ל"זח לש הירלקפסאב - הנח

גרבנרינ היח

ט"נשת 135 ,ןיתעמש ךותמ


החיתפ

:אבומ 'ג לאומש שרדמב

דחא קידצ דיתע :תרמואו םלועה לכב תצצופתמו תאצוי לוק - תב התיה םויו םוי לכב"
ויהש ןוויכו .לאומש ומש האיצומ התיה ןב תדלוי התיהש השיא לכו .לאומש ומשו דומעל
ואר ,הז דלונש ןוויכו .לאומש ותוא הז ןיא ?לאומש הז - םירמוא ויה ,וישעמ תא םיאור
"!אוה הזש המוד - ורמא ,וישעמ תא

ןידמוע תורמשמ ד"כש .(אל תוכרב) ןורהאו השמכ לוקשש איבנ ,לאומשכ ןבב תוכזל
לוקש היהש ןבב תוכזל .(ח"י הבר רבדמב) שדוקה - חורב םיאבנתמ םלוכש ,וינב ינבמ
וניד תיבבש .(ב הגיגח ,ימלשורי) םיאיבנ לש ןבר היהש .(א"ש ,רקי ילכ) םיקידצ א"לכ
תוכרב ,ז"ט א"ומש ,'י לאומש) םיכלמ 'ב חושמל הכזש .(גכ תוכמ) שדוקה - חור העיפוה
יקרפ) ותומ רחאו וייחב אבנתנ לאומשו םהייחב ואבנתנ םיאיבנה לכש וילע 'מאנש .(אל
.(ו"ט א"רד

ןבב תוכזל .איבנה לאומש לש וחבשו ותלודג לע ל"זח ירבדמ ןטק קלח אלא ןניא ולא תואבומו
,לוק - תבב וילע וזירכהש קידצה היהי אוה אוהש היפיצבו "לאומש" םשה תניתנב יד ןיא ,הזכ
הנח התכז !היוארה םאה תויהל ךרוצ שי - הזכ ןבב תוכזל ידכ תורחאה םישנה ורבסש יפכ
התלעש ,תואיבנה 'זמ תחא ,הלודגה השאה ,הנח .ידכב אלו ,םימשמ זרכוה וילעש קידצה ןבב
ןהש םילימב ה"בקל החבישו הסליקש ,הקלח תנמ ויהש םירוסיהו תונויסינה לעמ התלעתהו
!איבנה לאומש תא תדלל היוארה םאה ןכא התייה איה - וניתוליפתל דוסיה

הנקלא תיבב הנח
הנווכה "דחא שיא" 'אנש םוקמ לכ - ".דחא שיא יהיו" :ל"זח .לודג םדאל אשנהל התכז הנח
'אנש יפכ האובנל אוה םג הכזש םדא .םעמ םרומ םדא - סוניגבא - "יתרפא" .ובשחו לודגל
לארשי ינב ולחה ותוכזבש הז היה הנקלא .הנקלא הז - ".םיקלאה שיא אביו" :זכ ,ב קרפב
הלוע היה הנקלא" :ל"זח םירפסמש יפכ ,לגרל תולעלו חנזוהש הליש ןכשמ תא בוש דוקפל
ינב לכ םע דחי (הבדנב וילע לביקש םעפ דועו םילגרב - שולש) הנשב םימעפ עברא הלישל
תיבל :םהל םירמואו ?וכלת ןכיהל :םהל ןילאוש ויהו .ריע לש הבוחרב םינל ויה ךרדב .ותיב
ךלנו ונמע ואובת אל המל ,םתאו .םיבוט םישעמו הרות אצת םשמש - הלישבש םיקלאה
,םעפה דוע םהל רמא ןכו .םכמע הלענ :םהל םירמואו תועמד םירגשמ םהיניע דימ ?דחיב
הלוע היהש ךרדבו .םיתב הרשע תרחאה הנשלו םיתב השימח האבה הנשל ומע ולעש דע
לכ תא עירכמ הנקלא היהו ומע ןילוע לארשי לכ ויהש דע ,תרחאה הנשל הלוע וניא - וז הנש
.(ח"פ א"בדת) "ודי לע םיבר וכזו תווצמל םתוא ךניחו תוכז ףכל לארשי

