוישוק ונייה ,לופלפה אוה ,דחאה .א"רגה סחייתה םהילאש םיאשונ ינש שיש ל"נה טוטיצהמ
,ןידודיח ירבד ,ינשו .ללכ וב קוסעל ןיאו ,יתכלהה ןוידה תנבהל תורזוע ןניאש ארמגה תייגוסב רתי
דומיל לש וז ךרד המכ דע שיגדהל םיסנמ וינב .וב קוסעלמ ענמהל יוצר ךא ילילש תוחפ אוהש
,לופלפה ךרד תא ובהאש א"רגה לש ורוד ינב תא הנייפא אל דבלב איגוסה טשפ תנבהל
ויפמ [לופלפב קוסעל ןיאש] תמא ירבד ועמש רשאכ ,םימלשה םיפירחה תמא ןה" :םיפיסומו
."ונייח ימי רפסמ לכ ונעגי קירל ,ורמאו חור םהב רתונ אל ,רוהטהו שודקה

ל"ז א"רגה דימלת ץיטאימעסמ ץ"רהומ ברהש ל"ז ןי'זאלוומ ח"רהומ ב"ש ןואגה רפיסש יתעמשו
דאמ חמש היה ל"ז ןתנוי 'מ ןואגהל םימותו םירוא 'ס ספדנ רשאכו תופירחה ש"ע ודומל ךרד היה
שודיח הזיא אנ רחב ,א"רגה [ול רמאו=] ל"או ,ל"ז וניבר ינפל ובבחמ זז אלו םיפירחה וילופלפב
אלה הלאכ םינפוא לע לפלפל ונאב םא ,ול רמאו א"רגה הנע ...[םימותו םירוא] ת"וא רפסמ ףירח
די הרצק טעמכש דע לודג תוריהמב ידודיחד ילימב ול ךיראהו ,הנהכו הנהכ ףיסוהל דוע רשפא
,ל"נה צ"רוהמ ודימלתל וירבד תא ל"ז וניבר םייס הכו ...לכה גישהל צ"רהומ ףירחה לש ולכש
...דודח לע דודח ול ףסותנ םויו םוי לכבש ירחא ומצעב תועטל םדאה לוכי הז ןפוא לע םידמולשכ
ריכהל םוי לכב ןיליגרמ יזא ל"ז םינושארה ד"ע ,יתימאה ןויעה ךרד לע הרות םידמולשכ לבא
.ונכרע תותיחפ

ןואגהש םייכונחה םידעיה תשולשמ דחאש בתוכ "והילא תוילע" ורמאמב פ"לרח השמ בקעי ברה
לופלפה תלילש ןויער ."לופלפה רחא ךולהל אלו ...םייח תוחרוא דמלל" היה וייחב גישהל הסינ
ןואגהש [ןי'זאלוומ םייח בר] רמא םג" :בותכ בר השעמ תופסות רפסב .א"רגה תורפסב יבקע אוה
אוהש ל"צז ןואגה לע רמא הירא תגאשהו ,לופלפה רחא הברמ אוהש הירא תגאשה לע רמא
....ךרדב לכה שרפל ...ונויע ןיע ןתנ" :בתכ והילא תודלות ורפסב אדנל בקעי בר ."תוטשפב הברמ
."םיקוליחו םילופלפב קוסעל וברי אלש וידימלתל םג דאמ ריהזהו" :(א ,ב) דוע בתכו ."לקו טושפ
:השנמ יפלא ורפסב בתכ איליאמ השנמ 'ר א"רגה לש וברוקמ םג
...תמאה ךרד תא תונפל ךירצשו ,ונחישמ תובקעל בורק אוהש ונתולג בור ךשמה יפלו"
,ה"הלז והילא ה"ומ והילא םסרופמה ןואגה ,אימשה ןמ ריע 'ה ונל חלש הארנה יפכו
.טשפהו תמאה ךרד וכרד פ"ע הנשויל הרותה תרטע ריזחהל תצק ליחתהש

