הזמ םיחאהו הזמ ףסוי

ונינד םירמ

ט"נשת ,137-138 'סמ ןויליג "ןיתעמש"


לע םירזוחו ,הנש לכ הרותב םיארוק ונאש םשכ םלוא .וילוגלגו ףסוי רופיס לע בתכנ תובר
םעפ לכב .הז רופיסב תוארל ןתינ ךכ ,שדחכ הארנ לכהו ,רבעב וארקנש תוישרפה לכ
.תרחא הדוקנב תדקמתמו הייארה תדדחתמ
ולא תוישרפ עברא .יחיו ,שגיו ,ץקמ ,בשיו :תוישרפ עברא ינפ לע ערתשמ ףסוי לש ורופיס
:אמוחנת שרדמב ל"זח ירבדכו .הלואגל תולגמ ונתוא תוליבומ
ה"בקה היה :ןדוי 'ר רמא ,"םדא ינב לע הלילע ארונ םיקולא תולעפמ וזח וכל"
ידכ ,ולא םירבד לכל הלילע איבהו (גי ,ו"ט תישארב) עדת עדי תרזג םייקל שקבמ
והודירויו םילאעמשיל ותוא ורכמיו םיחא והואנשיו ףסוי תא בקעי בהאיש
.(1)המיירצמ
הריחב ךותמ וחתפתה תוביסנהו םיאנתה םלוא ,הרקמ לכב תמייקתמ התייה תולגה תריזג
יכ בותכה ונל רפסמ (ג ,ב"מ) ץקמ תשרפב .השומימ ךרדב םיפתתשמה לכ לש תישפוח
ירה "?הרשע ל"ת המו" :השקמ םוקמב י"שר ."םירצממ רב רבשל הרשע ףסוי יחא ודריו"
לע ייחב וניברו .ץריתש המ ץריתו ,םתא ויה אל ןימינבו ףסוי ירהש ,םה הרשע יכ ונל רורב
,ןיינמב וילע וללפתיש ידכ הרשע ודרי יכ ולצא הבוטה םתנווכ ראבי בותכה יכ" :בתוכ רתא
"!'לארשי ינב ךותב יתשדקנו' ,רמאנש .הרשעמ תוחפב השודק ןיא ירהש
דמלמ ,בקעי ינב בתכ אל" :ג ,ב"מ קרפב בתוכ ('ס ,אצ ץקמ) הבר תישארב תובקעב ,י"שר
וקספיש ןוממ לכב ותודפלו הווחאב ומע גהנתהל םבל ונתנו ותריכמב םיטרחתמ ויהש
יתוהמ יוניש הווהמ וז הטלחה יכ קפס ןיא ."ףסוי יחא" םתוא הנכמ בותכה ןכש ,"םהילע
ןמזב יכ ונל רפסמ דל ,ג"מ קרפב בותכה ,ןכאו .
(2)ףסוי יפלכ םיחאה לש םתוגהנתהב
םינש ב"כ ךשמב יכ ."ומע ורכשיו ותשיו..." ומע הרכשל ותש םירצמב םיחאה לש חוריאה
באה תשקב .תוועמה תא ןקתל תנמ לע רשוכ תעשל םיכחמו תינעתב םיחאה ויה םייורש
ףסוי תא שפחל תונמדזהה איה וז יכ ,בר ללש אצומכ םתניחבמ התייה םירצמל תדרל
.(3) םהישעמ תא ןקתלו

רשא ויחא תא שפחלו תאצל ותוא שקבמה אבא לש יוויצה חוכמ םירצמל עיגמ ףסוי
ךיחא אלה ףסוי לא לארשי רמאיו" :גי ,ז"ל תישארב .הערמה ןמ ובש םרטו והמהמתה
."יננה רמאיו ,םהילא ךחלשאו הכל םכשב םיער
דחא טשפה ךרד" :בתוכ (וט ,ז"ל) ע"באר .חרוא רבועב רזענ ,ויחא תא אצומ וניאש ,ףסוי
תובקעב י"שר ."הניתוד הכלנ םירמוא יתעמש יכ הזמ ועסנ שיאה רמאיו" .
(4)"ךרד ירבועמ
ךכ שרפל י"שר לש ךרוצה יכ הארנ ."הווחאה ןמ םמצע ועיסה" :בתוכ אמוחנתב שרדמה
םלוא .םיעור םה (5)הפיא איהו תחא הבושת תניינעמ ףסוי תאש םושמ שרדמב רזעיהלו
רזעינ וז "העסה" דדחל ידכ .הווחאה ןמ םמצע ועיסה - " הזמ וכלה" ןאכ ןייצמ בותכה
םיצפח םניא םהש ורמאש - הזמ ועסנ" :(זי ,ז"ל) "תופסותה ילעבמ םינקז תעד" שוריפב
וקיחרה ונייה ,"רשע-םינש-מ הווש הז-מ אירטמיגבו .ךליאו ןאכמ םיטבש רשע םינש תויהל
לע םיעמוש ונא הנושארל ןאכ .םיחא רשע םינש הנומה תיתחפשמה הדוגאהמ םמצע
.םיחאה לש תיתימאה םתנווכ

