?האירבה רזנ םנמאה "שונא המ"

ד"מק םיליהת ,'ח םיליהת

ןייטשברפ רתסא

ד"נשת ,116-115 ןיתעמש :ךותמ

,ותוהמ םצעמ ותוא תוולמ היאר תויווז יתש ,תווצק ינש ןיב ענ אוהו םינפ ינש םדאל :תיצמת
םיקרפב ןויע ידכ ךות םדאה תוהמב ןוידב ,ותוילוגסו ותולדג ךדיאמו ,ומוצמצו ותונטק דחמ
אוצמל ןייטשברפ רתסא הסנמ ,('ז בויא) (דמק ,'ח םיליהת) "שונא המ" תלאשב םיקסועה
.האירבה ללכמ קלחכ םדאה תוהמ תא


הל דהכו ,תכשמתמ היהת יהוז .ונתייווה לש הביל בל איהש ,רומזמה לש וביל בל איה וז הלאש
."המ" ונקרפ תא תרטועה ,תשלושמה ,תרזוחה האירקה תעמשנ

ח קרפ םילהת
:דודל רומזמ תיתגה לע חצנמל (א)
:םימשה לע ךדוה הנת רשא ץראה לכב ךמש רידא המ ונינדא ה (ב)
:םקנתמו ביוא תיבשהל ךיררוצ ןעמל זע תדסי םיקניו םיללוע יפמ (ג)
:התננוכ רשא םיבכוכו חרי ךיתעבצא ישעמ ךימש הארא יכ (ד)
:ונדקפת יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ (ה)
:והרטעת רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו (ו)
:וילגר תחת התש לכ ךידי ישעמב והלישמת (ז)
:ידש תומהב םגו םלכ םיפלאו הנצ (ח)
:םימי תוחרא רבע םיה יגדו םימש רופצ (ט)
:ץראה לכב ךמש רידא המ ונינדא ה (י)

,תולאשה תלאשכ "המ"ו ,האירבב תוננובתהה םע ,םויסבו החיתפב ,תולעפתה תאירקכ "המ"
.קרפה זכרמב

(ב) ךמש רידא המ ,וננודא 'ה"
(ה) ונרכזת יכ שונא המ
(י) "ךמש רידא המ ,וננודא 'ה

םדאה תולפש "שונא המ" .א
ותויפוסניאו ותמצע לצב ,חצנה לא םירושקה ,םיבכוכו חרי ,םירוצי רופס-ןיא ,םוקיה יבחרמ חכונ
?םדא ןב ,התא ימ לכה לעופ לש
:"הרות הנשמ" שארב ם"במרה ירבד םה ולא ןה

םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב .ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו"
,ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ ,ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו ,םילודגה
עתרנ אוה דימ ,ןמצע ולאה םירבדב בשחמשכו לודג םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו
הטעומ הלק העדב תדמוע ,הלפא ,הלפש ,הנטק היירב אוהש עדויו ,דחפיו ,וירוחאל
."ונרכזת יכ שונא המ ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" דוד רמאש ומכ .תועד םימת ינפל
(ב"ה ,ב"פ הרותה ידוסי תוכלה)

הנת רשא ,ץראה לכב ךמש רידא המ" :"וירוחאל עתרנ אוה דימ ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ"
."םימשה לע ךדוה

:י"שר
ךתניכש הרשתש יאדכ םינותחתה ויה אל ,םינותחתה תדימ חוכ ידכמ רתוי רידא המ"
.םהיניב
םיללוע יפמ זע תדסי הלודגה ךתוונעב התאו ,םיימשה לע והנתתש יואר ךדוה הנת רשא
."םיקנויו

םינוילעה תומלועב ומוקמ ירהו ,ץראל ךרבתי ודוה תדרוה לש התילכת המו התועמשמ המ
?םיינחורה

יפמ ,םלועב 'ה תנומא םסרפל הדעונ וז הלצאה יכ רמאנ םא .הלאשל דממ ףיסומ ינשה קוספה
הלודג הלאשה ירה ,("אללממ חור") םדאה לש םילודגה רובידה תוחוכ תועצמאב ,םיקנויו םיללוע
םוקמה חבש היה אל םאהו ?וז תילכתל ,האירבב םירוציהו תוריציה לכמ ,אוה אקווד רחבנ המב
?םיפרשו םיכאלמ לש השודקה תרישב ,םימשב רתוי לודג

ם"יבלמ) "םייק יתלב ,יחצנ יתלב" ותויהב ,ומוצמצ תא םישיגדמ ,"םדא ןב"ו "שונא" םדאה ייוניכ
ןושל :הלופכ איה "ונדקפת" לעפה לש תועמשמה ."ונדקפת יכ"ו "ונרכזת יכ" אוה יואר המבו ,('ה
ןיב ימינפ רשק שי ,ןבומכ) .םדאה לע קר הלח רשא תיטרפ החגשה הדיקפ ןושלו דיקפת
:החגשהה לע דוסי תייגוס וז הלאשב האור ם"במרה .(תויועמשמה

לכ ,וילע חיגשהל ידכמ תוחפ אוהשו ,םדאה ישיאב החגשה שיש לע םיאיבנה והמת רבכו"
יכ שונא המ" ,(ד"מק םיליהת) 'וגו "והעדתו םדא המ" רמא ,םייחה ילעבמ ותלוזש הזמ ןכש
.(ז"יפ ,ג"ח נ"ומ) "ונרכזת

הווהמ "שונא המ" יוטיבהשכ ,תוירוטר תולאש לש ףצר :קרפה ךשמה תא םג אורקל ןתינ וז חורב
"!?והלישמת והרטעתו והרסחתו (יכ שונא המ) ?ונרכזת יכ שונא המ" תכשמתמ החיתפ

ארוב חכונ תודמגתהו ןולדיח תשוחתל יוטיב ,יודיוה לש תכשמתמה האירקה התוא איה וז ןה
האירבו

