דימלתה דובכ

"ודימלתו ונבמ ץוח אנקתמ םדא לכב"
(ב"ע ,חק ןירדהנס)

ץשולס .א ברה


ט"נשת ,135 ןיתעמש ךותמ
אטבתמ המב עובקל םיקסופהו דומלתה ישרפמ וקסע "דימלתה דובכ" ןיינעב
תכסמב הנשמב אוה דימלתה דובכל רוקמה .וידימלתל קולחל הרומה ךירצש דובכה
:ב"י הנשמ 'ד קרפ תובא
."ךלשכ ךילע ביבח ךדימלת דובכ יהי :רמוא עומש ןב רזעלא 'ר"
.םינפוא ינשב עומש ןב רזעלא 'ר ירבד ןיבהל ןתינ

ךילע ביבח ,ברה - הרומה ,התאש םשכ ודובכ לע רומשו ךדימלת תא הזבת לא .א
,ומצע דובכל דימלתה לש ודובכ תוושהל בייח וניאש רמול ךירצ ןיאו ,"השעו םוק"ב
בוביחל עיגהל ידכש ,אצמנ .ודימלת לש ימצעה דובכב עוגפל אלש רהזהל בייח אלא
דימת תוארל וילע .וינבכ םברקלו םתוא בוהאל הרומה וא ברה לע ,דימלתה דובכ
ךורבו םעונב םרסיי - בטומל רוזחל םרסיימשכ םג .וידימלתבש יבויחה דצה תא
.הבהאו הבריק לש םינפ רבסבו
,'א השרפ קלמעד אתכסמ חלשב תשרפ תומשל אתליכמב אבומ הנשמל הז רבסה
:םש ונינש ךכו
."ותומכ ובר ינפל ביבח דימלת היהיש ןאכמ"
היהיש רמולכ ותוביבח לע אלא ,לעופב דימלתל דובכ תניתנ לע ןאכ רבודמ אל
.בושחו רקי ,םיענו בוהא ויניעב

דימלתה לש ודובכ תוושהלו "השעו םוק"ב ודימלת דבכל הרומה וא ברה ךירצ .ב
זא ,ובר לע בוהאו םיענ היהי דימלתה םגש דבלבו ,דובכ ול קולחלו ומצע דובכל
חלשב אמוחנת שרדמב ונאצמ הז רבסה רוקמ .לעופב דובכ ול קולחל ברה ךירצ
:(ו"כ ןמיס)
'קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב עשוהי לא השמ רמאיו'
- ודימלת עשוהי תא השמ הושע היהש ןאכמ - ט ,ז"י תומש)
רחב אלא יל רחב ודימלתל רמא אלש ץרא ךרד ךדמלל .ותומכ
דובכ אהיש ורמא ןאכמ .ותומכ והשע ,היה ודימלתש פ"עא ,ונל
."ךלשכ ךילע ביבח ךדימלת
דובכ קולחל בייח הרומה וא ברה ןיאש תמייוסמ הלבגה הנשי הז שוריפ יפל
אוה ובר ףוס ףוס ירהש ,ארומב םג ןוגכ ,ותוא םידבכמש הדימ התואב וידימלתל
וידימלתל הזכ לודג דובכ תניתנ .וידימלת לע הרומה וא ברה תארי היהתש ךירצו
אקווד דימלתל דובכ תניתנ הנשמב אנתה ריכזה ןכל ,הרומה תארי ידיל םאיבת אל
תכסמב הנשמב םיסרוג שי ךכיפל .וינפמ םוקל ןוגכ וארומב הרומה בייח וניא יכ
:תובא
.(םש ןושאר שוריפב י"שר) "ךרבח דובככ ךדימלת דובכ יהי"
,ןידב וניא יכ ,ורבחל ומכ ודימלתל דבכיש רמוא וניא" :הנוי ונבר םש הז לע בתכו
תוחפל תושר ךל ןיא ךכ - יוארה ודובכמ ךרבחל עורגל יאשר ךניאש ומכ אלא
."ךדימלתל יוארה דובכהמ
ךירצ ברהש עמתשמ ב"י הכלה הרות דומלת תוכלהמ 'ה קרפב ם"במרה ירבדמ
:ונושל וזו .ודובכל דימלתה דובכ תוושהל
.ןברקלו וידימלת תא דבכל ךירצ ברה ךכ ,ברה דובכב םיבייח םידימלתהש םשכ"
.'ךלשכ ךילע ביבח ךדימלת דובכ יהי' :םימכח ורמא ךכ
ףאו "השעו םוק"ב ודימלת תא דבכל הרומה ךירצש איה ם"במרה תעדש אצמנ
ארומ דובכה ללכב ןיא יכ ודימלת ארומב אל לבא) ודובכל דימלתה דובכ תוושהל
.(ליעל ונבתכש יפכ

