הכלהה יפל היתולבגמו התיבשה תוכז

שרוכט .פ .כ ברה

ב"לשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

: רמאמה ןכות
ויתולבגמו לעופה תויוכז
םילעופ ינוגראו הדובע ימכסה
גהנמ לשו יאנת לש וחוכ
םילעופ ינוגראל ריעה יבוט לש תויוכמס
התיבשה ימי דעב םילעופל םימולשת לע
שפנ ייח לש םירבדב תותיבש

?תובשל לעופל רתומ םאה :הרותה יפל תותיבש לש ןניד תא ררבמ רמאמה בתוכ :ריצקת
גוהנל שי דציכ ?םילעופה ינוגרא לש םחוכ המ ?התיבשה אשונל עגונב הכלהב תולבגמה המ
.'וכו ?שפנ ייח לש םירבדב תותיבש יבגל

.התיבש :חתפמ תולימ


םידבועו ,הדובעו הישעת יפנעב םילעופ י"ע הנידמב ןהל היאר ידע ונאש ,תותיבשה רואל
סכמה ידבוע ,ןגטנרה ידבוע ,תויחאה ,םירומה ,םיאפורה ,םיסדנהמה :ןוגכ ,םינוש תודסומב
המ לע ןהל שי םא ,הרותה יפל ללכב תותיבש לש ןניד תא ררבלו דומעל שי .דועו דועו ,יוסימהו
.הכלהבו ןידב וכומסיש

י"ע ,ךרעב הנש םיעברא ינפל ,ל"צז קוק י"ארגה ןרמ לש ושרדמ תיבב הלאשנ וז הלאש ,הנהו
:םייתשל הקלחנ איהו ,יחרזמה לעופה לש לעופה דעוה םשב יאגרש .ז .ש רמ

תא דירוהל הצור הדובעה ןתונש הרקמב ,םימייקה הדובעה יאנת תרימשל התיבש ןיד
ידי לע הדובעה יאנת תבטה םשל התיבש ךדיאמו ,הדובעה תועש לע ףיסוהל וא ,םיריחמה
יריפמ לש םניד המ ,תורתומ ולא ןיעמ תותיבש םאו .הדובע תועש תדרוהו םיריחמה תאלעה
?אל וא הדובע םוקממ םדירוהל רתומו לובג יגיסמכ םה םיבשחנ םאה ,התיבש

םאה ,םילעופה לש םינוגה הדובע יאנת לעו םהיתויוכז לע רומשל אבש םילעופה ןוגרא
שי תנגרואמ יתלב הדובע י"עו תויה ,תנגרואמ הדובעב ודבעיש הדובעה ינתונ תא חירכהל תוכז ול
,ןגרואמה םילעופה רוביצל תוכז שיה ,ןכו ?םילעופה רוביצ לש הדובעה יאנתל קזנ םיאיבמ
הדובעה ןתונ ידיב רישכמ שמשי אלש ידכ ,ןוגראה ךותל סנכיש ןגרואמ יתלבה לעופה תא ףוכל
?םילעופה תערל

יכוסכסש יאנתב קר ,תרתומ התיבשש בויחבו הפ לעב וללה תולאשה לע הבושת ןתנ ל"צז ברה
שי ,ןיד קספה םייקל וברסי הדובעה ינתונ םאו ,ךמסומ ןיד תיב ינפל ורסמי הלאכ הדובע
וא ,דחא ול ררוב הז לש תוררובל ךוסכסה תריסמ שורדל םג תושר שיו .תובשל םילעופל תושר
םיתב ילעב לש וליפא וא ,הדובעהו םייחה תולאשבו הכלהב םיאיקב םימכח ידימלת לש ד"יבל
וא הדובעה ינתונ םאש ,םילעופ ינוגרא ןיינעב רבדה ותוא .הזל םימיכסמ םידדצה ינש םא
לע םג ,הרות ןידל וענכייש םחירכהל תוכזה ,תוררובל וא הרות ןידל םיקקדזמ םניא םילעופה
ברה ףיסוה - םצעב .ד"יב תעד ךירצ הזב שומישה יטרפ םלוא ,םדיב אצמנה התיבשה חוכ ידי
,"ןתציק לע עיסהל תוינמוא לעב ןיאשרש" :ל"זח ורמאש המ ללכב אוה םילעופה לש ןוגראה -
יפל טלחוי ןיינעהו ,ד"יב ינפל הנעט תויהל קר הלוכי ,ןוגראל סנכיהל םידיחיה לש הייפכה לבא
.(ג"צרת ןסינ 'א םוימ "הביתנ" האר) ד"יבה לש ןידה קספ

ןדה (אמ ןמיס ,ג"ח מ"וח) "לאיזוע יטפשמ" ורפסב ל"צז לאיזוע צ"ברגה ךלוה ,ברה תובקעב
:קיסמו ,וז הלאשב

ךרדב ךלת ןעמל" :אוה ודוסיש ,קדוצ טפשמ ,טפשמב איה לעופה לש ותנגהש
.(ג"פ מ"ב) "רומשת םיקידצ תוחראו םיבוט

