וינבו בקעי ייחב דגבה
הדמ דגנכ הדמ ןורקע טילבמכ


ילאמ ףסא


ט"כשת טבש-וילסכ ,ןיתעמש ךותמ


:תיצמת
רפס ףוס דע תודלות תשרפמ רפוסמ םהילעש ,וינבו בקעי ייחב בושח דיקפת אלממ דגבה
דחוימבו ,הדמ דגנכ הדמ לש ןורקעה תא דגבב שומשה תרכזה הטילבמ םיתעל .תישארב
.שנוע יבגל


- ידגה םעט יכ") םיבוט םיזע יידג ינשמ םימעטמ תנכה תועצמאב קחצי תא םימרמ בקעיו הקבר
תא .הקבר לצא ויה םייוצמ רשא ,תודומחה וישע ידגב תועצמאבו (9 ,ז"כ י"שר "יבצה םעטכ
םעטה שוח לע הקזח ,בקעי לש ויראוצ תקלח לעו וידי לע הקבר השיבלה םיזעה יידג תורוע
םיליטנ וידגבש ,וישע :בל םשויו .(ז"כ 'רב) הז הרקמב ועטויש ,רוויעה קחצי לש שושימה שוחו
.(25 ,ה"כ םש) "רעש תרדאכ ולוכ ינומדא" דלונ ,תושפחתהה תילכתל
תוביסה תחא הוהמ איה .(3 ,ז"ל םש) םיספ תנתכ התיה ויבא לצא ףסוי לש ודמעמל למסה
.
(1) וב ויחא תאנקל
הדמ שנוע - םיזע ריעש םדב התוא םילבוט םה .(23 ,םש ,םש) ויחא י"ע ונממ תטשפומ וז תנתכ
וז תנתכ .(2) (התשמבו לכאמב) םיזע יידגבו וישע ידגבב ויבא תא המירש ,בקעיל הדמ דגנכ
:תירזכא-תיניצ העדוהב םהיבאל תחלשנ
.(32 ,םש ,םש) "!אל םא איה ךנב תנתכה (3) אנ רכה !ונאצמ תאז"
.(33 ,םש ,םש) "!ףסוי ףרט ףרט !והתלכא הער היח !איה ינב תנתכ :רמאיו הריכיו"


רכה" :תונז תמשאב גרוהל התאצוה ינפל השאה לש החילש יפמ רמאנ רמת םע אטוחה הדוהיל
,םש) "!ינממ הקדצ :רמאיו הדוהי רכיו ,הלאה הטמהו (!דגב ילוא) םיליתפהו תמתוחה ימל ,אנ
,םתוא וריכיש ידכ חילש תועצמאב םימיוסמ םיצפח םיחלשנ הדוהיל ןהו בקעיל ןה .(25-26 ,ח"ל
.ךכב םידומו םריכהל םיצלאנ םהו
םירמואו .הריכמה התשענ ותצעבש ,םיחאה גיהנמ - (4) הדוהיל הדמ דגנכ הדמ שנוע שי ךכב
:(ב"מק זמר ש"קלי ,א"ס תישארב תדגא ,ד"י ,ג"י ר"מב .א"י ,ה"פ .ט"י ,ד"פ ר"ב) (5) ל"זח
"!אנ רכה :ךל תרמוא רמתש ,ךייח .אנ רכה :תרמא התא :הדוהיל ה"בקה רמא" :ןנחוי 'ר רמא"
.(6)ידגב הריסמ איה :(8) םידגב תועצמאב (7) הנוזל תשפחתמה רמת י"ע תמרגנ הדוהי לש ותועט
וניא הדוהי - וז תושפחתהמ האצותכ .(14 ,ח"ל 'רב) וב הסכתמו ףיעצה תא תחקול ,התונמלא
.הילא אבו הריכמ
ויבא תכרב תגשה םשל בקעי לש ותושפחתה תא ונל םיריכזמ רמת לש יוהזה רסוחו תושפחתהה
.וינפל עיפומב דשוח קחצי :בושח לדבהל בל םישל יאדכ םנמא .ויבא י"ע ותרכה רסוח תאו
.רקיע לכ דשוח וניא הדוהי