הכלהמ דומלל לכונ ,וברל דימלתה לש וכרע דובכו ודימלתל ברה ךרע דובכ ןיינעב
הלגש דימלת" :קספ 'א 'לה 'ז קרפ חצור תוכלהב ם"במרה .טלקמ ריעל תולג לש
- "יחו לאה םירעה ןמ תחא לא סנו"] 'יחיו' :רמאנש ,ומע ובר ןילגמ ,טלקמ ריעל
הרות דומלת אלב הישקבמו המכח ילעב ייחו ,היחיש ידכ ול השע ,[אמ ,'ד םירבד
."ומע (וידימלת) ותבישי ןילגמ הלגש ברה ןכו .ןיבושח התימכ
היחת המכחהש ,םייח ול ןיא םידימלת אלב ברהש י"ת הוצמ ךוניחה רפסב בתכו
.(א"ע ,י ףד תוכמ תכסמב ם"במרה ירבד רוקמ) הילעב תא
ןורסח ןאכ שי ,ברה ןמ דרפנש דימלתהו דימלתה ןמ דרפנש ברהש וז הכלהמ ןידמל
לדוג לע םידמוע ונא ןאכמ .התימכ םיבושח םהייחו ,דימלתהו ברה לש םהייחב
הלעתמ דחא לכ רשאכ םהיניב רצונ הז סחי .ודימלתו ברה ןיבש תידדהה העפשהה
.ורבח לש ותיווהמ
בייח דימלתהש הדימ התואבש תורוהל "םשכ" הלמב וז הכלה ם"במרה חתפ ןכל
םינפואה ינשש רמול ןתינ .ודימלת דבכל ברה בייח הדימ התואב ךכ ,ובר דבכל
יניעב ביבח דימלתה היהי םא רמולכ .הזמ הז םיקנוי ,הנשמה רבסהב ונבתכש
.דובכ םג הרומה ול קולחי - והרומ


דבכל הרומה ךירצש בויחה םעט ןיבהל ונילע ,דובכה בויח רדג ונראיבש רחאל
תא וניכ ל"זח ירהו ,ונב תא באה דבכיש הזכ בויח ונאצמ אל הרואכל יכ .וידימלת
קוספל םירבד ירפסב ונינש ךכו .באל םינבכ הרומה יפלכ םידימלתה
:(ז ,'ו םירבד) "ךינבל םתננשו"