,ונתוקדצ המ ,ונדסח המ ,ונייח המ ,ונא המ"
."ונתרובג המ ,ונחוכ המ ,ונתעושי המ

,סוטמה ןמ ףיקשמה עסונה .םיבר שונא ינב לש הנידעה םתשגרה תא דוד אטבמ וז האירקב
םג אמש .ףוס ןיא םיבחרממ םהדנה םימי תוחרוא רבוע ,םימיעפמה ןיוולה ימוליצב ןנובתמה
הלא לכ ןיאה ימינפה ומלוע ךותמ ךכ לע רהרהמה ,הקדה השגרהה לעב וא ,העיקשב ןנובתמה
?"שונא המ" ילאושמ

,םירחא םירשקהב ,ך"נתב םיפסונ תומוקמב הלוע ,תוממותשה תאירק השעמל הניהש ,הלאשה
.הנבמבו םילמב ,הנכותב בר ןוימדהו .םינוש םישנא יפמו

:דוד לאוש

,'ה" (ה ,'ח) "ונדקפת םדא ןבו ,ונרכזת יכ שונא המ"
(ג ,ד"מק) "והבשחתו שונא ןב ,והעדתו םדא המ

:בויא לאושו

,ךבל וילא תישת יכו ,ונלדגת יכ שונא המ"
(חי-זט ,'ז) "וננחבת םיעגרל ,םירקבל ונדקפתו

הווהמו ,םדאה ייח לש תונוש תודוקנמ תצרופ איה רשקה לכב ךא ,האירקה ההז הרואכל
.הז תא הז םירישעמה הרות ירבד תניחב .תידוחייו תשדוחמ תודדומתה

המחלמה עקר לע הלאשה הלוע ד"מק םיליהתב

ברקל ידי דמלמה ירוצ 'ה ךורב"
יתחת ימע דדורה יתדוצמו ידסח
והבשחתו שונא והעדתו םדא המ
רבוע לצכ המד לבהל םדא
"ינליצהו ינצפ ,םורממ ךידי חלש

ולש םינואה רסוחב ריכמ אוהו המילב לע םייולת םדא ייח רשאכ ,המחלמב שפנ ןובשח לש העש
.ימצע ךרע רסח ,גרהל טקייבוא ומצע אצומ אוהו ,קחשנ םדא ייח ךרעש העש

.רבוע לצ ,לבהכ םדא הארנ ,היבוברעב םישמשמ תוומו םייח ,שאבו שערב ,הלודגה המיאה ךותב

."והעדתו םדא המ" הלאשה תצרופ זאו

,תישיא תובישח התוא הז עגרב םג וילע הלח םאה ,ודוחייב דקפנו רכזנ וניה התע םג םאה
?"שונא ןב"ל ארובה ידימ תקנעומה ,תיטרפ

,בויאב .המחלמה טהלב קחשנ אל םגו ,האירבה לומ םעפנ םדאה ןיא םש .בויאב קרפה אוה הנוש
ותודידבו וביל יכבנ ךותמ ,המינפ תוסנכתה ךותמ אלא ,הצוחה תוננובתה ךותמ אל הלאשה הלוע
השוחתה הקיעמ זאו ,ונולדח הארנ ,ולא םיעגרב .וירוסייו ולבס םע רתונה ,באוכה םדאה לש
ול החינמ הניאש ,'ה די לש השקה

ימי לבה יכ ינממ לדח !?רמשמ ילע םישת יכ ,ןינת םא ,ינא םיה"
המל ינממ העשת אל המכ וננחבת ונדקפתו ונלדגת יכ שונא המ
.(ךליאו וט) "אשמל ילע היהאו עגפמל ינתמש

יווד שרע ,םידלי לש םבאכ ,םילוח לש םלבס לומ לא ונתשוחתל דה הווהמ ,הז רשקהב הלאשהו
.שונא ןב לש

לש העש ,תוננובתה לש ןוצר תעב ,ונקרפב הלוע איהשכ הלאשה לש התוילוגסב ןיחבנ הז רואל
םיבצמל םייוטיב ונינפל ."ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח" לש ,"םכיניע םורמ ואש"
-םדא תומדב ותומד תא ול הריזחמה הירלקפסא חכונ םדא דמוע םהב ,ונייחב םינושה םיישונאה
.וז הלאש הליבומ ןאל ,דמלנו ,דוד תובקעב אצנ .סננ

םדאה תולדג "רדהו דובכ" .ב
אלא ,הכ דע ונדמלש יפכ ,הלאשה ךשמהכ אל אורקל ןתינ הלאשה תובקעב םיאבה םיקוספה תא
:םדאה לש ותולדג תריש הבושתכ

ילע םיקולאה קלחכ ,האירבה תראפתכ ותוא םידימעמה תוחוכו תונוכת םיראותמ קוספ לכב
.םדאל ארובה רשקש םירתכ םתואב ןנובתנ .תומדא

"םיקולאמ טעמ והרסחתו"
וז ,ףוג לעב ותויה לבא .םיינחור תוחוכ וב שיו ליאוה ,םיכאלמל רתויב בורקה רוציה אוה םדאה
?רבודמ תוחוכ וליאב ."טעמ והרסחתו" "הלק" הרסחה ,םהיבגל "הרסחה" התוא
שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו" :קוספה לע ז ,'ב תישארבב םישרפמה ךכב ונד רבכ
,ולכשו ושפנ לש יוטיבה ילכ הנה "אללממ חור" התוא ."םיקולא םלצב" םילמה לע ןבומכו ,"היח
.ארובה וננחש םידחוימה הריציה תוחוכ לשו
תומדהל ךכבו ,עבטה תא תונשל ,םדאל םינוילע תוחוכ ןתמל יוטיב ךכב האור ונרומזמב י"שר
תולעלו ףוס םי ימ עורקל השמב ,ןדריה תא שביילו המחה םימדהל עשוהיב חוכ תתנש" :וארובל
:םדאה לש ולכש חוכב רבודמ ,ם"במרה יפל ."תמה תא תויחהל והילאבו ,םורמל