תנתכ - הז דמעמל למסה י"ע ,ויחא תיבב דחוימה ודמעמ י"ע ויפלכ ויחא תאנשל םרג ףסוי
.(ז"ל 'רב) םהילע תוררתשהה תומולח רופיס י"עו ויחא לע ותביד י"ע ,םיספה
ודגבב ותספות רשאכ ןהו םוי םוי ואיטחהל הסנמ רפיטופ תשא רשאכ ןה ,ןויסנב דמוע אוה
.הלצא ודגב וריאשהב הנממ טלמנ אוה "!ימע הבכש :רמאל"
,('מ) םירשה ינש תומולח רתופ אוה םש ,(ט"ל) רהסה תיבל לטומ אוה וילע התלילע ללגב
הלוע אוה - ןורתפה תובקעב .ויתומולח רותפל ידכ וידגב תפלחה רחאל הערפל ארקנ - םשמו
וראוצ לע בהזה דיבר תמישו שש ידגב ותשבלה :םה הלודגל הילעל םילמסהמ םינש .הלודגל
.
(9) ןויסנב ותדימע רכשב איה הלודגל ותילעש ,ןויערה תא םיגדהל ל"זח וביטיהו .(42 ,א"מ)


ךכ לע .וינתמב קש םשו (10) ויתולמש תא ערוק אוה - ףסוי ןדבוא לע בקעיל הרושבה עיגה םע
:הדמ דגנכ הדמ שנע םיחאה םישנענ
,זא םיניבמ םה .(13,ד"מ) םתולמש םיערוק (11) םה - ןימינב תחתמאב עיבגה יכ ,םהל הלגתמ רשאכ
:הקומע הנבה ךותמ רמול ץלאנ םגיהנמ הדוהי :וגב םירבדש
.(16,םש) "ךידבע ןווע תא אצמ םיקלאה !?קדטצנ המו רבדנ המ !?ינודאל רמאנ המ"
שרדמה תאז ריבסהו
אצמ םיקלאה - ונאטח אלש ,ךל רמאנ םאו ,ונאטח אלש ,עודיו יולג - ונאטח :ךל רמאנ םא..."
.('ט ,ב"צ ,ר"ב) "
(12) ךידבע ןווע תא
שנוע ונשינעהל תונמדזהה התע ול הנמדזנ =) ובוח תא תובגל םוקמ ח"עב אצמ :קחצי 'ר רמא"
.(ףסוי תודבע דגנכ ונתודבע - הדמ דגנכ הדמ
- אצמ תלובקתה י"פע שרד =) הירמש לע הדימעמו תיבחה תא הצממ אוהש הזכ :יול 'ר רמא
"(דבלב הירמש לע הדימעמו הניימ תיבחה תא הצממש ימכ - םהמע ןידה תא הצממ 'ה .הצמ
.('ב ,ה"פ ,ר"ב)


- ןימינב לע םשפנ תוריסמ י"ע ףסוי יפלכ םתוגהנתה לע םתטרח תא םיחאה וחיכוהש רחאל
םהילע - ומאמ ויחא - ןימינב תא ףידעמ אוהו ,תולמש תופילח ףסוי םהל ןתונ - םא התואמ ויחא
.(22 ,ה"מ) תולמש תופילח שמחו ףסכ 300 ול ןתונ אוהש ז"יע
תאטבתמה - וז הפדעה םא ,קודבל הצור אוה :ןויסנב תפסונ םעפ םדימעמ אוה וז הפדעהבש ,רשפא
ראשה ןיב אטבתנש ,וילא בקעי סחי) דגבבו דמעמב תמדוק הפדעהכ - םרגת - ףסכבו דגבב
:ךכב תטבלתמ (ז"ט הליגמ) ארמגה ןכאו .ויפלכ םסחי תא תונשל - (ושיבלהש םיספה תנתכב
"!?וב לשכי - קידצ ותוא וב רעטצנש ,רבד ,רשפא יכו"
ךלמה ינפלמ אציש ,ינימי שיא יכדרמ תדלוהל זמר הז והשעמב היה :ארמגה ץורתב ש"יעו)
."תוכלמ ישובל השמחב
ד"ע בוט לכש שרדמב 'ע ןכו ,ונקוספל "המימת הרות" לעב ןיטשפא ךורב 'ר שוריפב טרופמב 'עו
.(טשפה