,ורצחב שיאה הלעתנ ,ותיבב שיאה הלעתנ - "אוהה שיאה הלעו" :ל"זח ושרד לגרל וז ותילע לע
תיבב .(א"פ לאומש שרדמ) ומצע לשמ אלא היה אל וילע לכו ,לארשי לכב הלעתנ ,וריעב הלעתנ
:בותכש .הנח - תיב לש ורקיע תווצמב לארשי ללכ יוכיזו תולעתה לש תיב ,ק"הור הרוש ובש ,הז
השיא םע תפתתשמ איהו .הנושארה ותשא התייה איהש העידיה T"ה אלל "הנח תחא םשו"
,ומע הלוע איה ,םירכזה לע הבוח וז הווצמש תורמלו ,לגרל הילעב םיברה יוכיז לש המישמב
םש שרדמב אבומ .לודג רבד ותואל םישנה לע העפשהב תפתתשמ ףאו ותיב לכ םע דחי
רבדמ שיאה ןכש דבל םישנהו דבל םישנאה ןיצבקתמ ויה ,ריע לש הבוחרב םינל ויהשכש
תולעהל םיכוז ויהו ,הלעבכ העפשהב הקסע איה םגש ירה - השאה םע השאהו שיאה םע
התהש םינש רשע ."םידלי ןיא הנחלו" - תורקע הרזגנ הנח לע ,ךא .הלישל םימלש םיתב םמע
:הרמאו ונמא הרשמ הדמלו ,הדלי אלו הלעב םע הנח
"יתוא דוקפיו יתיבל יתרצ יתסנכהש ה"בקה הארי הז ךותמו יתיבל יתרצ סינכיש ול רמוא"
.(הבר אתקיספ)

תפסות המצעל הנימזמ םצעב הנח .םירמו םישק תונויסינב םינש עשת ךשמב הנח תדמוע זאמו
םירוסיה תילכתש] לוכל עודי ירהש ,הבבל תלאשמב תוכזלו ה"בקל רתוי ברקתהל ידכ וז םירוסי
ןתליפתל הוואתמ ה"בקה היהש ,תורקע תוהמאה ויה ןכלו ה"בקל תוברקתהלו הליפתל םורגל איה
םתדלוהב םימצעתמ ,הברקב הנח תאשונש תורקעה לש רעצהו באכה וינפל םימחר ובריש הצורו
לש הינב ולא - "םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אלה" :'אנש הז רחא הזב הנינפל םינבה הרשע לש
.הנינפ

ףריצ המכו .החוכ יפל הפריצ הנח תא ףאו" .וחוכ יפכ דחא לכ םיקידצה תא ףרצמו הסנמ ה"בקה
לש התגהנהב םוהתה דע בקונו רעצה רבוגו .(ר"ספ) ".הנש הרשע עשת וניתובר ורמא ?התוא
הרצ התויהל ףסונ "סעכ םג התרצ התסעכו" ,הלישל םילוע ויהשכ החמשה ימיב :המע הנינפ
שרדמ) "קולח ינשלו ?רדווס לודגה ךנבל תינק" ?הל תרמוא התייה המ ?המבו הסיעכהל הפיסוה
?השוע הנינפ התייה המ ,וקלח וינבמ דחא לכל ןתונ הנקלא היהו לוכאל םיבשוי ויהשמ ןכו .(לאומש
"וקלח תתנ אל ינב הזלו ,וקלח ינב הזל ןת" :הנקלאל תרמוא התייהו הנח תא סיעכהל תנווכתמ
.(ר"ספ)