וילעו' וירמ ינפל םדאל ןתינ רשא אוה תיפוסה ותומלש אוה ,םדאל 'ה עיפשה רשא לכשה"
טעמ והרסחתו רקשה ןמ תמאה םדאה עדי לכשבו ותומדבו םיקולא םלצב אוהש וב 'אנ
.(ב"פ ,א"ח נ"ומ) "םיקולאמ

:וילע הלחה תדחוימה החגשהה לע הלאשל ,םדוקה קוספל הבושתה םג וזו

ןמ ול עיגהש המ יפכ ,עפשה ותואמ והשמ וב דמצנש ימ לכ לכשל תחפסנ החגשהה יכ"
.(ז"יפ ,ג"ח נ"ומ) "החגשהה ןמ ול עיגי לכשה

.ותוהמ תא הנשמה ,ול הנתינש תדחוימה שפנב ודוחי תא םינייצמ ,םירחא םישרפמו ,ם"יבלמה
:תרחא האירב אלא ,רמוחה לש רתוי ללכושמ קלח וניא םדאה

,וב קובד הרקמ קר איה תילכשה ושפנו ,ותומצעו ורקע אוה ירמוחה ופוג יכ ובשחו"
ומצע םדאה ,הרותה תחנה יפל לבא ותלוז םייחה ילעב ןיבל וניב תלדבמ וזה הרקמהש
ןורסחהש ,ןורסח לעב אוהש המ אוה ירקיעה ורדג כ"או ,גוסב םהל המודו םינוילעה ןמ אוה
."םינוילעה ןמ לדבנ ורובעבש ,רמוחב השבלה ושפנש וב אצמתש

הלידבמה איה רשא ,םדאה לש תישפוחה הריחבה תא שיגדמה ,שריה ברה םג שרפמ וז ךרדב
:תורחה ןודא ,וארובל ותוא המדמה איהו ,םיכאלמה ללוכ םירחא םירוציל וניב

אלמל ארקנש ידיחיה ,הרכה לעבו ישוח דבעכ ,רוהטה םדאה דמוע םלוכמ םמורמו הובג"
ומצע 'ה רחא וניה תאזה הריחבה ידי לע רשאו תירסומו תישפוח הריחב ךותמ ודיקפת תא
."תטלחומה תורחה לעב ידיחיה רוציה

הצימש םדא לש ותומד תועצמאב ,קרפב תוניוצמה תונוכתהמ תחא לכ שיחממו רייצמ שרדמה
:הלש תומשגתהה תגספ תא הווהמו ,וז הנוכתב םולגה תא

םלוכו ,םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח :רמא דח ,לאומשו בר ."בקעי הז והרסחתו"
.(ב"ע ,א"כ הנשה שאר) "םיקולאמ טעמ והרסחתו" :רמאנש ,דחא רסח השמל ונתינ

לש ותלודגמ תומעפתה תוררועמ ,הלעמו םמכשמ םחורב םיאשינ םישנאב תוננובתהה ,ןכא
,לארשי ילודג לע םירופיסב רסמה והזו ,הז שרדמב יתועמשמהו לודגה דומילה והז .םדאה
השגרהה תא תווחל תויונמדזה ונרובע םה ולא לכ .דועו ונרודב םג שפנ תוריסמ לע תויודעב
.םדאה ןמ הלודג העיבת המע שיש השגרה ."םיקולאמ טעמ והרסחתו"

"והרטעת רדהו דובכו"
סחייתמ הז עטק םג ע"א יפל ."רדהו דובכ" קוספב יורק רזנהו ,םדאה לש ושארל ארובה םש רזנ
."תומת אל ןכ לעו ,ףוג הניאו הנוילע איהש" ,שפנה לש התויחצנ תא העיבמ "דובכ" הלמהו ,שפנל

:ףוגל םג הרטע ,שפנל הרטע הלופכ תוסחייתה ,"רדהו דובכ" ,הרטעבש תוליפכב האור ,ם"יבלמ

תכאלמב יכ לעופה תמכח םהב תרכינ ,םדאה בכרוה םהמ רשא םיקלחה ינשב הנהו"
רשב ,המדא יבגרב םיאלפנ םירויצ רייצל היוגה תכאלמבו םיאלפנ םירויצ 'ה רצ שפנה
הלאה םיקלחה ינש לעו הלאה םירקיה םירויצה לבקל םיקוחר םעבטמ םה רשא ,תומצעו
."היווגה לא סחוימ רדההו שפנה לא סחוימ דובכה ,'והרטעת רדהו דובכו' רמוא


.םיקולא םלצ תניחב ,דוהב רטועמ ותוא ארב 'הו ,הנוש אוה םדאה לש רמוחה קלח וליפא ,רמולכ
.םי ינמ םירבדה םיבחרו ,תוינחור תויוהמל ישונאה םלצה תורשקתהל דחוימ םוקמ רתסנה תרותב
אישב הרותב ראותמ ,ףוגה לע הנירקמ שפנה רשאכ ,שפנבו ףוגב ,רדהו דובכ לש דחוימה ףורצה
"וינפ רוע ןרק יכ עדי אל השמו" 'אנש ,השמ הז "והרטעת רדהו דובכו" :השמ לש ותומדב ורודיה
.(אמרת ש"קלי ,ד"ל תומש)
הינומרהה תופקתשה לש היווחל המ ףתוש היה ,לארשי ילודג לש ןינוקיא ויזב תוארל הכזש ימו
."רדהו דובכ" ,שפנו ףוג לש