םיוסמ בלשב םלוא ,םהילעמ ףסוי תא םיחאה וקיחרה המכ דע םיראתמ ב"מ-ז"ל םיקרפ
תדרל דואמ וחמשו םהיבא תא ורעיצש רעצה לדוג תאו השעמה לדוג תא םיחאה וניבה
.ארונה לוועה תא ונקתיו דבואה םהיחא תא ושגפי יכ הווקת ךותמ ,םהיבא תווצמב

(ב"מ קרפ) ןושארה שגפמה .א
לוגירב םימשאומ םה .םהב עוגפל הלילעו הנאות שפחמה ץירע טילש םע םישגפנ םיחאה
םתבושתו תוקזחתמו תוכלוה תומשאהה םלוא ."דחא שיא ינב ונלוכ" :םה םיבישמ ךכ לעו
רתוי םיאור ונא ןיא ."ןענכ ץראב דחא שיא ינב ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש" :(גי ,ב"מ)
םא םגו .ונתא ונניא דחאה םא םג םיחא רשע םינש ונא .ז"ל קרפב ונשגפש " הזמ" ותוא תא
- םכילא יתרבד רשא אוה" :בישמו וז הקדצה לבקמ וניא ףסוי .וניבא תיבב ראשנ דחאה
.(6)"ונחנא םיחא רשע םינש" יכ הדבועה ןיבל לגרמ ןיב רשקה המ ,הרואכל ."םתא םילגרמ
ייח ונחבת תאזב" :םכמע תמאה ןיא ירהו םה םיחא רשע םינש יכ םהירבד תא החוד ףסוי
ותוא תא םהל ריכזהל שקבמ ףסוי ."הנה ןטקה םכיחא אובב םא יכ הזמ ואצת םא הערפ
.םכרד תליחתב רכזוהש הזמ
ואיבה ,דוע םכיקלח תנמ ,םכמצע םכתקחרהש הקחרהה ןיא יכ חיכוהל םיצור םתא םא
.גרוהל האצוה לגרמ לש וניד .םתא םילגרמ ןכ אל םאש ,םכיחא תא

תחאה תוהזה תא בישהל שקבמ ףסוי ,תיתימא הניאו הלופכ ותוהז רשא םדא אוה לגרמ
רבעה לא םתוא עיסמ הז רסאמ .רסאיהל םישקבתמו דואמ םיצחלנ םיחאה .תיתימאהו
םיעוריאה תא םינחוב םה ןיא .וילע רפכלו ןקתל םישקבמ םה ותוא רבעה ,קוחרה
םע וז הנאות םירשקמ םה ,ךפהל ,םיקפוא תרצ הייארב םדא לכ ךרדכ הווהב םישחרתמה
לע ונחנא םימשא לבא ויחא לא שיא ורמאיו" :םאטחב םיריכמ םה .רתוי קוחרה רבעה
.(אכ 'ספ) ."וזה הרצה ונילא האב ןכ לע ,ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ רשא וניחא

:םירבודה תא ההזמ ,ד"סק ,ץקמ תשרפב םלוסה לעב
"?ויחא ימו שיאה אוה ימ הארו אב ,שיא ןאמ ר"ת"
:בישמו
המ .אב לארשי ינבמ שיא הנהו שיא םש בותכו שיא ןאכ בותכ יכ ןועמש הז ,שיא"
לבא יולל רמאו הז לע םחינו הכב הבושתב רזחש םושמו ןועמש ןאכ ףא ןועמש םש
."ונחנא םימשא
וניבר ירבדכו .םאטחב םיריכמ םלוכו רבדב םשא אוה יכ שח דחאו דחא לכ טשפה ךרד לעו
רבדב םידומ םיאטוחשכ םיקידצה ךרד הז" :אכ ,ב"מ ץקמ תשרפ ,הרותה לע ייחב
ךרדו (טי ,'ה ארקיו) ''הל םשא אוה םשא' בותכש ןיינעכו ןידה תא םהילע םיקידצמו
,א"י הירכז) "'ומשאי אלו ןוגרהי ןהינוק רשא' בותכש אוה אטוח ינניא םירמואש םיעשרה
.(ה