ךממ ענומ ה"בקה היה אל ,תקדצ תייה וליא יאדווב :הל תרמוא התייהש - "המיערה רובעב" דועו
הנינפש ל"זח םירמוא םנמאו] .(זעול םעמ טוקלי) הרשל ןכ הרמאש רגהל וניצמש ומכ .ןטב ירפ
'אנש הינב תתימב השנענ כ"פעאו ,ללפתהל הנח תא ררועל התצרש , םיימש םשל הנווכתה
הרומג תקדצ התייה הנינפש ףא :ךכ לע רמוא ל"צז ץיבלאומש םייח 'ר ."הללמוא םינב תברו"
.ארונ שנועב השנענ - דקפתש ידכ הליפתל הנח תא ררועל ידכ שפנ תוריסמב תאז התשעו
הנכסה .שא רונת ךותל ודי סינכמכ והירה ,היהתש לככ הבוט ותנווכ אהת ,ורבחב עגופה יכ
תוחיש") עבטה ךרדב תפרוש שאהש םשכ שממ תיעבט תואיצמ איה ורבחל םדא ןיב הריבעבש
.[(ר"סומ

,רתויב השיגרה הדוקנב הב םיעגופו הל םיקיצמש תרסוימהו הבואכה השאה ןיב ףירחה דוגינה
רתוי דוע לידגמ הז דוגינ ,תונברקה תליכאו גחב החמשה תווצמב םיקסעתמה םיגגוחה להק ןיבל
הילע ףירמש המחנה ירבד וליפאו ."לכאת אלו הכבתו" רעצמ ץווכתמ הביל ,השפנ תקוצמ תא
.באכה לדוג תא םיגיפמ םניא ,הנקלא הלעב

הנח לש הבילל ןיבמ הנקלא 'וכו "יכבת (הכר 'של לוגסב) המל" :הרתי תוכרב הילא הנופ הנקלא
ךיירב :הל רמא" ,"ךל בוט יכנא אלה" :הענכשל הסנמ ןכלו ,הנענ אלו הילע ללפתה רבכ יאדוובו
ןכו .םינב אלל םג ה"בקב תוקבדל יעיגתו ילעתתש ה"בקה לש ונוצר ךכ !ךקלחב היהי (ךארוב)
ןהינב תוכילומש י"ע ב"הועב תוכזל תולוכי םישנש "םינב הרשעמ ךל בוט יכנא אלה" :הל רמוא
ןיאש ךכ לע תגאוד תא םא :הל רמא - ד"מהיבמ םירזוחש דע ןהילעבל תוניתממש וא ד"מהיבל
רשפא םנמא .(זעול םעמ טוקלי) ב"הועל ידי לע תוכזל הלוכי תא ,שרדמה תיבל םכילוהל םינב ךל
דדועל הזב שי ז"כב לבא ,םינב רדעיה לע לעבב הרומת ןיא יכ ,הנקלא ירבד תא הנח התחדש
אל התורירמ לבא .החפשמה תא רעצל אלש ידכ גחה ןידכ החמש םגש רשפאו .יכבמ עונמלו
."הכבת הכבו 'ה לע ללפתתו" :השפנ רנב ללפתהל 'ה תיבל האצי איהו ,"שפנ תרמ איהו" הגפ

הרדנו הנח תליפת
תונכה - "חלשיו") וינפל וז השרפ חיני ,עדוי וניאו ןוטלש וא ךלמ תוצרל הצורש ימ לכ ןתנוי ר"א"
:המצע תא הניכמ הנח םג ."םייוצרו םיסויפ יסיסכת הנמיה דמליו (וישע םע ותשיגפל בקעי
האר םא" - המחלמל לוכיבכו ;'וגו 'הל ויתתנו" - תרדונ - ןורודל ;.'ה לע ללפתתו" - הליפתל"
ךלא "הארת" אל םאו בטומ - "האר םא" :א"ע ,'ל תוכרב תכסמב 'אנ . ".ךתמא ינעב הארת
הערזנו התקנו' :'אנש רתסלפ ךתרות השוע התא יאו םירמה ימב ינוקדביו ילעב הנקלאמ רתסאו
אה - ההימת ררועמ הזו ,הלעמ יפלכ םירבד החיטה ולא םילימב הנחש ,תנייצמ ארמגה ."'ערז
הבושתה ?עודמ - םירבד החיטה הנח : "םייחה שפנ"ב ךכ לע רמוא ןיזולוומ םייח יבר ?דציכ
יפלכ - התייה התנווכ לכ - הנח .םימש דובכ לע שקבל בייח ותליפתב ידוהי ,הלעמ יפלכ :איה
חיטה"ל המצעל הריתה ןכלו 'הל ולוכ היהי דלוויש דליהש הריהצמ איה .ישיא ןיינע אל ,הלעמ
.לארשי ללכ רובע ,ש"של הלעמ יפלכ "םירבד

