ל"צז אנרס י"רגה
הקדובלס - ןורבח רסומה תטיש


ומלועב םדאה ידיקפת רקיע

לשרגיונ .א יבצ ברה


ט"נשת ,135 ןיתעמש ךותמ


שאר ,ל"צז אנרס לאקזחי ןואגה ןרמ םימורמ יזנגל קלתסנ ט"כשת לולא שדוחב
תויזכרמה תויומדה ןמ היה הבישיה שאר .םילשוריב לארשי תסנכ - ןורבח תבישי
דיב הגיהנהו הבישיה שארב דמע םינש לבויכ .לארשי ץראב תינרותה תוגיהנמב
ןייטשפא מ"מרה ונתוח לש םתוחילשב ןרבח ריעב ד"פרת תנשב הדסי אוה .המר
.ל"צז "הקדובלסמ אבסה"ו ל"צז
ותגהנהב .םילשורי ק"היעל הבישיה הרבע ,ןורבחב תוערפה רחאל ,ט"פרת תנשב
םייחה יבחרמ לע רתויב עיפשמה ינרותה זכרמל ןורבח תבישי הכפה ותארשהו
ויה םה .לארשי ץרא ירע ורב םינברכ שדוקב ושמיש הבישיה ירגוב .לארשיב
יניצק ינושאר .תומרה לכב ןידה יתבו תוניידה תכרעמ לש הרדשה דומעו תיתשתה
ודמע ןורבח תבישי יאצוי .הבישיה ידימלת ויה השארו תיאבצה תונברה לגסו תדה
תיכוניח תשר רשאכ ,ם"ימרכ ןהב ושמישו תוינוכיתה תובישיה ןמ המכ שארב
.םיששה תונש תליחתו םישימחה תונש ףוסב הבחרתה וז תינרות
ץמאמו הפיאש ,היה אנרס י"רגה תעפשהב ןורבח תבישי לש יכוניחה לאידיאה
םירגוב - םידימלת םתוא ףא .לארשיב םייחה תוכרעמב תוברועמו הרותב תולדגל
תוריכב תודמע םהב וספתו הבישיה לש התנווכהל רבעמ תוזוחמל וגילפהש
.הידימלתל םינומא הרמש רשא ,הבישיה םע בל ירשק לע ורמש םה ,תויזכרמו

תידוחיי הטיש חותיפו הפנע תיתכלה תינרות הריצי לש בולישב דחייתנ אנרס י"רגה
תלילס ךות "הקדבולסמ אבסה" ובר תרות תא ךישמה אוה .רסומה תעונת תרגסמב
תעונת תרות ירקיע תא הליחת גיצנ ותטיש דוחיי לע דומעל ידכ .םישדח םיביתנ
הטישה תודוסי תא םהירחאו ל"צז טנלסמ ןיקפל י"רגה לש ודוסימ רסומה
.הקדובלס חסונ תירסומה