:ןי'זאלוומ םייח 'ר בתכ ךכו .הלבקה דומילב םג א"רגה לש ותטיש התיה ,הטושפה תמאה ךרד
רהוזה שרפל א"רגה ךרדו תופירח פ"ע רהוזה שרפל ל"ז י"ראה ךרד ןכש [םייח בר] וניבר רמא"
."םיטושפ םירבדל ,טשפ

לארשי חצנב גארפמ ל"רהמה ומדק רבכ .לופלפה ךרד תא ללושה ןושארה וניא ןבומכ א"רגה
.אבה םלועל קלח םהל ןיאש הכלהכ אלש הרותב םינפ םילגמל םילופלפב םיקסועה תא הוושמה

תואחסונ היגמכ א"רגה
,הנשמב לבוקמה חסונה תא היגהל ואיבה ונויע ךרדב "טושפה טפשמה" רחא א"רגה לש ושופיח
תלאש .ירוקמה חסונה ותעדל שבתשה םהבש תומוקמב ,ימלשוריהו ילבבה דומלתב ,אתפסותב
ףקיה לשב א"רגה דחייתנ" :סקטא 'ע בתכש יפכ ךא ,םיבר םימכח הקיסעה קייודמה חסונה
לולכמב האלפנ תואיקב ידי לע תועייתסמ ןתויה ןכו ,ודומיל תטישב ילוגסה ןלקשמ ,ויתוהגה
דומלתה תרוקיב יבא" איה א"רגהש ,גרובניג 'ל וילע בתכ וז ותדובע תאפמ ."הכלהה תורפס
ינרדומה יגלוליפה רקחמה ןמ לדבנ א"רגה יכ" :קדצבו סקטא ךכ לע ריעמ םנמאו ."תינרדומה
.םיקיתע די יבתכ ךמס לע אל ,"ארבס חכמ היגהש ךכב

היה םא םג םינושארהו ל"זח תורוקמ לע הכלהה תא דימעהל א"רגה עתרנ אל ע"ושל ורואיבב
ססיה אל תועט לע ססובמה גהנמ הארשכו ,ללכב ע"ושה ילעבו םינשרפה ילודג לע קולחל ךרוצ
לע שוריפ רבחל ןוכנל האר א"רגה .ןויע ןועט רבדה ןכאו .ל"זח תעדל רוזחלו וילע רתוול א"רגה
תורעה םשר אוה ילבבה דומלתה לע ךא ,םיפיקמו םיכורא םישוריפ ,רהוזה תורפס לעו הרותה
ונושל לע ימלשוריה דומלתה תא קר .ןוכנה חסונל ארוקה תא תונווכמה תורעה ,דבלב תורצק
,ארמגה דומילב א"רגה תטיש לע דיעמ רבדהש המדנ .שרפל א"רגה האר המותסהו העוטקה
דומלל שי ותעדל .ומצעמ שוריפ ףיסוהל הצר אל ךכ םושמ ילואו םינורחאה ילופלפ תא בהא אלש
.אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאו ,ארמגה טשפ תא

לופלפ חנומה רוריבל
הרותה תא א"רגה הוושה והיעשי לע ושוריפב .וז העיבק הרואכל רתוסה דחא רוקמ ונשי םלוא
:בתכו תונברקל
לכה תישאר אוה ארקמה יכ ,םדה דגנ אוה ,ארקמ :תורות 'ג שי [ןברקה יניינע 'ג] הז דגנכו
,לופלפה איה ,ארמג ;םיניד האלמ הלוכ הנשמה יכ ,לילכ הלוכש הלוע דגנכ ,הנשמ ;רקיעהו
ברעי אל ארקמה וא הנשמה דומילב יכ ,ןמשהו בוטה אוה בלחהש ומכ יכ ,בלחה דגנ אוה
דומילב ךכ ,הבש בוטהו המהבה תצקמ אלא וניא בלחהש ומכ דועו .ארמגה ומכ םהידמולל
.הנשמבו ארקמב םיאצמנה םינידה לכ ןיבהל הרקיע לופלפה