:לבקתתש התליפתל ורזעו ופרטצנ םירבד השולש
רחא םדא ןיא הרקע השא לש הרעצ יכ) המצעל היה הרעצ :ל"זח ורמא - "שפנ תרמ איהו"
.בל ירבשנ תליפת עמוש 'הו ."ושפנ תרמ עדוי בל" :רמאנ ז"עו (!שיגרהלו דודמל לוכי
התלת 'ה לע הבהי לכ תא הכילשה .ודבל 'ה לע המל הנווכב הללפתהש - "'ה לע ללפתתו"
.םימש דובכ לע הללפתהו הנוחטב לכ וב
.ולעננ אל תועמד ירעשש עודיבו - "הכבת הכבו"

:רזעלא 'ר רמא 'תואבצ 'ה'" .הרצ תעב רודיל רבדה לבוקמש יפכ רדנ תרדונ איה התליפת ךותב
.ותארקו הנח תאבש דע "תואבצ" ה"בקל ארקש םדא היה אל ,ומלוע תא ה"בקה ארבש םוימ
ןב יל ןתתש ךיניעב השק ךמלועב תארב תואבצ יאבצ לכמ ,ע"שבר :ה"בקה ינפל הנח הרמא
,ילש םינבה ןורסחב - "ךתמא ינעב הארת האר םא" :התניחתב הכישממ איהו (תוכרב) "?דחא
העשב ,ללפתהל לוכי דחא לכ אל וז ןושלב הליפת - ".חכשת אלו ינתרכזו" .הזמ לודג ינוע ןיאש
אלא ןורכז לע םיללפתמ ונא ןיאו ,רכזהל םיערה וישעמ םג םילולע ,ה"בקה ינפל רכזנ םדאהש
.'וכו "הבוטל וב ונרכז" ןושלב
םא ,דלתו העבט הנתשיש ידכ םיבורמ םימש ימחרל הקוקז איהש תעדוי הנח - "חכשת אלו"
.א"נב לש החכש אלו הביזע - התנווכ ןאכ החכשהו עשוות אל - דימת 'ה ינפל הנורכז היהי אל
ןיב םלשומ ןב רתויב בוטה רבדה לע תשקבמ איה הליחתכלמ - "םישנא ערז ךתמאל תתנו"
אב ןקז לואש ימיב שיאהו" :ישי לע 'אנש יפכ) לארשיבש םימכחו םילודגכ לודג היהיש א"נב
תואגתהל ידכ אלו 'ה םשל לואש אהיש - םימש םשל התנווכ לכ התייה וז התשקבו ("םישנאב
.וב ראפתהלו

.דודו לואש םישנא ינש חשומש ערז" :תוכרבב ארמגה תרמוא "םישנא ערז" התליפתב דגיהה לע
לאומשו וינהכב ןורהאו השמ' :ש"מכ ןורהאו השמ םהו םישנא ינשכ לוקשש ערז :רמא ןנחוי 'ר
,ןפוד אצוי אהי אלש ,"'וכו ךומנ אלו הובג אל - םישנא ןיב עלבומש - ורמא ןנברו 'ומש יארוקב
תוירבה םע ברועמ אהישו .'הל שרפומ היהש ןוויכ - 'ה ינפל דומעל לכויש םומ לעב אלו אירב
:'אנש ךכל התכז הנח ,ןכאו .ת"ישה תעד דומילבו הרשיו הבוט הגהנהב םיכירצ םה המ עדיו

