?שדקמה םוקמ תא רוכמל הנורא םיכסהה

דכ 'ב לאומש

ןמזורג ריאמ ר"ד ברה

113 ןיתעמש
(7 - 5) ג"נשת בא - רייא


התייה ךלמה דודל הנורא י"ע שדקמה םוקמ תריכמ םאה :הלאשב ןד רבחמה :ריצקת
חתפמ תלימ איה - "ףקשיו" הלימה יכ ,איה ותנקסמ ?היפכמ םאה וא ,הנורא לש ונוצרמ
.היפכמ התייה וז הריכמ יכ ,העדל ונתוא האיבמה

.שדקמה תיב ;יסוביה הנורא :חתפמ תולימ


תולעל דוד הווטצנ ,באוי ךרעש ןיסולכואה דקפמ תובקעב םעב הפיגמה הטשפ רשאכ ,וימי בורעב
:רפוסמ ךכו .'הל יוציר ןברק וילע בירקהלו חבזמ םש תונבל ,יסוביה הנורא ןרוגל
."יסוביה הנורא ןרוגב חבזמ 'הל םקה הלע ,ול רמאיו ,אוהה םויב דוד לא דג אוביו"

:ךשמהב אורקל ןתינ םש שחרתה רשא תא .הנורא ןרוגל אציו הארוהל תייצ ןכא דודו
ויפא ךלמל וחתשיו הנורא אציו ,וילע םירבוע וידבע תאו ךלמה תא אריו הנורא ףקשיו"
,ןרוגה תא ךמעמ תונקל ,דוד רמאיו ?ודבע לא ךלמה ינודא אב עודמ ,הנורא רמאיו .הצרא
ךלמה ינודא לעיו ,חקי ,דוד לא הנורא רמאיו !םעה לעמ הפגמה רצעיתו 'הל חבזמ תונבל
.ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה ,םיצעל רקבה ילכו םיגירומהו הלועל רקבה האר .ויניעב בוטה
ךתואמ הנקא ונק יכ ,אל ,הנורא לא ךלמה רמאיו .ךצרי םיקלא 'ה ,ךלמה לא הנורא רמאיו
םילקש ףסכב רקבה תאו ןרוגה תא דוד ןקיו .םניח תולוע יקולא 'הל הלעא אלו ,ריחמב
הפגמה רצעיתו ץראל 'ה רתעיו ,םימלשו תולוע לעיו ,'הל חבזמ דוד םש ןביו .םישימח
.(הכ-חי ,ד"כ 'ב לאומש) "לארשי לעמ

הצרעה ,הביח ירבד עפושה ,יסומינ םדא אוה יסוביה הנוראש ,םשורה לבקתמ רופיסה תאירק םע
ול עיצמ אוה ףוסבלו ,"דבע" ומצע תא הנכמו הצרא םייפא דודל הווחתשמ אוה הליחת .רותיוו
ךיהול-א 'ה" יכ םילוחיא תכרב תפסותב ,םינותנה םילכה לכ תאו םייחה ילעב תא ,ןרוגה תא םניח
ךלמה יכרד תא בטיה ןיבמה ,עונכו יטאפמיס ,דואמ יתודידי שיאכ ןאכ רייטצמ הנורא ."ךצרי
עטקבש תחא הלימ רחא "בקעמ" םלוא ."הניתנ תחמש"בו בל בחורב ותארקל אב אוהו ,םעהו
."ףקשיו" הלמל ונתנווכ ."בלה בידנ" - הנורא לע ונתעד תא תונשל יושע

:רמא ירדנסכלא יבר
ןועממ הפיקשה' :וזמ ץוח ...אוה רעצ ןושל - הפקשה וב רמאנש םוקמ לכבש"
.(וט ,ו"כ םירבד) "'לארשי תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק
הכרב הקינעמ ,"הפיקשה" קוספה עיפומ התרגסמבש ,וז הוצמ .תורשעמ תוצמ :ךכל הביסה
הבר תומשב הליבקמהו ,ד"י אשת אמוחנת) החמשל רעצה תא תכפוה איה ךכבו הימייקמל
.(זט ,ח"י תישארבל י"שרו א ,א"מ

וניא "רעצ ןושל" ורמואב ,ירדנסכלא יברש ,קיסהל ןתינ ך"נתבש תוליבקמ רפסמב ןויע ךותמ ,םרב
וב ןנובתמ ,עוריא האור ףיקשמהש ,ועמשמ "ףקש" לעופה עיפומ ובש םוקמ לכבש ,רמול ןווכתמ
שומישהש ,רמול ןווכתה רדנסכלא יבר .ןכ אל .תיביסאפ תוליעפ אלא הניא ותוליעפ וליאו ,רעטצמו
אוה ,רעצה תא "רצוי" אוה ותולכתסהב ,ליעפו יביטקא אוה ףיקשמהש ,רמול אב "ףקש" לעופב
.תורסח אל ךכל תואמגודו ;ותעפוהל םרוג אוה ,ותוא איבמ