אוה ךא ,ליעל וירבד תא רתוס ושוריפ וליאכ המדנ .לופלפ ארמגה דומיל תא ןאכ הניכ א"רגה
,רמולכ ."הנשמבו ארקמב םיאצמנה םינידה לכ ןיבהל הרקיע לופלפה דומילב" :וירבד תא ראיב
.םמות דע םינידה תא רוריבלו טסקטב הקמעהל איה ותנווכ ,לופלפ ארמגה דומיל תא ותונכב
,והיעשיל רכזנה ושוריפב ראותמה ,יבויחה לופלפה .ילילש לופלפו יבויח לופלפ שיש ןאכמ אצוי
םינידה תא" ןיבהל ,יוצרה השעמה תא ןיבהל ,אתכלהד אבילא איגוסה תא ררבל ןויסנה אוה
אוהש יפכו ,השעמה ןמ קתונמה לופלפה אוה לוספה לופלפה ."הנשמבו ארקמב םיאצמנה
:םש בתכ
םישוע םתא ןיאש ןויכ ,לופלפב םכימי לכ םיעגי םתאש ,םכיחבז בור יל המל איבנה ש"זו
המכ ודמלל םישנאה יניעב טעמי אל לופלפה דומילב יכ ,'בור' רמאו .םידמול םתאש המ
.הנשמבו ארקמב כ"אשמ ,םינש

:א"רגה יחא םהרבא 'ר ירבדב םג שגדומ ,םייקל תנמ לע תויהל ךירצ הרותה דומילש ,הז ןויער
ןמ וליפאו דומלל קר םייקל ךיאו דומלל ךיאו דומלל המ קדקדל ךירצ ןיאש ארוקה בושחי ןפ
םיתואה םירבדב הזה רפסה םייסל יתיאר ןכלו םייקלו תושעל אלו םולשו סח ץוחלו הפשה
רומשל קר הרותה דומילמ ןווכמה תילכת ןיא תמאב יכ ,ארוקה בלמ תועטהו לושכמ ריסהל
.םייקלו

ותמכח ןיא וישעממ הבורמ ותמכחש לכ" :ל"זח תעיבקכ םה ליעל א"רגה ירבדו הלא םירבדש ףא
ומשב וינב ירבדל האוושהב והיעשי לע א"רגה ירבדב ןנובתנ םא ,(בי ,ג"פ תובא) ,"תמייקתמ
השעמ ומע ןיאש ינפמ קר אל ,לופלפה תא ללש א"רגהש רורב הארנ ,ח"וא ע"ושל םתמדקהב
.השעמהו ןידה תנבהל הקמעה ותילכת ןיאש ינפמ םג אלא

דודיחה שיא לומ טשפה שיא
לש קומעה ןויעה ךרדב בותכה לש וטושפל עיגהל התיה א"רגה לש וכרד יכ רורב ליעל רמאנהמ
,רהוזה רפס לע וישוריפב ןהו ,דומלתהו ע"ושה ,הרותה לע וישוריפב ןה וכרד התיה ךכו .איגוסה
.הריצי רפסו אתועינצד ארפס ,שדח רהוז ינוקית ,רהוז ינוקית

,ט"יה האמב הפ לעב ורסמנו א"רגה םשב םירכזומה םישודיחהו םירופיסה לכ תאז תמועל
.שידייב "טראוו א" ,םילופלפו םידודיחכ םיאבומ ,ארקמה תא תוראבמה תורוסמה דחוימבו
םגש רמא א"רגהש אלא דוע אלו .לופלפה ךרד תא ללושה םדאל ינייפוא אל הארנ הז ןיינע
רבדה ןכלו .הדימה לע רתי םהב קוסעלמ ענמהל שיש רמולכ ,"עינמהל" שי םידודיחה תא
.ינשרד רמוא

