ךוניח הלוכש השרפ - תיציצ תשרפ

דנרא השמ 'פורפ

(תורעהה אלל ספדנ)

ן"שת טבש ,100 ןיתעמש

ו"ט קרפ ,רבדמב


:רמאמה ןכות
(אמ-זל ,וט רבדמב) תיציצ תשרפ
השרפה הנבמ .1
העמשמו 'תיציצ' תבית .2
(מ-טל) ותובישחו למסה םעט .3
םזילאוד לש ןונגס .4


:א"ס) השמח הב שיש ינפמ אביבח רב הדוהי בר רמא ,הועבק המ ינפמ תיציצ תשרפ"
רוהרהו הריבע רוהרה ,םינימ תעדו תווצמ לוע ,םירצמ תאיצי ,תיציצ תוצמ :םירבד (השש
.(ב"ע ,ב"י תוכרב) ."הרז הדובע

לבא ,תיציצ תשרפב םיזומר וא םירכזומ ח"ביר לש וז ארמימב םייונמה םירבדה תשש לכ ןכא
םינועט ,עמש תאירקב השרפה תעיבק תא ריבסהל הז ףוריצ לש וחוכ דחוימבו ,םפוריצ רשפ
:דחא רועמ ללכ םניא הלא םירבד השיש ,הרואכל ,אולה .רוריב

; םינימה תעד - ילילש דחאהו ,תווצמ לוע - יבויח דחאה ,רתויב םיינללוכ םהמ םיינש -
ידסחמ דסח ,ירוטסיה ערואמו , תיציצ תוצמ - תווצמה ןמ הווצמ ;םייבויחו םייטרפ םהמ םיינש -
; םירצמ תאיצי - ומעל ארובה  
רוהרהו ,הוורע יניינעב רוהרה ונייה , הריבע רוהרה :ערה רציה ירצותמ ,םיילילש םהמ םיינשו -
.ועמשמכ - ז"ע  

.המצע השרפב הליחת ןייענ הבה ,םירבדה תועמשמ לע דומעל ידכ


(אמ-זל ,וט רבדמב) תיציצ תשרפ


רמאל השמ לא 'ה רמאיו" (זל)
םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד (הל)
םתורודל םהידגב יפנכ לע תציצ םהל ושעו
תלכת ליתפ ףנכה תיציצ לע ונתנו
תציצל םכל היהו (טל)
םתוא םתישעו 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו
םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו
םהירחא םינוז םתא רשא
םכיקלאל םישודק םתייהו יתוצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל (מ)
םכיקלא 'ה ינא (אמ)
םיקלאל םכל תויהל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא
."םכיקלא 'ה ינא

השרפה הנבמ .1
:השרפב םיקוספ השימח
,העצה רוביד - (זל) םהבש ןושארה
;םויסו המיתח - (אמ) ןורחאהו
:םירוביד ינשל םיקלחתמו השרפה ףוג תא םיווהמ םהיניבש םיקוספה תשולש
תיציצה תיישע תוצמ תא לארשי ינבל רמול והווצמו השמ לא הנופ 'ה :הווצמה םצע (חל)
.הילע תלכתה ליתפ תניתנו
...םהל ושעו") "םירתסנ" לארשי ינב וליאו ,("...תרמאו ...רבד") חכונ ןושלב השמ לא איה היינפה
;("...ונתנו םתרדל םהידגב
.תיציצה השעמ תילכת תא םהל ריבסמו לארשי ינב לא רבדמ 'ה :הווצמה םעט (מ-טל)

;חכונ ןושלב לארשי ינב לא הנופ אוה ןכ לעו ,ינשה רובידה לש וכשמה אוה (אמ) המיתחה קוספ
,וא ודבל (הל) קוספ לע בסומ אוהש הארנו ,לארשי ינב תא ריכזמ וניא (זל) העצהה קוספב וליאו
.רקיעב וילא ,תוחפל

  השמ לא 'ה     {
העצה - (זל)
הווצמה םצע - (חל)
:םוכיסבו

  לארשי ינב לא 'ה     {
הווצמה םעט - (מ-טל)
המיתח - (אמ)

ןיב הדרפה םושמ וב שיש ןייצנ ,הז דחוימ הנבמ לש ותועמשמ רחא תוקחתהל התע ונאובב
רשא אוהו ,ונבר השמל ורמאנ הווצמה תוכלה .הכלה וניאש המל הכלה ןיב ונייה ,"הדגא"ל הכלה
םהל ןתי רשא אוה ,עוציבה יטרפ תא םהל שיחמיו ריבסי רשא אוה ;לארשי ינבל םרמאל הווטצנ
,הווצמב רושקה ידגאה ןכותה ,תאז תמועל .הפ-לעבש הרותה תא ,תויביטרפואה תוארוהה תא
ללוכ ,םינורחאה םיקוספה תשולש תא תספות םתגצהש ,התילכתו השרוש ,הווצמה םעט ונייה
.לארשי ינב לא הרותה ןתונ תאמ ןירשימב םירסמנ וז הרבסהו הז ןכות ,השרפבש המיתחה

המעט תרבסהל שדקומה ,הרותב רתויב ךוראה עטקה םה אמ-טל םיקוספה ,םיעוט ונניא םא
קר אל םיריבסמ הלא םיקוספ רבד לש ותימאלש םושמ אלא תאז ןיא ילואו .הדיחי הווצמ לש
ןכ ןכאש ,ונל ררבתי םאו .ןלוכ תווצמה לש יכוניחה ןדיקפת תא םא יכ ,תיציצ תוצמ םעט תא
רוביד לש חוסינב רמאיתש היה יוארה ןמ - תאזכ הפיקמו תינורקע הרבסהש ,ןיבהל לכונ ,אוה
.הרותה ןתונ ,הווצמה י"ע האלמו תשגדומ המיתח םתחיתשו רישי