:םודס רבעל ופיקשהש םהרבא לש ויחרוא תשולש לע תרפסמ הרותה רשאכ
(זט ,ח"י תישארב) "םודס ינפ לע ופיקשיו"
רשאכו .ול םיארחא םהו רעצמה עוריאה תא "ורצי" הלא םישנאש ,רמול ,ילוא ,תנווכתמ איה
:םירצמה רבע לא רקובה תרומשאב ףיקשה 'ה יכ ,תרפסמ הרותה
,(דכ ,ד"י תומש) "ןנעו שא דומעב םירצמ הנחמ לא 'ה ףקשיו"
אלהו .("ףקשיו" ה"ד י"שר) ןוסאה תא םהילע איבהל ידכ םהילע ףיקשה 'הש ,רמול תנווכתמ איה
תוכלמ לש התלפהב קסועה רופיסב םג ךכו !"םירצמ הנחמ תא םהיו" :ךומסה טפשמב רמאנ ךכ
לבזיאו ,אוהי םש עיפוה רשאכ הכולמה רצחב שחרתהש המ לע .ןוטלשל אוהי לש ותיילעבו באחא
:ךכ רפוסמ - "וינודא גרוה ירמז" :ןולחה ןמ ורבעל הארק תעתפומה
:רמאיו .םיסירס השלש םינש וילא ופיקשיו ?ימ יתיא ימ :רמאיו ןולחה לא וינפ אשיו"
.(גל-בל ,'ט 'ב םיכלמ) "הנסמריו םיסוסה לאו ריקה לא המדמ זיו ,הוטמשיו !הוטמיש
םהו לבזיא תא וגרהש םה :ןוסאה תא "ורצי"ש םהו םייביטקא ויה "םיפיקשמה" יכ רורב ןאכ ףא
.אוהי לש ותוטלתשהל ועייסש

יד הרורב אל הז אשונב םתנווכש ,םימותס ,תוארקמ רפסמ ריאהל רשפא וז החנה תובקעב
:ךרוצה
:ןעט אוה .הדעב 'הל ריתעהו םודס ריעה לש הנימיל בצייתה ,עודיכ ,םהרבא .א
אל ץראה לכ טפושה ,ךל הלילח ...עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח"
?"טפשמ השעי
:ול בישה 'הו
תישארב) "םרובעב םוקמה לכל יתאשנו ריעה ךותב םיקידצ םישימח םודסב אצמא םא"
.(בל-הכ ,ח"י
םירשע ,םישולש ,םיעברא רובע םג ,השימחו םיעברא רובע םג ריעל תאשל 'ה םיכסה ןכמ רחאל
תדמע .היתונב תאו םודס תא ךפה 'הש ,רבד לש ופוס .ואצמנ אל ,עודיכ ,הלא ךא ;הרשע ףאו
םאה ?'ה תבושת רחאל םהרבא תדמע התייה המ ךא .ןיעל וארנ תואצותהו הרורב וז השרפב 'ה
הלימ לכ ארקמב ןיא הרואכל ?םימשה ןמ שאו תיפרג תרטמהלו וז הכיפהל םיכסה םאה ?ענכוש
:רמאנ ןכמ רחאל ירהש .שיו שי ליעל רמאנה רואל ךא .המולע הרתונ םהרבא לש ותבוגתו ךכ לע
םודס ינפ לע ףקשיו .'ה ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא רקובב םהרבא םכשיו"
םש ,םש) "ןשבכה רוטיקכ ץראה רוטיק הלע הנהו אריו ,רככה ץרא ינפ לכ לעו הרומעו
.(חכ-זכ
,יזיפ ןפואב אל םא ,הב "ףתתשה" ףא ילואו וז הכיפהב ךמת םהרבא יכ ,תרמוא "ףקשיו" וז הלימ
."םעשפ בור לע הביא תפקשה - ףקשיו" :ונרופסה ירבדכ תירסומ הכימתב ירה