.תיטלחה איה ,טנלסמ לארשי 'ר תעדל ,וז העיבק , "וירוענמ ער םדאה בל רצי"
רוקמ אוהש ,בלבש הז עורל םירבסה ינש רסומ לארשי 'ר .םדאה בלב עובט עורה
חוכו ילכשה חוכה ןיב דוגינ שי ,רמוא דחאה רבסהה .םדאה לש םיערה םישעמה
םדאה תוואת חוכ אוה ערה רצי" :לארשי 'ר לש ונושלבו .הוואתהו ןוימדה
טיבמו הפוצה רשיה לכשה אוה בוטה רציו .ותעשל ברעה רבד לכ לא תפקשמה
םיערה םישעמה רוקמ ,םיילכשה תוחוכה אוה םיבוטה םישעמה רוקמ .(1)"דלונהל
.םילנויצר אלה תוחוכה אוה תוריבעה -
רוסאו ונוימדב ישפוח םדאה" :הלאה םיידוגינה תוחוכה תא ןייפאמ לארשי 'ר
ךותמ קרו ךא לעופ אוה ,ןויגהה יקוחל ףופכ ילכשה חוכה .(114 'מע ,םש) "ולכשומב
לככ .הייפצל תונתינה תוידיתעה תואצותה תקידבו םיוושכעה םינותנה לכ תקידב
חוכה .רתוי תונוכנ ויהי תוילכשה תונקסמה ,רתוי קיודמ תואצותהו םינותנה עדיש
,קזח - קרפתמ חוכ אוה ןוימדה חוכ ,תאז תמועל .תנווכמ הלעפה שרוד ילכשה
הנומת איה ,תקיודמ הניא ןוימדה חוכ לש םלועה תנומת ."ףטוש לחנ" ,ינאטנופס
איבמ וניא אוה ,ומוקמו ותעשל הנהמה ,םיענהו ברעה לא הנופ ןוימדה .תיקלח
.תוידיתעה תואצותה תא ןובשחב
תושפנ תוחוכ רתיו בוט רצי םשב לכשה תא ונכי םירבחמה יכ" :לארשי 'ר בתוכ ךכ
ןיע םישי אל רקוח אוה תילכת לכל לכשה יכ ,רבדה רואיב .ערה רצי םשב םדאה
אוה קותמ יכ ושגרה לא אלו םייניעל אוה הוואת יכ רבדה הארמ לא בורקב ותניב
ומל לסכ םכרד הז ,םדאה שפנ תוחוכו ..ותילכת לא אוה הפוצ קוחרמ קר ,ךיחל
היהת הרמ יכ ףא ,םשפנ לא ובירקי םישוחהל םעני רשא תאו ,בורקמ תוזחל
.(2)"הנורחאב

בוטה רציו ,םיעשפל וליבומה םדאב האמוטה חוכ אוה ערה רצי יכ" ,ינשה רבסהה
םה םיערו םיבוט םייעבט - לע תוחוכ .(3)"בוטל וליבומה םדאב השודקה חוכ אוה
ינש ןיב רשפמ לארשי 'ר .םיערהו םיבוטה וישעמ רוקמ םהו םדאה תא םיפפואה
.(4)םהינשל םוקמ שי יכ ןעוטו םירבסהה
.דואמ השק המחלמ איה ,ובש םיידוגינה תוחוכה ןיב -"רציה תמחלמ"-המחלמה
רוקמש ינפמ תמצעתמ םדאל תברואה הנכסה .הב דומעל םדאה לכוי אל הרזע אלל
תוחוכב םג םא יכ ,ןייפא לארשי 'ר רשא םיעדומה תוחוכב קר אל אוה םדאב עורה
תוינוציח ,תוחוכ ינימ ינש םדאה שפנב שי יכ" ואצמ שפנה ירקוח .םיעדומ אל
תוינוציח - םיינש ןכ םג םנשי וילע םילעופה תוחוכב םדאה תודימב ןכ .תוימינפו
לע םילעופ (םיהכה תוחוכה=) םיעדומ יתלבה תוחוכה .(5)"תורורבו תוהכ ,תוימינפו
םיקזח תוחוכ םה ,הלופכ םתנכס .םירורבה תוחוכה ןמ רתוי הבר המצעב םדאה
.ועיפשיו ועיפוי ךיאו יתמ תעדל ןיא .םיעדומ יתלב םהו

,ןוימדהו הוואתה תוחוכ ןיבו לכשה תוחוכ ןיב המחלמב ,אופיא ,ןותנ םדאה
יכ השק המחלמה .עדומ אלהו עדומה רושימב םדאה לע תולעופה תוערה תודימה
תא ,םדאה רמאי לא" ,השקה ובצמ תורמל .םידדומתמה תוחוכה ןיב ןוזיא ןיא
ןמ ורקעל הווקא ךיאו ערה חוכ יב עיבטה 'תי אוהו ,תונשל ןיא םיקלאה השע רשא
םיעובטה ערה תוחוכ לע רבגתהל ,איה המישמה .המחלמה תא להנל שי .(6)"שרושה
.םדאב
תא להנל ידכ םילכה תא תתל ,ךירדהל הדיקפת טנלסמ לארשי 'ר לש רסומה תטיש
תא קזחל ,איה רסומה תטיש לש התמישמ .ה"בקה לש ועויסב תוכזלו קבאמה
לש עדומ - אלה רושימה לא רודחל ,השודקה חוכ תא ריבגהל ,םיילכשה תוחוכה
שפנה תשגיר" תא קפסל האב רסומה תטיש .הערה םתעפשה תא עונמל ידכ תודימה
"ףטושה לחנ"ב עבטי אלש לכשה תא ךילונ הב הינאה םהש ,"חורה תרעסו
הדימעל תשרדנה המצעה תא לכשה תוחוכל קפסל האב רסומה תטיש .(7)(ןוימדה=)
ףאו ,שפנה תוימינפ לא רודחל לכשה תוחוכל רשפאת וז המצע .םיהכה תוחוכה לומ
.עדומ - אלה רושימה לא