"ךידי השעמב והלישמת"
תדחוימ הכרב התוא יהוז ."וילגר תחת" לש בצמב איה האירבהו ,םינותחתב לשומ אוה םדאה
תשמורה היח לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו השבכו ץראה תא ואלמו" :תישארבב הבותכה
.(חכ ,'א קרפ) "ץראה לע
לש דחוימה הנבמה .יחה לע םדאה ןוטלש תא הז ונרומזמב טרפמ דוד םג ,תישארבל המודבו
רדסב םיבותכ םירבדה ןכש ,טילשכ םדאה לש ותנוכת תא שיגדמ ,האירבה רדסכ אלש .םיטרפה
םיפלאו הנוצ" :םיגדו םירפצ ,רתוי תוקוחרל דעו ,תיבה תויח ,רתויב תוטלשנה תויחה ןמ ,דרוי
."םיה יגדו םימש רופצ ידש תומהב
תא וחיכוה ךכבו ,"עבט"ה לע הטילש וגישה רשא םישנא לש םתומד שרדמה איבמ ןאכ ףא
:יקולא ירק ,יעבט-לע חוכב האירבה לע טילשכ םדאה לש ותונוילע

התש לכ 'םוד ןועבגב שמש' 'אנש ,עשוהי הז והלישמת"
רופצ המלש הז םלוכ םיפלאו הנוצ דוד הז וילגר תחת
.(אמרת ש"קלי) "והילא הז םימש

יבגל קר אל םדאה לש הטילשה חוכ תועמשמ תא הביחרמ תיגולונכטהו תיעדמה תוחתפתהה
ול םיקינעמה םימושיי םהמ קיפהלו עבט יקוח ףושחל חילצה םדאה .ונממ םיתוחנה םירוציה
,רתסנה תרותב ."ךידי השעמב והלישמת" תדחוימ הלעמ התואל יוטיב ,ולכש תועצמאב הטילש
,הטמל וישעמו ויתונווכ חוכב ,םדאה .רמוחה םלועל רבעמ םדאה לש הלשממה תוחוכ םיכרעומ
:םימשב השענה לע העפשה לוכיבכ ול שי

,ויתווצמב ונשדק רשא ש"מכ ,שממ ךידי השעמב ,שוריפ דוע ןכא ךידי השעמב והלישמת"
השענ ןכ הטמל םימייקמש המ יפכ ,י"נבל רסמנו ,ש"תי ותוכלמ תגהנה םה תווצמה יכ
.(ז ,'ח ,א"פש) "םימשב

. ןי'זולוומ םייח יברל "םייחה שפנ" רפסב םג דוסי אשונ והז

:םלועל אוה לשמו ,ארובל אוה לשמ ןיעמ .לשמ םג וניה ,לשומה ,םדאהו

לכב םיאצמנה םיאלפנה םיקוחה לכש דע ,וללכב םלועה תרוצ איה םדאה תורוצ הנה"
םדאה רשא ,"ןטק םלוע" םינושאר והוארק הז דצמו ,םדאב וב וצבקנ םלוכ תישארב השעמ
לש תומדהו לשמה אוה ,"והלישמת" רמא ז"ע ,ולוכ םלועה לש יוקיחהו תומדהו לשמה אוה
.(ז ,'ח ם"יבלמ) "ךידי השעמ

ומכ אוה םדאה רשא םיארבנה תא הרוצ אוה םדאה וליאכו ,םדאה קר האירבה םצע ןיא"
.(ב"יפ ,לארשי תראפת ,ל"רהמ) "םלועה תא הרוצ

ללכושמו לולכ אוהש םעטמו תומלוע ןוביר יבר לש םייחה תמשנו שפנה ארקנ םדאהש"
תומלועהו תוחוכה תורשקתהו תולשלתשה ירדס י"פע םהירדסו ויתוחוכ יטרפ רפסמב
.(ז"פ 'א רעש "םייחה שפנ") "תומלועה לכמ לולכ אוהש תמחמ םלוכ םינותחתו םינוילע

וניה ףוגה :לשמ ךותב לשמ ןיעמ הז ירהו .וארוב תאובבכ םדאה רויצל דחוימ םוקמ שי תודיסחב
:ארובל האובבו לשמ הניה שפנה ,שפנל האובבו לשמ

רויצ יכ ,הרוצ ךותב הרוצ רצ םא יכ רויצ ןיא ש"מכ ,המשנה לא שובלמו רויצ ףוגה יכ"
אוה םלצ יכ ,תומדל םלצ ןיב קוליחה ,ונתומדכ ונמלצב םדא השענ המשנה רויצ ןיעמ ףוגה
,םיקולא םלצב השענש דבלמ ,םדאה ןכ ומכו ,הארנה רויצ אוה תומדו ,עובקה ימינפה רויצ
.(םש א"פש) "הנוילע הגהנה יפכ ל"צ ולש תועונתהו תולועפה לכ תאז םג ףא

אשומכ םדאה תא הדימעמ "והלישמת ,"והרטעת ,"והרסחת" םילעפה לש תדחוימה הרוצה
.ארובה םעמ הלצאה םה וללה תוחוכה יכ תנייצמו ,רוקמכ אלו לבקמכ ,תונוכתה

?תולדג וא תולפש .ג
ונינפל דמגתמ דחמ .הריתס וב שי הרואכלו ,לופכ וניה רומזמב רסמה הכ דע ונדומיל ךרד יפל
תא אורקל ןתינ ךדיאמ ,האירבב ומוקמ לע תכשמתמ הלאש התוא םע םיראשנ ונאו ,םדאה
?ונרומזמב דוד ונתוא ךילומ ןוויכ הזיאל ,ןכ םאו .שונא ןב לש ותראפתו ותולדג תרישכ םיקוספה
םינווכה ינש תבצהב אקווד אוה ונקרפב ידוחייה ןויערה יכ הארנ ?םדאה לע תמאה טבמ אוה המ
:ותוהמ םצעמ ותוא תוולמ הייאר תויווז יתש .תווצק ינש ןיב ענ אוהו ,םינפ ינש ןכא םדאל .דחאכ
.ותוילוגסו ותולדג ךדיאמו ,ומוצמצו ותונטק דחמ