ישנאו הרותה יטפשמ יעדוי לש בושח ד"יב תמקהבו םילעופה ןוגרא חוכב יולתש
הדובע תקח ועבקי םפורצב םהש ,קושה יאנתו הלכלכה תרותב קרפ םיעדויה ,עדמ
םיכוסכסה לכב ,וז הקוח דוסי לע ונודיש םיעובק םינייד ךכ רחא ונמישו ,היטרפל
ינתונו םילעופה ןיבו ,םהיניב תקדוצ הדובע תקולחל עגונב ,םמצע םילעופה ןיב ולפיש
.םיידדהה םהיסחיל עגונב הדובעה

ב"ח) "רזעילא תקוחת" ורפסב א"טילש גרבנדלו י"ארוהמכ םינברה םג וקיזחה-ורחה הז ןידב
-טיק ;דס-אס םידומע) "הדובעה תקוחת" ורפסב א"טילש גנילדניפ מ"רוהמכו ,(גכ ןמיס
.(אער-סר םידומע) "םירפא רתכ" ורפסב ,הלאה םירוטה בתוכ וז הלאש ררבמ ןכ ומכו .(וכק

ויתולבגמו לעופה תויוכז
םיאצומ ונא ללכ ךרדב .ןודינב הכלהה תודוסימ המכ לע בכעתנ ,הזה רמאמה תרגסמב
,ידמ רתוי ולצנל תיבה לעב לע ורסא ,דבע וליפא .תודחוימ תויוכז לעופל וקינעה ל"ז ונימכחש
דובעי לבויה תנש דע ךמע היהי בשותכ ריכשכ" :הרותב בותככ ,דובכב וילא סחייתהל ובייחו
אלש ,התשמב ךמע לכאמב ךמע ,ךמע ול בוט יכ" :(א"ע כ) ןישודיקבו ,(מ ,הכ ארקיו) "ךמע
,"ומצעל ןודא הנוקכ דבע הנוקה לכ ורמא ןאכמ ,'וכו רביק תפ לכוא אוהו היקנ תפ לכוא אהת
.המכו המכ תחא לע לעופב ,ךכ דבעב םאו

תויחלו ותיב יכרוצל קיפסיש ,ןגוה הדובע רכשל לעופה תוכז תעבוקה הרורב הרדגה הנשי
הק) תובותכ 'סמב ןמאנ יוטיב ידיל אב הז רבד .ליגרהו יחרכהה ךרוצה יפכ ,םיניקת םייח
:(א"ע
אל ,הכשלה תמורתמ הנמ העשתו םיעשת םרכש ןילטונ ויה םילשוריבש תוריזג ירזוג
יפ לע ףא ,וקפס אל אלא ?ןניקסע יעישרב וטא ,וצר אל :ןנישקמו .םהל ןיפיסומ ,וצר
.םהילע ןיפיסומ וצר אלש

וקפס אל :ץרתמו ,ןהייח ידכמ רתוי ןודל רכש ןילטונש ןניקסע יעישרב וטא :םש י"שרבו
הגאדה הטלבוה ןאכ .הכשלה תמורתמ ןהילע ןיפיסומ לוטיל וצר אלש יפ לע ףא ,תונוזמל
.ורכש ןוקית תא שורדל זועה רסוחמ ומצעב אוהשכ וליפא ,לעופה חופיק יאל תדחוימה
ורמואב (ז"ה םילקש 'להמ ד"פב) רתוי תקיודמ הרדגהב לעופה תסנרפ תא רידגמ ם"במרהו
:ל"זו
ןרכש ןילטונ ויה ,םילשוריב םינלזגה תא ןינדש ןיניידו םילשוריבש םירפס יהיגמ
לע ףא ,ןהל וקיפסה אל םאו ,הנש לכב הנמ םיעשת ןילטונ ויה המכו ,הכשלה תמורתמ
."ןתיב ינבו םהישנו םה" ןכרוצ יפכ םהל ןיפיסומ וצר אלש יפ
.םתיב ינבו םהישנו םה ,םידיקפהו םילעופה תוחפשמל ןגוה םויק חיטבהל ךירצש ,ןאכמ

תורחו שפוח ל"זח ול וקינעה הז דבלמ .ותדובע יאנתלו ותסנרפו ורכש תעיבקל עגונש המ הז
םיאצומ ונא הז תא .תלוזל ותודבעתשהו ותולת יא תא שיגדהלו שיגרהל ידכב ,ויתולועפב
אמק אבב ;א"ע י אעיצמ אבב) "םויה יצחב וליפא וב רוזחל לוכי לעופ" :רמואה בר לש ונידב
,וז הכלה ךמס לע .(א"ע זע מ"ב) "הנוילעה לע ודי לעופ" :םירמואה ןנבר ירבדב ןכו ,(ב"ע זטק
תנגהלו ,םייחה רקוי תאלעה לש םירקמב דיבעמה תאמ םיריבס םיאנת שורדל לעופה דיב שי
ויתושירדל תבשק ןזוא אצומ ןיאש הרקמב ,הדובעה ןמ התבשה ידכ דע וליפא ,הדובעה יאנת
.דיבעמה ינזאב תוקדוצה