תיישעו תורבעה ןמ הרימשל ומצע ןיכהל ןוכנה דומעהו ירקיעה דוסיה" ,לכ תישאר
ןויעב טרפבו ,וז הוצמל וא ,וז הריבעל תעגונה הכלהב ברה דומילה קר אוה ,תווצמה
ובל םדאה םישי םא ןכא" ,דועו .(8)"שפנב ןינק השוע דומילה הז יכ ,בטיה קדה
טרפבו ,וכרע יפל שיא םיקסופו ארמג ןויעב ןוממל תוכיישה תוכלהה דומלל ושפנו
החוכ בר המ .לזגמ רמתהל ךיא עדיל ,רתיהו רוסיא תנוכת לע היהי זכרמה םא
.(122 'מע ,םש) "שפנב בר ןינק טאל טאל שירשהל
הרהטה חוכ תא קזחמ הרותה דומיל .המנפהל איבמ ,שפנ ןינקל איבמ ינויע דומיל
ישוחו לכשהש) תינחור הניחב דוע שי ערה רציל הרותה ןילבתב הנהו" .םדאב עובטה
"אלצמ - הב קיסעד אנדיעב הרות" :ל"זח רמאמ אוה ,(התביס ריכהל ואלנ םדאה
.(123 'מע ,םש) "ונרמשת הרותה תוינחור קר .(א"ע ,אכ הטוס) 'וכו

לכ רשאב ,עדומה רושימב ינויעה דומילל שיש העפשהל רבעמ .ןונישה - ףסונ דוסי
רושימב םג העפשה ברה ןונישה ףורצב ינויעה דומילל שי ,שפנב םשור ריאשמ דומיל
העדותה ירושימ לא םתרידחו םימשרה תופרטצהל איבמ ןונישה .עדומ-אלה
.םיימינפה
רוחבל יואר .תולעפתהל ,שפנ תרעסל עיגהל שי .ףסונ יעצמא העיצמ רסומה תעונת
,םיקלוד םייתפשב" םדמלל ידכ רסומו הארי ירפס ,תונויער ,ל"זח ירמאמ ,םיקוספ
בהלתי רשא דע םיבורק תונוימדב הברקלו רבד לכ ביחרהל בחר רויצב ,ןוכנ ןויערב
תוניגנמב םדמלל שי ,הלא םירמאמו םיקוספ ןנשלו רוזחל שי .(9) 'וכו "בלה
ךרדב תורבעה שנועב תוננובתהמ ענמיהל ןיא .תובהלתהו שפנ תרעס תוררועמה
תנבומ תימשג הניחב איהו .הנממ תעבונה האריה - הרות לש ןילבתו" תישחומ
תארי לא ושפנו ובל םדאה םישי םא ,שפנה ילוחל התאופר תביס ,רשב יניעל
.(10)"ארונו םוצע שנוע שי הריבע לכל יכ הרותהמ ןיבהלו עדיל ,ללכב םא :הרותה
לכ תא טפשמב אירי 'ה יכ .הואתה תותובע רוסאל החוכב הל זוע האריה" ןכו
יכ בוט המ ,םירמו םיער םישנעב ול השעי וידי לומגכו .םדאה השעמ לכ תא .לעפמה
,הניגנמב דומילה .(11)"ותוירחא רוכזל ותויח םייחב ,ובאב ודועב םדאה בל םמחתי
לא הרידחל האיבמה ,תישגר הרעסל םרוג ,בלה תוכפתשהב ,שפנה תוררועתהב
םדאה ררחתשי הלא םיעצמאב .עדומ אלה םוחתב העפשהלו העדותה תוימינפ
םדאה רורחשל ואיבי םה ,תועדומ - אלהו תועדומה ,תוערה תודימה תעפשהמ
.ותעשל ברעה לא ןוימדה חוכ לש תמצמוצמה ותולכתסהמ