העמשמו 'תיציצ' תבית .2
אלא ארקמב היוצמ הניא ,םימעפ שולש הב העיפומו ונתשרפ זכרמב תדמועה ,'תיציצ' הלמה
תינורזג הניחבמש ,רורב ."ישאר תציצב ינחקיו" (ג ,'ח) לאקזחיב בותכה אוה ,ףסונ דחא םוקמב
ועמשמש , ץצ וא ץיצה לעופלו ,(חרפ תרוצב טושיק וא) חרפ ועמשמש , ץיצ םצעה םשל הבורק איה
םירשקהבו תובורק םיתיעל םיעיפומ לעופה םגו םצעה םש םג .חימצה וא חמצ ,םיחרפ איצוה
היערה דוד תא ראתמה (ט ,'ב) םירישה רישב קוספה ןפוד אצוי .םרואיבב ישוק ןיאו ,םינוש
םירמוא ונא הזה םויה דע ןכש ,הפי ןבומ אוה םג ךא ,"םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ"
הנהו ."ץיצמ" אוהש ,ב"ויכו לוענמה רוח ךרד וא ןוליו ירוחאמ ,אבחיהב ףיקשמו לכתסמש ימ לע
, אצוי אלא תיציצ ןיא" (ב"ע ,א"מ ב"מ ןכו ," ףנע אלא תיציצ ןיא" ,(א"ע ,ב"מ תוחנמ) ונימכח ונודמיל
." והשמ אלא תיציצ ןיאו

ןיעמ ילוא ,תורעש תצובק תנייצמ לאקזחיבש "'שאר תציצ"ש ,ירמגל רורב הלא לכ דוסי לע
- דגבה יפנכ לע םיטוח יליתפ :םיטוח יליתפ לש הצובק תנייצמ ונתשרפבש תיציצהשו ,תירולב
םניאשו דגבה ןמ םיאצויה םיפנע וא םיציצ ןיעכ םהש ,לוכיבכ "םיציצמ" םהש ,םהילע רמול רשפא
יולת" :(ל"נכ ,ב"ע ,א"מ) תוחנמל ושוריפב י"שר ירבדכו ,ולוכ דגבל סחיב והשמ לש רועישב אלא
."והשמ ףנכה ןמ אצויו

(חל) קוספל םהישוריפב ם"בשר ודכנו י"שר 'תיציצ' תבית תא ושריפ ,םכרדכ ,גלפומ רוציקב
:ונתשרפבש
."ישאר תיציצב ינחקיו ומכ ,הב םייולתה םיליתפה םש לע ,תיציצ םהל ושעו" :י"שר
."שארה רעשב ןייולת םיליתפ תצובק ,ישאר תיציצב ומכ "תיציצ" :ם"בשר
תיארנ הניא "םיליתפ תצובק" הארוההו ,םימעפ שולש ונתשרפב העיפומ 'תיציצ'ש ;ונרמא רבכ ךא
םיליתפה לע ונתנו ...םהידגב יפנכ לע םיליתפ תצובק םהל ושעו :ודבל (חל) קוספב אלא המיאתמ
אלא 'ןבל' אופא אהי אל הצובקבש םיטוחה ןמ קלח ;תלכת ליתפ (הלאה םיליתפה םע :וא) הלאה
:םיאתמ דוע הארנ הזה עמשמה ןיא "תיציצל םכל היהו" יוטיבלו (טל) קוספל ונעיגהב .תלכת
םהינש םירכזומה תלכתה ליתפ וא תיציצה - הז "היהו" לש יקודקדה אשונה והמ רורב-אל םנמא
,"תיציצל םכל (תיציצה) היהו" רמול םעט ןיא אולה .ןבומ רמאמה ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב ךא ,ךכ ינפל
תא ם"בשר שרפ ןכל !םיליתפ תצובק איה 'תיציצ' םא ,"תיציצל םכל (תלכתה ליתפ) היהו" אל םגו
יהי הזה תיציצה . תיציצל םכל היהו" :בתכו ל"נה ושוריפ ןמ הנושב (טל) קוספבש 'תיציצ' הלמה
."םיכרחה ןמ ץיצמ ומכ ,ותוא וארתש ,הייארל םכל

םיקוספה ינשב תשמשמ 'תיציצ' הלמהו ,ןושל לע לפונ ןושל לש תמיוסמ העפות ןאכ ונל שי הז יפל
. (הצצה ,הייאר) ירמגל רחא עמשמב םעפו (םיליתפ תצובק) דחא עמשמב םיימעפ - םיפוצרה

םתיארו םש לע תיציצ :רחא רבד" :ל"נה רואיבל ךשמהב בתכו הז רואיב איבה י"שר םגש ןיינעמ
רמאש תא רמא - ונינפלש חסונה יפל םינפ לכ לע י"שרש אלא ."םיכרחהמ ןמ ץיצמ ומכ ותוא
,:שרפת ,ךנוצר ;םיליתפ :תיציצ שרפת ךנוצר :רומאל ,יביטנרטלא שוריפכ רמולכ ,"רחא רבד"כ
הנשמ"ב 'תיציצ' תשמשמ םיקוספה ינשבש ,רמול ןווכתה ילואו .וב םיציצמש רבד ונייה הייאר
.דחי םג היתוארוה יתשל זומרל ידכ וז הלמ הרחבנ הנווכבש רמולכ ,"הארוה

םתניתנו םיליתפ תיישע ונילע תווצל איהו ,הרורב םיבותכה תנווכ םישוריפה לכ יפלו םוקמ לכמ
ודעיש ,שחומ רבד ,הנהו .םימייוסמ תונויערו םינכת ונתעדותב הלעת םתייארש ידכ ונידגב יפנכב
,"לובמיס" הנוכמ ,ולאב אצויכו םיכרעו תושגר ,חור ירבד ןוגכ ,םיטשפומ םינכת העדותב תולעהל
ויהי הילע ןותנה תלכתה ליתפו ףנכה תיציצ :ושוריפ "תציצל םכל היהו" הז יפל .למס :וננושלבו
. למסל םכל