תוסחייתמ ןהש ןוויכ דודיח ךרדב ןה הפ לעבש תורוסמה יכ ,הנעטב וז היעב רותפל םג ןיא
טעמכ ןיא םשו ,והילא תרדא ,ארקמל בחר שוריפ רביח א"רגה ירהש ,דומלתל אלו ארקמל
םשב הפ לעבש תורוסמכ ונל ורסמנש דודיחה ךרדב םישודיחה .דודיחה ךרד לע םירואיבל רכז
לע דודיחה ךרדב םישודיח לש טקל .םירבחמ לש בר רפסמ לצא םיעיפומו םה םיבר א"רגה
םידודיח לש בושח טקל אצי הנורחאלו ,ןהאזרע 'ה 'ח ברל "והילא לוק" רפסב עיפומ הרותה
תורוסמ לש ןתותימא לע דומעל השק .ךאילא 'ד ידי לע א"רגה םשב ורמאנש םירצק םישוריפו
א"רגל תוסחוימ והילא ירבדו והילא לוק רפסב תורוסמה ןמ קלחש ,קדצבו ךאילא ןייצ רבכו ,הלא
תורוקמ המכ םנשי םא .הפ לעבש תועומשה לע תוכמתסהב ישוקה לע דמע לגיפש 'י םג .תועטב
,א"רגה תיבל ברוקמה רוקממ הלבקתנ הרמיאה םא וא א"רגה םשב העומשה תא םיריכזמה
,הומת דועו .וירפסב ובתכנש םירבדל הריתסב תדמוע הניא איה םא הנוכנ איהש םיוכיס רתוי שי
,א"רגה ןב םהרבא 'רל ריק תיילע רפסב םירכזנה םירפסה ד"נ ונייה ,א"רגה לש וירפסב ירהש
א"רגה םשב תורוסמה עודמ ,איה תלאשנה הלאשה ןכלו .דודיחה ךרדב בותכל הברמ אוה ןיא
?וירפסב א"רגה לש וכרדמ תונוש הכ

א"רגה םשב תורוסמה
וטושפל תומיאתמ ןבורש ןוויכ יבויחה לופלפה לש הירוגטקל תוכייש ולא תורוסמ יכ ןועטל רשפא
.ילילשה לופלפה ומכ דבלב לכשה דודיחל תואב ןה ןיאו ל"זח לש תישרדמ תונשרפל וא ארקמ לש
א"רגה רמא וז דומיל תרוצ לע םגו ,דודיחה ךרד לע ןה וללה םישודיחה בור ,יתנייצש יפכ ,לבא
:תוירקיע תוירוגטק שולשל םיקלחתמ ,הלא םידודיח .הענומל שיש
.ותעדמ זמרה ךרד שודיח .1
.טשפה רבסהל שרדמה לע ךמתסמה שודיח .2
.הלבקה םוחתב קומע ןויער ובו דודיח .3

.תחא לכמ תואמגוד ןאכ ןייצא

.א"רגה שדיחש זמר ךרדב שודיח - הנושארה הירוגטקה .1
:א"רגה םשב אבה ןויערה אבומ ט"יה האמה ןמ הרות ישודיח לש י"תכב
אוהו ,'הרונמה הז - ריאי' :שרדמב לשמ רמאו ,'םיאתפ ןיבמ ריאי םירבד חתפ' םילהתב
ז"י ,םיחרפ העשת ,םירותפכ רשע דחאו םינק העבש ויה הרונמבש עודי יכ ,ץריתו .אלפ
םיחפטב איה ,התיה םיחפט ח"יש שרפמ י"שרש י"פעאש ,הרונמ לש והבוג םיחפט
תישארב' קוספב החתפ הרותה אצמנ .םיעיבג ב"כו ז"י התיה םיחוורמ לבא ,תוקחוש
תומש הלאו' .הרונמה ינק עבש דגנ תובית 'ז אוה ירה 'ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב
א"י דגנ תובית רשע דחא ירה ,'ואב ותיבו שיא בקעי תא המירצמ םיאבה לארשי ינב
העשת דגנ תובית 'ט ירה ,'רמאל דעומ להאמ וילא 'ה רבדיו השמ לא ארקיו' .םירותפכ
תינשה הנשב ינשה שדוחל דחאב דעומ להאב יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו' .םיחרפ
הלאו' ,הרונמ לש והבוג [םיחפט] ז"י דגנ תובית ז"י ירה ,'רמאל םירצמ ץראמ םתאצל
ןיבו ןראפ ןיב ףוס לומ הברעב רבדמב ןדריה רבעב לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה
ךירבד חתפ ,קוספה שוריפ וזו ,םיעיבג ב"כ דגנ תובית ב"כ ירה ,'בהז ידו תורצחו ןבלו לפת
.ל"כע הרונמ וז - ריאי

