הארוהו ךוניח

ג קלח

112-111 ןויליג .דידי והילא ברה / םילשורי
.
112-111 ןויליג .ןלפק םעונ ברה / הדיריב המחלמה
.
113 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / היתויועמשמ - םילשורי

113 ןויליג .רלנש לאפר ר"ד / בלבש הדובעב בלה תכיעד
.
113 ןויליג .םיובנריב לאומש ברה / לארשי תלואגל ןמיסכו םגדכ לארשיב החפשמ תמקה

114 ןויליג .ךל באז ברה / לולא שדוח יזמר

114 ןויליג .רצלז באז ברה / הנומא אשונב םידימלת תולאש םע תודדומתה יכרד
.
114 ןויליג .ןורקוש לאיחי / ויתולועפ יפכ לעפנ םדאה - ךוניחה רפס

114 ןויליג .ןמפיוק קחצי / ירזוכה רפסב םינויע

114 ןויליג .ןינקעו יפר / יתדה ץעויה לש ודוחי
.
114 ןויליג .לזיו בקעי / דרפנ ךוניחל ךוניח

116-115 ןויליג .ףל באז ברה / הטימשה ךרע
.
116-115 ןויליג .יקסבשרש דוד ברה / ארהויל ששחו תורמוח
.
116-115 ןויליג .דידי והילא ברה / "דסח למוג" גשומה רוריבל

116-115 ןויליג .חקור םירפא ברה / ל"צז קי'צייבולוס ד"ירגה תרותמ םיגיגה
.
116-115 ןויליג
.
/ (ףסוילו הנידל םתקיזב םיחאה ישעמ תכרעה) בקעי תיב תוביתנ
.ףסוי ןב הירא ר"ד
.
116-115 ןויליג .רזעיבא ישי / הביבסה תוכיאו הטימשה תווצמ

116-115 ןויליג .ןמטרה ףסוי ברה / חישמו הלואג לצא הטימש ןיינע המ
.
116-115 ןויליג
.
/ תרחבנ היפרגוילביב תפסותב הטימשה אשונב םידומיל תינכתל העצה
.ץכ לאומש ברה

118-117 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / יגולוקא טביה - הטימש
.
118-117 ןויליג .ןמטרה ףסוי ברה / תיתיווח ךרדב הטימשה אשונ דומיל תעצה
.
118-117 ןויליג .ןורקוש לאיחי / להקהה דמעמ

118-117 ןויליג
.
היפרגוילביב הביבסה תוכיאו חמוצה ,עבטה םלועל תודהיה סחי
.ץכ לאומש ברה / םידומיל תינכתו
.
118-117 ןויליג .לטוג הירנ ברה / ידוהיה "ןורכיזה" לש ויפוא תלאשל- ןילופל רעונה תוחלשמ
.
118-117 ןויליג
.
/ םיתואנ חוסינו העבה לע הדפקהה תבוחל "םכירבדב ורהזיה - םימכח"
.גרבסולש רזעילא ר"ד

118-117 ןויליג .טמס ןנחלא ברה / םייחב תוססבתהה רדס
.
118-117 ןויליג .דאדח 'א ברהו הילדג 'ה יבצ ברה / "וברקב םדא חור רציו"

118-117 ןויליג .יול הנח / תודיסחה תרות יפ לע "'ה דבע"

119 ןויליג
.
/ קי'צייבולוס ברה תטיש פ"ע י"שר יפל םדאה תאירב תוהמ
.דאדח םירפא ברהו הילדג 'ה יבצ ברה
.
119 ןויליג .רואמ באז ברה / תלוזה דובכב תוקזחתהה

120 ןויליג
. ד
- וצראל לארשי םע ןיב רשקה - תודהיב םולשה - דימלתה דובכ
.ץכ לאומש ברה / םייתנשה םיאשונל תבחרנ היפרגוילביב
.
120 ןויליג .ןרטש הרפש / התארוה יכרדו תואיקבה תלעמ לע
.
120 ןויליג .רנורב באז / בוטהו םייחה תשרפ - "ןנחתאו" תשרפ

120 ןויליג .רמרד והילא ברה / "דומלל דוקש יוה"

122-121 ןויליג .ביבש הדוהי ברה / םולשהו לארשי תודחא
.
122-121 ןויליג .יתימא קחצי ברה / ל"זח פ"ע םולש גשומה רוריבל - "םולש ךל םשיו"

122-121 ןויליג .ןמרסו םהרבא ברה / ארקמב "םולש"ה

122-121 ןויליג .ץינייר בקעי ר"ד ברה / "םולש" אשונב םיגיגה טקל
.
122-121 ןויליג
.
/ יתדה ןוכיתבו תינוכיתה הבישיב לארשי תבשחמב םידומיל תינכת תעצה
.יצרא-ןב יגח

122-121 ןויליג .יאזיפשוא הרובד / לארשי - קלמע תומיעל עקרה
.
122-121 ןויליג .ינרפז דוד ר"ד ברה / ?הרותה ןמ תויתכלה תוישרפ הרוי ימ

122-121 ןויליג .ןמזורג ריאמ ר"ד ברה / ערה ןושל לע שנועכ תערצה לע ל"זח תעד

122-121 ןויליג .ןומולס דוד ברה / ירזוכה רפסב רועיש - ןוצרהו לכשה ןיב הקיזה
.
122-121 ןויליג .גרבסולש רזעילא ר"ד / רנילאוו ןתנוהי 'רל "אבט אתינגרמ"ב דומיל יכרד

122-121 ןויליג .דאדח םירפא ברהו הילדג 'ה יבצ ברה / םדאה תאירבו הבושתה

122-121 ןויליג .רסונזור הרובד / ונרופס הידבוע ונבר לש ותנשמב הבושתה
.
122-121 ןויליג .ןויצ ישקוע / הדגאל תוחיתפה

122-121 ןויליג .ןינקעו יפר / הנחישי שיא בלב הגאד
.
122-121 ןויליג .רוחש 'ד ברה / תווצמ םויקל ןטק ךוניח
.
124-123 ןויליג
.
/ קי'צייבולוס ד"ירגה לש ותוגהב תיכוניח תוגיהנמ לש הינייפאמ
.ומאמ ןבואר

ןיתעמש סקדניאל הרזח