(מ-טל) ותובישחו למסה םעט .3
יוארכ דומעל ידכ ךא .תיציצה 'למס' לש ודעי תא בותכה ראבמ ונתשרפ לש םייזכרמ םיקוספ ינשב
דציכ ,םיליתפ המכ - הכלה יטרפ ררבל קר אל חרכהה ןמ ,הז למס לש ודוקפת ןפוא לעו וביט לע
תודחא הנה .דוסי תולאש המכ לע בישהל םג אלא - דועו ,קיודמה םמוקמ ןכיה ,םתוא רוזשל
:ןהיניבמ

?ןתיישע ידילו תווצמה תריכז ידיל תיציצה תייאר איבת ,ןפוא הזיאב ,דציכ (א)

רושיקה תלימ לש הכוויתב - תורכזנו תורזוחו טל קוספב תורכזומ וז הריכזו וז הייאר עודמ (ב)
?מ קוספב - 'ןעמל'
:איה םתינבתש ,םיקוספה ןושל תא ןיבהל ךיא :רחא ןושל
"? ...יתווצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל ...םתוא םתישעו 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו..."

םג איה אלא ,ירמגל תרתוימ תיארנה הרזח םושמ הב שיש ,דבלב וז אל - וז ןושל תינבת ןה
ושעת ןעמל תאזכו תאזכ ושע" :בותכה רמאיש ןכתייה ינויגה ריבחת לכל ,הרואכל ,תדגונמ
!?"תאזכו תאזכ

גלפומה - בינה רשפ המו ,םייניעה ירחאו בבלה ירחא רותל" יוטיבה שוריפ קוידב והמ (ג)
,תוירעה םוחתבש םיאטחל תנווכמ ,עודיכ ,תונז ןושל ?"םהירחא םינוז םתא רשא" - ותופירחב
לש םיאשומה :היחיפסלו םילילא תדובעל רשקב ארקמב שמשמ "ירחא תונזל" ףוריצה וליאו
וליפאו םיצוקיש ,םילוליג ,םיריעש םג ,םינועדיהו תובואה ,ךלומה ,םילעבה םה "ירחא תונזל"
!ונקוספב ומכ ,םדאה ירביאמ םירביא אל םוקמ םושב ךא ,דופא

פ"עאו ,השרפה לש התועמשמ קמועל תועגונ ןה ;תוידדצ ןניא ןהיתומודו הלא תולאש שולש ,ןכא
.ןתוא ונינמ ובש רדסה יפל אקווד ואלו ,ןהילע בישהל תוסנל ונילע המוש ,ןה תושקש

תימויק הלאש לע בישהל הרותה האב וז הנטק השרפבש ,העידה תא תולעהל רתומ אמש
לארשי ינב תא תבייחמה הווצמכ תחסנמ איה התבושת תאשו ,םדא לכל תעגונה ,תיסיסב
תויורשפאה יתש ןיבמ וזיאב ?ול רובי ךרד וזיאו וייח תא םדאה ןווכי המ יפל :איה הלאשה .אקווד
,ובר לוקל וא ויבא לוקל ,ול הצוחמש לוקל תייציו בישקי םאה ורחבי וינפל תודמועה תוידוסיה
רוציקב ,ןהש לכ תומרונ וינפל עיציש ,והד ןאמ לש ולוקל ,הכלה הרומ לש וא רסומ שיא לש ולוקל
תא שפחיו ץוחבמ וילא עיגמה קוח לכ החדי אמש וא ?תימונורטה םיקוח תכרעמ יפל גהני םאה
,ךשוממ ,יתטיש ץמאמל ויתוחוכ זכריו םידחוימה ויפוא תאו ותוישיא תא םלוהה ,ולש ימינפה קוחה
תוביקעב הילע םיצילממהו היינשה ךרדב םירחובה ?תימונוטואה וכרד תא אוצמל - רידא ףאו ןכ
םדאה י"ע וצמוא אל דוע לכ ,רסומ יקוח לשו תד יקוח לש בייחמה םחוכ תאו םפקות תא םיללוש
המויקב הדומ הניא תיטסילאיצניטסיסקאה םתטיש .ינחור ןינק םאנקו םנחבש רחאל ,ןירוחה ןב
איהו ,םדא אוה רשאב וילע תלטומ וא םדאל תינייפוא ,תיכרע תוהמ וזיא לש ,היצנסא וזיא לש
היצנטסיסקא'ה ןכש ,ותושי תאו ותויקוח תא ומצע תוחוכב תולגל דיחי לכ לע המושש ,תסרוג
אל" םלועלו ,"ומצעמ השוע אוהש המ" אלא םדאה ןיא וז הפקשה יפל .'היצנסאל םלועל תמדוק
.אוהש המל תוירחאה ודבל וילע תצבור אהת םלועל ןכ לעו ,"תויהל ןנכתש המ אלא היהי

תויסיסבה היתוחנה חוסינב קיידל לכונ אל ףאו ,םייפוסוליפ םינועיטב קמעתהל םוקמה ןאכ אל
שחומו ץרמנ יוטיב ןתנ רטרס לופ ן'ז יתפרצה ףוסוליפה ךא .םזילאיצניטסיסקאה "תרות" לש
המחלמה" רחאל ,1940 תנשב וידימלתמ דחאל ןתנש הבושתה לע רפיס רשאכ ,ותפקשהל
אב הפוקתה התואב .הנורחאה וז לש התסובת רחאלו תפרצל תיצאנה הינמרג ןיב "הרזומה
הכרדה תשקבב (35 ןב אלא זא היה אל אוה םגש) והרומ לא הנפו ריעצ טנדוטס רטרס לא
לכונ ,היה תעד לק ןתנהנ - טנדוטס ותוא לש ויבא :ומצע תא אצמ הבש ,תדחוימה היצאוטיסב
םינמרגה תפקתה תעב ללח התע הז לפנ רוכבה ויחא ;ותשאב ןהו ותדלומב ןה דוגבל ןכומה
וידעלבש ,המחנ רוקמ הל הווהמ ,הל רתונש דיחיה הנב ,אוה קרו ,הבוזעו הלוכש ומא ;40 ינויב
תושונאה תאו תדלומה תא ליצהל אוה ,ריעצה שח ןכ ,העשה וצ ךא .תויחל םעט דוע הל אהי אל
ידכ ,לוג-הד לרנגה תושארב הילגנאב ןגראתמו ךלוהה ,תישפוחה תפרצ אבצל תופרטצה י"ע
חורה תשק ומאל ותבוח יולימב ורחבי המב ."ריצה" תונידמבו הינמרגב םחלהלו ךישמהל
םינותנ םהש העש ,ב"צויכו הווחא ,ןויווש ,תורח - היכרעלו תדלומל הבוחה יולימב וא ,הללמואהו
רורב ?ולוכ םלועה לע םייאמה רזכאו עשופ ןדור ידימ םליצהל דוע רשפאש העש ,הארונ הנכסב
הערכהב ודימלתל עייסל שקבתנ רטרסו ,רשפאה רדגב וניא דחי םג תובוחה יתש יולימש ,ןיטולחל
.תאזה תילרוגה