םע בשחתהל שי ןכ ,לעופלו דבועל גואדל שיש ומכש ,עבטמה לש ינש דצ םג ןאכ שי םלוא
.לעופה לש וסחי לשב דספה ול היהי אלש דיבעמה
םג תסנכומ ךכ ."דובאה רבד" וא "יאהל אדיספ" לש :תורדגהב ל"ז ונימכח תאז ורידגהו
תינתומ םויה יצחב וב רוזחל לעופה לש תאזה תוכזה :אמגודל ,לעופה לש ויתויכזב הלבגה
לעופה ןיא ,דובאה רבדב הדובעה םאש ,הכלהה ןאכמו .דיבעמל דספה םרג לכ ןיאש יאנתב
לכ :דובאה רבד םירידגמ ,םש הגהב א"מרהו י"בהו .(ג ףיעס ,גלש 'יס מ"וח) וב רוזחל לוכי
לש אררד ןאכ שיו ,דובאה רבד ארקנ ,ומצעב הכאלמ התוא תושעל לוכי תיבה לעב ןיאש
:םילופכ םידספה

ותריצי לעפמ תא םיחפקמ
.הדובעה תקספה ימי דעב םילעופל םלשל ,התיבשה תואצותכ דספה

םילעופ ינוגראו הדובע ימכסה
,תיללכ תירוביצ הניחבמ םג ,ןהילע זירכהל םילעופה תוכזו תותיבשה ןיינעב ןודל שי ,םרב
רשאכ ,א"לבז טפשמל וא ןיד תיבל הליחתכלמ קקזיהל ילבמ ,הכלהה יפל םג דוסי הל שי רשא
ףקות םהל שי םהיפל רשא ,תוכמסו יקוח חוכ דכולמו דחואמ רוביצ רותב םילעופל ןתינ
.םעוציבלו םתנגהל םיעצמא תטיקנ ידכ דע ,הדובעה יניינע רדסהל

יסרטניא תא םיגציימה םילעופ ינוגרא ומק ,ץראב םיילכלכה םייחה תוחתפתה תישארמ
םידיבעמה ןיב היאנתו הדובעה יניינעב םימכסה רדסל חוכ יפוימ םג םהש ,םילעופה
םילעופה ינוגראו ,היישעתה ילעב תודחאתה איה ,םידיבעמה חוכ אב הז הרקמב .םידבועהו
.םידבועה כ"בו הלשממה ידבוע ןיב וזל המודבו .םידבועה חוכ יאב םה

תיבב השעמ ,הדוהי 'ר רמא :(א"ע טכ) הליגמ ארמגב רבכ םיאצומ ונא םילעופ ינוגראל רוקמ
הכוס) ארמגב םירפסמ ןכו .'וכו םילשוריב היהש (י"שר - תשוחנ יפרוצ) םייסרוט לש תסנכה
תונמואל ךיישש ינע חרוא לכו םירצמ לש הירדנסכלאב ויהש םינמואה ינגראמ לע (ב"ע אנ
הנפנו ותונמוא לעב תא ריכמ היה ,םש סנכנ ינעשכו" ,היואר הכימתו הדובע םהמ לבק ,תאזה
ינוגרא ומייקתה אוהה ןמזב רבכש ,הזמ םיאור ."ותיב ישנא תסנרפו ותסנרפ םשמו םשל
.םידבוע

םידחוימ הדובע יזוח י"ע םיכרענ ,םויכ םיגוהנה םידיבעמהו םידבועה ןב םיידדהה םימכסהה
:הדובע יזוח יגוס ינש שיו ,םידדצה ןיב
.דדוב דבועל דיבעמ ןיב םכסה ונייהד ,ישיא הזוח
.םידבוע לש ןוגרא ןיבל ,םידיבעמ ןיב יצוביק הזוח
םויק יא לש הרקמבו ,םהילע םילבקמ םידדצה ינשש םהיטרפל םיאנתה לכ םיטרופמ םיזוחב
תניחבמ אופא ןודל שי .התיבש יעצמאב טוקנל םילעופל תושרה ,םידיבעמה דצמ םיאנתה
םורגלו התיבש זירכהל ,הלאה םילעופה ינוגרא לש תיטפשמה תוכמסה העיגמ המכ דע הכלהה
,א"לבז וא ןיד תיב לש ומכ איה םתוכמס םאה .ליעל םהילע ונרבדש םירעושמה םידספהל
?תיקוח אקנפשוג םהילע םה םיאשונ הדובעה יזוח י"ע םאהו

ןפואב ,םימיוסמ םיאנתל שארמ םימיכסמ םידדצה ינשש ,הזב םיזוחה תתירכל הלודג הלעמ
םהילע םילבקמ םימרוגה ינש רשאב ,ןאכ תלפונ "יאהל אדיספו יאהל אחוור" לש הנעטהש
רב והנה הזוחה םא איה הלאשה .רכשל ןיבו דספהל ןיב םהיתואצות לכ לע םיאנתה שארמ
הכלהה יפל ןודנ הזבו .התיבש תזרכהל רתויב םיקזחה םיעצמאה תטיקנ ידכ דע יקוח ףקות
:ןלהלד תודוסיה תשולש לע
יאנת לש ופקותו וחוכ
גהנמ לש וחוכ
.רקפה ד"יב רקפהב ודוסיש ריעה יבוט לש גשומ