:םיבלש ינשב ותאצות - ירסומה ךוניחה
,"ותוואת רצוע תויהל קזחתהל רוביג .ורצי תא שבוכה" .א
ובבלמ שרשל םדאה לכ הזו .ולכש דיב רוסמ ותוואת חור היהיש ,וחורב לשומ" .ב
.(12)"הער הדימו הנוכת לכ
האריהש לככ .האריה תדימ תמצעה אוה םייכוניחה םיעצמאה לש יזכרמה ריצה
,ןוימדה תוחוכ לש םתעפשה דרת ,העדותב תראומו הקזח היהת וטפשמו 'ה ינפמ
.תוואתהו תודימה

הררוע איה .ןילופ-אטיל תולילגב תובישיה םלועב יונישל האיבה רסומה תעונת
,שפנה תוחוכ יקמעמ יוליגל ,"רציה תמחלמ"ל בלה תמושת תבסה .תינחור הסיסת
ינב לש ינחורה םמלוע תא הרישעה ,ורבחל םדא ןיב םיסחיהו תודימה ןוקית םוחתל
דומיל רדס עבקנ .הבישיב דומילה ירדסב יונישל האיבה רסומה תעונת .הבישיה
םינמזב "תוחיש" ועבקנ הכלהה ירועישל ףסונ .האריו רסומ ינינעב ,םוי לכב ,עובק
םילהנמ ונמתנ הבישיה ישאר לש םדצל .הגהנה יכרדו הפקשה ,הארי ינינעב םיעובק
תויזכרמ תפומ תויומדל םיחיגשמה וכפה תומיוסמ תובישיב .(םיחיגשמ=) םיינחור
.םהל הארשה רוקמו םידימלתה יניעב
:לאשי 'ר ירבדכ ,שנועה תארי-האריה טנמלא תשגדה ךות יכוניחה ךילהתה סוסיב
ןכ הואתה לדוג יפכו .ובבלב 'ה תארי תרבגה י"ע איה רציב המחלמה רקיע הנהו"
תימצעה תרוקיבה חופיט ,(13)"הזב רציה עינכהל רתוי ותארי לידגהל וילע
תואצותל איבה ,שפנה תודימו תוחוכב טוטיח ,דימתמ שפנ ןובשח ,תדמתמה
ףא םיתעלו ,תימצע הלילש ,תולפש תשגרה ,דחפ שגר ,אטח תעדות :תואבה
הרעסו שגר תוררועמ תוניגנמב האריו רסומ ירפסב עובקה דומילה .הילוכנלמל
תודגנתה וררוע ולא תועפות .הלא תואצותל שממ וב שיש עייסמ םרוג היה תישפנ
לטיבל תמרוג רסומה תעונת לש תיכוניחה הכרד יכ ונעטש ףא ויה .רסומה תעונתל
.(14)הרות