:ךכ ךרעב םכסל ןתינ ףוסוליפה תבושת תא
דחוימבו ,ךינפל תודמועה תויורשפאה יתש לש ןהיטרפ רוריבב ךל רוזעל ינא לוכי"
שי ךמאל דודיעו עויס לש ,תמצמוצמה ,תיטרפה המישמל .החלצהה ייוכיס תכרעהב
התציחמב הברה אצמיהל ,היכרצל גואדל לכותו התא ץרמנו ריעצ :חילצהל םיבוט םייוכיס
הברה קפסב לטומ תישונא-ללכהו תימואלה המישמה יולימ .הבהא ייוליג הילע עיפשהלו
לבקתת םא ,עדוי ימ ,עיגת םאו ,הילגנאל עיגת ללכבש ,המחלמ תעב ,תואדו ןיא :רתוי
תונמדזהה תאו םילכה תא ךתושרל ודימעי םאו וישנא ןומיאב הכזת םא ,לוג-הד אבצל
םיסרדנה תוישונאה יכרע תלצהלו תסבומה ןתדלומ תלצהל תיתועמשמ המורת םורתל
ייוכיס" יפל הבוח רוחבל ןיאש ,קדצבו ,רמאת יאדו - ישילשה ךיירה תמצעמ י"ע הוואג לגרב
ןמ הבושת הרות םושבו הנירטקוד םושב ןיאש ,ךל ריבסהלו ןתוא בזכאל ילע ךא ;"החלצה
רמוכ לא וא גיהנמ לא תונפל ךל ליעוי אל םג .המוד המליד םושל אלו ךלש המלידל ןכומה
וא ,תיעמשמ-וד אהת םתבושת :תימצע האנוה אלא ךכב ןיא ןכש ,אוהש לכ דמולמ לא וא
.ילאנויספורפה םדמעמ דוסי לע ,שארמ העודי ףא ,שארמ העובקו הילאמ תנבומ אהתש
רמולכ ,רחב ;התא ןירוח ןב ;ךמוקמבו ךלבשב עירכהל לכוי אל םדא םוש :רבדה ךכ ,ןכ
"!ךל הנוכנה ,ךיניעב הנוכנה הערכהה תא אצמה !אצמה

םיעגרב קר אל ,הפקת תימונורטה היחנה ןיא רטרס לש וגוסמ םיטסילאיצנטסיסקא תעדל
,טנדוטסה דמע הינפבש וז ומכ לקשמ-תודבכו תוילרוג תוערכה ינפב םידמוע ונא םהבש ,םירידנה
לכבו ץפח ובל רשא לכב תוסנתהל אלא םדאל רתונ אלו .תוביסנה לכבו ןמז לכב ,ונייח לכב אלא
תושיה חמצתו ךלת ויתויווחו ויתויוסנתה םוכס ךותמש ךכ ,חכוויהלו דומלל ,וכרדל הרקנ רשא
.ולש תימונוטואהו תיביטקייבוסה היצנסאה רמולכ ,ולש

טלחומ רוסיאב רוסאלו הלילש תילכת לולשל האב תיציצ תשרפש ,רמוא יתייה ,אניפתסימד ילול
ירחאו בבלה ירחא רותל" םילמב ןתוא הרידגמ איה .הילע תססובמה םייחה ךרדו וז הפקשה
("םכבבל"=) תכרדומ יתלבה תיביטקייבוסה הבשחמה תורירש ירחא ררגיהל רמולכ ,"םייניעה
ךרד העיקומו הנד איהו ;("םכיניע"=) הייארה שוח אוה םהבש רתויב התפמהש ,םישוחה ירחאו
- ןוהניכש יוליג לכמ הרומג תומלעתה לש וז ךרד :רומאל ."םינז" הלמב ,תחא הלמב תאזכ םייח
:ירק - םילילא תדובע ידיל האיבמה ,תונז אלא הניא - תיקולא החטבה לכמו יקולא קוח לכמ
,ל"זח ורמא ,םייניעהו בלה .תורוסא תואנהל תורכמתה :ירק - תוירע יוליג ידילו - לבהה תצרעה
ףוגהו דמוח בלהו האור ןיעה :תוריבעה תא ול םירסרסמו ףוגל םילגרמ םה" ,םהירבד איבה י"שרו
. "הריבעה תא השוע

תיוותומהו הל תדגונמה ךרדה לש הפוסו ,(טל ףוס) תונז - תיטסלאיצנטסיסקאה ךרדה לש הפוס
,םילנימרטה ינש הלא ;(מ ףוס) "םכיקלאל םישודק םתייהו" :השודק - ונתשרפב םירהוז םירורמתב
.םתלב ןיאו ,תויפוסה תונחתה יתש