."םישנא םע םגו 'ה םע םג בוטו לדגו ךלוה לאומש רענהו"

םידבוע םיוולהש ףא 'וכו "הלעי אל הרומו .'הל ויתתנו" :רדנה והמ תטרפמ איה התליפת ךשמהב
.'הל ותיתל יואר אהיש גאדתו ולמגה םוימ שידקת איה ותוא ,שמחו םירשע ליגמ קר שדקמב
הבייחתה אלא התעמ ותוא השידקה אל איהו םלועל אב אלש רבד שידקמ םדא ןיא ירהש
רדנו 'הל שדוק ולוכ היהי - התכרדהו התעפשה י"ע ךכל יואר היהיש ולדגלו ,דלווישכ ושידקהל
לאומש ןכאש רמוא יארוהנ 'ר .ריזנ היה לאומש םא םיאנתה םיקלחנ ריזנ תכסמב .לח ןכא הזכ
הנווכהש רמוא יסוי 'ר ."ושאר לע הלעי אל הרומו" 'אנ ולצא ףאש ןושמשמ תאז דמלו ריזנ היה
םוש ובילב היהי אלש 'הב כ"כ קובד אהיש הנח השקיבש ,םדו רשב לש תורמ וילע היהת אלש
תוליפת הללפתהש וא התליפת לע הרזח "ללפתהל התברה יכ היהו" .םדו רשב ארומל םוקמ
.תלבקתמ ותליפת - הליפתב הברמהש ונדמלמ הזו תופסונ תובר

הנח לש התליפתב שורדל וברה ל"זחש ,ןייצמ "םיאיבנה ירפסב תוישרפ" ורפסב יול 'י ברה
ק"הור ילעב - םלוע ילודג לש םהיפמ האציש הלימו הלימ לכב ןייעלו קדקדל שי ךאיה ונדמלל
תונויער לש קמוע שי אלא ,ןונגסו יפוי םשל ו"ח םירבד יבוביג םתס ולא ןיא - תורודל הבתכנשו
:תובר תוכלה התליפת גהונ ךותמ וקיסה ל"זח ןכאו .הלימו הלימ לכב

איה הנחו' :הנחד יארק ינהמ עמשמל אכיא אתוורבג אתכלה המכ :אנונמה בר רמא"
ללפתמל ןאכמ - 'תוענ היתפש קר' .וביל ןווכיש ךירצש ללפתמל ןאכמ - 'הביל לע תרבדמ
ילע הבשחיו' .ותליפתב ולוק היבגהל רוסאש ןאכמ - 'עמשי אל הלוקו' .ויתפשב ךותחיש
.ללפתהל רוסא רוכישש ןאכמ - 'הרוכשל

הניאו תצרפתמ הניא ,הכלהב תקדקדמ כ"פעא ,"יכנא חור תשק השא" :תרמוא םנמא הנח
םג - שדוקה חור תלעב ,האיבנה ,הלודגה השאה .םייואר םניאש םירבד הסעכ ךותמ תרמוא
!התליפת ךכל םאתהבו 'ה תיבב - םלועה ארוב ינפל תדמועש איה תעדוי השפנ תקוצמב

רדנה םויק - הנחו ןהכה ילע
."היפב תא רמוש ילעו ללפתהל התברה יכ היהו" ;"'ה לכיה תזוזמ לע אסכה לע בשי ןהכה ילעו"

חתפב בשוי ,ןיד - תיב באו טפושל ןכו לודג ןהכל םויב וב - ל"זח ירבד יפל - הנותנש ,ןהכה ילע
דועו .תיבה דובכ לע ןכו יוארכ השעתש הדובעה לע חיגשמו םירעשה ידומע לע ןעשנ הרזעה
ןוהמת תות ןנובתמ ילע .ויפ תא םילאוש ויה תונברקהו גחה ןינעב הכלה תעדל םיכירצ ויה םאש
היה אלש רבד - "תוענ היתפש קר" יכ וביל םש ףאו .גחב - יכב ךותמ ללפתהל הברמה ,הנח לע
,'ה תיבל רידת הלועש ,תוינקדצה םישנה תחאכ הנח תא ריכמ אוהש ףא .םהה םימיב לבוקמ
וריאהו םימותו םירואב לואשל הנופש דע דואמ ךכ לע המת אוה .הנוש התליפת םעפה םלוא
.ר.ש.כ.ה :תויתואה