הדמ דגנכ הדמ שנוע שנענ ,דגבב ויבא תא המר רשא בקעיש ,שיגדהל הרותה הביטיה ,םויסבו
ותרוכשמ תפלחהבו ,(טי 'ע ר"ב םג 'יעו) תדעוימה ותשא תפלחהב ןבל י"ע המורמ ותויה תועצמאב
ותוא וינב תיימרב ,םכשו הניד ןינעב המרמה תשרפב ולבסבו ,ןבל תיבב ולבס לכב ,םינומ תרשע
ךשמב ףסוימ וקותינבו ('ב ףיעס 'ע ,ח"ל קרפב) הדוהי תוגהנתהב ,ףסויל רשקב ,('א ףיעס 'ע) דגבה י"ע
.הנש ב"כ
:ודדועמ 'הו (13) הילא תדרל אוה ששוח ןכלו ,תולגה לחת המירצמ ותדיריבש ,בקעי ןיבמ ילואו
םג ךלעא יכנאו ,המירצמ ךמע דרא יכנא ,םש ךמישא לודג יוגל יכ ,המירצמ תדרמ ארית לא"
.(3-4 ,ו"מ) ךיניע לע ודי תישי ףסויו ,הלע
.(ןאכ ינוקזח) "אריתמ אוהש ימל אלא ,ארית לא םירמוא ןיאו"
הלועה באהו ,בקעי אוה דרויה באה :םינבה תוישיאב תעלבנ באה תוישיאש ,הדבועל בל םשויו
.
(14) (ומצע בקעי וא) םעה אוה


ףסוי אטבל ביטיה - ו"מ קרפ תליחתב (המירצמ תוחילשה-הדיריה) שרופמב אטבל בקעיש תא
יחילש אלא ויחאו אוה ןיאש ,הדבועה תא שיגדמ אוה םימעפ שלשמ תוחפ אל :שרופמב ונב
:ה"בקה
.(5 ,ה"מ) "םכינפל םיקלא ינחלש היחמל יכ"
.(7 ,םש) "םכינפל םיקלא ינחלשיו"
.(8 ,םש) "םיקלאה יכ ,הנה יתוא םתחלש םתא אל התעו"
לכ השעמל ךא ,הז ידי לע הז םיחלשנו הז תא הז םיחלוש םדא ינבש ,הארנ םנמא ,רמוא יוה
.היחילש אלא םניא םהש ,תיקלאה החגשהה י"ע םינווכמ םהילוגלגו םהיתוערואמ
תא תחלוש רמת ,םהיבאל תנתכה תא םיחלוש םיחאה ,םירצמ...ל ףסוי תא חלוש בקעי
.(15) יקלאה דועיה יולימ םשל הלא םדא ינב חלוש ה"בקהו ,הדוהיל ןוברעה


םדא ינב רשא ,תוערואמה לש תיקלאה הנווכהה תא שיגדהל ('א ,ה"פ 'רב) שרדמה ביטיה הפיו
:תיעבט ךרדב םיעראתמ םהש םיבשוח
.(ו ,ח"ל) "איהה תעב יהיו"
:חתפ ןמחנ-רב ש"ר
"(17) הוקתו תירחא םכל תתל ...םכילע בשוח יכנא רשא ,תובשחמה תא יתעדי (16) יכנא יכ"
.(11 ,ט"כ 'רי)
ותינעתבו וקשב קוסע היה ףסויו ,(םיספה תנתכ... ללגב) ףסוי לש ותריכמב םיקוסע ויה םיטבש
ביטומ) ותינעתבו וקשב קוסע היה ןבואר ,(ויבא תיבמ ותדירפו ודובעש לע לבא ,דגבה ביטומ)
ותינעתבו וקשב קוסע היה בקעיו ,(ט"י ,ד"פ ר"בו 22 ,ה"ל 'רב 'ע .ויבא יעוצי לבלבש לע רעצ ,דגבה
רמת תושפחתה - דגבה ביטומ) השא ול חקילב קוסע היה הדוהיו ,(ףסוי לע לבא ,דגבה ביטומ)
."חישמ לש
(19) ורוא (18) ארוב - קסוע היה ה"בקהו ('ג ,'ב םיפיעס 'ע .ןוברעהו