ריאי ךירבד חתפ" (לק ,טיק) םיליהתב קוספהש רמואה שרדמה תא א"רגה םשב שרפמ רבחמה
תשמחמ דחא לכל זמר וב אצמ א"רגה .('ו ןמיס להקיו אמוחנת האר) הרונמל זמור ,"םיתפ ןיבמ
רפסמ איבא תרחא אמגוד .הרונמה יקלחל זמור םינושארה םיקוספה תובית ןיינמש ,םישמוחה
:שגיו תשרפ לע והילא לוק
,אלזאו אמדק םה וללה תולמה לע תוניגנה הנה ,'וגו ינודא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
הדוהי רמאש ביתכ ץקמ תשרפב הלעמלד םושמ שרפל שיו .לוגס ,חנומ ,אקרז ,יעיבר
,שרדמב אתיאו ,םימיה לכ ךל יתאטחו ךינפל ויתגצהו ךילא ויתואיבה אל םא ,ויבא בקעיל
,יעיבר אלזאו אמדק הלאה תוניגנהב זמורמ איה תאזו .ב"הועל ונייה ,םימיה לכ ךל יתאטחו
לוגס חנומ אקרזד םושמ שרפמו ...הדוהי אוהש םינבל יעיברה ףסויל לזאו םדק המל ל"ר
...ויבא לא והאיבי אל םא הלוגס םע ךותב [חנומ תויהלמ=] חנוהלמ ומצע תא קרוז ל"ר

.בותכה תנבה םשל שרדמ לע ךמתסמה שודיח - היינשה הירוגטקה .2
השביב םיה ךותב לארשי ינב ואוביו" קוספב ןד אוה (גל 'מע) חלשב תשרפל והילא לוק רפסב
:רמואו (בכ ,די תומש) "המוח םהל םימהו

םימהו םיה ךותב השביב וכלה לארשי ינבו ,טכ קוספ ןלהלו ,אלמ המוח ביתכ ןאכ הנה
ש"מכ םיב םהמע רבע הכימ לספש אתיאד םושמ םעטה ל"יו .ו"יו רסח ביתכ המח םהל
טבשש עודיו .לספה ויפנכ תחת ול היהש הכימ היה ןד ינבבו .הרצ םיב רבעו (אי ,י הירכז)
םיכלוהש ןד טבש הז י"שריפו ,הנורחאב ךלוהה ףסאמהו רמאנש הנורחאב ךלה ןד
אתשהו 'וכו םיב לארשי ויה ןיידע הז דצמ םיב םירצמה ואב רשאכש עודיו .הנורחאב
ביתכ ןכל ,השביב םיה ךותב לארשי ינב ואוביו רמאש ןושארה קוספב .םעט בוטב ץרותמ
םיטבשהמ ןושארה הצק רשאכ םתיילעב ,ףוסבל םלוא .םליצהלו ןגהל המוח םהל םימהו
יכ תעבו ,םהמע הכימ לספו םיה ךותב םינורחאה ןד הנחמ היה זאו השביל םיה ןמ ולע
יכ רחא אסינ ה"בקה השעי ךיא גורטקה היה םיה ךותב רובעל סנל ןד הנחמ וכרצוה
ויה רבכש םיטבשהמ ןושארה הצקה אוה השביב וכלה י"נבו רמאש והזו ,םהמע הבעותה
.גורטקה בורמ סעכו המיח אלמ ,'המח' םהל םימה זא םיב ךותב ויה םינורחאהו ,השביב