המ .איה ותוחא יכ ,הילע ריהצה אוה ,ררגל ךלמיבא לא הקבר תיוולב עיגה קחצי רשאכ .ב
:הרותב רפוסמ ןכמ רחאל שחרתהש
קחצי הנהו אריו ןולחה דעב םיתשלפ ךלמ ךלמיבא ףקשיו ,םימיה םש ול וכרא יכ יהיו"
תרמא ךיאו ,איה ךתשא הנה ךא ,רמאיו קחציל ךלמיבא ארקיו .ותשא הקבר תא קחצמ
.(ט-ח ,ו"כ תישארב) ?"איה יתוחא
רואל .תונרקסב הרוקמש תימתס הצצה הניא קחצי לש ותריד ךותל ךלמיבא לש וז הפקשה
שלב ךלמיבאש ,זומרל ידכ ןאכ הצבוש "ףקשיו" הלימה יכ ,ןאכ םג חינהל ןתינ ליעל רמאנה
וארנ םיחרואהש ,המרג םימיה תוכיראש רשפא .םהל קיצהלו םרעצל ידכ הקברו קחצי ירחא
הרוה רשאכ ,רתוי רחואמ השע םנמאש יפכ ,םהמ רטפיהל הנאות שפיח אוהו םינחרטכ ול
ומצעל לוטיל טילחה ךלמיבא יכ ,רמול רשפא ןיפוליחל ."דאמ ונממ תמצע יכ ,ונמעמ ךל" :קחציל
ענמנ ךא ,("ךתשא תא םעה דחא בכש טעמכ" :הדומ ומצע אוהש יפכ) עורזה חוכב הקבר תא
"ףקשיו" הלימה תרשפאמ - ךכ ןיבו ךכ ןיב .ישיאה הדמעמ תא ומצעל רריב אל דוע לכ ןכ תושעל
.וינפ לע הטעש תומימתה הטעמ תא קלסל תעייסמו ויחרוא יפלכ הז ךלמ לש ויתומגמ תא ןיבהל

:רמאנ הכלממה לע אוהי לש ותוטלתשה רבדב ליעל רכזוה רבכש עוריא ותואב .ג
דעב ףקשתו השאר תא ביטיתו ויניע ךופב םשתו העמש לבזיאו הלאערזי אוהי אוביו"
.(אל-ל ,'ט 'ב םיכלמ) "וינודא גרוה ירמז םולשה :רמאתו רעשב אב אוהיו .ןולחה
ידכ ויניעב ןח אוצמל הלדתשהו הזה ןכפהמל ףינחהל הטילחה לבזיאש ,םירובס םינשרפה
םולשה" :האירקה רשפ המ ךא .ךכ לע םידיעמ שארה תבטהו םייניעב ךופה תניתנ .הנאשיש
הריתס םושמ אוהיל יוניככ "ירמז" תרכזהב ןיאה ?אוהיב תורגתה ןאכ ןיאה ?וינודא גרוה ירמז
?םימדוקה הישעמל

:ךכ הירבד תא שריפ ,וז הריתסב ןיחבהש ,י"שר
"אשעב ןב הלא תא גרה אוה םג ירמז ירהש ,שדח רבד הז ןיא - ךינודא תא תגרה םא"
.(י-ח ,ז"ט 'א םיכלמ)
.המלענ ,ודידל ,הריתסהו ,תונחלסו תוספרתה ,תונפנח ירבד ולא םילמב םג תוארל שי ,ותעדל
,רומאכ ,תרשפאמה ,"ףקשתו" הלמה תרזעב - בושו רחא רואב הז עטק שרפל ןתינ ונדידל ךא
ודגנכ בצייתהל ,אוהי דגנ תאצל ,הארנכ ,הנווכתה וז תרבג .לבזיא לש היתומגמ תא ףושחל
,הלעב תומ תובקעב העינכו תוליבא גוהנל תשרדנ איה רשאכ ,וז העשב .ותוטלתשה תא םולבלו
רשוכו ןוטלש ,תונוילע ןיגפהל תינוציחה תורדנגתההו שארה תבטה ,ימצעה חופיטה ,ילוא ,םיאב
יפלכ התדמע לע תועיבצמו ,זובו תורגתה תווהמ - "וינודא גרוה ירמז םולש" םילמה .תושיחנ
םדקש ,רחא חצורל ותוא הוושמ איה ולא םילימב .(ג"בלרה לש ינשה ושריפ :האר) ךלמה חצור
:התייה תינאטנופסה ותבוגת םא ,אופא אלפ אל .הז לש ופוסכ היהי ופוסש ול תזמורו ,ול
.ןגפומ זובב התוא סמר אוה הפצרה לא הכלשוה איהו העצוב הארוההשכ ןכמ רחאלו !"הוטמיש"