תועטב תויתואה תא ףרצ ,וזכ הרוצבו הליפתב כ"כ ךיראת השאש ליגר הז היה אלש ךותמ
ללפתהל יואר ןיאו ,גחה תדועסב הדימה לע רתי ןיי התתשו הלכאש רבס אוה .הרכש םתארוהש
,הרימאב התוא חיכומ זאו התליפת תא םייסתש דע הל ןיתממ אוה .הזכ בצמב 'ה תיבל אבלו
רזעלא 'ר רמאו "ןירכתשת יתמ דע הילא רמאיו" רבדב ביוחמ ומצע תא האור אוה .הכר ןושלב
ילע - "ךילעמ ךניי תא יריסה" (א"ל תוכרב) וחיכוהל ךירצ - ןוגה וניאש רבד ורבחב האורל ןאכמ
.תאצמנ איה וב םוקמה תשודקב הרכה ךותמ הלולצה התעדל בושלו רבגתהל הילע הוצ

שדוקה חור אלו הזה רבדב התא ןודא אל - ינודא אל" :הנועו ילע לש ודשחמ דואמ תעגפנ הנח
שי ירה ?שדוקה חורל רשקה המ ,הרואכל .תוכז ףכל אלו הבוח ףכל יתוא תנדש ,ךילע הרוש
תויתואה תא וריאה "םירואה"ש תורמל :ל"צז ןואגה ךכ לע רמוא תוכז ףכל לארשימ םדא לכ ןודל
היה ןוכנהו ,ןוכנה רדסב תויתואה תא ביכרהל תלוכיה רמולכ - "םימות"ל ילע הכז אל ןשוחב
ףורצב ילע לשכנ תמאב עודמו .ונמא הרשכ םינב לע תללפתמש - הרשכ וא הרשכ :םפרצל
השפנ רמ תאו התרצ תא וביל שיגרה אלש ןוויכ :ךכ לע בישמ ל"צז ץיבלאומש ח"רגה ?תויתואה
.לאושה לש ורעצ תא שיגריו ןיביש ,בל ךירצ ,הנוכנ הבושת לבקתתש ידכב .הנוכנ רתפ אל -
תללפתמש לעילב - תבל יב דושחת לא - "לעילב תב ינפל ךתמא תא ןתת לא" :הנח הכישממו
.ינטינקהל ךישמתש הנינפ יתרצ ינפל ןויזבל יננתת אלש תורכשב ינמישאת לא וא ,תורכש ךותמ
- וב ןיאש המב ורבחב דשוחהש ןידה אוה ךכו ,השק תמאב היה דשחה יכ הסייפל רהממ ילע
הרשיבשכ ןאכ הנהו .'וכו "ךתלש תא ןתי לארשי יקלאו" :'אנש וכרבל ךירצש דוע אלו ,וסייפל בייח
אצמת" :השקב זאו ילע לע הרוש ןכ שדוקה חור ןכאש הנח הדמל ,התליפת הלבקתנש ילע
הקזח התיה התנומא - "דוע הל ויה אל הינפו" .םימחר הילע שקבל - "ךיניעב ןח ךתחפש
."םימיה תופוקתל יהיו .'ה הכזיו" - ןכאו .ילע לש ותכרב םייקתתו התליפת לבקתתש