ידוהיל ,ללכב ישונאה ןימל ידוחייה רגתאה איהו ,וייח יקבאמל דקומה הניה וזה תויכרעה-וד
ןמ קר אל לפש אוה ירה וב טלוש רמוחה רשאכ :דמוגמו ינונטק תויהל יושע םדא .טרפב
טעמ והרסחתו" תויהל ,תוגספל עיגהל יושע םדא םלוא .המהבה ןמ וליפא אלא ,םיבחרמה
.ומויק ימוחת לכ לע ותוא ליחמו ,ולש ישפנ ינחורה לאיצנטופה תא הצממ אוה רשאכ ,"םיקולאמ
דמעוה ותישארמו .םיקולא תמשנל רמוח ןיב בולישהמ ,ותאירב שרושמ ,ןבומכ ,עבונ ,הז בצמ
:תווצקה ינש ןיב הריחבה ינפב םדאה

הכז .הדירי ןושלו יודיר ןושל הזה ןושלב שי ,"םיה תגדב ודריו ונתומדכ ומלצב םדא השענ"
.(שרדמה פ"ע י"שר) "םהינפל דורי השענ הכז אל ,תומהבבו תויחב הדור -

:ונקרפל םיהדמ ןפואב ליבקמ הז שרדמ
.הלילח ,הדירי רחא הדירי אוה דרוי "שונא המ" הכז אל
.םלועה לע טילש תניחבב וניה ,ובש רמוחה לע טילשה םדאה ,(!הדור) "והלישמת" הכז

ותאירב בלשל םיסחייתמה םישרדמב םג אוצמל לכונ ,םדאב רשא וזה הלופכה תוצצורתהה תא
:האירבה תכרעמב

שותי :ול רמוא ,וילע ותעד חוזת םאש ?המ ינפמו ,תבש ברעב ארבנ םדא :ןנבר ונת"
םדו רשב ךלמל לשמ .דימ הדועסל סנכיש ידכ ,רחא רבד !תישארב השעמב ךמדק
.(א"ע ,ח"ל ןירדהנס) "ןיחרוא סינכה ךכ רחאו ,הדועס ןיקתהו ,ןללכישו ,ןירטלפ הנבש

םיפיקשמ .תינמז וב תויכרע-וד לש בצמ אלא ,תונוש תועד םיאטבמ םישרדמה ןיא יכ שרפל לכונ
,דרוי םא .עיגהל לוכי אוה םהילא םייבטוקה םיבצמה תא םיפקשמו םדאה לש םינפה יוביר לא םה
רשא חרוא ,אוה םלוע לש וכלמ רש ,הלוע םאו .דמוגמו תוחנ ,שותיה ןמ תוחפ שוחיש אוה יואר
."דימ הדועסל סנכיש ידכ" ,הריציה תגספ אוהו ,ונמלוע ךורע ונעמל

םדאהו םיכאלמה ,ה"בקה .ד
.האירק בושו ,תובושת ,תולאש ,האירק :ונממ םילוע םינוש תולוק .רומזמה הנבמ אוה אילפמ
תועד ןיב חיש וא ,םלועב ונמוקמ יבגל ונכותב תוצצורתמה תונוש תושוחתל דהכ ולא תולוק ונשרפ
רומזמה תא ארוקו ,ףסונ דבורב קרפב םילועה תולוקה תנבהב רהוצ ונל חתופ ,שרדמה .תונוש
.'הל םיכאלמה ןיב חיש-ודכ
"!ץראה לכב ךמש רידא המ" :חבשה האירקב םיחתופ ,םיכאלמה
!םימשה לע ךדוה הנת רשא :םישקבמ
"!?והלישמת והרטעת והרסחתו ונרכזת יכ שונא המ" :הלאשמ הלאש םיעיבמו
.('ט קרפ המורת אמוחנת) "!?םינותחתל דרויו םינוילעל חינמ התא המל
"!ץראה לכב ךמש רידא המ" :ול םינועו םהב םירזוח םה זאו ,בישמש המ םהל בישמ ה"בקה

?הולאש יתמו הלאשה תא תולעהל םיכאלמה תא איבה המ

.ה"בקה םע םיניידמ םיכאלמה םיאצומ ונא תומוקמ השלשב :יבר רמא"
."םדא השענ" רמאו םהב ךלמנ םדא תוארבל אבשכ
?"ונרכזת יכ שונא המ" :ול םירמוא וליחתה
.ותמכח עדיל שי :םהל רמא
.תרשה יכאלמ ינפל ףועו היח המהב לכ סניכ ,ה"בקה השע המ
.םיעדוי ויה אלו ,םתומש המ םתוא לאוש ליחתה
המ יל רמוא אוהו ולאוש ינא ,יתארבש הז לש ותמכח עדיל םתא םישקבמ :ה"בקה ל"א
ןלוכל תומש ארוקו ולא לש ןתומש

.לארשיל הרות ןתיל ה"בקה אבשכ ,ןכו
?"ונרכזת יכ שונא המ" :תרשה יכאלמ ורמא
ונא ,השודק ךתרותו םישודק ונאש ,םימשב ךתרות ןתתש אוה ךרושא ,ונינודא 'ה :ורמא
!ונלצא היהת ,םייח ךתרותו םייח
אל םכלצא ,המל םינותחתב ,תמייקתמ איה ןכיהו םכלצא םייקתהל היואר הניא :םהל רמא
.ילוח אלו תואירב אל ,הרהט אלו האמוט אל ,הייברו הירפ
רשא הזו ולכאת רשא הזו ערוצמה תרות היהת תאז ,להאב תומי יכ םדא ,בותכ הרותבו
.םיכירצ םינותחתה הז לכו ,ולכאת אל