ואציו רמוא אוה עשילאב ןכו ,ךידימלת ולא - ךינבל םתננשו"
םידימלת אלהו ויה םיאיבנה ינב יכו .(ג ,'ב ב"למ) םיאיבנה ינב
."םינב םייורקש םידימלתל ןאכמ אלא ?ויה
:ףיסומ "ךינבל םתננשו" קוספל ושוריפב י"שר
רמאנש בא יורק ברה ךכ םינב םייורק םידימלתהש םשכ"
.(בי ,ב ב"למ) "יבא יבא והילאל ארקש עשילאב
:ב"ע ,טי ףד ןירדהנס תכסמב ראובמ ןכו
."ודלי וליאכ ובתכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכ"
,םיפוגה דצמ םינב םיארקנ ינפוג ערזמ םידלונה תודלות יכ ,הזל רבסההו
אוהש רובידה חוכמ הרומה םהל דילוהש המכחה דצמ םינב םיארקנ םידימלתהו
:'ז קרפ 'א קלח "םיכובנ הרומ" ורפסב ם"במרה בתכ ןכו .ינחור
,אוהה שיאה דילוה וליאכ תעד והליעוהו דחא ןינע שיא דמילש ימ"
."איהה תעדה לעב אוה רשאב
ונב תא דבכל באה ךירציש ונאצמ אלו ,דימלתלו הרומל ןבו בא ל"זח וסחיש ירה
.ודימלת דבכל ברה תא ובייחש םשכ
.דימלתה דובכ לש הז בויחל םינוש םימעט םינושארה וניתובר ונתנ

ךילע ביבח דימלתה דובכ היהיש םעטה שרפמ תובאב הנשמל ושוריפב י"שר .א
,ךלשכ
אוה ןיד ךכיפל ךדובכ אוה ודובכ ירהו ,וב ראפתמ התא יכ"
."ךמצע דובככ ךלשכ ךילע ביבח היהיש
,הרומה לש ודובכ אוה דימלתה דובכ - דימלתה דובכ לע רמוש הרומה םא רמולכ
דבכתמ הרומה םג - םיברב דובכ ול קולחנ םא םידומילב חילצמה דימלת יאדוובו
.ודובכב

םדא ךירצו" :רחא םעט בתכ ב"י הכלה הרות דומלת תוכלהמ 'ה קרפב ם"במרה .ב
ונושלמ ."אבה םלועלו הזה םלועל םינהמה םינבה םהש םבהואלו וידימלתב רהזהל
האנה ברל םימרוג םה יכ אוה םידימלת דבכל בויחהש ונדמל ם"במרה לש בהזה
העיגמ וז חור תרוק .רועשב דמלנה תא םיעדויו םיבישקמ םידימלתהשכ חור תרוקו
הרות הנקהש אבה םלועב רכש לבקמ םגו םהב דבכתמש הזה םלועב הרומל
.הרותל םברקו וידימלתל

ברה תמכח םיפיסומ םידימלתה" :ףסונ םעט ם"במרה ףיסוה ג"י הכלהב .ג
,יריבחמ רתויו יתוברמ יתדמל המכח הברה' :םימכח ורמא .ובל ןיביחרמו
ךכ - לודגה תא קילדמ ןטק ץעש םשכו .(א"ע ,ז ףד תינעת) 'םלוכמ רתוי ידימלתמו
."הראופמ המכח ויתולאשב ונממ אצויש דע ,ברה תא דדחמ ןטק דימלת

םידדחמ םידימלתהש חוכמ עבונ דימלתה דובכ לש הז בויחש ם"במרה ונדמיל הנה
רבד ורבחמ דמולהש םשכ .המכח הרומה ףיסומ דימלתה תולאש ךרדו ,הרומה תא
הרומה םג ךכ - (ב ,'ו קרפ תובא) דובכ וב גוהנל ךירצ תחא תוא וליפא וא דחא
.דובכ םהב גוהנל ךירצ וידימלתמ ליכשהש