שארמ הריכז - הריכז איתאו ''ה הרכזיו' הנחב בותכו .הנחו לחר הרש הדקפנ הנשה שארב"
תדחוימ הדיקפל תוקוקז ויה ולא תורקע (הנשה שאר תכסמ) "העורת ןורכז ןותבש" ביתכד הנשה
עיבהל הילעש השח הנח ."הנח רהתו - 'ה הרכזיו" והזו םעבט תונשל ה"רב הבוטל םנורכז הלעו
השידקמ הנח !לא -מ לואש "לאומש" ול תארוק ןכלו היתוליפתל ה"בקה לש ותונעיה תא חיצנהלו
יפכ 'ה תיבב תוהשל יואר תויהל הל דלונה דליה תא לדגלו בצעל ,תימשגו תינחור ,הלוכ לכ תא
היב אייזח אתריתי אתוקנפמ" ןכש 'ה תיבל הלוע הניא איה ,ןושארה לגרב םנמאו .החיטבהש
לש ונודיעו ותוכרש תששוח הנח ('ו הגיגח) "אחרואד אשלוחל לאומשב היב אשחו לאומשב
יפכ ,ומע תראשנ איה ףאו ותוא הלעמ הניא כ"עו ךרדב ןכתסהל ול םורגל םילולע לאומש
תווצממ הרוטפ איה ךכ - הכוסהמ םירוטפ ןהישמשמו םילוחש הכוס ינידב הכלהה תרמואש
הנחו ,למגנ דליהש עגרב ,םלוא ."ותוא ךלמוג דע יבש' :רמואו המע םיכסמ ןכא הנקלאו .החמשה
."'ה תיב והאיבתו" - דימ ,ול הדיעוהש דיקפתב דומעלו הנממ קתנתהל לוכי רבכ אוהש האור

דע ,וליגמ הברהב םילודג םיילכשו םיינחור תוחוכ וב ויה ,ןטק הכ היהש ףא ,"רענ - רענהו"
תטלבתמ בוש ןאכו .ל-א ומשש וילע תזרכמ התייה לוק - תבהש "והזש המוד" ודוה לכהש
ותוא תקבוח איה ףוס ףוסו ,הז ןבל התפיצ תובר הכ םינש ירהש .הנח לש התוקדצו התולדג
דועו דוע תוהשל היח יעבטה יהמאה ןוצרהש קפס ןיא ,הלחיי רשא לכמ וילע עיפשהל הכוזו
לע :התנווכהו הכוניחל דוע קוקז דליהש הזה הנוצר תא ץרתל רבדה היה לק המו .ותציחמב
היתושגר לע תרבוג הנח םלוא .ומכחלו וכנחל םוקמ דוע שי - (ל"נכ) "רענ - רענה"ש ףא
:רבדה ירשפאשכ דימו םייטרפה
הרות לכל ותוא ךנחישו וינפל דמולו בשוי היהיש" ילע לא אובמ רענה - "'ה תיב והאיבתו"
.(ק"דר) "הווצמו

ינא" :ותוא לבקל וענכשל הכירצ הנחו ,'ה תיבב ראשהל ידכ וינפל אבומה ןטקה לע המת ילעו
ידכ הז םוקמב יתכפש תויכבו תוליפת המכ עדוי התא - "יתללפתה הזה רענה לא 'וכו "השאה
ןכלו .וייח ימי לכ 'ה תיבב .''ה דבע תויהל וילע עיפשהל יתליפתב יתחטבהו .הז ןבב תוכזל
:וידיב ראשנ ןטקה לאומשו ענכתשמ ילע .'ה ןוצרכ וכנחלו ולדגלו ולבקל ונממ איה תשקבמ
."ןהכה ילע ינפ תא 'ה תא תרשמ היה רענהו"

הנח לש הידוהה תליפת
חורב הרמאנש וז הליפת .הל למג רשא לכ לע ךרבתי ארובל הידוה תליפתב התע תדמוע הנח
החילצמ איה הילע רשא שדוקה חורב .ארובה תלודגל ללהו חבש תריש הווהמ (די הליגמ) האובנ
םלועב החגשהה די תא יוטיב ודיל האיבמו ,ידוחיי ףקיהב ה"בקה תוליפתו תוחבשת עיבהל
יפל האובנב הזוח איה דועו .הילא העיגהש תישיאה העושיב - הילע יטרפ ןפואבו ולוכ לודגה
רשא וז הליפתב .תורודה לכ ףוס דע שחרתהל םידיתעו ועריאש םיבר תוערואמ ל"זח ישוריפ
.ל"זח ונל ונקתש תוליפתה לכל דוסיו שרוש והירה - םיקומעו םיבגשנ תונויער םיזמרנ הב