תלוכסא ידי לע הנתינ רסומה תעונת דגנ תרוקיבה לע תישעמהו תינויעה הבושתה
בתכ ךכ ."הקדובלסמ אבס"ה ,ל"צז לקניפ יבצ ןתנ יבר ןואגה לש ודוסימ הקדובלס
,רסומה תעונת יכ שיגדהל שי תמאהו קדצה ןעמל" ,ל"צז קי'צייבולוס ד"ירגה
עטנ 'ר לש ותעפשה י"ע ,"לארשי תסנכ" תבישיב תורגבו תולדג ינמיס האיבהשכ
השבלו ,םחורי 'ר לש תינחורה ותלהנהב הנורחאה הפוקתב רימ תבישיבו ,שריה
רצי דגנ םחלהל ידכ םיכרד שדיח פ"צנרגה .(123 'מע ,םש)'וכו "ירמגל תרחא הרוצ
ידכ שפנה תוימינפ לא הרידח י"ע אלו .שנועה דחפו האריה תשגדה י"ע אל .ערה
.תוערה היתודימו הימגפ תולגל
תוחוכ דגנ רישי יתיזח קבאמ להנל ןיא יכ היה ל"צז פ"צנרגה לש ינורקעה ושודיח
תוישיאה תא קזחל שי .לכשה תוחוכ קוזיחל הפיקע ךרד טוקנל שי .שפנבש ערה
ותויהב ,"םדאה תולדג" רבדב העדותה תא ררועל יואר .התולעתהל איבהלו הללכב
חפטל ךירצ .םימורמ יזנגמ הבוצח ושפנו םיקולא ךלצב ארבנ ,ה"בקה לש ויפכ ריצי
תינחור תולעתהלו תולענ תוינחור תופיאשל וררועל ,םדאב עובטה תעדה רצי תא
ידי לע ,ולוכ םלועה יפלכ םדאל שיש תוירחאה תא תועדומל איבהל שי .תדמתמ
.וישעמ
לש תימצעה הרכהה
ישעמב והלישמת ,והרטעת רדהו דובכו םיקלאמ טעמ והרסחתו"
(ז-ו ,'ח םילהת) "וילגר תחת התש לכ ךידי
.תופלוחה העשה תואנה קופיסב קוסיעהו םינטקה תונוצרה תביזעל אליממ איבת
תומרוגה תונוגמהו תוערה תודימה לע תורבגתהל םדאה תא איבת ותוממור תרכה
לופי אל תוירחאה לדוג תא ריכמה ,םמורמה ,דבכנה שיאה .(15)ותוגהנתה תתחשהל
.ערה רצי תופיאשב לוזלזל איבת םדאה לש ותולדג חופיט .ערה רצי תודוצמב

לש תירוקמה ותולדג תא םיראתמה ל"זח תורוקמ לע ויתודיתי ךמת ל"צז פ"צנרגה
,ל"זח ירבד לע וכמתסהב ,ך"נתה ישיא לכב האר אוה .אטחה םדוק ןושארה םדא
אטחה לבא .ןושארה םדא אטח לש האצות איה םלועהו םדאה תדירי .תפומ תויומד
,םדאה לש ודיקפת הזו ,תורשפא שי .םדאה לש תימצעה הלודגה תא לטיב אל
יתובא ישעמל ישעמ ועיגי יתמ רמול םדא בייח םלועל" .תירוקמה הלעמה לא רוזחל
ךרד עיצה פ"צנרגה .(ל"תת זמר םירבד ,ינועמש טוקלי) "בקעיו קחצי םהרבא
תעונתל תושדח םינפ ןתנו ,םדאה לש םייבויחה תודוסיה לא היינפ ,תיפולח תיכוניח
.רסומה