םג הנהו" םחיכומ ןבואר .הווהה תורוק םע רבעה יטוח תרישקו תיאדו הרכה ונינפל ,םכסנ
יכ ןיחבה ףסוי .הכובו וינפ בסמו םירבד ןיבמ אלש ימכ םינפ דימעמ ףסוי ."שרדנ הנה ומד
הז יכב .םלשומה ןוקיתל דע הכורא דוע ךרדה םלוא ,םאטחב םיריכמו םיטרחתמ םיחאה
תא רובעל םיחאל "עייסל" ידכ לכה השעי אוהו ובלב תללוחתמה תושגר תרעסל יוטיב אוה
:'ב קרפ הבושת תוכלהב ם"במרה ירבדכו המלשה הבושתל ועיגי רשא דע םיבלשה לכ
."דיתעל הלבקו יודיו ,הטרח ,אטחב הרכה
"תוללעתהה" יכרד תא ךישממ ףסוי ןאכ .(הכ ,ב"מ) "רב םהילכ תא ואלמיו ףסוי וציו"
רתוי תדבוכמ ךרדב ףסוימ ותעשב רטפיהל שקיב הדוהי .םהיקשב םפסכ תא בישמו םיחאב
ונל היהי יפסכ חוור הזיא ,"וניחא תא גורהנ יכ עצב המ" (ז"ל קרפ) ןבואר לש וכרדמ
וכילשהלו ותוא גורהל אל םיחאה תא ענכשל חילצה ,ולש וכרדב הדוהי .ףסוי לש ותתיממ
רבעה לא םתוא ריזחמה עוריא בוש .םניח םהל בשוהש ףסכ םיאור םיחאה ןאכ הנהו ,רובל
לא שיא ודרחיו" ללכ תיעבט הניא םיחאה לש םתבוגת .
(7)רחא ףסכ לא רשקתמו קוחרה
וב ונלקתנ רשא "ויחא לא שיא" ותוא לא ונתוא ריזחמ הז יוטיב .(חכ ,ב"מ קרפ) "ויחא
.ונירבד תישארב

.םשינעהל תשקבמה תיקולא די ןאכ שי יכ םידומו רבעה לא "םמצע תא םיעיסמ" םיחאה
םימחרה תדימ ןיא יכ םיניבמ םה .ןידה תדימ יהוזש - "םיקולא" ןושלב שמתשמ בותכה
ם"במרה ירבדכו המלש הבושתל הבר דוע ךרדה םלוא .םהילע םחרלו סוחל םוקמה הז ןיאו
ודיב רשפאו וב רבעש רבד ודיל אבש הז ,הרומג הבושת איה וזיא" :'ב קרפ הבושת תוכלהב
הבושת לעב הז ירה ...חוכ ןולשיכמ אלו הארימ אל ,הבושת ינפמ השע אלו שרפו תושעל
."הרומג

(ד"מ קרפ) ינשה שגפמה .ב
(זט ,ד"מ קרפ) ןימינב לש וקשב ספתנ עיבגה ,המת הניא םיחאה לש "תומשאה" תכסמ
אצמ םיקולאה קדטצנ המ רבדנ המ ינדאל רמאנ המ הדוהי רמאיו" :קעדזמו דרחנ הדוהי
."ודיב עיבגה אצמנ רשא םגו ונחנא םג ינדאל םידבע וננה ,ךידבע ןוע תא
בוש .ובוח תא תובגל םוקמ אצמ בוחה לעבש העשה יהוז יכ שיגרמ הדוהיו עיגה העינכה עגר
רתוי קוחרה ןוועב אלא עיבגה ןוועב אל ?רבודמ ןווע הזיאבו ,ןידה תדימב עיפומ 'ה םש
ךפוה ןודאה .םיחאה תבושת איה תודבעה "ינודאל םידבע וננה" .ןקתל םישקבמ ונא ותוא
.תושרפה לכ ךרואל ינשה טוחכ רבוע דבעהו ןודאה ביטומ .דבעל

םילאעמשיל ונרכמנו וכל" :(זכ ,ז"ל) דבעל ףסוי תא רוכמל ונמזב עיצה רשא אוה הדוהי
אלא הריכמ ןיאו ורכמל עיצה הדוהי ."ויחא ועמשיו אוה ונרשב וניחא יכ וב יהת לא ונדיו
.תודבע

יכ תוארל חכונ ףסויש וז איש תדוקנב .ןימינב תחת דבעכ ומצע עיצמ הדוהי הז השק עגרב
לכ השעו הדוהי אב "שגיו" תשרפב ראותמש יפכו םהישעמ ןקתל ידכ לכה ושע םיחאה
השעמה תחת בשא ינא "רענה תחת ךדבע אנ בשי" :ףסוי ידימ ןימינב תא ליצהל ץמאמ
ינאו ויחא לא ףרטצהל לכוי רענה ."ןיע תחת ןיע" לקשמ לע לומגתה אוה הזו יתישעש
שיא לכ ואיצוה ארקיו וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו" ,ןאכ .ינודאל דבע ראשא
.(א ,ה"מ) "ויחא לא ףסוי עדותהב ותא שיא דמע אלו ילעמ