:תורעה


םיעלס ינש לקשמ ליבשב ירהש" :םקומנ ."םינבה ןיב םדא הנשי לאש" ,ןאכמ ודמל ל"זח .1
,רבדה לגלגתנו ,ויחא וב ואנקתנ ,וינב ראשמ רתוי ףסויל בקעי השעש ,םיספ-תנותכל תלימ ____
ןשוח רוטו ג"י ףיעס 'ו קרפ תולחנ תוכלה ם"במר הושהו ('י תבש) םירצמל וניתובא ודריו ____
זמר ש"קלי :ז"ט הליגמ .'ח ,ד"פ ר"ב דוע 'עו .הכלהכ תאז םינייצמה ,ב"פר ןמיס טפשמ ____
.דועו מ"ק ____תקלח לע השיבלה םיזעה יידג תורוע תאו" :ביתכ והיאב :רמאנ (ה"פק תישארב) רהוזבו .2
י"תכ שרדממ (א"פק) בשיו המלש הרותבו ."םדב תנתכה תא וללבטיו" - ךכ ןיגב ."ויראוצ ____
...הדמ דגנכ הדמ םדא ינבל ה"בקה םלשו "םיזע ריעש וטחשיו" :רמאנ רטכש יזנגב אבוהש ____
וינבו ,םיזע יידג ויבאב המר וניבא בקעי :הדמ דגנכ הדמ םלשמ םלוע יקידצל וליפאו ____
."םדב תנתכה תא וללבטיו םיזע ריעש וטחשיו" םיזעה ידגב וב ומר ____היל ומרג ךכ ןיגב - "הלודג הדרח קחצי דרחיו" :ביתכד ,םירג והיא .(2 הרעה 'ע) םש רהוזבו .3
איח 'ר ."אל םא ,איה ךנב תנתכה ,אנ-רכה" :ביתכד אנמיז אוההב הדרח דרחו ,(םינבה =) ____
לכב איקידצב והב קדקדמ ה"בקה ךכ ןיגבו "!? אל םא ,וישע ינב הז התאה :ביתכ היב :רמא ____
."ןידבע ןוניאד המ ____:'י הטוסב ןכו ,ויבאל תנתכה תא ךילוה הדוהי 'ח ,ד"פ ר"ב יפל .4,איה ךנב תנתכה ,אנ רכה" :ויבאל רשיב "רכה"ב .אנינח ר"ב אמח 'ר רמא :'י הטוסבו .5
"!םיליתפהו תמתוחה ימל ,אנ רכה" :ותוא ורשב "רכה" "!אל םא ____ושורפב (תמדוקה הרעהב) ארמגה ירבד תא טטצמ "המימת הרות" ורפסב ןיטשפא יולה ב"רו .6
י"עו ףסוי תריכמ י"ע הלגלגתנ םירצמל ןארשי תדירי :תפלאמ הרעה ריעמו 2 ,ח"ל 'רבל ____
,רעוכמו יוזב ןפואב התשענ רמתו הדוהי תוגוודזה .םיזעה ריעשו תנתכה תועצמאב הימרה ____
- היתובקעב הרות ןתמו םירצמל הדיריה) תולענה תוילכתה יתש .דוד תיב תמקה - הפוסו ____
היוזבה ותוגהנתה לע .םילוספ םיעצמאב וגשוה (אסיג ךדיאמ - דוד תיב תמקהו ,אסיג דחמ ____
אוה ףאש ,רמת ןינע י"ע הדמ דגנכ הדמ אוה שנענ - היוצר התילכתש - ויבאל הדוהי לש ____
.תינויער הלבקה ףא אלא ,דבלב תילולימ הלבקה ןאכ ןיאש ,אופיא אצוי .היוצר ותילכת ____הינפ התסכש :רזעלא ר"א ? הנוזל הבשח הינפ התסכד םושמ יכו" :'י הטוסב ל"זח ירבדב 'עו .7