האמה ןמ םישודיחה רפסב תאצמנ ,והילא לוק רפס תסריגל הבורקה ,וז השרד לש תרחא אסריג
ןד טבש םע אצי הכימ לספש ל"זח שרדמ פ"ע קוספב קויד אוה ןאכ דודיחה .א"רגה םשב ט"יה
הארנכ התיה וזש ךכ לע דיעמ "והילא לוק" לש וזל י"תכה תסרג ןיב ברה ינושה .םירצמ ץראמ
.הבותכ תרוסמ אלו א"רגה ןמ הפ לעב תרוסמ קר

.הלבקה םוחתמ קומע ןויער ובו דודיח - תישילשה הירוגטקה .3
ישודיח לש י"תכב .הנממ דמלנל לפטו השרדה תנווכל שובל םה זמרהו דודיחה וז הירוגטקב
:בותכ ט"יה האמה ןמ הרות
- רומא [תשרפ] 'פב [בותכש המ] ש"מ לע ל"קוצז אנליוו 'רהמ ןואגה םשב יתעמש הנהו
םייסו דעומב חתפד (ג-ב ,בכ ארקיו) "הכאלמ השעת םימיה תשש ,ידעומ םה הלא"
:שפנ לכוא תכאלמב םירתומ םהש ,הנשבש םידעומה לע הז [קו]ספש רמאו .תבשב
.[תרצע ינימש] צ"שו ,תוכוסד ןושאר ,[הנשה שאר] ה"ר ,תועובש ,חספד יעיבשו ןושאר
.כ"ע תבש ומכ רוסאש כ"הוי דגנכ יעיבשה םויו ,השש הז

םויל בשחנ ה"ר הז בושיח יפ לע .שפנ לכואב םירתומו הכאלמב םירוסא הנשב םיבוט םימי השש
רתימ אוה רומח ךא הכאלמב רוסאה בוט םוי אוה םירופיכה םוי םג .הרותה ןמ אוה ךכ יכ ,דחא
תועובשו ,חספ לש יעיבשו ןושאר ,הלא םיבוט םימי השש .שפנ לכוא תכאלמ וב הרוסא יכ ,םיגחה
תבשה םוי דגנכ אוה םירופיכה םויו ,לוחה ימי דגנכ םה תרצע ינימשו תוכוס לש ןושארו ה"רו
ןויער וב ןומט ךא ,דודיחכ הארנ הז ןויער .(בל ,בכ ארקיו) "םכל אוה ןותבש תבש" ,רמאנ וילעש
לגעמו ,וזכרמב תבשה םויו יעובשה לגעמה .םלועב השודק ילגעמ ינש שיש ךכל זמור אוה .קומע
.וזכרמב אצמנ םירופיכה םויו םיגחה ביבס בבותסמה ,ליבקמ ינש

תליפתב .רתסנבו הלגנב םלשה א"רגה רודיסב עיפומ דודיחה ךרדב קומע שודיחל אמגוד דוע
:א"רגה בתוכ תבש לש החנמ
יהיא תישארב תבש .אבל דיתעל תבש ,הרות ןתמד תבש ,תישארב תבש (ןה) תותבש 'ג"
םימש השעמ תילכת [ךמשל יעיבשה םוי תא] הלילד תבש הזו ,עודיכ תישאר יהיאד תוכלמ
תירחש תליפת ונייה] אמויד תבש והזו ,[תראפת) ת"ת והיא [הרות ןתמ] ת"מ תבש .ץראו
לילכ ול תארק ןמאנ דבע יכ וקלח תנתמב] השמ חמשי םיללפתמ ונא הזלו [תבש לש
אלכד וריח ,הניב ,האליע תבש .'וכ [יניס רה לע] ךינפל ודמעב [ול תתנ ושארב תראפת
[החנמה תליפתב] םיללפתמ ונא ןכלו [הלואגל זמר] אובל דיתעל תבש והז ,[לכה תוריח]
'ה 'יהי אוהה םויב היהו ש"מכ [ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו דחא ךמשו] דחא התא
."ט"ויב אלו םעפ לכ הליפתה חסונ הנתשנ תבש [ב] הזלו ,דחא ומשו דחא