יכ ףסוי לש הנבהל יוטיבה אוה יכבה (ב) "יכבב ולק תא ןתיו" רמאנ ןאכ .הנוש ןאכ ויכב
.םלשה ןוקיתה ךילהת לכ תא ורבע םיחאה

תשרפב ,הלואגה רפס ,תומש רפסב תוארל ןתינ הפוס תא ,ןאכ תמייתסמ הניא וז הישרפ
לארשי ינב תא עיבשה עבשה יכ ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו" :טי ,ג"י קרפ "חלשב"
תא תקמנמה תפסות ."םכתא הזמ יתומצע תא םתילעהו םכתא םיקולא דקפי דקפ רומאל
.ז"ל קרפבש הזמה לא ונריזחהל ידכ הב שי ףסוי תומצע תאלעה

תא רמשל שקבמ ףסוי םלוא ,רבעה ילוגלגלו רבעל רכז לכ ןיא הז עגרבו ומלועל ךלוה םדא
.קתנתהל הל לא וז תירב .הדוהי לש ומואנ םע םייתסמו ךורא ךילהתב הרצונש וזה הווחאה
.תמא לש דסח אוה םדאה לש ותתימ עגרו

יהיו" :דובעשו תולג תפוקת רחאל םירצממ הלואגה תליחת תא תלמסמ תומצעה תאלעה
רג יכ" :יקולאה וצה תחת םירצמ ילותפנב םילתפנ לארשי זא דע "םעה תא הערפ חלשב
תולג .(גי ,ו"ט תישארב) "הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו ,םהל אל ץראב ךערז היהי
התמיתחו ערקב התליחת .תומשבש הזמב תמתחנ ,תישארבב הזמ ועסנ םילימב התליחתש
.ףסוי תומצע תאלעהב

:תורעה.'י ץקמ ,ןשי אמוחנת פ"ע .1
רוזח
:'ו 'ס ,א"צ 'פ ץקמ ,הבר תישארב .2
הווחא וב וגהנ אל הליחתב אלא ,רמאל ארקמה ךירצ לארשי ינב ,ףסוי יחא ודריו"
רמאשכו .ויבאל וניחא תא ריזחנו םירצמל דרנ יתמיא םירמואו ןיטרחתמ ףוסלו ,והורכמו
"וריזחהל תחא תעד םלוכ ונתנו .ויבאל וניחא תא ריזחנ ורמא םירצמל דריל םהיבא םהל
.(םיקולח זא ויהש ,הריכמה תעל דוגינב)
רוזח
וארש דע ןיי ומעט אלש ,ותש אל ונממ ץוח לבא ,ותש" :'ה 'ס ב"צ 'פ ץקמ ,הבר תישארב .3
."ותש אל ונממ ץוח ,ותש ומע - 'ומע ורכשיו ותשיו' ביתכד אוה אדה ,ותוא
רוזח
הזלו" :ןייצמ םוקמב ן"במר .לאירבג ךאלמה םע וז תומד והיז ל"זחל דוגינב ע"באר .4
הזה רופיסה לכ היה םניח לע אלש םיכאלמ םה הלאה םישיאה יכ םרמואב וניתובר ונווכתנ
."םוקת איה 'ה תצע יכ ונעידוהל אלא
רוזח
הנחבהה לע תדמוע ,בשיו תשרפל "תישארב רפסל םינויע" הרפסב ל"ז 'ץיבובייל המחנ .5
,שארמ העודי הבושתהו החיתפ תלימכ הווהמ "היא" רשאכ ,"הפיא"ו "היא" םילימה ןיב
.שממ שופיחו העידי רדעיה תנייצמ "הפיא" הלימהש העשב הב
רוזח
,ךלה הנא םישרפמ םכניאו ונניאש םירמוא םתאש דחאה ותוא" :בתוכ ד 'ספ לע ונרופס .6
תעד ."יתרמאש ומכ לגרל ידכ םתמכסהש המו םתיארש המ דיגהל םכתצעב ךלהש אוה
ןכש ,םילגרמ םניא םהש החיכומ םה םיחא יכ הדבועה" :אי 'ספ ,תופסותה ילעבמ םינקזה
."םילגרמכ םיחא תרובח חולשל ןיא יכ עדוי תעד-רב לכ
רוזח
אלש התשענ הקסעה לכו ללכ והרכמ אל םיחאה יכ ןייצמ ם"בשרה .ותריכמ ףסכ .7
יכ םירבוסה ן"במרו י"שר תמועל ,םיניידמהו םילאעמשיה י"ע אלא םיחאה לש םתעידיב
.םיחאה י"ע העצוב הנושארהו תובר תוריכמ ויה
רוזח