'שלמ) ךתולבל אלא ךתלב ירקת לא :אישנמ ןב הדוהי ר"א" - "ךתלב ןיא יכ .'הכ שודק ןיא"
יחצנ אוה ה"בקה לבא ,ותוא ןילבמ וידי השעמ ו"ב ,םדו רשב תדימ ה"בקה תדימכ אלש (יאלב
."וידי השעמ הלבמו
.המשנו חור הב ליטהל לוכי וניא לבא הרוצ רצ םדא .ונקולאכ רייצ ןיא" - "וניקולאכ רוצ ןיאו"
.חור הב ליטמו הרוצ רצ ה"בקה לבא
םישיחכמה הוואגה ילעב לכל איה הפ היינפה - "םכיפמ קתע אצי .ההובג ורבדת וברת לא"
הנינפ) חורה יסגמ הלבסש הנח ?"תולילע ונכתנ ולו - םהיפמ אצויה "קתע"ב .ה"בקב םירפוכו
התליפתב הנופ ,ו"ח רקפה ה"בקה לש ומלוע וליאכ בושחל ןתינ םהירבדמש (הל וגעלש םירחאו
:(םיגוס השולשל םיקלחנה) םירפוכה לא
.ומצעמ ארבנ םלועהש םירמואה דגנכ !םלועל אורב שי - "ץרא יקוצמ 'הל יכ"
המ עדוי וניא ךא םלוע ארב 'הש םירמואה ולא דגנכ ,םלועב הרוקה לכ עדוי - "'ה תועד לק יכ"
.וב הרוק
,הזירכמ ,םדגנכ .שנועו רכש ןיאו ץראה תא שטנ 'הש םירמואה ולא דגנכ - "היחמו תיממ 'ה"
:הייחב אלפומהו יסינה ךפהמה תא תראתמ הנח !םלועב רקפה ןיא החגשה שי :תרמואו הנח
- ש"של הנווכתנש ףאש ,הנינפ לש השנוע לע םג תזמרמו 'וכו "העבש הדלי הרקע דע"
איהו ."הללמוא םינב תברו" 'אנש הינב תומב השנענ כ"עו הרעצל הכירצ התייה אל םוקמ לכמ
!וימיב תורקל דיתעה לע האובנבו הנב לע תללפתמ
.םיתשילפה - "ויבירמ ותחי - 'ה"
.י"א לכב טפוש היהי לאומשש - "ץרא יספא ןידי"
.לארשי תא עישוהל זוע ול ןתי 'הש לואש תא ךילמי - "וכלמל זוע ןתיו"
.ונרק 'ה םרי ,החשמה ןמשב דוד תא חשמישכ - "וחישמ ןרק םריו"

שי !עדוי אוהו !םלועל ארוב שי - תודהיה תודוסיב הנומאו החגשה הנח לש התליפתב ,רומאכ
קלח לכ םיליבקמ ל"זחו ,ע"ש תליפת לש דוסיל וז הליפת הכפה ןכל !טרפו טרפ לכ לע החגשה
:ח"י תוכרבמ תחאל התליפתמ
;םהרבא ןגמ - "'הב ינרק המר"
;םיתמה היחמ - "היחמו תיממ 'ה"
.(ש"קלי) ;שודקה לקה - "'הכ שודק ןיא"
רחא הפיא אלמנ (ה"כ א"בדת) "יתובא ישעמל ישעמ ועיגי יתמ :רמול םדא בייחש" ונייצ ל"זח
(ועיגי) העיגנ תגרדל עיגנשתוחפלו ,תאז םייקל תוחפלו ,תאז םייקל לדתשנו ,רמאנו םהירבד
.םילוגדה םהישעמל יהשלכ