.15 ,ח"ל 'רבל ן"במר ירבדב טרופמב 'עו ."הימח תיבב ____:הדוהיל ה"בקה רמא..." :'ט ,ה"פ ר"ב ירבד הושה .הדמ דגנכ הדמ שנוע םיגדמ םיזעה ידג םג .8
."םיזעה ידגב ךב המרמ רמתש ,ךייח - (ת הרעהו ו דומע 'ע) םיזעה ידגב ךיבאב תימר התא ____
.רמתו הדוהי ,בקעי :וב םימרמ .תשלושמ םיזעה ידגב הימרה :בל םשוי ____הדמ דגנכ הדמ קדצב ותלודגל הכז ףסוי =) ול ונתנ ולשמ - ףסוי :ג"בשר רמא..." 'ג ,'ד ר"ב .9
לכ קשי ךיפ לעו" - הרבעב קשנ אלש ,ויפ .(וילע רמאנש המל םאתהב ורכש וא וישעמ יפל ____
אלש ,וראוצ .(42 ,םש) "שש ידגב ותוא שבליו" - הרבעב עגנ אלש ,ופוג .(40 ,א"מ) "ימע ____
רסיו" - הרבעב ושמשמ אלש ,וידי .(םש ,םש) "וראוצ לע בהזה דבר םשיו" - הרבעל ןיכרה ____
- הרבעב ועספ אלש ,וילגר .(םש ,םש) "ףסוי די לע התוא ןתיו ודי לעמ ותעבט תא הערפ ____
.(43 ,םש) "ול רשא הנשמה תבכרמב ותוא בכריו" - (הבכרמ =) ןיכורק לע ובכריו ןותיי ____
אקסיפ םירבד ירפס .'ג ןמיס ץקמ ב"י ןמיס 'רב אמוחנת 'ז ,ד"י ר"מב .'ט ,ג"כ ר"קיו הושהו ____
.42-43 א"מ 'רב לודגה שרדמ .42 א"מ 'רב בוט לכש שרדמ .'א ____.םלועל וינבמ אלו ונממ אל זז וניאש ,קשה לע 'כ ,ד"פ ר"בב וביא 'ר ירבד 'עו .10'אנש .םירצמב ?םהל ערפנ ןכיהו .עורקל םהיבאל ומרג םיטבש..." :'כ ,ד"פ ר"ב .11
ףסוי שנענ וז םידגב תעירקל ותמירג לע ."םתולמש וערקיו" (1 ,ד"מ 'רב) _____
ןוועב שנענ יכדרמ ףאו .(6 ,'ז עשוהי) ויתולמש ערק וערזמ אבש עשוהיש ךכב _____
.ו"נרתת זמר ,רתסא ז"י זמר עשוהי .ג"מק זמר ש"קלי הושה .ש"יע ,ןימינב _____
.ד"פ רתסא תדגא .'ג ןמיס י"פ םילהת שרדמ .ג"י ץקמ רעבאב ,אמוחנת .'ח ,ב"צ ר"ב _____
.דועו 13 ד"מ 'רב לודגה שרדמ _____.ונקוספל ונרופסו י"שר 'עו .12.3 ,ו"מ י"שרו ינוקזח ,ו ,ח"מ .4 ,ו"מ 'רב לודגה שרדמ 'ע .13
.(2-3 ,ו"כ) תדרל רסאנ ויבא קחצי לע _____תשרפ ןוילגב םיטטוצמה םינשרפב וניקוספב טרופמ ןויד 'עו .ק"דר שוריפ הושה .14
.ץיבוביל .נ ר"ד תאמ ,ז"כשת שגיו _____הקומעה הצעה התוא םילשהל ךלה .אחא 'ר רמא .(14 ,ז"ל 'רב) "ןורבח קמעמ והחלשיו" .15
םע םילמ קחשמ ,ה"בקה - האנה לש ורבח םהרבא=) האנה רבח ןיבו וניב ה"בקה ןתנש _____
ןאכ הצעה .(ג"י ,ד"פ ר"ב) "םתוא ונעו םודבעו" (13 ,ו"ט 'רב) ןורבחב רובק אוהש ,(ןורבח _____