ותאווצב אישנה הדוהי יבר ירבדמ וז הכלהב הריתס ןיא םא ןייעל ונילעש אלא
תוכלהמ 'ד קרפב ם"במרהו .(ב"ע ,גק ףד תובותכ) "םידימלתב הרמ קורז" העודיה
הז קספו ,םירבדב םמילכיו םהילע זגריש וז האווצ שריפ 'ה הכלה הרות דומלת
רתומ יכ :םשמ הריתס לכ ןיאש אלא .דימלתה דובכ לע תובא תנשמ תא רתוס
םידומילב בוט ונייעיש םזרזל ידכ םישק םירבדב וידימלת תא חיכוהל הרומל
םהש ברל רכינ םא לבא" :םש ם"במרה ירבד םה ךכו .האיגשהו תועטה ןמ וקחרתיו
םהילע זוגרל בייח ,וניבה אל ךכיפלו םהילע ןיפרתמו הרות ירבדב םילשרתמ
."םידימלתב הרמ קורז" :םימכח ורמא הז ןינעבו .םדדחל ידכ םירבדב םמילכהלו
אוהו ,"םידימלתב הרמ קורז" האוצה שוריפ ךכ ןיבה אל תובותכב םש י"שר םנמא)
.(םירבדב םמילכהל אל לבא וידימלת לע הרומה תמיא אהתשו המיא ליטהל שריפ

םא וידימלת לע סועכל הרומה בייחש ם"במרה דמל אישנה הדוהי יבר לש ותאווצמ
ףיעס ו"מר ןמיס העד הרוי "ךורע ןחלש"ב קספנ םג ךכו ,דומילב םילשרתמש האור
ורבחש "ריאי תוח" תובושתו תולאש רפסב איבמ ם"במרה ירבדל רוקמ דועו .(אי
ונאצמ .ב"נק ןמיסב (ב"סת - ח"צש ,1638-1701 הינמרגב יח) ךרכב ריאי םייח יבר
:ול רמאו יול יבר ודימלת תא הזיב אישנה הדוהי יברש
(א"ע ,ט ףד תומבי) "ודקדקב חומ ול ןיאש יל המודמכ"
עומש ןב רזעלא 'ר תארוהל ששח אלו
."ךילע ביבח ךדימלת דובכ יהי"
יואר היה אלו הרותב גלפומו אוה לודג םדאש יולב עדי אישנה הדוהי 'רש ינפמ
רביד ןכל ,יול 'ר העט רועישב החגשההו ןויעה טועיממש יבר ןיבה העטשכו ,העטיש
.תושק וילא
םה םא וידימלת תא םירבדב םילכהל הרומל רתומש וקספ תא ם"במרה דמל ןאכמ
לש םדובכב הרומה בייחו םילכהל רוסא יכה ואלב לבא .דומילב םילשרתמ
לש םקמע ינפמ רועישה םידימלתה וניבה אל םא םהילע זגריו סועכי אלו ,וידימלת
?םידימלתה וניבה אל תאז לכב םא הרומה השעי המו .םתעד רצוק ינפמ וא םירבד
ךירצ ןיא זאו וניבי םידימלתה בורש דע םימעפ המכו המכ רועישה לע רוזחל ךירצ
.רועשה תנבה וגישה אלש טעמל שוחל

דובכב עוגפל אלש ונושלב ריהז תויהל הרומה וא ברה ךירצ המכ הארו אוב
םרודב םלוע ילודג ויהש ףא .ןהכה ןרהאו וניבר השממ ?דמול התא יממ .וידימלת
ויהש ,לארשי-ינב תא וחיכוהש העשב מ"מ ,םהיפב תמא תרותו םירשיו םינמאנו
.השק שנועב ושנענ - הטוב ןושלב ,םהידימלת
:אוה "םירומ" הלמל םישוריפה דחא .(י ,'כ רבדמב) "םירומה אנ ועמש." ?ורמא המ
:(ט ,ט"י השרפ הבר רבדמב) שרדמה םשב י"שר שריפ ךכו ."םיטוש"
יכרכב ןכש" :רחא חסונב וא) ינוי ןושלב ןכש םיטוש - םירומה"
."םירומ םיטושל םיארוק ("םיה
םש) "םהל יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל ןכל" ?םשנוע היה המו
בותכה םהילעו" :ורמא (ה ,ט"צ השרפ) הבר תישארב שרדמב ונימכחו .(בי קוספ
ועמש :ורמאש ינפמו .(כ ,ב"י בויא) 'חקי םינקז םעטו םינמאנל הפש ריסמ' :רמוא
התייהש םינמאנה ןרהאו השמ לש םתפש ,רמולכ ."םהיתותפשב ונודינ םירומה אנ
לארשי תא ואיבי אלש םתוגיהנממ ושנענ ,לארשי ינב לא הנוכנ ורבד אלו הטוב
שרד יפ-לעש בותכל םש ושוריפב ארזע ןבא םהרבא יבר תעד ןכאו .לארשי ץראל
."םירומה אנ ועמש רמאש רובעב היה אטחה" ונינומדק