הראה ריאה ,הקדובלס תרותב ףסונ ךבדנ הנב ל"צז אנרס י"רגה הבישיה שאר
.שנועה דחפ לע 'ה תארי תא תיתשהל ןיא ותטישל .וז הרותב הקימעמו השדח
,ויתושגרהו ויתובשחמ ךלהו וייח ירדס וילע וכפהנש תוכופהת רודב תמאב םלוא"
םויכ ,ושנועו 'ה דחפמ אריל ןומהה לצא תוררועמו תויח תושגרה ויה םינפלש המש
.(16)"שנועה תארימ ארייתמ וניאו ויניע דגנל םיקלא דחפ ןיאו דרח ובל ןיא
איה 'ה תווצמ לועו םימש תוכלמ לוע וילע לבקלו רציה תוחוכ לע רבגתהל ךרדה
הריתיה הבהאה והוריכזיו .ותבהא ןורכזו ונילע 'ה תבוט ןורכז ונייהו הבהאה" ךותמ
בהוא אוהש תדחוימה םלוע תבהאו הבר הבהאו ויאורב תא בהוא ךרבתי ארובהש
.ונילע למוח אוהש הריתיהו הלודגה הלמחה תאו דוחיב ותלוגס םע לארשי תא
הרקיה ,תחש ינמ ושפנ תלצהל םיכרד שקבל ליחתיו ומצע לע ותלמח וב םג ררועתת
ליצהלו וישעמ תא ביטהל הילעה ךרדב דועצל לחיו ףוקיו ררועתיו .םיקולאל כ"כ
.(16)'וכו "'ה יניעב םירקי םהש וייח תא
םדאה דצמ הבהאה ררועתת ,לארשי לא דחוימבו םדאה לא 'ה תבהא ןורכיז ךותמ
,ךרבתי ומש תשודק לע ושפנ תא ןתיל תבייחמה איה הבהאה קר יכ" ,ה"בקה יפלכ
תאירק תעשב וילע לבקמ לארשימ םדא לכש םימש תוכלמ לוע תלבק איה וז אלהו
.(16)"הבהא י"ע אלא המויק ןיא ךכיפלו ,עמש

תבייח ה"בקה לא ותוסחייתה .העש לכבו תע לכב 'ה תדובע דוסי איה הבהאה
"תבשה םויל ריש רומזמ" .םיידימתה ודסחו ובוט ,ותברק תרכה לע ססבתהל
לע הידוהו ללהכ ואב רשא תורישה לכמ דחייתנ תבשה ריש ,(א ,ב"צ םילהת)
,ה"בקה לש הריציה לע אוה תבשה ריש .ומדקש תורצמ הלצהו העושי לש תוערואמ
הבוטה תרכה לש יוטיב אוה תבשה ריש ,"העושי ריש" אלו "הרכה ריש" אוה
םיעיפשמו םלועב םידמועו םיעובקה תוערואמה לע ךרבל" ה"בקה לש תידימתה
הבוטה לע תודוהלו תוארל-םדאה תילכת וז .('ח-'ז 'מע ,םש) "דימת דסחו בוט
.תידימתה
האריה דוסי איה ,'ה לש ותברק תרכה ,ה"בקה לש םיידימתה ודסחו ובוט תרכה
.(ג"ע 'מע ,םש) אטחה םדוק ןושארה םדא לש ותארי ,תירוקמה
ךמוס .דסחב םייח לכלכמ" :הב רמאנ תורובג תכרב .ודסחב הדוסי 'ה תרובג ףא
לש ןרקיעש ירה" ,"ךל המוד ימו תורובג לעב ךומכ ימ 'וכו םילוח אפורו םילפונ
.(ז"פ 'מע ,םש) "ויתוארונ ןה ןהו ודסח תורובג ןה תורובג