;רומג ןוחטבב םדאה תא םיחנמ םהו ,םירצקו םידח ,תילכתב םיריהב השודקה לא ךרדה ירורמת
ןעמל ...םתישעו...םתרכזו...םתיארו" :השע-רכז-האר :םה םיבלשהו ,םיבלשב ותוא םיכילומ םה
איהה הייארה ךא ,("םכיניע ירחאו...") הלוספה ךרדב םג שי הייאר םנמא ."...םתישעו ורכזת
,הנממ הנוש .םייניעה ירחא הכילהה ןמיסב ,רויתהו שופיחה ןמיסב ,הייעתה ןמיסב תדמוע
דוקימ םא יכ ,"םייניעה ירחא הכילה" הניא איה :השודק ידיל האיבמה הייארה ,הל תדגונמ
.םדאה שודיק תרטמל 'ה תוצמ יפ לע ןקתוהש ץפחב - "ותא םתיארו" - םיוסמ ץפחב םייניעה

הרבחה ןמ תוקחרתהב אל ,הזטסקאב אלו ישוח ןורכישב אל ,תודדובתהב אלו םיפוגיסב אל ןכא
לא ךרדה .םישדקתמ םה הלאב אלו ,ה"בקה לא לארשי ינב םיברקתמ הזה םלועה יניינעמו
לש ותייארבו .'תציצ םהל ושעו' :שחומ הווצמ השעמב הליחתמ "םכיקלאל םישודק םתייהו"
התאו תלכתה ליתפ םע ףנכה תיציצ תא האור התא .'הווצמה שימשת' לש ,הווצמה רישכמ
,ךתיישע תדימכו ;ןתוא השוע התאש ןפוסו ,'ה תווצמ לכ תא ,ךתעדותל הלעמ ונייה , רכוז
.ךתושדקתה תדימ ןכ ,תויביסנטניאבו ףקיהב

השעמ תניחבב םלועל וניא ןכ לעו ,תושדקתהה ךילהת לש ותישאר אוה שחומה הווצמה השעמ
:הלא םילמב ורידגה ,ןי'זולוו תבישי שאר ,ב"יצנהש ,דחא יאנתב םנמא ;יטסישיטפ
הווצמ אוהש פ"כע ןימאמו השוע םא אלא הווצמל ובשחנ אלש ,תווצמה השעמ הזב ונדמיל"
בשחנ ותיישעב ןיא ,ללכ הווצמב ןימאמ וניאש תונימ ירחא הנופ ובבל םא יקופאל ,השועו
."תונימ וז - (ב"ע ,ב"י) א"פ תוכרב 'מגב 'יפו ,םכבבל ירחא והזו ,השעמל

ותיישעב ןיא - ובבל ירחא היינפ ךותמ ךא ,רודיהב ףא ילוא התכלהכ הווצמ השועה :התעמ רומא
רדעה ,(דועו ב"ע ,ה"צ ןיבוריע פ"ע) "הנווכ תוכירצ ןניא תווצמ" רמואה תעדל םג .הווצמ םושמ
ןוגכ ,םירז םיעינמ ךותמ השעמה ותוא לש ועוציבו 'ה תאמ הווצמ השעמה תויה םצעב הנומאה
הכרע תא היישעה ןמ לולשל ידכ םהב שי - תיתרבח וא תימואל תוהדזה םשל וא הלפת הנומא
ליטהל ידכ הלא םירבדב שי תיכוניח הניחבמ .ו"ח תונימ השעמל התכיפה םושמ ףא ילואו יתדה
םירגובמ ,םירחא םדא ינב איבהל םיאבה םהינימל לודיש ישעמ לש םתקדצבו םכרעב רומח קפס
הבוטה םתנווכ ."ללכ הווצמב הנומא אלל" - ב"ויכו ןיליפת תחנה - תווצמ עוציב ידיל ,העיד ילעבו
.םייתייעבכ תוחפל ,ל"נה רואל ,םיארנ םהישעמ ךא ,קפסב ןאכ תדמעומ הניא םילדשמה לש
וביטב יולת לכה ךא ,(ב"ע ,'נ םיחספ) "המשל אב המשל אלש ךותמ" ורמאש םה ל"זח םנמא
.הז "המשל אלש" לש

ירחא ורותת אלו" בותכה תא שרפל ונייה ,ונדמעהש תולאשה ןיבמ תישילשה לע בישהל וניסינ
.םירבדה וכראו - ,ונימיל ןווכמ יכוניח שוריפ "םהירחא םינוז םתא רשא םכיניע ירחאו םכבבל
ןהילע ונינע רבכ תמיוסמ הדימבש ,תונושארה תולאשה יתשב ,רוציק רתיבו ,ןודל התע אובנ
.אחרוא בגא

תועצמאב שרדמה ימכח וריבסה ,ןתיישעו ןתריכז ,תווצמה ללכל תלכתהו תיציצה ןיבש רשקה תא
דחוימב) ונתשרפל י"שר שוריפ ךותמ לוכל םיעודי םהירבד תצקמו ,תוקהבומ שרד יכרדו אירטמיג
תוליצא ןמיס תויציצה ויה םדק ימיבש ,ורעיש םינוירוטסיהו עדמ ישנא .(השרפה ףוסבו טל קוספל
לכ תא םישועה ,הלעמ ישנאו םיליצאכ תואריהל לארשי ינב תא בייחל אופא הנוויכ הרותהשו
,םימש יחולש "םיכאלמ" ןיעמ םהב וארו הזוזמלו ןיליפתל תיציצה תא ופריצ ל"זח .'ה תווצמ
:אטחמ וליצהל ידכ - "דימת ידגנל 'ה יתיוש" תניחב - 'ה תוחכונ תא םדאל ריכזהל םיאבה

תיציצו ןהיתועורזב ןיליפתו ןהישארב ןיליפת תווצמב ה"בקה ןבביסש לארשי ןיביבח :ר"ת"
ןיליפתו ושארב ןיליפת ול שיש לכ רמוא בקעי ןב רזעילא יבר ...ןהיחתפל הזוזמו ןהידגבב
טוחהו (ב' ,'ד תלהק) רמאנש אטחי אלש קוזיחב לכה - וחתפב הזוזמו ודגבב תיציצו ועורזב
םצלחיו ויאריל ביבס 'ה ךאלמ הנוח (ח ,ד"ל םילהת) רמואו ,קתני הרהמב אל שלושמה
.(ב"ע ,ג"מ תוחנמ)