הרומה וא ברהו ,םיטוש םהידימלתל ןרהאו השמ וארק המל ןיבהל ונילע התעמ
:אנינח 'ר רמאש ומכ וידימלתמ הברה דמול
.(א"ע ,ז תינעת) "םלוכמ רתוי ידימלתמו"
םשמו ,ליעל ונראיבש ומכ ודימלת עשוהיל דובכ קלח ומצע וניבר השמ ירה ,דועו
ורבדו םהידימלת לארשי ינב לע וסעכ ןאכ ךיאו ,וידימלת דבכל ברה בייחש ודמל
?םתונגב
ודבכמו והרומ ינפל ענכנ דימלתה םא .הריתס ןאכ ןיא ליעל ונראיבש יפכ לבא
תנבהל תולאש לאוש אלא .השקמ םתס וניאש תויניינע תולאשב ובר תא דדחמו
ךכ י"עש "ובר תא םיכחמ" הזכ דימלת - הרומה ירבד בל תמושתב עמושו ,ןינעה
האר) המכח ול ףיסומ הזו הכלהכ דימלתל בישהל ידכ ןינעב קימעהל הרומה חרכומ
.ודובכב עוגפל אלש ןכש לכו ודבכל שיש יאדווב הזכ דימלתל .('ו הנשמ 'ו קרפ תובא
עדוי אוהש הרומל הארמו ,וירבד לבקמ וניאו ובר לע אשנתמ דימלתה םא םלוא
:(ט ,טי השרפ רבדמב) הבר שרדמ םשב י"שר בתכש והזו ,ונממ בוט ןיבמו
"םהידמלמ תא םידמלמ - םירומה אנ ועמש"
עודמ ,המוקמל הלאשה תרזוחש אלא .םירבדב ומילכהל הרומל רתומ הזכ דימלתל
םה ירה ,"םיטושה-םירומה אנ ועמש" לארשי-ינבל ורמאש לע ןרהאו השמ ושנענ
:םינפוא ינשב וז הלאש לע בישהל ןתינ ?"םהירומ תא םירומ" ויה

אנ ועמש ורמא סעכ ךותמ אלא ,םעונ ירמאב םהירבד וחיכוה אל ןרהאו השמש .א
סועכל יואר ןיאש םוקמב םהומכ םילודג םישנא םע קדקדמ ה"בקהו .םירומה
קוספל הרותל ן"במרה שוריפב וירבד ואבוהו ,'ד קרפ ם"במרל םיקרפ הנומש האר)
.("םירומה אנ ועמש"

ירבדש ששח ןיא - םרבכ םכות םינוגה םידימלת םה םיעמושה םא יאדווב .ב
םתבוטלש םיניבמ םה יכ ,הערל םהילע ועיפשי םידימלתה לש םתונגב החכות
םיטוב םירבדב םחיכוהל ןיא ,םתובילב םירשי םניאש הלאל לבא .םתוא םיחיכומ
וידימלת לע עיפשהל הרומה תנווכש םוקמב יכ .םיטושה - "םירומה אנ ועמש" ומכ
:ורמא הז ןוגכ לעו ,הכופה הרטמ אקווד גישי ,הבוטל

.(אי ,'א תובא) "םכירבדה ורהזה םימכח"