גהנמ לשו יאנת לש וחוכ
: (א"ע דצ מ"ב) הנשמב ונינש
רכש אשונ ,םלשלמ רוטפ תויהל לאושהו העובשמ רוטפ תויהל םניח רמוש הנתמ
בותכש המ לע הנתמ ?יאמא ,םש ארמגבו .'וכו םלשלמו העובשמ ןירוטפ תויהל רכושהו
רמאד ,הדוהי 'ר ינמ אה ינשמו ?לטב ואנת הרותב בותכש המ לע הנתמהו ,אוה הרותב
אל ארקיעמד יכה ינאשו ,מ"ר אמלע ילוכ אלא ,ארמגב קיסמו .םייק יאנת ןוממבש רבד
רטפיהל םניח רמוש הנתמ ינתקד אשיר ,(אמית וליפא :ה"ד) י"שרבו .הישפנ דבעיש
תויהל רשפא יא" ול רמאש אלא ,הרותב בותכש המ לע הנתמ ואל יאהו ,מ"ר ,העובשמ
ונקשב לאומש רמא ,לאושכ תויהל רכש רמוש הנתמ לע ןלהלו ."ךכב אלא ךלש רמוש
שניאד אלק הילע קיפנ אקד האנה איההב" ודימ ונק אלש וליפא רמא ןנחוי 'רו .ודיב
."הישפנ דבעשמו רמג ,אוה אנמיהמ

לש תועובשב וא ןוממב ,יאנת לכש" :(ט"ה ,ב"פ תוריכש תוכלהב) הכלהל קיסמ ל"ז ם"במרהו
לע תונתהל ריעה ינב ןיאשרו" :(ב"ע ח) ב"בב ןכו ."םידע אלו ןיינק אל ךירצ ןיאו ,םייק - ןוממ
:ןתציק לע עיסהל :םש י"שרבו ,"ןתציק לע עיסהלו ,םילעופה רכש לעו םירעשה לעו תודימה
,א"יפ אעיצמ אבב) אתפסותב ןכו ."הרות ןידמ םעיסהל םהירבד תציק לע רבועה תא סונקל"
םה הלא לכ .'וכו ,םילעופה רכש לעו תודימה לעו םירעשה לע תונתהל ריעה ינב ןיאשרו :(ב"ה
,ידדה םכסהב םמצע תא םיבייחמה םישנא תצובק וא םידיחי ןיב ונתוהש םיאנת תניחבמ
.םהילע רבועש ימל שנוע ידכ דע ףקות םהל שיו ,ןיינק לש ךרוצ לכ אללו ידדה ןומא ךותמ

,העודי ריעב וא ,הלוכ הנידמב גהנוהש גהנמ ,הלכלכהו קשמה ייח חטשב בושח םרוג הווהמ ןכ
הז גהנמ לע רבועש ימו קוחל שממ ךפהנש דע ,הדובעהו הלועפה יפנע םיגוהנו םירדוסמ ויפלש
:(גפ מ"ב) ונינש ןכו .ןיירבעכ וניד
אלשו םיכשהל אלש וגהנש םוקמ ,בירעהלו םיכשהל םהל רמאו םילעופה תא רכושה
גהנמכ לכה .קפסי הקיתמב קפסל .ןוזי ,ןוזל וגהנש םוקמ .ןפוכל יאשר וניא ,בירעהל
.הנידמה
ןכו ."הכלהה תא לטבמ גהנמה" תרמוא תאז :'יעשוה 'ר רמא תאזה הנשמה לע ימלשוריב םשו
םירפוס 'סמבו .גהנמה רחא ךלה ךדיב תפפוח הכלהש םוקמ לכ :(ג"ה ,ז"פ תומבי) ימלשוריב
."רבד אמע יאמ וזח קופ" :(א"ע המ) תוכרבבו ."הכלה ןילטבמ ןיקיתו גהנמ" :(חי ,ד"יפ)
.אגהנמ 'יל תיא ברד :(א"ע בל) תוחנמבו

:(א"ע דע) מ"בב ןכו
אינקמל רמא אנינח 'ר ,אתכליה יאמל ,אינק אתומיטס יאה ,אברד הימשמ יפפ ר"א
."שממ ונק ,ינקמל וגיהנד ארתאב"ו ערפש ימ הילע ילובקל ירמא ןנבר ,שממ

ןכו .קשמו רחסמ ןיינעב ,שממ ןיינק לש תוכמס ידכ דע ףקות ול שי גהנמהש ,ונא םיאור כ"א
,אלש 'יס) מ"וח ע"שוטבו .(הריכממ ו"ה ז"פבו תוריכשמ א"ה ט"פב) ם"במרב הכלהל קסוה
ןזח ןיינעב (בלש 'יס מ"וח) י"בב אבומ (העת 'יס) ש"בירה תבושתב ןכו .תומוקמ דועבו (א ףיעס
,רוטפ הז םג םינזחה רוטפל ריעה גהנמ םאש :קיסמ ,סמהמ ומצע רוטפל הצורש ,ריעה
.הנידמה גהנמ רחא םיכלוה יאדו םילעופה תוריכש ןיינעבד