ידכו םוקמה ינפל םתביח םושמ לארשי תא תובבסמו תופיקמה תווצמה םע אופא תינמנ תיציצה
תווצמ תריכזל הלעתמ וב ןנובתמהש ,הלצה ךאלמ תניחבב איה תווצמה לככ ;לושכממ םצלחל
,וניאר ליעל .(םש) "היישע ידיל האיבמ הריכז ,הריכז ידיל האיבמ היאר" ןכש ,ןמויקלו תופסונ
תניחבב תויהל יושע אוהשו "םייניעה ירחא הכילה"כ והומכ םירז םיעינמ ךותמ הווצמ עוציבש
תווצמש ,"םהישבול"ל םיריכזמה ,םידמהו םילמסה תכרעמ םה הזוזמהו ןיליפתה ,תיציצה .תונימ
רותבשו ןה 'ה תווצמ - םלוכ םינוכנה םישעמהש םג ךא ,םתושעל םהילעש םינוכנה םישעמה ןה 'ה
ןה תלכתהו תיציצה וליאו ,ףלקה לע שרופמב בותכ רבדה הזוזמבו ןיליפתב .םעצבל םיבייח הלאכ
לכ תא םתישעו" ,"'ה תווצמ לכ תא םתרכזו" ,יאדו .'ה אבצב םילייחל תוליצאו גוציי תוגרד ןיעמ
רותבו ,ןה 'ה תווצמ - תווצמה לכ יכ םתרכזו :ןכ םג םשוריפ ילוא ךא ,םעמשמכ םהינש - "יתווצמ
!ןתוא ושע הלאכ

הילע דמוע 'רבד קמעה' לעב .םיימעפ תרכזומ היישע הריכז םיבלשה תרדיס עודמ ,הלאשל ןאכמו
:וכרד יפל הילע בישמו תוכיראב
דחאה :לארשימ םדאה תגהנה ינפוא ינשל תואב - תלכתו ןבל - וללה תוריכז יתשד ןינעה"
תושעל רומשל וילע םוקמ לכמו ,הסנרפ יניינעב קסוע ,םיברל השובכה ךרדב ייחש ימ
וילע םגו ,'ה תבהאל ומצע עקושו דדובתמו 'ה תדובעל שרפומש ימ ינשה ;הנמזב הווצמ
ינפוא ינש ולא לעו ...ו"ח תוקיבד ליבשב הווצמה השעמ חפקל אלו ונמזב הווצמ רומשל
"...ןורכזל םיטוח תושעל 'ה הוצ ילארשיה ייח

ךרדב' םהייחש הלאל ןווכמ (ןבלה) ףנכה יטוחב רבדמ טל קוספש ,ב"יצנה ריבסמ וירבד ךשמהב
הלאמ ."ה תבהאב עוקשה הלעמה םדאל' ןווכמו תלכתה יטוחב רבדמ 'מ קוספו ,'םיברל השובכה
אלו םיקסעב םתדרט בורמ אל והוחכשי אלו הנמזב הווצמה השעמ ורכזיש ,הרותה תעבות הלאמו
."תוהובג תובשחמב תורשקתה" ךותמ

םיבותכב ןיא אולה :ארקמ לש וטושפמ םיקוחר םיארנ םה םוקמ לכמו ,ןויע םיכירצ ב"יצנה ירבד
םיקסועל הז - םינפומ םהש ךכל אל םגו ,תלכתב הזו ןבלב הז - םיקסוע םהש ,ךכל זמר
אתכמסא ול ןיא ,הנמזב הווצמ םייקל וחכשיש ,ששחה םג .'ה תבהאב םיעוקשל הזו םתסנרפב
אמש .הבשחמ וא הדרט בורמ "חוכשל אלש" הניינע ןיא היקוספבש הריכז ןושל ןכש ,השרפב
.הנוש ךרדב םיקוספה ינש ןיבש סחיה תא שרפלו תוסנל ונל רתומ

.תושדקתהה ךרד תא הלא םיקוספב ונינפל הוותמ הרותהש ,םימדוקה ונירבדב ונמעטה רבכ
השע" לש בלשו הליחת "ערמ רוס" לש בלש ,םיבלש ינש ןיב הנחבה ךות תאז השוע איה ,הנהו
.ןכ ירחא "בוט

.תונזה םוהתל תורדרדהה תענמנ - (טל קוספ) ןושאר בלשב

."םכיקלאל םישודק םתייהו" לא הליסמה תללסנ - (מ קוספ) ינשה בלשב

ןויצל ןאכ האב הניא - הז לא הז םתוא תרשקמו םיבלשה ינש ןיב הדירפמה - 'ןעמל' תבית
קוספ תליחת לא רושקכ וניבהל ןיא - "...םתישעו ורכזת ןעמל" :האצותה ןויצל אלא ,תילכתה
:טל

לש ופוס לא רושקכ וריבסהל שי אלא ,...םתישעו ורכזת(ש ידכ) ןעמל ...םתרכזו ותוא םתיארו
:קוספה ותוא

...םישודק םתייהו ...םתישעו ורכזת(ש ןכ) ןעמל ,םהירחא םינוז םתא רשא ...ירחא ורותת אלו

ליתפו) תיציצה תייאר :הז חוסינל םגרתיהל ךרעב תנתינ םיבותכה ינש תנווכ :תורחא םילמב
םכיניעו םכבבל ירחא רותלמ םכתא ליצת ךכבו ,ךתיישע ךרוצל תווצמה תריכזל איבת (תלכתה
תושעלו רוכזל ולכות ,עירפמ ןטש דוע ןיאב ,הריבע ירוסרס רדעיהב - ש ךכ ,םהירחא תונזלמו
ןושארה קוספב ןכש ,ונתסיפתל תעייסמ םיקוספה ןושלו !םכיקלאל םישודק תויהלו יתווצמ לכ תא
:הילא תיוולנ קר היישעהו ,(העדותה לא האלעהה=) הריכזה תשגדומ

;"םתוא םתישעו / 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו"