תרוצב עיפומ "ףקש" לעופה רשאכ םג ,הארנכ ,םינוכנ ליעל ורבסוהש יפכ ירדנסכלא יבר ירבד
המצע "תופקשיהה" יכו ,לבס לש ,רעצ לש "הפקשה"ב רבודמ וז היטהב םג יכ ,רמול ןתינ .לעפנ
:וז העצה הנרהבת ןלהל תואמגודה .ךכל תמרוגש וז איה

לעי לש התרובג לעו ןענכ דגנ ותמחלמב לארשי ןוחצינ לע התרישב תרפסמ האיבנה הרובד .א
:תרמוא איה ראשה ןיב .ביואה אבצ רש - ארסיס דגנ יניקה רבח תשא
עודמ ?אובל ובכר ששוב עודמ ,בנשאה דעב ,ארסיס םא בביתו הפקשנ ןולחה דעב"
.(חכ ,'ה םיטפוש) ?"ויתובכרמ ימעפ ורחא
,שרפל םיקקזנ ונייה ךכ רמאנ היה ול ."ארסיס םא הפיקשה ןולחה דעב" :ןאכ רמאנ אל
,ארסיס םאל ,הל :ןוכנה אוה ךפהה ךא .אוהד-ןאמל לבסו רעצ המרגש וז איה וז תולכתסהבש
;הילא הנב אב תיעיברה וא תישילשה העשב םוי לכבש ,הדומל התייה איה .לבסו רעצ םרגנ
.(ו ,ח"י הבר תישארב :האר .שש-אב - "ששוב") תישישה העשב םג עיגה אל התע הנהו
קפואה ןוויכל הייפצהו ,הצוחה הטבההו תולכתסהה יכ ,ןאכ תרמוא ,לעפנב ",הפקשנ" הלמה
.לבסה תאו רעצה תא הילע ואיבהש ןה ,םואתפ עיפוי ,אובל ששובש ,הנבש הייפיצ ידכ ךות

לואש תב לכימו דוד ריע אב 'ה ןורא היהו" :רמאנ קוספב .דוד תשא לכימ םע השעמב םג ךכ .ב
'ב לאומש) "הבלב ול זבתו 'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמה תא ארתו ןולחה דעב הפקשנ
:הביסה .ליעפהב "ףקשתו" אלו לעפנב "הפקשנ" העיפומ ןאכ ףא .(טכ ,ו"ט 'א י"הבדו זט ,'ו
,רתוי ןאכ תמאות "הפקשנ" הלמה .לבס והשימל םורגל וא רעצל הז השעמב הנווכתה אל איה
הטבהב הלצא הווהתנש רעצ לעו ,הז השעמב הל םרגנש לבס לע תזמור איה ,רומאכ ,יכ
הרעצ לע עיבצמ (גכ ,םש ,םש) "התומ םוי דע דלי הל היה אל לואש תב לכימלו" :קוספהו .וז
.(א"ע ,א"כ ןירדהנסב הארו) הז

.הנוזה לש וירבדל התפתי לבל רענה תא וחיכוהב ,המלש לש וירבד תא ריבסהל םג ןתינ ךכ .ג
:רמוא אוה אוה
יתפקשנ יבנשא דעב ,יתיב ןולחב יכ .הקילחה הירמא הירכנמ ,הרז השאמ ךרמשל"
.(ז-ה ,'ז ילשמ) "בל רסח רענ ,םינבב הניבא ,םיאתפב אראו
יכ ,רפסמ אוה .התפמ הירכנ ינפמ ,הרז השא ינפמ רענה לע רומשל םכחה שקבמ הז עטקב
:האצותהו .תותפמ םישנ רחא בלה רסח רענה ררגנ דציכ ותיב ןולח ךרד האר
.(וכ םש ,םש) ,היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר"
!רתוי המיאתמ "יתפקשה" הלימהש ףא לעפנב ,יתפקשנ" הלמב שמתשמ אוה ןאכ ףא
ועמשמ היה ,"יתפקשה" רמוא היה ול .ומוקמ לע הז הרקמ ףא אובי ליעלד םירבדה רואל ךא
הווהתה אוהו ,תלוזל אלו ומצע םכחל םרגנה רעצב רבודמש ןויכמ ךא ,וז הפקשהב רעצ יתמרג -
ןאכ שמתשה ךכיפל ,המכחה ירסח ,םיאתפה םיריעצה לע הטבהמ ,ןולחה ךרד תולכתסהה ןמ
.לעפנב ,"יתפקשנ"ב