םיאנתה ףקות דצמ ןה ,שממ ןידכ םה םילעופה ינוגרא לש הדובעה ימכסהש אצוי ןאכמו
תואבה תותיבשה םג הזמ האצותכו .ץראב שרתשנ רבכש עודיש ,גהנמה דצמ ןהו ,םינתומה
ארמגב אבומ םילעופ תתיבש לש הרקמש ,ןיינעמ .ןידב םה ,םימכסהה םויק יאמ תואצותכ
:(א"ע חל) אמוי
ואיבהו םימכח וחלש ,דמלל וצר אלו ,םינפה םחל השעמב ןיאיקב ויה ומרג תיב לש ר"ת
תודרל םיעדוי ויה אלו ןתומכ תופאל םיעדוי ויהו ,םירצמ לש הירדנסכלאמ םינמוא
םרכש םהל ולפכ ,ואב אלו םימכח םהל וחלש .ןמוקמל ומרג תיב ורזחו ,'וכו ,ןתומכ
.ואבו
...ונענ ,םרכש תלפכהב םהיאנת תא ואלימשכו םרכש תולעהל השירדב התיבש התייה ןאכ

םילעופ ינוגראל ריעה יבוט לש תויוכמס
דוסיה הנהו .םהיטרפ יפל םימכסה רדסל םילעופה ינוגרא לש תוכמסה תלאש לע ןודנ התע
ידבעד אחבט ירת והנהב (א"ע ט) ב"בב אדבועב ,אוה םילעופה ינוגרא תוכמסל יתוכלהה
:יאנת י"שריפ ,אניינע
,הירבחד אמויב דבע והיינימ דח לזא ,יכשמל וערק הירבחד אמויב דיבעד ןאמ לכד
.'וכו היכשמל וערק
:ש"ארה בתכ הז לעו
הכאלמ ןיינעב ריעה ינב ןיארקנה ןהו ,ןהיניב תונתהל ןילוכי תויונמוא ילעב לכד ןאכמ
.'וכו
יבוט :םשוריפ ריעה ינבו ,הכאלמ ןיינעל ריעה ינב לש ףקות םילעופ ןוגראל שיש אצוי הז ךותמ
איבמ ןכו .(פת 'יס ב"בד ק"פ) יכדרמב ראובמכ ,םהיתולועפ לכב ריעה ינבכ םיבשחנה ,ריעה
.'וכו רקפה םרקפהש םוקמ לכב רודה ילודג ומכ ,םריעב יוה ריעה יבוטש ,מ"רה םש

,םהידיחי לע תושר םהל שי רוביצו רוביצ לכש ,(פר 'יס) ן"במרל תוסחוימה תובושתב ןכו
ראובמ ןכו .ש"יע לארשי לכ לע ןקתל ןילוכי לודגה ד"יבש ומכ ,םריעב ןקתלו רודגל םיאשרו
לכ לצא לודגה ד"יבכ םה םהידיחי לצא ריעו ריע לכ בורש ,(חכק 'יס ,ה"ח) א"בשרה תובושתב
םהיניב תושעל ריעה ינב ןילוכי :ל"זו (טצש 'יס) ש"בירה ת"ושב ןכו .שונעלו רוזגל ,לארשי
ריעה ינב ןיאשרו ב"בב 'יסרגד ,הרות ןידמ םהילע רבועה סונקלו תומכסהו םירדגו תונקת
.םתציק לע עיסהלו םילעופה רכש לעו םירעשה לעו תודימה לע תונתהל

םותחלו ןתמו אשמ להנל םילעופה ינוגראל תוכמסה הכלהה יפל שיש ,רמול םילוכי הז יפלו
.תירוביצ הניחבמ םניינע עצבל לודג םפקותו םחוכו ריעה ינבכ םהש ,םילעופה םשב םיזוח
ירחא" לש ,ףקות םג הזב שי ירה ,ץראב םילעופה בור םיווהמ ,הלא םילעופ ינוגראו ליאוהו
:ל"הזב ןודינה תא (אכק 'יסב) ח"רפה רידגהש ומכ ,"תוטהל םיבר
ףוכל לוכיש ,בורה י"ע םיעבקנ ארוסיאב ןיב אנוממד ןיב םיגהנמה לכש רורב רבד"
."תררוס ףתכ ונתי םא םידיחיה
ןיינע לכו ,"תוטהל םיבר ירחא" הרות הרמא ,םיבר יקסע לכב יכ ,הבושתב ש"ארה בתכ רבכו
.םיברה ומיכסיש המ לכ םייקל םיכירצ םידיחיהו ,בורה ירחא םיכלוה םימיכסמ להקהש
עבקש םירבדה ירחא ,הכלהב דוסי הזל םגש ,יתלשממ יתקוחת ןעשמ כ"ג םהל שי ,הז דבלמ
:בתוכה (דמק 'יס ,ןהכ טפשמ) ורפסב ל"צז קוק י"ארגה ןרמ
בצמל עגונש המ כ"ג םה הכולמה יטפשמש ןויכ ,ךלמ ןיאש ןמזבש ,םירבדה ןיארנש"
המ דחוימבו ,הללכב המואה דיל םיטפשמה לש תויכזה הלא םירזוח ,המואה לש יללכה
."ללכה תגהנהל עגונש

הדובע יקוח רשע השישמ תוחפ אל תסנכב ולבקתנ ,הנידמה םוק זאמש ,חבשל ןייצל שי ןאכו
בושי קוח" ,"םייצוביקה םימכסהה קוח" :וננוידל םיכיישה םיקוחה םהיניבו ,םיידוסי
.ידדהא וקני םתשולשש ,"רכשה תנגה קוח" ,"הדובע יכוסכס