,ןכשמב ותניכש תורשהל ה"בקה שקבשכו
.(טלרת ש"קלי) "שונא המ" :םיכאלמה ורמא

:םורמל השמ תיילע ןמזל הלאשה תא םיסחיימ ,המוד ןפואב

,םורמל השמ הלעשכ ,יול ןב עשוהי ר"א"
?וניניב השיא דוליל המ ,ע"שבר :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
.אב הרות לבקל :םהל רמא
יכ שונא המ" ,םדו רשבל הנתיל שקבמ התא תורוד ד"עקתת הזונג הדמח :ול ורמא
!םימשה לע ךדוה הנת "ונרכזת
.הבושת םהל רזחה :השמל ה"בקה ול רמא
?הב ביתכ המ ,יל ןתונ התאש הרות ,ע"שבר :ול רמא
?םכיניב שי ערה רצי םולכ "בונגת אל" ,"ףאנת אל" ,"חצרת אל" "ךל היהי אל"
אל "םימשה לע ךדוה הנת" וליאו , "ץראה לכב ךמש רידא המ" 'אנש ,ה"בקל ודוהו ורזח
.(אמרת ש"קלי) ביתכ

רשוק ףתושמ ןיינע יכ ןיחבנ ,ןנובתנ םא ,םלוא ,םה םינוש שרדמה בקונ םהב םינמזה תעברא
.םתוא

לא יקולאה םלועה ןמ ,ץראה לא םימשה ןמ תינחור תוהמ ה"בקה ליצאה ,םיעוריאה תעבראב
:רמוחה םלוע

.םינוילעה ןמ הבוצח .לעממ קולא קלח ,המשנה תדרוה םדאה תאירבב
.םימשה ןמ םיקולא תרות תדרוה הרות ןתמב
.ןכשמה ץראב רשא םוקמ לע השודק תלחה ,הובגמ הניכש תארשה ןכשמב
.ךאלמכ םויק חוכ ןתמ ךות ,םדאל 'ה יפמ השוריפ דומילו הרות תריסמ םימשל השמ תיילעבו
םידקומה יכ ןיינעמ .רמוחל חור ןיב םיהדמ רשק .םדאל םיימשה ןיב תואלפומ רוביח תודוקנ עברא
:ה"בקה לש "וידי השעמ" :המוד יוניכב םיקוספב םינוכמ ,וללה

:ןה ולאו ה"בקה לש וידי השעמ וארקנ םירבד העברא"
.שדקמהו תוחולה ,לארשי ,םימש
('ח םיליהת) "ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" 'אנש ,םימש
(ט"כ והיעשי) "ידי השעמ וידלי ותוארב" 'אנש ,לארשי
(ב"ל תומש) "המה םיקולא השעמ תוחולה" 'אנש ,תוחולה
.(ו"ט םש) "ךידי וננוכ 'ה שדקמ" 'אנש ,שדקמה
('מ תוא ,העבראו השולש שרדמ ,ב"ח "תושרדמ יתב")

."וידי השעמ" תניחב ,ארובה לש תדחוימ תונמא תכאלמ תוכירצמה רוביח תודוקנ ןה ולאש
םיכאלמה ףא .ונברקב קר אל תואתשה הלעמ ,חורו רמוח ,םינותחתו םינוילע ןיב הזה שגפמהו
לע ךדוה הנת" ןכ לעו ,םמלועב אוה ינחורה לש ומוקמ ירהו ,וז הלצאה לש הדוס תא םיניבמ םניא
,ןהיטרפל סנכיהל ילבמו ,תונוש ןה םיכאלמל 'ה ןתנש הבושתה ."?ונרכזת יכ שונא המ " "!םימשה
,םייח ילעבל דוגינב םינוילעה ןמ .שפנו ףוג לש דחוימ ףורצכ םדאה ,ףתושמ ןיינע ןהל שי יכ רורב
שממל תלוכיו תישפוח הריחב לעב אוה הז חוכמו .םיכאלמל דוגינב רמוחה םעו רמוחה ברקב ךא
םידעוימה הדיקפהו הריכזה וזו .םיכאלמה ןמ ןוילע וא ,המהבה ןמ לפש :ערלו בוטל ויתוחוכ תא
,חורה תטלשה י"ע םלועה תא שדקל ,רמוחה ךותב חורה תא (עמשמ יתרת) ףרצל לגוסמ אוה .ול
אוהשכ םלועב 'ה לש ומש תא רידאמ אוה ,ךפהל אלא ,דוהה םוצמצ הניא ותדרוה ךכ םושמו
רושימב ותוא םידימעמו םדאה לע רוא תפסות םינירקמ ולא םישרדמ יכ ,הארנ .ודיקפת תא אלממ
רתומ" לוכיבכ אלא ,האירבה לולכמ לעו "המהבה ןמ םדאה רתומ" תא אל םה םינייצמ .רחא
."םיכאלמה ןמ םדאה

עוקשו דרוי אצמנ םדאהשכ ה"בקה ינפל הלועו רזוח ,םיכאלמה םע חיש-וד ותוא יכ תוארל ןיינעמ
םדאה ןיא אמש ,םוקמה ינפל םיכאלמה לש םנועיט דהדהמ זא ,לוכיבכ .אטחהו רמוחה םלועב
הז ןויער .םתנעטל קוזיח שמשמ אטחהו ,תידוחייה ותוהמב דגב ירהש ,הריכזלו הדיקפל יואר
:לובמה רודב םתאירק הלוע ךכ הנה .ל"זח ירבדב םינוש תומוקמב עיפומ

.'וכו רשב לכ תחשל ץראה לע םימ לובמה תא איבמ יננה ינאו"
:רבכ ינפל ורמאו ינוזריזש םתוא םע םיכסהל ןכומ יננה ,יננה ינאו
.(בי ,א"ל ר"רב פ"ע י"שר) .'ונרכזת יכ שונא המ'