ךותמ איה הבושתל תורשפאה ,אטחש רחאל םדאה ןוקית לש תורשפאה ףא
,יל ידודו ידודל ינא ,לולאל זמר ורמא םינומדקהו" ,םדאה לא 'ה תברק לש הרכהה
המכ דע הקומעה הרכהה איה ידודל ינאל הלודג רתויה תוררועתההש ,הז זמר ןינעו
תדוקנ .(ד"פ 'מע ,םש) "יל ידודו תניחבב הסומכה לארשיל ה"בקה לש ותברק תעגמ
הברקה תרכה ."יל ידוד" ,'ה תברק תרכה איה 'ה לא תשדוחמה היינפה לש אצומה
.ה"בקה יפלכ ונתוביוחמ תא הקימעמ לארשיל 'ה לש תדחוימה
ובייחל הכירצש יאדו .'ה רחב ובש לארשימ דיחיכ ותלעמ תרכה"
ןמ ומצע דירטי אלש הנוילע הארי ידיל ואיבהלו ונוקל ודבעשלו
"ונוקל תומדתלו םמורתהל תידימת תולדתשה לדתשיש אלא ,םלועה
.(ג"צ 'מע ,םש)
יכ ,הבושת הנינע רשא הבוש תבש לש הרטפהל תומדוק אתמחנד 'ז לש תורטפהה
הבהאה דוס סומכ" ולא תורטפהב ."הבושתל תוידוסיה תומדקהה" הלא תורטפהב
וז הבהא תרכה ."תורודהו םינמזה תופוקתה לכב קספה ילב םלוע תבהא הקומעה
ןמ לודג קוחיר ךל שי םאהו ותרכהו םיקולאה לא הבישה" איהש הבושתה דוסי איה
(ד"ער 'מע ,םש) ."ה"בקה לש ותבהאו ודסח תרכהמ קוחירה
חור תביאש תניחב תונוילע תולעמל םדאה תא האיבמ הב החמשהו 'ה תברק תרכה
,דעצ רחא דעצ הכילה ךרדכ ונייהו ,םב 'וכלי' םיקידצו 'ה יכרד םירשי יכ" ,שדוקה
אהב רואיבה הז ילואו .הציפק ךרד לע לא םיממורתמו םילוע החמשה ידי לע לבא
םידיסחה ויהש ,רמולכ .ויתוציפקב חבתשמ היה קדצוהי ןב ימלשוריב ןניסרגד
הציפק ךרדב םג תולעמו תוגרדל עיגהל רשפאש לארשי תא םידמלמ השעמ ישנאו
.('ר 'מע ,םש) "הליגר הכילה ךרדב קר אל

תירסומ - תיכוניחה התטיש תודוסימ הלא ,החמשו הבהא ,הברק
.ל"צז אנרס י"ירגה לש ודוסימ הקדובלס - ןורבח לש


:תורעה


.118 'מע ,קילאיב דסומ 'צוה ,תורוד תיירפס ,טנלסמ לארשי 'ר יבתכ ,רסומה תרגא .1

.133 'מע םש "תודימה ירוריב" רמאמ .2

.118 'מע םש ,רסומה תרגא .3

,תודהיה יעדמל הנשה רפס ,ןיקפיל לארשי 'ר לש ותוגהב שפנה תרות ,ןמליס ןנחוי ןייע .4
.ג"לשת ,א"י-ןליא-רב הטיסרבינוא

.169-170 'מע ,םש ,"השודקה ונתרות ידמול קוזיח ןינעב" רמאמ .5

.125 'מע ,םש ,"תודימה ירוריב" רמאמ .6

.114 'מע ,םש ,רסומה תרגא .7

.121 'מע ,םש ,רסומה תרגא .8

.203 'מע םש ,'ב תרגא ,תורגא .9

.120 'מע ,םש ,רסומה תרגא .10

.233 'מע ,םש ,'ט תרגא ,תורגא .11

לעב אוה םדאה רשאכ איה רתוי ההובג הגרד .126 'מע ,םש ,"תודימה ירוריב" רמאמ .12
.תלוזה תלעותל שומישל תוער תוארנה תודימה תאן ווכל חילצמו ויתודימ לע תטלחומ הטילש
.276 'מע ,א"ת ,ינויצ 'א 'צוה ,א"ח רסומה תעונת ,ץכ בד ברה ןייע

.170 'מע םש - "השודקה ונתרות ידמול קוזיח ןינעב רמאמ" .13

,ב"לשת ,םילשורי ,ז"ט קרפ תובישיה ברקב קבאמה ,רסומה סומלפ - ץכ בד ברה ןייע .14
.121 'מע ,תורוא 'צוה ,הכלהה שיא ,דחיהו דיחיה דוסב , קי'צייבולס ד"ירגה ןייע .255-283 'מע

- ץיבורוה י"רגה לש ודוסימ ,רסומה תעונתב יכוניחה ןוויכל תדגונמ וז תיכוניח הטיש .15
וקיחרהל ידכ םלועהו םדאה לש וכרע תותיחפ לע עיבצה הז ןוויכ ."קודרהוונמ אבסה"
. ערה רציה יכרדמ

.'אפ-'פ 'מע ,ח"לשת םילשורי לכשה דסומ 'צוה ,םימחרהו ןידה ימי ,'ג ךרכ לאקזחי תוילד .16