םידבועה ןיב הדובע ימכסהו םיזוח רדסל םילעופה ינוגרא ידיב חוכ שי יכ ,הז לכמ אצוי
,התיבש ידכ דע םיעצמאב טוקנל םיאשר ,םידיבעמה י"ע םמויק יא לש הרקמבו .םידיבעמהו
.םיתבושה םוקמב הדובעל סנכיהל םירחא םילעופמ עונמלו

התיבשה ימי דעב םילעופל םימולשת לע
חופיק עונמל התיבשה םצעש ,ל"נה "םירפא רתכ" ירפסב ןכו הלעמל יתררב רשא ירחא הנהו
השמ 'ר ברה ןואגה תעד םג ןכש יתאצמ ,הכלהה יפל תיקוח איה םילעופה לש םהיתויוכז
:ןושלה וזב בתוכה (חנ ןמיס מ"וח ,ב"ח) "השמ תורגא" ורפסב א"טילש ןייטשנייפ
אלשו ,רכשה תועיבקו תונקת ןהיניב ןישועש ,'וכו םילעופה תדוגא םצע רבדב הנה"
אוהש םירבדמ ,המודכו תותיבשב הז תא הז רוזעל םיכירצש םקלסל םילעבה ולכוי
.ש"ייע ,'וכו "רוסיא ששח םוש הזב האור יניא ,םתלעותל

לעופכ ,ןבומכ ,אל וא ,התיבשה ןמז דעב םילעופל םלשל ךירצ דיבעמה םא ןידב םג ןייעל שיו
םילעופה וצמאתה אל ירהש .(א ףיעס ,גלש 'יס מ"וחב ןכו ,א"ע זע - ב"ע וע מ"בב 'יע) לטב
וניא ,ותכאלמ תא םילשהל לכוי אלש לעופה סנאנ וליפאש ,איה הכלההש ינפמ ,םתכאלמב
וזב םש א"מרה קסופש ,(ה ףיעס ,גלש 'יס) מ"וחב ראובמכ ,דבע אלש המ דעב רכש לבקמ
יפל ןודל הרואכל שי ןכלו ," 'וכו ושעש המ קר םרכש לכ םהל םלשל ךירצ וניא והימו" :ןושלה
,אסיג ךדיאמ לבא .ודבע אל ףוס ףוסש ןויכ ,ותבשש ןמזה רובע םילעופל םלשל ךירצ םא ,הז
םילבוקמה םיאנתל םיכסמ היה וליא ירה ,תיבה לעב לש ויטעב תמרגנ תאזה התיבשהש ןויכ
לש העישפ ומכ ,הזכ הרקמ בושחל שי ךכיפלו .םיתבוש םילעופה ויה אל ,הדובעה חטשב
.םהל םלשל ךירצש ,דיבעמה

ןיד םוש ילב ,םישדחה םיאנתב םילעופה תא לבקל םיכסה דיבעמה םאש רורב הז הנהו
ירבדמ דומלל שי הז רבדו ,םילעופה תבוטל ולשמ רתיו אוהש יאדווב ,התיבשה ימי לע םירבדו
:בתוכש (ו ןמיס ,ישיש קרפ ,ק"ב 'סמ) ש"ארה
.סנואה ינפלש ורכש אלא ול ןתונ וניא ,ןלבק וא ריכש סינאד אכיה ,אכה רמאד אה
,'וכו םילשהל ךירצ וניא שלש הלחש ירבע דבעד רמא (א"ע זי) ןישודיקד אמק קרפבו
,ותכאלמל תיבה לעב ולבק וילוח רחאש ןויכד ,שלש דבעו שלש הלחשכ יריימ םתהד
ןיא ,ונמז ףוסב היה ילוחהש אכה לבא ,לחמ אמתסמ ,הלחש המ ול תוכנל ול רמא אלו
.ל"כע ,ול לחמש החכוה
לעש ונלש ןודינב םג רורב ןכלו .(דס ןמיס ,א"ח) הבושתב השעמל ןכ ץ"בשתה קסופ הז יפ לעו
ימי לע ד"וד ילבמ םישדחה םיאנתה לע דיבעמה םיכסה םא ,התיבשה ימי דעב םלשל דיבעמה
.לחמש ינפמ ,התיבשה

הרזחב םתוא לבקמ לבא ,םילעופל שארמ עידומ תיבה לעבש הרקמב םייק ןיידע קפסה לבא
יפל ול קוספל עבותו ותבשוהש הדובעה ימי לע ללכ לחומ וניאש ,םישדחה םיאנתה יפל
וילעו ,תיבה לעב דצמ העישפכ וא ,םהל עיגמ אלו סנואכ בשחנ הז םא ןודל שי הזב .הכלהה
.םלשל