תרזג לש המעט םיעדוי ונא ןיאש ןויכ ,הקומע תארקנ איה .הטלחה ,תינכת תועמשמב _____
.הבסה 'מ איה "קמע"מ הלמב הנושארה 'מה .14 ,ז"ל 'רבל י"שר 'עו .םירתבה ןיב תירב _____
ןיב הקספה לע .(ז"טק תבש) ארמגה ירבדב (33 ,'י 'מב) "'ה רהמ ועסיו" שוריפ הוושה _____
35 ,'י 'מבל ן"במר פ"עו "ועסיו הנושאר תונערופ" ה"ד תופסות פ"ע תונערופל תונערופ _____
,שרדמה תא טרופמב ריבסמו םהילע השקמ ,י"שר ירבד טטצמה "ןוראה עסנב יהיו" ה"ד _____
.הבסה 'מ אוה ("רהמ" לש) 'מה ןאכ ףא .וילע ךמתסמ י"שרש _____בשוח ידבל ינאו ,תורחא תובשחמ םיבשוח םירחא יכ ,תובשחמה עדוי ידבל ינא - יכנא .16
אל יכ" א"ד .ו ח"ל 'רבל לודגה שרדמה ירבד הושהו .(ראות הפי) םכתבוטל תובשחמ ןהב _____
תובשחמכ - ויתובשחמ ןיאש ,ה"בקה לש ומש ךרבתי .(8 ,ה"נ 'שי) "םכיתובשחמ יתובשחמ _____
וניבא בקעיו ,ותדובעב קסוע ףסויו ,ףסוי תריכמב ןיקוסע םיטבשה ויה ?דציכ .םדו רשב _____
(ורואב=) וריאשב קסוע ה"בקהו ,השא ול חקיל קסוע הדוהיו ,ותינעתבו וקשב קסוע _____
.(ו ,ח"ל 'רב) "ויחא תאמ הדוהי דריו" איה אדה .חישמה ךלמ לש _____טרופמכ - הדמ דגנכ הדמ ןורקע וב זמרנ ילואו ,הז שרדמב טלוב יוטב ידיל אב דגבה ביטומ .17
."םיספ" א"ד :'ח ,ד"פ ר"ב ירבד תא ונשרדמ ןויערל הושהו .ונתדובע לש םימדוקה םיפיעסב _____
,ו"ס םילהת) "םדא ינב לע הלילע ארונ ,םיקלא תולעפמ ואר וכל" :ביתכ ע"באר םשב ל"בשר _____
םיה ערקיש ליבשב "?ותוא ואנשיו" המל ."השביל םיה ךפה" :(6 םש ,םש) הירתב ביתכו .(5 _____
= םדא ינב לע הלילע ארונ :וז איה שרדמה תנווכש ,רבתסמ ."םי (רזג=) ספ ."םיספ" םהינפל _____
תלילע (ב .ויחא לע ףסוי תביד (א :תוארונ תולילע הז לע הז ולילעיש ,םיטבשל םרג ה"בקה _____
'א ףיעס 'ע - םיזעה ריעש םדב תמתכומה תנתכה תועצמאב) םהיבא ינפב ףסוי תומ _____
םי תעירקו םשמ הלואגה - היתובקעבש ,םירצמל הדיריה - ךכב ה"בקה תרטמ .ונתדובעב _____
."ףסוי ץע"בו הנוהכ תונתמ"ב 'עו.םירתבה ןיב תירבב רזגנה םשגויךכב .ףוס _____,'ט תוא שגיו 'א אמוחנת פ"ע י"שר 'ע] ויחא תאמ הדוהי דריו" - ףסוי לש הריכמה ינפמ .18
:רמא" .הדוהי לש המזויה - 'ב ,ה"פ ר"ב יפל .ג"מק זמר ש"קלי ,'י תוא שגיו 'ב אמוחנת _____