הרות ןתמ תא תירחש תליפת ,םלועה תאירב תא תנייצמ תבש ליל תליפתש ,אוה ןויערה רקיע
תבשה תוליפת ,רמולכ .אובל דיתעל הלואגה תא תנייצמ תבש לש החנמה תליפתו ,יניס תולגתהו
ינושארה רשקהו תישארה תדוקנ ,האירבה :םלועה ךלהמב תויזכרמ תודוקנ שלש לע תועיבצמ
.ידש תוכלמב םלועה ןוקית ,הלואג ;ירוביצ ןפואב םדאה ינבל לאה תולגתה ,הרות ןתמ ;לאל
ילב שוריפב הז ןויער בתכו םלש רפס הז ןויער לע הנב גייווצנזור ץנרפ ףוסוליפהש ,איה הדבוע
א"רגה יבתכב בורל םיעיפומ הלבקה ד"ע םיזמר .וינפל הנש םישימחו האמ ורמא א"רגהש תעדל
.הריצי רפסל ורואיבב דחוימבו

םיבתכה לומ תורוסמה
םידודיח ןיא טעמכ םירחאה ויבתכב ךא ,םיילבקה ויבתכב םיזמרב שמתשהל הברה א"רגה
א"רגהל הפ לעב תורוסמ ךיישל תויתייעבה ףא לע .םירבחמה ירוביחב ומשב ואבוהש םידודיחכ
א"רגה עבקש תונויערה ןיב לדבה שי םלואו .ויפמ ועמשנ ולא תורוסמש תורשפאה תא לולשל ןיא
םישודיח הברה רמא הארנכ א"רגה .וידימלתו וידידיל רמאש תונויערה ןיבל וישוריפבו וירואיבב
התיה וזש ןוויכ ילואו ,םידמולה לע הבבחלו הרותה תא לידגהל ידכ וירכמו וידימלתל םידודיחו
בתכב ומשרנ וא הפ לע ורכזנ הלא תושרד .םיזמרו םידודיחב שורדל אטיל ינבר לש םכרד
רשיה ךרד תא ףידעה אוהש ןוויכ ילוא .םבתכל ךרוצ האר אל ומצע אוה ךא ,םינוש תומוקמב
,וירפסב אוצמל רשפא ,הקומע תילבק הנווכ ילעב םידודיח ,תישילשה הירוגטקה ןמ קר .טשפהו
ןויער שיגדהל התיה םתרטמ ויברוקמל ורמאנש םידודיחה .הלבקה ד"ע ורבוחש הלאב דחוימבו
.לופלפה תלילש לע ותסיפת תא םירתוס םניא ןכלו ,דוסל וא ,שרדמל ,טשפל רושקה

:דומיל לש םיכרד שלש שי א"רגה יפ לעש קיסהל רשפא ,םוכיסל
;ארמגה יניד תא םות דע ררבל טשפב קימעהל ןויסנ אוה ,יבויח לופלפ (א
לואשל ילב ילכש רגתאכ ארמגה תייגוסב רופס ןיא תוישוקב זרפומ קוסיע אוהש ,ילילש לופלפ (ב
;תיתכלהה הנקסמהו טשפה תנבהל םינווכמ םירבדה םא
.ונממ ענמיהל שי ןורקעבש דודיחה ךרדב הרות ישודיחב קוסיע (ג

:תוירוגטק שלשל תוקלחנ הלא תורוסמ .הפ לעבש א"רגה תורוסמב בורל ונאצמ וז ךרד
;א"רגה לש ותעדמ םישודיח (א
;שרדמה לע םיכמסנה ישודיח (ב
.הלבקב םירשקנה םישודיח (ג
.הרשיה הנבההו טשפה דומילל דמציהל ותמגמ תא םירתוס םניא ולא םידודיח

ךרד איה תישארה דומילה ךרד ורובעש ןויכ ויבתכב םתוא לולכלו םבתכל ןיינע לכ האר אל א"רגה
רזעיהל ומצעל השרה אוה םיילבקה ויבתכב קר .אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאו ,טושפה טשפה
.תודיחבו םיזמרב םהירבד תא עינצהל םילבוקמה ךרד איהש ,דודיחה ךרדב