:ונושל וזו ,דיבעמה תמשאכ בשחנ הזש ,אוה ותעדש (םש) ץ"בשתה תובושתב יתאצמו
אלד ,םלשמ ךרכש ךל םלשל םיבייח ,ןועריפה בוכיע ליבשב הנשה לכ תלטבתנ וליפא"
ינפמ אלא ,תיבה לעב ינפמ סנאנ אלשב אלא ,השעש המ אלא לטונ וניאש סנאנב ןנירמא
בייח ,ולטיב ומצע תיבה לעב םא לבא .הזב אצויכו המח ותזחא :ןוגכ ,םירחא םירבד
וניאו ,וינפל תלדה רגס אוה ירהש ,ןמזה לכ ולטבתנ וליפא ומע הנתהש ומכ ול םלשל
.ל"כע ,"ותכאלמ תושעל לוכי

םתוא שריגו ,דומיל רכש ול ומליש אלש דחא דמלמ רבדב ןד (העק 'יס) ש"בירה תובושתבו
:בתוכו ,דומיל רכש ומליש אל םהירוהש םידימלתה
םתוא םע ,הרות תחמש םוי תרחמ םהה םישנאה םע תישעש תוריכשה ,ךל ראבא ינאו"
הז לכ םעש ,םילטב ויהי םירענהו ,הנשה לכב ,התא וא םירענה ולחי םא ףאש ,םיאנת
ןיא 'ה תכאלמבו םינוגה יתלב םיאנתה ולאש תויה םע ,תוריכשה ךל עורפל םיבייח ויהי
,הרות דומלתל םהינב ילדגמ בבל איני יכ ,הלאכ תונתהל םימש ארי אוהש ימל יואר
ירהש ,םייק אוה ןוממבש יאנת םוקמ לכמ ,טפשמכ אלש םיאנת םהילע דיבכהב
המ לבא .וערפי אל ןיב ךל םיבייח ויהש המ ךל ועירפי ןיב ,םיאנת םתואב ובייחתנש
תבשל תועובש השימח השימח תוריכשו תולופכ 'חה ךל וערפי אל םאש ,ךל ובייחתנש
שרגת םא ףא ,תוריכש ךל עורפל םיבייח ויהיש ,הנורחא הטורפ דע ,קחצי תודלות
,םיבייח םהש המ לכ ,ךל וערפיש דע םריזחת אלשו םילטב ויהיו רפסה תיבמ םירענה
ולבק םע ףא ,יאנתה הז ,הלטבה ןמזמ (עובשב עובש) תבשו תבש לכ רכש הלעיש המ םגו
מ"ב) לבקמה קרפב ןנירמאדכ ,ינהמ אלו ,'וכו אתכמסא וזש יפל ,םולכ וניא ןוצרב ותוא
.ל"כע ,"(א"ע דק
תא ומלשי אל םא ,ושעיש תותיבשה רובעב םלשל שוריפב ונתי םא וליפאש ,ז"פל שרופמ ירה
עמשמ הרואכל ןכ םאו ,אתכמסא יהוזש ינפמ ,ךרע לכ ול ןיא הזה יאנתה ,ןמזב הדובעה ימד
.התיבשה ימי דעב םולשת עובתל לעופל רשפא יאש וירבדמ

קסופ (טנ ןמיס ,ב"ח מ"וח) "השמ תורגא" ורפסב ,ל"נה ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה םלוא
םהל תתל ךירצש יאדווב ,'וכו הזה ןידכ היה םא ,ודמל אלש םימיל רכשה ןינעלו" :תרחא
.ךכ ותעד עיבמ (דס דומע) "הדובעה תקוח" גנילדניפ ברה לש ורפסב םג ןכו .ל"כע ,"רכשה

קיספהל הקדצה ןיאש רבוסש אלא ,ץ"בשתה לש וקספל דגנתמ וניא ש"בירה םג יתעדל הנהו
הרותה דומיל ירה יכ ,דומיל רכש םלשל םילוכי םניא םהיתובאש םושמ ,םירענ ןמ דומילה תא
ץ"בשתהש המו .תותיבשה רובע םימלשמ אל ןכלו םידימלתה לש שפנה ייח תניחבב אוה
דמלמב רבודמ הז םגש ףא ,םירענה תא תיבשהש הרומל םולשתב בייחמ ,ל"נה ותבושתב
איבמו ,םלשלמ הנווכב ןאממו לשרתמ אוהו ,םלשל לוכי הרוההש ,רבודמ םש ,םירענל הרות
ךרדב לבא ,םירועישהמ םידליה תא קיחרהל ,הזכ יעצמאב טוקנל ץלאנש בצמל דמלמה תא
ירה ,הכלהה יפל תקדצומ התיבשהש םוקמבו ,שפנ ייח לש הדובעה תא תיבשהל ןיא ללכ
הארנ ךכ .םילעופל קזנ םורגל אלו התיבשה ימי תא תוסכלו םלשל תיבה לעב בייח תמאב
.יתעד תיינעל

,הרותה דומיל ןיינע תא סינכמש ,ןייטשנייפ מ"רה ןואגה ירבד לע דומעל שי ,םירבדה ילושב
:(טנ 'יס) ל"נה ורפסב ושיגדהב ,שממ שפנ ייח לש תרגסמב
םייקתמ םלועה ןיאש ,לודג אטח אוה ןבר תיב לש תוקונית לוטיבש ןויכ ,רבתסמ םגו"
םעטמ ריתהל ילוא שיש ,בשוח תאז לכבו .ןבר תיב לש תוקונית לש םהיפ לבהב אלא
וכרטצי אלש ןגוהכ םתא דמלל ולכויש ליעוי הזש ידכ ,"ךתרות ורפה 'הל תושעל תע"ד
."הסנרפ הזיא דוע ירחא הרזחב דרטהלו גואדל
ףוסב ןווכתה הזל ילואו .שממ שפנ ייח לש םירבדב הזה קומינה תא לבקל תצק השקש ףאו
."ירשפאה לכב הזמ קחרתהל ךירצ ןכלו" :וירבד