:ןברוחה ןמזב ךישממ חוכיוהו

.(ג"י הימרי) "הווג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב"
"'ונרכזת יכ שונא המ' םירמואו םיאגתמ םהש תרשה יכאלמ ינפמ הווג ינפמ
.(ז"כ המדקה הבר הכיא)

ךא ."שונא המ" הלמב זמר ךכל אצומ שרדמהו .םתנעט תא םיכאלמה ואיבה שונא לש ורודב םג
:םיכאלמל תחצינ הבושת הווהמ ,תובאה לש תבגשנה םתלעמ

לש ורודב םתיאר רשא ינפמ ,'ונרכזת יכ שונא המ' םירמוא םתא :ה"בקה םהל רמא"
תא םיקולא רוכזיו' רמאנש ,'ונרכזת יכ' ,םהרבא לש ודובכ םכל הארמ ינירה אלא ,שונא
ינאו ,'םדאה תער הבר' יכ םתיאר רשא ינפמ ,'ונדקפת יכ םדא ןבו' םירמוא םתא .'םהרבא
םידיתע :םהל רמא .'הרש תא דקפ 'הו' :רמאנש ,'ונדקפת יכ' ,קחצי לש ודובכ םכל הארמ
אריו אמוחנת שרדמ) "ימש תשודק לע טחשנ ןבהו ןבה תא טחושש באה תא תוארל םתא
.(םש "ףסוי ץע" ןייעו ,ח"י

תוריסמ אקווד איה ,םדאה לש ותלעמ תלאשל הבושתכ שרדמה ןייצמ התוא תדחוימה הנוכתה
יהוז ירהו .חורה ןוטלש לש הנוילע רתויה הגרדל יוטיב וניה תוריסמה חוכש םושמ ילוא .שפנה
.ןויע ךירצ רבדהו ,םירערעמ םה הילע הדוקנה

לחש ינושה לש ונתעד ןתינ ,םלוא .קרפל תרגסמ הווהמ ,"ץראה לכב ךמש רידא המ" האירקה
קוספב וליאו ,"םימשה לע ךדוה הנת רשא" :תמיוסמ תוגייתסה הילא הפסונ חתופה קוספב .הב
,קרפב ךילהתה תא ןייפאמ הז ינוש .תטלחומ האירקכ ,המצועב ,המצע ינפב העיפומ איה םייסמה
ררבתמ ,ותולדג לע תובושתה תונתינש רחאלו ,םדאה תונטק לש השוחת תמייק ,ותישארב רשאכ
."םימשה לע ךדוה הנת" העיבתל םוקמ ןיאו ,תומדא ילע םדאה י"ע לדגתמ ה"בקה לש ומש יכ
הנת" דוע אל !"ץראה לכב ךמש רידא המ ,ונינודא 'ה" :קרפה לש ומויס אוה הצממ הכ ,ןכ לעו
לע ךדוה הנת' וליאו ,'ץראה לכב ךמש רידא המ' 'אנש ,ה"בקל ודוהו ורזח" ."םימשה לע ךדוה
.(אמרת ש"קלי) "'!ךינב םע רודל אוה ךדובכ' ,ביתכ אל 'םימשה

תא רידאמה תריש .וארובל הרישה איה ,םדאה תריש .םדאה לע הרישה איה ,ארובל הרישה
."ץראה ברקב ךמש רידא המ" :רידאה

רסומה תרותב שונא המ .ה
תא ם"במרה איבמ ,ליעל רומאכ .ונקרפב םתרות תודוסי תא ונגיע תורודה לכב הבשחמה ירומ
ותוירחאל ולש הריחבה חוכל רוקמה אוה רשא ,ולכש חוכב וניה םדאה דוחיש ךכל החכוהכ קרפה
וז העידי הווהמ ,ל"רהמה יבתכב .ישונאה ןימה לע תדחוימה החגשה תעבונ ןאכמו ,וישעמ לע
,'א "לארשי תראפת" ןייע) .םדאה םלצבש תומלשה יוצימל תידעלב ךרדכ הרותב הרכהל סיסב
.םינורחאה תורודב רסומה ירומ לש םכרדל סיסב םיווהמ םהירבד .(דועו ב"יפ

דוסי הז קרפב ואר ,ודיקפת יוצימבו ומלוע ןוקיתב םדאל םיכרד ובתינ רשא ,רסומה ילודג
יכרדב םג ףקתשמ קרפב לופכה ןפה .לא תיב תולועה תונוש םיכרד יתשב ,םמלוע תסיפתב
.םתדובע

תראפתכ ותוא הדימעמה הרכה םדאה לש ותולדגב הקומע הרכהמ תעבונ ,תחאה ךרדה
דוסיב תחנומ וז השיפת .ולוכ םלועה םויקל תוירחאב אשונכו ,רידא לאיצנטופ לעבכ ,האירבה
:רסומה תעונת לש םיינחורה היתובא ינושארמ ,ןי'זלוומ םייח יבר לש ותטיש

לועפל יחוכ המו ,ינא המ חוכ ו"ח ובלב רמאי לא לארשימ שיא לכ .םדאה תרות תאזו"
וישעמ יטרפ לכש וביל תובשחמב עבקיו עדיו ןיבי םנמא .םלועב ןיינע םוש םילפשה ישעמב
תחא לכש ,ומרו ולדג דאמו וישעמ ובר המו .ו"ח ודיבאתי אל עגר לכ ויתובשחמו וירובידו
שיאה יכ .םינוילעה תורואה תוחצחצו םימורמ יהבוגב התלועפ לועפל השרש יפכ הלוע
אל רשא וישעמ לע וביל לע ומושב הדערו ליחב וברקב ליחי וביל ,ותימאל תאז ןיבו םכחה
בותכה ןבוי הזבו" ."םולשו סח לק אטחב סורהלו לקלקל םיעיגמ םה ןכיה דע ,ו"ח םיבוט
םנמא 'היח שפנל םדאה היהיו םייח תמשנ ויפאב ופיו 'וגו רפע םדאה תא םיקולא 'ה רצייו'
השענ אוה וכותבש םייחה תמשנב םדאהש םדאה יהיו אלא ,ביתכ אל םדאב יהיו ארקב
חוכ י"ע אוה ויתועונתו ףוגה תוגהנה יטרפ לכש ומכש .רפסמ ןיא תומלוע יובירל היח שפנ
.רועש ןיאל םינותחתו םינוילע תומלוע לש היחה שפנו חוכה אוה םדאה ךכ ,וברקבש שפנה
(ד"פ ,'א רעש םייחה שפנ) ."ודי לע םיגהנתמ םלוכש