:זאו .םוקמה לעב םע שגפנ אוה ןרוגה לא ועיגהב .הנורא ןרוג תא הנוקה דוד לא בושנ התע
"ףקשיו" הלמה תא ןאכ ףידעה ארקמה ."וילע םירבוע וידבע תאו ךלמה תא אריו הנורא ףקשיו"
לש ויתובשחמ תא ריבסהל ארקמה הצר וז הלמ תרזעב יכ ."טביו" וא "אריו" הלימה ינפ לע
ונוממב גהונה בידנ שיא היה אל ללכ הנורא .ויתומיזמ תא םג ילואו וחור בצמ תא ףושחלו הנורא
,תועיבצ ,קחשמ אלא הניא םיקוספה ךשמהמ ,לוכיבכ ,תפקתשמה ,ותוריבא .תונרזפבו בל בחורב
."בלב דחאו הפב דחא" ןיעמ

ךשמהב ךא ;" ודבע לא ךלמה ינודא אב עודמ" :"דבע" ראותב ומצע תא םנמא הנכמ הנורא
היהש הז שיא יכ ,זומרל שקבמה ארקמהש ןכתיי ."ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה" :רמוא אוה
ותלחנב ררוגתהל ךישמהש ףאו ,ותליפנ םע ןיידע םילשה אל דוד ידיב השוביכל דע סובי ךלמ ילוא
רשפא .ול ענכנ אלו וצירעה אל ,דוד לש ונוטלש תא ,הרירב רסוחמ ,ומצע לע לביקו םילשוריבש
אלמתה הנוראש ,תאז רואל ,ירשפא הז ןיאה .הכולמל בושל לכוי ובש ,םויל הפיצו הביא ול רטנש
,לוכיבכ ,הלגמ ,הווחתשמ הנורא ,ןוכנ ?ותלחנ ךות לא וידבעו דוד לש םתשילפ" חכונל םעז
ירוחאמ תורתתסמה תוינודז תונווכ לע ,רומאכ ,תזמור "ףקשיו" הלמה ךא ,בל תובידנו הענכה
.וז הקלח ןושל

התא :שואיב רמא וליאכ .םעזלו סעכל יוטיב אלא וניא ךלמל לכה תא תתל הנורא לש "ונוצר"
- תחקל תאב ןה ?ךממ תאז עונמל ינא לוכי םולכ !לכה תא ,האור התא רשא תא ךל חק ,טילשה
- "ךלמל ךלמה הנורא ןתנ לכה - םיצעל רקבה ילכו םיגירומהו הלועל רקבה האר" :טפשמה !חק
ךות ,רהממ וניא יאלקח .הרזע תטשוהו תובידנ תרהצהכ אלו הללמוא לוסיח תניקכ רתוי עמשנ
,תאז השעי םא .קלתסהלו ףורשל רוקעל ,עודגל ,קרפל ,טוחשל :לכה תא תתל ,ןרוגב ותדובע ידכ
אלא הנורא ירבדב תוארל ןיא ךכיפל ;שואי ךותמ יאדוובו סנוא ,חרכה ,היפכ ךותמ תאז השעי אוה
.תוריבאו תובידנ אלו םעזו הסרתה

התשע וז תונסייפו .ןוממבו םירבדב - תונסייפב בישה ךכיפלו תאז תמעוז המינב יאדו ןיחבה דוד
תא ריתסהל ידכ ךכב ןיא ךא .דוד דגנ הלועפ לכ טקנ אל הנורא ,םוקמה תא שכר דוד :הלש תא
,רומאכ ,ףקשיו" הלמה .דוד םע החישה ךלהמב הנורא לש וחומב ופלחש תוינודזה תובשחמה
.ךכ לע תזמור

העיפומ םש .אכ ,א"כ 'א םימיה ירבדב העיפומה ,ל"נה השעמל הליבקמה תא ריבסהל ןתינ התע
:"ףקשיו" הלמה םוקמב "טביו" הלמה
."הצרא םיפא דיודל וחתשיו ןרוגה ןמ אציו דיוד תא אריו ןנרא טביו ןנרא דע דיוד אוביו"
הניש םימיה ירבדבש רפסמה יכ ,רמולו עיצהל ןתינ ליעל רמאנה רואל .תירקמ הניא וז הפלחה
."טביו"ל "ףקשיו"ה ךפה רבד לש ופוסב יכ ,זומרל ןוצר ךותמ רתוי "הכר" הלמב שמתשהו
,הנורא בשח התואש ,הערה הבשחמהו ,עוציבו שומימ ידיל אב אל קיזהלו רעצל ןוצרה :רומאל
וידיל רבע הנורא ןרוגו םהלש תא ושע םלושש ןוממהו דוד לש םיינסייפה וירבד .התייה אל וליאכ
.דוד לש