:ינשמו לפט הנכה בלש ןיעמ אלא הריכזה ןיא ינשה קוספב וליאו

." יתוצמ לכ תא םתישעו / ורכזת ןעמל"

םזילאוד לש ןונגס .4
"ןושלה לפכ" הניא - "םתישעו ורכזת" / "םתישעו ...םתרכזו" - תאזה ההימתמה תוליפכה םלוא
ןושל ירותיי הב םיטלובש ,ןיחבי ןונגסבש תויוקדל היורכ ונזואש ימ ,הברדא .תיציצ תשרפב דיחיה
.תיתועמשמ העפות ןאכ שיש ךכ לע רוריבב העיבצמה הדימב ,םיבינו םילמ לש תולובקת ,תורזחו

:תרחא וא תאזכ "תוינש"ב םינייוצמה ,םייוטיב הנומש ןאכ הנמנ

(זל) רמאל ...רמאיו .1
(חל) ...ונתנו ...ושעו .2
(חל) ףנכה תיציצ לע ..יפנכ לע תיציצ .3
(טל) םתישעו ...םתרכזו .4
(טל) םכיניע ...םכבבל .5
(מ) םתישעו ורכזת .6
(מ-טל) םתישעו ורכזת ...םתישעו םתרכזו .7
(אמ) םכיקלא 'ה ינא ...םכיקלא 'ה ינא .8

השמ לא 'ה רבדיו" קוספה תא הרותב ונאצמ םימעפ תורשע :ןושארה טירפל סחיב :הרצקב ןייצנו
"רמאל'ל םיפרוצמ -- דועו ,עבשנ ,הוצ ,רבד ,רמא -- םינוש םילעפ ונאצמ תובורק םיתעלו ,"רמאל
.דבלב םימעפ שמח אלא היוצמ הניא "רמאל השמ לא 'ה רמאיו' החסונה ךא

קוספה תליחתב "םכיקלא 'ה ינא" םהב רמאנש הברה םיבותכ ארקמב שי :ןורחאה טירפל סחיבו
.וב םייסמ םגו הז יוטיבב חתופ םג אוהש ,ךכב ולוכ ארקמב ונקרפ אוה דיחי ךא ,ופוסב וא

תאו תויוליפכה תא תונוש םיכרדב וראיב םהו ,ונינשרפ יניעמ ,ןבומכ ,ומלענ אל הלא תועפות
ב"יצנה ירבד תא ;השרפה תמיתחבש לפכה תא שריפ - שרדמה תובקעב - י"שר .תורזחה
העצהה חסונ לע דמע ןהכה החמש ריאמ 'רו ;ליעל ונדמל רבכ וניתומישרבש יעיבשה טירפל
.השרפה תליחתבש דחוימה

;םזילאוד לש ןמיסב ,םייתש רפסמה ןמיסב דמוע וז השרפ לש הנונגס לכש ,רמול ןתינ ילוא
:ראשה ןיב ללוכה ,הנכותל םג הפי הז םזילאודו
;תלכתהו ןבלה :הווצמ יטירפ ינש -
;םיניעהו בבלה :הרבע ירוסרס ינש -
.תושדקתהה ךרדו תונזה ךרד :םדא לש וייחל תודגונמ םיכרד יתש -
ינפוא ינש' לע רבדמו תווצמ ימייקמ לש םיגוס ינש לא הנופ םג בותכה ,וניארש יפכ ,ב"יצנה תעדל
:תונוש םינפב התוא ססבמו וז ותפקשה שיגדמו רזוח ףא ןשרפהו ,"ה תדובע

לכ הלמעו הרותב קסוע הז :ןיווש םדא ינב לכ לש תודימתב 'ה תדובע ךוליה ןיאש יפל
לכ ןיא הרותב םגו .םימש םשל לכהו - םידסח תולימגל הזו ,הדובעל ומצע שרופ הזו ,םויה
היל רמא" :(ב"ע ,ח"יק תבש) יבתכ לכ קרפב אתיא תווצמה השעמב םגו ,הווש דומיל ךרד
ריהז רמ היהו ."תיציצב היל רמא ?יפט ריהז יאמב ךובא :הברד הירב ףסוי ברל ףסוי בר
חלשב תשרפ אתליכמבו ...ימלשוריב אתיאדכ הז ירהו ,תיציצ תווצמב רמו תבש תוצמב
לואשל םדא אב םאו .'וכ "הנמאב תחא הווצמ השועה לכ אינת" :(אל ,ד"י תומשל ,ו השרפ)
,א"י) תלהק רמא הז לע ,יפט ריהז תויהל המב וא ודומיל ךרדב ול רוביש הרשי ךרד והזיא
וליפא 'הצרתש ךרדב וא' :רמאק הז לעו ...וירחא ךשמנ ובלש המ - ךבל יכרדב ךלהו (ט
הז ירה ,ויקלאב תוקיבדבו םימש םשל השוע אוהש קר ,ללכ הרותה תווצמ לכב וניאש המ
"...םכבבל ירחא ורותת אלו" :ביתכ הז לע - ?בוט