וארוב תא דובעל ךרדכ ותובישחו םדאה תראפת תא הדימעמה ,הקדובלס תטיש הלוע הז ביתנב
לשממה ,ול ונתינש םיילוגס תוחוכ םתוא תשגדה ךות .וילא הברקהו תומדיהה ךותמ אקווד
:הקדובלסמ אבסה בתוכ ךכו "והרטעת רדהו דובכ" תניחבב ,ףוגה םגו שפנה ,לכשהו

טעמ והרסחתו" וילע רמאנו ,ה"בקה לש ותינבת תומד םלצב ארבנש םדא לש ותלודג"
םיכאלמה ולאששכו ,רתויב םיבושחה תוברל ,תרשה יכאלמ לכמ לודג אוהו ."םיקולאמ
,(ג"כ תישארב ש"קלי) "םכלשמ הבורמ ותמכח :םהל רמא ?וביט המ הז םדא" ה"בקהל
(ג-במ ,'ג "ןופצה רוא") ."לארשיב ש"כו ,הנוכי םדא םשב רשא ימ לכב ,םדא לכב רמאנ הזו

.םהילע ולישמהו הלוכ האירבה תא וליבשב ארבו .הבר המכח םדאב עיבטה ת"יה הנהו"
וללה םירבדה לכ וליבשבו ורובעב לכהו .רועיש ןיאל תוגונעתב תומלועה לכ ול אלימו
,ה"בקה לש ויפכ ריצי היהש ,ןושארה םדא קר יכ רמאת אלו .ישונאה ןימה יבגל םירומה
רמוא אוה םהילעו תורודה לכבו םדא לכ אלא ולאכ תולענ תוגרדמל הכז ,אטחה ינפל קרו
םדא לכ ליבשב ,"םלועה ארבנ יליבשב" רמול בייח דחא לכ ךכיפל ."םדא תודלות רפס הז"
(גי ,'א "ןופצה רוא") ."רוד לכבו

ירושימ לכב תויקולא תולוגס ןתוא לש יוצימל ,תירסומה תומלשל העיבתה הלוע ונקרפמ יכ אצמנ
"טעמ והרסחתו" :אוה בושו בוש רזוחה שגדה רשאכ ,םייחה

םאו .וייחב עגר לכ לש וכרע רקי המכו ,וכרע והמ ריכהל ןנובתהל ,םדאה תבוח איה תאז"
יתאצמו יתעגי םדאה רמאי םא ,גישהל ול יואר רשא תא גישהל לומעיו םדאה הככ ןיבי
(וט ,'א םש) "!ןימאת

."והרסחתו" תא השיגדמה ,קודרהבונ תטיש הלולס ינשה ביתנב
םיעיפומה ,םירציו תועיגנ ,תויומס רקיעבו תויולג תוער תודימ לש תשרב יובש וניה םדאה
,םדקומ יאנת טילשה הניה ךכב הרכהה .ינחורה וחוכ תא שממל ונממ םיענומו תונוש תולטצאב
תועצמאב .וב טילשה רמוחה יוכידו רציה תריבש לש הדובע ךות ,יוארה קוחירב 'ה תא דובעל ידכ
.םהב לפטל לכוי םג זאו ,ויתולבגמו ויתושלוח תא םדאה אטבי ,לוקבו תושגרתהב רסומה דומיל
רבדמ וניא קרפה ירה ,וז השיג פ"ע ."םדא ןבו שונא המ" קרפב דוסיה תלאשב טלובה ןפהו הז
שממל ךרדה השקו הכורא רשא תועיבת עבות וא ,תולאש לש ףצר גיצמ אלא ,םדאה חבשב
:קודרהבונמ אבסה בתוכ ךכו .ןתוא

לע לעופ הזו ,ןורסחה תשגרה איה התוהמ ךא ,םדאה ךוניחל הנושארה איהש חוכה"
טחושה קוקזש ומכ ,ל"ז ןי'זולוומ ח"רגה םשב ש"מכ ,ויתודפקה תחיתר עינכהל םדאה
רובידה י"ע קר הבשחמה תמיגפ שיגרמ רובידה ןכ ,ןיכסה תמיגפ שיגרהל ,ןרופיצל
."איה םולכ אלש ול ררבתי זא ,התונגב ביחרמו ול קחודש הדפקהה תאז ,רסומב רבדמש
('ט קרפ תמאה תדוקנ ,םדאה תגרדמ)
וללה תושיגה תא ףא תוארל לכונ ,רומזמה תא ונדמל הב ךרדב ,םלוא ,תורתוס תושיג הרואכל
יבלשב היילעה .המיימשה עיגמ ושאר ךא ,הצרא בצומ םלוס םדאה .תרתוס אלו הלופכ הייארב
םימעפו ,"םיקולאמ טעמ והרסחתו"ה ןמ ,הלעמ יפלכ טבמה ןמ החוכ תבאוש איה םימעפ ,םלוסה
ושאר עיגמ ,וז הילע חוכב ."והרסחתו"ה ןמ ,תויצראה ,"הצרא"ה ןמ תוקתנתהה חוכמ תענומ איה
.תומדא ילע ךרבתי ודוה תיירשהל ילכ הווהמ אוהו ,המיימשה