אטח - ףסוי תריכמ לע שנועה =) רטשה - םיסנוכמ ונאש ןמז לכש ,ונמצע רזפנ ואוב _____
.ונתדובעב 'ה ףיעסב טטוצמה םירבדה ךשמהב 'עו .תובגיהל יוצמ - (ונלוכ וב ונאטחש _____
לש ורעצ הארש ןויכ ,ויחא תאמ דרי הדוהי ,ונקוספל ושוריפב רוש רוכב ףסוי 'ר יפל _____
:השק הז ושוריפ לע .ויחאמו ויבא תיבמ שרפו ,לובסל לוכי היה אלו ,ויתויכבו ויבא _____
."ויחא תאמ" בותכ ירהו ,"ויבא תאמ הדוהי דריו" ל"צ היה ,ויבא רעצ ללגב הדיריהש ןויכ _____
,תומ-ינב ינש דילוהו ,ויללעמ ירפ הדוהי לע לח"ו ,עוש-תב תא אשנו,םירבדה ולגלגתנו _____
- ץרפ אצי הנממש ,רמת השעמ עראו עוש-תב התמו ,(ונרופס) "םהינשמ לוכש ראשנו _____
.חישמה ךלמ אצי דודמו ,דוד תיב תוכלמ לש היבא _____,"ורוא ארוב" רמא ןכל .ושרש תישאר אלא ,זא שממ חישמה דלונ אלש יפל" .ףסוי ץע .19
חפסנה "רבד בחרה" ישוריפב ב"יצנה ."שממ שמשה תולע םרטב ,ץצונה רואה ןוימדב הזש _____
תוצצונתה ץרפ תדילב םושר המב ,ראבתנ אל ןיידע לבא .(ו ,ח"ח) "רבד קמעה" ישוריפל _____
המבד ,ל"י הליחתמו .חישמה ךלמ ןורחא רודל אצי ונממש ,ומצעב הדוהימ רתוי חישמ _____
ול תושעל ץרופש ,הכולמ ערז אצי וערזמש ,היה רכינ - עבטה ךרד תוצירפב דלונ ץרפש _____
שי אלא .חישמה ךלמ אוהש ,ןורחאה לאוג ונממ אציש ,הזב ררבתנ אל ןיידעו...ךרד _____
המואה עבט ץרפש ,הארה ךכ - םדא ינב ךרד ץרפש ,ותדילב ץרפ הארהש ומכד ,ףיסוהל _____
...םינגוהמ םינב ויהיש ,תווקל ןיא תונז -ינבד ,עודי ללכה ירהש ,תינחורב תילארשיה _____
,הזמ םהמ הלעמל ןיאש ,הלעמ ישנא ויה - חרזו ץרפ :היבצ-ימואת רשא ,לארשי וארשכו _____
..."'ה תאריב וחירהו" ביתכדכ ,תינחורב ךרד ץורפיש ,חישמה ךלמ אצי םהמש ,וניבה _____
,"הדוהיל רמת הדלי רשא ,ץרפ תיבכ ךתיב יהיו" :זעובל םינקזה ורמא הנווכה תאז לע _____
,וילא היוארו תסחוימ הנניא רשאב ,ןוגה ערז תורמ הארי אלש ,בושחל זעובל היה רשאב _____
..."םינגוהמ םניאש ,םינב ול ןיווה - תנגוה הניאש השא אשונה" :'ע ןישודקב אתיאדכו _____
.תילארשיה המואב ללכה יפל אלש כ"ג היהש ,"ץרפ תיבכ ךתיב יהיו" :ורמא יכה םושמ _____
הזב אקוד ץרפ דלונ אהיש ,בבסמ תיטרפ החגשה היהש ךיא ,ןינעה לכ רופיס אב התעו _____
.ןורחאה לאוגה חישמה תוצצונתה םושר היה הזבו ,ןפואה _____