,ךבל יכרדב ךלהו תלהק רמא הז לע ...לואשל םדא אב םאו' ב"יצנה ירבדש ,שיחכהל השק
ןיב 'לידבהל' תשגדה לכ םעו ;רטרס ול ןתנש ,הבושתה תאו טנדוטסה רופיס תא םיריכזמ
הנושה לעו הוושה לע דומעל יוארה ןמ ,ןואגה הבישיה שארל טסיאיתאה ירכנה ףוסוליפה
ךוניחה ןיא "ורותת אלו" רוסיא תורמלש ,אוה ב"יצנה ירבדמ אצויהש ,ונל הארנ .םהירבדבש
קיסהל ןיא יאדוובו ,תימונוטואה תוישיאה לאידיאל תטלחומ הריתסב דמוע תווצמלו הרותל
בל תייטנ לכ יוכיד ךות ,תיטרדנטס םלתב הכילה וזיאל םדא ינב ףלאל שיש ,תיציצ תשרפמ
...ירחא םירתה תא אלא הנגמ בותכה ןיא .תיטסימרופנוק-נונ ,תירוקמ השיג לכו תילאודיווידניא
לוע םגו םיימש תוכלמ לוע םג לבקל םיברסמהו תימונורטה הייחנה לכ - רטרסכ - םיחודה ונייה
רכ םהל רתונ ,תבייחמ תימונורטה תיתשתכ תווצמה לוע תא םמצע לע םילבקמה ךא .תווצמ
םתוישיא תא :רוציקב - םהיתופקשה תאו םמעט תא ,םהיתויטנ תאו םהירושיכ תא ליעפהל בחרנ
הניא םהל ונתובייוחמש ,םיבר םייבויח םיכרע הריכמ הכלהה .'ה תווצמ תא םתיישע ןפואב -
,תודיסח תדימ שיו תוגהנמ שי ;"ודי תבדנ תסמכ שיא" תניחבב אלא ,לכל "תחא הרות" תניחבב
ןיאש םושמ אקווד ךא .ןיפוכ הלא לכ לע אלו ,דועו דועו ,הווצמ רודיה שיו ןידה תרושמ םינפל שי
,יוארה לכ תארקלו הלאה 'םיכרע'ה לכ תארקל םיכנחתמו םיכנחמ ,(םודס תדימ לע וליפאו) ןיפוכ
תירוקמו תילוגס ,ןירוח תב ,תימונוטוא תוישיא חימצהל המגמ ךותמ תאזו - ,בוטהו רשיה
הלאשל סחיב ודימלתל רטרס תבושת .'ה תדובעב הבל יכרדב תכלוהה תוישיא ,תווצמה תרימשב
לש התופקתב הריפכה ונייה ,התללכה ;הרותה ךרד תא תרתוס איה ןיא ילוא - לאשש תיפיצפסה
.תיטסילאיצנטסיסקאה ותנשמ תא תלסופה איה ,תימונורטה תווצמ תכרעמ לכ

ריאמ 'ר ברה הנש 90 -כ ינפל ןתנ וז תינויעו תיגוגדפ הסיפתל ץרמנו עלוק יוטיבש ,ונל המדנו
:חמש רוא ,ם"במרה לע ורפסב ןהכה החמש
,ה"ע ונבר השמלו םיתוחפבש תוחפל םיווש המה תווצמה לכ תמאבד ראבל יל הארנו..."
עונעינב גורתא תליטנ ומכ ,הל שי לובג הווצמה בויחו (לבא) ,ביתכ םכל היהי תחא הרותד
קר תודימ הרות הבתכ אל ןכלו ,ב"ויכו םויה לכ ותוא ןיאשונ םיקדקדמה קר ,אצי אמלעב
הואגב ןכו ...וכרע יפל דחא לכ קר ,ילארשיה ללכל הווש טרפב קוח הז ןיא ןכלו ...זמרב
רשא הרות דומלת תווצמ אצמנו ...'וכו הרובקו םילוח רוקיבו ןידה תרושמ םינפל ןכו ,ב"ויכו
דחא לכ ןכו ...ת"ת תווצמ עירפמל בשחנ וניא תאז לכב ןוזמו ףרט םדאה שקבי םא יאדווב
...םדא לש ושפנ רהוט יפל ןכו ולגרה יפלש תויחרכהה יפל

לאל ןיאו ;ודיב דחא לכ תרות ןתנו לארשי לכל ת"ת בויח קוחל ארובה קוחמ היה ךיא ןכל
תיתימאה וזכרמ רדג ונל ושריפו םימכח ואב ןכל .הזל תיתימאה הדמה ןתיל ישונאה די
דמולש ןויכ ,הלילו םמוי הב תיגהו םייק - תיברעב עמש ארק ,תירחשב עמש ארק :ת"ת לש
יללכב אוה הזמ רתי םלוא ;התווצמ םייק רבכ - תיברעבו תירחשב התרהזאו הווצמה תלבק
"...ותוהמו וכרע יפל שיא לכ ,הזב ודרפנו ולדבנ רשא תווצמה

,העיבתה תא ףאו ,הקדצהה תא םהב םיאור ונאש םושמ ,ברה ירבדב םידחא םיטפשמ ונשגדה
םא יכ ,ינחור דוחיי ירסחו םישיא ילדח םלתב יכלוה לש אבצ לודיגל ןווכי אל ידוהיה ךוניחהש
יכרדב םיכלהמ" תאז םע דחיו גייס אלל תווצמלו הרותל םיביוחמה םיימונוטוא םישיא בוציעל
ביכרמה .םהיתויטנ תא םימלוהה םימוחתב םיקדקדמו םינייטצמו 'ה תדובעב "םהיתובל
דוסיכ תולגתהל יושע ימונוטואה ביכרמה ךא ,לכל יאנת אוה יתדה ךוניחה לש ימונורטהה
.תורודל עירכמה

:הב םייולת ךוניחה תרות יפוג לכש ינפמ - ?עמש תאירקב הועבק המ ינפמ תיציצ תשרפ
;ויקלאל שודק תויהל - ידוהיה םדאה דעי לא ךרדה תליחת תא המיגדמה ,תיציצ תווצמ *
,ירוטסיה ערואמ ותוא ,"ונתנומאבו ונתרותב קזח דומעו לודג דוסי" ותוא ,םירצמ תאיצי *
,יטפשמה ןסיסב רמולכ ;םידבעל ול ונייה ונאו םיקלאל ונל היה םיכלמ דימ ונדופה ובש
;הרותה תווצמ לכ לש ,לוכיבכ
ןה קרש ,לבהה תהלאהו ינשוחה גונעתל תורכמתהה ,הרז הדובע רוהרהו הריבע רוהרה *
,יחרכהל ךוניחה תא תוכפוה ,םלועמו זאמ ,ןה רשאו ,םימשבש ויבאמ םדאה תא תוקיחרמ
. שדוק תכאלמלו ינויחל
.ונרמאמ תא ונחתפ םהבש ,אביבח רב הדוהי יבר ירבד תא ררבל ונל הארנ ןכ