שפנ ייח לש םירבדב תותיבש
גשומה לע םג ונדמע ,ילכלכה םבצמ תבטה םשל הדובעהמ םילעופ תתיבש ןידב ונמוכיס םע
דספה לש םוקמב םג התיבש תוכז לש תורשפא וניארו ,םידיבעמל אדיספו דובאה רבד לש
דיקפהו לעופה תנגה לע רתוול רשפא יא לבא ,הז םע בשחתהל שיש םגהש ,דובאה רבדו
.ותסנרפל גואדל םיכירצש ,"ךמע ךיחא יחו" :תניחבב

ייחב םירושק םה אלא ,אדירג דובאה רבדו דספה לש רדגמ םיגרוחה הדובע יפנע םנשי ,םלוא
יפנעב םג הדובעה תא תיבשהל ידכ דע העיגמ םילעופה תוכז םא ,ןודל שי הזבו .שממ שפנ
ימואל קזנ םורגלו ,םייחה ךילהת תא קתשלו ןכסל הלולע וז התיבש רשאב ,הלא הדובעה
.ןרושי ימ ויתואצותש ,םוצע

לש התבשהב .ךוניחהו האורבתה ,למשחה תורש לש הדובע יפנעל ,לשמל ינא ןווכתמ
:ושוריפ למשחה תורש .שפנה ייחב העיגפ וליפאו רוביצה תלקת םושמ שי ,וללה םיתורישה
למשחה תקספה ;למשחה םרז י"ע םתביאשב םימה קופס ,הנידמב הקינכטה ילגלג תענה
תתבשה ןכו .דועו תונוזמה תנסחאו תרימשב ,האורבתב הרומח העיגפל תמרוג םילוח יתבב
.שממ םייח תנכס יהוז ,ןגטנרה ירישכמו תויחאה ,םיאפורה תתיבש :ונייה האורבתה לעפמ
ןיפיקעבו רישי ןפואב םרוג הז לבא ,םירומח םירקמב תונרות לש רדסה הזיא שי יכ םאו
חטשב ןכ .שפנ חוקיפ ללכב הזו ,תולחמה תדבכה לש המרגלו ,תוטשפתמ תולחמ תנכסל
,םוי ונבזעת םאו" ,הרותה דומילמ לארשי ידלי קותינ םושמ הזב שי םירומה תתיבשב ךוניחה
.ןבר תיב לש תוקונית לע ינחור ןברוח םיטיממ הזבו ,"ךבזעא םיימוי

הב םג ולבהו יוסימה ,סכמה ידבוע לש ,הנורחאב הצרפתהש וזכ התיבש םג ,רמול אצמתשכלו
תוסנכה לש יזכרמה בצעה עגפנש הזב יכ ,הנידמה לש םויקה ייח ,שפנ ייח םירושקו םייולת
.שפנ ייח לש רדגב לילכהל םילוכי הז תא םגו ןוחטיבה תודוסיב עוגפל םג םידמוע ,הנידמה

אצו ,ב"ע ד ב"ב) םרמואב ,לארשי ץרא יפלכ שפנ ייח לש גשומה לע ודמע רבכ ל"ז ונימכח
םירבדב י"אב ןירכתשמ ןיא ןכו ,שפנ ייח ןהב שיש םירבדב י"אמ תוריפ ןיאיצומ ןיא :(א"ע
שפנ ייחב םייולתה םיתורישה ילגלג תא קיתשהל רשפא יאש המכ תחא לע .שפנ ייח םהב שיש
,א"לבז הבוח תוררוב וא דחוימ ןיד תיב וללה םיתורישה יניינע לע םיקהל שי יתעדל .שממ
.ןוידל םהינפל רבדה ואיבי ,הדובע יאנת וא רכש ךוסכס לש הרקמבש

,ולא םיחטשב הבוח תוררוב לש ךרוצ ד"ע םילעופה יגיהנממ המכ לש תועד רבכ ועמשנ םנמאו
ינוגרא לש תויוכמסו הרקוי יניינעב קחשנ אל םלוא .םירחא לש תויוגייתסה םג הזב שיש ףא
ייח תאו ,היתורש תוחתפתהו הנידמה םויק תא ונינפל דימעהל אלא ,וז הלאשב םילעופה
םאו ,םיתורישהו הדובעה יפנע ראשל ומכ תיללכ הרגישב הזל סחייתהל ונל רוסא .שממ השפנ
הדובעה יפנעב התוא ריבענ תוחפה לכל ,קשמהו הדובעה יפנע לכב הבוח תוררוב ריבעהל ןיא
םגו םייעוצקמה םינוגראה לע םינוממל בל תמושתל תאזו .שפנ ייח םושמ םהב שיש קשמהו
.המצע הלשממל